Thiết kế quy hoạch sử dụng đất huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh đến năm 2020

61 93 2
  • Loading ...
1/61 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/07/2018, 11:56

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG TP HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI -// - ĐỒ ÁN THIẾT KẾ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI Sinh viên thực hiện: Phan Trần Hoàng Thy MSSV: 0460040217 Lớp: 04LTĐHV.QLĐĐ3 Khóa: 2015-2017 GV hướng dẫn: TS.Nguyễn Hữu Cường Tp Hồ Chí Minh, năm 2017 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUN – MƠI TRƯỜNG TP HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN MÔN HỌC Họ tên sinh viên: Phan Trần Hoàng Thy MSVV: 0460040217 Lớp: 04LTĐHV.QLĐĐ3 Tên đồ án môn học: Thiết kế quy hoạch sử dụng đất huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh đến năm 2020 Nhiệm vụ: Giúp nắm vững kiến thức nội dung, quy trình, phương pháp, cách tính tốn xử lý số liệu q trình lập phương án quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, vận dụng phương pháp tính tốn để đánh giá điều kiện đất đai, từ đề phương án quy hoạch, lập báo cáo thuyết minh tổng hợp loại đồ phù hợp với quy định pháp luật đất đai hành Dân số trạng huyện đến năm 2020 170.000 người, tỉ lệ gia tăng dân số trung bình đến năm 2020 1,3%, cơng trình cấp phân bổ xuống đất khu công nghiệp (SKK) Dữ liệu ban đầu gồm: - Thông tư 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 Bộ Tài nguyên Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; - Kết kiểm kê đất đai năm 2010, Bản đồ trạng sử dụng đất năm 2010 huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh; - Tài liệu điều tra cấp, ngành địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh; Ngày giao: ngày tháng Ngày hoàn thành: ngày năm 2017 tháng năm 2017 TP Hồ Chí Minh, ngày TRƯỞNG BỢ MƠN tháng năm 2017 NGƯỜI HƯỚNG DẪN Nguyễn Hữu Cường TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỒ ÁN Ngày/tháng/năm Nội dung thực ………./……./2017 Tìm hiểu khu vực cần Duyệt của GVHD Duyệt của khoa nghiên cứu ……… /……./2017 Tính tốn dự báo nhu cầu sử dụng đất …………/……/2017 Lựa chọn cơng trình vẽ lên đồ …………./……./2017 …………/…… /2017 Tính tốn biểu Viết báo cáo NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Phần đánh giá: • Ý thức thực hiện: • Nội dụng thực hiện: • Hình thức trình bày: • Tổng hợp kết quả: [ ] Được bảo vệ; [ ] Được bảo vệ có chỉnh sửa bổ sung; [ ] Khơng bảo vệ TP Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2017 GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Nguyễn Hữu Cường MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 1.Tính cấp thiết: .1 Ý nghĩa lý thuyết thực tiễn đồ án, kết đạt vấn đề tồn tại, dự kiến tiếp theo: Vận dụng lý thuyết quy hoạch sử dụng đất đai .1 Dựa vào số liệu, tài liệu thu thập dự báo xu phát triển huyện tương lai Từ đưa kế hoạch cho giai đoạn phát triển cho phù hợp PHẦN I TỔNG QUAN 1.1 Giới thiệu chung vấn đề nghiên cứu 1.2 Tổng quan lịch sử nghiên cứu quan điểm lựa chọn vấn đề nghiên cứu 1.3 Các hoạt động nghiên cứu 1.4 Cơ sở lý luận vấn đề nghiên cứu 1.4.1 Cơ sở khoa học 1.4.2 Cơ sở pháp lí: .6 1.4.3 Cơ sở thực tiễn 1.5 Phương pháp nghiên cứu PHẦN II NỘI DUNG NGHIÊN CỨU VÀ KẾT QUẢ Chương 1: Điều kiện tự nhiên kinh tế - xã hội 1.1 Điều kiện tự nhiên, tài nguyên môi trường .8 1.1.1 Vị trí địa lý: .8 1.1.2 Địa hình .8 1.1.3 Khí hậu 1.1.4 Thuỷ văn 1.1.5 Các nguồn tài nguyên 1.1.6 Tài nguyên nhân văn 10 1.2 Thực trạng phát triển kinh tế xã hội 10 1.2.1 Tăng trưởng kinh tế chuyển dịch cấu kinh tế: 10 1.2.2 Thực trạng phát triển ngành kinh tế 11 1.2.2.2 Khu vực kinh tế dịch vụ: 12 1.2.3 Dân số, lao động, việc làm thu nhập 13 1.2.4 Dân tộc - tôn giáo: 15 1.3 Biến đổi khí hậu tác động đến việc sử dụng đất đai 15 CHƯƠNG TÌNH HÌNH QUẢN LÝ SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI .16 2.1 Tình hình quản lý sử dụng đất đai .16 2.2 Hiện trạng sử dụng đất biến động loại đất .16 2.2.1 Phân tích trạng sử dụng loại đất: .16 2.2.2 Phân tích, đánh giá biến động loại đất: .21 2.4 Đánh giá hiệu kinh tế, xã hội, môi trường, tính hợp lý việc sử dụng đất: .23 2.4.1 Đánh giá hiệu kinh tế, xã hội, môi trường việc sử dụng đất: .23 2.4.2 Tính hợp lý việc sử dụng đất: 24 2.6 Đánh giá kết thực quy hoạch sử dụng đất kỳ trước huyện Châu Thành: .26 2.6.1 Đánh giá kết thực tiêu quy hoạch sử dụng đất: 26 2.6.2 Đánh giá việc thực quy hoạch sử dụng đất 28 CHƯƠNG 3: DỰ BÁO NHU CẦU PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI 31 3.1 Đánh giá tiềm đất đai để phục vụ sản xuất nông, lâm nghiệp 31 3.1.1 Kết xây dựng đồ tài nguyên đất đai 31 3.1.2 Kết đánh giá đất đai 31 3.2 Đánh giá tiềm đất đai để phục vụ cho việc phát triển công nghiệp, đô thị xây dựng khu dân cư nông thôn: .35 3.3 Đánh giá tiềm đất đai để phục vụ cho việc chuyển đổi cấu sử dụng đất phát triển sở hạ tầng: .35 3.4 Phân vùng định hướng sử dụng đất đai: .35 3.4.1 Phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội: .35 3.4.2 Định hướng sử dụng đất dài hạn cho giai đoạn 20 năm tới giai đoạn tiếp theo: 35 Chương 4: Dự báo nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội 37 4.1 Định hướng tiêu phát triển kinh tế - xã hội: 37 4.2 Dự báo nhu cầu sử dụng đất cho ngành, lĩnh vực: 37 4.2.1 Chỉ tiêu dân số, lao động, việc làm thu nhập: .37 Chương 5: Phương án quy hoạch kế hoạch sử dụng đất đai 40 5.1 Phương án quy hoạch sử dụng đất đai: 40 5.1.1 Tổng hợp dự báo nhu cầu sử dụng đất kỳ quy hoạch: .40 5.1.2 Khả đáp ứng số lượng, chất lượng đất đai cho nhu cầu sử dụng đất: .40 5.1.3 Diện tích loại đất phân bổ cho mục đích sử dụng: 40 5.1.3 Kế hoạch sử dụng đất năm 2011 huyện Châu Thành 43 5.2 Các biện pháp tổ chức thực hiện: 45 5.2.1 Biện pháp tổ chức thực hiện: 45 5.2.2 Biện pháp quản lý sử dụng đất đai: 45 5.2.3 Biện pháp vốn: 46 5.2.4 Biện pháp nguồn lao động: 47 5.2.5 Về khoa học công nghệ & môi trường: 48 5.2.6 Biện pháp phối hợp: 48 PHẦN III: KẾT LUẬN 49 TÀI LIỆU THAM KHẢO 50 DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1: Cơ cấu kinh tế qua năm Error: Reference source not found Bảng 2: Giá trị tăng thêm ngành thương mại - Dịch vụ huyện Châu Thành Error: Reference source not found Bảng Dân số, mật độ dân số huyện Châu Thành năm 2010 Reference source not found Error: Bảng 4: Hiện trạng sử dụng loại đất huyện Châu Thành Error: Reference source not found Bảng 6: Diện tích, cấu đất phi nơng nghiệp năm 2010 Error: Reference source not found Bảng Tình hình thực quy hoạch sử dụng đất kỳ trước đến năm 2010 Error: Reference source not found Bảng Mô tả đơn vị đất đai huyện Châu Thành Reference source not found Bảng Các vùng thích nghi huyện Châu Thành source not found Error: Error: Reference Bảng 10 Diện tích phân theo mức độ thích nghi loại hình sử dụng đất Error: Reference source not found Bảng 11 Chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp đến năm 2020 Error: Reference source not found Bảng 12 Chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất phi nông nghiệp đến năm 2020 Error: Reference source not found Bảng 13 Chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất nông nghiệp năm 2011 Error: Reference source not found Bảng 14 Chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2011 Error: Reference source not found DANH MỤC KÍ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT KT-XH: Kinh tế – xã hội Ha: hecta NĐ-CP: Nghị Định – Chính Phủ TT-BTNMT: Thơng tư – Bộ Tài Nguyên Môi Trường QĐ-BTNMT: Quyết định – Bộ Tài Nguyên Môi Trường QĐ-UBND: Quyết định - Ủy Ban Nhân Dân QHKHSDĐ: Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất đai QHSDĐĐ: Quy hoạch sử dụng đất đai KHSDĐ: Kế hoạch sử dụng đất HTX: Hợp tác xã Chương 4: Dự báo nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội 4.1 Định hướng tiêu phát triển kinh tế - xã hội: Quan điểm phát triển chung tập trung huy động nguồn lực, khai thác tiềm năng, phát huy lợi thế, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh bền vững, trọng tâm đẩy mạnh chuyển dịch cấu kinh tế, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ngành dịch vụ sở phát triển nông nghiệp tồn diện, bước cơng nghiệp hóa, đại nơng nghiệp, nông thôn Tăng trưởng kinh tế đôi với thực tiến bộ, công xã hội bảo vệ mơi trường; bảo đảm hài hòa mơi trường nhân tạo với môi trường thiên nhiên giữ gìn đa dạng sinh học Chú trọng đến chất lượng tăng trưởng, đảm bảo tính ổn định độ bền vững phát triển Xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, đẩy nhanh tốc độ thị hóa Phát triển văn hóa tiên tiến, lành mạnh, làm tảng tư tưởng xã hội Nâng cao chất lượng sống vật chất tinh thần cho nhân dân Tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định trị, đẩy lùi tệ nạn xã hội - Trên sở khung định hướng phát triển chung tỉnh, huyện xây dựng định hướng phát triển kinh tế cụ thể là: + Kinh tế nông nghiệp ngành chủ đạo giai đoạn phát triển kinh tế huyện năm tới + Theo chủ trương tỉnh không phát triển xây dựng công nghiệp địa bàn huyện thu hút dự án sản xuất theo mạnh chế biến thủy sản chế phẩm sinh học phục vụ sản suất nông nghiệp + Tập trung nguồn lực trì phát triển diện tích trồng lúa, nâng cao suất hiệu sản xuất lúa biện pháp thâm canh tăng vụ, tăng cường hệ thống tưới tiêu nội đồng, ngăn mặn xây dựng hệ thống đê bao khép kín 4.2 Dự báo nhu cầu sử dụng đất cho ngành, lĩnh vực: 4.2.1 Chỉ tiêu dân số, lao động, việc làm thu nhập: Dân số huyện Châu Thành năm 2010 170.000 người; tỉ lệ tăng dân số (tự nhiên học) trung bình đến năm 2020 dự báo khoảng 1,3%/năm Dự báo nhu cầu sử dụng đất cho ngành nghề phục vụ quy hoạch sử dụng đất đai cho địa phương cho 10 năm tới năm 2020 *Ta có cơng thức dự báo quy mô dân số: Nt = No (1+KTB ± PTB)t Trong đó: Nt dân số năm định hình quy hoạch, sau t năm (người) No dân số năm năm trạng (người) KTB tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên tính trung bình (%) 37 PTB tỷ lệ biến động dân số học trung bình (%) t số năm định hình quy hoạch Vậy số dân năm 2020 là: N2020=170.000 x (1+ 1,3%)10= 193.438 (người) - Số dân phát sinh (tăng thêm): NPS = NT – N0 = 193.438 – 170.000 = 23.438 (người) 4.2.2 Chỉ tiêu phát triển sở hạ tầng: Năm 2010 dân số nông thôn chiếm 80%, dân số thành thị chiếm 20 % Số dân đô thị phát sinh là: 23.438 * 20% = 4.687 (người) Số dân nông thôn phát sinh là: 23.438 * 80% = 18.751 (người) Dự báo nhu cầu sử dụng đất giáo dục: Theo định mức sử dụng đất sở giáo dục – đào tạo quy định 4,54 m – 6,09 m2/người, dự báo đến 2020 nhu cầu đất sở giáo dục là: - Diện tích đất giáo dục theo định mức là: SĐM = NT * ĐM = 193.438 x 4,54 = 87,82 (ha) SĐM max = NT * ĐM = 193.438 x 6,09 = 117,80 (ha) Hiện trạng sử dụng đất giáo dục huyện năm 2010 là: 83,23 - Diện tích đất giáo dục cần tăng thêm là: STT = 87,82 – 83,23 = 4,59 (ha) STT max = 117,80 – 83,23 = 34,57 (ha) Như vậy, với phương pháp dự báo định mức/người diện tích đất giáo dục trạng Huyện thiếu [4,59; 34,57] để thỏa mãn nhu cầu 10 năm đến Dự báo nhu cầu sử dụng đất thể dục – thể thao: Theo phương pháp định mức/người định mức sử dụng đất sở thể dục - thể thao Đông Nam Bộ là: 2,17– 2,89 m 2/người, dự báo đến 2020 nhu cầu đất Thể dục thể thao là: - Diện tích đất thể dục thể thao theo định mức là: SĐM = NT * ĐM = 193.438 x 2,17= 41,98 (ha) SĐM max = NT * ĐM = 193.438 x 2,89 = 55,90 (ha) Hiện trạng sử dụng đất thể dục thể thao huyện năm 2010 là: 36,89 - Diện tích đất thể dục thể thao tăng thêm là: STT = 39.08 – 36,89= 5,09 (ha) STT max = 52.05 – 36,89= 19,01 (ha) 38 Như vậy, đến năm 2020 huyện cần tăng thêm [5,09; 34,49] đất thể dục thể thao để đáp ứng nhu cầu sử dụng đất địa phương 39 Chương 5: Phương án quy hoạch kế hoạch sử dụng đất đai 5.1 Phương án quy hoạch sử dụng đất đai: 5.1.1 Tổng hợp dự báo nhu cầu sử dụng đất kỳ quy hoạch: Trên sở định hướng sử dụng đất từ đến 2020 địa phương nhu cầu sử dụng đất ngành cấp trên, dự báo nhu cầu sử dụng đất huyện Châu Thành kỳ quy hoạch giai đoạn 2011 – 2020 (được thể biểu 03/CH) 5.1.2 Khả đáp ứng số lượng, chất lượng đất đai cho nhu cầu sử dụng đất: Huyện Châu Thành có tổng diện tích tự nhiên 57.125,30 với 89,87% đất nông nghiệp Đất lúa có diện tích 23.032,69 ha, chiếm 44,88% diện tích đất nơng nghiệp, đất trồng hàng năm khác có diện tích 11.504,69 chiếm 22,42% diện tích đất nơng nghiệp, đất trồng lâu năm có diện tích 11.865,66 ha, chiếm 23,12% diện tích đất nơng nghiệp đất ni trồng thủy sản có diện tích 309,60 ha, chiếm 0,60% diện tích đất nơng nghiệp Với quỹ đất nông nghiệp lớn, khả đáp ứng số lượng đất đai cho nhu cầu Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã bố trí xây dựng thêm khu dân cư Các cơng trình thực từ năm 2011-2020: 1) Đất giáo dục: xây dựng trường học đáp ứng nhu cầu học tập, trao dồ kinh nghiệm cho người dân 2) Đất thể dục thể thao: xây dựng sân vận động đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí,rèn luyện sức khỏe cho người dân 3) Đất khu công nghiệp: xây dựng khu công nghiệp để phục vụ nhu cầu giải việc làm 5.1.3 Diện tích loại đất phân bổ cho mục đích sử dụng: 5.1.3.1 Phân bổ đất cho mục đích nơng nghiệp: Trên sở quy hoạch nông nghiệp huyện Châu Thành đến năm 2020, diện tích đất nơng nghiệp xã đến năm 2020 khoảng 51.173,31 ha, chiếm 81,81 % diện tích đất tự nhiên toàn xã, giảm 148,89 so với năm 2010 40 Bảng 11 Chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất nơng nghiệp đến năm 2020 Đơn vị tính: Năm 2010 Năm 2020 Tăng (+), giảm (-) TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Đất nông nghiệp NNP 51.322,20 51.173,31 -148,89 1.1 Đất trồng lúa LUA 23.032,69 22.911,43 -121,26 1.2 Đất trồng hàng năm khác HNK 11.504,69 11.488,86 -15,83 1.3 Đất trồng lâu năm CLN 11.865,66 11.854,71 -10,95 1.4 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 309,60 308,75 -0,85 1.5 Đất rừng đặc dụng RDD 235.92 235,92 0,00 1.6 Đất rừng sản xuất RSX 4.373,64 4.373,64 0,00 * Diện tích đất nơng nghiệp năm 2020 51.173,31 chiếm 89,48 % so với tổng diện tích tự nhiên, giảm 148,89 so với năm 2010 Trong đó: - Đất trồng lúa năm 2010 23.032,69 đến năm 2020 22.911,43 chiếm 44,79% so với đất nông nghiệp, giảm 121,26 ha, diện tích giảm chuyển sang loại đất sau: + Đất giáo dục (xây dựng trường THPT xã Ninh Điền): 2,45 + Đất khu công nghiệp: 118.81 - Đất trồng năm khác năm 2010 11.504,69 đến năm 2020 11.488,86 chiếm 22,39% so với đất nông nghiệp, giảm 15,83 chuyển sang loại đất: + Đất giáo dục (xây dựng trường THPT Phước Vinh): 2,25 + Đất thể dục thể thao (sân vận động Thị trấn Châu Thành): 6,49 + Đất khu công nghiệp: 7,09 - Đất trồng lâu năm năm 2010 11.865,6 đến năm 2020 11.854,71 chiếm 23,19% so với đất nông nghiệp, giảm 10,95 do: + Giảm 10,95 chuyển sang đất khu công nghiệp - Đất nuôi trồng thủy sản năm 2010 309.60 đến năm 2020 308.75 chiếm 0,60% so với đất nông nghiệp, giảm 0.85 xây dựng khu công nghiệp 5.1.3.2 Phân bổ đất cho mục đích phi nơng nghiệp: 41 Bảng 12 Chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất phi nông nghiệp đến năm 2020 Đơn vị tính: Năm 2020 Tăng (+), giảm (-) TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Năm 2010 Đất phi nông nghiệp PNN 5.803,10 5.951,99 148,89 2.1 Đất quốc phòng CQP 636,12 636,12 0,00 2.2 Đất an ninh CAN 11,50 11,50 0,00 2.3 Đất khu công nghiệp SKK 41,75 281,87 240,12 2.4 Đất thương mại, dịch vụ TMD 236,80 236,80 0,00 2.5 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS 14,20 14,20 0,00 2.6 Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã DHT 1.975,56 1.986,75 11,19 2.5 Đất danh lam thắng cảnh DDL 5,81 5,81 0,00 2.6 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 0,41 0,41 0,00 2.7 Đất Tại nông thôn ONT 1.092,24 989,82 -102,42 2.8 Đất đô thị ODT 62,85 62,85 0,00 2.9 Đất xây dựng trụ sở quancủa tổ chức DTS 84,32 84,32 0,00 2.10 Đất sở tôn giáo TON 25,29 25,29 0,00 2.11 Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng NTD 82,14 82,14 0,00 2.12 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX 66,64 66,64 0,00 2.13 Đất sơng, ngòi, kênh, rạch, suối SON 1.467,47 1.467,47 0,00 * Diện tích đất phi nơng nghiệp năm 2020 5.950,73 chiếm 10,52% so với diện tích tự nhiên, tăng 147,63 so với trạng năm 2010 Trong đó: - Đất khu cơng nghiệp năm 2010 có diện tích 41,75 đến năm 2020 281,87 ha, chiếm 4,69% so với đất phi nông nghiệp, tăng 240,12 ha, diện tích tăng nhận từ đất trồng trồng lúa nước 118,81 ha, đất nông thôn 102,42ha, đất trồng lâu năm 10,95 ha, đất trồng hàng năm 7,09 đất trồng nuôi trồng thủy sản 0,85 42 - Đất hạ tầng (đất xây dựng trường học, công viên) tăng 11,19 nhận từ đất trồng lúa nước 2,45 ha; đất trồng hàng năm 8,74 - Đất nơng thơn năm 2010 có diện tích 1.092,24 đến năm 2020 989,82ha, chiếm 17,30% so với đất phi nơng nghiệp, giảm 102,42 ha, diện tích giảm để làm khu công nghiệp 5.1.3 Kế hoạch sử dụng đất năm 2011 của huyện Châu Thành Bảng 13 Chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất nông nghiệp năm 2011 Năm 2010 Năm 2020 Tăng (+), giảm (-) TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Đất nông nghiệp NNP 51.322,20 51.184,50 -137,70 1.1 Đất trồng lúa LUA 23.032,69 22.913,88 -118,81 1.2 Đất trồng hàng năm khác HNK 11.504,69 11.497,60 -7,09 1.3 Đất trồng lâu năm CLN 11.865,66 11.854,71 -10.95 1.4 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 309,60 308,75 -0,85 1.5 Đất rừng đặc dụng RDD 235.92 235,92 0,00 1.6 Đất rừng sản xuất RSX 4.373,64 4.373,64 0,00 *Đất nơng nghiệp cuối kỳ năm 2011 có diện tích 51.184,50 ha, chiếm 89,51% so với tổng diện tích tự nhiên, giảm 137,70 so với diện tích đầu kỳ năm 2010 Trong đó: - Đất trồng lúa đầu kỳ năm 2010 23.032,69 đến cuối kỳ năm 2011 22.913,88 ha, chiếm 44,77% so với diện tích đầu kỳ, giảm 118,81 chuyển sang loại đất: + Đất khu công nghiệp: 118,81 - Đất trồng hàng năm đầu kỳ năm 2010 11.504,69 đến cuối kỳ năm 2011 11.497,60 ha, chiếm 22,46% so với diện tích đầu kỳ, giảm 7,09 chuyển sang loại đất: + Đất khu công nghiệp: 7,09 - Đất trồng lâu năm đầu kỳ năm 2010 11.865,66 đến cuối kỳ năm 2011 11.854,71 ha, chiếm 23,16% so với diện tích đầu kỳ, giảm 10,95 chuyển sang loại đất: + Đất khu công nghiệp: 10,95 43 - Đất nuôi trồng thủy sản đầu kỳ năm 2010 309,60 đến cuối kỳ năm 2011 308,75 ha, chiếm 0,60% so với diện tích đầu kỳ, giảm 0,85 chuyển sang loại đất: + Đất khu công nghiệp: 0,85 Bảng 14 Chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2011 Năm 2020 Tăng (+), giảm (-) TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Năm 2010 Đất phi nông nghiệp PNN 5.803,10 5.940,80 137,70 2.1 Đất quốc phòng CQP 636,12 636,12 0,00 2.2 Đất an ninh CAN 11,50 11,50 0,00 2.3 Đất khu công nghiệp SKK 41,75 281,87 240,12 2.4 Đất thương mại, dịch vụ TMD 236,80 236,80 0,00 2.5 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS 14,20 14,20 0,00 2.6 Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã DHT 1.975,56 1.975,56 0,00 2.5 Đất danh lam thắng cảnh DDL 5,81 5,81 0,00 2.6 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 0,41 0,41 0,00 2.7 Đất Tại nông thôn ONT 1.092,24 989,82 -102,42 2.8 Đất đô thị ODT 62,85 84,20 21,35 2.9 Đất xây dựng trụ sở quancủa tổ chức DTS 84,32 84,32 0,00 2.10 Đất sở tôn giáo TON 25,29 25,29 0,00 2.11 Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng NTD 82,14 82,14 0,00 2.12 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX 66,64 66,64 0,00 2.13 Đất sơng, ngòi, kênh, rạch, suối SON 1.467,47 1.467,47 0,00 * Diện tích đất phi nông nghiệp năm 2011 5.940,80 chiếm 10,40 % so với diện tích tự nhiên, tăng 137,70 so với trạng năm 2010 Trong đó: 44 - Đất khu cơng nghiệp năm 2010 có diện tích 41,75 đến cuối năm 2011 281,87 chiếm 0,53% so với diện tích đất phi nơng nghiệp, tăng 240,12 ha, diện tích tăng để làm cơng trình sau: + Xây dựng khu cơng nghiệp có diện tích 240,12ha, nhận từ đất trồng trồng lúa nước 118,81ha, đất nông thôn 102,42ha, đất trồng lâu năm 10,95 ha, đất trồng hàng năm 7,09 đất trồng nuôi trồng thủy sản 0,85 5.2 Các biện pháp tổ chức thực hiện: Để phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất mang tính khả thi cao, cần có giải pháp thực cụ thể sau: 5.2.1 Biện pháp tổ chức thực hiện: Sau phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Châu Thành phê duyệt, cần tổ chức thực công việc sau: - Các phòng, ban huyện đặc biệt phòng kinh tế, phòng Tài Chính Kế hoạch, phòng nơng nghiệp…Căn vào phương án quy hoạch sử dụng đất phê duyệt rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch ngành cho phù hợp với quy hoạch sử dụng đất huyện - Các phòng ban UBND cấp xã cần có biện pháp phối hợp chặt chẽ việc triển khai thực dự án kỳ quy hoạch, kế hoạch đảm bảo bồi thường sách, vận động tuyên truyền nhân dân chấp hành tốt chủ trương nhà nước, huyện giải nhanh chóng dứt điểm khiếu kiện người dân việc bồi thường giải phóng mặt tạo điều kiện dự án triển khai thực nhanh chóng thời gian Thực tốt sách tái định cư, hướng nghiệp dạy nghề cho người dân vùng dự án triển khai sớm ổn định đời sống an cư 5.2.2 Biện pháp quản lý sử dụng đất đai: Để có sở pháp lý cho việc quản lý sử dụng đất đai, Huyện cần tiến hành nhanh quy hoạch chi tiết khu đất đô thị, đất khu cụm công nghiệp, đất khu trung tâm thương mại dịch vụ Đối với cấp xã, ngành cần xây dựng quy hoạch khu trung tâm xã tụ điểm dân cư quan trọng trước năm 2020 Tại cụm điểm quy hoạch xây dựng này, tiến hành công bố ranh giới đất nông nghiệp đất phi nông nghiệp, công bố giới đỏ xây dựng để làm sở ổn định việc sử dụng quỹ đất Đặc biệt quan tâm dành quỹ đất cho xây dựng cơng trình phúc lợi đạt chuẩn quốc gia (trường học, trạm y tế ) Cải thiện hệ thống quản lý sử dụng đất đai từ cấp xã, cập nhật trạng sử dụng đất hàng năm để làm sở điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp sau kỳ năm Phòng Tài Ngun Mơi trường, Phòng Tài Chính - Kế hoạch, vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất duyệt giới thiệu địa điểm cho nhà 45 đầu tư thực dự án phát triển kinh tế-xã hội theo mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội Tỉnh Tây Ninh Phòng Tài Ngun Mơi Trường rà sốt quy hoạch bảo vệ môi trường phê duyệt, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với điều kiện phát triển cơng nghiệp thời gian tới, ý việc hình thành bãi rác, khu xử lý chất thải, nước thải Thực việc giao đất, cho thuê đất cho tổ chức, hộ gia đình cá nhân, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch, phát triển quỹ đất Phân cấp cụ thể trách nhiệm quản lý quy hoạch, theo đơn vị hành (xã, phường) theo ngành, mục đích sử dụng Tăng cường biện pháp tra, kiểm tra việc sử dụng đất, phát vi phạm để xử lý kịp thời Kiến nghị Tỉnh có sách vốn hóa quỹ đất cơng có sách linh hoạt để người dân đưa đất đai vào hợp tác đầu tư sản xuất kinh doanh 5.2.3 Biện pháp vốn: Khó khăn lớn nhất, ảnh hưởng trực tiếp đến tính khả thi phương án vốn đầu tư Vì vậy, cần có biện pháp cụ thể việc thu hút vốn đầu tư, tăng hiệu sử dụng đất, tạo nguồn thu từ đất Cụ thể như: - Kiến nghị tỉnh nhanh chóng có chế sách cụ thể riêng cho khu cơng nghiệp, khu đô thị việc thu hút vốn đầu tư sản xuất kinh doanh, kêu gọi thành phần kinh tế tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng, xây dựng khu công nghiệp, chợ, khu dân cư mới, trung tâm thương mại dịch vụ, điểm vui chơi, giải trí,… để đẩy nhanh tốc độ thị hóa sách đất đai, vốn, để thời gian ngắn hoàn chỉnh hạ tầng đô thị, làm tảng, thu hút vốn đầu tư nước nước ngồi - Kiến nghị tỉnh có sách thu hút thành phần kinh tế, đặc biệt đầu tư nước ngoài, đầu tư vào hoạt động kinh tế mà huyện có lợi thế, tiềm phát triển công nghiệp chế biến, công nghệ cao, thương mại dịch vụ, du lịch…Trong sách trợ giá giải tỏa đền bù đất đai, hỗ trợ tiền thuê đất lâu dài, cung ứng đào tạo lao động, xây nhà cho công nhân, đảm bảo sở hạ tầng kỹ thuật, sách tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư, sách xúc tiến đầu tư…trên sở phù hợp với quy định luật pháp thẩm quyền tỉnh - Đối với dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có khả thu hồi vốn Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành định trình quan có thẩm quyền định việc huy động đầu tư theo hình thức BOT (Xây dựng - vận hành - chuyển giao), BTO (Xây dựng - chuyển giao - vận hành) hình thức khác Huyện kiến nghị tỉnh có giải pháp tài bù phần chênh lệch chi phí giá dịch vụ theo quy định pháp luật 46 - Đa dạng hóa hình thức huy động tạo vốn ngồi tỉnh Phải huy động tối đa nguồn lực địa phương thu hút vốn nước, đặc biệt TP.HCM tỉnh lân cận; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để thu hút vốn đầu tư nước ngồi nhiều hình thức thích hợp Cần kiến nghị tỉnh khuyến khích mở rộng thị trường tài ngân hàng mời gọi thêm Ngân hàng nước mở chi nhánh Tây Ninh - Có sách bồi hồn tái định cư cụ thể, chuẩn bị tốt mặt cơng trình kêu gọi đầu tư cải cách thủ tục hành chính, khuyến khích nhân dân xây dựng nhà theo tiêu chuẩn thị, ngân hàng có sách tín dụng cho khu chung cư, nhà dân - Có sách đầu tư tập trung hồn chỉnh nhanh hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đầu tư mở nâng cấp mở rộng nhanh đường sá, điện, nước, thông tin liên lạc hệ thống hạ tầng thị (thốt nước, thải rác, phòng cháy chữa cháy…) theo thể thức BOT, BO, đổi đất, ứng vốn trước… - Nguồn vốn từ quỹ đất: Thực giao đất có thu tiền sử dụng đất phương thức đấu giá quyền sử dụng đất tổ chức, cá nhân sử dụng đất làm mục đích kinh doanh thông qua tổ chức phát triển quỹ đất đồng thời kiến nghị tỉnh có sách vốn hóa quỹ đất cơng có sách linh hoạt để người dân đưa đất đai vào hợp tác đầu tư sản xuất kinh doanh cách hùn vốn, chuyển thành cổ phiếu…Xem đất đai nguồn vốn quan trọng huyện thương lượng đổi đất lấy cơng trình, vận động nhân dân đầu tư đất đai họ vào phát triển cơng trình thị 5.2.4 Biện pháp nguồn lao động: - Mở rộng hợp tác với sở đào tạo có trang thiết bị đại huyện để đào tạo lao động kỹ thuật lành nghề Khuyến khích doanh nghiệp có sử dụng lao động góp vốn trang bị phương tiện để nâng cao chất lượng đào tạo liên kết đào tạo doanh nghiệp, nhà nước hỗ trợ phần kinh phí - Xây dựng mở rộng thêm sở đào tạo, mở rộng thêm ngành nghề mới, ý đến đầu tư trang thiết bị đại phục vụ dạy nghề, nhằm nâng cao chất lượng số lượng đào tạo đôi với việc liên kết, thu hút đội ngũ giảng viên có chun mơn cao giảng dạy - Có sách đãi ngộ thỏa đáng nhằm giữ thu hút nhân tài chuyên gia đầu ngành phục vụ cho q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa - Có kế hoạch cập nhật kiến thức tiến khoa học công nghệ cho đội ngũ cơng nhân huyện Rà sốt lại lực lượng kỹ sư - công nhân kỹ thuật đào tạo quan nhà nước huyện để có kế hoạch điều chỉnh phân cơng hợp lý nhằm tăng cường thêm nhân lực cho sở công nghiệp địa bàn Tạo điều kiện thuận lợi để khuyến khích người có khả học tập, có sách khuyến khích tài trẻ vào nghiên cứu, sáng tạo ứng dụng thành công nghệ 47 5.2.5 Về khoa học công nghệ & môi trường: - Tỉnh phân cấp vốn đầu tư ngân sách cho huyện hỗ trợ lĩnh vực điều tra để thu thập thông tin; tăng cường công tác thống kê, dự báo phục vụ cho mục tiêu huyện; tăng cường công tác khuyến nông, khuyến công… - Tập trung đầu tư, đổi trang thiết bị công nghệ vào ngành mà thị trường nước giới có nhu cầu mà huyện có điều kiện sản xuất đảm bảo cạnh tranh - Kết hợp chặt chẽ đổi cơng nghệ bảo vệ mơi trường Cần có quy hoạch chung hệ thống xử lý rác thải công nghiệp sinh hoạt Khi duyệt dự án đầu tư thiết phải đánh giá tác động dự án môi trường sinh thái sức khỏe cộng đồng - Hỗ trợ ứng dụng nhanh thành tựu khoa học công nghệ công nghiệp nông ngư nghiệp Có sách hỗ trợ vốn thuế để sử dụng công nghệ mới, giống 5.2.6 Biện pháp phối hợp: - Huyện Châu Thành cần có kế hoạch phối hợp với tỉnh, huyện tạo phát triển hiệu quả, ổn định bền vững cho vùng - Phối hợp phát triển kết cấu hạ tầng: Kiến nghị Trung Ương tỉnh sớm đầu tư dứt điểm tuyến giao thông thủy trung ương tỉnh quản lý địa bàn huyện nhằm tạo tuyến trục sở để phát triển tuyến giao thông huyện quản lý, tuyến đường đô thị, đường nông thôn, thành mạng giao thông liền vùng theo quy hoạch, đặc biệt tuyến đường vành đai, đường đối ngoại, đường trục đô thị - Kết hợp với nhân dân hình thức “Nhà nước với nhân dân làm” cải thiện tuyến đường nội thị đường nông thôn địa bàn huyện (trong đề nghị tỉnh hỗ trợ phần vốn đối ứng hợp lý cho hạng mục xây dựng cải tạo hệ thống đường nông thôn), cho phép doanh nghiệp ứng vốn thi công xây dựng cơng trình, đổi đất lấy cơng trình, đầu tư theo hình thức BOT, BO (đối với hạng mục đường đô thị, đường cụm công nghiệp, số tuyến đường trục có tiềm phát huy hiệu kinh tế) - Hợp tác lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế, nghiên cứu chuyển giao công nghệ đồng thời phối hợp xây dựng, cung cấp thông tin phục vụ cho công tác dự báo; đào tạo cung cấp nguồn nhân lực phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế huyện - Phối hợp ngành huyện: Quy hoạch sử dụng đất thể tổng hợp nhu cầu sử dụng đất ngành, trình quy hoạch cụ thể ngành có biến động lớn, cần có xem xét điều chỉnh chung phải có phối hợp để xử lý, đảm bảo hài hòa mục tiêu phát triển chung huyện, ngành 48 PHẦN III: KẾT LUẬN Qua nghiên cứu xây dựng phương án sử dụng đất từ việc thu thập nhu cầu sử dụng đất ngành địa phương địa bàn huyện để đáp ứng kịp thời mục tiêu phát triển kinh tế xã hội đến năm 2020 Kết xây dựng phương án, tiêu đạt mức bình qn diện tích theo đầu người loại đất y tế, giáo dục, văn hóa thể dục thể thao Phương án quy hoạch sử dụng đất sở để huyện thực tốt công tác quản lý đất đai, khai thác triệt để tiềm đất đai tăng hiệu sử dụng đất năm tới Qua thực đồ án thiết kế quy hoạch sử dụng đất đai giúp nắm kiến thức nội dung, quy trình phương pháp, cách tính tốn xử lý số liệu trình lập phương án quy hoạch sử dụng đất hiểu rõ tầm quan trọng phương án quy hoạch việc quản lý sử dụng đất đai 49 TÀI LIỆU THAM KHẢO - TS Nguyễn Hữu Cường Bài giảng Thiết kế quy hoạch sử dụng đất đai Tài liệu lưu hành nội Trường Đại học Tài nguyên Môi trường Tp.HCM; - Luật Đất đai năm 2013; - Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Đất đai; - Thông tư 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 Bộ Tài nguyên Môi trường quy hoạch chi tiết việc lập điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất - Báo cáo kiểm kê, thống kê đất đai thành lập đồ trạng sử dụng đất huyện Châu Thành – tỉnh Tây Ninh 50 51 ... đất theo quy hoạch: Là kế hoạch sử dụng đất lập theo quy hoạch sử dụng đất cấp Kế hoạch sử dụng đất theo quy hoạch kế hoạch dài hạn (5 năm) kế hoạch ngắn hạn (1 năm) b Các nguyên tắc quy hoạch Nguyên... “Nguyên tắc sử dụng đất sử dụng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất mục đích sử dụng Trên sở quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất duyệt, giúp cho công tác quản lý, sử dụng đất vào nề nếp mang lại hiệu thiết. .. phương án quy hoạch sử dụng đất, nhóm chúng em tiến hành thực đề tài: Thiết kế quy hoạch sử dụng đất huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh đến năm 2020 Ý nghĩa lý thuyết thực tiễn của đồ án, kết đạt
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết kế quy hoạch sử dụng đất huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh đến năm 2020, Thiết kế quy hoạch sử dụng đất huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh đến năm 2020

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay