Tổng quan về ethylene glycol

3 13 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/07/2018, 17:39

... dệt ( quần áo thảm) Màng polyester thường dùng bao bì, sản xuất băng video, đĩa vi tính Nhựa (polyethylene terephthalate) sản xuất chai đựng nước uống, thùng chứa bao bì thuwcf phẩm • Chất chống... mơi hòa tan thuốc nhuộm ngành dệt thuộc da Làm nguyên liệu ban đầu sản xuất polyol bắt nguồn từ Ethylene oxid
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng quan về ethylene glycol, Tổng quan về ethylene glycol

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay