thủ tục quản lý hóa chất

7 46 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/07/2018, 17:19

KHÁCH SẠN REX Hệ Thống Quản Môi Trường THỦ TỤC THỦ TỤC KIỂM SOÁT ĐIỀU HÀNH - QUẢN HĨA CHẤT I SOẠN THẢO SỐT XÉT PHÊ DUYỆT ĐIỀU PHỐI VIÊN MT ĐẠI DIỆN LÃNH ĐẠO MT GIÁM ĐỐC KHÁCH SẠN MỤC ĐÍCH Nhằm đảm bảo quản tốt hóa chất chất độc hại từ khâu mua sắm, nhận dạng, sử dụng tồn trữ; kiểm soát ngăn ngừa tác hại gây cho người môi trường II PHẠM VI ÁP DỤNG Thủ tục áp dụng cho tất nhân viên khách sạn Riêng đối tác khách hàng, khách sạn đưa thơng tin hướng dẫn cụ thể để họ góp phần tích cực vào việc quản hóa chất phạm vi toàn khách sạn III TRÁCH NHIỆM Tất nhân viên khách sạn nhân viên đối tác thuê mặt bằng, đối tác bên ngồi hoạt động phạm vi khách sạn có trách nhiệm áp dụng tuân thủ Thủ tục IV ĐỊNH NGHĨA THUẬT NGỮ Hóa chất: nguyên tố hóa học, hợp chất hỗn hợp có nguồn gốc từ tự nhiên hay người tổng hợp tạo thành Hóa chất nguy hiểm: hóa chất mà trình sản xuất, sử dụng, bảo quản vận chuyển gây cháy nổ, ăn mòn, nhiễm độc nguy hiểm cho người phá hoại tài sản Hóa chất dễ cháy nổ: hóa chất tự phân giải gây cháy nổ với chất khác tạo thành hỗn hợp cháy nổ điều kiện định thành phần, nhiệt độ, áp suất Hóa chất ăn mòn: chất gây bỏng, ăn da người súc vật; có tác dụng phá hủy dần dạng vật chất máy móc, trang thiết bị, đường ống kết cấu xây dựng (bêtông, sàn, tường, kể móng đất tự nhiên) Hóa chất độc: chất gây ảnh hưởng xấu trực tiếp hay gián tiếp đến người sinh vật Tác dụng độc xâm nhập qua tiếp xúc da, qua đường ngộ độc cấp tính hay mãn tính, gây nhiễm độc cục hay tồn Độc tính hóa chất: khả gây tác hại hóa chất cho thể sống Hóa chất khác có độc tính khác Ví dụ: vài giọt hóa chất gây tử vong, loại hóa chất khác gây ảnh hưởng tương tự với khối lượng lớn Tài liệu an toàn hóa chất: tài liệu chứa đựng thơng tin cần thiết đặc tính hóa chất biện pháp để sử dụng chúng cách an toàn bao gồm từ cách nhận diện, phân loại, đánh giá nguy tiềm ẩn việc tiến hành biện pháp an toàn biện pháp khẩn cấp File : PQLHC.DOC Phiên : 2005.04 Ngày ban hành : 01/09/2005 Trang : 1/7 KHÁCH SẠN REX Hệ Thống Quản Môi Trường THỦ TỤC V CÁC HOẠT ĐỘNG ĐIỀU HÀNH V.1 ĐỀ XUẤT VÀ CHỌN MUA CÁC SẢN PHẨM HĨA CHẤT + Khi có nhu cầu mua sản phẩm hóa chất để sử dụng phận, Trưởng Bộ phận phải rà soát lại số lượng, khối lượng loại hóa chất tồn trữ phận nhằm xác định số lượng cần thiết phải mua để đảm bảo khách sạn không vi phạm quy định giới hạn (nếu có) tồn trữ hóa chất, đồng thời đảm bảo số lượng tồn trữ mức hợp vừa đáp ứng nhu cầu kinh doanh vừa phù hợp với công tác điều kiện bảo quản phận Kế đến, Trưởng Bộ phận phải làm phiếu đề xuất mua hàng chuyển cho Phòng Kế Hoạch Đầu Tư Sau nhận phiếu đề xuất mua hàng, Phòng Kế Hoạch Đầu Tư phải tham khảo ý kiến Ban Quản Mơi Trường sản phẩm hóa chất đề xuất mua Ban Quản Mơi Trường có trách nhiệm xem xét cân nhắc thông tin liên quan đến sản phẩm cần mua cho ý kiến Sau nhận ý kiến Ban Quản Mơi Trường, Phòng Kế Hoạch Đầu Tư trình Ban Giám Đốc xem xét phê duyệt Sau Ban Giám Đốc phê duyệt, Phòng Kế Hoạch Đầu Tư tiến hành chọn mua sản phẩm hóa chất Trong trình chọn mua, cần phải ý yêu cầu sau: Ưu tiên mua sản phẩm có đặc tính nguy hiểm (ví dụ: chọn mua loại sơn keo tan nước thay mua loại sơn keo tan dung mơi hữu cơ; sơn khơng có kim loại nặng Chì Chrom; chất tẩy khơng có Chlorine ) ; Tìm thơng tin từ nhà cung ứng, quan, tổ chức khả thay hóa chất nguy hiểm, từ chọn mua sản phẩm nguy hiểm ; Khi khách sạn cần sử dụng nhà cung ứng đề nghị cung cấp sản phẩm hóa chất mới, phải yêu cầu nhà cung ứng cung cấp thơng tin khía cạnh an toàn sức khoẻ người tác hại mơi trường liên quan đến sản phẩm hóa chất (Bản An tồn Hóa chất tài liệu kỹ thuật khác ) ; Tránh tiếp nhận sản phẩm hóa chất từ nhà cung ứng bình chứa, bao bì không đạt tiêu chuẩn, hư hỏng, cũ rách sản phẩm khơng xác định nguồn gốc ; Nếu được, tránh mua chất độc cực độc chất gây ung thư (ví dụ: sản phẩm có chứa Chrom gây ung thư; loại sơn có chứa Chì, số sản phẩm diệt côn trùng cho kiểng độc cực độc ) ; Phải ln kiểm sốt số lượng, khối lượng loại hóa chất tồn trữ kho trước đặt mua thêm số lượng nhằm đảm bảo khách sạn không vi phạm quy định giới hạn (nếu có) tồn trữ hóa chất, đồng thời đảm bảo số lượng tồn trữ mức hợp vừa đáp ứng nhu cầu kinh doanh vừa phù hợp với công tác điều kiện bảo quản ; Đối với sản phẩm hóa chất có cơng dụng, được, nên chọn mua loại sản phẩm mà thành phần hóa học có chứa chất Enzyme (là chất xúc tác trình tự phân hủy thân sản phẩm, có lợi cho mơi trường) ; Chọn mua sản phẩm thân khơng có chứa chất CFC (ChloroFluoroCarbon) (nhất loại bình phun xịt) trình sản xuất sản phẩm không sử dụng chất CFC ; File : PQLHC.DOC Phiên : 2005.04 Ngày ban hành : 01/09/2005 Trang : 2/7 KHÁCH SẠN REX Hệ Thống Quản Môi Trường THỦ TỤC Chọn mua bình điện pin tái nạp được, khơng có chứa thủy ngân Khi mua sản phẩm hóa chất cho khách sạn, phải yêu cầu nhà cung ứng cung cấp đầy đủ Bản An toàn Hóa chất (bản tiếng Việt) hồ sơ liên quan chứng minh sản phẩm họ phép kinh doanh Việt Nam (có xác nhận quan chức năng) Đặc biệt, khách sạn có nhu cầu, được, Trưởng Phòng Kế Hoạch Đầu Tư đề nghị nhà cung ứng đào tạo hướng dẫn sử dụng bảo quản sản phẩm hóa chất cho nhân viên có liên quan khách sạn V.2 NHẬN DẠNG CÁC SẢN PHẨM HÓA CHẤT Các Trưởng Bộ Phận phải thống kê toàn diện sản phẩm hóa chất sử dụng phận (kể sản phẩm hóa chất dùng) vào Danh Mục Các Hóa Chất Đang Sử Dụng Tại Bộ Phận (theo mẫu Phụ lục 1) gửi cho Điều Phối Viên Môi Trường; đồng thời thường xuyên cập nhật danh mục mua sử dụng sản phẩm hóa chất loại trừ sản phẩm hóa chất Những nguyên tắc sau phải tuân thủ nhận dạng sản phẩm hóa chất : Mọi sản phẩm hóa chất phải nhận dạng qua nhãn nhà cung cấp Các nhãn phải gồm đủ thông tin thành phần, công dụng, cách sử dụng, bảo quản, cảnh báo / lưu ý diện sản phẩm Trong trường hợp mua sản phẩm với khối lượng lớn, sử dụng cần sang chiết sang bình chứa bao bì nhỏ : vật chứa phải dùng thống loại nhãn viết rõ ràng CHỮ IN HOA (được dán chặt viết trực tiếp lên bao bì) với tên xác sản phẩm hóa chất ghi nhãn gốc để đảm bảo người nhận dạng hóa chất Tuyệt đối khơng sử dụng hóa chất đựng vật chứa khơng có dán nhãn Thu thập đầy đủ Bản An tồn Hóa chất (nếu có) loại hóa chất Định kỳ (ba) tháng kiểm tra nhằm đảm bảo tất hóa chất chứa vật chứa thích hợp với nhãn hợp lệ Bản An tồn Hóa chất Nếu cần thay đổi bình chứa sản phẩm hóa chất đó, phải xem xét : - Nhận dạng bình chứa sử dụng, gỡ bỏ dán che kín nhãn cũ (nếu có) sau phải có nhãn cho hóa chất chứa bình chứa ; - Bình chứa phải an tồn, có nắp đậy, khơng rò rỉ, đổ tháo ; - Vật liệu bình chứa nắp đậy không tạo chất độc hại tiếp xúc với hóa chất chứa đựng ; Trưởng Phòng Kế Hoạch Đầu Tư có trách nhiệm cập nhật Bản An tồn Hóa chất trường hợp : Sản phẩm hóa chất dùng có thay đổi (ví dụ : thay đổi công dụng, thành phần, tác hại môi trường sức khỏe người ) nhà cung ứng thông báo ; Khi khách sạn định chuyển sang dùng sản phẩm hóa chất V.3 QUẢN VÀ SỬ DỤNG CÁC SẢN PHẨM HÓA CHẤT Các Trưởng Bộ phận phải phân loại sản phẩm hóa chất sử dụng phận Hóa chất thường phân loại dựa tiêu chuẩn sau: Độc tính Những đặc tính lý, hóa cháy, nổ, oxy hóa phản ứng nguy hiểm File : PQLHC.DOC Phiên : 2005.04 Ngày ban hành : 01/09/2005 Trang : 3/7 KHÁCH SẠN REX Hệ Thống Quản Mơi Trường THỦ TỤC Tính ăn mòn gây kích thích Tác động gây dị ứng gây ung thư Tác động gây quái thai, đột biến gen Ảnh hưởng tới hệ thống quan sinh sản Các Trưởng Bộ phận có trách nhiệm thực việc quản sử dụng sản phẩm hóa chất phận theo yêu cầu sau: Đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin, hướng dẫn việc sử dụng bảo quản an tồn hóa chất cho tất nhân viên, đặc biệt nhân viên trực tiếp thao tác Định kỳ năm có nhu cầu, tổ chức buổi đào tạo cho nhân viên biện pháp an toàn sử dụng hóa chất, rủi ro tiềm ẩn liên quan đến sản phẩm sử dụng hành động ứng phó trường hợp khẩn cấp, nhằm đảm bảo có người đào tạo sử dụng quản hóa chất Trong trường hợp khơng có đủ điều kiện để tự tổ chức buổi đào tạo cho nhân viên, Trưởng Bộ phận phải làm phiếu đề xuất gởi Phòng Kế Hoạch Đầu Tư để liên hệ với nhà cung cấp sản phẩm hóa chất trực tiếp hỗ trợ đào tạo kiến thức biện pháp an toàn sử dụng hóa chất Trong tiếp xúc pha chế hóa chất độc hại, hóa chất dễ bay hơi, hóa chất đậm đặc, hóa chất có tính ăn mòn cao , nhân viên phải sử dụng phương tiện bảo hộ cá nhân phù hợp như: găng tay cao su, trang, kính bảo vệ mắt, mặt nạ Các Trưởng Bộ phận phải ban hành nội quy sử dụng bảo quản thiết bị bảo hộ cá nhân nhằm quản tốt thiết bị Trong trường hợp san chiết từ bình chứa lớn sang bình chứa bao bì nhỏ hơn, phải sử dụng bơm tay khay hứng bên để tránh làm rơi vãi hóa chất Những hoạt động có sử dụng hóa chất tuyệt đối khơng diễn khu vực thấm nước, khu vực không chống thấm tốt có vị trí gần cống nước Khơng trộn lẫn sản phẩm hóa chất hóa chất khơng tương thích tiếp xúc phát sinh khí độc phản ứng nguy hiểm khác Tránh dùng sản phẩm có nồng độ đậm đặc Đối với hóa chất cần pha chế trước sử dụng, phải có đầy đủ hướng dẫn cách pha chế hóa chất Khơng để bừa bãi sản phẩm hóa chất sử dụng khu vực có nhiều người qua lại Đối với sản phẩm hóa chất hạn sử dụng khơng sử dụng phải thải bỏ chúng, tránh lưu giữ khách sạn Nếu không, phận phải áp dụng biện pháp để quản chúng giống sản phẩm hóa chất sử dụng Đào tạo nhân viên thực theo thông tin chứa Bản An tồn Hóa chất Các bình chứa hóa chất phải ln đậy kín chưa cần sử dụng đến Tuy nhiên, cần lưu ý hạn chế tối thiểu (chỉ thực thực cần thiết) hoạt động thao tác có liên quan đến việc quản tồn trữ sản phẩm hóa chất như: di dời, vận chuyển, thay đổi bao bì, nhãn hiệu, san chiết hóa chất V.4 TỒN TRỮ CÁC SẢN PHẨM HÓA CHẤT + Ban Quản Mơi Trường có trách nhiệm thường xuyên tiếp cận với yêu cầu luật định yêu cầu khác nhằm xác định ngưỡng giới hạn (nếu có) mà khách sạn cần phải tuân thủ liên quan đến việc tồn trữ sản phẩm hóa chất (ví dụ: giới hạn cho phép tồn trữ dầu Diesel, giới hạn khác liên quan đến chất dễ cháy ) File : PQLHC.DOC Phiên : 2005.04 Ngày ban hành : 01/09/2005 Trang : 4/7 KHÁCH SẠN REX Hệ Thống Quản Môi Trường THỦ TỤC Các phận có tồn trữ sản phẩm hóa chất cần phải tuân thủ yêu cầu sau: Trưởng Bộ phận phải xác định khu vực tồn trữ hóa chất, cơng suất đặc tính khu vực để tồn trữ (hoặc ngăn hộc hay thiết bị khác ) thích hợp với nhu cầu khách sạn Chú ý khu không tọa lạc nơi có nhiều người qua lại (các sảnh, phía sau cửa vào ) Thông báo cho tất nhân viên phận nơi tồn trữ nhằm đảm bảo sản phẩm hóa chất phải để nơi quy định Tránh tồn trữ bình chứa khu vực đất thấm nước khu vực mà hóa chất khơng bảo vệ tránh nắng, tránh mưa Tránh tồn trữ sản phẩm hóa chất ánh nắng trực xạ, khu vực có nóng hay gần nguồn nhiệt (lò) Tại khu vực tồn trữ hóa chất, nên sử dụng bệ / khay chứa (có tính chống thấm tốt) bên bình chứa hóa chất nhằm phòng ngừa rò rỉ đổ tràn hóa chất mơi trường xung quanh suốt trình tồn trữ Các bệ / khay chứa nên có dung tích thiết kế phù hợp với dung tích bình chứa đặt bệ / khay đó, ví dụ : Trường hợp 1: Dung tích bệ / khay chứa nên dung tích bình chứa Trường hợp 2: Dung tích bệ / khay chứa nên 1/3 tổng dung tích bình chứa Trường hợp 3: Dung tích bệ / khay chứa nên dung tích bình chứa to Ln giữ gìn khu vực kho chứa sẽ, xếp hóa chất gọn gàng Các ngăn hộc, kệ chứa phải ln tình trạng tốt Tại nơi diễn hoạt động pha chế hóa chất, phải bố trí khay hứng ngăn chứa an toàn tránh trường hợp đổ rơi vãi, đổ tháo thao tác Phải xét đến đặc tính hóa chất nhằm đảm bảo khơng có tiếp xúc hóa chất tương tác với khu vực tồn trữ, xét đến số lượng khoảng cách tồn trữ tối thiểu tốt sản phẩm hóa chất nhằm tránh nguy trộn lẫn chúng xảy rò rỉ, đổ tháo Ví dụ: - Các chất Acid (pH7 Ammonium Hydroxide gọi “phèn” hay Sodium Hydroxide (NaOH) gọi “xút”) - Các chất dễ cháy cồn, sơn dùng dung môi, dung môi, dầu Diesel, xăng phải để xa - Chất Sodium hypoclorite (NaClO-thuốc tẩy) phải để xa chất khác File : PQLHC.DOC Phiên : 2005.04 Ngày ban hành : 01/09/2005 Trang : 5/7 KHÁCH SẠN REX Hệ Thống Quản Môi Trường THỦ TỤC Kiểm tra hướng dẫn tồn trữ cung cấp nhà cung ứng (xem nhãn Bản An tồn Hóa chất) để có biện pháp tồn trữ cách loại sản phẩm hóa chất Nghiêm cấm tất phận / khu vực không tồn trữ phạm vi khách sạn sản phẩm hóa chất độc hại như: thuốc diệt mối, thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ (ngoại trừ sản phẩm phải sử dụng hàng ngày) V.5 CÁC HOẠT ĐỘNG THEO DÕI VÀ KIỂM SOÁT + Các Trưởng Bộ phận có trách nhiệm kiểm tra thường xuyên việc mua sắm, nhận dạng, quản sử dụng tồn trữ sản phẩm hóa chất phận Nếu xảy tình trạng khẩn cấp phát sinh khơng phù hợp, Trưởng Bộ phận có trách nhiệm xử phạm vi, quyền hạn khả Bộ phận; trường hợp khả năng, Trưởng Bộ phận phải báo cáo kịp thời cho Ban Giám đốc để đạo giải Cuối tháng, Các Trưởng phận có sử dụng hóa chất phải thống kê số lượng loại hóa chất sử dụng tháng vào Bảng Ghi nhận Số lượng Hóa chất sử dụng hàng tháng (theo mẫu Phụ lục 3) nộp cho Ban Quản Môi Trường Ban Quản Mơi Trường có trách nhiệm kiểm tra định kỳ hàng tháng đột xuất việc mua sắm, nhận dạng đúng, quản lý, sử dụng tồn trữ sản phẩm hóa chất phận khách sạn, đồng thời ghi nhận vào Phiếu Kiểm Tra (theo mẫu Phụ lục 2) Khi phát có tình trạng khẩn cấp có khơng phù hợp, phải báo cáo kịp thời cho Ban Giám đốc để xin ý kiến đạo giải V.6 QUẢN HÓA CHẤT TRONG CÁC ĐIỀU KIỆN BẤT THƯỜNG VÀ TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP+ Trong trường hợp xảy cố bình chứa, phải thay bình chứa khác nhận dạng theo bước nêu mục V.2 Trong trường hợp xảy tai nạn tình trạng khẩn cấp liên quan đến hóa chất (ví dụ : xảy rò rỉ đổ tràn sản phẩm hóa chất ), nhân viên phải thơng báo cho Trưởng Bộ phận liên quan Trưởng Bộ phận liên quan phải kiểm tra, tổ chức thực xử theo bước sau (kết hợp với hướng dẫn đưa Bản An tồn Hóa chất nhãn sản phẩm hóa chất nhà cung ứng cung cấp) : Nhận dạng loại hóa chất bị rò rỉ hay đổ tràn ; Trang bị phương tiện bảo hộ găng tay, trang, mặt nạ (nếu cần thiết) ; Ngăn chặn rò rỉ, đổ tràn nhằm hạn chế thất lượng hóa chất ; Nếu hóa chất đổ tràn thuộc dạng lỏng : phải ngăn khơng cho hóa chất lan tràn khu vực xung quanh, đầu cống thoát nước vật liệu thấm hút tốt, thích hợp như: giẻ lau, giấy, gỗ, mùn cưa, cát tùy thuộc vào đặc điểm hóa chất Lưu ý, xảy đổ tràn loại acid khơng dùng giẻ lau mạt cưa để thấm hút chúng gây cháy Các vật liệu thấm hút sau thải bỏ rác thải độc hại ; Nếu hóa chất đổ tràn có dạng bột, sử dụng vật dụng thích hợp để thu hồi lại ; Không cho người qua lại khu vực vừa xảy cố nhằm hạn chế việc tiếp xúc với hóa chất ; Tái sử dụng khu vực sau thực biện pháp xử lý, vệ sinh, lau chùi nhằm đảm bảo khu vực trở lại trạng ban đầu File : PQLHC.DOC Phiên : 2005.04 Ngày ban hành : 01/09/2005 Trang : 6/7 KHÁCH SẠN REX Hệ Thống Quản Môi Trường THỦ TỤC Trong trường hợp khả năng, Trưởng Bộ phận phải báo cáo kịp thời cho Ban Giám đốc để đạo giải BQL Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn cơng tác khắc phục cố, ghi nhận thông tin điều tra phân tích ngun nhân (sử dụng Biểu mẫu Ghi nhận Thơng tin Sự Không phù hợp tuân thủ theo Thủ tục Những Sự Không phù hợp Hành động Khắc phục / Phòng ngừa), sau báo cáo việc cho Ban Giám đốc V.7 SỬ DỤNG HÓA CHẤT BỞI BÊN THỨ BA TRONG KHU VỰC KHÁCH SẠN Các Trưởng Bộ phận tham chiếu tuân thủ thực theo quy định Thủ tục Kiểm soát Các Nhà thầu, Nhà Cung cấp, Đối tác thuê Mặt (trong phạm vi khách sạn) V.8 LƯU HỒ SƠ + Tất hồ sơ liên quan đến hoạt động quản sử dụng hóa chất xếp lưu trữ sau : Bộ phận lưu Thời gian lưu tối thiểu STT Tên hồ sơ Ký mã hiệu 01 Danh mục hóa chất sử dụng RDMHCDSD - Bộ phận sử dụng - BQL Môi trường Dài hạn 02 Phiếu Kiểm Tra RPKTRA - Bộ phận liên quan - BQL Môi trường năm 03 Bảng Ghi nhận Số lượng Hóa chất sử dụng hàng tháng RGNHCDSD - Bộ phận liên quan - BQL Môi trường năm CÁC THAM CHIẾU+ VI ISO 14001:2004 mục 4.4.6 Sổ Tay Môi Trường chương 11 Thủ tục Quản Yêu cầu luật định Yêu cầu khác Thủ tục Những Sự Không phù hợp Hành động Khắc phục / Phòng ngừa Hướng dẫn cơng việc quản hóa chất phận (nếu có) Thủ tục Kiểm sốt Các Nhà thầu, Nhà Cung cấp, Đối tác thuê Mặt (trong phạm vi khách sạn) VII PHỤ LỤC • Phụ Lục : Danh Mục Các Hóa Chất Đang Sử Dụng Tại Bộ Phận (FDMHCDSD) • Phụ Lục : Phiếu Kiểm Tra (FPKTRA) • Phụ Lục : Bảng Ghi nhận Số lượng Hóa chất sử dụng hàng tháng (FGNHCDSD) File : PQLHC.DOC Phiên : 2005.04 Ngày ban hành : 01/09/2005 Trang : 7/7 ... cung cấp sản phẩm hóa chất trực tiếp hỗ trợ đào tạo kiến thức biện pháp an tồn sử dụng hóa chất Trong tiếp xúc pha chế hóa chất độc hại, hóa chất dễ bay hơi, hóa chất đậm đặc, hóa chất có tính ăn... Trường chương 11 Thủ tục Quản lý Yêu cầu luật định Yêu cầu khác Thủ tục Những Sự Không phù hợp Hành động Khắc phục / Phòng ngừa Hướng dẫn cơng việc quản lý hóa chất phận (nếu có) Thủ tục Kiểm soát... phẩm hóa chất V.3 QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CÁC SẢN PHẨM HÓA CHẤT Các Trưởng Bộ phận phải phân loại sản phẩm hóa chất sử dụng phận Hóa chất thường phân loại dựa tiêu chuẩn sau: Độc tính Những đặc tính lý,
- Xem thêm -

Xem thêm: thủ tục quản lý hóa chất, thủ tục quản lý hóa chất

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay