Pháp luật về kiểm soát nước thải, qua thực tiễn thực hiện tại thành phố đà nẵng (tt)

28 19 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/07/2018, 11:20

ĐẠI HỌC HUẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC LUẬT NGUYỄN NHƢ TUẤN PHÁP LUẬT VỀ KIỂM SOÁT NƢỚC THẢI, QUA THỰC TIỄN THI HÀNH TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Luật kinh tế Mã số: 838 01 07 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC THỪA THIÊN HUẾ, năm 2018 Cơng trình đƣợc hồn thành tại: Trƣờng Đại học Luật, Đại học Huế Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Vũ Thị Duyên Thủy Phản biện 1: : Phản biện 2: Luận văn đƣợc bảo vệ trƣớc Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ họp tại: Trƣờng Đại học Luật Vào lúc ngày tháng năm MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết việc nghiên cứu đề tài Tình hình nghiên cứu Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 4 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp luận phƣơng pháp nghiên cứu Những đóng góp luận văn Kết cấu luận văn NỘI DUNG Chƣơng NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ KIỂM SOÁT NƢỚC THẢI VÀ PHÁP LUẬT VỀ KIỂM SOÁT NƢỚC THẢI 1.1 Những vấn đề lý luận kiểm soát nƣớc thải 1.1.1 Quan niệm nƣớc thải 1.1.2 Quan niệm kiểm soát nƣớc thải 1.2 Những vấn đề lý luận pháp luật kiểm soát nƣớc thải 1.2.1 Khái niệm nội dung điều chỉnh pháp luật kiểm soát nƣớc thải 1.2.2 Vai trò pháp luật kiểm soát nƣớc thải 10 KẾT LUẬN CHƢƠNG 11 Chƣơng THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ KIỂM SOÁT NƢỚC THẢI VÀ THỰC TIỄN THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ KIỂM SOÁT NƢỚC THẢI TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 11 2.1 Thực trạng pháp luật kiểm soát nƣớc thải 11 2.1.1 Thực trạng quy định pháp luật phòng ngừa nhiễm môi trƣờng nƣớc thải 11 2.1.1.1 Các quy định đánh giá tác động môi trƣờng 11 2.1.1.2 Các quy định việc xả nƣớc thải vào nguồn nƣớc 12 2.1.1.3 Các quy định thu gom, xử lý nƣớc thải 12 2.1.2 Thực trạng quy định pháp luật khắc phục ô nhiễm môi trƣờng nƣớc thải 13 2.1.3 Thực trạng quy định pháp luật tra, kiểm tra xử lý vi phạm pháp luật kiểm soát nƣớc thải 13 2.1.3.1 Các quy định tra, kiểm tra việc thực pháp luật kiểm soát nƣớc thải 13 2.1.3.2 Các quy định xử lý vi phạm pháp luật kiểm soát nƣớc thải 14 2.2 Thực tiễn thi hành pháp luật kiểm soát nƣớc thải thành phố Đà Nẵng 14 2.2.1 Điều kiện tự nhiên - kinh tế xã hội thành phố Đà Nẵng 14 2.2.1.1 Điều kiện tự nhiên 14 2.2.1.2 Điều kiện kinh tế xã hội 14 2.2.2 Thực trạng ô nhiễm môi trƣờng nƣớc thải Đà Nẵng 14 2.2.3 Thực tiễn thi hành pháp luật kiểm soát nƣớc thải thành phố Đà Nẵng 15 2.2.3.1 Thực tiễn thi hành quy định pháp luật phòng ngừa ô nhiễm môi trƣờng nƣớc thải thành phố Đà Nẵng 15 2.2.3.2 Thực tiễn thi hành quy định pháp luật khắc phục ô nhiễm môi trƣờng nguồn nƣớc thải Đà Nẵng 16 2.2.3.3 Thực tiễn thi hành quy định pháp luật tra, kiểm tra việc thực pháp luật kiểm soát nƣớc thải thành phố Đà Nẵng 16 2.2.3.4 Thực tiễn thi hành quy định xử lý vi phạm ô nhiễm môi trƣờng nƣớc thải thành phố Đà Nẵng 16 KẾT LUẬN CHƢƠNG 17 Chƣơng CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT KIỂM SOÁT NƢỚC THẢI VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ KIỂM SOÁT NƢỚC THẢI 17 3.1 Phƣơng hƣớng hồn thiện pháp luật kiểm sốt nƣớc thải 17 3.1.1 Hồn thiện pháp luật kiểm sốt nƣớc thải phải đảm bảo phù hợp với nguyên tắc Luật Môi trƣờng 17 3.1.2 Hồn thiện pháp luật bảo vệ mơi trƣờng lĩnh vực kiểm soát nƣớc thải đảm bảo đồng bộ, thống với hệ thống pháp luật quốc gia 18 3.1.3 Hoàn thiện pháp luật kiểm soát nƣớc thải phải đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế toàn cầu hợp tác quốc tế bảo vệ môi trƣờng 18 3.2 Các giải pháp hoàn thiện hệ thống pháp luật kiểm soát nƣớc thải 18 3.2.1 Hoàn thiện quy chuẩn kỹ thuật đánh giá tác động môi trƣờng 18 3.2.2 Hoàn thiện quy định pháp luật hoạt động vận hành hệ thống xả nƣớc thải 19 3.2.3 Hoàn thiện quy định quy định thu gom, xử lý nƣớc thải 19 3.2.4 Hoàn thiện quy định pháp luật khắc phục ô nhiễm môi trƣờng nguồn nƣớc thải 19 3.2.5 Hoàn thiện quy định pháp luật hoạt động tra, kiểm tra, giám sát 20 3.2.6 Hoàn thiện quy định khả tiếp nhận nƣớc thải nguồn nƣớc hành vi pha loãng nƣớc thải 20 3.3 Các giải pháp khác hoàn thiện hệ thống pháp luật 20 KẾT LUẬN CHƢƠNG 21 KẾT LUẬN 22 PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết việc nghiên cứu đề tài Việt Nam giai đoạn phát triển kinh tế thị trƣờng, hội nhập kinh tế toàn cầu Chủ trƣơng Đảng Nhà nƣớc kêu gọi đầu tƣ nƣớc ngoài, trọng phát triển cơng nghiệp đất nƣớc theo hƣớng cơng nghiệp hóa, đại hóa Vì vậy, năm gần cơng tác KSNT thành phố lớn vấn đề nan giải chƣa đƣợc giải triệt để; số nơi công tác BVTM chƣa đƣợc thực đồng bộ, nhiều nơi chƣa xây dựng hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung Điều dẫn đến hệ tất yếu tình trạng Ơ nhiễm mơi trƣờng trầm trọng quanh khu vực bị xả thải Ô nhiễm nguồn nƣớc tác động tiêu cực nên tất mặt đời sống xã hội, mặt kinh tế, xã hội trị Hơn nữa, xả nƣớc thải chƣa qua xử lý tác động đến ngành sản xuất khác, ảnh hƣởng đến ngành du lịch quốc gia – ngành kinh tế mũi nhọn đƣợc ƣu tiên phát triển, làm xấu hình ảnh quốc gia khiến cho kinh tế Việt Nam hấp dẫn mắt nhà đầu tƣ nƣớc ngồi Về mặt xã hội, nguồn nƣớc nhiễm làm ảnh hƣởng đến sức khỏe, chất lƣợng sống ngƣời dân Nƣớc thải không đƣợc xử lý tác động tiêu cực đến toàn đời sống xã hội ngƣời Do đó, vấn đề KSNT xử lý nƣớc thải nhằm BVMT cần đƣợc đặc biệt quan tâm Ở Việt Nam, năm vừa qua, Đảng, Nhà nƣớc toàn xã hội dành quan tâm lớn cho môi trƣờng, đặc biệt trọng đến công tác quản lý xử lý nƣớc thải Từ năm 2004, Bộ trị ban hành Nghị Quyết số 41–NQTW năm 2004 Bảo vệ môi trƣờng thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nƣớc Theo đó, Nghị Quyết việc “Chất lượng nguồn nước suy giảm mạnh” để từ đề mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể, giải pháp công tác tổ chức thực quản lý, giám sát, xử lý nguồn nƣớc thải Theo sau Nghị Quyết số 41-NQTW, Luật BVMT 2005 đƣợc ban hành kèm văn hƣớng dẫn thi hành Từ đến nay, tình hình kinh tế xã hội có nhiều biến động, để đảm bảo sách pháp luật theo sát, phù hợp với thực tiễn, Nhà nƣớc ban hành Luật BVMT 2014 điều chỉnh quan hệ phát sinh lĩnh vực Bảo vệ môi trƣờng Hệ thống văn pháp luật lĩnh vực môi trƣờng nhiều nhƣng văn điều chỉnh hoạt động lĩnh vực quản lý, xử lý nƣớc thải hạn chế Bên cạnh đó, quy định Quy chuẩn, tiêu chuẩn nƣớc thải chƣa đƣợc tổ chức, cá nhân có liên quan quan tâm, nghiêm túc thực phần ý thức tổ chức, cá nhân lĩnh vực chƣa cao Đà Nẵng năm thành phố trực thuộc trung ƣơng Việt Nam, trung tâm kinh tế trị khu vực Miền trung Tây nguyên Chính quyền ngƣời dân Đà Nẵng có biện pháp để KSNT ô nhiễm nƣớc thải thành phố Tuy nhiên cơng tác KSNT mang tính vận động, phong trào chƣa có quy định chặt chẽ pháp luật Vì tồn mong muốn đƣợc đóng góp vào cơng BVMT, phát triển kinh tế đất nƣớc nói chung thành phố Đà Nẵng nói riêng; đảm bảo phát triển bền vững cho hệ sau, tác giả định chọn đề tài: “Pháp luật kiểm soát nƣớc thải, qua thực tiễn thi hành thành phố Đà Nẵng” làm luận văn thạc sĩ Tình hình nghiên cứu Ở Việt Nam, kiểm sốt nhiễm mơi trƣờng nƣớc nhìn chung đƣợc đề cập cách trực tiếp Có nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nƣớc, cấp Bộ đề tài nghiên cứu nhƣ nhiệm vụ thƣờng xuyên quan chuyên môn vấn đề đƣợc thực cơng phu Bên cạnh đó, số đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ đƣợc thực nhằm bảo tồn tài nguyên biển, có liên quan tới kiểm sốt nhiễm mơi trƣờng nƣớc nhƣ: Đề tài “Chiến lƣợc bảo vệ môi trƣờng thuỷ sản Việt Nam giai đoạn 2001-2010; Đề tài “Nghiên cứu xây dựng chiến lƣợc khai thác hải sản Việt Nam đến năm 2010” Viện Kinh tế Qui hoạch Thủy sản thực năm 2003; Đề tài “Hoàn chỉnh qui hoạch qui chế quản lí khu bảo tồn nƣớc Việt Nam đến năm 2010” Viện Kinh tế Qui hoạch Thủy sản thực năm 2003… Nhìn chung, đề tài nƣớc nêu nghiên cứu hoạt động liên quan đến tài nguyên biển, đặc biệt nguồn lợi thủy sản, nhƣ khai thác thủy sản, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, nuôi trồng nguồn lợi thủy sản, ngƣ cụ hoạt động thủy sản ứng dụng công nghệ hoạt động thủy sản Những đề tài không đề cập trực tiếp đến kiểm sốt nhiễm mơi trƣờng nƣớc từ hoạt động hàng hải mà liên quan đến việc bảo vệ nguồn tài nguyên biển, làm sở cho phát triển bền vững mơi trƣờng nƣớc Hoặc có đề tài thực lĩnh vực hàng hải nhƣng kiểm sốt nhiễm mơi trƣờng nƣớc từ góc độ tiếp cận hẹp, đƣa giải pháp khoa học kĩ thuật không mang tính pháp lí Những đề tài nhiều có liên quan làm sở cho việc kiểm sốt nhiễm mơi trƣờng nƣớc thải Pháp luật bảo vệ mơi trƣờng nƣớc, kiểm sốt nhiễm môi trƣờng nƣớc bảo vệ tài nguyên biển đƣợc nghiên cứu cấp độ báo tạp chí chuyên ngành nhƣ: Hiệp định phân định vùng lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế thềm lục địa Vịnh Bắc Việt Nam - Trung Quốc tác giả Nguyễn Hồng Thao tạp chí Quốc Phòng tồn dân số tháng 2/2001; Sự cần thiết phải hoàn thiện pháp luật bảo vệ môi trƣờng nƣớc Việt Nam ThS Lƣu Ngọc Tố Tâm tạp chí Tòa án nhân dân số 10, tháng 5/2006… Nghiên cứu cấp độ Thạc sĩ Luật học, tác giả Đặng Hoàng Sơn hoàn thành Luận văn với đề tài “Pháp luật ô nhiễm mơi trƣờng hoạt động dầu khí Việt Nam giai đoạn nay”, Hà Nội 2004; Võ Trung Tín (2008), “Pháp luật đánh giá tác động mơi trƣờng Việt Nam – Thực trạng hƣớng hồn thiện” Luận văn Thạc sĩ Luật học, Đại học Luật TP Hồ Chí Minh; Nguyễn Thanh Tú (2010), “ Pháp luật phí bảo vệ mơi trƣờng nƣớc thải Việt Nam”, Luận văn Thạc sĩ Luật học, Học Viện Khoa Học Xã Hội; Bùi Kim Hiếu (2010) “Trách nhiệm bồi thƣờng thiệt hại hành vi làm ô nhiễm môi trƣờng gây Việt Nam nay” Luận văn Thạc sĩ Luật học, Học Viện Khoa Học Xã Hội; Nguyễn Minh Đƣờng (2013) “Pháp luật quản lý nƣớc thải công nghiệp Việt Nam nay”, Luận văn Thạc sĩ Luật học, Học Viện Khoa Học Xã Hội; Trần Minh Đức (2006), “Pháp luật quản lý chất thải Việt Nam”, Luận văn Thạc sĩ Luật học, Học Viện Khoa Học Xã Hội; Hồ Quốc Văn (2014) “Pháp luật bảo vệ môi trƣờng hoạt động khu công nghiệp - Thực tiễn tỉnh Thừa Thiên Huế”, Luận văn Thạc sĩ Luật học, Đại học Luật Huế Nhƣ vậy, tính đến thời điểm có số cơng trình nghiên cứu khoa học pháp lý liên quan đến quy định pháp luật KSNT Điểm chung công trình nghiên cứu tập trung đề cập đến vấn đề mơi trƣờng từ khía cạnh pháp lý, nhiều góc độ khác nhau, ngƣời nghiên cứu đề cập đến vấn đề pháp luật KSNT Đến nay, Luật BVMT 2014 đƣợc ban hành thay Luật BVMT 2005, pháp luật Bảo vệ mơi trƣờng nói chung pháp luật KSNT nói riêng thay đổi nhiều nên cần có cơng trình nghiên cứu bổ sung Bởi vậy, khẳng định: Đề tài “Pháp luật kiểm soát nước thải qua thực tiễn thi hành thành phố Đà Nẵng” đề tài cần đƣợc sâu tìm hiểu Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu Cơng trình nghiên cứu đƣợc thực nhằm làm sáng tỏ vấn đề lý luận thực tiễn pháp luật KSNT Việt Nam giai đoạn Luật BVMT 2014 đƣợc ban hành nay; qua đề xuất giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quy định pháp luật nâng cao hiệu công tác thực thi, tuân thủ pháp luật lĩnh vực thành phố Đà Nẵng 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Để đảm bảo đạt đƣợc mục đích nghiên cứu nhƣ trên, luận văn cần nghiên cứu vấn đề sau: - Nghiên cứu quan điểm luận điểm khoa học KSNT, hoạt động tổ chức, cá nhân có liên quan lĩnh vực KSNT, phƣơng thức quản lý lĩnh vực KSNT, quy định pháp luật Việt Nam KSNT; - Nghiên cứu đánh giá toàn diện quy định pháp luật KSNT nhƣ thực tiễn áp dụng chúng để tìm tồn tại, vƣớng mắc hệ thống pháp luật; - Nghiên cứu tình hình KSNT, nguyên nhân, hậu tình trạng xả nƣớc thải khơng quy định nhà nƣớc; - Đề xuất giải pháp nhằm xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật lĩnh vực KSNT Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu - Hệ thống pháp luật Việt Nam lĩnh vực KSNT - Thực tiễn triển khai, thực áp dụng pháp luật KSNT Việt Nam nói chung thành phố Đà Nẵng 4.2 Phạm vi nghiên cứu KSNT vấn đề tƣơng đối phức tạp, để đảm bảo hoạt động KSNT quy định pháp luật đòi hỏi phải có tham gia góp sức nhiều ngành, nhiều quan, nhiều tổ chức cá nhân nƣớc Việc vi phạm pháp luật lĩnh vực nƣớc thải diễn biến ngày q trình cơng nghệ khơng giá trị trực tiếp với q trình đó” Đến năm 2009 Tiêu chuẩn Việt Nam 8184:2009 (theo mục 1.2.1 Chất lƣợng nƣớc Thuật ngữ - Phần 1) TCVN 8184:2009 nƣớc thải đƣợc định nghĩa nhƣ sau: “Nước thải nước thải từ sau sử dụng tạo q trình cơng nghệ khơng giá trị trực tiếp q trình đó” Tuy nhiên, phải đến năm 2014 Nghị định 80/2014 quy định thoát nƣớc xử lý nƣớc thải đƣợc ban hành khái niệm nƣớc thải đƣợc lần ghi nhận thức luật Theo đó, nƣớc thải “Nước bị thay đổi đặc điểm, tính chất sử dụng hoạt động người xả vào hệ thống nước mơi trường” (Khoản Điều Nghị định 80/2014) Ngƣời ta phân loại nƣớc thải thành theo nhiều cách khác Cách phân loại phổ biến đƣợc sử dụng rộng rãi dựa ngồn gốc phát sinh nƣớc thải Theo đó, nƣớc thải bao gồm: nƣớc thải sinh hoạt, nƣớc thải công nghiệp, nƣớc thải tự nhiên, nƣớc thải đô thị * Tác động tiêu cực nƣớc thải đến môi trƣờng ngƣời Không giống nhƣ chất thải rắn, nƣớc thải có đặc trƣng lan truyền nhanh vùng rộng lớn Nƣớc thải làm ô nhiễm nguồn nƣớc, mà lƣợng nƣớc chƣa qua xử lý đổ sông, làm cho nƣớc sơng đổi màu gây mùi khó chịu khơng khí “Các hợp chất hữu cơ, vơ độc hại nước thải thơng qua vòng tuần hồn nước, theo nước vào khơng khí làm cho mật độ bụi bẩn khơng khí tăng lên Khơng vậy, nước giá bám cho vi sinh vật loại khí bẩn cơng nghiệp độc hại khác Một số chất khí hình thành trình phân hủy hợp chất hữu Nước thải Công nghiệp SO2, CO2, CO,… ảnh hưởng nghiêm trọng đến mơi trường khí người”2 Khơng làm nhiễm khơng khí, nƣớc thải nói chung đặc biệt nƣớc thải cơng nghiệp nói riêng chứa nhiều chất gây nhiễm nên ngấm vào đất làm thay đổi chất lƣợng đất, ảnh hƣởng nguy hại tới vi sinh vật sống đất, giảm suất lƣơng thực, ảnh hƣởng trực tiếp tới sản lƣợng hoa màu ngành nông nghiệp nhƣ sản lƣợng nuôi trồng thủy sản Trƣờng đại học Luật Hà Nội (2014), Giáo trình Luật Môi Trƣờng, Nxb Công an nhân dân 2014 1.1.2 Quan niệm kiểm soát nước thải Kiểm soát nhiễm mơi trƣờng nói chung kiểm sốt nƣớc thải nói riêng tổng hợp hoạt động, hành động, biện pháp cơng cụ nhằm phòng ngừa, khống chế không cho ô nhiễm xảy ra, có nhiễm xảy chủ động xử lý, làm giảm thiểu hay loại trừ đƣợc Do vậy, cần kiểm sốt chặt chẽ việc xả nƣớc thải vào nguồn nƣớc để đảm bảo phù hợp với khả chịu tải nhƣ khả tự làm nguồn nƣớc tiếp nhận Bởi có nhƣ đảm bảo việc bảo vệ chất lƣợng nguồn nƣớc lâu dài, phục vụ phát triển kinh tế xã hội bền vững 1.2 Những vấn đề lý luận pháp luật kiểm soát nƣớc thải 1.2.1 Khái niệm nội dung điều chỉnh pháp luật kiểm soát nước thải Pháp luật KSNT phận hệ thống pháp luật môi trƣờng, bao gồm tổng thể quy phạm pháp luật nhà nƣớc ban hành thừa nhận, tham gia điều chỉnh quan hệ xã hội liên quan trực tiếp đến hoạt động KSNT để thực giải pháp đồng phòng ngừa nhiễm nƣớc thải khắc phục hậu ô nhiễm nƣớc thải với mục đích ngăn ngừa, giảm thiểu tác động xấu đến môi trƣờng nâng cao sức khỏe cộng đồng Trong đó, đối tƣợng điều chỉnh pháp luật KSNT gồm nhóm quan hệ: Nhóm quan hệ doanh nghiệp với nhau, nhóm quan hệ quan quản lý nhà nƣớc với tổ chức, cá nhân nhóm quan hệ quan quản lý nhà nƣớc với Pháp luật KSNT gồm quy phạm pháp luật điều chỉnh quan hệ xã hội phát sinh hoạt động tổ chức, cá nhân hoạt động quan quản lý nhà nƣớc lĩnh vực KSNT, bao gồm nội dung sau: * Các quy định phòng ngừa nhiễm mơi trƣờng nƣớc thải Các quy định điều chỉnh số vấn đề sau: - Quy định đánh giá tác động môi trƣờng - Quy định pháp luật việc xả nƣớc thải vào nguồn nƣớc - Quy định pháp luật thu gom, xử lý nƣớc thải * Các quy định pháp luật khắc phục ô nhiễm môi trƣờng nƣớc thải Pháp luật khắc phục ô nhiễm môi trƣờng nƣớc thải đƣợc thực theo ngun tắc gây nhiễm, ngƣời phải trả tiền, phải khắc phục nhiễm, có nghĩa chủ thể gây hậu quả, tác động xấu đến mơi trƣờng, phải trả tiền để mua quyền khai thác, sử dụng yếu tố môi trƣờng Những ngƣời gây nhiễm phải chịu chi phí thực biện pháp kiểm soát ngăn ngừa ô nhiễm đƣợc quy định quan nhà nƣớc có thẩm quyền nhằm đảm bảo mơi trƣờng trạng thái chấp nhận đƣợc Hình thức trả tiền cho hành vi gây nhiễm thuế tài ngun, thuế mơi trƣờng, phí bảo vệ mơi trƣờng hay chi phí sử dụng dịch vụ khác Ngồi ra, hình thức trả tiền cho hành vi gây ô nhiễm chi phí phục hồi mơi trƣờng tác động việc xả thải vào nguồn nƣớc * Các quy định pháp luật tra, kiểm tra xử lý vi phạm pháp luật kiểm soát nƣớc thải Việc kiểm tra mức độ xả thải, mức độ ô nhiễm môi trƣờng nƣớc thải gây thƣờng xuyên để đánh giá hậu đƣa phƣơng án phòng chống nhƣ khắc phục quan trọng phát triển bền vững an sinh xã hội Quy định pháp luật tra, kiểm tra, giám sát quy định điều chỉnh trình tự, thủ tục để tiến hành hoạt động này, quy định quyền nghĩa vụ bên tham gia vào quan hệ tra, kiểm tra, giám sát Trong bao gồm trách nhiệm, quyền hạn quan nhà nƣớc nghĩa vụ, quyền tổ chức, nhân có liên quan 1.2.2 Vai trò pháp luật kiểm sốt nước thải Pháp luật KSNT đóng vai trò quan trọng xã hội Là phận hệ thống pháp luật môi trƣờng, pháp luật KSNT cơng cụ phòng ngừa, phát việc xả thải trái phép, xả thải không đảm bảo chất lƣợng, giữ gìn nguồn nƣớc nói chung mơi trƣờng nói riêng ln nằm giới hạn an tồn ngƣời sinh vật khác Vai trò pháp luật KSNT đƣợc thể cụ thể: - Thứ nhất, sở pháp lí quy định tiêu chuẩn, chuẩn mực cho hoạt động xử lý nƣớc thải, đƣợc quy định tiêu chuẩn, - Thứ hai, pháp luật KSNT sở pháp lí quy định nghĩa vụ, trách nhiệm tổ chức, cá nhân hoạt động liên quan đến nƣớc thải - Thứ ba, pháp luật KSNT sở pháp lí quy định quyền hạn, nghĩa vụ trách nhiệm chủ thể việc phòng ngừa nhiễm nguồn nƣớc thải - Thứ tƣ, pháp luật KSNT có vai trò ngăn ngừa, răn đe, nâng cao ý thức BVMT thông qua quy định chế tài xử lý vi phạm - Thứ năm, quy phạm pháp luật KSNT có vai trò đảm bảo cơng xã hội 10 KẾT LUẬN CHƢƠNG Nƣớc thải dạng chất thải nƣớc thải chất thải thể lỏng đƣợc tạo từ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, sinh hoạt hoạt động khác Nƣớc thải không đƣợc xử lý xử lý không quy định pháp luật gây ô nhiễm nghiêm trọng lên tồn mơi trƣờng đất, mơi trƣờng nƣớc, mơi trƣờng khơng khí, ảnh hƣởng lớn đến kinh tế sức khỏe ngƣời Tình hình xử lý nƣớc thải chƣa tốt nhiều nguyên nhân khác Trong đó, lƣợng hàm lƣợng chất độc hại nƣớc thải nói chung cao khơng đƣợc xử lý xử lý không đảm bảo quy định, qua gây nhiễm nguồn nƣớc xung quanh ảnh hƣởng đến sức khỏe môi trƣờng sống ngƣời Nguyên nhân dẫn đến tình trạng KSNT yếu ý thức, lực tổ chức, cá nhận hạn chế, tổ chức hoạt động lĩnh vực tƣ vấn, cung ứng dịch vụ xử lý KSNT quy mô nhỏ, nhân lực hạn chế Đồng thời công tác quản lý nhà nƣớc lĩnh vực chƣa hiệu quả, thiếu đồng Pháp luật KSNT đóng vai trò quan trọng công tác BVMT Pháp luật điều chỉnh 05 vấn đề bao gồm: Vấn đề đánh giá tác động môi trƣờng; Vấn đề xả thải nƣớc thải vào nguồn nƣớc; Vấn đề thu gom, xử lý nƣớc thải; Vấn đề khắc phục ô nhiễm môi trƣờng nƣớc thải; Vấn đề tra, kiểm tra xử lý vi phạm pháp luật kiểm soát nƣớc thải Chƣơng THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ KIỂM SOÁT NƢỚC THẢI VÀ THỰC TIỄN THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ KIỂM SOÁT NƢỚC THẢI TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 2.1 Thực trạng pháp luật kiểm soát nƣớc thải 2.1.1 Thực trạng quy định pháp luật phòng ngừa ô nhiễm môi trường nước thải 2.1.1.1 Các quy định đánh giá tác động môi trường Các quy định liên quan đến hoạt động ĐTM lĩnh vực nƣớc thải đƣợc điều chỉnh văn bản: Luật Bảo vệ môi trƣờng số 55/2014/QH13; Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ban hành ngày 14/02/2015 quy định quy hoạch bảo vệ môi trƣờng, báo cáo đánh 11 giá tác động môi trƣờng chiến lƣợc, đánh giá tác động môi trƣờng kế hoạch bảo vệ môi trƣờng Thông tƣ số 27/2015/TT-BTNMT, ban hành ngày 29/05/2015, Bộ Tài Nguyên Môi Trƣờng quy định đánh giá môi trƣờng chiến lƣợc, đánh giá tác động môi trƣờng kế hoạch bảo vệ môi trƣờng Theo quy định pháp luật Việt Nam, ĐTM việc phân tích, dự báo tác động đến môi trƣờng dự án đầu tƣ cụ thể để đƣa biện pháp bảo vệ môi trƣờng triển khai dự án (khoản 23, Điều 3, Luật Bảo vệ môi trƣờng 2014) Theo quy định luật, tổ chức, cá nhân có nhu cầu xả nƣớc thải vào mơi trƣờng có trách nhiệm lập báo cáo ĐTM trƣớc tiến hành xây dựng sở hạ tầng dự án Nội dung báo cáo ĐTM lĩnh vực nƣớc thải đƣợc quy định cụ thể Điều 22, Luật BVMT 2014 Theo đó, báo cáo phải thể đầy đủ rõ ràng nội dung theo quy định 2.1.1.2 Các quy định việc xả nước thải vào nguồn nước Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu xả thải nƣớc thải vào nguồn nƣớc phải tiến hành thực xin cấp phép xả thải vào nguồn nƣớc Cấp phép xả thải vào nguồn nƣớc việc tổ chức, cá nhân có nhu cầu xả thải nộp hồ sơ xin phép xả thải lên quan nhà nƣớc có thẩm quyền, quan nhà nƣớc vào hồ sơ xin cấp phép tổ chức, cá nhân tình hình thực tế (hiện trạng xả thải khả tiếp nhận nƣớc thải nguồn nƣớc) phép tổ chức, cá nhân đƣợc xả thải Quá trình cấp phép phải trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật Các trƣờng hợp tổ chức, cá nhân xin cấp phép cho việc xả thải đƣợc quy định Khoản 3, Điều 16 Nghị định 201/2013/NĐ-CP Chính phủ Hồ sơ xin cấp phép xả thải đƣợc quy định Điều 33 Nghị định 201/2013/NĐ-CP Quá trình thẩm định hồ sơ, cấp giấy phép phải trình tự thủ tục quy định Điều 36 Nghị định 201/2013/NĐ-CP, phải tuân thủ nguyên tắc pháp luật theo Điều 18,19 Nghị định 2.1.1.3 Các quy định thu gom, xử lý nước thải Thu gom, xử lý nƣớc thải trình loại bỏ chất ô nhiễm khỏi nƣớc thải nhƣ nƣớc thải hộ gia đình, quan, xí nghiệp, nhà máy sản xuất Nó bao gồm q trình vật lý, hóa học, sinh học để loại bỏ chất ô nhiễm sản xuất nƣớc thải đƣợc xử lý an tồn với mơi trƣờng Các quy định cụ thể việc thu gom, xử lý nƣớc thải đƣợc quy định Điều 100, Luật BVMT năm 2014 Ngoài ra, Điều 37 Nghị 12 định số 38/2015/NĐ-CP quy định chi tiết việc thu gom, xử lý nƣớc thải 2.1.2 Thực trạng quy định pháp luật khắc phục ô nhiễm mơi trường nước thải Phòng ngừa, ứng phó khắc phục cố môi trƣờng (SCMT) chế định quan trọng đƣợc quy định Mục 3, Chƣơng X Luật BVMT năm 2014 Tuy nhiên, qua thực tiễn SCMT vừa qua cho thấy, quy định chế phòng ngừa, ứng phó, khắc phục SCMT chƣa phát huy hiệu quy định Luật BVMT năm 2014 chƣa cụ thể, chƣa bao quát biện pháp để phòng ngừa khắc phục cố môi trƣờng Khi SCMT xảy ra, xuất loại thiệt hại Theo nguyên tắc “ngƣời gây nhiễm phải trả tiền”, ngƣời gây SCMT phải gánh chịu toàn hậu hành vi gây nhƣ bồi thƣờng thiệt hại môi trƣờng, bồi thƣờng thiệt hại dân khắc phục SCMT, phải chịu trách nhiệm hình Tuy nhiên, quy định thực thi nguyên tắc chƣa đƣợc quy định đầy đủ, cụ thể Luật BVMT năm 2014, mà quy định mang tính nguyên tắc Do đó, Luật BVMT năm 2014 cần bổ sung quy định giải thấu đáo vấn đề Nhƣ vậy, thấy, trƣớc yêu cầu BVMT tình hình việc sửa đổi, bổ sung Luật BVMT năm 2014 nói chung quy định phòng ngừa, ứng phó, khắc phục SCMT nƣớc thải nói riêng đƣợc kỳ vọng tạo chuyển biến lớn việc hoàn thiện hệ thống pháp luật BVMT, nhằm hƣớng tới mục tiêu tăng cƣờng hiệu lực, hiệu quản lý nhà nƣớc môi trƣờng 2.1.3 Thực trạng quy định pháp luật tra, kiểm tra xử lý vi phạm pháp luật kiểm soát nước thải 2.1.3.1 Các quy định tra, kiểm tra việc thực pháp luật kiểm sốt nước thải Tình trạng nƣớc thải làm ô nhiễm nguồn nƣớc nhƣ bên cạnh ý thức lực phận tổ chức, cá nhân có liên quan đến lĩnh vực KSNT yếu cơng tác quản lý lỏng lẻo, khơng hiệu quả, thiếu minh bạch đóng vai trò ngun nhân Do đó, để nâng cao cơng tác BVMT cần nhìn nhận cơng tác tra, kiểm tra, giám sát với vai trò thực Việc tra hoạt động liên quan đến lĩnh vực nƣớc thải nói chung đƣợc thực theo quy định Luật Thanh tra 2010 quy định Luật BVMT 2014 văn pháp lý liên quan 13 2.1.3.2 Các quy định xử lý vi phạm pháp luật kiểm sốt nước thải * Xử lý hành Hiện nay, quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực BVMT đƣợc quy định Nghị định số 155/2016/NĐ-CP Chính phủ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/02/2017 Theo đó, tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật nƣớc thải phải chịu hai hình thức là: Cảnh cáo phạt tiền vi phạm quy định xả nƣớc thải có chứa thơng số mơi trƣờng khơng nguy hại vào môi trƣờngvi phạm quy định xả nƣớc thải có chứa thơng số mơi trƣờng nguy hại vào môi trƣờng theo quy định Điều 23 vi phạm quy định chế tài phạt tiền, điều luật kèm theo hình thức phạt bổ sung biện pháp khắc phục hậu nhƣ: Tƣớc giấy phép mơi trƣờng, tạm thời đình hoạt động, buộc khắc phục hậu hành vi vi phạm gây ra… Xử phạt vi phạm hành hình thức xử lý vi phạm đƣợc sử dụng chủ yếu lĩnh vực mơi trƣờng nói chung lĩnh vực KSNT nói riêng * Xử lý hình Theo quy định Bộ luật Hình năm 2017, chủ thể phải chịu mức án tù từ 01 năm đến 07 năm phạt tiền từ 100 triệu đến 03 tỷ đồng thực hành vi vi phạm Theo đó, ngƣời đứng đầu trực tiếp tổ chức phải chịu trách nhiệm hành vi vi phạm pháp luật gây ô nhiễm môi trƣờng tổ chức mình, phải có trách nhiệm khắc phục hậu bồi thƣờng thiệt hại hành vi gây Nếu cá nhân gây ÔNMT thực nhiệm vụ tổ chức giao tổ chức phải chịu trách nhiệm bồi thƣờng thiệt hại 2.2 Thực tiễn thi hành pháp luật kiểm soát nƣớc thải thành phố Đà Nẵng 2.2.1 Điều kiện tự nhiên - kinh tế xã hội thành phố Đà Nẵng 2.2.1.1 Điều kiện tự nhiên 2.2.1.2 Điều kiện kinh tế xã hội 2.2.2 Thực trạng ô nhiễm môi trường nước thải Đà Nẵng Thời gian gần đây, bãi biển Đà Nẵng xuất tình trạng nhiễm cục cửa xả ven biển Nƣớc thải đƣợc thải từ 41 cửa thải nƣớc thải thành phố trực tiếp biển, không gây nhiễm nguồn nƣớc mà xói mòn hàng trăm mét khối cát Nguyên nhân tình trạng thiếu ý thức ngƣời dân doanh nghiệp, phần lớn sở hạ tầng xử lý nƣớc thải xuống 14 cấp, chƣa đáp ứng đƣợc quy định Nhóm chất hữu cơ, dinh dƣỡng nƣớc gia tăng mạnh phát triển nông nghiệp (chăn nuôi) sinh hoạt, du lịch 2.2.3 Thực tiễn thi hành pháp luật kiểm soát nước thải thành phố Đà Nẵng 2.2.3.1 Thực tiễn thi hành quy định pháp luật phòng ngừa nhiễm mơi trường nước thải thành phố Đà Nẵng 2.2.3.1.1 Thực tiễn thi hành quy định đánh giá tác động môi trường (ĐTM) taị thành phố Đà Nẵng Những năm qua quyền thành phố Đà Nẵng thiết lập dự án đánh giá tác động nƣớc thải đến môi trƣờng thành phố Tuy nhiên công tác giám sát thực đánh giá ĐTM Đà Nẵng yếu khâu trình lập, phê duyệt, xây dựng vận hành, thử nghiệm, vận hành thức chấm dứt cơng tác Việc rà sốt lại luật có liên quan đến đánh giá ĐTM, bổ sung quy định chế độ trách nhiệm cho ngƣời đứng đầu tổ chức tƣ vấn thành viên hội đồng đánh giá ĐTM chƣa kỹ lƣỡng 2.2.3.1.2 Thực tiễn thi hành thực thi quy định pháp luật việc xả thải nước thải thành phố Đà Nẵng Các tổ chức, cá nhân thành phố Đà Nẵng có nhu cầu xả thải nƣớc thải vào nguồn nƣớc phải tiến hành thực xin cấp phép xả thải vào nguồn nƣớc Thời gian qua Đà Nẵng, trình thực xin cấp phép xả thải tổ chức, cá nhân gặp nhiều khó khăn: Đa phần tổ chức, cá nhân e ngại với thủ tục hành cấp phép xả thải thủ tục cấp phép phức tạp, phải có kiến thức chuyên môn môi trƣờng lập đƣợc hồ sơ, đề án xả thải Do vậy, tổ chức, cá nhân ký hợp đồng với công ty tƣ vấn lập hồ sơ cấp phép xả thải Tuy nhiên, việc thơng qua cơng ty tƣ vấn khiến chi phí xin cấp phép xả thải cao so với mức phí theo quy định Cùng đó, lực, nhận thức cán đƣợc giao phụ trách công tác BVMT địa phƣơng hạn chế dẫn đến chƣa tƣ vấn đƣợc hết cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ, thủ tục nhƣ thực đầy đủ quy định pháp luật bảo vệ môi trƣờng khiến cho tổ chức, cá nhân mắc phải vi phạm 2.2.3.1.3 Thực tiễn thi hành quy định thu gom, xử lý nước thải thành phố Đà Nẵng Thu gom, xử lý nƣớc thải q trình loại bỏ chất nhiễm khỏi nƣớc thải nhƣ nƣớc thải hộ gia đình, quan, xí nghiệp, nhà máy 15 sản xuất Hiện thành phố Đà Nẵng áp dụng quy định cụ thể việc thu gom, xử lý nƣớc thải đƣợc quy định Luật BVMT năm 2014 văn khác có liên quan 2.2.3.2 Thực tiễn thi hành quy định pháp luật khắc phục ô nhiễm môi trường nguồn nước thải Đà Nẵng Trong bối cảnh, hoạt động canh tác nơng nghiệp, chăn ni, sản xuất cơng nghiệp, khai khống nƣớc thải đô thị làm cho nƣớc sông bị nhiễm Vì vậy, nguồn nƣớc ngầm đóng vai trò quan trọng để bổ sung nguồn cung cấp nƣớc cho thành phố Đà Nẵng Do vậy, để hạn chế việc khai thác nƣớc ngầm tràn lan, thành phố cần đầu tƣ hệ thống mạng lƣới cung cấp nƣớc máy đảm bảo yêu cầu lƣu lƣợng, chất lƣợng, ổn định liên tục cho nhu cầu tƣơng lai Đồng thời cần tăng cƣờng công tác quản lý nhà nƣớc sở khai thác, sử dụng sở cá nhân hành nghề khai thác nƣớc ngầm, giám sát việc trám lấp lỗ khoan không sử dụng theo quy trình kỹ thuật Xử phạt nghiêm khắc tổ chức, cá nhân vi phạm quy định Nhà nƣớc khai thác, sử dụng tài nguyên nƣớc ngầm theo quy định Xây dựng kế hoạch sử dụng tiết kiệm, hiệu nguồn nƣớc địa bàn thành phố 2.2.3.3 Thực tiễn thi hành quy định pháp luật tra, kiểm tra việc thực pháp luật kiểm soát nước thải thành phố Đà Nẵng UBND thành phố giao Sở TN-MT phối hợp với sở Tƣ pháp ban ngành liên quan rà soát, quy định giao Chi cục Bảo vệ môi trƣờng Đà Nẵng thực nhiệm vụ tra chuyên ngành Hàng năm, Sở TN-MT thành phố chủ trì, phối hợp với lực lƣợng Cảnh sát môi trƣờng, ban ngành liên quan xây dựng kế hoạch tra môi trƣờng, bảo đảm không chồng chéo, không gây ảnh hƣởng đến hoạt động doanh nghiệp Bên cạnh kết tích cực nêu trên, qua hoạt động tra, kiêm tra việc thực pháp luật kiểm soát nƣớc thải thành phố Đà Nẵng nhiều tồn tại, hạn chế cần đƣợc quan tâm giải 2.2.3.4 Thực tiễn thi hành quy định xử lý vi phạm ô nhiễm môi trường nước thải thành phố Đà Nẵng Kết thực thi quy định pháp luật xử lý vi phạm làm ô nhiễm môi trƣờng nƣớc thải Đà Nẵng năm gần có chuyển biến tích cực Nhiều vụ vi phạm ô nhiễm môi trƣờng nƣớc thải đƣợc xử lý, nhiên hiệu công tác đấu tranh, phòng 16 ngừa xử lý vi phạm pháp luật mơi trƣờng chƣa cao Các hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật bảo vệ mơi trƣờng tới ngƣời dân dẫn đến việc nhiều tổ chức, nhân vi phạm pháp luật môi trƣờng thời gian dài nhƣng ngƣời dân không dám tố cáo với quan chức Thêm vào đó, sở sản xuất cơng nghiệp lại nằm xen kẽ với khu dân cƣ gần khu vực đông dân cƣ ảnh hƣởng lớn đến sức khoẻ cộng đồng KẾT LUẬN CHƢƠNG Qua thực trạng quy định pháp luật lĩnh vực nƣớc thải thực tiễn thi hành thành phố Đà Nẵng nói riêng, thấy pháp luật KSNT điều chỉnh 02 nội dung quy định pháp luật phòng ngừa nhiễm nguồn nƣớc thải quy định pháp luật khắc phục ô nhiễm nguồn nƣớc thải Qua đề cập đến 06 vấn đề bao gồm: vấn đề đánh giá tác động môi trƣờng; Vấn đề xả thải nƣớc thải vào nguồn nƣớc; Vấn đề thu gom, xử lý nƣớc thải; Vấn đề khắc phục ô nhiễm môi trƣờng nƣớc thải; Vấn đề tra, kiểm tra việc thực pháp luật KSNT; Vấn đề xử lý vi phạm Luật BVMT 2014 văn hƣớng dẫn thi hành có điểm tích cực, sửa đổi tồn tại, hạn chế Luật BVMT 2005, tạo khuôn khổ pháp lý, điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân làm kinh tế đồng thời đặc biệt trọng vào cơng tác ĐTM, cơng tác lên kế hoạch phòng ngừa, giảm thiểu ô nhiễm môi trƣờng Chƣơng CÁC GIẢI PHÁP HỒN THIỆN PHÁP LUẬT KIỂM SỐT NƢỚC THẢI VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ KIỂM SỐT NƢỚC THẢI 3.1 Phƣơng hƣớng hồn thiện pháp luật kiểm sốt nƣớc thải 3.1.1 Hồn thiện pháp luật kiểm soát nước thải phải đảm bảo phù hợp với ngun tắc Luật Mơi trường - Hồn thiện pháp luật KSNT phải tuân thủ nguyên tắc ngƣời có quyền sống mơi trƣờng lành 17 - Hồn thiện pháp luật kiểm sốt nƣớc thải phải đảm bảo phát triển bền vững - Hoàn thiện pháp luật KSNT phải đảm bảo tính thống quản lý BVMT - Hoàn thiện pháp luật KSNT phải đảm bảo coi trọng tính phòng ngừa 3.1.2 Hồn thiện pháp luật bảo vệ mơi trường lĩnh vực kiểm soát nước thải đảm bảo đồng bộ, thống với hệ thống pháp luật quốc gia Pháp luật KSNT phận hệ thống pháp luật quốc gia, chịu chi phối lớn từ hệ thống pháp luật quốc gia Do đó, pháp luật KSNT hồn thiện mà có liên kết chặt chẽ, thống pháp luật nƣớc thải hệ thống pháp luật quốc gia Pháp luật KSNT phận pháp luật mơi trƣờng nên hồn thiện pháp luật KSNT phải đảm bảo đồng với pháp luật mơi trƣờng 3.1.3 Hồn thiện pháp luật kiểm soát nước thải phải đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế toàn cầu hợp tác quốc tế bảo vệ môi trường Hoạt động hợp tác quốc tế BVMT ngày trở nên quan trọng, cấp bách ƠNMT ngày trầm trọng Vì vậy, để hồn thiện hệ thống pháp luật KSNT Việt Nam cách tốt nhất, trọn vẹn cần cân nhắc kỹ lƣỡng việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật đảm bảo hoạt động hợp tác quốc tế Do đó, hồn thiện pháp luật KSNT phải đảm bảo trình hội nhập kinh tế giới hợp tác quốc tế để pháp luật KSNT không trở thành rào cản tổ chức, cá nhân trình tiến hành hoạt động với nƣớc ngồi Pháp luật phải cơng cụ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển 3.2 Các giải pháp hoàn thiện hệ thống pháp luật kiểm sốt nƣớc thải 3.2.1 Hồn thiện quy chuẩn kỹ thuật đánh giá tác động môi trường Luật BVMT 2014 có hiệu lực vào thực tiễn 03 năm nhƣng quy chuẩn kỹ thuật nƣớc thải nói chung hầu nhƣ đƣợc bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với tình hình thực tế Trong thời gian tới nhà nƣớc cần ban hành quy chuẩn nƣớc thải để 18 đáp ứng tình hình thực tiễn hồn thiện quy định ĐTM cho phù hợp với tình hình 3.2.2 Hồn thiện quy định pháp luật hoạt động vận hành hệ thống xả nước thải Theo quy định điều 16 Nghị định 18/2015 tổ chức, cá nhân muốn vận hành thử nghiệm hệ thống xử lý nƣớc thải phải thực báo cáo ĐTM, phải có kế hoạch vận hành thử nghiệm thời gian thử nghiệm không 06 tháng Do quy định vận hành thử nghiệm tạo kẽ hở pháp lý để tổ chức, cá nhân lợi dụng danh nghĩa vận hành thử nghiệm để xả thải trái phép vơ tình làm nghiễm nghiêm trọng nguồn nƣớc 3.2.3 Hoàn thiện quy định quy định thu gom, xử lý nước thải Theo quy định Khoản Điều 16 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 Chính phủ thời gian vận hành thử nghiệm khơng q 06 tháng; việc kéo dài thời gian vận hành thử nghiệm phải đƣợc chấp thuận quan phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng Do vậy, theo quy định không nêu trách nhiệm hƣớng dẫn Sở TN-MT sau nhận đƣợc kế hoạch vận hành thử nghiệm doanh nghiệp Tuy nhiên, để hỗ trợ doanh nghiệp thực quy định, Sở TN-MT có văn trả lời việc vận hành thử nghiệm cơng trình xử lý chất thải hƣớng dẫn thủ tục cho doanh nghiệp thực 3.2.4 Hoàn thiện quy định pháp luật khắc phục ô nhiễm môi trường nguồn nước thải Về mặt thực thi cần trọng giải pháp phòng ngừa để Khu cơng nghiệp khơng tác nhân thải nƣớc thải chƣa đƣợc xử lý gây ƠNMT; Cơng tác quy hoạch phải đƣợc phân theo loại hình sản xuất để dễ dàng quản lý, thu gom nƣớc thải, áp dụng công nghệ sản xuất, xây dựng hệ thống xử lý nƣớc thải; nâng cao lực, trang bị đầy đủ trang thiết bị, phƣơng tiện cần thiết, bố trí nguồn kinh phí để trì thƣờng xun hoạt động giám sát nhằm phát trƣờng hợp vi phạm pháp luật kiểm sốt nhiễm nƣớc thải để xử lý kịp thời, thỏa đáng Nên trọng giải pháp ngăn ngừa, giảm thiểu ô nhiễm nguồn nƣớc thành phố thị lớn, bao gồm nhóm giải pháp hỗ trợ quan trọng Trƣớc hết thực nhóm giải pháp phòng tránh tác động xấu Đây giải pháp quan trọng giúp quan chức định liệu có nên cấp phép cho dự án 19 tổ chức, cá nhân hay khơng, thơng qua việc xem xét lựa chọn vị trí dự án tránh gây tổn thất cho hệ sinh thái kinh tế xã hội lựa chọn công nghệ dự án thân thiện môi trƣờng 3.2.5 Hoàn thiện quy định pháp luật hoạt động tra, kiểm tra, giám sát Theo quy định pháp luật hoạt động tra quan có thẩm quyền lập danh sách tổ chức bị tra vào tháng 06 hàng năm, nhiên, dự toán kinh phí cho hoạt động tra phải trình quý I Trong thời gian tới, pháp luật phải có điều chỉnh để tạo thống cho hoạt động tra đảm bảo chi ngân sách cho hoạt động Cần nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Nghị định số 179/2013/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành BVMT phù hợp với Luật BVMT 2014 Thƣờng xuyên tập huấn, triển khai Luật BVMT 2014 văn hƣớng dẫn thi hành có liên quan; đẩy mạnh cơng tác truyền thơng BVMT với hình thức nội dung đa dạng, phong phú Đẩy mạnh hoạt động tra, kiểm tra, kiểm sốt mơi trƣờng có trọng tâm, trọng điểm, giải dứt điểm nội dung, vấn đề nóng, xúc mơi trƣờng, thơng qua cập nhật quy định BVMT, hƣớng dẫn cho địa phƣơng, tổ chức, cá nhân hồn thiện hồ sơ, thủ tục mơi trƣờng, xử lý nghiêm vi phạm gây ƠNMT 3.2.6 Hồn thiện quy định khả tiếp nhận nước thải nguồn nước hành vi pha loãng nước thải Vấn đề đƣợc quy định Thông tƣ số 02/2009/TTBTNMT quy định đánh giá khả tiếp nhận nƣớc thải nguồn nƣớc; Chính phủ cần ban hành văn cấp Nghị định điều chỉnh nội dung ban hành kèm văn hƣớng dẫn chi tiết, dễ hiểu Hoàn thiện quy định hành vi pha loãng nƣớc thải: Nghị định 155/2016 quy định xử phạt hành hành vi pha loãng nƣớc thải nhƣng luật chƣa đƣa khái niệm pha loãng nƣớc thải, hành vi đƣợc coi pha loãng nƣớc thải 3.3 Các giải pháp khác hoàn thiện hệ thống pháp luật Bên cạnh việc hoàn thiện quy định pháp luật, để BVMT lĩnh vực KSNT cần tiến hành nhiều hoạt động khác kèm - Tăng cường hợp tác quốc tế - Tăng cường tuyên, truyền phổ biến pháp luật đồng thời giáo dục ý thực bảo vệ mơi trường cho tồn cộng đồng 20 - Cần tổ chức thực cách nghiêm túc có hiệu cơng tác giám sát môi trường, tra, kiểm tra, xử lý vi phạm - Bổ sung, hồn thiện chế sách hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực xử lý nước thải KẾT LUẬN CHƢƠNG Pháp luật KSNT Việt Nam tồn số hạn chế, bất cập trình thực thi Do đó, thời gian tới cần phải có hoạt động nhằm hồn thiện hệ thống pháp luật, tạo sở pháp lý cho hoạt động xử lý nƣớc thải nói chung cơng tác quản lý lĩnh vực nƣớc thải quan nhà nƣớc, Hoạt động hoàn thiện hệ thống pháp luật phải đảm bảo tuân theo định hƣớng, nguyên tắc định Q trình hồn thiện pháp luật phải đảm bảo khơng trái nguyên tắc luật môi trƣờng, đảm bảo đồng bộ, thống với hệ thống pháp luật quốc gia phải đảm bảo trình hội nhập kinh tế, hợp tác quốc tế 21 KẾT LUẬN Trong thời buổi hội nhập kinh tế giới, kinh tế nƣớc ta phát triển nhanh cách thần kỳ Những đƣờng lớn, tòa nhà cao tầng, khu đô thị, Khu công nghiệp mọc lên khắp nơi làm mặt đất nƣớc thay đổi hoàn toàn chục năm trở lại Vậy nhƣng để đổi lại phát triển kinh tế nóng nhƣ vậy, phải đánh đổi lấy thiệt hại to lớn môi trƣờng Sự ô nhiễm khu đô thị Khu công nghiệp ngày trầm trọng Nƣớc sông nhƣ sông Phú Lộc, bờ hồ Hàm Nghi, Hồ 02 ha… địa bàn thành phố Đà Nẵng nƣớc đen nhƣ mực, mùi hôi thối nồng, hộ dân ven sông chịu cảnh sống chung với mùi quanh năm suốt tháng, năm qua năm khác Đảng Nhà nƣớc ta năm vừa qua trọng hoạt động phát triển kinh tế, giao thƣơng với nƣớc ngồi, cơng tác BVMT nhiều nguyên nhân đƣợc quan tâm trọng Những năm vừa qua, nhiều văn luật lĩnh vực môi trƣờng, đặc biệt văn luật điều chỉnh hoạt động lĩnh vực KSNT đƣợc ban hành áp dụng vào thực tiễn Song song với biện pháp pháp lý tăng cƣờng chế thực thực thi biện pháp kinh tế - xã hội Vậy nhƣng, câu hỏi lớn đặt từ trƣớc đến nay: Công tác áp dụng pháp luật hiệu đến đâu, văn pháp lý chuẩn mực đến đâu mà sau bao năm ban hành, áp dụng môi trƣờng ô nhiễm, nƣớc đen bốc mùi, cá chết hàng loạt… Quy định pháp luật KSNT chế thực thi pháp luật tồn nhiều bất cập hạn chế ngun nhân dẫn đến tình trạng nhiễm nguồn nƣớc nhƣ Vì vậy, tác giả lựa chọn đề tài: “Pháp luật kiểm soát nƣớc thải, qua thực tiễn thi hành thành phố Đà Nẵng” nhằm phân tích bất cập tồn để từ đề xuất giải pháp nhằm hồn thiện hệ thống pháp luật nhƣ chế thực thi pháp luật để đáp ứng yêu cầu tình hình đất nƣớc nói chung thành phố Đà Nẵng nói riêng Với nội dung giải pháp đƣợc đề xuất luận văn, tác giả tin tƣởng cơng trình nghiên cứu có tính ứng dụng công tác lập pháp, hành pháp tƣ pháp đồng thời tài liệu hữu ích cơng tác nghiên cứu 22 ... tra, kiểm tra xử lý vi phạm pháp luật kiểm soát nƣớc thải Chƣơng THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ KIỂM SOÁT NƢỚC THẢI VÀ THỰC TIỄN THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ KIỂM SOÁT NƢỚC THẢI TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 2.1 Thực. .. 2.2.3 Thực tiễn thi hành pháp luật kiểm soát nước thải thành phố Đà Nẵng 2.2.3.1 Thực tiễn thi hành quy định pháp luật phòng ngừa nhiễm môi trường nước thải thành phố Đà Nẵng 2.2.3.1.1 Thực tiễn. .. đề lý luận kiểm soát nƣớc thải pháp luật kiểm soát nƣớc thải Chƣơng 2: Thực trạng pháp luật kiểm soát nƣớc thải Việt Nam thực tiễn thi hành pháp luật kiểm soát nƣớc thải thành phố Đà Nẵng Chƣơng
- Xem thêm -

Xem thêm: Pháp luật về kiểm soát nước thải, qua thực tiễn thực hiện tại thành phố đà nẵng (tt) , Pháp luật về kiểm soát nước thải, qua thực tiễn thực hiện tại thành phố đà nẵng (tt)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay