Giáo án Toán 4 chương 2 bài 3: Chia cho số có ba chữ số

5 66 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/07/2018, 11:18

BÀI CHIA CHO SỐ BA CHỮ SỐ I Mục tiêu: Biết thực phép chia số bốn chữ số cho số ba chữ số ( chia hết, chia dư) II Đồ dùng dạy học: III Các hoạt động dạy học học: TL Hoạt động thầy Hoạt động trò 5’ Bài cũ: Đặt tính tính kết quả: HS lên bảng làm a.5974 : 58 b 28350 : 47 Gọi HS lên bảng làm GV nhận xét, ghi điểm Cả lớp nhận xét Bài mới: 33’ a Trường hợp chia hết 1944 : 162 = ? Học sinh thực hành chia GV hướng dẫn học sinh chia Lần 1: 194 chia 162 1, viết 1 nhân với 2; trừ 2, viết 2; nhân với 6; trừ 3, viết 3; nhân 1; trừ 0, viết Lần 2: Hạ 4, 324; 324 chia 162 2, viết 2; nhân 4; trừ 0, viết 0; GV lưu ý: giúp HS tập ước nhân 12; 12 trừ 12 lượng tìm thương lần 0, viết nhớ 1; chia Chẳng hạn : nhân 2; thêm 3; 194 : 162 = ? lấy chia trừ 0, viết được 1994 162 324 : 162 = ? 0324 12 thể lấy chia 000 Nhưng 162 x = 486, mà 486 > 324 nên ước lượng thương b Trường hợp chia dư: 8469 : 241 = ? Tiến hành tương tự Thực hành Bài 1a/ 86 SGK GV ghi lên bảng HS lên bảng làm Gọi HS lên bảng làm HS lớp đặt tính tính kết vào GV chữa nhận xét bạn Kết quả: 2’ 2120 424 1935 354 000 0165 Bài 2b/ 86 SGK GV ghi đề lên bảng Gọi HS lên bảng làm bài, đối HS đọc đề với học sinh khá, giỏi yêu cầu em làm hai cách HS lên bảng làm Cả lớp làm vào vào BT, nhận xét bạn Bài giải: 8700 : 25 : = 348 : = 87 Cách 2: *HSKG: Làm thêm 1b, 8700 : 25 : = 8700 : (25 2a,3/86 x 4) Củng cố: Nối phép chia với kết thích = 87 hợp: = 8700 : 100 3621 : 213 16 17 18 BÀI CHIA CHO SỐ BA CHỮ SỐ (TT) I Mục tiêu: Biết thực phép chia số năm chữ số cho số ba chữ số ( chia hết, chia dư) II Đồ dùng dạy học: III Các hoạt động dạy học: T Hoạt động thầy Hoạt động trò L 5’ Bài cũ: Tính giá trị biểu thức sau: HS lên bảng làm a 2205 : ( 35 x ) b 3332 : ( x 49 ) 33 GV nhận xét ghi điểm ’ Bài mới: a Trường hợp chia hết Học sinh lắng nghe, lĩnh hội 41535 : 195 = ? GV hướng dẫn học sinh thực hiện: Tính từ trái sang phải 41535 195 Lần 1: 415 chia 195 2, 0235 213 viết2; 0585 nhân 10; 15 trừ 10 000 5, viết nhớ 1; nhân 18, thêm 19 21 trừ 19 2, viết nhớ 2 nhân 2, thêm2 4; trừ 0, viết Lần hai: Hạ 3, 253; 253 chia 195 1, viết 1; nhân 5; 13 trừ 8, viết nhớ 1 nhân 9, thêm 10; 15 trừ 10 5, viết nhớ 1; nhân 1, thêm 2; trừ 0, viết Lần 3:Hạ 5, 585; 585 chia 195 3, viết 3; nhân 15; 15 trừ 15 0, viết nhớ 1; nhân 27, thêm 28; 28 trừ 28 0, viết nhớ nhân 3, thêm 5; trừ 0, viết Chú ý: học sinh ước lượng 415 : 195 = ? Lấy 400 chia 200 253 : 195 = ? Lấy 200 chia 100 585 : 195 = ? Lấy 600 chia 200 Để tìm thương lần chia b Trường hợp chia dư 80120 : 245 = ? 80120 254 0662 327 1720 005 học sinh lên bảng làm Cả lớp vào tập, nhận xét bạn Bài giải: 1a 62321 308 81350 187 2’ Tiến hành tương tự c Thực hành: *Bài 1/88 SGK: GV ghi đề Cho HS lên bảng làm Giáo viên nhận xét, ghi điểm *Bài2/88 SGK Tiến hành tương tự 616 202 00721 616 105 748 435 0655 561 940 935 005 Bài giải: 89658 : x = 293 x = 89658 : 293 x = 306 *HSG: HSG tự làm Tìm số biết đem số chia cho thương sốsốsố chẵn đồng thời số dư lớn HS tự làm vào bảng Củng cố Nối biểu thức với giá trị biểu thức: 4095 : 315 – 945 : 315 10 11 ...được 19 94 1 62 3 24 : 1 62 = ? 03 24 12 Có thể lấy chia 000 Nhưng 1 62 x = 48 6, mà 48 6 > 3 24 nên ước lượng thương b Trường hợp chia có dư: 846 9 : 24 1 = ? Tiến hành tương tự Thực hành Bài 1a/ 86... 41 5 : 195 = ? Lấy 40 0 chia 20 0 25 3 : 195 = ? Lấy 20 0 chia 100 585 : 195 = ? Lấy 600 chia 20 0 Để tìm thương lần chia b Trường hợp chia có dư 80 120 : 24 5 = ? 80 120 2 54 06 62 327 1 720 005 học sinh... 8700 : 100 3 621 : 21 3 16 17 18 BÀI CHIA CHO SỐ CÓ BA CHỮ SỐ (TT) I Mục tiêu: Biết thực phép chia số có năm chữ số cho số có ba chữ số ( chia hết, chia có dư) II Đồ dùng dạy học: III Các hoạt động
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Toán 4 chương 2 bài 3: Chia cho số có ba chữ số, Giáo án Toán 4 chương 2 bài 3: Chia cho số có ba chữ số

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay