Pháp luật về công nhận và cho thi hành bản án, quyết định trong kinh doanh, thương mại của tòa án nước ngoài tại việt nam (tt)

30 32 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/07/2018, 11:23

ĐẠI HỌC HUẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC LUẬT LÊ THỊ THUÝ HẰNG PHÁP LUẬT VỀ CÔNG NHẬN VÀ CHO THI HÀNH BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH TRONG KINH DOANH, THƢƠNG MẠI CỦA TÕA ÁN NƢỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM Chuyên ngành: Luật Kinh tế Mã số: 8380107 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS HÀ THỊ MAI HIÊN THỪA THIÊN HUẾ, năm 2018 Cơng trình đƣợc hoàn thành tại: Trƣờng Đại học Luật, Đại học Huế Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Hà Thị Mai Hiên Phản biện 1: : Phản biện 2: Luận văn đƣợc bảo vệ trƣớc Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ họp tại: Trƣờng Đại học Luật Vào lúc ngày tháng năm MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết việc nghiên cứu đề tài Tình hình nghiên cứu đề tài Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu đề tài Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Cơ sở lý luận phƣơng pháp nghiên cứu Ý nghĩa thực tiễn việc nghiên cứu đề tài công nhận cho thi hành án, định kinh doanh, thƣơng mại TANN Việt Nam Kết cấu luận văn Chƣơng NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CÔNG NHẬN VÀ CHO THI HÀNH BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH TRONG KINH DOANH, THƢƠNG MẠI CỦA TANN TẠI VIỆT NAM VÀ KINH NGHỆM CỦA MỘT SỐ NƢỚC 1.1 Khái quát vấn đề lý luận công nhận cho thi hành án, định kinh doanh, thƣơng mại TANN Việt Nam 1.1.1 Khái niệm án, định kinh doanh, thƣơng mại TANN 1.1.2 Khái niệm công nhận cho thi hành Việt Nam án, định kinh doanh, thƣơng mại TANN 1.1.3 Đặc điểm việc công nhận cho thi hành Việt Nam án, định kinh doanh thƣơng mại TANN 1.1.4 Ý nghĩa việc công nhận cho thi hành Việt Nam án, định kinh doanh, thƣơng mại TANN 1.2 Nội dung pháp luật điều chỉnh công nhận cho thi hành án, định kinh doanh, thƣơng mại TANN Việt Nam 1.2.1 Nội dung điều chỉnh văn pháp luật nƣớc 1.2.1.1 Nguyên tắc công nhận cho thi hành án, định kinh doanh, thƣơng mại TANN 1.2.1.2 Điều kiện công nhận cho thi hành án, định kinh doanh, thƣơng mại TANN 1.2.1.3 Trình tự, thủ tục xét đơn u cầu cơng nhận cho thi hành án, định kinh doanh, thƣơng mại TANN 1.2.2 Pháp luật quốc tế công nhận cho thi hành án, định kinh doanh, thƣơng mại TANN 1.3 Kinh nghiệm số nƣớc giới 1.3.1Kinh nghiệm Cộng hòa Liên bang Đức 1.3.2 Kinh nghiệm Cộng hòa Pháp 1.3.3 Kinh nghiệm Hoa Kỳ 1.3.4 Kinh nghiệm Nhật 1.3.5 Kinh nghiệm Vƣơng quốc Thái Lan 10 1.4 Các yếu tố tác động việc công nhận cho thi hành án, định kinh doanh, thƣơng mại TANN 11 1.4.1 Các nguyên tắc tƣ pháp quốc tế 11 1.4.2 Xu hội nhập quốc tế 11 1.4.3 Các điều ƣớc quốc tế 11 1.4.4 Pháp luật quốc gia 11 KẾT LUẬN CHƢƠNG 12 Chƣơng THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ CÔNG NHẬN VÀ CHO THI HÀNH BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH TRONG KINH DOANH, THƢƠNG MẠI CỦA TANN TẠI VIỆT NAM 12 2.1 Thực trạng pháp luật công nhận cho thi hành án, định kinh doanh, thƣơng mại TANN 12 2.1.1 Vấn đề nguyên tắc có có lại 12 2.1.2 Vấn đề điều kiện công nhận cho thi hành án, định kinh doanh, thƣơng mại TANN 13 2.1.3 Vấn đề thủ tục xét đơn yêu cầu công nhận cho thi hành án, định kinh doanh, thƣơng mại TANN 13 2.1.3.1 Hồ sơ yêu cầu công nhận cho thi hành án, định kinh doanh, thƣơng mại TANN 13 2.1.3.2 Chuẩn bị xét đơn yêu cầu 13 2.1.3.3 Phiên họp xét đơn yêu cầu 13 2.1.3.4 Gửi định Tòa án kháng cáo, kháng nghị .13 2.1.3.5 Phiên họp xét kháng cáo, kháng nghị 13 2.1.4 Vấn đề chủ thể có quyền yêu cầu .13 2.1.5 Vấn đề thẩm quyền Tòa án Việt Nam 14 2.1.6 Vấn đề lệ phí giải yêu cầu công nhận không công nhận 14 2.1.7 Vấn đề xác định quan có thẩm quyền nhận đơn yêu cầu 15 2.1.8 Vấn đề thời hiệu 15 2.2 Thực tiễn áp dụng pháp luật công nhận cho thi hành án, định kinh doanh, thƣơng mại TANN Việt Nam 15 2.2.1 Tổng quan tình hình thụ lý giải 15 2.2.2 Một số vi phạm, sai lầm nguyên nhân 16 2.2.2.1 Một số vi phạm, sai lầm 16 2.2.2.2 Nguyên nhân 18 KẾT LUẬN CHƢƠNG 18 Chƣơng ĐỊNH HƢỚNG CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ CÔNG NHẬN VÀ CHO THI HÀNH BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH TRONG KINH DOANH, THƢƠNG MẠI CỦA TANN TẠI VIỆT NAM 19 3.1 Định hƣớng hoàn thiện pháp luật công nhận cho thi hành án, định kinh doanh, thƣơng mại TANN Việt Nam 19 3.2 Các giải pháp hồn thiện pháp luật cơng nhận cho thi hành án, định kinh doanh, thƣơng mại TANN Việt Nam 20 3.3 Các giải pháp nâng cao hiệu thực pháp luật công nhận cho thi hành án, định kinh doanh, thƣơng mại TANN Việt Nam 22 KẾT LUẬN CHƢƠNG 23 KẾT LUẬN 24 PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết việc nghiên cứu đề tài Trong bối cảnh đất nƣớc phát triển toàn diện kinh tế, trị, xã hội, ngày hội nhập sâu vào thị trƣờng quốc tế, hoạt động kinh doanh, thƣơng mại Doanh nghiệp tạo môi trƣờng đầu tƣ kinh doanh hấp dẫn nhƣng không phần phức tạp cạnh tranh gay gắt Điều làm phát sinh ngày nhiều tranh chấp kinh tế, thƣơng mại đòi hỏi phải có chế giải tranh chấp linh hoạt, phù hợp, mang tính tài phán nhƣ Trọng tài Tòa án.Sự thành cơng chế giải tranh chấp phụ thuộc nhiều vào việc phán quyết, án, định có đƣợc thi hành hay không Trong việc giải tranh chấp vụ việc dân có yếu tố nƣớc ngồi nói chung, tranh chấp kinh doanh thƣơng mại quốc tế nói riêng, với đặc thù bên tranh chấp thƣờng có quốc tịch khác nhau, việc án, định Tòa án nƣớc cần phải đƣợc thi hành quốc gia khác yêu cầu tất yếu Việt Nam nổ lực việc tham gia ký kết Hiệp định TTTP công nhận cho thi hành án, định TANN sở nguyên tắc có có lại Nếu pháp luật nƣớc ta thơng thống đồng việc thi hành công nhận án, định kinh doanh, thƣơng mại TANN Việt Nam thu hút nhiều nhà đầu tƣ nƣớc vào Việt Nam hợp tác làm ăn nhƣ thúc đẩy giao lƣu thƣơng mại quốc tế nƣớc ta nƣớc khác giới ngày đƣợc mở rộng Tuy nhiên, thực tế giải việc công nhận thi hành Việt Nam án, định kinh doanh, thƣơng mại TANN gặp nhiều lúng túng Bởi chƣa có pháp luật tố tụng riêng kinh doanh thƣơng mại mà thực theo pháp luật tố tụng dân theo nghĩa rộng, Bộ luật tố tụng dân 2015 có nhiều sửa đổi, bổ sung quan trọng thủ tục giải yêu cầu công nhận cho thi hành Việt Nam án, định kinh doanh, thƣơng mại TANN Trƣớc yêu cầu thực tiễn, việc tiếp tục nghiên cứu quy định pháp luật công nhận cho thi hành Việt Nam án, định kinh doanh, thƣơng mại TANN nhằm góp phần làm sáng tỏ thêm lý luận nhƣ thực tiễn, tìm hạn chế, vƣớng mắc quy định pháp luật thực tiễn thi hành, từ đề xuất giải pháp hồn thiện pháp luật nhằm nâng cao hiệu công tác giải vụ, việc kinh doanh thƣơng mại có yếu tố nƣớc theo tinh thần cải cách tƣ pháp cần thiết có tính thời sự, đƣợc quan tâm khoa học pháp lý Việt Nam Do vậy, tác giả chọn đề tài "Pháp luật công nhận cho thi hành án, định kinh doanh thương mại tòa án nước ngồi Việt Nam" để làm luận văn thạc sĩ Luật học Tình hình nghiên cứu đề tài Trong lĩnh vực khoa học pháp lý có nhiều cơng trình, viết nghiên cứu vấn đề công nhận cho thi hành án, định dân tòa án nƣớc nƣớc ngồi Việt Nam theo khía cạnh khác nhƣ: - Luận án tiến sĩ: Bành Quốc Tuấn – Khoa luật Đại học quốc gia Hà Nội, “Hồn thiện pháp luật cơng nhận cho thi hành Việt Nam án định dân tòa án nước ngồi” bảo vệ năm 2015, luận án góp phần hồn thiện sở khoa học việc hoàn thiện pháp luật công nhận cho thi hành án, định dân TANN, phân tích đánh giá ƣu điểm hạn chế pháp luật hành công nhận cho thi hành Việt Nam án, định dân TANN; Phân tích đánh giá kết thực tiễn, qua đề xuất phƣơng hƣớng giải pháp cụ thể nhằm góp phần hoàn thiện quy định pháp luật Việt Nam trình hội nhập quốc tế ngày sâu rộng - Các tạp chí chuyên ngành luật học nhƣ: “Về công nhận thi hành Việt Nam án, định dân tòa án nước ngoài, phán trọng tài nước ngoài” (Nguyễn Trung Tín, Tạp chí Luật học, số 12/2006); “Hồn thiện pháp luật công nhận thi hành án định dân tòa án nước ngồi” (Bành Quốc Tuấn, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 5/2011) “Những điểm BLTTDS 2015 công nhận cho thi hành định nước Việt Nam”(Đỗ Văn Đại – Phạm Thị Thúy, Tạp chí Tòa án nhân dân số 17,18,19/2016)… - Cơng trình nghiên cứu khoa học Viện Khoa học xét xử - Tòa án nhân dân tối cao năm 2009 Mã số: TPT/K-09-03: “Những vấn đề lý luận thực tiễn công nhận cho thi hành Việt Nam án, định dân tòa án nước ngồi, định Trọng tài nước ngồi” Cơng trình nghiên cứu khoa học xây dựng số vấn đề lý luận công nhận cho thi hành án, định dân TANN, định Trọng tài nƣớc ngoài; đánh giá pháp luật thi hành pháp luật công nhận cho thi hành án, định dân TANN, định Trọng tài nƣớc ngồi, sở kiến nghị sửa đổi bổ sung số quy định Phần thứ sáu Bộ luật tố tụng dân 2004 Cơng trình nghiên cứu phân tích án, định dân nói chung mà chƣa vào nghiên cứu loại án, định cụ thể, không đề cập đến việc công nhận cho thi hành án, định kinh doanh thƣơng mại TANN - Tòa án nhân dân tối cao – Viện khoa học xét xử “Pháp luật công nhận cho thi hành án, định dân án nước ngoài, định Trọng tài nước – tâp 4”, 2009 Nhà xuất Tƣ pháp, Hà Nội - Đề tài nghiên cứu khoa học năm 2009:" Cơ sở lý luận thực tiễn thi hành quy định công nhận thi hành Việt Nam án, định dân tòa án nước ngoài, định trọng tài nước ngoài" (Lê Thế Phúc - chủ nhiệm đề tài - Viện Khoa học xét xử, Tòa án nhân dân tối cao) Các cơng trình góp phần quan trọng vào việc hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam vấn đề công nhận cho thi hành án, định dân TANN thời gian qua Tuy nhiên, cơng trình nghiên cứu chƣa tập trung đƣa giải pháp để hoàn thiện pháp luật nâng cao hiệu hoạt động công nhận cho thi hành án, định dân án nƣớc Việt Nam Chƣa có cơng trình nghiên cứu nghiên cứu cụ thể pháp luật công nhận cho thi hành án, định kinh doanh thƣơng mại TANN Việt Nam Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu đề tài 3.1 Mục đích nghiên cứu đề tài Làm rõ vấn đề lý luận công nhận cho thi hành án định kinh doanh thƣơng mại TANN Việt Nam Đánh giá thực trạng pháp luật thực tiễn áp dụng pháp luật công nhận cho thi hành án, định kinh doanh thƣơng mại TANN Việt Nam Đề định hƣớng hoàn thiện, giải pháp hoàn thiện pháp luật nâng cao hiệu thực quy định pháp luật công nhận cho thi hành án, định kinh doanh thƣơng mại TANN Việt Nam 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu đề tài + Xây dựng vấn đề mang tính lý luận khoa học pháp lý công nhận cho thi hành Việt Nam án, định kinh doanh, thƣơng mại TANN + Nghiên cứu so sánh pháp luật quốc tế công nhận cho thi hành Việt Nam án, định kinh doanh, thƣơng mại TANN với pháp luật Việt Nam công nhận cho thi hành Việt Nam án, định kinh doanh, thƣơng mại TANN + Nghiên cứu thực trạng pháp luật hành công nhận cho thi hành Việt Nam án, định kinh doanh, thƣơng mại TANN + Nghiên cứu, đánh giá thực tiễn áp dụng pháp luật công nhận cho thi hành Việt Nam án, định kinh doanh, thƣơng mại TANN + Đƣa quan điểm, yêu cầu đề xuất định hƣớng hoàn thiện giải pháp hoàn thiện pháp luật hành, giải pháp nâng cao hiệu thi hành pháp luật Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận văn: Là luận văn, cơng trình nghiên cứu khoa học, quy phạm pháp luật Việt Nam số nƣớc giới, điều ƣớc quốc tế thực tiễn Việt Nam lĩnh vực này, mối quan hệ hoạt động công nhận công nhận cho thi hành án, định kinh doanh, thƣơng mại TANN Việt Nam Phạm vi nghiên cứu không gian: nƣớc.Thời gian nghiên cứu: đề tài nghiên cứu thời gian từ năm 2014 đến năm 2017 Cơ sở lý luận phƣơng pháp nghiên cứu 5.1 Cơ sở lý luận Luận văn đƣợc nghiên cứu sở lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin, tƣ tƣởng Hổ Chí Minh quan điểm Đảng Cộng sản Việt Nam Nhà nƣớc pháp luật, có vấn đề xây dựng Nhà nƣớc pháp quyền xã hội chủ nghĩa việc mở rộng giao lƣu hợp tác quốc tế nói chung nhƣ cơng tác Tòa án nói riêng Nghiên cứu qua sách báo tạp chí, bình luận khoa học pháp lý việc cơng nhận cho thi hành án định dân TANN Việt Nam 5.2 Phƣơng pháp nghiên cứu Đề tài đƣợc thực sở phƣơng pháp luận chủ nghĩa triết học Mác - Lênin, tƣ tƣởng Hồ Chí Minh quan điểm, đƣờng lối, sách Đảng, Nhà nƣớc ta phát triển kinh tế xã hội, xây dựng hoàn thiện pháp luật trình hội nhập kinh tế quốc tế Các phƣơng pháp đƣợc sử dụng chủ yếu để nghiên cứu đề tài bao gồm: - Phƣơng pháp phân tích đƣợc sử dụng để làm rõ vấn đề lý luận đƣợc giải nội dung luận văn - Phƣơng pháp phân tích phƣơng pháp hệ thống hóa đƣợc sử dụng để làm rõ quy định văn pháp luật Việt Nam hành công nhận cho thi hành Việt Nam án, định kinh doanh, thƣơng mại TANN nhƣ Hiệp định TTTP Việt Nam tham gia - Phƣơng pháp so sánh đƣợc sử dụng để đối chiếu quy định điều ƣớc quốc tế, pháp luật nƣớc với quy định pháp luật Việt Nam để làm sở đánh giá pháp luật Việt Nam - Phƣơng pháp tổng hợp đƣợc sử dụng để rút kết luận vấn đề mà luận văn phân tích làm sở cho việc đƣa giải pháp hoàn thiện pháp luật Ý nghĩa thực tiễn việc nghiên cứu đề tài công nhận cho thi hành án, định kinh doanh, thƣơng mại TANN Việt Nam Xuất phát từ mục đích nhiệm vụ nghiên cứu nhƣ giới hạn phạm vi nghiên cứu nhƣ trên, Luận văn có số ý nghĩa thực tiễn sau: - Góp phần làm rõ sở lý luận việc công nhận cho thi hành án, định kinh doanh, thƣơng mại TANN Việt Nam - Có giá trị tham khảo quan lập pháp q trình hồn cho thiện pháp luật việc cơng nhận cho thi hành án, định kinh doanh, thƣơng mại TANN Việt Nam - Có giá trị tham khảo quan hành pháp tƣ pháp hoạt động công nhận cho thi hành án, định kinh doanh, thƣơng mại TANN Việt Nam - Có giá trị tham khảo cho giảng dạy học tập chuyên đề việc công nhận cho thi hành án, định kinh doanh, thƣơng mại TANN Việt Nam - Có giá trị nâng cao kiến thức tri thức cá nhân pháp nhân Việt Nam nhƣ nƣớc việc công nhận cho thi hành án, định kinh doanh, thƣơng mại Toà án nƣớc Việt Nam Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, phần kết luận danh mục tài liệu tham khảo.Luận văn chia làm chƣơng Chương : Những vấn đề lý luận công nhận cho thi hành án, định kinh doanh, thương mại TANN Việt Nam kinh nghiệm số nước Chương 2: Thực trạng pháp luật thực tiễn áp dụng pháp luật công nhận cho thi hành án, định kinh doanh, thương mại TANN Việt Nam Chương đến việc TANN giải nhƣ nào, sử dụng chứng Tòa án Nhật Bản kiểm tra, đối chiếu án, định kinh doanh, thƣơng mại TANN, giấy tờ, tài liệu kèm theo đơn yêu cầu với quy định pháp luật Nhật Bản để định có cơng nhận cho thi hành hay không 1.3.5 Kinh nghiệm Vương quốc Thái Lan Khơng có điều khoản Bộ luật Tố tụng dân Thái Lan đề cập đến việc thừa nhận thi hành án, định kinh doanh, thƣơng mại TANN Thái Lan Qua nghiên cứu pháp luật thực tiễn công nhận cho thi hành án, định tòa án nƣớc ngồi nƣớc: Cộng hòa Liên bang Đức; Cộng hòa Pháp; Hoa Kỳ…, thấy pháp luật nƣớc có số nét lớn sau: Thứ nhất, nguyên tắc công nhận cho thi hành, pháp luật hầu hết nƣớc quy định việc công nhận cho thi hành dựa nguyên tắc có điều ƣớc quốc tế nguyên tắc có có lại Ví dụ: Nhật Bản, Hoa Kỳ Việt Nam giống với nƣớc dựa nguyên tắc điều ƣớc quốc tế nguyên tắc có có lại.Tuy nhiên, kinh nghiệm Cộng hòa Pháp cho thấy, Pháp việc công nhận cho thi hành khơng dựa ngun tắc có có lại mà dựa vào điều ƣớc quốc tế Pháp ký kết, gia nhập điều kiện Bộ luật Tố tụng dân Pháp Thứ hai, thẩm quyền giải yêu cầu, pháp luật Việt Nam giống với pháp luật nƣớc quy định tòa án quốc gia, quan Nhà nƣớc có thẩm quyền giải yêu cầu công nhận cho thi hành án, định kinh doanh, thƣơng mại TANN Thứ ba, trình tự thủ tục, pháp luật nƣớc có quy định trình tự, thủ tục riêng, nhƣng đảm bảo bƣớc: nhận đơn, xem xét đơn định Riêng việc xét đơn, hầu hết nƣớc áp dụng phƣơng pháp kiểm tra hạn chế, nghĩa kiểm tra hiệu lực án, định theo tiêu chí nội dung sở quy định pháp luật mà không bao gồm việc sửa đổi nội dung án, định Khác với Việt Nam, số quốc gia nhƣ Hoa Kỳ áp dụng phƣơng pháp kiểm tra toàn bộ, nghĩa xét lại nội vụ việc trƣớc định cuối Thứ tư, điều kiện công nhận, pháp luật quốc gia quy định điều kiện riêng Nhƣng bản, án, định kinh doanh, thƣơng mại tòa án muốn đƣợc cơng nhận cho thi hành nƣớc ngồi phải đáp ứng điều kiện sau: Phải có hiệu lực pháp luật; đƣợc tuyên tòa án có thẩm quyền; ngƣời phải thi hành đƣợc triệu tập tham gia tố tụng quy định việc công nhận không trái trật tự công cộng quốc gia Ở số nƣớc nhƣ Cộng hòa Liên bang Đức quy định thêm điều kiện để bảo vệ công dân Đức vụ việc nhƣ kinh nghiệm Hoa Kỳ quy định thêm điều kiện: vụ việc phải kết thúc hồn tồn; án, định khơng mang tính trừng phạt trả thù Việc xây dựng, hồn thiện pháp luật cơng nhận cho thi hành án, định kinh doanh, thƣơng mại TANN Việt Nam cần thiết phải nghiên cứu quy định pháp luật kinh nghiệm nƣớc vấn đề Trên sở nghiên cứu kinh nghiệm nƣớc, cần tổng kết, đánh giá quy định pháp luật tham khảo có chọn lọc kinh nghiệm số nƣớc nhƣ Pháp, Đức, Nhật Bản… 10 1.4 Các yếu tố tác động việc công nhận cho thi hành án, định kinh doanh, thƣơng mại TANN 1.4.1 Các nguyên tắc tư pháp quốc tế Nguyên tắc tôn trọng chủ quyền quốc gia, quốc gia có chủ quyền phạm vi lãnh thổ quốc gia mình, có tồn quyền định vấn đề đối nội đối ngoại Nguyên tắc có có lại, nguyên tắc tƣ pháp quốc tế trực tiếp điều chỉnh vấn đề công nhận cho thi hành án, định kinh doanh, thƣơng mại TANN đƣợc pháp luật nhiều nƣớc quy định Nguyên tắc không phân biệt đối xử cơng dân nước sở với cơng dân nước ngồi 1.4.2 Xu hội nhập quốc tế Trong bối cảnh hội nhập quốc tế nay, quốc gia có xu hƣớng xích lại gần nhau, chuyển từ đối đầu sang đối thoại, hợp tác với nhiều lĩnh vực, sở tôn trọng chủ quyền nhau, bình đẳng có lợi nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học kỹ thuật…ở quốc gia phạm vi toàn giới 1.4.3 Các điều ước quốc tế Thứ nhất, Công ƣớc La Hay ngày 20/4/1966 công nhận thi hành án dân thƣơng mại nƣớc ngồi Nghị định thƣ bổ sung cơng ƣớc Thứ hai, Công ƣớc Brussels ngày 27/9/1968 thẩm quyền quốc tế công nhận thi hành án dân sự, thƣơng mại nƣớc cộng đồng Châu Âu Thứ ba, Công ƣớc La Hay ngày 01/02/1971 cơng nhận thi hành án nƣớc ngồi lĩnh vực dân thƣơng mại Nghị định thƣ bổ sung công ƣớc 1.4.4 Pháp luật quốc gia Pháp luật Việt Nam vấn đề đƣợc quy định Bộ luật Tố tụng dân số văn liên quan nhƣ Luật Thi hành án dân sự, Luật thƣơng mại, Nghị 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 Uỷ ban thƣờng vụ Quốc hội án phí, lệ phí Tòa án… Theo đó, đơn u cầu công nhận cho thi hành Việt Nam án, định kinh doanh, thƣơng mại TANN phải đƣợc gửi tới Bộ Tƣ pháp Việt Nam, Tòa án cấp tỉnh nơi cƣ trú nơi có trụ sở bên phải thi hành nơi có tài sản liên quan đến việc thi hành án để giải theo thẩm quyền Nếu Bộ Tƣ pháp nhận đơn sau kiểm tra chuyển cho Tòa án nhân dân cấp tỉnh nơi cƣ trú nơi có trụ sở bên phải thi hành nơi có tài sản liên quan đến việc thi hành án để giải theo thẩm quyền Bản án, định kinh doanh, thƣơng mại án nƣớc sau đƣợc cơng nhận có giá trị nhƣ án, định Tòa án Việt Nam tuyên 11 KẾT LUẬN CHƢƠNG Bản án, định kinh doanh, thƣơng mại TANN án, định kinh doanh, thƣơng mại khơng đƣợc tun Tòa án nƣớc nơi nhận đƣợc yêu cầu công nhận cho thi hành Công nhận cho thi hành Việt Nam án, định kinh doanh, thƣơng mại TANN việc tòa án Việt Nam thừa nhận hiệu lực pháp lý án, định kinh doanh, thƣơng mại TANN cho phép thi hành lãnh thổ Việt Nam án, định kinh doanh, thƣơng mại Các quan hệ thƣơng mại đƣợc thiết lập hành vi thƣơng mại chủ thể thƣơng nhân việc cơng nhận cho thi hành Việt Nam án, định kinh doanh, thƣơng mại TANNcó đặc trƣng riêng Việc công nhận cho thi hành án, định kinh doanh, thƣơng mại TANN cần thiết khách quan có ý nghĩa to lớn phƣơng diện: trị - ngoại giao; kinh tế; pháp luật Nội dung pháp luật điều chỉnh công nhận cho thi hành án, định kinh doanh, thƣơng mại TANN Việt Nam chủ yếu BLTTDS 2015 Các quy định Phần thứ bảy BLTTDS 2015, từ Điều 423 đến Điều 443, điều chỉnh nội dung nhƣ: nguyên tắc công nhận cho thi hành; điều kiện công nhận cho thi hành án, định kinh doanh, thƣơng mại TANNtại Việt Nam; trình tự, thủ tục xét đơn yêu cầu công nhận cho thi hành án, định kinh doanh, thƣơng mại TANN Việt Nam Kinh nghiệm số nƣớc giới liên quan đến công nhận cho thi hành Việt Nam án, định Toà án nƣớc phát triển có nhiều điểm khác biệt với pháp luật nƣớc, Việt Nam cần học tập, tích luỹ kinh nghiệm nhằm hoàn thiện pháp luật Chƣơng THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ CÔNG NHẬN VÀ CHO THI HÀNH BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH TRONG KINH DOANH, THƢƠNG MẠI CỦA TANN TẠI VIỆT NAM 2.1 Thực trạng pháp luật công nhận cho thi hành án, định kinh doanh, thƣơng mại TANN 2.1.1 Vấn đề nguyên tắc có có lại Hiện nay, việc áp dụng nguyên tắc hoạt động công nhận cho thi hành án, định kinh doanh, thƣơng mại TANN Việt nam số quan điểm tranh luận Quan điểm thứ cho rằng, thực tế nhiều nƣớc giới nhƣ Pháp khơng áp dụng ngun tắc này, nhiều trƣờng hợp áp dụng nguyên tắc ảnh hƣởng, hạn chế đến quyền lợi bên đƣợc thi hành Do vậy, đề nghị loại bỏ nguyên tắc Tòa án Việt Nam công nhận án, định kinh doanh, thƣơng mại TANN đáp ứng đủ điều kiện công nhận cho thi hành 12 Ngƣợc lại, quan điểm thứ hai cho rằng, thực tế có nhiều nƣớc áp dụng nguyên tắc có đi, có lại việc cơng nhận thi hành án, định kinh doanh, thƣơng mại Tòa án Việt Nam Hiện nay, Việt Nam thực hiệu nguyên tắc với nhiều quốc gia giới Mặt khác, việc thực ngun tắc có ý nghĩa lớn mặt trị ngoại giao, việc trì nguyên tắc cần thiết để đảm bảo đƣợc quyền lợi ích hợp pháp cá nhân, quan, tổ chức Việt Nam quan hệ thƣơng mại quốc tế Do vậy, cần giữ nguyên nguyên tắc Bộ luật Tố tụng dân 2.1.2 Vấn đề điều kiện công nhận cho thi hành án, định kinh doanh, thương mại TANN Tƣơng tự nhƣ phán trọng tài nƣớc ngoài, Khoản Điều 356 BLTTDS 2004 nhƣ Khoản Điều 439 BLTTDS 2015 có quy định án, định kinh doanh, thƣơng mại TANN không đƣợc công nhận cho thi hành Việt Nam việc công nhận cho thi hành án, định kinh doanh, thƣơng mại TANN Việt Nam “trái với nguyên tắc pháp luật Việt Nam” Tuy nhiên, “trái với nguyên tắc pháp luật Việt Nam” nhiều tranh cãi5 2.1.3 Vấn đề thủ tục xét đơn yêu cầu công nhận cho thi hành án, định kinh doanh, thương mại TANN 2.1.3.1 Hồ sơ yêu cầu công nhận cho thi hành án, định kinh doanh, thương mại TANN 2.1.3.2 Chuẩn bị xét đơn yêu cầu 2.1.3.3 Phiên họp xét đơn yêu cầu 2.1.3.4 Gửi định Tòa án kháng cáo, kháng nghị 2.1.3.5 Phiên họp xét kháng cáo, kháng nghị 2.1.4 Vấn đề chủ thể có quyền yêu cầu Theo tinh thần quy định Điều 425 BLTTDS 2015 thì: Ngƣời đƣợc thi hành ngƣời đại diện hợp pháp họ có quyền u cầu Tòa án Việt Nam công nhận cho thi hành Việt Nam án, định kinh doanh, thƣơng mại TANN trƣờng hợp sau: - Nếu cá nhân phải thi hành cƣ trú, làm việc Việt Nam; - Nếu ngƣời phải thi hành quan, tổ chức phải thi hành có trụ sở Việt Nam; - Nếu tài sản liên quan đến việc thi hành án, định kinh doanh, thƣơng mại TANN có Việt Nam vào thời điểm yêu cầu Căn Luật Thi hành án dân năm 2008 (đƣợc sửa đổi, bổ sung năm 2014) Tại Khoản Điều quy định: Người thi hành án cá nhân, quan, tổ chức đƣợc hƣởng quyền, lợi ích án, định đƣợc thi hành Tại Khoản Điều quy định: Người phải thi hành án cá nhân, quan, tổ chức phải thực nghĩa vụ án, định đƣợc thi hành Nguyễn Thị Thùy Dung (2017), Một số bất cập thủ tục công nhận cho thi hành án, định TANN Việt Nam” Nguồn: http://www.tand.hochiminhcity.gov.vn/web/guest/118 13 Tại Khoản Điều quy định: Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan cá nhân, quan, tổ chức có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trực tiếp đến việc thực quyền, nghĩa vụ thi hành án đƣơng Đối chiếu với pháp luật quốc tế, thấy có khác biệt so với luật Việt Nam việc quy định vấn đề Công ƣớc La Haye ngày 01/02/1971 công nhận cho thi hành định TANN quy định bên đƣơng tìm kiếm cơng nhận yêu cầu thi hành (the party seeking recognition or applying for enforcement) cung cấp số tài liệu cho quan có thẩm quyền không đề cập đến khái niệm “ngƣời đƣợc thi hành” nhƣ BLTTDS Việt Nam Tƣơng tự, Công ƣớc Brussels ngày 27/9/1968 thẩm quyền thi hành phán dân thƣơng mại quy định chung chủ thể có quyền nộp đơn u cầu cơng nhận cho thi hành án, định dân TANN bên có liên quan7 (any interested party) không quy định chủ thể có quyền “ngƣời đƣợc thi hành” 2.1.5 Vấn đề thẩm quyền Tòa án Việt Nam Hƣớng quy định thủ tục tiền tố tụng bắt buộc Bộ tƣ pháp không đƣợc giới áp dụng không làm cho việc công nhận cho thi hành án định kinh doanh, thƣơng mại tốt đẹp Quy định vừa kéo dài thời gian giải quyết, vừa gây khó khăn cho ngƣời u cầu Vì từ đầu đến cuối quan có thẩm quyền xét đơn u cầu Tòa án, định cơng nhận hay khơng cơng nhận Tòa án Việc BLTTDS 2015 sửa đổi phù hợp theo hƣớng: Nếu điều ƣớc quốc tế mà Việt Nam thành viên có quy định thẩm quyền tiếp nhận đơn yêu cầu thuộc Bộ Tƣ pháp Bộ Tƣ pháp quan tiếp nhận đơn yêu cầu, trƣờng hợp điều ƣớc quốc tế khơng có quy định khơng có điều ƣớc quốc tế thẩm quyền thuộc Tòa án Theo quy định Điều 39 Bộ luật tòa án nơi cƣ trú, làm việc ngƣời phải thi hành án nơi có trụ sở tổ chức phải thi hành án nơi có tài sản cần thi hành có thẩm quyền giải Trong trƣờng hợp yêu cầu có đủ yếu tố ngƣời có đơn u cầu có quyền lựa chọn yếu tố để yêu cầu thi hành hay không Đối với trƣờng hợp ngƣời u cầu khơng lựa chọn giải nhƣ Vấn đề Bộ luật chƣa quy định, điều làm cho Bộ Tƣ pháp lúng túng chuyển đơn Do vậy, để tòa án thụ lý yêu cầu công nhận cho thi hành thẩm quyền, cần phải có quy định pháp luật cụ thể, chi tiết thẩm quyền tòa theo lựa chọn ngƣời gửi đơn 2.1.6 Vấn đề lệ phí giải u cầu cơng nhận khơng cơng nhận Cả Pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án trƣớc Nghị 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 Uỷ ban thƣờng vụ Quốc hội có quy định lệ phí giải u cầu công nhận cho thi hành án, định kinh doanh, thƣơng mại TANN Việt Nam mà chƣa có quy định lệ phí giải yêu cầu không công nhận án, định kinh doanh, thƣơng mại TANN Việt Nam Trong theo khoản Điều 430 BLTTDS quy định ngƣời u cầu Tòa án Việt Nam khơng cơng nhận cho thi hành án, Điều 13 Công ƣớc La Haye Điều 26 Điều 31 Công ƣớc Brussels 14 định kinh doanh, thƣơng mại TANN phải nộp lệ phí theo quy định pháp luật Việt Nam Do đó, việc bổ sung quy định cần thiết 2.1.7 Vấn đề xác định quan có thẩm quyền nhận đơn yêu cầu BLTTDS 2015 quy định ngƣời đƣợc thi hành, ngƣời phải thi hành, ngƣời có quyền lợi ích hợp pháp liên quan có quyền gửi đơn yêu cầu công nhận cho thi hành Việt Nam không công nhận án, định kinh doanh, thƣơng mại TANN đến Bộ Tƣ pháp theo quy định điều ƣớc quốc tế mà Việt Nam thành viên Tòa án có thẩm quyền Việt Nam theo quy định Bộ luật trƣờng hợp điều ƣớc quốc tế mà Việt Nam thành viên khơng quy định khơng có điều ƣớc quốc tế liên quan8 Quy định gây bối rối cho ngƣời nƣớc ngồi họ khơng biết đƣợc có hay khơng điều ƣớc có liên quan để gửi đơn đến nơi quy định Bộ Tƣ pháp Tòa án cấp tỉnh nơi ngƣời phải thi hành cƣ trú, có trụ sở /hoặc có tài sản liên quan đến việc thi hành9 2.1.8 Vấn đề thời hiệu BLTTDS năm 2015 nâng mức thời hiệu lên thành năm Tuy nhiên, quyền yêu cầu công nhận cho thi hành án, định kinh doanh, thƣơng mại lại bị ràng buộc quy định khác BLTTDS quy định tác động tới thời hạn năm nêu Ở đây, quyền yêu cầu bị phụ thuộc vào việc cá nhân phải thi hành cƣ trú, làm việc Việt Nam quan, tổ chức phải thi hành có trụ sở Việt Nam tài sản liên quan đến việc thi hành án, định kinh doanh, thƣơng mại TANN có Việt nam vào thời điểm yêu cầu Do đó, thời hạn năm nêu trên, cá nhân phải thi hành nơi cƣ trú, làm việc Việt Nam quan, tổ chức phải thi hành khơng có trụ sở Việt Nam khơng có tài sản liên quan đến việc thi hành án định kinh doanh, thƣơng mại TANN quyền yêu cầu không đƣợc thực Đây quy định không thuyết phục có nhầm lẫn cơng nhận cho thi hành án, định kinh doanh, thƣơng mại (không phụ thuộc vào yếu tố trên) thi hành án, định kinh doanh, thƣơng mại (mới cần yếu tố trên) Công nhận cho thi hành thủ tục tiền thi hành án, phận thi hành án nên áp dụng tƣ (quy định theo tƣ thi hành án nơi cƣ trú, làm việc, trụ sở hay nơi có tài sản yếu tố thi hành án) nhƣ quy định thi hành án, tƣơng lại cần có thay đổi, cần có giải pháp tình để bảo vệ ngƣời đƣợc thi hành án10 2.2 Thực tiễn áp dụng pháp luật công nhận cho thi hành án, định kinh doanh, thƣơng mại TANN Việt Nam 2.2.1 Tổng quan tình hình thụ lý giải Theo số liệu thống kê Vụ Pháp luật quốc tế Hợp tác quốc tế - Bộ Tƣ Điều 432 BLTTDS 2015 quy định ngƣời đƣợc thi hành, ngƣời có quyền, lợi ích hợp pháp liên quan ngƣời đại diện hợp pháp họ có quyền “gửi đơn đến Bộ Tư pháp Việt Nam theo quy định điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nước có Tòa án án, định thành viên Tòa án Việt Nam có thẩm quyền quy định Bộ luật để yêu cầu công nhận cho thi hành Việt Nam án, định dân đó” Nguyễn Thị Thùy Dung (2017), Một số bất cập thủ tục công nhận cho thi hành án, định TANN Việt Nam” Nguồn: http://www.tand.hochiminhcity.gov.vn/web/guest/118 10 Đỗ Văn Đại, Phạm Thị Thúy (2016) “Những điểm BLTTDS 2015 công nhận cho thi hành định nước ngồi Việt Nam”- Tạp chí Tòa án nhân dân số 18/2016 TR.13-14 15 pháp quan đầu mối việc tiếp nhận đơn yêu cầu công nhận cho thi hành Việt Nam án, định tòa án nƣớc ngồi thời gian từ ngày 01/01/2014 đến 31/12/2017 Bộ Tƣ pháp tiếp nhận 62 yêu cầu công nhận cho thi hành án, định tòa án nƣớc ngồi, định trọng tài nƣớc Ngay sau nhận đƣợc hồ sơ yêu cầu, Bộ khẩn trƣơng rà soát hồ sơ chuyển 49 hồ sơ cho tòa án nhân dân có thẩm quyền thực việc cơng nhận cho thi hành theo quy định BLTTDS Đối với 13 hồ sơ lại Bộ Tƣ pháp gửi trả lại đƣơng khơng đủ giấy tờ, tài liệu theo quy định thực đƣợc khơng có sở pháp lý để thực Theo số liệu thống kê (chƣa đầy đủ) Vụ Tổng hợp Tòa án nhân dân tối cao 03 năm (2014-2017) tình hình thụ lý giải đơn yêu cầu công nhận cho thi hành án, định kinh doanh, thƣơng mại TANN nhƣ sau: Năm Số đơn yêu cầu phải giải Kết giải 2014 1 3 2015 2016 4 2017 2 3 Nguồn: Vụ Tổng hợp Tòa án nhân dân tối cao Theo thời gian năm từ 2014 đến 2017, tồn hệ thống Tòa án thụ lý 56 đơn u cầu, giải xong 31 đơn yêu cầu công nhận cho thi hành án, định TANN 2.2.2 Một số vi phạm, sai lầm nguyên nhân 2.2.2.1 Một số vi phạm, sai lầm Chƣa hiểu thống quy định thẩm quyền Hội đồng xét đơn yêu cầu quy định khoản Điều 355 BLTTDS 2004/2011 (nay Khoản Điều 438 BLTTDS 2015), cụ thể Hội đồng không đƣợc xét xử lại tranh chấp đƣợc TANN án, định Tòa án kiểm tra đối chiếu án, định TANN, giấy tờ, tài liệu kèm theo đơn yêu cầu công nhận cho thi hành với quy định BLTTDS, quy định khác pháp luật Việt Nam điều ƣớc quốc tế mà Cơng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thành viên để làm sở việc định công nhận hay không công nhận án, định Tòa án, sau nghe ý kiến ngƣời đƣợc triệu tập, Kiểm sát viên.Xuất phát từ nguyên tắc tôn trọng chủ quyền quốc gia nguyên tắc bình đẳng chủ quyền quốc gia quan hệ quốc tế nhƣ nguyên tắc tố tụng dân sự, mặt nguyên tắc, tòa án nƣớc khơng thể xét lại nội dung án tòa án nƣớc ngồi tun dƣới hình thức Khi xem xét để cơng nhận cho thi hành án, định TANN, tòa án nƣớc đƣợc yêu cầu làm nhiệm vụ xác định xem án định TANN có đáp ứng điều kiện cơng nhận thi hành án TANN quy định điều ƣớc quốc tế có hiệu lực 16 nƣớc hữu quan có phù hợp với pháp luật nƣớc hay khơng khơng xem xét lại nội dung vụ án đƣợc xét xử Chƣa hiểu thống quy định trƣờng hợp không đƣợc công nhận Điều 356 BLTTDS 2004/2011 (nay Điều 439 BLTTDS 2015) dẫn đến công nhận cho thi hành trƣờng hợp không đƣợc công nhận ngƣợc lại Về chế phối hợp quan nhà nƣớc có thẩm quyền việc xét đơn yêu cầu công nhận cho thi hành.Hiện nay, quy định pháp luật chế phối hợp quan nhà nƣớc hoạt động chƣa đƣợc quy định đầy đủ Điều dẫn đến chế phối hợp quan lỏng lẻo, chƣa ăn khớp việc thực thi quy định pháp luật vấn đề Theo phản ánh Bộ Tƣ pháp cho thấy, mặc dù, Bộ Tƣ pháp quan đầu mối, trực tiếp tiếp nhận hồ sơ từ đƣơng sự, hƣớng dẫn thu nộp lệ phí có trách nhiệm nhƣ cầu nối tòa với ngƣời u cầu, TANN Nhƣng có thực tế q trình tòa án giải đơn yêu cầu nhiều đơn vị không thông báo cho Bộ Tƣ pháp hoạt động mình, dẫn đến việc Bộ Tƣ pháp hoàn toàn bị động trƣớc vấn đề mà cá nhân, tổ chức nƣớc hỏi yêu cầu Về vấn đề thi hành án, định kinh doanh, thƣơng mại TANN sau đƣợc Tòa án Việt Nam định cơng nhận cho thi hành Bản án, định kinh doanh, thƣơng mại TANN đƣợc coi thi hành xong không dừng lại việc quan thi hành án thu đƣợc khoản tiền, tài sản ngƣời phải thi hành, mà phải thực việc chuyển tiền, tài sản thi hành án từ Việt Nam nƣớc Nhà nƣớc Việt Nam đảm bảo cho việc chuyển tiền, tài sản từ Việt Nam nƣớc ngoài, vấn đề đƣợc quy định Điều 429 BLTTDS Tuy nhiên, pháp luật Việt Nam chƣa có quy định cụ thể việc chuyển tiền tài sản thi hành án từ Việt Nam nƣớc ngồi nhƣ: cƣớc phí bƣu điện, phí vận chuyển, phí chuyển khoản… chịu, liệu chi phí có đƣợc tính vào chi phí thi hành án ngƣời đƣợc thi hành án chịu hay khơng Trình tự, thủ tục chuyển tiền, tài sản từ Việt Nam nƣớc ngồi Do vậy, cần sớm có quy định cụ thể để hƣớng dẫn giải trƣờng hợp Về phiên họp xét đơn yêu cầu công nhận cho thi hành Điều 438 BLTTDS quy định việc xét đơn yêu cầu đƣợc tiến hành phiên họp Hội đồng xét đơn gồm ba thẩm phán, có thẩm phán làm chủ tọa Phiên họp phải có mặt kiểm sát viên viện kiểm sát cấp ngƣời phải thi hành ngƣời đại diện hợp pháp họ Các quy định hợp lý phù hợp với nguyên tắc án xét xử thể định theo đa số, nguyên tắc kiểm sát việc tuân theo pháp luật tố tụng dân nguyên tắc đảm bảo quyền bảo vệ đƣơng Tuy nhiên, BLTTDS khơng có quy định cụ thể thủ tục tiến hành phiên họp Thực tế có tòa tiến hành theo thủ tục phiên tòa kinh doanh, thƣơng mại, việc xét đơn yêu cầu công nhận cho thi hành án, định kinh doanh, thƣơng mại tòa án nƣớc Việt Nam đƣợc tòa án thụ lý, giải coi việc dân 17 2.2.2.2 Nguyên nhân Trong bối cảnh toàn cầu hóa, bên cạnh hợp tác quốc tế quốc gia phát triển quan hệ tranh chấp thƣơng mại Các tranh chấp đƣợc tòa án nƣớc giải ngày nhiều, điều đặt nhiều trƣờng hợp để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp bên chấp cần thiết phải tiến hành cơng nhận cho thi hành án, định kinh doanh, thƣơng mại án nƣớc Mặc dù BLTTDS 2015 sửa đổi, bố sung nhiều quy định liên quan thủ tục xét đơn yêu cầu công nhận cho thi hành Việt Nam phán TANN nhƣng chƣa đầy đủ cụ Việc xác định thẩm quyền Tòa án trƣờng hợp vừa có ngƣời phải thi hành cƣ trú, làm việc Việt Nam (cá nhân) có trụ sở Việt Nam (cơ quan, tổ chức), vừa có tài sản, tài sản liên quan đến việc thi hành án, định Việt Nam Việc công nhận cho thi hành Việt Nam phán TANN trái với nguyên tắc pháp luật Việt Nam Vậy hiểu nhƣ nguyên tắc pháp luật nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Việc hƣớng dẫn thi hành pháp luật chƣa kịp thời, đồng Nguồn nhân lực thi hành pháp luật xét, giải đơn yêu cầu công nhận cho thi hành án, định kinh doanh thƣơng mại TANN Việt Nam vừa thiếu vừa có hạn chế lực đặc biệt ngoại ngữ Áp lực cơng việc tòa án tăng số lƣợng loại vụ việc giao cho tòa án ngày nhiều hơn, đa dạng hơn, phức tạp KẾT LUẬN CHƢƠNG Qua phân tích thấy: Các quy phạm pháp luật Việt Nam công nhận cho thi hành án, định kinh doanh, thƣơng mại TANN Việt Nam nằm Hiệp định tƣơng trợ tƣ pháp pháp lý Việt Nam ký kết với nƣớc pháp luật quốc gia, chủ yếu đƣợc quy định phần thứ bảy Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật Thi hành án dân sự, Pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án Với quy định pháp luật hành vấn đề công nhận cho thi hành án, định kinh doanh, thƣơng mạicủa TANN, thấy pháp luật nƣớc ta vấn đề có thay đổi lớn, tích cực Tuy nhiên, vấn đề mẻ đối Việt Nam lý luận thực tiễn qua thời gian áp dụng bên cạnh điều đạt đƣợc bộc nhiều vƣớng mắc, hạn chế cần đƣợc nghiên cứu, xem xét, sửa đổi, bổ sung, ban hành cho phù hợp phƣơng diện lý luận thực tiễn thi hành số vấn đề nhƣ: ngƣời có quyền nộp đơn yêu cầu, thẩm quyền Hội đồng xét yêu cầu; chế phối hợp quan có thẩm quyền; lệ phí u cầu cơng nhận cho thi hành; thời hiệu yêu cầu công nhận cho thi hành… Các hạn chế nêu có phần lỗi chủ quan, có phần lỗi khách quan Vì vậy, việc ban hành văn hƣớng dẫn, việc sửa đổi, bổ sung, thay quy định cần thiết, nhằm có văn hồn thiện, phù hợp với thực 18 tiễn cam kết quốc tế Việt Nam Tạo thống pháp luật quốc gia, đảm bảo việc nội luật hóa điều ƣớc quốc tế, đáp ứng đƣợc nhu cầu công nhận cho thi hành án, định kinh doanh, thƣơng mạicủa TANN Việt Nam.Đảm bảo tuân thủ pháp luật, bảo vệ đƣợc quyền, lợi ích đáng ngƣời đồng thời góp phần mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế Việt Nam thời kỳ Chƣơng ĐỊNH HƢỚNG CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ CÔNG NHẬN VÀ CHO THI HÀNH BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH TRONG KINH DOANH, THƢƠNG MẠI CỦA TANN TẠI VIỆT NAM 3.1 Định hƣớng hoàn thiện pháp luật công nhận cho thi hành án, định kinh doanh, thƣơng mại TANN Việt Nam Hoàn thiện hệ thống pháp luật nói chung, pháp luật cơng nhận cho thi hành Việt Nam án, định kinh doanh, thƣơng mại TANNnói riêng, nhiệm vụ đƣợc Đảng cộng sản Việt Nam, nhà nƣớc Việt Nam quan tâm đạo đƣờng lối sách phát triển kinh tế, ổn định trị, giữ vững trật tự an toàn xã hội hội nhập quốc tế Thứ nhất, phải thể chế hóa chủ trƣơng, đƣờng lối, quan điểm Đảng, mục tiêu, sách Nhà nƣớc hợp tác quốc tế lĩnh vực tƣơng trợ tƣ pháp, đặc biệt nghị Bộ Chính trị cải cách tƣ pháp Thứ hai, phải đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp; đảm bảo tính khả thi, tính thống Bộ luật Tố tụng dân Thứ ba, phải đảm bảo tính đồng hệ thống pháp luật Việt Nam Thứ tư, phải đảm bảo cụ thể hóa khơng có xung đột quy định Bộ luật Tố tụng dân với quy định điều ƣớc quốc tế mà Việt Nam thành viên, đồng thời cần chủ động, tích cực hội nhập pháp luật quốc tế vấn đề Thứ năm, phải đảm bảo quyền lợi ích nhà nƣớc xã hội, đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp đƣơng Thứ sáu, phải đảm bảo trình tự thủ tục tố tụng dân chủ, công khai, đơn giản, công bằng, thuận lợi cho ngƣời tham gia tố tụng thực quyền nghĩa vụ mình; đảm bảo quyền ngƣời, quyền tự do, dân chủ công dân; đồng thời đề cao vai trò trách nhiệm nhân, quan nhà nƣớc hoạt động tố tụng dân Thứ bảy, phải đảm bảo án, định kinh doanh, thƣơng mại TANN đƣợc Tòa án Việt Nam công nhận cho thi hành đƣợc thi hành Thứ tám, phải đảm bảo tính kế thừa, sở tổng kết, đánh giá quy định pháp luật hành, kinh nghiệm thực tiễn giải yêu cầu công nhận cho thi hành Thứ chín, cần tham khảo tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm pháp luật nƣớc, pháp luật quốc tế đặc biệt Công ƣớc La Hay công nhận cho 19 thi hành án, định dân TANN, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đời sống xã hội đất nƣớc trình hội nhập quốc tế 3.2 Các giải pháp hồn thiện pháp luật cơng nhận cho thi hành án, định kinh doanh, thƣơng mại TANN Việt Nam Giải pháp mà tác giả cho khả thi là: Tiếp tục quy định nguyên tắc có có lại nhiên cần bổ sung quy định cụ thể trình tự, thủ tục áp dụng nguyên tắc có có lại Luật TTTP 2007 văn hƣớng dẫn thi hành nhằm đảm đảm bảo khả áp dụng nguyên tắc thực tế hoạt động tƣơng trợ tƣ pháp nói chung, cơng nhận cho thi hành án, định kinh doanh, thƣơng mại TANN Việt Nam nhƣ công nhận cho thi hành án, định kinh doanh, thƣơng mại Tòa án Việt Nam nƣớc ngồi Nhƣ phân tích Chƣơng 2, Mục 2.1, nhóm tiểu mục 2.1.1 thực trạng pháp luật từ quy định Khoản Điều 356 BLTTDS 2004 nhƣ Khoản Điều 439 BLTTDS 2015 có quy định án, định kinh doanh, thƣơng mại TANN không đƣợc công nhận cho thi hành Việt Nam việc công nhận cho thi hành án, định kinh doanh, thƣơng mại TANN Việt Nam “trái với nguyên tắc pháp luật Việt Nam” Tuy nhiên, “trái với nguyên tắc pháp luật Việt Nam” cần sửa đổi BLTTDS theo hƣớng thay cụm từ “trái với nguyên tắc pháp luật Việt Nam” cụm từ “trái với trật tự công cộng” Trƣờng hợp BLTTDS chƣa đƣợc sửa đổi theo hƣớng nhƣ Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao cần có Nghị hƣớng dẫn giải thích cụ thể “trái với nguyên tắc pháp luật Việt Nam” để Thẩm phán áp dụng luật cho thống Sửa đổi BLTTDS theo hƣớng quy định chủ thể có quyền nộp đơn yêu cầu công nhận không công nhận án, định kinh doanh, thƣơng mại TANN ngƣời có quyền, lợi ích liên quan đến án, định kinh doanh, thƣơng mại TANN mà không phân biệt ngƣời đƣợc thi hành hay ngƣời phải thi hành Theo quy định khoản Điều 425 BLTTDS 2015 đơn u cầu khơng đƣợc chấp nhận cá nhân phải thi hành không cƣ trú, làm việc Việt Nam tổ chức phải thi hành khơng có trụ sở Việt Nam khơng có tài sản liên quan đến việc thi hành Việt Nam Xuất phát từ hạn chế phân tích Chƣơng 2, Mục 2.1, nhóm tiểu mục 2.1.3, để góp phần hồn thiện pháp luật, điều kiện chủ thể nộp đơn cần đƣợc điều chỉnh theo hƣớng sau: + Các điều kiện nộp đơn áp dụng yêu cầu công nhận cho thi hành án, định kinh doanh, thƣơng mại TANN có tính chất tài sản Đối với u cầu cơng nhận án, định khơng có tính chất tài sản khơng áp dụng điều kiện + Đối với chủ thể phải thi hành tổ chức: trƣờng hợp án, định kinh doanh, thƣơng mại TANN có liên quan đến hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện quan, tổ chức nƣớc ngồi Việt Nam khơng bắt buộc quan, tổ chức phải có trụ sở Việt Nam + Trong trƣờng hợp điều kiện cá nhân phải thi hành cƣ trú, làm việc Việt Nam quan, tổ chức phải thi hành có trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện Việt Nam mà điều kiện không đáp ứng đƣợc cần điều 20 kiện bên phải thi hành có tài sản Việt Nam mà khơng bắt buộc tài sản phải liên quan đến việc thi hành án Từ định hƣớng thay đổi này, điều kiện nộp đơn quy định Điều 425 BLTTDS 2015 áp dụng việc công nhận cho thi hành án, định dân TANN cần đƣợc sửa đổi nhƣ sau: “1 Bất kỳ chủ thể có quyền, lợi ích liên quan đến án, định dân nước ngồi có quyền nộp đơn u cầu Tòa án Việt Nam cơng nhận cho thi hành không công nhận án, định dân nước ngoài, định Trọng tài nước ngồi Điều kiện áp dụng việc công nhận cho thi hành khơng cơng nhận định Trọng tài nước ngồi Chủ thể có u cầu cơng nhận cho thi hành án, định dân nước có tính chất tài sản, định Trọng tài nước quyền nộp đơn khi: a Bên phải thi hành cá nhân cư trú, làm việc Việt Nam quan, tổ chức phải thi hành có trụ sở Việt Nam có chi nhánh, văn phòng đại diện Việt Nam án, định dân nước ngoài, định Trọng tài nước ngồi có liên quan đến hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện đó, hoặc; b Bên phải thi hành có tài sản Việt Nam vào thời điểm nộp đơn yêu cầu” Ngoài cần sửa đổi BLTTDS theo hƣớng ngƣời yêu cầu công nhận cho thi hành án, định kinh doanh, thƣơng mại TANN nộp đơn trực tiếp qua bƣu điện đến Tòa án có thẩm quyền mà nộp đơn qua Bộ Tƣ pháp nhƣ nay, trừ trƣờng hợp điều ƣớc quốc tế mà Việt Nam thành viên có quy định khác BLTTDS nên nói rõ nƣớc mà Việt Nam với nƣớc có thỏa thuận nơi gửi đơn yêu cầu công nhận cho thi hành án, định dân TANN Bộ Tƣ pháp Bổ sung quy định thẩm quyền Tòa án BLTTDS theo hƣớng: Tòa án có thẩm quyền Tòa án nơi ngƣời phải thi hành cƣ trú, có trụ sở, có tài sản liên quan đến việc thi hành nơi ngƣời yêu cầu cƣ trú Trƣờng hợp ngƣời phải thi hành ngƣời yêu cầu không cƣ trú Việt Nam, khơng có tài sản liên quan đến việc thi hành Việt Nam nên giao cho Tòa án hai thành phố lớn Hà Nội TPHCM giải (đƣơng lựa chọn hai Tòa án) Khơng nên phân biệt thủ tục giải theo yêu cầu: Công nhận cho thi hành Việt Nam án, định kinh doanh, thƣơng mại TANN; không công nhận án, định kinh doanh, thƣơng mại TANN khơng có u cầu thi hành Việt Nam khơng công nhận án, định kinh doanh, thƣơng mại TANN (khơng kèm theo điều kiện khơng có u cầu thi hành Việt Nam) mà cần quy định thủ tục chung cho yêu cầu công nhận yêu cầu không công nhận (không phân biệt có khơng có u cầu thi hành) Bổ sung quy định công nhận cho thi hành không công nhận phần án, định kinh doanh, thƣơng mại TANN Bổ sung quy định lệ phí giải u cầu khơng cơng nhận án, định dân TANN Việt Nam 21 3.3 Các giải pháp nâng cao hiệu thực pháp luật công nhận cho thi hành án, định kinh doanh, thƣơng mại TANN Việt Nam Thứ nhất, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức pháp luật công nhận cho thi hành Việt Nam án, định kinh doanh, thƣơng mại TANN Thứ hai, tăng cƣờng phối kết hợp quan nhà nƣớc có thẩm quyền hoạt động cơng nhận cho thi hành Việt Nam án, định kinh doanh, thƣơng mại TANN Thứ ba, đề cao trách nhiệm quan nhà nƣớc việc triển khai giải pháp xây dựng áp dụng pháp luật công nhận cho thi hành Việt Nam án, định kinh doanh, thƣơng mại tồ án nƣớc ngồi Tƣ pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao cần sớm tổng kết thực tiễn việc áp dụng quy định pháp luật quốc gia, quy định điều ƣớc quốc tế vấn đề công nhận cho thi hành Việt Nam án, định dân TANN Trên sở tìm khó khăn, vƣớng mắc đề xuất phƣơng án sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn pháp luật Việt Nam pháp luật quốc tế, góp phần hồn thiện quy định pháp luật Việt Nam vấn đề Thứ tư, tiếp tục bồi dƣỡng, nâng cao trình độ nghiệp vụ, hiểu biết pháp luật cho đội ngũ cán trực tiếp giải yêu cầu công nhận cho thi hành Việt Nam án, định kinh doanh, thƣơng mại TANN Thứ năm, đẩy mạnh công tác kiểm tra, nhận xét án, thƣờng xuyên tổng kết, rút kinh nghiệm công tác xét đơn yêu cầu công nhận cho hành Việt Nam án, định kinh doanh, thƣơng mại TANN Thứ sáu, đẩy mạnh công tác thống kê, báo cáo kết thụ lý, giải đơn yêu cầu công nhận cho thi hành án, định kinh doanh, thƣơng mại TANN 22 KẾT LUẬN CHƢƠNG Nhằm góp phần triển khai thực có hiệu hai nghị số 48NQ/TW, 49-NQ/TW Bộ Chính trị Chiến lƣợc xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hƣớng đến năm 2020 Chiến lƣợc cải cách tƣ pháp đến năm 2020 Trên sở giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật Việt Nam công nhận cho thi hành án, định kinh doanh, thƣơng mại TANN Việt Nam, tác giả đề xuất số kiến nghị sau: Một là, cần tăng cƣờng hoạt động hợp tác lĩnh vực tƣơng trợ tƣ pháp Việt Nam với nƣớc Hai là, cần tăng cƣờng việc nghiên cứu, tham gia thiết chế đa phƣơng tƣơng trợ tƣ pháp đặc biệt tham gia vào công ƣớc Hague vấn đề công nhận cho thi hành án, định dân án nƣớc lĩnh vực dân thƣơng mại yền thoả thuận lựa chọn quan giải tranh chấp mà họ cho phù hợp Ba là, cần sửa đổi, bổ sung hạn chế, bất cập quy định pháp luật quốc gia nhƣ Bộ luật Tố tụng dân sự, Hiến pháp, Luật Thi hành án dân sự, Nghị án phí, lệ phí Tòa án nhƣ phân tích Bốn là, tăng cƣờng hợp tác, phối kết hợp Bộ Tƣ pháp, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân hoạt động công nhận cho thi hành án, định kinh doanh, thƣơng mại TANN Việt Nam Năm là, cần nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ, hiểu biết pháp luật công nhận cho thi hành đội ngũ cán trực tiếp giải yêu cầu công nhận cho thi hành Việt Nam án, định kinh doanh, thƣơng mại TANN 23 KẾT LUẬN Việc xây dựng hoàn thiện pháp luật Việt Nam công nhận cho thi hành án, định kinh doanh, thƣơng mại TANN có vai trò quan trọng, góp phần tăng cƣờng pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích nhà nƣớc, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cá nhân, pháp nhân, đảm bảo việc giải vụ việc tranh chấp thƣơng mại đƣợc nhanh chóng, xác Vấn đề xây dựng hồn thiện pháp luật hội nhập quốc tế có nội dung công nhận cho thi hành án, định kinh doanh, thƣơng mại TANN chủ trƣơng Đảng Nhà nƣớc ta, đƣợc ghi nhận Nghị số 48NQ/TW ngày 24/5/2005 Bộ Chính trị Với hy vọng xây dựng hệ thống pháp luật công nhận cho thi hành án, định kinh doanh, thƣơng mại TANN Việt Nam hoàn thiện, phát triển, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đề ra, yêu cầu cầu hội nhập quốc tế, việc nghiên cứu đề tài "Pháp luật công nhận cho thi hành án, định kinh doanh, thương mại TANN Việt Nam" đạt đƣợc số kết sau: Trình bày cách khái quát vấn đề lý luận công nhận thi hành án, định kinh doanh, thƣơng mại TANN Việt Nam Trình bày số mơ hình pháp luật cơng nhận thi hành án, định kinh doanh, thƣơng mại TANN nƣớc, quy định quốc tế vấn đề để từ rút học kinh nghiệm cho Việt Nam Thực nghiên cứu, phân tích đánh giá sở, thực trạng pháp luật Việt Nam công nhận thi hành án, định kinh doanh, thƣơng mại TANN Đề xuất phƣơng hƣớng giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam công nhận thi hành án, định kinh doanh, thƣơng mại TANN Những đề xuất vấn đề đƣợc nêu luận văn, làm tốt vấn đề bảo vệ quyền lợi ích đáng cá nhân, pháp nhân Việt Nam cá nhân pháp nhân nƣớc ngồi, đồng thời góp phần hồn thiện pháp luật Việt Nam trình hội nhập với khu vực giới, thúc đẩy phát triển quan hệ dân có yếu tố nƣớc ngồi Cơng nhận cho thi hành án, định kinh doanh, thƣơng mại TANN vấn đề Việt Nam.Để góp phần áp dụng quy định pháp luật, đồng thời nhằm thúc đẩy trình hội nhập quốc tế Việt Nam giai đoạn cần thiết phải nghiên cứu quy định pháp luật vấn đề Tác giả hy vọng kết khiêm tốn đề tài luận văn góp phần nhỏ vào việc hồn thiện pháp luật cơng nhận cho thi hành án, định kinh doanh, thƣơng mại TANN Việt Nam bối cảnh hội nhập quốc tế Tuy nhiên, với khả nghiên cứu tác giả nhiều hạn chế nên luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót.Vì vậy, kính mong đƣợc quan tâm, thơng cảm đóng góp thầy, cô giáo ngƣời quan tâm đến vấn đề 24 ... công nhận cho thi hành Việt Nam án, định kinh doanh, thương mại TANN Công nhận cho thi hành Việt Nam án, định kinh doanh, thương mại TANN việc Tòa án Việt Nam thừa nhận hiệu lực pháp lý án, định. .. DỤNG PHÁP LUẬT VỀ CÔNG NHẬN VÀ CHO THI HÀNH BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH TRONG KINH DOANH, THƢƠNG MẠI CỦA TANN TẠI VIỆT NAM 3.1 Định hƣớng hoàn thi n pháp luật công nhận cho thi hành án, định kinh doanh,. .. thƣơng mại TANN + Nghiên cứu so sánh pháp luật quốc tế công nhận cho thi hành Việt Nam án, định kinh doanh, thƣơng mại TANN với pháp luật Việt Nam công nhận cho thi hành Việt Nam án, định kinh doanh,
- Xem thêm -

Xem thêm: Pháp luật về công nhận và cho thi hành bản án, quyết định trong kinh doanh, thương mại của tòa án nước ngoài tại việt nam (tt) , Pháp luật về công nhận và cho thi hành bản án, quyết định trong kinh doanh, thương mại của tòa án nước ngoài tại việt nam (tt)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay