Quyền quản lý của người sử dụng lao động theo pháp luật lao động, qua thực tiễn tại tỉnh quảng bình (tt)

22 22 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/07/2018, 11:22

ĐẠI HỌC HUẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC LUẬT PHAN THỊ HỒNG NHUNG QUYỀN QUẢN LÝ CỦA NGƢỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TRONG PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG, QUA THỰC TIỄN TẠI TỈNH QUẢNG BÌNH Chuyên ngành: Luật Kinh tế Mã số: 8380107 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC THỪA THIÊN HUẾ, năm 2018 Cơng trình đƣợc hồn thành tại: Trƣờng Đại học Luật, Đại học Huế Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS Nguyễn Ngọc Thanh Hà Phản biện 1: : Phản biện 2: Luận văn đƣợc bảo vệ trƣớc Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ họp tại: Trƣờng Đại học Luật Vào lúc ngày tháng năm MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết việc nghiên cứu đề tài Tình hình nghiên cứu đề tài Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu 4 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 5 Phƣơng pháp nghiên cứu 5.1 Phƣơng pháp luận Ý nghĩa khoa học Luận văn Kết cấu luận văn CHƢƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ LUẬN PHÁP LUẬT VỀ QUYỀN QUẢN LÝ CỦA NGƢỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 1.1 Khái quát quyền quản lý ngƣời sử dụng lao động 1.1.1 Khái niệm quyền quản lý ngƣời sử dụng lao động 1.1.2 Đặc điểm quyền quản lý ngƣời sử dụng lao động 1.1.3 Cơ sở xác định quyền quản lý ngƣời sử dụng lao động 1.2 Một số vấn đề lí luận pháp luật quyền quản lý ngƣời sử dụng lao động 1.2.1 Sự cần thiết phải điều chỉnh pháp luật quyền quản lý ngƣời sử dụng lao động 1.3 Các yếu tố tác động đến việc thực pháp luật quyền quản lý ngƣời sử dụng lao động 1.3.1 Mơi trƣờng trị, pháp lý 1.3.2 Trình độ ý thức pháp luật ngƣời lao động ngƣời sử dụng lao động 1.3.3 Yếu tố trình độ, lực xây dựng pháp luật tổ chức thực pháp luật quyền quản lý ngƣời sử dụng lao động 1.3.4 Yếu tố vai trò quan quản lý nhà nƣớc lao động 1.3.5 Sự phù hợp với pháp luật quốc tế KẾT LUẬN CHƢƠNG CHƢƠNG THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ QUYỀN QUẢN LÝ CỦA NGƢỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG VÀ THỰC TIỄN THỰC HIỆN TẠI QUẢNG BÌNH 10 2.1 Quy định pháp luật quyền quản lý ngƣời sử dụng lao động 10 2.1.1 Quy định quyền thiết lập công cụ quản lý lao động 10 2.1.2 Quy định quyền tổ chức, thực quản lý lao động 10 2.2 Đánh giá quy định pháp luật quyền quản lý ngƣời sử dụng lao động 10 2.2.1 Những kết đạt đƣợc 10 2.2.2 Những hạn chế, tồn 11 2.3 Thực tiễn áp dụng pháp luật quyền quản lý ngƣời sử dụng lao động tỉnh Quảng Bình 11 2.3.1 Tình hình kinh tế xã hội tỉnh Quảng Bình 11 2.1.2 Những kết đạt đƣợc 11 CHƢƠNG ĐỊNH HƢỚNG, GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ QUYỀN QUẢN LÝ CỦA NGƢỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 13 3.1 Phƣơng hƣớng hoàn thiện quyền quản lý ngƣời sử dụng lao động 13 3.1.1 Hoàn thiện khung pháp lý quyền quản lý ngƣời sử dụng lao động 13 3.1.2 Quy định theo hƣớng nâng cao vai trò quan quản lý Nhà nƣớc lao động tổ chức thực quyền quản lý ngƣời sử dụng lao động 13 3.1.3 Ban hành đầy đủ chế tài xử lý hành vi vi phạm pháp luật lao động nói chung pháp luật quyền quản lý ngƣời sử dụng lao động nói riêng 13 3.2 Các yêu cầu việc hoàn thiện pháp luật quyền quản lý ngƣời sử dụng lao động 13 3.3 Giải pháp hoàn thiện pháp luật quyền quản lý ngƣời sử dụng lao động 13 3.4 Giải pháp nâng cao hiệu áp dụng pháp luật quyền quản lý ngƣời sử dụng lao động 14 3.4.1 Giải pháp chung 14 3.4.2 Giải pháp cụ thể tỉnh Quảng Bình 14 KẾT LUẬN CHƢƠNG 15 KẾT LUẬN 16 TÀI LIỆU THAM KHẢO 17 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết việc nghiên cứu đề tài Pháp luật bảo vệ ngƣời lao động thông qua việc trao cho ngƣời lao động nhiều quyền tham gia quan hệ lao động, có quyền thành lập tổ chức đại diện Đối với ngƣời sử dụng lao động, pháp luật lại có quy chế ƣu tiên cho ngƣời sử dụng lao động thông qua việc quy định cho ngƣời sử dụng lao động quyền quản lý Đây loại quyền gắn liền với ngƣời sử dụng lao động Quyền quản lý ngƣời sử dụng lao động loại quyền không tách rời ngƣời sử dụng lao động, nhƣ thuộc tính tự nhiên gắn với ngƣời sử dụng lao động Nhà nƣớc ban hành nhiều văn pháp luật để điều chỉnh quyền quản lý ngƣời sử dụng lao động nhƣ: Bộ luật Lao động, Luật an toàn, vệ sinh lao động văn hƣớng dẫn thi hành Nhìn cách khách quan, văn thiết lập hành lang pháp lý quy định cho ngƣời sử dụng lao động nhiều quyền nhƣ: quyền tuyển chọn lao động, quyền ký kết thoả ƣớc lao động tập thể, quyền giao kết hợp đồng lao động, quyền ban hành nội quy lao động, quy chế đơn vị, quyền khen thƣởng, xử lý kỷ luật lao động, quyền kiểm tra, giám sát việc thực quan hệ lao động Nhìn chung, quy định pháp luật quyền quản lý ngƣời sử dụng lao động đƣợc ghi nhận cụ thể chi tiết Một mặt, quy định bảo vệ ngƣời sử dụng lao động để ngƣời sử dụng lao động điều tiết trì quan hệ lao động Mặt khác, quy định góp phần bảo vệ ngƣời lao động Tuy nhiên, qua thực tế triển khai, quy phạm pháp luật quyền quản lý ngƣời sử dụng lao động nhiều gặp phải hạn chế định Một số quy phạm pháp luật mang tính định khung, số quy định gây cách hiểu áp dụng khác Một số vấn đề để bảo đảm cho việc thực thi quyền quản lý ngƣời sử dụng lao động chƣa đƣợc đề cập Điều làm ảnh hƣởng không nhỏ đến quyền quản lý ngƣời sử dụng lao động Một cách gián tiếp làm ảnh hƣởng đến việc điều tiết quan hệ lao động ảnh hƣởng đến ngƣời lao động Trong phạm vi nƣớc nói chung tỉnh Quảng Bình nói riêng, quyền quản lý ngƣời sử dụng lao động đƣợc vận dụng cách linh hoạt Ngƣời sử dụng lao động tự thực thi quyền Nhà nƣớc quy định Ngƣời sử dụng lao động chủ động toàn quyền tuyển dụng lao động, giao kết hợp đồng lao động, thoả ƣớc lao động tập thể, ban hành nội quy lao động tiến hành xử lý kỷ luật lao động Bƣớc đầu, quyền quản lý ngƣời sử dụng lao động thực thi hiệu Tuy nhiên, bình diện khách quan, tƣợng ngƣời sử dụng lao động lạm quyền quản lý quan hệ lao động Ngƣời sử dụng lao động thực thi quyền quản lý ngƣời sử dụng lao động vƣợt khả pháp luật cho phép Còn tình trạng ngƣời sử dụng lao động chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật, ký kết thoả ƣớc lao động tập thể sai quy định, ban hành nội quy lao động không pháp luật… Từ thực trạng pháp luật quyền quản lý ngƣời sử dụng lao động thực tiễn thực tỉnh Quảng Bình, tơi chọn đề tài “Pháp luật quyền quản lý ngƣời sử dụng lao động, qua thực tiễn áp dụng tỉnh Quảng Bình” để làm luận văn thạc sĩ luật học Đề tài nhằm nghiên cứu quy định pháp luật quyền quản lý ngƣời sử dụng lao động, đánh giá thực tiễn áp dụng pháp luật quyền quản lý ngƣời sử dụng lao động tỉnh Quảng Bình để từ đề xuất giải pháp hồn thiện pháp luật nâng cao hiệu áp dụng pháp luật quyền quản lý ngƣời sử dụng lao động Tình hình nghiên cứu đề tài Quyền quản lý ngƣời sử dụng lao động đề tài thu hút đƣợc quan tâm nhiều tác giả nghiên cứu Dƣới góc độ Luật lao động, quyền quản lý ngƣời sử dụng lao động vấn đề đƣợc quan tâm nghiên cứu Trong đó, nhóm nghiên cứu vấn đề quyền quản lý ngƣời sử dụng lao động số phạm vi cụ thể Các công trình nghiên cứu tập trung vào vấn đề sau: Nghiên cứu lý luận quyền quản lý người sử dụng lao động pháp luật quyền quản lý người sử dụng lao động; Nghiên cứu quy địnhvà thực trạng quy định pháp luật quyền quản lý người sử dụng lao động; Nghiên cứu giải pháp hoàn thiện pháp luật quyền quản lý người sử dụng lao động có cơng trình sau: - Năm 2010 có khóa luận tốt nghiệp sinh viên hệ cử nhân trƣờng Đại học Luật Hà Nội “Pháp luật lao động quyền quản lý lao động người sử dụng lao động” sinh viên Bùi Xuân Thọ Nghiên cứu đề cập đến vấn đề lý luận quyền quản lý ngƣời sử dụng lao động, thực trạng pháp luật quyền quản lý ngƣời sử dụng lao động hạn chế, bất cập quyền quản lý ngƣời sử dụng lao động Đồng thời, nghiên cứu đề xuất nhiều giải pháp nâng cao hiệu quyền quản lý ngƣời sử dụng lao động Việt Nam - Đề tài “Pháp luật quyền quản lý lao động người sử dụng lao động Việt Nam”, luận án Tiến sĩ Đỗ Thị Dung, Trƣờng Đại học Luật HN, 2014, nghiên cứu, đánh giá toàn diện quyền quản lý lao động dƣới góc độ rộng, sâu vấn đề Luận án tiếp cận quyền quản lý ngƣời sử dụng lao động theo pháp luật lao động dƣới ba góc độ: Quy định pháp luật quyền quản lý ngƣời sử dụng lao động, thực trạng quy định pháp luật quyền quản lý ngƣời sử dụng lao động giải pháp hoàn thiện pháp luật quyền quản lý ngƣời sử dụng lao động - Đề tài: “Thực trạng pháp luật quyền quản lý lao động ngƣời sử dụng lao động iệt Nam”, Luận văn Thạc sĩ luật học, tác giả Nguyễn Ngọc Mai, hoa luật Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2015 Đề tài tập trung đánh giá thực trạng quyền quản lý ngƣời sử dụng lao động giải pháp hoàn thiện pháp luật quyền quản lý ngƣời sử dụng lao động - Đề tài: “Quyền quản lý ngƣời sử dụng lao động pháp luật lao động iệt Nam”, Luận văn Thạc sĩ luật học, tác giả Lê Thế ơn, hoa luật Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2015 tiếp cận vấn đề quyền quản lý ngƣời sử dụng lao động dƣới góc độ nghiên cứu quy định pháp luật đánh giá thực trạng pháp luật quyền quản lý ngƣời sử dụng lao động - Đề tài “Pháp luật quản lý lao động doanh nghiệp Việt Nam – Thực trạng phƣơng hƣớng hoàn thiện”, Luận văn Thạc sĩ, tác giả Chử Lê Thành, hoa luật Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2012, tiếp cận quyền quản lý ngƣời sử dụng lao động bình diện nghiên cứu thực trạng pháp luật giải pháp hoàn thiện pháp luật quyền quản lý ngƣời sử dụng lao động Nhìn chung, cơng trình nghiên cứu làm rõ ba vấn đề bản: Thứ nhất, nghiên cứu vấn đề lý luận quyền quản lý ngƣời sử dụng lao động pháp luật quyền quản lý ngƣời sử dụng lao động Thứ hai, ngƣời sử dụng lao động quy định pháp luật quyền quản lý ngƣời sử dụng lao động thực trạng pháp luật Thứ ba, nghiên cứu giải pháp hoàn thiện pháp luật quyền quản lý ngƣời sử dụng lao động nâng cao hiệu áp dụng pháp luật quyền quản lý ngƣời sử dụng lao động Kết nghiên cứu cơng trình nêu tạo sở pháp lý để luận văn kế thừa phát triển Những cơng trình tạo sở lí luận quan trọng quyền quản lý ngƣời sử dụng lao động Tuy nhiên, luận văn khai thác vấn đề quyền quản lý ngƣời sử dụng lao động dƣới góc độ Luật lao động, thơng qua việc nghiên cứu đánh giá quyền quản lý ngƣời sử dụng lao động theo pháp luật hành, thông qua việc nghiên cứu thực tiễn thực thi pháp luật quyền quản lý ngƣời sử dụng lao động tỉnh Quảng Bình Với việc lựa chọn đề tài: “Quyền quản lý ngƣời sử dụng lao động theo pháp luật lao động, qua thực tiễn áp dụng tỉnh Quảng Bình” tác giả mong muốn có đóng góp tích cực vào tình hình nghiên cứu chế định quyền quản lý ngƣời sử dụng lao động theo pháp luật lao động Việt Nam Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu Luận văn nhằm mục đích hồn thiện pháp luật quyền quản lý ngƣời sử dụng lao động nâng cao hiệu áp dụng pháp luật quyền quản lý ngƣời sử dụng lao động tỉnh Quảng Bình giai đoạn 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Để đạt đƣợc mục đích trên, Luận văn cần làm rõ nhiệm vụ cụ thể: - Nghiên cứu làm rõ vấn đề lí luận quyền quản lý ngƣời sử dụng lao động nhƣ: hái niệm quyền quản lý ngƣời sử dụng lao động, đặc điểm quyền quản lý ngƣời sử dụng lao động lĩnh vực lao động - Nghiên cứu làm rõ vấn đề lí luận pháp luật quyền quản lý ngƣời sử dụng lao động nhƣ: nội dung pháp luật quyền quản lý ngƣời sử dụng lao động, yếu tố tác động đến việc thực thi pháp luật quyền quản lý ngƣời sử dụng lao động - Phân tích, đánh giá thực trạng quy định pháp luật quyền quản lý ngƣời sử dụng lao động, đánh giá kết đạt đƣợc hạn chế tồn pháp luật quyền quản lý ngƣời sử dụng lao động - Đánh giá thực tiễn áp dụng pháp luật quyền quản lý ngƣời sử dụng lao động tỉnh Quảng Bình, đánh giá thực trạng ngƣời sử dụng lao động thiết lập sử dụng công cụ quản lý lao động doanh nghiệp tỉnh Quảng Bình thực tiễn áp dụng pháp luật quyền quản lý ngƣời sử dụng lao động tỉnh Quảng Bình giai đoạn - Đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật quyền quản lý ngƣời sử dụng lao động giải pháp nâng cao hiệu thực pháp luật quyền quản lý ngƣời sử dụng lao động tỉnh Quảng Bình Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tƣợng nghiên cứu: Luận văn tập trung nghiên cứu thực trạng quy định pháp luật lao động Việt Nam quyền quản lý ngƣời sử dụng lao động thực trạng áp dụng pháp luật quyền quản lý ngƣời sử dụng lao động tỉnh Quảng Bình - Phạm vi nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu quyền quản lý ngƣời sử dụng lao động theo pháp luật lao động qua Bộ luật Lao động, Luật an toàn, vệ sinh lao động văn hƣớng dẫn có liên quan Trong phạm vi nghiên cứu đề tài, luận văn tập trung nghiên cứu quyền quản lý ngƣời sử dụng lao động dƣới góc độ quy định pháp luật việc thiết lập công cụ quản lý lao động tổ chức điều hành quản lý lao động Ngoài ra, luận văn đánh giá thực tiễn áp dụng pháp luật quyền quản lý ngƣời sử dụng lao động tỉnh Quảng Bình qua năm từ 2016 - 2017 Phƣơng pháp nghiên cứu 5.1 Phương pháp luận Để thực nghiên cứu vấn đề thuộc đề tài này, tác giả sử dụng phƣơng pháp luận vật biện chứng vật lịch sử chủ nghĩa Mác - Lênin, quan điểm, đƣờng lối Đảng Nhà nƣớc ta hoàn thiện thể chế kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa Các đƣờng lối liên quan đến phát triển thị trƣờng lao động quan hệ lao động giai đoạn 5.2 Phương pháp nghiên cứu Để thực đề tài, luận văn sử dụng số phƣơng pháp nghiên cứu khoa học luật, cụ thể: - Phƣơng pháp phân tích đƣợc sử dụng để phân tích khái niệm quy định pháp luật hành quyền quản lý ngƣời sử dụng lao động điểm hạn chế, bất cập pháp luật quyền quản lý ngƣời sử dụng lao động Đánh giá thực trạng áp dụng pháp luật quyền quản lý ngƣời sử dụng lao động tỉnh Quảng Bình; - Phƣơng pháp so sánh đƣợc sử dụng chủ yếu để so sánh quy định pháp luật hành quyền quản lý ngƣời sử dụng lao động văn hƣớng dẫn thi hành, so sánh quy định pháp luật quyền quản lý ngƣời sử dụng lao động với thực tiễn áp dụng tỉnh Quảng Bình, từ mâu thuẫn khó khăn tồn thực tế; - Phƣơng pháp thống kê nhằm hệ thống thực trạng tồn việc thực thi quy định pháp luật quyền quản lý ngƣời sử dụng lao động, từ đề phƣơng hƣớng giải pháp hoàn thiện pháp luật quyền quản lý ngƣời sử dụng lao động Ngồi ra, luận văn sử dụng số phƣơng pháp nghiên cứu khác nhƣ: phân tích quy phạm pháp luật thực định, phƣơng pháp dự báo pháp luật, để giải nhiệm vụ nghiên cứu đặt luận văn Ý nghĩa khoa học Luận văn Việc nghiên cứu pháp luật quyền quản lý ngƣời sử dụng lao động thực trạng pháp luật quyền quản lý ngƣời sử dụng lao động từ đƣa giải pháp hồn thiện pháp luật nâng cao hiệu áp dụng pháp luật thực tế có ý nghĩa lí luận thực tiễn - Đề tài đóng góp sở lý luận thực tiễn việc thực pháp luật quyền quản lý ngƣời sử dụng lao động - Đề tài đánh giá thực trạng pháp luật hành quyền quản lý ngƣời sử dụng lao động Đồng thời, đánh giá trình thực quyền quản lý ngƣời sử dụng lao động tỉnh Quảng Bình - Đề tài đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu áp dụng pháp luật quyền quản lý ngƣời sử dụng lao động tỉnh Quảng Bình nói riêng nƣớc nói chung - Đề tài làm tài liệu tham khảo cho nhà hoạch định sách pháp luật lao động nói chung pháp luật quyền quản lý ngƣời sử dụng lao động nói riêng Đồng thời, luận văn cung cấp nguồn tài liệu cho sinh viên chuyên ngành luật ngƣời nghiên cứu lĩnh vực chuyên sâu Luật lao động Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, nội dung Luận văn gồm 03 chƣơng, cụ thể nhƣ sau: Chương 1: Một số vấn đề lí luận pháp luật quyền quản lý ngƣời sử dụng lao động Chương 2: Thực trạng pháp luật quyền quản lý ngƣời sử dụng lao động thực tiễn thực tỉnh Quảng Bình Chương 3: Định hƣớng, giải pháp hồn thiện nâng cao hiệu áp dụng pháp luật quyền quản lý ngƣời sử dụng lao động CHƢƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ LUẬN PHÁP LUẬT VỀ QUYỀN QUẢN LÝ CỦA NGƢỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 1.1 Khái quát quyền quản lý ngƣời sử dụng lao động 1.1.1 Khái niệm quyền quản lý ngƣời sử dụng lao động Quyền quản lý ngƣời sử dụng lao động loại quyền gắn với ngƣời sử dụng lao động ngƣời sử dụng lao động đƣợc thực việc thiết lập công cụ quản lý lao động tổ chức thực quản lý lao động tham gia vào quan hệ lao động 1.1.2 Đặc điểm quyền quản lý ngƣời sử dụng lao động Thứ nhất, quyền quản lý ngƣời sử dụng lao động loại quyền ngƣời sử dụng lao động thực Thứ hai, quyền quản lý ngƣời sử dụng lao động phát sinh gắn liên với quan hệ lao động Thứ ba, quyền quản lý ngƣời sử dụng lao động loại quyền vừa mang tính chất mệnh lệnh hành vừa mang tính chất quyền uy ngƣời sử dụng lao động 1.1.3 Cơ sở xác định quyền quản lý ngƣời sử dụng lao động Thứ nhất, nguyên lý điều khiển học khoa học hệ thống1 Thứ hai, xuất phát từ quyền sở hữu tài sản ngƣời sử dụng lao động Thứ ba, yêu cầu kiểm sốt q trình chuyển giao sức lao động ngƣời lao động2 Thứ tƣ, xuất phát từ việc Nhà nƣớc trao quyền 1.2 Một số vấn đề lí luận pháp luật quyền quản lý ngƣời sử dụng lao động 1.2.1 Sự cần thiết phải điều chỉnh pháp luật quyền quản lý ngƣời sử dụng lao động Thứ nhất, điều chỉnh quyền quản lý ngƣời sử dụng lao động đáp ứng yêu cầu mang tính khách quan Thứ hai, điều chỉnh pháp luật quyền quản lý ngƣời sử dụng lao động nhằm bảo vệ ngƣời sử dụng lao động 1.2.2 Nội dung quyền quản lý ngƣời sử dụng lao động Thứ nhất, nhóm quy định pháp luật quyền thiết lập công cụ Giáo trình Luật Lao động Việt Nam, (2010), NXB Cơng an nhân dân, Hà Nội, tr.285 Giáo trình Luật Lao động Việt Nam, (2010), NXB Công an nhân dân, Hà Nội, tr.286 quản lý lao động Thứ hai, nhóm quy định quyền tổ chức, thực quản lý lao động 1.3 Các yếu tố tác động đến việc thực pháp luật quyền quản lý ngƣời sử dụng lao động 1.3.1 Môi trường trị, pháp lý Mơi trƣờng trị, pháp lý bảo đảm thực thi hiệu pháp luật quyền quản lý ngƣời sử dụng lao động bao gồm định hƣớng trị phát triển thị trƣờng lao động mối tƣơng quan với phát triển thị trƣờng lao động quốc tế yêu cầu điều tiết quan hệ lao động q trình phát triển khn khổ pháp luật lao động nói chung pháp luật quyền quản lý ngƣời sử dụng lao động nói riêng 1.3.2 Trình độ ý thức pháp luật người lao động người sử dụng lao động Trình độ chun mơn, nghiệp vụ trình độ hiểu biết pháp luật bên quan hệ lao động ảnh hƣởng trực tiếp đến chất lƣợng hiệu thực thi quy định quyền quản lý ngƣời sử dụng lao động 1.3.3 Yếu tố trình độ, lực xây dựng pháp luật tổ chức thực pháp luật quyền quản lý người sử dụng lao động Việc xây dựng phƣơng án pháp luật lĩnh vực lao động nói chung pháp luật quyền quản lý ngƣời sử dụng lao động nói riêng cho quan, tổ chức cá nhân đóng góp ý kiến cho dự thảo văn pháp luật khâu cần thiết để bảo đảm tính phù hợp khả thi văn pháp luật lĩnh vực lao động nói chung pháp luật quyền quản lý ngƣời sử dụng lao động nói riêng 1.3.4 Yếu tố vai trò quan quản lý nhà nước lao động Hiện nay, quan hệ lao động phong phú đa dạng, đó, vai trò quan quản lý nhà nƣớc lao động, đặc biệt Sở Lao động - Thƣơng binh Xã hội có vai trò quan trọng giúp điều tiết quản lý quan hệ lao động bảo đảm cho quyền quản lý ngƣời sử dụng lao động thực cách có hiệu 1.3.5 Sự phù hợp với pháp luật quốc tế Chế định quyền quản lý ngƣời sử dụng lao động chế định quan trọng phổ biến hầu hết nƣớc, góp phần tạo điều kiện để ngƣời sử dụng lao động thực việc điều tiết hoạt động sản xuất kinh doanh KẾT LUẬN CHƢƠNG Thứ nhất, quyền quản lý ngƣời sử dụng lao động loại quyền gắn liền với ngƣời sử dụng lao động, phát sinh quan hệ lao động nhằm điều chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh trì quan hệ lao động hài hòa, ổn định Với tƣ cách công cụ quản lý ngƣời sử dụng lao động, đƣợc xem công cụ hữu hiệu thực khẳng định vị ngƣời sử dụng lao động thị trƣờng Vì vậy, việc sử dụng pháp luật điều chỉnh quyền quản lý ngƣời sử dụng lao động lĩnh vực lao động nhu cầu tất yếu phát triển xã hội Thứ hai, đặc trƣng quyền quản lý lao động, quy định pháp luật quyền quản lý ngƣời sử dụng lao động đƣợc pháp luật ghi nhận bảo đảm thực Thứ ba, quyền quản lý ngƣời sử dụng lao động loại quyền đƣợc pháp luật quốc gia pháp luật lao động Việt Nam ghi nhận dƣới hai góc độ bản: quyền thiết lập công cụ quản lý lao động quyền tổ chức thực quản lý lao động Trong đó, có nhiều yếu tố tác động đến việc thực thi có hiệu pháp luật quyền quản lý ngƣời sử dụng lao động nhƣ: yếu tố trị, pháp luật, yếu tố ý thức pháp luật ngƣời lao động ngƣời sử dụng lao động, vai trò quan quản lý nhà nƣớc lao động, tƣơng thích pháp luật lao động Việt Nam nói chung pháp luật quyền quản lý ngƣời sử dụng lao động nói riêng so với pháp luật quốc tế… CHƢƠNG THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ QUYỀN QUẢN LÝ CỦA NGƢỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG VÀ THỰC TIỄN THỰC HIỆN TẠI QUẢNG BÌNH 2.1 Quy định pháp luật quyền quản lý ngƣời sử dụng lao động 2.1.1 Quy định quyền thiết lập công cụ quản lý lao động Thứ nhất, quyền ban hành nội quy, quy chế, mệnh lệnh, định Thứ hai, pháp luật quy định quyền ngƣời sử dụng lao động việc thƣơng lƣợng ký kết thoả ƣớc lao động tập thể, hợp đồng lao động 2.1.2 Quy định quyền tổ chức, thực quản lý lao động Thứ nhất, quyền tuyển dụng lao động Thứ hai, quyền việc sử dụng lao động 2.2 Đánh giá quy định pháp luật quyền quản lý ngƣời sử dụng lao động 2.2.1 Những kết đạt đƣợc Thứ nhất, pháp luật hành quy định cụ thể quyền ngƣời sử dụng lao động việc thiết lập công cụ quản lý lao động Đây loại quyền có vai trò quan trọng viêc thiết lập trật tự doanh nghiệp Pháp luật tạo hành lang pháp lý để ngƣời sử dụng lao động thực việc điều tiết quan hệ lao động Thứ hai, pháp luật quy định chặt chẽ vai trò ngƣời sử dụng lao động việc thiết lập quan hệ lao động mang tính cá nhân tập thể Việc ghi nhận cụ thể thẩm quyền ký kết hợp đồng lao động thoả ƣớc lao động tập thể ghi nhận pháp luật ngƣời sử dụng lao động để ngƣời sử dụng lao động thiết lập công cụ quản lý Thứ ba, pháp luật cho phép ngƣời sử dụng lao động linh hoạt vấn đề tuyển dụng lao động, điều chuyển lao động, tạm hoãn thực quan hệ lao động hay chấm dứt quan hệ lao động Đặc biệt, pháp luật trao quyền cho ngƣời sử dụng lao động trình tham gia quan hệ lao động thông qua việc xử lý kỷ luật lao động ngƣời lao động thực hành vi vi phạm Nhìn chung, pháp luật cho phép ngƣời sử dụng lao động tùy điều kiện thực tế, tùy tính chất công việc, tùy ngành nghề, tùy địa bàn hoạt động doanh nghiệp, tùy quy mô doanh nghiệp mà ngƣời sử dụng lao động đƣợc chủ động thực quyền tổ chức quản lý lao động cách linh hoạt Nhìn 10 nhận cách khách quan, số quy phạm pháp luật quy định quyền tổ chức thực quản lý lao động tƣơng đối phù hợp, tạo điều kiện để ngƣời sử dụng lao động thực tham gia quan hệ lao động Là cơng cụ để trì trật tự doanh nghiệp nhƣ công cụ bảo vệ ngƣời sử dụng lao động Các quy phạm pháp luật tƣơng đối đầy đủ, bao phủ quan hệ lao động lĩnh vực quản lý thuộc thẩm quyền ngƣời sử dụng lao động 2.2.2 Những hạn chế, tồn Thứ nhất, pháp luật quy định nội quy lao động tồn số vấn đề Thứ hai, việc quy định hình thức xử lý kỷ luật lao động nhƣ gây nhiều khó khăn cho ngƣời sử dụng lao động trình áp dụng quyền quản lý lao động Thứ ba, việc đăng ký nội quy lao động khơng “nhẹ nhàng” nhƣ luật định mà thực khiến doanh nghiệp e ngại Thứ tư, không quy định sa thải trái pháp luật trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động người sử dụng lao động Thứ năm, pháp luật quy định thời hiệu hạn chế Thứ sáu, pháp luật bỏ hành lang pháp lý chủ thể nhóm doanh nghiệp đƣợc quyền tham gia thƣơng lƣợng ký kết thỏa ƣớc lao động tập thể Thứ bảy, lý đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không xác định thời hạn 2.3 Thực tiễn áp dụng pháp luật quyền quản lý ngƣời sử dụng lao động tỉnh Quảng Bình 2.3.1 Tình hình kinh tế xã hội tỉnh Quảng Bình 2.1.2 Những kết đạt đƣợc Thứ nhất, quyền thiết lập công cụ quản lý lao động Thứ hai, quyền tổ chức thực quản lý lao động 2.3.3 Những hạn chế, tồn Thứ nhất, quyền thiết lập công cụ quản lý lao động Thứ hai, quyền tổ chức, thực quyền quản lý lao động Thứ ba, chấm dứt hợp đồng lao động 11 KẾT LUẬN CHƢƠNG Trong chƣơng 2, từ phân tích thực trạng quy định pháp luật quyền quản lý ngƣời sử dụng lao động thực tiễn áp dụng pháp luật quyền quản lý ngƣời sử dụng lao động tỉnh Quảng Bình, luận văn làm rõ vấn đề sau: Thứ nhất, làm rõ hạn chế, bất cập mặt lý luận pháp luật quyền quản lý ngƣời sử dụng lao động Thứ hai, đánh giá tổng quát việc thực thi pháp luật quyền quản lý ngƣời sử dụng lao động tỉnh Quảng Bình Đó sở cho việc đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật lao động quyền quản lý ngƣời sử dụng lao động nâng cao hiệu áp dụng pháp luật quyền quản lý ngƣời sử dụng lao động thời gian tới 12 CHƢƠNG ĐỊNH HƢỚNG, GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ QUYỀN QUẢN LÝ CỦA NGƢỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 3.1 Phƣơng hƣớng hoàn thiện quyền quản lý ngƣời sử dụng lao động 3.1.1 Hoàn thiện khung pháp lý quyền quản lý người sử dụng lao động 3.1.2 Quy định theo hướng nâng cao vai trò quan quản lý Nhà nước lao động tổ chức thực quyền quản lý người sử dụng lao động 3.1.3 Ban hành đầy đủ chế tài xử lý hành vi vi phạm pháp luật lao động nói chung pháp luật quyền quản lý người sử dụng lao động nói riêng 3.2 Các yêu cầu việc hoàn thiện pháp luật quyền quản lý ngƣời sử dụng lao động Thứ nhất, bảo vệ người lao động người sử dụng lao động Thứ hai, hoàn thiện pháp luật quyền quản lý người sử dụng lao động phải mang tính khả thi, minh bạch để bảo vệ quyền lợi cho người sử dụng lao động tham gia vào quan hệ lao động Thứ ba, hoàn thiện pháp luật quyền quản lý người sử dụng lao động đáp ứng u cầu q trình tồn cầu hóa phù hợp với tiêu chuẩn lao động quốc tế 3.3 Giải pháp hoàn thiện pháp luật quyền quản lý ngƣời sử dụng lao động Thứ nhất, pháp luật cần quy định cụ thể nội quy lao động hình thức khác nhƣ Bộ quy tắc ứng xử doanh nghiệp Quy định cụ thể tiêu chuẩn Bộ quy tắc ứng xử làm áp dụng doanh nghiệp Thứ hai, sửa đổi quy định hình thức xử lý kỷ luật lao động hành Thứ ba, cần quy định sa thải trái pháp luật trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động người sử dụng lao động Thứ tư, cần sửa đổi quy định pháp luật thời hiệu Thứ năm, quy định bổ sung hình thức thỏa ƣớc lao động tập thể Thứ sáu, lý đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không xác định thời hạn Thứ bảy, quy định cụ thể vị trí, vai trò tổ chức đại diện ngƣời 13 sử dụng lao động Thứ tám: Các chế tài xử lý hành vi vi phạm pháp luật lao động nói chung pháp luật quyền quản lý ngƣời sử dụng lao động nói riêng 3.4 Giải pháp nâng cao hiệu áp dụng pháp luật quyền quản lý ngƣời sử dụng lao động 3.4.1 Giải pháp chung Thứ nhất, tổ chức cơng đồn Thứ hai, xây dựng chế phối hợp quản lý lao động doanh nghiệp 3.4.2 Giải pháp cụ thể tỉnh Quảng Bình Thứ nhất, xây dựng Bộ quy tắc cho doanh nghiệp địa bàn tỉnh Quảng Bình Thứ hai, tăng cường đạo cấp phối hợp với quan hữu quan việc thực pháp luật quyền quản lý người sử dụng lao động Thứ ba, đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật quyền quản lý ngƣời sử dụng lao động cho doanh nghiệp địa bàn Thứ tƣ, nâng cao lực quản lý ngƣời sử dụng lao động doanh nghiệp đóng địa bàn tỉnh Quảng Bình 14 KẾT LUẬN CHƢƠNG Pháp luật hành kịp thời điều chỉnh vấn đề quyền quản lý ngƣời sử dụng lao động Các văn pháp luật hành khắc phục đƣợc hạn chế, bất cập văn pháp luật trƣớc đó, góp phần phát triển quan hệ lao động lành mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội Một thay đổi hành lang pháp lý hành quy định vai trò vị trí ngƣời sử dụng lao động Điều giúp khẳng định nâng cao vị ngƣời sử dụng lao động Pháp luật tôn trọng bảo đảm cho việc thực quyền quản lý ngƣời sử dụng lao động, tạo hành lang pháp lý để bảo vệ ngƣời sử dụng lao động Tuy nhiên số nội dung quyền quản lý ngƣời sử dụng lao động chƣa hiệu quả, nhiều yếu bộc lộ Vì vậy, để nâng cao vai trò quyền quản lý ngƣời sử dụng lao động cần nghiên cứu pháp luật số quốc gia giới để xem xét, đối chiếu với Việt Nam, từ học hỏi kinh nghiệm quốc gia Nhanh chóng tạo hành lang pháp lý phù hợp với nhu cầu ngƣời sử dụng lao động Hoàn thiện pháp luật quyền quản lý ngƣời sử dụng lao động nhu cầu cấp bách giai đoạn Hoàn thiện quy định quyền quản lý ngƣời sử dụng lao động cần thực đồng sở hoàn thiện vấn đề xuyên suốt quan hệ lao động 15 KẾT LUẬN Khi thực kinh tế thị trƣờng, phát triển doanh nghiệp khơng thể thiếu có vai trò quan trọng quyền quản lý ngƣời sử dụng lao động Một doanh nghiệp muốn phát triển nhanh kinh tế đòi hỏi phải có quản lý đắn nguồn lực lao động doanh nghiệp Trong ngƣời sử dụng lao động giữ vai trò then chốt trog quản lý điều hành doanh nghiệp Pháp luật quyền quản lý ngƣời sử dụng lao động hành nhiều hạn chế, bất cập Chính điều ảnh hƣởng lớn đến vai trò vị trí cua ngƣời sử dụng lao động quan hệ lao động Trên thực tế tỉnh Quảng Bình, thực thi pháp luật quyền quản lý ngƣời sử dụng lao động có nhiều ƣu điểm Pháp luật thực tạo hành lang pháp lý cho ngƣời sử dụng lao động doanh nghiệp thực thi vai trò Một số quy định quyền quản lý ngƣời sử dụng lao động vào thực tiễn phát huy hiệu Tuy nhiên, trình triển khai, số quy định áp dụng nhiều trở ngại, tạo nhiều rào cản trình thực thi Quyền quản lý ngƣời sử dụng lao động bị hạn chế, chƣa phát huy vai trò thực tế Một số quy định pháp luật tạo cho ngƣời sử dụng lao động nhiều quyền dẫn đến tình trạng ngƣời sử dụng lao động lạm quyền thực thi Một số quy định chƣa đƣợc điều chỉnh tạo áp dụng thiếu thống Hoàn thiện pháp luật quyền quản lý ngƣời sử dụng lao động cần đƣợc hoàn thiện để đáp ứng yêu cầu đặt giai đoạn Hoàn thiện pháp luật quyền quản lý ngƣời sử dụng lao động theo hƣớng đáp ứng tiêu chuẩn lao động quốc tế trình tồn cầu hóa Vấn đề đặt thực thi pháp luật quyền quản lý ngƣời sử dụng lao động việc hoàn thiện pháp luật cần phải phối hợp thực thi giải pháp nâng cao hiệu pháp luật quyền quản lý ngƣời sử dụng lao động thực tế 16 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ lao động - thƣơng binh xã hội (2014), Thông tƣ số 26/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013 việc ban hành danh mục cấm sử dụng lao động nữ, Hà Nội Bộ lao động - thƣơng binh xã hội (2015), Thông tƣ số 16/2015/TT-BLĐTBXH hƣớng dẫn thực số điều Nghị định số 75/2014/NĐ-CP ngày 28/7/2014 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Bộ luật Lao động tuyển dụng, quản lý NLĐ iệt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nƣớc Việt Nam, Hà Nội 3.Đỗ Thị Dung (2014), Pháp luật quyền quản lý lao động ngƣời sử dụng lao động Việt Nam, Luận án tiến sĩ Luật học, Trƣờng Đại học Luật Hà Nội 4.Trần Thị Thúy Lâm (2009), “Những vấn đề cần sửa đổi HĐLĐ Bộ luật lao động”, Tạp chí Luật học (9) 5.Nguyễn Ngọc Mai (2015), Thực trạng pháp luật quyền quản lý lao động ngƣời sử dụng lao động Việt Nam, Luận văn thạc sĩ Luật học, hoa Luật- Đại học Quốc gia Hà Nội 6.Hoàng Thị Minh (2011), Thỏa ƣớc lao động tập thể - Nghiên cứu so sánh pháp luật Việt Nam Thụy Điển, Luận án tiến sĩ luật học, Trƣờng Đại học Luật Hà Nội 7.Quốc hội (2006), Luật bình đẳng giới, Hà Nội Quốc hội (2012), Bộ luật lao động, Hà Nội 9.Quốc hội (2014), Nghị định số 03/2014/NĐ-CP ngày 16/1/2014 Chính phủ quy định chi tiết số điều Bộ luật lao động việc làm, Hà Nội 10.Quốc hội (2014), Nghị định số 75/2014/NĐ-CP quy định tuyển dụng, quản lý ngƣời lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nƣớc Việt Nam, Hà Nội 11.Quốc hội (2015), Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 Quy định chi tiết hƣớng dẫn thi hành số nội dung Bộ luật lao động, Hà Nội 12 Lê Thế ơn (2015), Quyền quản lý ngƣời sử dụng lao động pháp luật lao động iệt Nam, Luận văn Thạc s Luật học, hoa Luật- Trƣờng Đại học Quốc gia Hà Nội 13.Chử Lê Thành (2012), Pháp luật quản lý lao động doanh nghiệp Việt Nam – thực trạng hƣớng hoàn thiện, Luận văn thạc sĩ Luật học, Trƣờng Đại học Luật Hà Nội 17 14 Viện Khoa học Lao động xã hội – Bộ Lao động Thƣơng binh Xã hội (tháng năm 2010), Xu hướng Lao động Xã hội Việt Nam 2009 2010 15 VCCI (2011), Tài liệu Hội nghị N DLĐ tồn quốc 2011, Tình hình QHLĐ kiến nghị sửa đổi Bộ luật Lao động ngày 24 tháng 10 năm 2011 16 ILO (1948), Công ước 87 quyền tự liên kết việc bảo vệ quyền tổ chức 17 ILO (1981), Công ước 154 xúc tiến thương lượng tập thể 18 ... quy lao động không pháp luật Từ thực trạng pháp luật quyền quản lý ngƣời sử dụng lao động thực tiễn thực tỉnh Quảng Bình, tơi chọn đề tài Pháp luật quyền quản lý ngƣời sử dụng lao động, qua thực. .. vấn đề lý luận quyền quản lý ngƣời sử dụng lao động pháp luật quyền quản lý ngƣời sử dụng lao động Thứ hai, ngƣời sử dụng lao động quy định pháp luật quyền quản lý ngƣời sử dụng lao động thực trạng... cận quyền quản lý ngƣời sử dụng lao động theo pháp luật lao động dƣới ba góc độ: Quy định pháp luật quyền quản lý ngƣời sử dụng lao động, thực trạng quy định pháp luật quyền quản lý ngƣời sử dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: Quyền quản lý của người sử dụng lao động theo pháp luật lao động, qua thực tiễn tại tỉnh quảng bình (tt) , Quyền quản lý của người sử dụng lao động theo pháp luật lao động, qua thực tiễn tại tỉnh quảng bình (tt)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay