Bảo đảm thực thi quyền lợi của người tiêu dùng, qua thực tiễn tại tỉnh thừa thiên huế (tt)

24 12 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/07/2018, 11:23

ĐẠI HỌC HUẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC LUẬT LÊ ÁNH DƢƠNG BẢO ĐẢM THỰC THI QUYỀN LỢI CỦA NGƢỜI TIÊU DÙNG, QUA THỰC TIỄN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Chuyên ngành: Luật Kinh tế Mã số: 38 01 07 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC THỪA THIÊN HUẾ, năm 2018 Cơng trình hồn thành tại: Trƣờng Đại học Luật, Đại học Huế Người hướng dẫn khoa học: TS Cao Đình Lành Phản biện 1: : Phản biện 2: Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ họp tại: Trường Đại học Luật Vào lúc ngày tháng năm MỤC LỤC MỞ ĐẦU .5 Tính cấp thiết đề tài .5 Tình hình nghiên cứu đề tài Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu phạm vi nghiên cứu đề tài Đối tượng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn luận văn Bố cục luận văn CHƢƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ BẢO ĐẢM THỰC THI QUYỀN LỢI NGƢỜI TIÊU DÙNG 1.1 Khái niệm đặc điểm người tiêu dùng 1.1.1 Khái niệm .9 1.1.2 Đặc điểm người tiêu dùng .9 1.2 Khái niệm bảo đảm thực thi quyền lợi người tiêu dùng 1.3 Nội dung pháp luật bảo đảm thực thi quyền lợi người tiêu dùng10 1.3.1 Về hệ thống văn pháp luật 10 1.3.2 Các chủ thể có trách nhiệm bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng10 1.3.3 Các biện pháp xử lý cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm pháp luật bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng .11 1.4 Các yếu tố tác động đến việc bảo đảm thực thi quyền lợi người tiêu dùng .12 Kết luận chương 12 CHƢƠNG THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ BẢO ĐẢM THỰC THI QUYỀN LỢI NGƢỜI TIÊU DÙNG VÀ THỰC TIỄN THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 13 2.1 Tình hình bảo đảm thực thi quyền lợi người tiêu dùng địa bàn tỉnh thừa Thiên Huế .13 2.1.1 Đặc điểm kinh tế - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế 13 2.1.2 Thực tiễn bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Thừa Thiên Huế 13 2.1.2.1 Những kết đạt việc bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Thừa Thiên Huế .13 2.1.2.1 Những tồn tại, hạn chế việc bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Thừa Thiên Huế .15 2.2 Thực trạng pháp luật bảo đảm thực thi quyền lợi người tiêu dùng qua thực tiễn tỉnh Thừa Thiên Huế 16 2.2.1 Vấn đề trách nhiệm cá nhân hoạt động thương mại độc lập, thường xuyên đăng kí kinh doanh Thừa Thiên Huế16 2.2.2 Vấn đề trách nhiệm ban quản lí chợ, thương nhân kinh doanh, trung tâm thương mại Thừa Thiên Huế 17 2.2.3 Vấn đề trách nhiệm ủy ban nhân dân cấp xã địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 18 Kết luận chương 19 CHƢƠNG ĐỊNH HƢỚNG, GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ TỔ CHỨC THỰC HIỆN BẢO ĐẢM THỰC THI QUYỀN LỢI NGƢỜI TIÊU DÙNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 20 3.1 Định hướng hoàn thiện pháp luật nâng cao hiệu tổ chức thực bảo đảm thực thi quyền lợi người tiêu dùng 20 3.1.1 Nhu cầu hoàn thiện pháp luật bảo đảm thực thi quyền lợi người tiêu dùng địa bàn tình Thừa Thiên Huế 20 3.1.2 Định hướng hoàn thiện pháp luật bảo đảm thực thi quyền lợi người tiêu dùng 20 3.2 Giải pháp hoàn thiện pháp luật nâng cao hiệu tổ chức thực bảo đảm thực thi quyền lợi người tiêu dùng địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 21 3.2.1 Giải pháp nhằm nâng cao trách nhiệm cá nhân hoạt động thương mại độc lập, thường xuyên đăng kí kinh doanh Thừa Thiên Huế 21 3.2.2 Giải pháp nâng cao trách nhiệm ban quản lí chợ, thương nhân kinh doanh, trung tâm thương mại Thừa Thiên Huế 21 3.2.3 Giải pháp nâng cao trách nhiệm Ủy ban nhân dân cấp xã địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 22 Kết luận chương 23 KẾT LUẬN 24 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Thời gian gần đây, tình trạng vi phạm quyền lợi người tiêu dùng diễn phổ biến với hành vi vi phạm ngày tinh vi thủ đoạn Vấn đề phải nói đến chất lượng hàng hóa Nạn hàng giả, hàng nhái, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ, hàng chất lượng, hàng khơng đảm bảo vệ sinh an tồn thực phẩm có xu hướng gia tăng mức báo động cao như: sữa có chứa melamine; rượu có chứa độc tố, mỹ phẩm chứa hố chất khơng phép sử dụng, thực phẩm chứa chất bảo quản, thuốc kích thích tăng trưởng, chứa dư lượng chất kháng sinh mức cho phép, thuốc bảo vệ thực vật không phép sử dụng… Mặt khác, số quy định Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng bộc lộ bất cập, quy định đề Luật chưa cụ thể hóa thực nghiêm túc; cơng tác quản lý nhà nước bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng nhiều hạn chế; cơng tác tun truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật bảo vệ người tiêu dùng yếu Trong bối cảnh đó, vấn đề hoàn thiện luật pháp bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng yêu cầu cấp thiết Vì vậy, tác giả lựa chọn đề tài “Bảo đảm thực thi quyền lợi người tiêu dùng, qua thực tiễn tỉnh Thừa Thiên Huế” làm đề tài Luận văn thạc sĩ luật học Qua việc triển khai nghiên cứu để làm sáng tỏ số vấn đề lý luận thực tiễn việc bảo đảm thực thi quyền người tiêu dùng Để từ đưa kiến nghị việc nâng cao hiệu quy định pháp luật thực tiễn áp dụng quy định Tình hình nghiên cứu đề tài Cho đến có nhiều cơng trình nghiên cứu có liên quan đến hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng như: Pháp luật Việt Nam bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng lĩnh vực kinh doanh siêu thị (Luận văn thạc sĩ luật học Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Thanh Hiếu năm 2015; Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua rau an toàn người tiêu dùng (Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng Văn Thị Khánh Nhi năm 2015; Pháp luật quảng cáo thương mại với vấn đề bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng điều kiện công nghệ số (Luận văn thạc sĩ luật kinh tế Đại học luật, Đại học Huế Vũ Văn Quyết năm 2017; Pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm (Luận văn thạc sĩ luật kinh tế Đại học luật, Đại học Huế Lê Văn Nhật Phương năm 2017; Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng hoạt động khuyến theo pháp luật Việt Nam (Luận văn thạc sĩ luật kinh tế Đại học luật, Đại học Huế Hoàng Thị Kim Cương năm 2017; Pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông sản (Luận văn thạc sĩ luật kinh tế Đại học luật, Đại học Huế Hoàng Văn Khơi năm 2016 Trên thực tế vấn đề nghiên cứu ưu tiên tác giả tập trung vào nghiên cứu, phân tích vấn đề bảo đảm thực thi quyền lợi người tiêu dùng, đặc biệt thực tiễn tỉnh Thừa Thiên Huế đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng thời gian tới Đề tài “Bảo đảm thực thi quyền người tiêu dùng qua thực tiễn tỉnh Thừa Thiên Huế” tác giả tập trung nghiên cứu vấn đề mang tính chất hẹp hơn, sâu địa bàn cụ thể Do đó, đề tài mang tính mẻ, đánh giá thực trạng thời điểm khơng có trùng lặp với cơng trình cơng bố trước Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu phạm vi nghiên cứu đề tài 3.1 Mục đích nghiên cứu Đề tài nhằm luận giải sở lý luận pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, nghiên cứu quan hệ pháp luật để đưa giải pháp thực tế thực thi 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Luận văn có nhiệm vụ giải vấn đề sau: - Phân tích vấn đề lý luận pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng - Phân tích, đánh giá quy định pháp luật Việt Nam hành nhằm bảo đảm thực thi quyền lợi người tiêu dùng - Đánh giá tình hình thực thi pháp luật thực thi quyền lợi người tiêu dùng địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thời gian qua - Đưa số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật nâng cao hiệu qủa tổ chức thực pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng nhằm bảo đảm thực thi quyền lợi người tiêu dùng Đối tƣợng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tƣợng nghiên cứu: Đề tài tập trung chủ yếu vào quan điểm, quy định pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thực tiễn thi hành pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 4.2 Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi không gian: Đề tài tập trung nghiên cứu quy định pháp luật thực thi quyền lợi người tiêu dùng - Phạm vi thời gian: Đề tài nghiên cứu quy định pháp luật bảo vệ quyền người tiêu dùng qua thực tiễn tỉnh Thừa Thiên Huế Do đó, tác giả hạn chế mặt phạm vi thời gian từ năm 2010 đến Phƣơng pháp luận phƣơng pháp nghiên cứu 5.1 Phƣơng pháp luận Luận văn thực sở phương pháp luận phép biện chứng vật; quan điểm đường lối, chủ trương, sách Đảng, pháp luật Nhà nước bảo đảm thực thi quyền lợi người tiêu dùng 5.2 Phƣơng pháp nghiên cứu Để triển khai luận văn, tác giả sử dụng đồng số phương pháp nghiên cứu cụ thể sau đây: - Phương pháp phân tích, tổng hợp: Phương pháp sử dụng chủ yếu Chương Chương để phân tích sở lý luận, quy định pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo pháp luật Việt Nam hành; từ rút hạn chế, nguyên nhân hạn chế đề giải pháp phù hợp nhằm giải hạn chế, tồn việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng - Phương pháp diễn giải quy nạp: Được sử dụng luận văn để diễn giải số liệu, nội dung trích dẫn liên quan sử dụng tất chương luận văn - Phương pháp thu thập thơng tin: Thu thập, phân tích khai thác thơng tin từ nguồn có sẵn liên quan đến đề tài nghiên cứu, bao gồm Văn kiện, Nghị Đảng; Luật, Nghị định Chính phủ; quy định ngành Trung ương địa phương; cơng trình nghiên cứu, báo cáo, tài liệu thống kê quyền, ban ngành đoàn thể, tổ chức, cá nhân liên quan trực tiếp gián tiếp có liên quan đến hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng qua thực tiễn tỉnh Thừa Thiên Huế - Phương pháp lịch sử cụ thể: Phương pháp sử dụng Chương Luận văn để tìm hiểu lịch sử hình thành quy định pháp luật liên quan đến bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Ý nghĩa khoa học thực tiễn luận văn Cung cấp thông tin thực tiễn đề xuất giải pháp tham khảo nhà quản lý nhằm bảo đảm thực thi quyền người tiêu dùng qua thực tiễn tỉnh Thừa Thiên Huế Bố cục luận văn Với mục đích, phạm vi nghiên cứu xác định trên, luận văn xây dựng theo bố cục sau: Phần mở đầu Chương 1: Những vấn đề lý luận bảo đảm thực thi quyền lợi người tiêu dùng Chương 2: Thực trạng pháp luật bảo đảm thực thi quyền lợi người tiêu dùng thực tiễn thực địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế Chương 3: Định hướng, giải pháp hoàn thiện pháp luật nâng cao tổ chức thực bảo đảm thực thi quyền lợi người tiêu dùng địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế CHƢƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ BẢO ĐẢM THỰC THI QUYỀN LỢI NGƢỜI TIÊU DÙNG 1.1 Khái niệm đặc điểm ngƣời tiêu dùng 1.1.1 Khái niệm Ở Việt Nam, pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Luật Bảo vệ người tiêu dùng Điều quy định khái niệm người tiêu dùng sau: “NTD người mua, sử dụng hàng hóa, dịch vụ cho mục đích tiêu dùng, sinh hoạt cá nhâ, gia đình, tổ chức” Với cách quy định thấy đối chiếu pháp luật EU Mỹ thấy nội hàm NTD pháp luật Việt Nam rộng không giới hạn người tiêu dùng mức độ “cá nhân người tiêu dùng” mà “tổ chức tiêu dùng” 1.1.2 Đặc điểm người tiêu dùng Thứ nhất, người tiêu dùng theo pháp luật Việt Nam bao gồm cá nhân tổ chức Đối với người tiêu dùng cá nhân khơng có giới hạn việc sử dụng hàng hóa, dịch vụ nên khơng áp dụng vấn đề lực chủ thể với cá nhân người tiêu dùng Tóm lại, cá nhân tổ chức đối tượng “người tiêu dùng” theo quy định pháp luật hành Việt Nam Thứ hai, người tiêu dùng sử dụng hàng hóa, dịch vụ khơng mục đích sinh lợi Thứ ba, quan hệ với cá nhân, tổ chức kinh doanh, người tiêu dùng xác định bên yếu Với phân tích nêu trên, thấy, việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cần thiết nhằm cân quyền lợi người tiêu dùng thương nhân cung ứng dịch vụ, hàng hóa Và vậy, vai trò nhà nước vấn đề lần nhấn mạnh nhằm bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp người tiêu dùng trì thực đầy đủ 1.2 Khái niệm bảo đảm thực thi quyền lợi ngƣời tiêu dùng Về khái niệm quyền lợi người tiêu dùng, Luật BVQLNTD 2010 quy định rõ Bảo đảm hiểu tạo điều kiện để chắn giữ gìn được, thực được, có cần thiết1 Vì vậy, bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng hiểu là: tạo điều kiện để người tiêu dùng chắn giữ gìn được, http://tratu.soha.vn/dict/vn_vn/B%E1%BA%A3o_%C4%91%E1%BA%A3m thực được, có quyền người tiêu dùng 1.3 Nội dung pháp luật bảo đảm thực thi quyền lợi ngƣời tiêu dùng 1.3.1 Về hệ thống văn pháp luật Hiện nay, lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đạo luật điều chỉnh trực tiếp vấn đề Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2010 Đạo luật Quốc hội thông qua năm 2010 sau 10 thực thi Pháp lệnh Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Với đời Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2010, hàng loạt văn pháp luật khác có liên quan ban hành sau nhằm bảo đảm thực thi Luật Việc ban hành đạo luật vô cần thiết bối cảnh quyền lợi người tiêu dùng bị vi phạm ngày nghiêm trọng lĩnh vực đời sống xã hội Sau Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thơng qua, Chính phủ ban hành nghị định số 99/2011/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2011 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Bảo vệ người tiêu dùng 2010 Sự đời Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đạo luật liên quan bước tiến quan trọng trình xây dựng hành lanh pháp lý để bảo đảm quyền người cách tồn diện có bảo đảm quyền người góc độ người tiêu dùng Khơng dừng lại đó, đạo luật đời chấm dứt tình trạng quy định manh mún phân tán nhiều văn trình thực thi vấn đề bảo vệ quyền người tiêu dùng 1.3.2 Các chủ thể có trách nhiệm bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng Vai trò, nhiệm vụ thẩm quyền chủ thể có trách nhiệm bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng quan quản lý nhà nước Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng quy định rõ trách nhiệm quan quản lý sau: Chính phủ thống quản lý nhà nước bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Bộ Công Thương chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực quản lý nhà nước bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Bộ, quan ngang Bộ phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm phối hợp với Bộ Cơng Thương thực quản lý nhà nước bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2 Điều 47 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2010 10 Như vậy, theo quy định nay, hệ thống quan quản lý nhà nước lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng phân thành hai cấp sau: - Ở trung ương: Chính phủ, Bộ Cơng thương, Cục Quản lí cạnh tranh, Phòng Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng - Ở địa phương: UBND cấp tỉnh, Sở Cơng thương, UBND cấp huyện Có thể thấy, trách nhiệm quan có thẩm quyền quy định cách minh thị, phân cấp quản lý đói với vấn đề bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng theo tác giả cần thiết bối cảnh tranh chấp liên quan đến quyền lợi người tiêu dùng ngày gia tăng đòi hỏi can thiệp quản lý quan nhà nước lĩnh vực Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, trách nhiệm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng không thuộc quan quản lý nhà nước mà trách nhiệm chung tồn xã hội theo quy định Điều Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2010 Điều cho thấy, thân người tiêu dùng cá nhân, tổ chức kinh doanh phải góp phần vào công bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng hết chủ thê trực tiếp tham qia vào quan hệ tiêu dùng 1.3.3 Các biện pháp xử lý cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm pháp luật bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng Các loại chế tài sử dụng bao gồm: chế tài hành chính, chế tài dân sự, chế tài hình Nội dung sau phân tích loại chế tài áp dụng hành vi vi phạm quyền lợi người tiêu dùng - Một là, chế tài hành Đối với chế tài này, vai trò quan có thẩm quyền quan trọng, đặc biệt vấn đề thanh, kiểm tra xử lý vi phạm Một loại chế tài mà quan chức áp dụng phát có vi phạm lĩnh vực chế tài hành Văn pháp luật hành điều chỉnh vấn đề Nghị định 185/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2013 Chính phủ xử phạt vi phạm hành hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi bổ sung Nghị định 124/2015/NĐCP ngày 19 tháng 11 năm 2015 có hiệu lực thức kể từ ngày 05 tháng 01 năm 2016 Các nghị định quy định hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc 11 phục hậu quả, thẩm quyền lập biên vi phạm hành chính, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Hai là, chế tài dân Chế tài dân áp dụng hành vi vi phạm lĩnh vực bao gồm yêu cầu bồi thường thiệt hại phạt hợp đồng (phạt hợp đồng áp dụng bên tham gia giao dịch quy định vấn đề này) Ba là, chế tài hình Chế tài hình xem loại chế tài nghiêm khắc điều chỉnh hành vi vi phạm pháp luật lĩnh vực bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng Chế tài hình hình phạt áp dụng cho hành vi gây nguy hiểm cho xã hội quy định pháp luật hình Với phân tích nêu trên, điều khơn thể phủ nhận nỗ lực quan nhà nước trình xây dựng chế bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng Bên cạnh đó, cần nhìn nhận rằng, trình thực thi pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng lúc “trải đầy hoa hồng” Thực trạng quyền lợi người tiêu dùng bị vi phạm nhức nhối Vậy, yếu tố cho ảnh hưởng đến việc bảo đảm thực thi quyền lợi người tiêu dùng Nội dung làm sáng tỏ cho câu hỏi 1.4 Các yếu tố tác động đến việc bảo đảm thực thi quyền lợi ngƣời tiêu dùng Thứ nhất, quy định pháp luật hành Thứ hai, hoạt động quan nhà nước, tổ chức xã hội Thứ ba, trách nhiệm ý thức tổ chức, cá nhân kinh doanh Thứ tư, nhận thức người tiêu dùng Kết luận chƣơng Bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng nhu cầu thiết Đây trách nhiệm không riêng quan quản lý nhà nước mà trách nhiệm tồn xã hội có thân người tiêu dùng đặc biệt cá nhân, tổ chức kinh doanh thị trường Khó khăn công tác thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng vấn đề mà nước nói chung tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng gặp phải 12 CHƢƠNG THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ BẢO ĐẢM THỰC THI QUYỀN LỢI NGƢỜI TIÊU DÙNG VÀ THỰC TIỄN THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 2.1 Tình hình bảo đảm thực thi quyền lợi ngƣời tiêu dùng địa bàn tỉnh thừa Thiên Huế 2.1.1 Đặc điểm kinh tế - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế Nằm khu vực Miền Trung Việt Nam, Thừa Thiên Huế trọng điểm kinh tế với tốc độ phát triển tăng trưởng ấn tượng năm vừa qua Tổng sản phẩm tỉnh (GRDP) năm 2016 ước tính tăng 7,11% so năm 2015; khu vực cơng nghiệp xây dựng tăng 8,48%; đóng góp 2,99 điểm phần trăm vào tăng trưởng chung; khu vực dịch vụ tăng 8,02%, đóng góp 4,26 điểm phần trăm; khu vực nông, lâm, thủy sản giảm 1,16%, làm giảm 0,14 điểm phần trăm mức tăng chung Trong lĩnh vực xúc tiến đầu tư, thương mại, tỉnh Thừa Thiên Huế đứng đăng cai tổ chức nhiều kiện, hội nghị, chương trình quan trọng để tăng hội kết nối kinh doanh cho doanh nghiệp địa bàn tỉnh Với kiện bật Festival Huế (được tổ chức định kì hai năm lần), Festival Làng Nghề truyền thống thật hội tốt để quảng bá hình ảnh thúc đẩy phát triển kinh tế tỉnh nhà Ở địa phương tỉnh, hoạt động hỗ trợ thúc đẩy khôi phục phát triển sản phẩm truyền thống làng nghề Chính yếu tố văn hóa gắn kết phát triển kinh tế mang lại sắc riêng cho Thừa Thiên Huế, đồng thời lần xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh lành mạnh thu hút nhà đầu tư bên vào đầu tư, thực dự án tỉnh nhà 2.1.2 Thực tiễn bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Thừa Thiên Huế 2.1.2.1 Những kết đạt việc bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Thừa Thiên Huế Một là, công tác bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng quan nhà nước địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế Cơ quan nhà nước có thẩm quyền vấn đề bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng địa bàn tỉnh Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Công thương, Chi cục Quản lí thị trường Hội tiêu chuẩn bảo vệ người tiêu dùng Các quan tổ chức phối hợp tổ 13 chức thực nhiều hoạt động nhằm bảo đảm nâng cao hiệu thực thi công tác đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng Cụ thể, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế thành lập Ban đạo liên ngành Vệ sinh an toàn thực phẩm theo định Số: 2412/QĐ-UBND Chủ tịch Ủy ban nhân đan Tỉnh Thừa Thiên Huế Để đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng địa bàn đặc biệt lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm – lĩnh vực mà quyền lợi người tiêu dùng dễ bị xâm phạm, Ban đạo ban hành kế hoạch số 2187/KH-BCĐLNVSATTP (Kế hoạch Ban đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Thừa Thiên Huế) Gần nhất, với mục tiêu khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng cơng tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Hội Tiêu chuẩn bảo vệ người tiêu dùng (Hội TC&BVNTD) doanh nghiệp địa bàn tổ chức lễ phát động hưởng ứng Ngày quyền lợi người tiêu dùng Việt Nam 2018 vào ngày 15 tháng năm 2018 Hai là, vấn đề xử lý, kiểm tra, tra việc chấp hành quy định pháp luật bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng Với thẩm quyền mình, quan chức địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế, Chi cục Quản lí thị trường tăng cường cơng tác tra, kiểm tra xử lý trường hợp vi phạm quy định pháp luật liên quan đến bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng Trong năm 2017, Chi cục QLTT tỉnh tiến hành kiểm tra 2.376 vụ, số vụ vi phạm 464 vụ, số vụ xử lý 1.912 vụ; tổng giá trị thực 6,3 tỷ đồng gồm tiền xử phạt vi phạm hành chính, tiền bán hàng tịch thu, giá trị hàng tịch thu chờ bán đấu giá hàng tiêu hủy3 ĩnh vực chống sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ hàng cấm, hàng nhập lậu kiểm tra xử lý 1.027 vụ, xử phạt tiền 2,5 tỷ đồng, tịch thu tang vật vi phạm có giá trị 13 tỷ đồng; Lĩnh vực chống sản xuất, buôn bán hàng giả vi phạm quyền sở hữu trí tuệ tiến hành kiểm tra 27 vụ, xử phạt vi phạm hành 59,5 triệu đồng, tịch thu tang vật vi phạm có giá trị 1,2 tỷ đồng; Lĩnh vực chống gian lận thương mại vi phạm khác tiến hành kiểm tra 2.914 vụ, xử phạt vi phạm hành chính, truy thu thuế 54 tỷ đồng, tịch thu tang vật vi phạm có giá trị 3,1 tỷ đồng https://goo.gl/xXuQZa 14 2.1.2.1 Những tồn tại, hạn chế việc bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Thừa Thiên Huế Các tồn tại, hạn chế vấn đề bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Thừa Thiên Huế kể đến gồm: Một là, hạn chế quan chức vấn đề thực thi quy định pháp luật nhằm bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng Lực lượng chức thực thi công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Tỉnh Thừa Thiên Huế chưa đáp ứng nhu cầu, vừa thiếu yếu bối cảnh vi phạm lĩnh vực gia tăng với gia tăng mức độ tinh vi phức tạp cá nhân, tổ chức kinh doanh có hành vi vi phạm Thực tế là, lực lượng chức thiếu so với nhu cầu đặt Có thể thấy rõ thông qua hoạt động số quan địa phương Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế, quan khơng có phận chuyên trách để giải vấn đề liên quan đến bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng Hai là, thiếu đồng bất cập quy định pháp luật có liên quan Đây nói tình trạng chung nhiều ngành, lĩnh vực Việt Nam Các quy định pháp luật lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng nhìn chung nhiều bất cập, chồng chéo mơ hồ dẫn đến hiệu thực thi chưa cao Ba là, lỏng lẻo công tác thanh, kiểm tra quan chức chất lượng hàng hóa, dịch vụ Tình trạng gian lận thương mại phổ biến kể đến địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế sản xuất hàng hóa, cung ứng dịch vụ có chất lượng thấp nhiều so với chất lượng ghi bao bì hàng hóa chất lượng dịch vụ cam kết quảng cáo nhà cung cấp Địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế rộng nguyên nhân khiến cho công tác kiểm tra chưa thực sát Trong bối cảnh địa phương có vi phạm quyền lợi người tiêu dùng việc phân bổ cán phụ trách xử lý địa phương vùng ven nhiều bất cập, nhiều địa phương có 01 chí khơng có cán phụ trách cơng tác xử lý, giải quyền lợi người tiêu dùng 15 Bốn là, chưa đầu tư hợp lý vào tổ chức xã nguồn lực bên ngồi cơng tác bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng Đây thực trạng chung không Thừa Thiên Huế mà nhiều địa phương khác nước Kinh phí dành cho tổ chức xã hội nguồn lực khác chưa đầu tư thích đáng, tương xứng với vai trò tổ chức Ví dụ Hội tiêu chuẩn bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, để hoạt động Hội tiêu chuẩn bảo vệ người tiêu dùng phải có kinh phí hoạt động vấn đề “để ngỏ” với hoạt động tổ chức Năm là, nguyên nhân từ người tiêu dùng Người tiêu dùng theo lẽ thường đối tượng định hướng quyêt định đến thành bại đến hoạt động kinh doanh thương nhân Tuy nhiên, thực tế Thừa Thiên Huế lại theo chiều hướng ngược lại Với tính ơn hòa, dĩ hòa vi quý, người Huế thể xự bất đồng cách liệt, ngại xử dụng đến công cụ pháp luật để bảo vệ quyền lợi Nói cách khác, người tiêu dùng khơng có thói quen tự bảo vệ Một thực trạng thường thấy phát quyền lợi bị xâm phạm người tiêu dùng thương bỏ qua, ngại đấu tranh, khiếu nại ngun nhân Chính lẽ đó, cơng tác bảo vệ người tiêu dùng nên việc nâng cao ý thức người tiêu dùng trước tiên Bên cạnh đó, với phối hợp quan chức năng, vấn đề bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng có hội đẩy lùi 2.2 Thực trạng pháp luật bảo đảm thực thi quyền lợi ngƣời tiêu dùng qua thực tiễn tỉnh Thừa Thiên Huế 2.2.1 Vấn đề trách nhiệm cá nhân hoạt động thương mại độc lập, thường xuyên đăng kí kinh doanh Thừa Thiên Huế Điều Luật Bảo vệ người tiêu dùng 2010 Điều Nghị định số 99/2011/NĐ – CP ngày 27/10/2011 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (Nghị định 99/2011/NĐ – CP) quy định trách nhiệm cá nhân hoạt động thương mại độc lập, thường xuyên đăng ký kinh doanh gồm: bảo đảm chất lượng, số lượng, công dụng, an tồn thực phẩm hàng hóa, dịch vụ mà cung cấp cho người tiêu dùng theo quy định pháp 16 luật bảo vệ người tiêu dùng, pháp luật thương mại pháp luật khác có liên quan; khơng cung cấp cho người tiêu dùng loại hàng hóa, dịch vụ quy định khoản Điều Nghị định số 39/2007/NĐ-CP ngày 16 tháng năm 2007 Chính phủ cá nhân hoạt động thương mại độc lập, thường xuyên đăng ký kinh doanh; cung cấp đúng, đầy đủ thông tin hàng hóa, dịch vụ mà cung cấp cho người tiêu dùng theo quy định pháp luật bảo vệ người tiêu dùng, pháp luật thương mại pháp luật khác có liên quan Hiện nay, địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, số lượng cá nhân có hoạt động thương mại thường xuyên, độc lập khơng đăng kí kinh doanh chưa thống kê đầy đủ khơng thể kiểm sốt Do khơng bắt buộc đăng kí kinh doanh nên cá nhân chủ yếu kinh doanh tự phát, địa điểm kinh doanh di chuyển thường xuyên Vấn đề quản lý chất lượng hàng hóa, dịch vụ cá nhân kinh doanh cung cấp cho người tiêu dùng dường không quan chức quan tâm mực Bên cạnh đó, tác giả cho rằng, việc quy định trách nhiệm cá nhân hoạt động thương mại chung chung, dừng mức độ nguyên tắc đa phần ghi nhận Luật Bảo vệ người tiêu dùng 2010 luật khác có liên quan, khơng giải vấn đề đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng giao dịch với đối tượng đặc thù cá nhân hoạt động thương mại độc lập thường xun khơng phải đăng kí kinh doanh Thực tế Tỉnh Thừa Thiên Huế cho thấy, giao dịch với cá nhân kinh doanh khơng phải đăng kí, dường nhóm quyền người tiêu dùng nhiều bị vi phạm Việc nâng cao trách nhiệm cá nhân có hoạt động thương mại cách thường xuyên liên tục cần thiết Tình trạng dẫn đến hệ quan chức không kiểm sốt chất lượng hàng hóa dịch vụ cá nhân kinh doanh cung cấp Hoạt động kinh doanh gây mỹ quan đô thị quan trọng quyền lợi người tiêu dùng khó đảm bảo họ tham gia giao dịch với cá nhân kinh doanh 2.2.2 Vấn đề trách nhiệm ban quản lí chợ, thương nhân kinh doanh, trung tâm thương mại Thừa Thiên Huế Các thiết chế thuộc quản lí nhà nước tham gia bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng giao dịch với cá nhân hoạt động thương mại độc lập thường xuyên khơng phải đăng kí kinh doanh 17 đề cập Nghị định 99/2011/NĐ – CP bao gồm: Ban quản lý chợ, thương nhân kinh doanh chợ, trung tâm thương mại Ủy ban nhân dân cấp xã Tình trạng chung địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế vai trò ban quản lý chợ, thương nhân kinh doanh ban quản lý trung tâm thương mại mờ nhạt, chưa giúp ích nhiều cho người tiêu dùng vấn đề bảo vệ quyền lợi họ trước giao dịch với cá nhân, tổ chức kinh doanh, cân đối chứng đặt cổng chợ, nơi có giao dịch cần sử dụng đến cân đối chứng, khu vực cung cấp hàng hóa, dịch vụ tươi, thực phẩm lại khơng có cân đối chứng Bên cạnh quy định ban quản lí chợ, trung tâm thương mại phải định kỳ sáu (06) tháng lần thông báo, phối hợp với quan chức việc kiểm soát chất lượng, số lượng, nguồn gốc, an tồn thực phẩm hàng hóa, dịch vụ phạm vi chợ, trung tâm thương mại quản lý Theo tác giả, hoạt động kiểm tra định kì cần tăng cường khơng dừng lại sáu tháng lần đặc thù giao dịch người tiêu dùng cá nhân kinh doanh khơng đăng kí diễn thường xun liên tục, việc kiểm tra định kì sáu tháng lần theo tác giả chưa đủ đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng Một nội dung quan trọng cần quan tâm quy định nghị định vai trò hòa giải tranh chấp người tiêu dùng người bán hàng phạm vi chợ, trung tâm thương mại yêu cầu ban quản lí chợ, trung tâm thương mại Tuy nhiên, với việc quy định chức hòa giải cho ban quản lí chợ, trung tâm thương mại, tác giả cho cần có quy định kèm yêu cầu trình độ chuyên mơn lĩnh vực pháp lí có liên quan cá nhân đảm nhiệm cơng tác hòa giải làm việc ban quản lí chợ, trung tâm thương mại để nâng cao chất lượng cơng tác hòa giải 2.2.3 Vấn đề trách nhiệm ủy ban nhân dân cấp xã địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế Uỷ ban nhân dân cấp xã chủ thể trực tiếp chịu trách nhiệm bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng giao dịch với cá nhân có hoạt động thương mại độc lập thường Cao Đình Lành, Trần Thị Nhật Anh, Trường Đại học Luật, Đại học Huế, Trách nhiệm bên liên quan bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giao dịch với cá nhân hoạt động thương mại độc lập, thường xun khơng phải đăng kí kinh doanh, Kỉ yếu Hội thảo quốc tế Pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Huế, 2017, tr 296 18 xun khơng đăng kí kinh doanh Tại Thừa Thiên Huế có 152 đơn vị hành cấp xã 5, hoạt động quan vấn đề bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng dường bỏ ngỏ Bản thân người tiêu dùng địa bàn chưa biết đến vai trò quyền cấp xã vấn đề bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng Chính hạn chế việc quản lí, kiểm sốt đối tượng mầm mống cho vi phạm quyền lợi người tiêu dùng giao dịch xác lập Bên cạnh đó, khoản Điều Nghị định 99/2011/NĐ-CP giao trách nhiệm cho ủy ban nhân dân cấp xã tun truyền, khuyến khích cá nhân khơng hoạt động thương mại phạm vi chợ, trung tâm thương mại; tạo điều kiện để cá nhân hoạt động kinh doanh phạm vi chợ, trung tâm thương mại Thực tế cho thấy quan chức thực chiến dịch “dành lại vỉa hè” từ hộ kinh doanh nhỏ lẻ thông qua biện pháp cưỡng chế di dời, phạt tiền không mang lại tác dụng cách rõ rệt Thói quen kinh doanh tùy tiện chủ thể kinh doanh nhân khiến cho việc quản lí hoạt động điều kiện kinh doanh chủ thể gần khơng thể thực Chính quy định khuyến khích, tạo điều kiện theo tác giả khơng phù hợp tình hình thực tế Kết luận chƣơng Thực trạng vi phạm pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng nước địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế diễn ngày nghiêm trọng với mức độ phức tạp tinh vi hành vi hành vi vi phạm ngày tăng Với hệ thống pháp luật hành liên quan đến quyền lợi người tiêu dùng diễn thị trường, khẳng định trình thực thi pháp luật lĩnh vực nhiều vấn đề tồn cần khắc phục Trách nhiệm quan chức nhà làm luật trường hợp cần đề cập Rõ ràng, với quy định cộng với tình trạng thiếu trách nhiệm trình thực thi, hành lang pháp lý để bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng chưa thực phát huy tác dụng https://goo.gl/DbWmgN 19 CHƢƠNG ĐỊNH HƢỚNG, GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ TỔ CHỨC THỰC HIỆN BẢO ĐẢM THỰC THI QUYỀN LỢI NGƢỜI TIÊU DÙNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 3.1 Định hƣớng hoàn thiện pháp luật nâng cao hiệu tổ chức thực bảo đảm thực thi quyền lợi ngƣời tiêu dùng 3.1.1 Nhu cầu hoàn thiện pháp luật bảo đảm thực thi quyền lợi người tiêu dùng địa bàn tình Thừa Thiên Huế Bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng rõ ràng vấn đề xã hội đáng quan tâm Vấn đề không trách nhiệm nhà nước mà trách nhiệm toàn xã hội, quyền lợi ích hợp pháp người tiêu dùng bị vi phạm cách nghiêm trọng hết khơng nước mà địa phương có tỉnh Thừa Thiên Huế Soi chiếu nội dung văn hành điều chỉnh vấn đề bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng, thấy nhiều nội dung bất cập Đây vấn đề cần giải triệt để nhằm tạo thúc đẩy trình tạo cho người tiêu dùng môi trường kinh doanh lành mạnh, công giảm vai trò yếu vốn tồn lâu trong quan hệ người tiêu dùng cá nhân, tổ chức kinh doanh Để làm điều này, đòi hỏi khơng vào quan chức việc cải thiện hiệu thực thi pháp luật mà trách nhiệm quan lập pháp vấn đề hoàn thiện quy định liên quan 3.1.2 Định hướng hoàn thiện pháp luật bảo đảm thực thi quyền lợi người tiêu dùng Thứ nhất, hoàn thiện pháp luật bảo đảm thực thi quyền lợi người tiêu dùng phải phù hợp với Hiến pháp pháp luật Thứ hai, hoàn thiện pháp luật bảo đảm thực thi quyền lợi người tiêu dùng phải đảm bảo tính đồng tính khả thi Thứ ba, hồn thiện pháp luật bảo đảm thực thi quyền lợi người tiêu dùng phải đảm bảo hài hòa lợi ích người tiêu dùng cá nhân, tổ chức sản xuất, kinh doanh thực phẩm Thứ tư, hoàn thiện pháp luật bảo đảm thực thi quyền lợi người tiêu dùng phải gắn với xã hội hóa cơng tác bảo vệ người tiêu dùng 20 Thứ năm, hoàn thiện pháp luật bảo đảm thực thi quyền lợi người tiêu dùng phải quán triệt quan điểm lãnh đạo Đảng bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 3.2 Giải pháp hoàn thiện pháp luật nâng cao hiệu tổ chức thực bảo đảm thực thi quyền lợi ngƣời tiêu dùng địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 3.2.1 Giải pháp nhằm nâng cao trách nhiệm cá nhân hoạt động thương mại độc lập, thường xun khơng phải đăng kí kinh doanh Thừa Thiên Huế Cần nâng cao trách nhiệm cá nhân hoạt động thương mại độc lập, thường xun khơng phải đăng kí kinh doanh việc bổ sung chế tài cần thiết dành cho đối tượng Tác giả cho rằng, vấn đề trách nhiệm cá nhân kinh doanh thực thi cách có hiệu khơng có chế tài riêng biệt nhằm răn đe nâng cao tinh thần trách nhiệm họ bên cạnh chế tài lĩnh vực hành chính, dân hình hành Một môi trường kinh doanh lành mạnh, tự môi trường kinh doanh tự phát mà môi trường mà chủ thể kinh doanh phải có trách nhiệm việc trì lành mạnh, cơng nhà nước đảm bảo thực quy định pháp luật 3.2.2 Giải pháp nâng cao trách nhiệm ban quản lí chợ, thương nhân kinh doanh, trung tâm thương mại Thừa Thiên Huế Một là, không ngừng nâng cao khả tiếp cận quản lí quan nhà nước cá nhân hoạt động thương mại thường xun liên tục, khơng đăng kí kinh doanh Để làm điều đó, quan chức cần kiên xóa bỏ chợ tạm, chợ cóc, chợ tự phát hành vi kinh doanh lấn chiếm lòng đường, vỉa hè Ngoại trừ cá nhân có địa điểm kinh doanh cố định, hợp pháp, cần tập trung đối tượng lại địa điểm khu vực cố định để dễ dàng quản lí Bên cạnh địa điểm kinh doanh hợp pháp, cho phép kinh doanh chợ, trung tâm thương mại địa điểm tập trung nhà nước cho phép Việc làm cần thiết nhằm siết chặt cơng tác quản lí, kiểm sốt hoạt động kinh doanh, đảm bảo điều kiện kinh doanh đáp ứng công tác thực thi pháp luật vấn đề bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tiến hành hiệu 21 Hai là, giải pháp nên thực nâng cao trình độ, lực chun mơn mặt pháp lí Ban quản lí chợ, thương nhân kinh doanh chợ, trung tâm thương mại nhằm nâng cao vai trò quan cơng tác hòa giải tranh chấp người tiêu dùng với cá nhân hoạt động thương mại độc lập, thường xuyên Với việc Nghị định 99/2011/NĐ – CP giao cho vai trò hòa giải tranh chấp người tiêu dùng tiểu thương kinh doanh phạm vi chợ, thiết nghĩ nên bổ sung quy định kèm theo điều kiện lực chuyên môn liên quan đến lĩnh vực pháp lí nhằm bảo đảm hiệu cho cơng tác hòa giải, tạo dựng niềm tin tiểu thương người tiêu dùng vào chủ thể trung gian giải tranh chấp Thiết lập đường dây nóng người tiêu dùng ban quản lý chợ để người tiêu dùng kịp thơng báo cho ban quản lý chợ hành vi vi phạm tiểu thương kinh doanh chợ Ba là, chợ trung tâm mua sắm, cần bổ sung quy định vị trí đặt số lượng cân đối chứng sử dụng chợ, trung tâm thương mại nhằm đảm bảo tốt quyền lợi người tiêu dùng theo hướng nên đặt cân đối chứng khoảng cách phù hợp với gian hàng thường xuyên sử dụng cân để kiểm tra, đối chứng trọng lượng hàng hóa Bên cạnh đó, cần có quy định số lượng cân đối chứng Theo đó, số lượng cân đối xứng chợ trung tâm thương mại sử dụng phải tùy thuộc vào diện tích chợ, trung tâm thương mại số lượng gian hàng có chợ, trung tâm thương mại để đảm bảo tối đa quyền lợi người tiêu dùng giao dịch với tiểu thương Tránh tình trạng cân đối xứng bố trí mà khơng xử lý xử dụng, Bên cạnh đó, công tác kiểm tra chất lượng cân đối chứng nên xem xét, điều kiện đặt nơi đông đúc không quan tâm mức, chất lượng hiệu cân đối chứng bị suy giảm khơng có khả xử dụng Tác giả kiến nghị ban quản lý chợ cần thường xuyên kiểm tra chất lượng cân đối chứng đồng thời thường xuyên có biện pháp bảo dưỡng thay cần thiết để đảm bảo hoạt động cân đối chứng chợ diễn hiệu 3.2.3 Giải pháp nâng cao trách nhiệm Ủy ban nhân dân cấp xã địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế Đối với vai trò Ủy ban nhân dân cấp xã, tác giả cho muốn tăng cường trách nhiệm quan hoạt động bảo 22 đảm quyền lợi người tiêu dùng, cần rút ngắn thời gian định kì thơng báo phối hợp kiểm sốt chất lượng, số lượng, nguồn gốc, an tồn thực phẩm hàng hóa, dịch vụ phạm vi chợ, trung tâm thương mại ban quản lí chợ, trung tâm thương mại từ sáu tháng lần xuống ba tháng lần Việc nâng cao tần suất kiểm tra hoạt động kinh doanh tiểu thương chợ, trung tâm thương mại cách thức hiệu để nâng cao ý thức kinh doanh tiểu thương biện pháp nhằm bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng giao dịch với cá nhân hoạt động thương mại độc lập thường xuyên Bên cạnh đó, ban quản lý chợ Ủy ban nhân dân cấp xã cần tăng cường công tác phối kết hợp hoạt động kiểm tra, giám sát vấn đề bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng Trong trường hợp này, vai trò quan vơ quan trọng thiết chế thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với người tiêu dùng, nắm tình hình, đặc điểm địa bàn nơi quản lý, lẽ giải trường hợp vi phạm quyền lợi người tiêu dùng dễ dàng đề xuất nhiều hướng giải mềm dẻo phù hợp với đặc điểm địa phương Kết luận chƣơng Pháp luật bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng hành nhiều lĩnh vực pháp lí khác nhiều hạn chế tồn cần giải Những nỗ lực cải cách quan nhà nước vấn đề hoàn thiện pháp luật đáng ghi nhận Tuy nhiên, để quy định liên quan thực áp dụng cách có hiệu thực tế, giải pháp đưa cần phải bám sát thực tế diễn Điều quan trọng phải gắn giải pháp với diễn thực tế Tránh trường hợp tiếp tục quy định chung chung, mang tính ngun tắc khơng phù hợp với thực tiễn giải quyền lợi người tiêu dùng Để làm điều này, vai trò chủ thể có trách nhiệm, đặc biệt ban quản lý chợ, trung tâm thương mại, thương nhân Ủy ban nhân dân cấp xã cần nâng cao nhận thức, lực pháp lý lĩnh vực liên quan nhằm tăng khả xử lý vấn đề thuộc thẩm quyền trách nhiệm đồng thời góp phần nâng cao hiệu thực thi pháp luật bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng 23 KẾT LUẬN Bảo đảm thực thi quyền người tiêu dùng vấn đề đã, tiếp tục nhận quan tâm toàn xã hội thời gian tới Với hệ thống pháp luật hành mà trung tâm Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2010, quyền lợi người tiêu dùng bảo vệ Tuy nhiên, khắp địa phương nước có Thừa Thiên Huế, tình trạng vi phạm quyền lợi người tiêu dùng tiếp tục diễn Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng nhiệm vụ cấp bách, tảng để bảo vệ chất lượng sống người bảo đảm phát bền vững xã hội Đây trách nhiệm không riêng quan nhà nước mà nhiệm vụ chủ thể khác có liên quan bao gồm cá nhân, tổ chức kinh doanh đặc biệt thân người tiêu dùng Chính người tiêu dùng cần phải biết có quyền sử dụng chế để bảo vệ quyền lợi cho Tóm lại, ý thức, trách nhiệm nhận thức bên liên quan theo tác giả yếu tố mấu chốt định hiệu thực thi pháp luật bảo đảm quyền người tiêu dùng Việt Nam 24 ... hạn chế việc bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Thừa Thi n Huế .15 2.2 Thực trạng pháp luật bảo đảm thực thi quyền lợi người tiêu dùng qua thực tiễn tỉnh Thừa Thi n Huế 16 2.2.1... tư, thực dự án tỉnh nhà 2.1.2 Thực tiễn bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Thừa Thi n Huế 2.1.2.1 Những kết đạt việc bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Thừa Thi n Huế Một là, công tác bảo. .. THỪA THI N HUẾ 13 2.1 Tình hình bảo đảm thực thi quyền lợi người tiêu dùng địa bàn tỉnh thừa Thi n Huế .13 2.1.1 Đặc điểm kinh tế - xã hội tỉnh Thừa Thi n Huế 13 2.1.2 Thực tiễn bảo đảm
- Xem thêm -

Xem thêm: Bảo đảm thực thi quyền lợi của người tiêu dùng, qua thực tiễn tại tỉnh thừa thiên huế (tt) , Bảo đảm thực thi quyền lợi của người tiêu dùng, qua thực tiễn tại tỉnh thừa thiên huế (tt)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay