Pháp luật về ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể, qua thực tiễn áp dụng tại tỉnh quảng trị (tt)

29 25 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/07/2018, 11:16

ĐẠI HỌC HUẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC LUẬT LÊ THANH HIỀN QUYỀN TIẾP CẬN THÔNG TIN VỀ CHỦ THỂ KINH DOANH LÀ HỢP TÁC XÃ HỘ KINH DOANH THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM Chuyên ngành: Luật kinh tế Mã số: 838 01 07 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC THỪA THIÊN HUẾ, năm 2018 Cơng trình đƣợc hồn thành tại: Trƣờng Đại học Luật, Đại học Huế Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS Đặng Công Cƣờng Phản biện 1: : Phản biện 2: Luận văn đƣợc bảo vệ trƣớc Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ họp tại: Trƣờng Đại học Luật Vào lúc ngày tháng năm MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Tình hình nghiên cứu Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Điểm đề tài Kết cấu luận văn CHƢƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ QUYỀN TIẾP CẬN THÔNG TIN VỀ CHỦ THỂ KINH DOANH LÀ HỢP TÁC XÃ, HỘ KINH DOANH 1.1 Một số khái niệm 1.1.1 Khái niệm hợp tác xã 1.1.2 Khái niệm hộ kinh doanh 1.1.3 Khái niệm quyền tiếp cận thông tin hợp tác xã, hộ kinh doanh 1.2 Nội dung thông tin chủ thể kinh doanh hợp tác xã hộ kinh doanh 1.2.1 Nội dung thông tin chủ thể kinh doanh hợp tác xã 1.2.1.1 Thông tin vốn hợp tác xã 1.2.1.2 Thông tin tên hợp tác xã 1.2.1.3 Thông tin phân cấp thẩm quyền giao kết hợp đồng Đại hội thành viên, Hội đồng quản trị Giám đốc (hay Tổng giám đốc) hợp tác xã 1.2.1.4 Thông tin ngành nghề kinh doanh hợp tác xã 1.2.1.5 Thông tin quyền ngƣời thứ ba tài sản hợp tác xã 1.2.1.6 Thơng tin địa trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã 1.2.2 Nội dung thông tin chủ thể kinh doanh hộ kinh doanh 1.2.2.1 Thông tin tên hộ kinh doanh 1.2.2.2 Thông tin ngành nghề kinh doanh 1.2.2.3 Thông tin địa điểm kinh doanh, nơi cƣ trú hộ kinh doanh 1.3 Những tiêu chí cần bảo đảm quyền tiếp cận thông tin chủ thể kinh doanh hợp tác xã hộ kinh doanh 1.3.1 Bảo đảm tiếp cận đƣợc thơng tin cách xác 1.3.2 Bảo đảm thông tin tiếp cận đƣợc cách đầy đủ, chi tiết 1.3.3 Bảo đảm tiếp cận đƣợc thông tin cách kịp thời 1.3.4 Bảo đảm thông tin tiếp cận phải dễ hiểu 1.4 Chủ thể có trách nhiệm bảo đảm quyền tiếp cận thông tin hợp tác xã hộ kinh doanh 1.4.1 Hợp tác xã, hộ kinh doanh 10 1.4.2 Cơ quan nhà nƣớc 10 1.4.3 Ngƣời thứ ba 10 KẾT LUẬN CHƢƠNG 11 CHƢƠNG THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ QUYỀN TIẾP CẬN THÔNG TIN VỀ HỢP TÁC XÃ HỘ KINH DOANH THỰC TIỄN ÁP DỤNG 12 2.1 Quyền tiếp cận thông tin vốn hợp tác xã 12 2.2 Quyền tiếp cận thông tin tên hợp tác xã hộ kinh doanh 12 2.2.1 Quyền tiếp cận thông tin tên gọi hợp tác xã 12 2.2.2 Quyền tiếp cận thông tin tên gọi hộ kinh doanh 12 2.3 Quyền tiếp cận thông tin thẩm quyền giao kết hợp đồng hợp tác 12 2.4 Quyền tiếp cận thông tin địa đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã; địa điểm kinh doanh, nơi cƣ trú hộ kinh doanh 12 2.4.1 Quyền tiếp cận thông tin địa trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã 12 2.4.2 Quyền tiếp cận thông tin địa điểm kinh doanh, nơi cƣ trú hộ kinh doanh 13 2.5 Quyền tiếp cận thông tin ngành nghề kinh doanh hợp tác xã hộ kinh doanh 13 2.5.1 Quyền tiếp cận thông tin ngành nghề kinh doanh hợp tác xã 13 2.5.2 Quyền tiếp cận thông tin ngành nghề kinh doanh hộ kinh doanh 13 2.6 Quyền tiếp cận thông tin quyền ngƣời thứ ba tài sản hợp tác xã 13 KẾT LUẬN CHƢƠNG 14 CHƢƠNG GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM THÚC ĐẨY QUYỀN TIẾP CẬN THÔNG TIN VỀ HỢP TÁC XÃ HỘ KINH DOANH 16 3.1 Nhóm giải pháp hồn thiện pháp luật nhằm bảo đảm thúc đẩy quyền tiếp cận thông tin hợp tác xã hộ kinh doanh 16 3.1.1 Đối với chủ thể kinh doanh hợp tác xã 16 3.1.1.1 Quy định rõ trách nhiệm hợp tác xã việc cung cấp thơng tin đầy đủ, xác cách thức thuận tiện nhất, dễ tiếp cận tên gọi cho khách hàng, đối tác biết 16 3.1.1.2 Quy định bao quát trách nhiệm hành hợp tác xã vi phạm quy định bảo đảm quyền tiếp cận thông tin tên gọi mà pháp luật quy định 16 3.1.1.3 Bổ sung quy định trách nhiệm hợp tác xã việc niêm yết nội dung điều lệ trụ sở chính, văn phòng đại diện chi nhánh hợp tác xã 16 3.1.1.4 Bổ sung quy định trách nhiệm quan đăng hợp tác xã việc cung cấp thông tin cho chủ thể cần thiết 17 3.1.1.5 Bổ sung quy định trách nhiệm hợp tác xã phải cung cấp thông tin vốn chủ sở hữu giao dịch định hậu việc không cung cấp thông tin 17 3.1.2 Đối với hộ kinh doanh 18 3.1.2.1 Bổ sung thông tin ngành nghề kinh doanh hộ kinh doanh vào tên đăng hộ kinh doanh bắt buộc đăng 18 3.1.2.2 Bổ sung quy định điều chỉnh trách nhiệm hộ kinh doanh việc treo biển hiệu kinh doanh 18 3.1.2.3 Bổ sung quy định bảo đảm quyền tiếp cận thông tin nơi cƣ trú hộ kinh doanh không đăng 18 3.2 Nhóm giải pháp khác 19 3.2.1 Tuyên truyền bổ biến pháp luật quyền tiếp cận thông tin chủ thể kinh doanh hợp tác xã hộ kinh doanh 19 3.2.2 Nâng cao vai trò, chất lƣợng sở liệu quốc gia đăng hợp tác xã 19 3.2.3 Tăng cƣờng việc tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm việc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin chủ thể kinh doanh hợp tác xã hộ kinh doanh 19 3.2.4 Xây dựng sở liệu đăng hộ kinh doanh 19 KẾT LUẬN CHƢƠNG 19 PHẦN KẾT LUẬN 21 PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Để bảo đảm quyền lợi ngƣời tiêu dùng nói riêng ngƣời mua hàng hóa, sử dụng dịch vụ nói chung, cần có biện pháp cho phép họ tiếp cận thơng tin có liên quan Các thơng tin có liên quan gồm nhiều nhóm thơng tin khác nhƣ thơng tin hàng hóa, dịch vụ, thơng tin chủ thể kinh doanh hàng hóa, dịch vụ Thơng tin chủ thể kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có ý nghĩa quan trọng việc đánh giá uy tín, mức độ tin cậy giao dịch; đánh giá tiềm lực, lực tài chủ thể kinh doanh; biết đƣợc chế chịu trách nhiệm loại hình chủ thể kinh doanh; ngƣời có thẩm quyền giao kết hợp đồng,… vấn đề quan trọng khác Khái quát ý nghĩa nhƣ để thấy, thơng tin chủ thể kinh doanh nói chung hợp tác xã, hộ kinh doanh nói riêng, nhóm thơng tin đặc biệt quan trọng thị trƣờng Những ngƣời tham gia thị trƣờng phải có quyền biết đƣợc thơng tin nhằm bảo đảm minh bạch, công khai giao dịch mà họ tham gia, tham gia Tuy vậy, nghiên cứu quyền tiếp cận thông tin ngƣời mua hàng hóa, sử dụng dịch vụ, nay, cơng trình chủ yếu nghiên cứu quyền tiếp cận thông tin ngƣời tiêu dùng chất lƣợng hàng hóa, dịch vụ mà chƣa có nhiều cơng trình nghiên cứu cách quy mô quyền tiếp cận thơng tin chủ thể kinh doanh nói chung, có hợp tác xã hộ kinh doanh Đây hạn chế góc độ lý luận khoa học phápThực trạng pháp luật thực tiễn áp dụng quyền tiếp cận thông tin hợp tác xã hộ kinh doanh nhiều hạn chế, bất cập, vƣớng mắc cần nghiên cứu để đƣa giải pháp hoàn thiện vấn đề Chẳng hạn, quy định pháp luật hành chƣa bảo đảm quyền ngƣời mua hàng hóa, sử dụng dịch vụ đƣợc tiếp cận đƣợc thơng tin tên, vốn, thẩm quyền giao kết hợp đồng,… hợp tác xã hộ kinh doanh Thậm chí, quy định đặt tên trùng hợp tác xã với nhau, hộ kinh doanh với nhau, chƣa có chế thực thi hiệu thực tế,… Những khiếm khuyết nhƣ khiến chi thị trƣờng tính minh bạch chủ thể, tạo giao dịch mà bên có nhầm lẫn chủ thể, gây thiệt hại không nhỏ cho khách hàng Đồng thời, làm cho mơi trƣờng cạnh tranh thiếu tính lành mạnh Hiện nay, với tinh thần Hiến pháp 2013 cụ thể Luật Tiếp cận thông tin 2016 đƣợc Quốc hội thông qua ngày 06/4/2016, có hiệu lực từ 01/7/ 2018 đặt yêu cầu cần phải thể chế hóa tinh thần văn lĩnh vực kinh tế Có nghĩa là, cần hoàn thiện quy định hành, nâng cao hiệu áp dụng quy định quyền tiếp cận thông tin chủ thể kinh doanh theo tinh thần Hiến pháp Luật Tiếp cận thơng tin Từ phân tích cho thấy, việc nghiên cứu đề tài “Quyền tiếp cận thông tin chủ thể kinh doanh hơp tác xã hộ kinh doanh Việt Nam” có tính cấp thiết Một mặt, nhằm bổ sung sở lý luận cho lĩnh vực nghiên cứu này; mặt khác, góp phần nghiên cứu, hồn thiện pháp luật nhằm thống với tinh thần Hiến pháp Luật Tiếp cận thông tin 2016 giải yêu cầu, xúc mà thực tiễn đặt Tình hình nghiên cứu Bài viết “Bảo đảm quyền tiếp cận thông tin theo tinh thần Hiến pháp năm 2013” tác giả Hoàng Minh Sơn đăng Tạp chí Tòa án nhân dân số năm 2016, có nhiều phân tích cụ thể quyền tiếp cận thông tin theo tinh thần Hiến pháp năm 2013 Đặc biệt nhất, viết có phân tích khoa học nhằm đƣa khái niệm quyền tiếp cận thông tin đƣa nhiều thông tin pháp luật số nƣớc quyền tiếp cận thông tin Đây tƣ liệu tham khảo quý báu hoàn cảnh hoàn thiện pháp luật chủ thể kinh doanh theo tinh thần Hiến pháp năm 2013 Bài viết "Thực trạng quyền tiếp cận thơng tin Việt Nam" Dƣơng Thị Bình (2009), Nghiên cứu lập pháp, số 17, rõ nhiều khía cạnh pháp lý lý thú thực tiễn quyền tiếp cận thông tin Việt Nam, đặc biệt vấn đề nội dung quyền tiếp cận thông tin Tuy vậy, viết đề cập đến quyền tiếp cận thơng tin nói chung mặt khác, kết nghiên cứu chƣa bao hàm đƣợc thay đổi gần pháp luật Việt Nam, nhƣ bảo đảm thực thi khác Bài viết "Tổng quan Luật Tiếp cận thông tin vai trò tổ chức xã hội dân việc thực quyền tiếp cận thông tin nƣớc giới" tác giả Đào Trí Úc, in Tài liệu Hội thảo quốc tế Hội Luật gia Việt Nam, năm 2009, xây dựng tranh tổng quan pháp luật quyền tiếp cận thông tin nói chung đƣa kiến nghị cho việc nâng cao hiệu áp dụng quyền tiếp cận thông tin chủ thể kinh doanh Bài viết "Quyền tiếp cận thông tin - Điều kiện thực quyền ngƣời quyền công dân" tác giả Thái Vĩnh Thắng ,Nghiên cứu lập pháp, số 17 năm 2009, có phân tích hữu ích tầm quan trọng quyền tiếp cận thông tin việc bảo đảm quyền ngƣời, quyền công dân Bài viết “Nội dung Luật Tiếp cận thông tin số nƣớc", Nghiên cứu lập pháp, số 4, năm 2009, phân tích đƣa thông tin pháp luật quyền tiếp cận thông tin số nƣớc giới; Bài viết "Cơ chế bảo đảm quyền tiếp cận thông tin" đăng Nghiên cứu lập pháp, số năm 2009 tác giả Nguyễn Thị Thu Vân phân tích rõ yêu cầu mặt pháp luật yêu cầu mặt tổ chức để bảo đảm quyền tiếp cận thông tin Bài viết “Quyền tiếp cận thông tin: Từ lý luận đến thực tiễn Việt Nam” tác giả Nguyễn Trung Thành, đăng tạp chí Khoa học Cơng nghệ Việt Nam, số 12/2015, nêu nhiều khía cạnh lý luận thực tiễn việc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin Việt Nam Bài viết “Tìm hiều pháp luật quốc tế pháp luật Việt Nam bảo đảm quyền thông tin công dân” tác giả Tƣờng Duy Kiên, Hồng Mai Hƣơng, Chu Thúy Hằng phân tích làm rõ quy định pháp luật quốc tế, đồng thời so sánh với pháp luật Việt Nam vấn đề quyền tiếp cận thông tin Nhƣ vậy, qua nghiên cứu, khảo sát tác giả, thấy vấn đề quyền tiếp cận thơng tin nói chung đƣợc nhiều nhà khoa học quan tâm nghiên cứu nhiều khía cạnh khác cơng trình nêu điển hình Tuy vậy, nghiên cứu đến quyền tiếp cận thơng tin nói chung, nghiên cứu nghiên cứu chủ thể quyền cơng dân chƣa có dịp nghiên cứu sâu vấn đề quyền tiếp cận thông tin chủ thể kinh doanh Do vậy, luận văn này, mục tiêu cụ thể nghiên cứu quyền tiếp cận thông tin lĩnh vực cụ thể, quyền tiếp cận thơng tin chủ thể kinh doanh, có điều kiện nghiên cứu sâu sắc hơn, toàn diện vấn đề Trong đó, quyền tiếp cận thơng tin hợp tác xã hộ kinh doanh có đặc thù vấn đề chủ thể quyền Lúc này, chủ thể quyền không công dân mà họ chủ thể hợp đồng mua bán hàng hóa, sử dụng dịch vụ Do vậy, cần có đề tài nghiên cứu sâu vấn đề đề tài luận văn đáp ứng đƣợc yêu cầu Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu Đề tài nghiên cứu làm rõ hạn chế pháp luật hành khó khăn, vƣớng mắc thực tiễn áp dụng quy định quyền tiếp cận thông tin chủ thể kinh doanh hợp tác xã hộ kinh doanh Trên cở sở đó, đề tài đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật nâng cao hiệu áp dụng pháp luật quyền tiếp cận thông tin chủ thể kinh doanh hợp tác xã hộ kinh doanh Việt Nam 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu đề tài là: - Xây dựng khái niệm quyền tiếp cận thông tin chủ thể kinh doanh hợp tác xã hộ kinh doanh - Phân tích làm rõ nội hàm, ý nghĩa thông tin chủ thể kinh doanh hợp tác xã hộ kinh doanh; - Làm rõ yếu tố chi phối, ảnh hƣởng, bảo đảm cho quyền tiếp cận thông tin chủ thể kinh doanh hợp tác xã hộ kinh doanh; - Phân tích thực trạng pháp luật quyền tiếp cận thông tin chủ thể kinh doanh hợp tác xã hộ kinh doanh thực tiễn áp dụng pháp lĩnh vực pháp luật nhằm hạn chế pháp luật khó khăn, vƣớng mắc thực tiễn áp dụng - Đề xuất giải pháp bảo đảm thúc đẩy quyền tiếp cận thông tin chủ thể kinh doanh hợp tác xã hộ kinh doanh Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Đề tài nghiên cứu học thuyết, vấn đề lý luận bảo đảm quyền tiếp cận thông tin chủ thể kinh doanh hợp tác xã hộ kinh doanh; - Nghiên cứu quy định pháp luật Việt Nam hành bảo đảm quyền tiếp cận thông tin chủ thể kinh doanh hợp tác xã hộ kinh doanh; - Nghiên cứu thực trạng, hiệu áp dụng quy định bảo đảm quyền tiếp cận thông tin chủ thể kinh doanh hợp tác xã hộ kinh doanh thực tế 4.2 Phạm vi nghiên cứu Đề tài khơng có tham vọng nghiên cứu tồn chủ thể kinh doanh theo quy định pháp luật, mà nghiên cứu quyền tiếp cận thông tin chủ thể kinh doanh hợp tác xã hộ kinh doanh hai khía cạnh: Pháp luật hành quyền tiếp cận thông tin hợp tác xã, hộ kinh doanh; thực tiễn áp dụng quy định thực tế Đề tài nghiên cứu từ tháng 7/2014 đến tháng 7/2017 Phƣơng pháp nghiên cứu Trong luận văn, tác giả sử dụng phƣơng pháp sau đây: Phƣơng pháp luận chủ nghĩa vật; phƣơng pháp phân tích, so sánh, thống kê, đối chiếu; phƣơng pháp lịch sử; phƣơng pháp nghiên cứu tài liệu; phƣơng pháp điển hình - Phương pháp luận chủ nghĩa vật biện chứng: Phƣơng pháp đƣợc sử đụng để làm rõ tác động quy định pháp luật quyền tiếp cận thông tin chủ thể kinh doanh tới thực tiễn sống - Phương pháp phân tích, so sánh, liệt kê, đối chiếu: Nhóm phƣơng pháp sử dụng chƣơng nhằm mục đích làm sáng tỏ vấn đề mang tính lý luận quyền tiếp cận thông tin chủ thể kinh doanh theo pháp luật chủ thể kinh doanh, nêu thực trạng pháp luật thực tiễn thực thi liên quan đến quyền tiếp cận thông tin chủ thể kinh doanh - Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Tác giả tập hợp, tổng hợp văn quy phạm pháp luật, tƣ liệu nghiên cứu, văn kiện tài liệu liên quan đến quyền tiếp cận thông tin chủ thể kinh doanh 1.3.1 Bảo đảm tiếp cận thơng tin cách xác Thơng tin phải bảo đảm xác, nghĩa phản ánh đƣợc chất khách quan Đây yêu cầu quan trọng khách hàng, đối tác hợp tác xã, hộ kinh doanh Về mặt lý luận, nói đến thơng tin tính xác thông tin yêu cầu cần thiết Vì thơng tin khơng xác, thơng tin khơng khơng có ý nghĩa, mà trƣờng hợp định nguy gây nhầm lẫn nguy hiểm 1.3.2 Bảo đảm thông tin tiếp cận cách đầy đủ, chi tiết Trong loại thông tin chủ thể kinh doanh hợp tác xã hộ kinh doanh mà luận văn làm rõ phần trên, loại thơng tin có vai trò khác Do vậy, góc độ khách hàng đối tác hợp tác xã hộ kinh doanh, họ cần tồn nhóm thơng tin nêu Nói khác đi, thông tin chủ thể kinh doanh hợp tác xã hộ kinh doanh phải bảo đảm tiêu chí đầy đủ 1.3.3 Bảo đảm tiếp cận thơng tin cách kịp thời Nhƣ nêu, thông tin hợp tác xã hộ kinh doanh yếu tố cần thiết để khách hàng, đối tác đƣa đƣợc định việc có mua hàng hóa, sử dụng dịch vụ hợp tác xã, hộ kinh doanh hay khơng? Vì nhƣ nêu trên, thông tin chủ thể kinh doanh giúp khách hàng, đối tác đánh giá đƣợc uy tín thƣơng nhân, từ suy đốn chất lƣợng hàng hóa, dịch vụ 1.3.4 Bảo đảm thơng tin tiếp cận phải dễ hiểu Trƣớc hết, thông tin phải dễ hiểu Nhƣ nêu, thông tin hàng hóa, dịch vụ đƣợc thể ngơn ngữ, mà đƣợc thể hình ảnh, màu sắc, hiệu, âm thanh, mùi,… Kể ngơn ngữ, ngơn ngữ thứ ngôn ngữ chuyên biệt lĩnh vực khoa học, kỹ thuật (biệt ngữ) mà ngƣời có chuyên mơn nghiệp vụ sâu lĩnh vực hiểu đƣợc thông tin cung cấp, mà hiểu đƣợc Chẳng hạn lĩnh vực tín dụng ngân hàng, lĩnh vực thuốc chữa bệnh,… Do vậy, lực vực có đặc điểm nhƣ vậy, thông tin cần phải đƣợc chuyển đổi thành ngơn ngữ thơng dụng cho khách hàng hiểu đƣợc thông điệp đƣợc đƣa Tƣơng tự, có sản phẩm ghi loại ngơn ngữ nƣớc ngồi mà có ngƣời có trình độ ngoại ngữ chuyên ngành hiểu đƣợc thơng tin Vì vậy, q trình niêm yết, cung cấp thơng tin này, chủ thể có liên quan cần phải ràng buộc trách nhiệm chuyển đổi ngôn ngữ nƣớc ngồi sang ngơn ngữ Việt Nam, để dễ hiểu 1.4 Chủ thể có trách nhiệm bảo đảm quyền tiếp cận thông tin hợp tác xã hộ kinh doanh Để quyền tiếp cận thông tin chủ thể kinh doanh hợp tác xã hộ kinh doanh đƣợc thực có hiệu quả, cần phải xác định, làm rõ chủ thể có trách nhiệm bảo đảm việc Có nhƣ thế, quyền có chế thực thi tốt Theo tác giả luận văn, trách nhiệm bảo đảm quyền tiếp cận thông tin chủ thể kinh doanh hợp tác xã, hộ kinh doanh, thuộc chủ thể sau 1.4.1 Hợp tác xã, hộ kinh doanh Khi đề cập đến quyền tiếp cận thông tin chủ thể kinh doanh hợp tác xã, hộ kinh doanh trách nhiệm bảo đảm quyền có khách hàng trƣớc hết thuộc thân loại chủ thể kinh doanh Bởi lẽ, hợp tác xã, hộ kinh doanh ngƣời bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, tức bên hợp đồng mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, trách nhiệm cần phải đƣợc đặt họ 1.4.2 Cơ quan nhà nước Cơ quan nhà nƣớc chủ thể quan trọng việc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin hợp tác xã hộ kinh doanh Bởi lẽ, trƣớc hết, quan quản lý nhà nƣớc đƣợc giao nhiệm vụ quản lý chủ thể kinh doanh, nắm giữ nhiều thơng tin thống xác chủ thể kinh doanh, thông qua hoạt động đăng hợp tác xã Về mặt trách nhiệm, với tính chất chủ thể chuyên nghiệp quản lý điều hành kinh tế, quan nhà nƣớc theo quy định luật, chủ thể chịu trách nhiệm cao nhất, cuối việc minh bạch hóa thị trƣờng nói chung việc ngăn lừa gian lận, lừa đảo, hay cạnh tranh thiếu lành mạnh xảy 1.4.3 Người thứ ba Trong nhiều trƣờng hợp, việc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin hợp tác xã, hộ kinh doanh thuộc trách nhiệm ngƣời thứ ba Ngƣời thứ ba nghĩa khơng phải hợp tác xã, hộ kinh doanh, khách hàng, mà ngƣời khác Ngƣời thứ ba luận văn đề cập thƣơng nhân khác thực hoạt động đại diện, thực hoạt động quảng cáo, đƣa tin hợp tác xã hộ kinh doanh 1.5 Các nhân tố ảnh hƣởng đến việc thực pháp luật bảo đảm quyền tiếp cận thông tin hợp tác xã hộ kinh doanh Theo tác giả luận văn, việc thực pháp luật bảo đảm quyền tiếp cận thông tin hợp tác xã hộ kinh doanh chịu ảnh hƣởng nhân tố sau đây: 1.5.1 Chất lượng pháp luật bảo đảm quyền tiếp cận thông tin hợp tác xã hộ kinh doanh Một lĩnh vực hay chế định pháp luật có chất lƣợng cao, tạo điều kiện thuận lợi cho việc bảo đảm thực pháp luật thực tế, góp phần nâng cao hiệu áp dụng Do vậy, hiệu bảo đảm quyền tiếp cận thông tin 10 hợp tác xã hộ kinh doanh dựa nguyên tắc đó, chịu ảnh hƣởng chất lƣợng quy định lĩnh vực 1.5.2 Các điều kiện môi trường thực pháp luật bảo đảm quyền tiếp cận thông tin hợp tác xã hộ kinh doanh Hệ thống pháp luật có chất lƣợng cao, yêu cầu cần thiết nhƣng đƣơng nhiên bảo đảm đƣợc hiệu áp dụng Để đạt đƣợc mục đích đó, cần có điều kiện môi trƣờng thực pháp luật tốt Theo tác giả luận văn, điều kiện, môi trƣờng tốt để thực pháp luật quyền tiếp cận thông tin hợp tác xã hộ kinh doanh thể qua khía cạnh sau đây: KẾT LUẬN CHƢƠNG Tóm lại, chƣơng luận văn phân tích làm rõ đƣợc vấn đề lý luận quan trọng quyền tiếp cận thông tin chủ thể kinh doanh hợp tác xã hộ kinh doanh Thứ nhất, sở làm rõ khái niệm hợp tác xã, khái niệm hộ kinh doanh, luận văn xây dựng khái niệm quyền tiếp cận thông tin hợp tác xã, hộ kinh doanh Thứ hai, luận văn làm rõ nội dung thông tin hơp tác xã hộ kinh doanh cần bảo đảm tiếp cận Đối với hợp tác xã, thơng tin bao gồm: Thông tin vốn hợp tác xã; Thông tin tên hợp tác xã; Thông tin phân cấp thẩm quyền giao kết hợp đồng Đại hội thành viên, Hội đồng quản trị Giám đốc (hay Tổng giám đốc) hợp tác xã; Thông tin ngành nghề kinh doanh hợp tác xã; Thông tin quyền ngƣời thứ ba tài sản hợp tác xã; Thông tin địa trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã Đối với hộ kinh doanh, thông tin bao gồm: Thông tin tên hộ kinh doanh; thông tin ngành nghề kinh doanh; thông tin địa điểm kinh doanh, nơi cƣ trú hộ kinh doanh Thứ ba, luận văn làm rõ bốn tiêu chí cần bảo đảm quyền tiếp cận thông tin hợp tác xã hộ kinh doanh, bao gồm: 1) Bảo đảm tiếp cận đƣợc thông tin cách xác; 2) Bảo đảm thơng tin tiếp cận đƣợc cách đầy đủ, chi tiết; 3) Bảo đảm tiếp cận đƣợc thông tin cách kịp thời; 4) Bảo đảm thông tin tiếp cận phải dễ hiểu Thứ tƣ, luận văn làm rõ chủ thể có trách nhiệm phải bảo đảm quyền tiếp cận thơng tin hợp tác xã hộ kinh doanh cho khách hàng, đối tác, bao gồm: Hợp tác xã/hộ kinh doanh, quan nhà nƣớc ngƣời thứ ba Thứ năm, luận văn phân tích làm rõ nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu thực pháp luật bảo đảm quyền tiếp cận thông tin chủ thể kinh doanh hợp tác xã hộ kinh doanh 11 CHƢƠNG THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ QUYỀN TIẾP CẬN THÔNG TIN VỀ HỢP TÁC XÃ HỘ KINH DOANH THỰC TIỄN ÁP DỤNG 2.1 Quyền tiếp cận thông tin vốn hợp tác xã Nhƣ chƣơng luận văn phân tích, vốn yếu tố quan trọng nhằm đánh giá phạm vi chịu trách nhiệm khả thực nghĩa vụ tài sản pháp nhân nói chung hợp tác xã nói riêng Do vậy, tiếp cận thơng tin vốn hợp tác giả phải đƣợc coi quyền bản, quan khách hàng, đối tác 2.2 Quyền tiếp cận thông tin tên hợp tác xã hộ kinh doanh 2.2.1 Quyền tiếp cận thông tin tên gọi hợp tác xã Liên quan đến vấn đề quyền khách hàng, đối tác việc tiếp cận thông tin tên hợp tác xã, theo tác giả luận văn, pháp luật có số quy định cách đặt tên hợp tác xã, cụ thể Thứ nhất, nhiều hợp tác xã đặt tên gây nhầm lẫn cho khách hàng đăng Thứ hai, việc thể tên gọi hợp tác xã thực tế chưa với quy định pháp luật Thứ ba, việc niêm yết tên gọi nơi cung ứng dịch vụ chưa thực quy định pháp luật 2.2.2 Quyền tiếp cận thông tin tên gọi hộ kinh doanh Hiện nay, vấn đề bảo đảm quyền tiếp cận thông tin tên gọi hộ kinh doanh có đăng đƣợc quy định chung với văn quy định đăng doanh nghiệp Cụ thể, văn điều chỉnh vấn đề bao gồm Nghị định 78/2015/NĐ-CP Chính phủ đăng doanh nghiệp, Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 Bộ Kế hoạch Đầu tƣ hƣớng dẫn đăng doanh nghiệp 2.3 Quyền tiếp cận thông tin thẩm quyền giao kết hợp đồng hợp tác Theo quy định pháp luật thẩm quyền giao kết hợp đồng liên quan đến quan quản trị điều hành hợp tác xã, Đại hội thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc/Giám đốc 2.4 Quyền tiếp cận thông tin địa đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã; địa điểm kinh doanh, nơi cƣ trú hộ kinh doanh 2.4.1 Quyền tiếp cận thông tin địa trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã Đối với chủ thể kinh doanh hợp tác xã, pháp luật quan tâm quy định địa trụ sở Cụ thể, Trụ sở hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã địa điểm giao dịch hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã lãnh 12 thổ Việt Nam, có địa đƣợc xác định gồm số nhà, tên đƣờng, phố, xã, phƣờng, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ƣơng; số điện thoại, số fax thƣ điện tử (nếu có)4 Thứ nhất, chưa có quy định cụ thể để theo đó, khẳng định trách nhiệm cho hợp tác xã phải cung cấp địa trụ sở chính, văn phòng đại diện, chi nhánh hợp tác xã cho khách hàng giao dịch điện tử Thứ hai, thiếu quy định cụ thể để khách hàng, cơng chúng khai thác thông tin địa trụ sở chính, văn phòng đại diện, chi nhánh hợp tác xã Thứ ba, tính xác thơng tin địa trụ sở chính, văn phòng đại diện chi nhánh hợp tác xã thấp 2.4.2 Quyền tiếp cận thông tin địa điểm kinh doanh, nơi cư trú hộ kinh doanh Nhƣ Điều 73 Nghị định 78/2015/NĐ-CP đăng doanh nghiệp quy định, mà luận văn có dịp trích dẫn mục 2.2 trên, lại lần cho thấy, văn quan tâm đến việc hộ kinh doanh có đăng có cung cấp thơng tin cho quan đăng hộ kinh doanh hay không, mà chƣa trọng đến việc hộ kinh doanh khơng đăng có cung cấp thông tin địa điểm kinh doanh hay không? 2.5 Quyền tiếp cận thông tin ngành nghề kinh doanh hợp tác xã hộ kinh doanh 2.5.1 Quyền tiếp cận thông tin ngành nghề kinh doanh hợp tác xã Các phần trình bày cho thấy, pháp luật có điều chỉnh đến việc cung cấp thông tin ngành nghề kinh doanh hợp tác xã Cụ thể, thông tin ngành nghề kinh doanh hợp tác xã nội dung bắt buộc phải có hồ sơ đăng hợp tác xã, nhƣ điều lệ hợp tác xã 2.5.2 Quyền tiếp cận thông tin ngành nghề kinh doanh hộ kinh doanh Theo Điều 73 Nghị định 78/2015/NĐ-CP đăng doanh nghiệp thì, hộ kinh doanh phải có tên đăng hộ kinh doanh Nhƣ thấy, hộ kinh doanh thuộc diện phải đăng theo Nghị định này, tên hộ kinh doanh yếu tố bắt buộc 2.6 Quyền tiếp cận thông tin quyền ngƣời thứ ba tài sản hợp tác xã Quyền ngƣời thứ ba tài sản mà chủ thể kinh doanh chiếm hữu, sử dụng thông tin quan trọng khách hàng đối tác hợp tác xã hộ kinh doanh Thực chất, loại thông tin không đơn thông tin vốn nhƣ phân tích mục Các loại tài sản tồn quyền ngƣời thứ ba đƣợc gọi vốn chủ thể kinh doanh tác giả luận văn nêu mục thông tin vốn Ở đây, luận văn đề cập đến Theo Điều 26 Luật Hợp tác xã năm 2012 13 thông tin quyền ngƣời thứ ba tài sản chủ thể kinh doanh sử dụng, chiếm hữu nhƣng không thuộc trƣờng hợp đƣợc coi vốn KẾT LUẬN CHƢƠNG Nhằm đánh giá quyền tiếp cận thông tin chủ thể kinh doanh hợp tác xã hộ kinh doanh Việt Nam nay, chƣơng luận văn tiếp cận đánh giá quyền khách hàng, đối tác tiếp cận thông tin chủ thể kinh doanh hợp tác xã, hộ kinh doanh theo loại thơng tin, thơng tin vốn, thơng tin tên gọi, thông tin thẩm quyền giao kết hợp đồng, thông tin ngành nghề kinh doanh, thông tin địa trụ sở chính, văn phòng đại diện, chi nhánh hay nơi cƣ trú, thông tin quyền ngƣời thứ ba tài sản chủ thể kinh doanh Việc đánh giá nhóm thơng tin vừa nêu dựa theo tiêu chí, yêu cầu định mà chƣơng luận văn đƣa phân tích, bao gồm: Tính xác; tính đầy đủ, chi tiết; tính thuận tiện, dễ hiểu,… Với cách tiếp cận nhƣ vậy, chƣơng luận văn làm rõ đƣợc điểm đạt đƣợc hạn chế, bất cập pháp luật thực tiễn bảo đảm quyền tiếp cận thông tin chủ thể kinh doanh hợp tác xã hộ kinh doanh, cụ thể Đối với thông tin tên gọi, pháp luật nhƣ thực tiễn áp dụng có quan tâm định bảo đảm quyền cho khách hàng, đối tác tiếp cận Điều thể việc có nhiều quy phạm điều chỉnh nhiều khía cạnh khác đặt tên hợp tác xã Tuy vậy, quy định đặt tên hộ kinh doanh chƣa đƣợc quan tâm, đặc biệt chủ thể kinh doanh hộ kinh doanh đăng ký, pháp luật chƣa trọng điều chỉnh vấn đề Thiết nghĩ, khoảng trống pháp lý điều chỉnh việc đặt tên hộ kinh doanh có đăng khơng đăng hạn chế chủ yếu Nói riêng hợp tác xã, việc quy định tên gọi hợp tác xã thực tế áp dụng cho thấy nhiều hợp tác xã đặt tên trùng nhau, gần giống nhau, gây nhầm lẫn; việc niêm yết biển hiệu không đầy đủ tên gọi nên dễ gây nhầm lẫn, không tuân thủ việc niêm yết tên hợp tác xã phƣơng tiện kinh doanh dịch vụ vận tải đƣờng bộ, thủy phổ biến,… Bên cạnh đó, thơng tin vốn chủ thể kinh doanh hợp tác xã hộ kinh doanh chƣa bảo đảm cho khách hàng, đối tác tiếp cận đƣợc cách thuận tiện, xác Pháp luật quan tâm điều chỉnh hợp tác xã việc ghi thông tin vốn điều lệ vào điều lệ, nhƣng thông tin quan có thẩm quyền đăng hợp tác xã năm giữ Chƣa có quy định cụ thể nên thực tế, khách hàng, đối tác không đƣợc tiếp cận thông tin vốn điều lệ vốn thực tế hợp tác xã Đối với hộ kinh doanh có 14 đăng khơng đăng ký, chƣa có hành lang pháp lý tồn diện, vấn đề cung cấp thông tin vốn chủ thể nhiều hạn chế, bất cập Tƣơng tự, thông tin thẩm quyền giao kết hợp đồng địa trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện (đối với hợp tác xã), nơi cƣ trú (của hộ kinh doanh) tồn nhiều hạn chế, vƣớng mắc, chƣa đáp ứng đƣợc quyền tiếp cận thông tin cho khách hàng, đối tác vấn đề Thơng tin ngành nghề kinh doanh có hạn chế tƣơng tự Đối với hợp tác xã, pháp luật không bắt buộc ngành nghề kinh doanh yếu tố cấu thành tên hợp tác xã nên việc tiếp cận thông tin ngành nghề kinh doanh khó Đối với hộ kinh doanh có đăng thơng tin ngành nghề kinh doanh chƣa có nhiều quy định bảo đảm khách hàng tiếp cận thông tin xác đầy đủ Đối với hộ kinh doanh không đăng ký, thông tin ngành nghề kinh doanh khơng có tầm quan trọng nên tác giả luận văn khơng phân tích phạm vi luận văn Một bất cập khác, việc tiếp cận thơng tin quyền ngƣời thứ ba tài sản hợp tác xã hộ kinh doanh chƣa có quy phạm bảo đảm Do vậy, thực tế xảy nhiều tranh chấp khơng đáng có khách hàng, đối tác đƣợc thông tin quyền ngƣời thứ ba đối tồn tài sản chủ thể kinh doanh 15 CHƢƠNG GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM THÚC ĐẨY QUYỀN TIẾP CẬN THÔNG TIN VỀ HỢP TÁC XÃ HỘ KINH DOANH 3.1 Nhóm giải pháp hồn thiện pháp luật nhằm bảo đảm thúc đẩy quyền tiếp cận thông tin hợp tác xã hộ kinh doanh 3.1.1 Đối với chủ thể kinh doanh hợp tác xã Đối với chủ thể kinh doanh hợp tác xã, pháp luật cần có giải pháp sau đây: 3.1.1.1 Quy định rõ trách nhiệm hợp tác xã việc cung cấp thơng tin đầy đủ, xác cách thức thuận tiện nhất, dễ tiếp cận tên gọi cho khách hàng, đối tác biết Nhƣ nêu, có quy định nói trách nhiệm cung cấp thông tin tên gọi hợp tác xã, nhƣng quy định mang tính chung chung, chƣa nhấn mạnh đƣợc trách nhiệm hợp tác xã việc cung cấp thơng tin tên gọi cách đáp ứng yêu cầu nào, tiêu chí pháp luật Từ cho thấy, tính khả thi quy định thấp Do đó, theo tác giả luận văn, pháp luật hành phải đặt yêu cầu sau: 3.1.1.2 Quy định bao quát trách nhiệm hành hợp tác xã vi phạm quy định bảo đảm quyền tiếp cận thông tin tên gọi mà pháp luật quy định Nhƣ chƣơng nêu, số lĩnh vực khác có quy định xử phạt vi phạm hành hành vi khơng niêm yết tên gọi nơi bắt buộc, chẳng hạn, lĩnh vực kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách, vận tải hàng hóa, 3.1.1.3 Bổ sung quy định trách nhiệm hợp tác xã việc niêm yết nội dung điều lệ trụ sở chính, văn phòng đại diện chi nhánh hợp tác xã Nhƣ chƣơng phân tích cho thấy, việc thiếu vắng quy định pháp luật hành việc trách nhiệm hợp tác xã phải niêm yết, cung cấp thông tin quan trọng điều lệ cho khách hàng đối tác biết, thực tế tồn bất cập, hạn chế vấn đề - Một là, tên đầy đủ hợp tác xã theo giấy chứng nhận đăng hợp tác xã - Hai là, niêm yết thông tin vốn điều lệ - Ba là, niêm yết thông tin thẩm quyền giao kết hợp đồng - Bốn là, cần yêu cầu hợp tác xã phải niêm yết thông tin ngành nghề kinh doanh trụ sở chính, văn phòng đại diện, chi nhánh 16 3.1.1.4 Bổ sung quy định trách nhiệm quan đăng hợp tác xã việc cung cấp thông tin cho chủ thể cần thiết Trên sở quy định pháp luật nhƣ khảo sát thực tiễn áp dụng, tác giả luận văn cho rằng, quan đăng hợp tác xã quan nắm giữ thơng tin thống xác, đầy đủ nhất, ngồi hợp tác xã Bởi lẽ, nộp hồ sơ đăng hợp tác xã, hợp tác xã phải khai báo thông tin mà pháp luật quy định nộp cho quan đăng hợp tác xã Do vậy, quan đăng hợp tác xã quan nắm giữ nhiều thông tin thông tin gốc theo hồ sơ khai báo Một là, Chỉ dẫn nghĩa vụ quan đăng hợp tác xã phải cung cấp thông tin theo yêu cầu chủ thể có liên quan Việc cung cấp thông tin phải bảo đảm tiêu chí xác, đầy đủ, tự chịu trách nhiệm thông tin cung cấp Hai là, quy định chủ thể có quyền cung cấp thơng tin hợp tác xã bao gồm cá nhân, pháp nhân ngƣời tiêu dùng, chủ thể khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh hợp tác xã Ba là, thủ tục cách thức cung cấp thông tin, quan đăng hợp tác xã nhận yêu cầu cung cấp thông tin trực tiếp trụ sở làm việc cách khác nhƣ thƣ điện tử, fax, điện thoại,… nhằm bảo đảm tiện lợi cho chủ thể cần thông tin Bốn là, yêu cầu ngƣời khai thác thông tin hợp tác xã phải nộp khoản lệ phí phù hợp có tính chất chi trả cho thông tin khai thác Năm là, cần quy định chế tài pháp lý phù hợp cán bộ, công chức, quan đăng hợp tác xã trƣờng hợp không cung cấp thông tin mà khơng có lý thích đáng, cung cấp thơng tin nhƣng không đúng, không đầy đủ, ảnh hƣởng đến quyền lợi ích hợp pháp hợp tác xã đƣợc cung cấp, quyền lợi ích hợp pháp ngƣời yêu cầu cung cấp thông tin 3.1.1.5 Bổ sung quy định trách nhiệm hợp tác xã phải cung cấp thông tin vốn chủ sở hữu giao dịch định hậu việc khơng cung cấp thơng tin Cũng lẽ đó, việc cơng khai hóa vốn chủ sở hữu không nên tiến hành theo biện pháp niêm yết nhƣ thông tin Điều lệ, mà phần luận văn kiến nghị Tuy vậy, Luật hợp tác xã cần quy định cụ thể vấn đề pháp lý sau nhằm bảo đảm thúc đẩy quyền tiếp cận thông tin vốn chủ sở hữu hợp tác xã, cụ thể: Một là, quy định rõ, hợp tác xã phải có trách nhiệm cung cấp thông tin vốn chủ sở hữu khách hàng, đối tác có yêu cầu trƣờng hợp, hợp tác xã đối tác, khách hàng đàm phán, thƣơng thảo để giao kết hợp đồng có giá trị kinh tế lớn 17 Hai là, phải quy định chế tài pháp lý việc không thực cung cấp thông tin vốn chủ sở hữ theo hƣớng: trƣờng hợp hợp tác xã không cung cấp thông tin vốn chủ sở hữu cho khách hàng, đối tác trƣờng hợp trên, hợp tác xã bị xử phạt vi phạm hành theo quy định pháp luật Đồng thời, việc không cung cấp thông tin yếu tố xem xét lỗi nhằm xác định trách nhiệm bồi thƣờng thiệt hại hợp đồng hợp tác xã khách hàng, đối tác vô hiệu 3.1.2 Đối với hộ kinh doanh Qua khảo sát, nghiên cứu quy định hành thực tiễn áp dụng quy định bảo đảm quyền tiếp cận thông tin chủ thể kinh doanh hộ kinh doanh, theo tác giả luận văn, phải hoàn thiện quy định sau 3.1.2.1 Bổ sung thông tin ngành nghề kinh doanh hộ kinh doanh vào tên đăng hộ kinh doanh bắt buộc đăng 3.1.2.2 Bổ sung quy định điều chỉnh trách nhiệm hộ kinh doanh việc treo biển hiệu kinh doanh Nhƣ nêu, hợp tác xã, pháp luật có quy định bắt buộc treo biển hiệu hợp tác xã hộ kinh doanh khơng có quy định nhƣ Tuy nhiên, qua khảo sát cho thấy có quy định bắt buộc treo biển hiệu nhƣng quyền khách hàng, đối tác việc tiếp cận thông tin thông qua biển hiệu hợp tác xã bị xâm phạm việc treo biển hiệu không đƣợc thực nghiêm túc Điều cho thấy, thực trạng pháp luật treo biển hiệu hộ kinh doanh nguyên nhân dẫn đến việc hạn chế quyền tiếp cận thông tin khách hàng, đối tác thơng tin đƣợc đƣa lên biển hiệu 3.1.2.3 Bổ sung quy định bảo đảm quyền tiếp cận thông tin nơi cư trú hộ kinh doanh không đăng Việc thiếu quan tâm ban hành quy định điều chỉnh khía cạnh khác hộ kinh doanh khơng đăng có ƣu điểm đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện để cơng dân thực việc kinh doanh theo nhu cầu mƣu sinh Bên cạnh đó, hộ kinh doanh khơng bắt buộc phải đăng theo yêu cầu pháp luật thƣờng kinh doanh ngành nghề mà địa điểm kinh doanh không ổn định Một là, yêu cầu hộ kinh doanh phải có giấy chứng nhận nơi thƣờng trú, tạm trú quan có thẩm quyền quản lý nhà nƣớc cƣ trú cấp, trình thực kinh doanh Hai là, giấy chứng nhận nơi thƣờng trú, tạm trú phải có thơng tin họ tên, địa cụ thể nơi thƣờng trú, tạm trú Ba là, giấy chứng nhận nơi thƣờng trú, tạm trú phải đƣợc treo, niêm yết quầy hàng, phƣơng tiện kinh doanh, vị trí thích hợp khác tùy theo trƣờng hợp cụ thể nhằm bảo đảm khách hàng tiếp cận đƣợc thơng tin kịp thời, thuận tiện 18 3.2 Nhóm giải pháp khác Nhằm bảo đảm thúc đẩy quyền tiếp cận thông tin hộ kinh doanh hợp tác xã, giải pháp hoàn thiện pháp luật, theo tác giả luận văn, cần thực giải pháp sau 3.2.1 Tuyên truyền bổ biến pháp luật quyền tiếp cận thông tin chủ thể kinh doanh hợp tác xã hộ kinh doanh Nhƣ chƣơng luận văn phân tích làm rõ, nay, nguyên nhân khiến cho quy định pháp luật quyền tiếp cận thông tin hợp tác xã hộ kinh doanh chƣa phát huy hiệu thực tế, nhƣ chƣa đƣợc thực nghiêm túc, nhận thức chủ thể kinh doanh nhƣ cộng đồng, xã hội chƣa cao vấn đề 3.2.2 Nâng cao vai trò, chất lượng sở liệu quốc gia đăng hợp tác xã Cơ sở liệu quốc gia đóng vai trò quan trọng việc bảo đảm, thúc đẩy quyền tiếp cận thông tin chủ thể kinh doanh hợp tác xã nói riêng cho khách hàng nói chung Vai trò, ý nghĩa sở liệu quốc gia đăng hợp tác xã vấn đề thể khía cạnh sau đây: 3.2.3 Tăng cường việc tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm việc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin chủ thể kinh doanh hợp tác xã hộ kinh doanh Pháp luật dù có hồn hảo hiệu áp dụng đạt đƣợc chủ thể có nghĩa vụ tuân thủ có ý thức, tích cực, chủ động tn thủ Tuy vậy, chủ thể kinh doanh tích cực, chủ động có ý thức cao tuân thủ quy định pháp luật bảo đảm quyền tiếp cận thông tin chủ thể kinh doanh Hơn nữa, việc tuân thủ quy định làm gia tăng chi phí định cho chủ thể Do đó, biện pháp tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm pháp luật khâu khơng thể thiếu q trình bảo đảm, thúc đẩy quyền tiếp cận thông tin chủ thể kinh doanh hợp tác xã hộ kinh doanh 3.2.4 Xây dựng sở liệu đăng hộ kinh doanh Trong năm gần đây, việc xây dựng đƣa vào sử dụng sở liệu đăng doanh nghiệp sở liệu đăng hợp tác xã góp phần nâng cao hiệu việc minh bạch hóa thơng tin hai loại chủ thể Giải pháp cho thấy vai trò quan trọng thúc đẩy quyền tiếp cận thông tin chủ thể kinh doanh doanh nghiệp hợp tác xã KẾT LUẬN CHƢƠNG Với kết nghiên cứu đƣợc chƣơng 2, chƣơng 3, tác giả luận văn đề xuất giải pháp nhằm bảo đảm, thúc đẩy quyền tiếp cận thông tin chủ thể kinh doanh hợp tác xã hộ kinh doanh 19 Các giải pháp đƣợc đề xuất bao gồm nhóm giải pháp, 1) nhóm giải pháp hồn thiện pháp luật 2) nhóm giải pháp khác Đối với nhóm giải pháp hồn thiện pháp luật, luận văn đề xuất giải pháp riêng hợp tác xã hộ kinh doanh Đối với hợp tác xã, cần phải có giải pháp theo hƣớng: i) Quy định rõ trách nhiệm hợp tác xã việc cung cấp thơng tin đầy đủ, xác cách thức thuận tiện nhất, dễ tiếp cận tên gọi cho khách hàng, đối tác biết; (ii) quy định bao quát trách nhiệm hành hợp tác xã vi phạm quy định bảo đảm quyền tiếp cận thông tin tên gọi mà pháp luật quy định; (iii) bổ sung quy định trách nhiệm hợp tác xã việc niêm yết nội dung điều lệ trụ sở chính, văn phòng đại diện chi nhánh hợp tác xã; (iv) bổ sung quy định trách nhiệm quan đăng hợp tác xã việc cung cấp thông tin cho chủ thể cần thiết; (v) bổ sung quy định trách nhiệm hợp tác xã phải cung cấp thông tin vốn chủ sở hữu giao dịch định hậu việc không cung cấp thông tin Đối với hộ kinh doanh, giải pháp hoàn thiện pháp luật đƣợc đề xuất là: (i) Bổ sung thông tin ngành nghề kinh doanh hộ kinh doanh vào tên đăng hộ kinh doanh bắt buộc đăng ký; (ii) bổ sung quy định điều chỉnh trách nhiệm hộ kinh doanh việc treo biển hiệu kinh doanh; (iii) bổ sung quy định bảo đảm quyền tiếp cận thông tin nơi cƣ trú hộ kinh doanh khơng đăng Nhóm giải pháp khác đƣợc luận văn đề xuất chung cho việc tiếp cận thông tin hai loại chủ thể, bao gồm bốn giải pháp sau: (i) Tuyên truyền bổ biến pháp luật quyền tiếp cận thông tin chủ thể kinh doanh hợp tác xã hộ kinh doanh; (ii) Nâng cao vai trò, chất lƣợng sở liệu quốc gia đăng hợp tác xã; (iii) Tăng cƣờng việc tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm việc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin chủ thể kinh doanh hợp tác xã hộ kinh doanh; (iv) Xây dựng sở liệu đăng hộ kinh doanh 20 PHẦN KẾT LUẬN Nhƣ vậy, qua nghiên cứu, tác giả luận văn cho rằng, cần phải bảo đảm khách hàng, đối tác hợp tác xã, hộ kinh doanh tiếp cận đƣợc nhóm thơng tin bản, là: 1) thơng tin tên hợp tác xã/ hộ kinh doanh; 2) thông tin ngành nghề kinh doanh hợp tác xã/ hộ kinh doanh; 3) thơng tin địa trụ sởi chính, chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã, địa điểm kinh doanh, nơi cƣ trú hộ kinh doanh; 4) thông tin phân cấp thẩm quyền giao kết hợp đồng Đại hội thành viên, Hội đồng quản trị Giám đốc (hay Tổng giám đốc) hợp tác xã; 5) thông tin vốn hợp tác xã; 6) thông tin quyền ngƣời thứ ba tài sản hợp tác xã; Việc bảo đảm quyền tiếp cận đƣợc thông tin hợp tác xã hộ kinh doanh phải theo tiêu chí xác; đầy đủ, chi tiết; kịp thời; phải dễ hiểu, tiếp cận thuận tiện Hiện nay, pháp luật hành thực tiễn áp dụng quy định bảo đảm quyền khách hàng tiếp cận thông tin hợp tác xã hộ kinh doanh số hạn chế, bất cập, vƣớng mắc định Đối với thông tin tên gọi, pháp luật nhƣ thực tiễn áp dụng có quan tâm định bảo đảm quyền cho khách hàng, đối tác tiếp cận Điều thể việc có nhiều quy phạm điều chỉnh nhiều khía cạnh khác đặt tên hợp tác xã Tuy vậy, quy định đặt tên hộ kinh doanh chƣa đƣợc quan tâm, đặc biệt chủ thể kinh doanh hộ kinh doanh đăng ký, pháp luật chƣa trọng điều chỉnh vấn đề Thiết nghĩ, khoảng trống pháp lý điều chỉnh việc đặt tên hộ kinh doanh có đăng không đăng hạn chế chủ yếu Nói riêng hợp tác xã, việc quy định tên gọi hợp tác xã thực tế áp dụng cho thấy nhiều hợp tác xã đặt tên trùng nhau, gần giống nhau, gây nhầm lẫn; việc niêm yết biển hiệu không đầy đủ tên gọi nên dễ gây nhầm lẫn, không tuân thủ việc niêm yết tên hợp tác xã phƣơng tiện kinh doanh dịch vụ vận tải đƣờng bộ, thủy phổ biến,… Bên cạnh đó, thơng tin vốn chủ thể kinh doanh hợp tác xã hộ kinh doanh chƣa bảo đảm cho khách hàng, đối tác tiếp cận đƣợc cách thuận tiện, xác Pháp luật quan tâm điều chỉnh hợp tác xã việc ghi thông tin vốn điều lệ vào điều lệ, nhƣng thông tin quan có thẩm quyền đăng hợp tác xã năm giữ Chƣa có quy định cụ thể nên thực tế, khách hàng, đối tác không đƣợc tiếp cận thông tin vốn điều lệ vốn thực tế hợp tác xã Đối với hộ kinh doanh có đăng khơng đăng ký, chƣa có hành lang pháp lý tồn diện, vấn đề cung cấp thơng tin vốn chủ thể nhiều hạn chế, bất cập Tƣơng tự, thông tin thẩm quyền giao kết hợp đồng địa trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện (đối với hợp tác xã), nơi cƣ trú (của 21 hộ kinh doanh) tồn nhiều hạn chế, vƣớng mắc, chƣa đáp ứng đƣợc quyền tiếp cận thông tin cho khách hàng, đối tác vấn đề Thông tin ngành nghề kinh doanh có hạn chế tƣơng tự Đối với hợp tác xã, pháp luật không bắt buộc ngành nghề kinh doanh yếu tố cấu thành tên hợp tác xã nên việc tiếp cận thông tin ngành nghề kinh doanh khó Đối với hộ kinh doanh có đăng thơng tin ngành nghề kinh doanh chƣa có nhiều quy định bảo đảm khách hàng tiếp cận thơng tin xác đầy đủ Đối với hộ kinh doanh không đăng ký, thơng tin ngành nghề kinh doanh khơng có tầm quan trọng nên tác giả luận văn khơng phân tích phạm vi luận văn Một bất cập khác, việc tiếp cận thơng tin quyền ngƣời thứ ba tài sản hợp tác xã hộ kinh doanh chƣa có quy phạm bảo đảm Do vậy, thực tế xảy nhiều tranh chấp khơng đáng có khách hàng, đối tác đƣợc thông tin quyền ngƣời thứ ba đối tồn tài sản chủ thể kinh doanh Để bảo đảm thúc đẩy quyền tiếp cận thông tin hợp tác xã hộ kinh doanh, luận văn đề xuất nhóm giải pháp, 1) nhóm giải pháp hồn thiện pháp luật 2) nhóm giải pháp khác Đối với nhóm giải pháp hoàn thiện pháp luật, luận văn đề xuất giải pháp riêng hợp tác xã hộ kinh doanh Đối với hợp tác xã, cần phải có giải pháp theo hƣớng: i) Quy định rõ trách nhiệm hợp tác xã việc cung cấp thơng tin đầy đủ, xác cách thức thuận tiện nhất, dễ tiếp cận tên gọi cho khách hàng, đối tác biết; (ii) quy định bao quát trách nhiệm hành hợp tác xã vi phạm quy định bảo đảm quyền tiếp cận thông tin tên gọi mà pháp luật quy định; (iii) bổ sung quy định trách nhiệm hợp tác xã việc niêm yết nội dung điều lệ trụ sở chính, văn phòng đại diện chi nhánh hợp tác xã; (iv) bổ sung quy định trách nhiệm quan đăng hợp tác xã việc cung cấp thông tin cho chủ thể cần thiết; (v) bổ sung quy định trách nhiệm hợp tác xã phải cung cấp thông tin vốn chủ sở hữu giao dịch định hậu việc không cung cấp thông tin Đối với hộ kinh doanh, giải pháp hồn thiện pháp luật đƣợc đề xuất là: (i) Bổ sung thông tin ngành nghề kinh doanh hộ kinh doanh vào tên đăng hộ kinh doanh bắt buộc đăng ký; (ii) bổ sung quy định điều chỉnh trách nhiệm hộ kinh doanh việc treo biển hiệu kinh doanh; (iii) bổ sung quy định bảo đảm quyền tiếp cận thông tin nơi cƣ trú hộ kinh doanh khơng đăng Nhóm giải pháp khác đƣợc luận văn đề xuất chung cho việc tiếp cận thông tin hai loại chủ thể, bao gồm bốn giải pháp sau: (i) Tuyên truyền bổ biến pháp luật quyền tiếp cận thông tin chủ thể kinh doanh hợp tác 22 xã hộ kinh doanh; (ii) Nâng cao vai trò, chất lƣợng sở liệu quốc gia đăng hợp tác xã; (iii) Tăng cƣờng việc tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm việc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin chủ thể kinh doanh hợp tác xã hộ kinh doanh; (iv) Xây dựng sở liệu đăng hộ kinh doanh 23 ... tích thực trạng pháp luật quyền tiếp cận thông tin chủ thể kinh doanh hợp tác xã hộ kinh doanh thực tiễn áp dụng pháp lĩnh vực pháp luật nhằm hạn chế pháp luật khó khăn, vƣớng mắc thực tiễn áp dụng. .. 19 Các giải pháp đƣợc đề xuất bao gồm nhóm giải pháp, 1) nhóm giải pháp hồn thiện pháp luật 2) nhóm giải pháp khác Đối với nhóm giải pháp hồn thiện pháp luật, luận văn đề xuất giải pháp riêng hợp... luận văn đề xuất nhóm giải pháp, 1) nhóm giải pháp hồn thiện pháp luật 2) nhóm giải pháp khác Đối với nhóm giải pháp hoàn thiện pháp luật, luận văn đề xuất giải pháp riêng hợp tác xã hộ kinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Pháp luật về ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể, qua thực tiễn áp dụng tại tỉnh quảng trị (tt) , Pháp luật về ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể, qua thực tiễn áp dụng tại tỉnh quảng trị (tt)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay