Giáo án Toán 4 chương 2 bài 3: Chia cho số có ba chữ số

6 34 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/07/2018, 11:18

BÀI CHIA CHO SỐ BA CHỮ SỐ I II MỤC TIÊU: Giúp HS: - Biết cách th/h phép chia cho số ba chữ số - Áp dụng để tính gtrị b/thức số & giải tốn số TBC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC CHỦ YẾU: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1) KTBC: - GV: Gọi 2HS lên y/c làm BT ltập thêm - 2HS lên bảng làm bài, HS tiết trc, đồng thời ktra VBT HS lớp theo dõi, nxét làm - GV: Sửa bài, nxét & cho điểm HS bạn 2) Dạy-học mới: *Gthiệu: Theo mtiêu tiết học *Hdẫn th/h phép chia: a Phép chia 1944 : 162 - GV: Viết phép chia: 1944 : 462 - Y/c HS: Đặt tính & tính - GV: Hdẫn HS th/h đặt tính & tính SGK - Hỏi: Phép chia 1944 : 462 phép chia hết hay phép chia dư? Vì sao? - GV: Hdẫn cách ước lượng thương trg lần chia: + 194: 162 ước lượng : = 20 : 16 = (dư 4) 200 : 160 = (dư 40) + 324 : 162 ước lượng : = - 1HS lên bảng làm, lớp làm nháp - HS: Nêu cách tính - HS: Th/h chia theo hdẫn GV - Là phép chia hết số dư nhg 162 x = 486 > 324 nên lấy - Cả lớp làm vào nháp, sau 300: 150=2 HS tr/b lại bc th/h - GV: Y/c HS th/h lại phép chia chia b Phép chia 8469 : 241 - GV: Viết phép chia 8469 : 241 & y/c HS đặt tính để th/h phép chia (tg tự trên) - Hỏi: + Phép chia phép chia hết hay dư? + Với phép chia dư ta phải ý điều gì? - GV: Hdẫn cách ước lượng thương trg lần chia: + 846 : 241 ước lượng : = nhg 241 x = 964 > 846 nên lấy 3; ước lượng 850 : 250 = (dư 100) + 1239 : 241 ước lượng 12 : = nhg 246 x = 1446 > 1239 nên lấy ước lượng 1000 : 200 = - GV: Y/c HS th/h lại phép chia *Luyện tập-thực hành: Bài 1: - Hỏi: BT y/c ta làm gì? - Y/c HS tự đặt tính tính - GV: Y/c lớp nxét làm bảng - GV: Nxét & cho điểm HS - 1HS lên bảng làm, lớp làm nháp - HS: Nêu cách tính - HS: Th/h chia theo hdẫn - Là phép chia số dư 34 - Số dư nhỏ số chia - Cả lớp làm vào nháp, 1HS tr/b lại bc th/h chia - HS: Nêu y/c - 4HS lên bảng làm, lớp làm VBT Bài 2: - Hỏi: BT y/c ta làm gì? - HS: Nxét, sau HS ngồi - Hỏi: Khi th/h tính gtrị b/thức cạnh đổi chéo ktra dấu tính cộng, trừ, nhân, chia & khg dấu ngoặc ta th/h theo thứ tự nào? - GV: Y/c HS làm - HS: Đọc đề - GV: Chữa bài, nxét & cho điểm HS - Th/h nhân, chia trc, cộng, trừ sau Bài 3: - GV: Gọi HS đọc đề - 2HS lên bảng làm, lớp làm - GV: Y/c HS tự tóm tắt & giải tốn VBT sau đổi chéo ktra - GV: Chữa & nxét - Hỏi: Khg cần th/h phép tính cho biết cửa hàng bán đc hết số vải sớm hơn? Vì sao? - HS: Đọc đề - Hỏi: + Trg phép chia, giữ nguyên - 1HS lên bảng làm, lớp làm số bị chia & giảm số chia thương tăng hay giảm? - HS: Đổi chéo ktra + Nếu giữ nguyên số bị chia & giảm số - Vì ngày cửa hàng bán chia thương tăng hay giảm? nhiều cửa hàng nên - GV: Nxét & cho điểm HS bán hết số vải sớm cửa 3) Củng cố-dặn dò: hàng - GV: T/kết học, dặn : Làm BT & - Thương giảm CBB sau - Thương tăng o0o -BÀI CHIA CHO SỐ BA CHỮ SỐ (tiếp theo) MỤC TIÊU: Giúp HS: - Biết cách th/h phép chia số chữ số cho số chữ số - Áp dụng để giải tốn tìm thành phần chưa biết phép tính, tốn lời văn I II CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC CHỦ YẾU: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1) KTBC: - GV: Gọi 2HS lên y/c làm BT ltập - 2HS lên bảng làm bài, HS thêm tiết trc, đồng thời ktra VBT lớp theo dõi, nxét làm của HS bạn - GV: Sửa bài, nxét & cho điểm HS 2) Dạy-học mới: *Gthiệu: Theo mtiêu tiết học *Hdẫn th/h phép chia: a Phép chia 41535 : 195 (tr/h chia hết): - 1HS lên bảng làm, lớp làm - GV: Viết phép chia: 41535 : 195 nháp - Y/c HS: Đặt tính & tính - HS: Nêu cách tính - GV: Hdẫn HS th/h đặt tính & tính - HS: Th/h chia theo hdẫn - Là phép chia hết số dư SGK - Hỏi: Phép chia 10105 : 43 phép chia hết hay phép chia dư? Vì sao? - GV: Hdẫn cách ước lượng thương trg lần chia: + 415 : 195 ước lượng 400 : =2 + 253 : 195 ước lượng 250 : = (dư 50) + 585 : 195 ước lượng 600 : = - GV: Y/c HS th/h lại phép chia - Cả lớp làm nháp, HS tr/b lại bc th/h chia - 1HS lên bảng làm, lớp làm nháp b Phép chia 80120 : 245 (tr/h chia - HS: Nêu cách tính dư): - HS: Th/h chia theo hdẫn - GV: Viết phép chia 80120 : 245 & - Là phép chia số dư là5 y/c HS đặt tính để th/h phép chia - Số dư nhỏ số chia (tg tự trên) - Hỏi: + Phép chia phép chia hết hay dư? + Với phép chia dư ta phải ý điều gì? - GV: Hdẫn cách ước lượng thương trg lần chia: + 801: 245 ước lượng 80 : 25 = (dư 5) + 662 : 245 ước lượng 60 : 25 = (dư 10) + 1720 : 245 ước lượng 175 : 25 = - GV: Y/c HS th/h lại phép chia *Luyện tập-thực hành: Bài 1: - Hỏi: BT y/c ta làm gì? - GV: Y/c HS tự đặt tính & tính - Cả lớp làm nháp, 1HS tr/b lại bc th/h - HS: Nêu y/c - 2HS lên bảng làm, lớp làm VBT - HS: Nxét sau đổi chéo ktra - HS: Nêu y/c - 2HS lên bảng làm, lớp làm - Y/c HS: Nxét bạn - GV: Nxét & cho điểm HS VBT - HS: Nêu cách tìm x Bài 2: - Hỏi: Bài tập y/c ta làm gì? - HS: Đọc đề - GV: Y/c HS tự làm & gthích - 1HS lên bảng làm, lớp làm cách tìm x VBT - GV: Nxét & cho điểm HS Bài 3: - GV: Gọi HS đọc đề - Y/c HS: Tự tóm tắt & giải toán - GV: Chữa & cho điểm HS 3) Củng cố-dặn dò: - GV: T/kết học, dặn : Làm BT & CBB sau o0o ... -BÀI CHIA CHO SỐ CÓ BA CHỮ SỐ (tiếp theo) MỤC TIÊU: Giúp HS: - Biết cách th/h phép chia số có chữ số cho số có chữ số - Áp dụng để giải tốn tìm thành phần chưa biết phép tính, tốn có lời... 80 120 : 24 5 (tr/h chia có - HS: Nêu cách tính dư): - HS: Th/h chia theo hdẫn - GV: Viết phép chia 80 120 : 24 5 & - Là phép chia có số dư là5 y/c HS đặt tính để th/h phép chia - Số dư nhỏ số chia. ..nhg 1 62 x = 48 6 > 3 24 nên lấy - Cả lớp làm vào nháp, sau 300: 150 =2 HS tr/b lại bc th/h - GV: Y/c HS th/h lại phép chia chia b Phép chia 846 9 : 24 1 - GV: Viết phép chia 846 9 : 24 1 & y/c HS
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Toán 4 chương 2 bài 3: Chia cho số có ba chữ số, Giáo án Toán 4 chương 2 bài 3: Chia cho số có ba chữ số

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay