Pháp luật kiểm soát hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả, qua thực tiễn tại tỉnh quảng trị (tt)

26 12 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/07/2018, 11:16

ĐẠI HỌC HUẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC LUẬT NGUYỄN HẢI SƠN PHÁP LUẬT KIỂM SOÁT HÀNH VI SẢN XUẤT, KINH DOANH HÀNG GIẢ QUA THỰC TIỄN TẠI TỈNH QUẢNG TRỊ Ngành: Luật kinh tế Mã số: 60 38 01 07 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC THỪA THIÊN HUẾ, năm 2018 Cơng trình đƣợc hồn thành tại: Trƣờng Đại học Luật, Đại học Huế Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS LÊ THỊ THẢO Phản biện 1: TS Đào Mộng Điệp Phản biện 2:PGS.TS.Hà Thị Mai Hiên Luận văn đƣợc bảo vệ trƣớc Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ họp tại: Trƣờng Đại học Luật Vào lúc: 09 giờ.00 ngày 06 tháng năm 2018 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Tình hình nghiên cứu đề tài Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Cơ sở phƣơng pháp luận phƣơng pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Kết cấu luận văn CHƢƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ PHÁP LUẬT KIỂM SOÁT HÀNH VI SẢN XUẤT, KINH DOANH HÀNG GIẢ 1.1 Khái quát sản xuất, kinh doanh hàng giả kiểm soát hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả 1.1.1 Khái niệm hàng giả phân loại hàng giả 1.1.1.1 Khái niệm hàng giả, sản xuất, kinh doanh hàng giả 1.1.1.2 Phân loại hàng giả 1.1.1.3 Ảnh hƣởng hàng giả, hàng nhái ngƣời tiêu dùng, ngƣời sản xuất kinh tế 1.1.2 Ảnh hƣởng hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả ngƣời tiêu dung, nhà sản xuất kinh tế 1.1.3.1 Tác động hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả kinh tế quốc dân 1.1.3.2 Tác động hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả trật tự an toàn xã hội 1.1.3.3 Tác động hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả doanh nghiệp ngƣời tiêu dùng 1.2 Khái quát pháp luật kiểm soát hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả 1.2.1 Khái niệm pháp luật kiểm soát hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả 1.2.2 Đặc điểm pháp luật kiểm soát hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả 1.2.3 Chủ thể kiểm soát hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả 1.2.4 Phƣơng thức kiểm soát hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả KẾT LUẬN CHƢƠNG 10 CHƯƠNG THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ KIỂM SOÁT HÀNH VI SẢN XUẤT, KINH DOANH HÀNG GIẢ QUA THỰC TIỄN TẠI TỈNH QUẢNG TRỊ 11 2.1 Thực trạng pháp luật kiểm soát hành vi sản xuất kinh doanh hàng giả 11 2.1.1 Thực trạng quy định pháp luật tiêu chí để nhận biết kiểm soát hàng giả 11 2.1.2 Thực trạng quy định pháp luật chủ thể kiểm soát hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả 12 2.1.3 Thực trạng quy định pháp luật chế tài xử lý hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả 13 2.2 Tình hình sản xuất, kinh doanh hàng giả địa bàn tỉnh Quảng Trị thời gian qua 13 2.3 Thực trạng kiểm soát hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả qua địa bàn Quảng trị 14 2.4 Nguyên nhân vƣớng mắc kiểm soát hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả qua địa bàn Quảng trị 17 KẾT LUẬN CHƢƠNG 17 CHƢƠNG ĐỊNH HƢỚNG, GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ KIỂM SOÁT HÀNH VI SẢN XUẤT, KINH DOANH HÀNG GIẢ TẠI TỈNH QUẢNG TRỊ 18 3.1 Định hƣớng hoàn thiện pháp luật tổ chức thực pháp luật kiểm soát hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả 18 3.2 Giải pháp hồn thiện pháp luật kiểm sốt hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả tổ chức thực pháp luật kiểm soát hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả địa bàn Quảng Trị 18 3.2.1 Giải pháp hoàn thiện pháp luật kiểm soát hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả 18 3.2.2 Giải pháp tổ chức thực pháp luật kiểm soát hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả địa bàn tỉnh Quảng Trị 19 KẾT LUẬN CHƢƠNG 21 KẾT LUẬN 22 LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Sản xuất kinh doanh hàng giả hai mối hiểm hoạ cho toàn xã hội Sản xuất, kinh doanh hàng giả ảnh hƣởng không nhỏ đến sức khoẻ, tiền bạc ngƣời tiêu dùng, làm thiệt hại uy tín, vật chất cho doanh nghiệp Hơn nữa, sản xuất, kinh doanh hàng giả ảnh hƣởng đến uy tín quốc gia, vi phạm điều quy ƣớc quốc tế mà ta ký kết, khơng đánh vào kinh tế đất nƣớc mà kìm hãm tăng trƣởng, phát triển kinh tế, xã hội Trên thực tế, hầu nhƣ ngày phát vụ kinh doanh, sản xuất hàng giả, hàng nhái, chất lƣợng Có thời điểm, tuần quan chức phát hàng nghìn vụ vi phạm thƣơng mại nhãn hiệu, nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, nhƣng số chƣa thấm vào đâu Có thể nhìn thấy hàng giả, hàng nhái đủ khắp ngành hàng, từ gia dụng, mỹ phẩm, dƣợc phẩm, thời trang đến xăng dầu, phân bón, thức ăn chăn ni… Nhiều doanh nghiệp sản xuất nƣớc kêu trời hầu nhƣ tất loại hàng hóa họ sản xuất thời gian sau xuất sản phẩm nhái nhãn hiệu tƣơng tự Chủ sở sản xuất khăn ăn giấy vệ sinh Bắc Ninh chia sẻ doanh nghiệp hàng trăm triệu, chí hàng tỷ đồng bị nhái nhãn hiệu, nhƣng quan chức chƣa có biện pháp để giải triệt để Vì vậy, kiểm sốt hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả có hiệu góp phần tăng trƣởng phát triển kinh tế, giữ vững an ninh thị trƣờng bảo vệ lợi ích đáng nhà sản xuất, kinh doanh ngƣời tiêu dùng Vì vậy, kiểm sốt hành vi sản xuất kinh doanh hàng giả có hiệu góp phần phát triển kinh tế - xã hội, chống đƣợc thất thu thuế, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp kinh doanh chân phát triển Đối với chúng ta, điều kiện tập trung thực thắng lợi công đối đất nƣớc bƣớc đƣa đất nƣớc vào thời kỳ công nghiệp hố, đại hố nhiệm vụ kiểm sốt chống sản xuất kinh doanh hàng giả quan trọng có ý nghĩa thiết thực Trong năm vừa qua, công tác đấu tranh với nạn sản xuất kinh doanh hàng giả đạt đƣợc số kết khả quan, kiểm tra, phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm thu cho ngân sách hàng triệu USD Tuy nhiên, thực tế vấn nạn sản xuất, kinh doanh hàng giả chƣa giảm hành vi thủ đoạn ngày tinh vi, xảo quyệt Để lý giải cho thực trạng có nhiều nguyên nhân, song nguyên nhân chủ yếu luật pháp ta chƣa nghiêm, chƣa đồng thiếu tính thống Ngồi số ngun nhân khác nhƣ: công tác giáo dục, tuyên truyền hàng giả chƣa đƣợc coi trọng nên trình độ nhận thức tầng lớp nhân dân tác hại hành vi buôn lậu, hàng giả chƣa đầy đủ Trang thiết bị phục vụ cho công tác kiểm tra kiểm sốt thiếu thốn, thơ sơ Sản xuất, kinh doanh hàng giả phá hoại sản xuất nƣớc, lừa dối ngƣời tiêu dùng, làm cho sản xuất nội địa phát triển chậm Sản xuất, kinh doanh hàng giả vấn đề xúc với quan nhà nƣớc, nỗi lo nhà sản xuất kinh doanh bất bình ngƣời tiêu dùng https://www.dkn.tv/kinh-te/hang-gia-hang-nhai-tran-lan-nguoi-tieu-dung-khong-biet-phai-thong-minh-nhu-thenao.html Thực tế hậu nạn sản xuất, buôn bán hàng giả doanh nghiệp Việt Nam gây nghiêm trọng làm ảnh hƣởng đến ngƣời sản xuất chân thất thu ngân sách nhà nƣớc Ở Việt Nam, sản xuất, kinh doanh hàng giả diễn biến phức tạp trở thành “quốc nạn”, trở ngại lớn cho nghiệp công nghiệp hóa đại hóa đất nƣớc Vì vậy, hoạt động kiểm soát hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả đƣợc trọng quan tâm, đặc biệt tỉnh có chung đƣờng biên giới với nƣớc Trung Quốc, Lào, Camphuchia, có tỉnh Quảng Trị Trong năm qua, tỉnh Quảng Trị không ngừng cải cách, phát triển nhằm nâng cao lực đấu tranh phòng, chống bn lậu, hàng giả địa bàn tỉnh, tích cực huy ban, ngành nhƣ Cơng an, Bộ đội biên phòng, Quản lý thị trƣờng nỗ lực phối hợp với quan cấp nƣớc bạn Lào công tác chống buôn lậu, hàng giả thu đƣợc nhiều kết khả quan Tuy nhiên tình trạng bn lậu, hàng giả vấn đề bức, nóng bỏng ngày có xu hƣớng tinh vi, xảo quyệt Trong đó, hoạt động kiểm soát hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả qua địa bàn Quảng Trị nhiều thiếu sót, hạn chế Đề phân tích rõ hạn chế nhƣ nguyên nhân dẫn đến hạn chế đề số giải pháp giúp hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu kiểm soát hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả qua địa bàn Quảng Trị, học viên chọn đề tài “Pháp luật kiểm soát hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả qua thực tiễn tỉnh Quảng Trị” làm đề tài luận văn thạc sĩ Tình hình nghiên cứu đề tài Pháp luật kiểm soát hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả đƣợc nhiều hội thảo, diễn đàn, hội nghị bàn thảo nghiên cứu dƣới góc độ lý luận nhƣ thực tiễn Một số cơng trình, sách, báo nghiên cứu hoạt động bn lậu, hàng giả dƣới góc độ lý luận thực tiễn, tiêu biểu cơng trình nghiên cứu tác giả: “Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật chống hàng giả, thực thi quyền sở hữu trí tuệ” Cục quản lý thị trƣờng Bộ Công Thƣơng, Hà Nội 12/7/2016; “Sổ tay chống hàng giả thực thi quyền sở hữu trí tuệ Việt Nam” Cục quản lý thị trƣờng Bộ Công Thƣơng, NXB Thông tin truyền Thông, hà nội 2011; “Đấu tranh chống buôn lậu gian lận thương mại nước ta nay” tác giả Nguyễn Bỉnh Lại - Chi cục Quản lý thị trƣờng Quảng Ninh, đăng Tạp chí Cộng sản 2/2013; “Pháp luật xử lý hành vi buôn lậu gian lận thương mại – Thực trạng giải pháp” tác giả Hồ Xuân Quang luận văn Thạc sĩ luật học, Trƣờng Đại học Luật, Đại học Huế năm 2016; “Hiện trạng buôn lậu tuyến biên giới phía Bắc nay”, Đặng Thế Mạnh – Tạp chí chuyên ngành Luật, 2006/số 45; “Buôn lậu, gian lận thương mại nước ta - vấn đề đặt cho lực lượng Hải quan Cảnh sát kinh tế điều kiện hội nhập kinh tế giới” PGS, TS Trần Minh Chất, Kỷ yếu hội thảo khoa học Nâng cao hiệu đấu tranh phòng chống bn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ qua biên giới tình hình tháng 1/2015, Học viện Cảnh sát nhân dân; “Một số giải pháp tăng cường đấu tranh chống hàng giả gian lận thương mại” tác giả Nguyễn Minh Hải đăng Tạp chí Quản lý nhà nƣớc, Học viện hành số 12/2010, trang 36-39; “Giải pháp tài nhằm nâng cao hiệu cơng tác chống buôn lậu, gian lận thương mại hàng giả địa bàn tỉnh Lạng Sơn - Nghiên cứu thực tế chi cục Quản lý thị trường tỉnh” tác giả Lê Vũ Nguyên Hà, Luận văn Thạc sỹ kinh tế; “Giải pháp phòng chống bn lậu, gian lận thương mại Hải quan Nghệ an” cùa tác giả Vũ Thị Phƣơng Liên, Luận văn Thạc sỹ kinh tế; “Giải pháp hạn chế gian lận thương mại hàng hóa xuất nhập Cục Hải quan Quảng Ninh” tác giả Bùi Vĩnh Hậu, (2014) Luận văn Thạc sỹ kinh tế; “Công tác chống gian lận thương mại qua giá Hải quan Việt Nam” - Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện - Nguyễn Thị Lan Hƣơng Phạm Thị Bích Ngọc làm chủ nhiệm đề tài; “Chống buôn lậu, hàng giả gia lận thương mại: nhiều kẻ hở” đăng báo điện tử Công an Thành phố Đà Nẵng ngày 29/07/2014 tác giả Hoàng Nam; “Thực trạng giải pháp ngăn chặn buôn lậu gian lận thương mại Hà nội” tác giả Phạm Hiền Trang; “Pháp luật xử lý hàng giả, hàng nhái chồng chéo” tác giả Nguyễn Quang, báo Ngƣời Đại biểu nhân dân ngày 20/01/2008; “Khó khăn kiểm sốt xử lý hàng giả” tác giả Thu Trang, báo Ngƣời Đại biểu nhân dân ngày 17/01/2015; “Quản lý thị trƣờng nhằm chống kinh doanh hang giả địa bàn tỉnh Lạng Sơn” Luận văn thạc sĩ kinh tế Hoàng Việt Đức , Trƣờng Đại học Thƣơng mại, 2014 Các cơng trình nghiên cứu đề phân tích sở lý luận hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả, khái niệm, đặc trƣng tác động hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả kinh tế nhƣ nguyên nhân, hạn chế biện pháp kiểm soát hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả nói chung số địa bàn nói riêng Tuy nhiên, cơng trình nghiên cứu đƣợc tiếp cận phân tích dƣới góc độ pháp lý, chủ yếu tập trung hƣớng vào phân tích nghiên cứu chất, phƣơng thức thủ đoạn vấn đề sản xuất, kinh doanh hàng giả, chƣa làm rõ đƣợc mối liên hệ hành lang pháp lý với phƣơng thức thủ đoạn sản xuất, kinh doanh hàng giả chế quản lý, kiếm sốt có hiệu để hạn chế ngăn chặn vấn nạn nhƣ chƣa tìm hƣớng giải pháp hồn thiện mặt pháp lý hệ thống văn quy phạm pháp luật để nhằm hạn chế gia tăng ngày mạnh số lƣợng cƣờng độ nhƣ tính chất, phƣơng thức, mức độ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng giả nói chung địa bàn tỉnh Quảng Trị nói riêng Trên sở kế thừa kết nghiên cứu pháp luật thực tiễn cơng trình nghiên cứu, đề tài tập trung nghiên cứu đặc thù kiểm soát hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả từ góp phần hồn thiện hệ thống pháp luật kiểm sốt hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả nói chung khu vực biên giới nói riêng nâng cao hiệu kiểm soát hành vi qua địa bàn tỉnh Quảng Trị Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu  Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu sở lý luận thực tiễn kiểm soát hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả sở đề xuất giải pháp hồn thiện pháp luật kiểm sốt hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả nâng cao hiệu thực thi pháp luật kiểm soát hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả qua thực tiễn địa bàn Quảng Trị  Nhiệm vụ nghiên cứu: + Phân tích, tìm hiểu sở lý luận quy định pháp luật hành kiểm soát hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả + Nghiên cứu, đánh giá thực trạng pháp luật kiểm soát hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả + Nghiên cứu, phân tích thực trạng kiểm sốt hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả qua thực tiễn tỉnh Quảng trị + Đề xuất số giải pháp hoàn thiện pháp luật nâng cao hiệu kiểm soát hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả địa bàn tỉnh Quảng trị Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tƣợng nghiên cứu luận văn quy định pháp lý kiểm soát hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả Luận văn tập trung nghiên cứu văn quy phạm pháp luật nhƣ Nghị số 41/NQ – CP đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thƣơng mại hàng giả, Quyết định 19/2016/QĐ – TTg quy định nguyên tắc đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thƣơng mại, hàng giả số Nghị định, Thơng tƣ có liên quan đến kiểm soát hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả - Phạm vi nghiên cứu: đề tài “Pháp luật kiểm soát hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả qua tỉnh Quảng Trị” tập trung nghiên cứu quy định pháp luật hành kiểm soát hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả nhƣ nêu lên thực tiễn kiểm soát hành vi sản xuất, inh doanh hàng giả qua địa bàn Quảng Trị từ năm 2010 đến 12/2017, từ đề xuất số giải pháp nâng cao hiệu thực thi pháp luật kiểm soát hành vi sản xuát, kinh doanh hàng giả qua thực tiễn tỉnh Quảng Trị Cơ sở phƣơng pháp luận phƣơng pháp nghiên cứu 5.1 Phƣơng pháp luận nghiên cứu Phƣơng pháp luận chủ nghĩa vật biện chứng chủ nghĩa vật lịch sử triết học Mác - Lê nin, tƣ tƣởng Hồ Chí Minh xây dựng Nhà nƣớc Pháp quyền XHCN; đƣờng lối, chủ trƣơng, sách Đảng Nhà nƣớc xây dựng Nhà nƣớc Pháp quyền nói chung, sách pháp luật lĩnh vực đấu tranh phòng chống kiểm sốt hành vi sản xuất, kinh doanh hang giả nói riêng 5.2 Phƣơng pháp nghiên cứu Sử dụng phƣơng pháp thống kê, phân tích, so sánh, bình luận, nghiên cứu thực tế, đánh giá, tổng hợp để đƣa nhìn nhận, quan điểm kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật nâng cao hiệu thực thi pháp luật kiểm soát hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả qua địa bàn Quảng Trị Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Ý nghĩa khoa học: sở góp phần xây dựng hồn thiện pháp luật kiểm soát hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả Đề tài nhằm góp phần cơng tác kiểm soát hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả, mà cụ thể khu vực tỉnh Quảng Trị đạt hiệu Ý nghĩa thực tiễn: Nghiên cứu đề tài nhằm tìm số kinh nghiệm, giải pháp mới, hữu hiệu để góp phần hồn thiện hệ thống pháp luật kiểm soát hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả Bên cạnh tài liệu hữu ích cho quan chức việc quản lý, hạn chế ngăn chặn hành vi tiêu cực ảnh hƣởng đến hoạt động kinh doanh chân kinh tế thị trƣờng Kết cấu luận văn Chƣơng Những vấn đề lý luận pháp luật kiếm soát hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả Chƣơng Thực trạng áp dụng pháp luật kiểm soát hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả qua thực tiễn tỉnh Quảng trị Chƣơng Định hƣớng, giải pháp hoàn thiện pháp luật kiểm soát hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả nâng cao hiệu áp dụng pháp luật kiểm soát hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả địa bàn Quảng Trị CHƢƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ PHÁP LUẬT KIỂM SOÁT HÀNH VI SẢN XUẤT, KINH DOANH HÀNG GIẢ 1.1 Khái quát sản xuất, kinh doanh hàng giả kiểm soát hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả 1.1.1 Khái niệm hàng giả phân loại hàng giả 1.1.1.1 Khái niệm hàng giả, sản xuất, kinh doanh hàng giả Theo từ điển Bách khoa toàn thƣ: “Hàng giả hàng làm bắt chước theo mẫu mã loại hàng thật lưu hành, không bảo đảm đủ tiêu chuẩn phẩm chất khơng có giá trị sử dụng, khơng có giá trị sử dụng đầy đủ, mặt hàng thơng dụng có nhu cầu lớn Về hình thức, loại hàng giả giống hàng thật, kĩ thuật làm hàng giả ngày tinh vi Người làm hàng giả có sử dụng phần nguyên liệu, loại bao bì, tem nhãn hàng thật để lừa gạt người mua”2 Văn pháp luật đƣa định nghĩa hàng giả Nghị định 140/HĐBT ngày 25/4/1991 Hội đồng trƣởng quy định việc kiểm tra, xử lý hoạt động sản xuất buôn bán hàng giả Điều Nghị định quy định: “Hàng giả theo Nghị định này, sản phẩm, hàng hoá sản xuất trái pháp luật có hình dáng giống sản phẩm, hàng hoá Nhà nước cho phép sản xuất, nhập tiêu thụ thị trường; sản phẩm, hàng hố khơng có giá trị sử dụng với nguồn gốc, chất tự nhiên, tên gọi cơng dụng nó” Khái niệm hàng giả bao gồm bốn trƣờng hợp: Thứ nhất, trường hợp giả nội dung Thứ hai, trường hợp giả hình thức Thứ ba, trường hợp giả mạo sở hữu trí tuệ Thứ tư, trường hợp sản phẩm tem, nhãn, bao bì giả coi hàng giả.3 Sản xuất hàng giả, đƣợc hiểu hành vi làm (tạo) sản phẩm, hàng hoá có nhãn hàng hố, nhãn hiệu hàng hố, kiểu dáng cơng nghiệp, nguồn gốc, xuất xứ hàng hố giống nhƣ sản phẩm, hàng hoá đƣợc Nhà nƣớc cho phép sản xuất, nhập tiêu thụ thị trƣờng, gây nhầm lẫn để lừa dối khách Từ điển Bách Khoa toàn thư, Web http://www.bachkhoatoanthu.gov.vn https://qltt.thuathienhue.gov.vn/?gd=1&cn=28&tc=227 hàng làm sản phẩm hàng hoá giả chất lƣợng công dụng “Sản xuất” việc thực một, số tất hoạt động chế tạo, chế bản, in ấn, gia công, đặt hàng, sơ chế, chế biến, chiết xuất, tái chế, lắp ráp, pha trộn, san chia, sang chiết, nạp, đóng gói hoạt động khác làm hàng hóa Kinh doanh hàng giả, đƣợc hiểu hành vi mua hàng biết rõ hàng giả với giá rẻ dùng thủ đoạn gian dối để bán cho khách hàng với giá hàng thật Kinh doanh việc thực một, số tất hoạt động chào hàng, bày bán, lƣu giữ, bảo quản, vận chuyển, bán buôn, bán lẻ, xuất khẩu, nhập hoạt động khác đƣa hàng hóa vào lƣu thơng 1.1.1.2 Phân loại hàng giả Nghị định 185/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành hoạt động thƣơng mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm bảo vệ ngƣời tiêu dùng (Nghị định số 124/2015/NĐ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2015 sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 185/2013/NĐ-CP Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành hoạt động thƣơng mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm bảo vệ quyền lợi ngƣời tiêu dùng) Khái niệm hàng giả đƣợc quy định khoản Điều Nghị định 185, theo hình thức liệt kê, từ điểm (a) đến điểm (h) Theo văn này, khái niệm hàng giả bao gồm bốn trƣờng hợp: - Trường hợp giả nội dung: Hàng hóa khơng có giá trị sử dụng, cơng dụng có giá trị sử dụng, cơng dụng không với nguồn gốc chất tự nhiên, tên gọi hàng hố; Có giá trị sử dụng, cơng dụng không với giá trị sử dụng, công dụng cơng bố đăng ký; Hàng hóa có hàm lƣợng, định lƣợng chất chính, tổng chất dinh dƣỡng đặc tính kỹ thuật khác đạt mức từ 70% trở xuống so với tiêu chuẩn chất lƣợng, quy chuẩn kỹ thuật đăng ký, công bố áp dụng ghi nhãn, bao bì hàng hố; Thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho ngƣời, vật ni khơng có dƣợc chất, có dƣợc chất nhƣng khơng với hàm lƣợng đăng ký, không đủ loại dƣợc chất đăng ký, có dƣợc chất khác với dƣợc chất ghi nhãn, bao bì hàng hố; Thuốc bảo vệ thực vật khơng có hoạt chất, có hàm lƣợng hoạt chất đạt từ 70% trở xuống so với tiêu chuẩn chất lƣợng, quy chuẩn kỹ thuật đăng ký, công bố áp dụng, không đủ loại hoạt chất đăng ký, có hoạt chất khác với hoạt chất ghi nhãn, bao bì hàng hóa - Trường hợp giả hình thức (giả mạo nhãn hàng hóa, bao bì hàng hóa), bao gồm: Hàng hóa có nhãn hàng hố, bao bì hàng hố giả mạo tên thƣơng nhân, địa thƣơng nhân khác; Giả mạo tên thƣơng mại, tên thƣơng phẩm hàng hoá, mã số đăng ký lƣu hành, mã vạch bao bì hàng hố thƣơng nhân khác; Hàng hóa có nhãn hàng hóa, bao bì hàng hóa ghi dẫn giả mạo nguồn gốc hàng hố, nơi sản xuất, đóng gói, lắp ráp hàng hóa - Trường hợp giả mạo sở hữu trí tuệ: đƣợc quy định Điều 213 Luật sở hữu trí tuệ 2005 - Trường hợp sản phẩm tem, nhãn, bao bì giả đƣợc coi hàng giả Trên thực tế thời gian qua cho thấy chủ yếu hàng giả chất lƣợng giả chất lƣợng nhãn hiệu, kiểu dáng hàng hóa Còn lại hàng giả hình thức có xảy nhƣng Trong kinh tế thị trƣờng nay, mà - Nhóm quy phạm kiểm tra, tra hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả - Nhóm quy phạm giám sát hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả nhằm ngăn chặn hạn chế hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả - Nhóm quy phạm xử lý vi phạm hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả Nhƣ vậy, pháp luật kiểm soát hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả tổng hợp quy phạm pháp luật điều chỉnh hành vi sản xuất, kinh doanh hàng thẩm quyền trách nhiệm quan chức việc kiểm soát hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả 1.2.2 Đặc điểm pháp luật kiểm soát hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả Pháp luật kiểm soát hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả mang đặc trƣng là: Thứ nhất, pháp luật kiểm sốt hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả có phạm vi áp dụng lĩnh vực sản xuất, kinh doanh mua bán hàng hố (có trao đổi hàng hóa tiền), cung ứng dịch vụ (có việc thực dịch vụ toán cho việc nhận dịch vụ) Thứ hai, pháp luật kiểm soát hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả quy định hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả lĩnh vực chủ yếu sản phẩm hàng hóa, mỹ phẩm, bia rƣợu, mặt hàng thƣơng hiệu Thứ ba, chủ thể thực pháp luật kiểm soát hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả quan quản lý nhà nƣớc có chức chống gian lận thƣơng mại, hàng giả bao gồm: Quản lý thị trƣờng, Công an, Bộ đội biên phòng, Quân sự, Hải quan, Cảnh sát biển, Cơ quan đo lƣờng chất lƣợng Thứ tư, đối tƣợng áp dụng pháp luật thƣơng nhân, cá nhân hoạt động thƣơng mại có hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả Thứ năm, pháp luật kiểm soát hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả quy định biện pháp kiểm soát hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả hình thức xử lý hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả; trách nhiệm quan nhà nƣớc có thẩm quyền hoạt động kiểm soát hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả 1.2.3 Chủ thể kiểm soát hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả Việc kiểm soát hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả vấn đề khó khăn, cần phối hợp hoạt động quan quản lý nhà nƣớc công tác chống buôn lậu, gian lận thƣơng mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả Do đó, địa bàn, lĩnh vực quan chịu trách nhiệm chính, chủ trì tổ chức phối hợp cơng tác đấu tranh, kiểm soát hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả Nắm đƣợc vấn đề đó, Thủ tƣớng Chính phủ ban hành Quyết định số 19/2016/QĐ – TTg ban hành quy chế trách nhiệm quan hệ phối hợp hoạt động quan quản lý nhà nƣớc cơng tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thƣơng mại hàng giả - Bộ trƣởng, Thủ trƣởng quan ngang Bộ, Thủ trƣởng quan thuộc Chính phủ chức năng, nhiệm vụ đƣợc Chính phủ, Thủ tƣớng Chính phủ giao phân công trách nhiệm chịu trách nhiệm đạo, tổ chức cơng tác đấu tranh phòng, chống bn lậu, gian lận thƣơng mại hàng giả thuộc lĩnh vực Bộ, ngành quản lý theo nguyên tắc bảo đảm quy định pháp luật hành chức năng, nhiệm vụ cơng tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thƣơng mại hàng giả - Mỗi địa bàn, lĩnh vực quan chịu trách nhiệm chính, chủ trì tổ chức phối hợp cơng tác đấu tranh phòng, chống bn lậu, gian lận thƣơng mại hàng giả Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng chịu trách nhiệm toàn diện việc đạo tổ chức cơng tác đấu tranh phòng, chống bn lậu, gian lận thƣơng mại hàng giả địa bàn, địa phƣơng trực tiếp quản lý - Các quan khác có trách nhiệm phối hợp, tham gia với lực lƣợng chủ trì theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đƣợc pháp luật quy định: Quản lý thị trƣờng, Hải quan, quan Thuế, Bộ đội biên phòng, Cơng an 1.2.4 Phương thức kiểm sốt hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả - Phương thức kiểm soát trực tiếp: Nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp xã hội tạo đƣợc chuyển biến kiểm soát hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả, gian lận thƣơng mại, Bộ, ngành, địa phƣơng, lực lƣợng chức cần nhận thức rõ nguy hại sản xuất, kinh doanh hàng giả, gian lận thƣơng mại kinh tế - xã hội, an ninh trật tự, an toàn cộng đồng, sức khỏe ngƣời dân, đề phƣơng thức cụ thể phù hợp tổ chức thực kiên quyết, hiệu Trong cần tập trung thực phƣơng thức cụ thể sau4: - Tổ chức quán triệt quy định pháp luật, đạo Thủ tƣớng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia kiểm soát hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả, gian lận thƣơng mại; xác định kiểm soát hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả, gian lận thƣơng mại nhiệm vụ trị quan trọng, thƣờng xuyên tất Bộ, ngành, quyền địa phƣơng cấp phải tập trung đấu tranh lĩnh vực: sản xuất, kinh doanh hàng giả, buôn lậu, gian lận thƣơng mại, kiên không cho phép có “vùng cấm” cơng tác - Tăng cƣờng kiểm soát hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả, điều tra, xử lý hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả, gian lận thƣơng mại, tập trung vào đƣờng dây, ổ nhóm, đối tƣợng chủ mƣu, cầm đầu; đẩy mạnh kiểm tra, tra để phát hiện, phòng ngừa vi phạm, đồng thời tháo gỡ khó khăn, vƣớng mắc cơng tác kiểm sốt hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả, buôn lậu, gian lận thƣơng mại - Củng cố lực lƣợng làm công tác kiểm soát hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả, gian lận thƣơng mại theo hƣớng tập trung, chuyên sâu, phân định rõ trách nhiệm theo địa bàn, lĩnh vực đề cao trách nhiệm ngƣời đứng đầu; xử lý kịp thời, nghiêm minh cán bộ, công chức tiếp tay, dung túng có biểu tiêu cực khác thực nhiệm vụ đƣợc giao, đảm bảo nội vững mạnh, đáp ứng yêu cầu công tác Phần II, Nghị số 41/NQ – CP Về việc đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lạu, gian lận thƣơng mại hàng giả tình hình - Phương thức kiểm soát gián tiếp: - Xây dựng chế hỗ trợ kinh phí cho lực lƣợng chức năng, khuyến khích đóng góp vật chất tổ chức xã hội, nghề nghiệp, doanh nghiệp nhân dân cho cơng tác kiểm sốt hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả, buôn lậu, gian lận thƣơng mại, tạo nguồn lực để khen thƣởng, đầu tƣ sở vật chất, trang thiết bị chuyên dùng, kỹ thuật nghiệp vụ cho công tác - Tập trung, đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện pháp luật kiểm soát hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả, buôn lậu, gian lận thƣơng mại; khẩn trƣơng nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung, trình cấp có thẩm quyền ban hành văn pháp luật, chế tài xử lý phải đủ sức răn đe, phòng ngừa đáp ứng u cầu, đòi hỏi cơng tác kiểm sốt hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả, bn lậu, gian lận thƣơng mại tình hình - Thƣờng xuyên tuyên truyền phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cán bộ, công chức nhân dân công tác đấu tranh chống hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả, buôn lậu, gian lận thƣơng mại với nội dung, hình thức đa dạng, phù hợp, có sức lan tỏa sâu, rộng để ngƣời thấy đƣợc quyền lợi, nghĩa vụ, tích cực tham gia công tác này; công khai kết điều tra, xử lý phƣơng tiện thông tin đại chúng nhằm răn đe, phòng ngừa chung - Thƣờng xuyên tuyên truyền phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cán bộ, công chức nhân dân công tác đấu tranh hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả, buôn lậu, gian lận thƣơng mại với nội dung, hình thức đa dạng, phù hợp, có sức lan tỏa sâu, rộng để ngƣời thấy đƣợc quyền lợi, nghĩa vụ, tích cực tham gia cơng tác này; công khai kết điều tra, xử lý phƣơng tiện thơng tin đại chúng nhằm răn đe, phòng ngừa chung - Tiếp tục cải thiện môi trƣờng đầu tƣ kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; đổi phƣơng thức, quy trình quản lý, nâng cao chất lƣợng giảm giá thành sản phẩm, đáp ứng nhu cầu thị trƣờng nƣớc xuất - Đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng khoa học, công nghệ; tăng cƣờng hợp tác quốc tế công tác kiểm soát hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả, buôn lậu, gian lận thƣơng mai, với nƣớc có chung đƣờng biên giới, nƣớc khu vực ASEAN Phối hợp với tổ chức, thƣơng hiệu tồn cầu hợp tác chống bn lậu, hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ KẾT LUẬN CHƢƠNG Trƣớc nhu cầu tăng cƣờng hiệu đấu tranh chống hàng giả bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, việc làm rõ thân khái niệm hàng giả nhằm tạo dựng sở pháp lý đầy đủ cho việc áp dụng biện pháp chế tài xử lý phù hợp yêu cầu cần thiết giai đoạn Trên sở phân tích lý luận pháp luật kiểm sốt hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả luận văn đƣa khái niệm hàng giả nhƣ khái niệm pháp luật kiểm soát hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả phân tích ảnh hƣởng tiêu cực hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả đến kinh tế, trị, xã hội nhƣ việc làm thất thu ngân sách nhà nƣớc, kìm hãm phát triển ngành công nghiệp, kinh tế địa phƣơng, hay làm gia tăng khoảng cách chênh lệch giàu nghèo hoạt 10 động trái pháp luật, làm rối loạn trật tự quản lý nhà nƣớc nhƣ việc gây khó khăn vấn đề thiết lập công bằng, văn minh xã hội phát triển bền vững kinh tế Trên sở đó, chƣơng tập trung nghiên cứu nội dung pháp luật kiểm soát hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả Nghiên cứu quy định chủ thể tham gia vào hoạt động kiểm soát hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả Nguyên tắc, phƣơng thức, biện pháp kiểm soát hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả CHƢƠNG THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ KIỂM SOÁT HÀNH VI SẢN XUẤT, KINH DOANH HÀNG GIẢ QUA THỰC TIỄN TẠI TỈNH QUẢNG TRỊ 2.1 Thực trạng pháp luật kiểm soát hành vi sản xuất kinh doanh hàng giả 2.1.1 Thực trạng quy định pháp luật tiêu chí để nhận biết kiểm soát hàng giả Nhƣ phân tích chƣơng 1, khái niệm hàng giả đƣợc đề cập văn hiên hành Tuy nhiên, để xác định hàng giả có biện pháp kiểm sốt nhƣ xử lý phù hợp đòi hỏi phải xác định rõ tiêu chí để xác định hàng giả Bên cạnh đó, có phân biệt khái niệm hàng giả với khái niệm hàng hóa khuyết tật Luật Bảo vệ Quyền lợi ngƣời tiêu dùng không đề cập đến vấn đề hàng giả mà khái niệm trung tâm đƣợc sử dụng hàng hóa khuyết tật, tức hàng hóa khơng bảo đảm an tồn, có khả gây thiệt hại cho tính mạng, sức khoẻ, tài sản ngƣời tiêu dùng Trong Nghị định 185/2013/NĐ-CP, sản xuất, bn bán hàng hóa khuyết tật khơng bị coi hành vi bị xử phạt hành mà xử phạt hành vi vi phạm trách nhiệm thu hồi hàng hóa khuyết tật Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng, theo cách định nghĩa Nghị định 185/2013 hàng giả hàng giả bao gồm hàng hóa khuyết tật, quy định khơng xử phạt hành khó bảo đảm đƣợc tính răn đe hành vi cố tình làm giả Hàng giả hàng xâm hại quyền sở hữu trí tuệ Một vấn đề quan trọng đề cập đến khái niệm hàng giả pháp luật Việt Nam phân biệt hàng giả hàng xâm hại quyền sở hữu trí tuệ Theo khoản điều 11 Nghị định 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành hoạt động thƣơng mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm bảo vệ ngƣời tiêu dùng Định nghĩa Uỷ ban Quốc gia chống hàng giả Pháp (CNAC) Xem thêm định nghĩa điều L515-1, l52-, L615-1, L716-9 Bộ luật sở hữu trí tuệ Cộng hòa Pháp 1252 BLDS Liên bang Nga: “Trong trƣờng hợp việc sản xuất, phổ biến hình thức sử dụng khác nhƣ việc nhập khẩu, vận chuyển hay tàng trữ vật phẩm có chứa đựng kết hoạt động trí tuệ dấu hiệu phân biệt dẫn tới vi phạm độc quyền đối tƣợng vật phẩm đƣợc coi giả mạo Tại Liên bang Nga, 11 theo định Tòa án, vật phẩm bị đƣa khỏi lƣu thông buộc tiêu hủy”5 Trong đó, khái niệm hàng giả Việt Nam bao gồm có trƣờng hợp, có trƣờng hợp thứ ba trƣờng hợp “hàng hóa giả mạo sở hữu trí tuệ” Tuy nhiên, thân khái niệm hàng hóa giả mạo sở hữu trí tuệ theo quy định Điều 213 Luật sở hữu trí tuệ có khác biệt với khái niệm Pháp Nga Trong khái niệm đƣợc nêu Điểu 213 Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam, hàng hóa giả mạo sở hữu trí tuệ bao gồm hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, dẫn địa lý hàng hóa chép lậu quyền tác giả Các hàng hóa có chứa đựng yếu tố xâm hại đến sáng chế, thiết kế bố trí mạch tích hợp, kiểu dáng cơng nghiệp giống trồng khơng thuộc phạm vi khái niệm hàng hóa giả mạo sở hữu trí tuệ Điều 213 Luật sở hữu trí tuệ đƣa khái niệm hàng hóa giả mạo sở hữu trí tuệ nhƣ sau: Hàng dấu hiệu trùng khó phân biệt với nhãn hiệu, dẫn địa lý đƣợc bảo hộ dùng cho mặt hàng mà khơng đƣợc phép chủ sở hữu nhãn hiệu tổ chức quản lý dẫn địa lý Hàng hoá chép lậu đƣợc sản xuất mà không đƣợc phép chủ thể quyền tác giả quyền liên quan.” Khái niệm hàng hóa giả mạo sở hữu trí tuệ Điều 213 Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam tƣơng đồng với khái niệm “hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, hàng hóa chứa đựng yếu tố xâm hại quyền tác giả” đƣợc quy định Hiệp định khía cạnh quyền sở hữu trí tuệ có liên quan đến thƣơng mại (Hiệp định TRIPS) Tổ chức thƣơng mại giới (WTO) Khái niệm hàng hóa giả mạo sở hữu trí tuệ Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam tƣơng đồng với khái niệm “Hàng hóa giả mạo nhãn hiệu hàng hóa chép chứa đựng yếu tố xâm phạm quyền tác giả” đƣợc quy định Điều Hiệp định chống thƣơng mại hàng giả (AntiCounterfeiting Trade Agreement - ACTA) đƣợc ký gần nhiều nƣớc công nghiệp phát triển, nhƣng chƣa có hiệu lực 2.1.2 Thực trạng quy định pháp luật chủ thể kiểm soát hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả Tình trạng kiểm sốt lỏng lẻo, thiếu thơng tin quản lý thị trƣờng địa phƣơng điểm hạn chế Thực tế cho thấy, lực lƣợng quản lý thị trƣờng tỉnh phối hợp với tỉnh khác để kiểm soát, xử lý hàng giả, hàng nhái lực lƣợng chịu điều hành UBND tỉnh nên dễ hiểu, địa phƣơng quan tâm đến công tác chống hàng giả, gian lận thƣơng mại lực lƣợng quản lý thị trƣờng phát triển mạnh, nạn hàng giả địa bàn đƣợc kiểm soát chặt chẽ Cục Quản lý thị trƣờng – Bộ Công thƣơng văn chung, nhƣng khơng có điều tiết, huy thống nhất, tập trung Nhiều chuyên gia cho rằng, khó khăn lực lƣợng chức nằm chỗ, phát hàng giả khơng khó nhƣng để khẳng định hàng giả trƣớc xử lý lại không dễ dàng Theo quy định, việc xử lý bắt buộc phải có giám định kết luận hàng giả Tuy nhiên, chi phí giám định đắt buộc lực lƣợng thực thi phải tạm ứng kinh phí giám định, hàng giả phải tiêu hủy Mặt dù đƣơng vi phạm phải nộp phí giám định song thực tế khó thu hồi Nguyễn Thị Quế Anh , Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Luật học, Tập 30, Số (2014) 44-53 47 12 đƣợc loại phí Mặt khác, việc giám định hàng giả đòi hỏi phải có thời gian với tham gia nhiều tổ chức, không đƣợc hƣởng ứng phối hợp gây ảnh hƣởng đến thời hiệu xử lý vụ việc Theo ông Lê Thế Bảo - Chủ tịch Hiệp hội Chống hàng giả Bảo vệ thƣơng hiệu Việt Nam, có khoảng 35 văn quy định hàng giả, hàng nhái; chí mặt hàng nhƣ xi măng, sắt thép, gas có nghị định riêng, nhƣng nhiều văn khơng trùng khớp nhau, có tình trạng đá gây khó khăn cho quan chức Đơn cử nhƣ cơng tác xử lý hàng hóa bị làm giả, có văn yêu cầu phải tịch thu, tiêu hủy; có văn đơn xác định loại bỏ yếu tố vi phạm, đồng nghĩa cho phép bán thị trƣờng6 2.1.3 Thực trạng quy định pháp luật chế tài xử lý hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả Trên phƣơng diện pháp luật thực định, pháp luật xử lý vi phạm hành pháp luật xử lý hình sự, hành vi sản xuất, bn bán hàng giả đƣợc xử lý khác biệt với hành vi xâm hại quyền sở hữu trí tuệ, có hành vi sản xuất, bn bán hàng hóa giả mạo quyền sở hữu trí tuệ Quy định xử lý vi phạm, pháp luật áp dụng hành vi sản xuất, kinh doanh, xuất hay nhập hàng giả gây hại cho sức khỏe, an toàn ngƣời tiêu dùng có đặc thù Thứ nhất, biện pháp chế tài hành thơng thƣờng đƣợc áp dụng mức độ nghiêm khắc, có tính răn đe cao Thứ hai, bên cạnh biện pháp chế tài chính, hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả gây hại cho sức khỏe, an toàn ngƣời tiêu dùng thƣờng phải chịu biện pháp bổ sung nghiêm khắc Thứ ba, việc xử lý nghiêm khắc hành vi sản xuất kinh doanh hàng giả gây hại cho sức khỏe, an toàn ngƣời tiêu dùng thể việc dùng quy định Bộ luật hình Thứ tư, hoạt động tổ chức phòng, chống hàng giả, loại hàng giả gây hại cho sức khỏe, an toàn ngƣời tiêu dùng, pháp luật quy định trách nhiệm chủ động quan nhà nƣớc, mà không cần yêu cầu ngƣời bị hại doanh nghiệp hay cá nhân ngƣời tiêu dùng 2.2 Tình hình sản xuất, kinh doanh hàng giả địa bàn tỉnh Quảng Trị thời gian qua Thứ nhất, sản xuất, kinh doanh mặt hàng giả tràn lan mặt hàng nhãn hiệu có uy tín: Thứ hai, sản xuất kinh doanh hàng giả có hóa đơn, chứng từ đầy đủ cho lô hàng Theo báo cáo Chi cục Quản lý thị trƣờng Quảng Trị, địa điểm nhƣ chợ Đông Hà, tuyến QL1A từ Ngã Tƣ Sòng, xã Cam An, huyện Cam Lộ đến Dốc Miếu, xã Gio Phong, huyện Gio Linh Trung tâm Thƣơng mại Lao Bảo, tỷ lệ sở kinh doanh mặt hàng mỹ phẩm, áo quần, đồ điện - điện tử làm giả http://csnd.vn/Home/Nghien-cuu-Trao-doi/844/Kho-khan-trong-kiem-soat-va-xu-ly-hang-gia 13 nhãn mác, nhãn hiệu Thái Lan, vi phạm sở hữu trí tuệ chiếm từ 10% Tuy nhiên, qua tìm hiểu thực tế số cao nhiều lần Thứ ba, sản xuất kinh doanh hàng giả phân phối tiêu thụ địa bàn vùng sâu, vùng xa Vấn đề đặt với quan bảo vệ quyền lợi ngƣời tiêu dùng không chờ ngƣời tiêu dùng đến khiếu nại mà phải phối hợp quản lý thị trƣờng kiểm soát chặt chẽ đầu sản phẩm Thành phần, đối tƣợng ngày mở rộng Loại hình ngày đa dạng: hàng nội giả hàng ngoại ngƣợc lại, hàng ngoại giả hàng ngoại, hàng nội giả hàng nội Trong chủ yếu giả nhãn hiệu, kiểu dáng 2.3 Thực trạng kiểm soát hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả qua địa bàn Quảng trị Trong năm gần đây, Việt Nam khơng ngừng có cố gắng nhằm đẩy mạnh chiến chống hàng giả bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ Tuy nhiên, theo số liệu đƣợc cơng bố thức, tƣợng sản xuất, bn bán hàng giả khơng khơng giảm mà có xu hƣớng tiến triển trầm trọng Điều không đƣợc thể số lƣợng vụ việc bị phát hiện, xử lý, mà đa dạng hàng hoá bị làm giả, thủ đoạn, phƣơng thức quy mô hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng giả Các chuyên gia cho rằng, lâu hàng giả, hàng nhái đƣợc tiêu thụ công khai nhƣng việc tổ chức sản xuất diễn bóng tối nên nỗ lực ngăn chặn triệt để để loại trừ hồn tồn Các giải pháp, sách nhà nƣớc cắt vấn nạn, chƣa đủ cách thức sức nặng răn đe để loại trừ vấn nạn từ gốc rễ Do đó, đến chƣa có đánh giá thống kê đầy đủ thiệt hại vấn nạn hàng giả, hàng nhái gây ra, nhƣng chắn, thiệt hại chúng gây cho kinh tế vô lớn Không dừng lại mức độ vụ việc, hành vi đơn lẻ, hàng giả, hàng nhái thực trở thành “ngành công nghiệp” đen tối gây tổn hại đến kinh tế đất nƣớc, tàn phá sức khỏe quyền lợi nhân dân, hoang mang xã hội làm suy yếu sức cạnh tranh hàng hóa chân Hàng nhái, hàng giả hàng hoá đƣợc sản xuất trái pháp luật, vi phạm vào quyền sở hữu trí tuệ ngƣời khác, vi phạm vào quản lý nhà nƣớc chất lƣợng hàng hố Ngồi hành vi sản xuất, bn bán hàng giả, hàng nhái đƣợc xác định hành vi có tính chất mức độ nguy hiểm cao đƣợc xử lý pháp luật hình Chính việc chống hàng nhái, hàng giả nƣớc ta đƣợc thực đồng thời thủ tục chế tài dân sự, thủ tục chế tài hành chính, thủ tục chế tài hình - Kiểm sốt hành vi sản xuất, kinh doanh hàng nhái, hàng giả thủ tục chế tài dân sự: Hàng giả, hàng nhái vi phạm đến quyền sở hữu công nghiệp đƣợc giải thủ tục chế tài dân nhƣ sau: Tồ dân mở có đơn kiện chủ thể có quyền sở hữu trí tuệ bị xâm phạm hành vi làm hàng giả, hàng nhái ngƣời khác ngƣời đƣợc pháp luật cho phép Sau thụ lý, Toà án tiến hành thủ tục tố tụng dân để xác định hành vi xâm phạm quyền, định khẩn cấp tạm thời, định án giải buộc chấm dứt việc sản xuất hàng nhái, hàng 14 giả bồi thƣờng thiệt hại cho chủ sở hữu trí tuệ có quyền lợi bị xâm hại hành vi sản xuất buôn bán hàng giả, hàng nhái gây nên Đƣơng có quyền kháng cáo vòng 15 ngày kể từ ngày Tồ án tun án định Thẩm quyền giải vụ án tranh chấp quyền sở hữu cơng nghiệp thuộc Tồ án nhân dân cấp tỉnh Khi án, định có hiệu lực pháp luật, đƣợc thi hành thông qua quan thi hành án Nếu ngƣời phải thi hành án không tự nguyện thi hành quan thi hành án áp dụng biện pháp cƣỡng chế thi hành án Thủ tục tố tụng dân đƣợc áp dụng giải vi phạm, chống lại ngƣời có hàng vi bn bán, sản xuất hàng giả dựa vào quy định pháp luật Theo quy định Luật ban hành văn quy phạm pháp luật loại văn bản: Công văn, Văn tổng kết, lời kết luận Chánh án Tồ án nhân dân tối cao khơng có giá trị pháp lý nhƣ văn quy phạm pháp luật Tuy nhiên tình hình nay, loại văn đƣợc áp dụng công tác xét xử văn pháp luật chƣa có quy định thay Đây hƣớng giải đạt hiệu cao, bảo vệ đƣợc lợi ích hợp pháp chủ sở hữu trí tuệ, nhƣng nhƣợc điểm rƣờm rà, tốn vật chất lẫn thời gian dễ bị lộ bí mật kinh doanh Cho nên vụ hàng giả, hàng nhái vi phạm quyền sở hữu cơng nghiệp đƣa đến tồ ngày giảm - Kiểm soát hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả thủ tục chế tài hành Việc giải khiếu nại hàng giả, hàng nhái có liên quan đến vi phạm quyền sở hữu công nghiệp thơng qua biện pháp hành cơng cụ đƣợc sử dụng phổ biến giới Ở nƣớc ta biện pháp hành cơng cụ quan trọng việc chống hàng nhái, hàng giả Việc xử lý hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả biện pháp hành có ƣu điểm nhanh chóng xử lý đƣợc chủ thể tang vật vi phạm mà lại tốn kém, hiệu xử lý cao Cho đến nƣớc ta phần lớn vụ sản xuất, buôn bán hàng giả đƣợc xử lý thủ tục chế tài hành Việc xử lý hành đƣợc áp dụng cho hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả chƣa tới mức phải truy cứu trách nhiệm hình đƣợc phát quan chức thực hoạt động tra, kiểm tra sở tin báo tổ chức, cá nhân có quyền lợi liên quan tổ chức, cá nhân khác Khác với trách nhiệm hình dân đƣợc áp dụng tồ án, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành đƣợc giao chủ yếu cho quan quản lý nhà nƣớc, là: UBND cấp Cơ quan quản lý thị trƣờng cấp Cơ quan Công an Cơ quan hải quan Cơ quan tra nhà nƣớc Thanh tra chuyên ngành sở hữu công nghiệp Cơ quan tiêu chuẩn đo lƣờng chất lƣợng Cơ quan quản lý y tế Các quan phạm vi thẩm quyền phát hành vi sản xuất, bn bán hàng giả phải lệnh đình hành vi vi phạm Cơ quan chức địa bàn tỉnh Quảng trị phối hợp với doanh nghiệp – chủ sở hữu nhãn hiệu, hiệp hội tăng cƣớng công tác chống hàng giả, hàng không bảo đảm chất lƣợng vi phạm sở hữu trí tuệ địa bàn, năm 2016 kiểm tra xử lý 24 vụ vi phạm, xử phạt hành 48.600.000 đồng, tịch thu hàng giả trị giá 1.467.072.000 đồng, có vụ có số lƣợng giá trị lớn gồm giày dép, dầu nhờn xe máy, mỹ phẩm Buộc tiêu hủy 745 tem xe máy, 17.800 ke 15 chống bão nhiều mặt hàng vi phạm khác Năm 2017, tiến hành kiểm tra xử lý 47 vụ, xử phạt hành 78.205.000 đồng, tịch thu hàng trị giá 3.723.500.000 đồng, buộc tiêu hủy chổ 7.000 ke chống bão, 05 bình nƣớc đóng chai xâm phạm quyền, đặc biệt có vụ vận chuyển 1.259 đôi giày, dép giả mạo nhãn hiệu trị giá 600 triệu đồng.7 - Kiểm soát sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng nhái thủ tục chế tài hình Những hành vi sản xuất, bn bán hàng giả nghiêm trọng gây thiệt hại tới xã hội Con ngƣời tới an ninh quốc phòng có yếu tố cấu thành tội phạm bị áp dụng biện pháp chế tài hình sở quy định Bộ luật hình Bộ luật tố tụng hình nƣớc Cộng hồ xã hội chủ nghĩa Việt nam Bộ luật hình Việt nam (1989) có điều 167 quy định tội làm hàng giả, tội buôn bán hàng giả quy định phạt tù từ tháng đến 20 năm, tù chung thân tử hình chủ thể có hành vi phạm tội Ngồi ba hình thức chống hàng giả, hàng nhái qua thủ tục chế tài dân sự, thủ tục chế tài hành chính, thủ tục chế tài hình có hình thức xử lý thơng qua đàm phán Thực trạng pháp luật chống hàng giả, hàng nhái nƣớc ta thơng qua hình thức giải bƣớc đầu nhiều đạt đƣợc hiệu định Mặc dù quan chức rốt vào để ngăn chặn hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng nhái nhƣng dƣờng nhƣ nỗ lực nhƣ “muối bỏ bể” Qua thực tiễn kiểm soát hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng giả địa bàn tỉnh Quảng trị cho thấy, đa số hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả địa bàn thƣờng nhắm đến mặt hàng giả phổ biến gây hại cho sức khỏe, an toàn ngƣời tiêu dùng đe dọa gây hại trực tiếp cho sức khoẻ, chí tính mạng ngƣời ngƣời tiêu dùng Nhóm hàng giả có số đặc điểm chung sau đây: Thứ nhất, tính gây hại trực tiếp cho ngƣời tiêu dùng Sử dụng nhóm hàng giả này, ngƣời tiêu dùng ngồi việc phải gánh chịu thiệt hại kinh tế, phải chịu rủi ro, thiệt hại trực tiếp hay lâu dài sức khỏe, chí an tồn tính mạng So với mặt hàng giả khác, mặt hàng giả tác động cách trực tiếp đến ngƣời tiêu dùng, đối tƣợng đông đảo nhất, có vị yếu phòng tránh, đối phó với rủi ro so với doanh nghiệp nhƣ Nhà nƣớc nói chung Thứ hai, tính phổ biến, thƣờng xuyên Do đối tƣợng hƣớng đến ngƣời tiêu dùng, nên loại hàng giả xuất cách phổ biến, thƣờng xuyên loại hàng giả khác Chúng bao gồm loại hàng hóa lƣơng thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, đồ dùng, phƣơng tiện sinh hoạt Trong nhiều trƣờng hợp, sản xuất sản phẩm khơng đòi hỏi kỹ thuật, công nghệ cao nên xuất chúng phổ biến loại hàng giả khác Đồng thời, mặt hàng đáp ứng nhu cầu thiết yếu ngƣời dân nên rủi ro, thiệt Báo cáo công tác quản lý thị trƣờng năm 2016, phƣơng hƣớng nhiệm vụ năm 2017 Sở Công thƣơng, Chi cục Quản lý thị trƣờng Quảng trị 16 hại chúng gây mang tính thƣờng xun so với mặt hàng khác Thứ ba, tính nghiêm trọng Các loại hàng giả gây hại cho sức khỏe, an toàn ngƣời tiêu dùng loại hàng giả gây hậu nghiêm trọng Ngoài mặt hàng làm giả chất lƣợng mang tính truyền thống nhƣ lƣơng thực, thực phẩm , nhiều loại hàng giả khác xuất phổ biến hơn, mang theo mối nguy hại lớn cho ngƣời tiêu dùng Những mặt hàng bao gồm chẳng hạn: Mũ bảo hiểm xe máy, phụ tùng ô-tô, xe máy, vật liệu xây dựng, đặc biệt thuốc chữa bệnh, hóa mỹ phẩm, dƣợc phẩm chức loại dụng cụ y tế đặc thù Việc tiêu dùng sản phẩm hàng giả gây thiệt hại lớn sức khỏe, tính mạng nhiều ngƣời cách tức hay dài hạn 2.4 Nguyên nhân vƣớng mắc kiểm soát hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả qua địa bàn Quảng trị Thứ nhất, địa bàn rộng, hoạt động sản xuất hàng giả khép kín lẫn dân nên khó để kiểm sốt hết hoạt động sản xuất hàng giả, chƣa kể đến hoạt động sản xuất hàng giả địa bàn khác, địa bàn vùng sâu vùng xa vận chuyển đến địa bàn để bn bán Thứ hai, khó khăn cơng tác nhận biết hàng giả loại hàng giả nhập Việt Nam, nhãn hiệu hàng hóa khơng có đại diện chủ sở hữu Việt Nam Thứ ba, vƣớng việc xử lý số hàng nhái, hàng giả, hàng chất lƣợng: Đối với sản phẩm sữa Ensure nhập lậu có dòng chữ Not to be sold in Vietnam or Mexico (không bán Việt Nam Mexico) Quảng Trị có 7.000 hộp sữa Ensure nƣớc lực lƣợng chức bắt giữ nhƣng chƣa biết xử lý nhƣ nào? Nếu tiêu hủy lãng phí lớn thực tế sữa Ensure có chất lƣợng tốt Hãng sữa Abbott Laboratories sản xuất, đƣợc Abbott bán hầu hết thị trƣờng giới; mặt khác tiêu hủy không khuyến khích cơng tác chống bn lậu lực lƣợng chức vừa thời gian, cơng sức, chi phí nhƣng kết bù đắp chi phí lại khơng có Thứ tư, trang thiết bị kiểm tra nhanh nhận biết hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ, vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm, hàng chất lƣợng thiếu Cơng tác phối hợp lực lƣợng chức với chủ sở hữu trí tuệ chƣa có định hƣớng lâu dài, chƣa vào vấn đề thực chất KẾT LUẬN CHƢƠNG Quy định pháp luật kiểm soát hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả rõ ràng Thực tế chứng minh rằng, mục tiêu lợi nhuận, thƣơng nhân sản xuất, kinh doanh hàng giả bất chấp quy định pháp luật, xâm hại đến quan hệ xã hội đƣợc pháp luật bảo vệ, xâm hại đến quyền lợi ích hợp pháp ngƣời tiêu dùng Ngoài chế tài áp dụng hình sự, hành áp dụng chế tài bồi thƣờng thiệt hại mặt dân ngƣời tiêu dùng có yêu cầu khởi kiện tài tòa án Qua phân tích tình hình sản xuất, kinh doanh hàng giả thực tiễn xử lý cho thấy cố gắng lực lƣợng chức tỉnh Quảng trị 17 công tác đấu tranh phát hiện, bắt giữ xử lý vụ vi phạm Bên cạnh thấy đƣợc mặt yếu hạn chế lực lƣợng chức chống buôn lậu, gian lận thƣơng mại, hàng giả địa bàn tỉnh Qua tìm đƣợc ngun nhân nhận hạn chế để có giải pháp khắc phục nâng cao hiệu hoạt động đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thƣơng mại CHƢƠNG ĐỊNH HƢỚNG, GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ KIỂM SOÁT HÀNH VI SẢN XUẤT, KINH DOANH HÀNG GIẢ TẠI TỈNH QUẢNG TRỊ 3.1 Định hƣớng hoàn thiện pháp luật tổ chức thực pháp luật kiểm soát hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả Thứ nhất, hồn thiện pháp luật kiểm sốt hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả phải thống có tính khả thi cao, rõ ràng Điều cần phải đƣa định nghĩa khái niệm rõ ràng hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả Thứ hai, kiểm soát hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả nhiệm vụ toàn Đảng, toàn dân, ngành, cấp Do vậy, cần biết dựa vào cấp uỷ Đảng, quyền nhân dân cấp (nhất khu vực biên giới, địa bàn có hoạt động xuất nhập khẩu), cần phối hợp chặt chẽ Thứ ba, khơng ngừng nâng cao trình độ nghiệp vụ ứng dụng khoa học kỹ thuật vào công tác đấu tranh chống gian lận thƣơng mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả 3.2 Giải pháp hoàn thiện pháp luật kiểm soát hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả tổ chức thực pháp luật kiểm soát hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả địa bàn Quảng Trị 3.2.1 Giải pháp hoàn thiện pháp luật kiểm soát hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả Thứ nhất, việc không thống cách hiểu hàng giả gây hại cho sức khỏe, an toàn ngƣời tiêu dùng dẫn đến không thống quy định chế tài, biện pháp xử lý Để tránh tƣợng bỏ sót xử lý khơng thống nhất, cần có quy định pháp luật quy định cách hiểu thống loại hàng giả đặc thù phƣơng pháp khái quát hóa tƣơng tự cách mà Pháp lệnh 07/LCT/HDNN7 ngày 10/7/1982 trƣớc tiến hành, liệt kê đầy đủ mức loại hàng giả theo cách Nghị định 185 Thực tế áp dụng pháp luật cho thấy khái niệm hàng giả pháp luật Việt Nam cần đƣợc hồn thiện Khái niệm hàng giả đƣợc hiểu rộng, có khác biệt với thông lệ quốc tế Đặc biệt, nhiều trƣờng hợp có khó khăn việc phân biệt hành vi sản xuất buôn bán hành giả với hành vi vi phạm pháp luật khác, khó khăn việc phân biệt loại hàng giả với Những khó khăn thực tế tạo lực cản, hạn chế hiệu cơng tác đầu tranh phòng chống hàng giả 18 Thứ hai, để đấu tranh với vấn nạn hàng giả, hàng nhái, hàng chất lƣợng, cần sớm hoàn thiện quy định thực thi quyền Sở hữu trí tuệ điều quy định Luật phải đƣợc hƣớng dẫn cụ thể để quan thực thi pháp luật áp dụng cách thống Đẩy mạnh phối hợp chặt chẽ ngành, quan có liên quan với phận quản lý thị trƣờng, đồng thời tăng cƣờng số lƣợng chất lƣợng cán đủ lực, trình độ cho phận nhƣ tăng cƣờng phƣơng tiện cần thiết cho việc giám định, kiểm tra để xử lý kịp thời, xác hành vi vi phạm Thứ ba, Bộ Y tế có văn hƣớng dẫn xử lý sản phẩm thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho ngƣời đƣa lƣu thơng thị trƣờng phải có số đăng ký Bộ trƣởng Bộ Y tế cấp sản phẩm thực phẩm chức đƣa lƣu thông thị trƣờng phải có cơng bố hợp quy cơng bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm đƣợc Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế cấp Giấy tiếp nhận công bố hợp quy Giấy xác nhận cơng bố phù hợp quy định an tồn thực phẩm Kịp thời cập nhật công khai thông tin sản phẩm thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho ngƣời đƣợc cấp số đăng ký thuốc thực phẩm chức đƣợc cấp Giấy tiếp nhận công bố hợp quy Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm trang thông tin điện tử Bộ Y tế Cục An toàn thực phẩm nhằm giúp cho quan chức dễ dàng tra cứu để phục vụ cho công tác kiểm tra quản lý Đối với sản phẩm sữa Ensure đề nghị Bộ Y tế sớm có văn hƣớng dẫn xử lý sữa Ensure nhập lậu có dòng chữ Not to be sold in Vietnam or Mexico (không bán Việt Nam Mexico) nhằm tháo gỡ khó khăn cho lực lƣợng chức bắt giữ, Quảng Trị có 10.000 hộp sữa Ensure nƣớc lực lƣợng chức bắt giữ nhƣng chƣa biết xử lý nhƣ nào? Nếu tiêu hủy lãng phí lớn thực tế sữa Ensure có chất lƣợng tốt Hãng sữa Abbott Laboratories sản xuất, đƣợc Abbott bán hầu hết thị trƣờng giới; mặt khác tiêu hủy khơng khuyến khích cơng tác chống buôn lậu lực lƣợng chức vừa thời gian, cơng sức, chi phí nhƣng kết bù đắp chi phí lại khơng có Về loại sữa Ensure nƣớc Việt Nam có doanh nghiệp – Cơng ty TNHH Dinh dƣỡng 3A phân phối Việt Nam (Công ty đƣợc Abbott mua lại từ năm 2012) nhƣng loại sữa Ensure lại khơng có dòng chữ Not to be sold in Vietnam or Mexico 3.2.2 Giải pháp tổ chức thực pháp luật kiểm soát hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả địa bàn tỉnh Quảng Trị Thứ nhất, để giải vấn nạn hàng giả, hàng nhái tràn lan nhƣ nay, cần có chung tay nhiều tầng lớp xã hội Bên cạnh việc nêu cao hiệu “ngƣời Việt dùng hàng Việt” hay “nói khơng với hàng giả, hàng nhái”, doanh nghiệp nƣớc cần có cải tiến chất lƣợng, mẫu mã nhƣ giá thành sản phẩm, nhằm đƣa sản phẩm Việt dễ dàng tiếp cận với ngƣời tiêu dùng Thứ hai, quan chức cần liệt giải triệt để vấn đề này, cần có chung tay cơng an, hải quan, quản lý thị trƣờng, cục sở hữu trí tuệ, đại diện quyền địa phƣơng Về phía ngƣời tiêu dùng, cần tự 19 nâng cao kiến thức mình, chọn mua mặt hàng có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng để không cổ súy cho gian lận Thứ ba, chi cục Quản lý thị trƣờng tỉnh tăng cƣờng cơng tác kiểm tra, kiểm sốt chống bn lậu, gian lận thƣơng mại, sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ địa bàn trọng điểm thời điểm tình hình thị trƣờng có nhiều biến động, tình hình bn lậu, gian lận thƣơng mại, sản xuất kinh doanh hàng giả có chiều hƣớng gia tăng; tăng cƣờng kiểm tra thƣơng nhân chấp hành quy định pháp luật đăng ký kinh doanh mặt hàng nhạy cảm, mặt hàng kinh doanh có điều kiện, có giấy phép kinh doanh, tăng cƣờng công tác kiểm tra pháp luật giá đặc biệt việc niêm yết giá bán hàng theo giá niêm yết, ghi nhãn hàng hóa, phối hợp chặt chẽ với Ban quản lý chợ địa bàn tỉnh, Trung tâm thƣơng mại Lao Bảo để kiểm tra chấn chỉnh sai phạm kinh doanh, chống hành vi gian lận thƣơng mại, góp phần thực bình ổn giá thị trƣờng, bảo vệ quyền lợi cho ngƣời tiêu dùng nhà sản xuất Tăng cƣờng phối hợp với chủ doanh nghiệp – chủ sở hữu nhãn hiệu, Hiệp hội ngành hàng để đấu tranh có hiệu tình hình sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng không đảm bảo chất lƣợng, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ Thứ tư, Cơng an tỉnh theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình thị trƣờng, giá cả, thơng tin tình hình hoạt động buôn lậu, gian lận thƣơng mại, sản xuất kinh doanh hàng giả nƣớc, địa phƣơng nƣớc khu vực, phối hợp chặt chẽ với lực lƣợng chống buôn lậu tuyến biên giới, khu vực biên giới, Khu Kinh tế - Thƣơng mại đặc biệt Lao Bảo, thị trƣờng nội địa Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng Thứ năm, chi cục Kiểm lâm tỉnh tăng cƣờng phối hợp với ngành, lực lƣợng chống bn lậu (Cơng an, Bộ đội Biên phòng) để kiểm tra, kiểm soát đấu tranh ngăn chặn việc khai thác, vận chuyển buôn bán trái phép lâm sản động vật hoang dã, hành vi xâm hại rừng, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, quyền địa phƣơng, tổ chức đồn thể trị xã hội cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật bảo vệ rừng, bảo vệ động vật hoang dã, không che dấu, vận chuyển lâm sản trái phép động vật hoang dã cho đối tƣợng buôn lậu Thứ sáu, cục Thuế tỉnh phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh, Chi cục QLTT tỉnh ngành có liên quan tăng cƣờng kiểm tra, kiểm sốt hóa đơn, chứng từ hàng hóa nhập lƣu thông thị trƣờng theo quy định; phối hợp với Công an tỉnh Cục Hải quan tỉnh để đấu tranh ngăn chặn có hiệu việc lợi dụng xuất hàng hóa để hồn thuế giá trị gia tăng bất hợp pháp, chủ động ngăn ngừa đấu tranh hành vi gian lận giá bán hàng hoá thực tế cao giá ghi hoá đơn để trốn thuế GTGT thuế thu nhập doanh nghiệp Thứ bảy, chi cục Tiêu chuẩn Đo lƣờng Chất lƣợng tỉnh phối hợp với lực lƣợng QLTT tỉnh ngành, lực lƣợng chức có liên quan huyện, thị xã, thành phố để kiểm tra hành vi gian lận cân, đong, đo, đếm, chất lƣợng xăng, dầu doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu phát có sai phạm kiên đề nghị quan chức xử lý theo quy định pháp luật 20 Thứ tám, Sở Y tế tăng cƣờng công tác phối hợp với lực lƣợng chức năng: Công an, Quản lý thị trƣờng, Hải quan để đấu tranh có hiệu hành vi buôn lậu, gian lận thƣơng mại, hàng giả, hàng nhái, hàng không đảm bảo chất lƣợng dƣới hình thức lĩnh vực y tế, đặc biệt nhóm mặt hàng dƣợc phẩm, mỹ phẩm thực phẩm chức năng, hƣơng liệu thực phẩm, mỹ phẩm… có nhu cầu trao đổi cung cầu lớn thị trƣờng tiềm ẩn nguy cao sức khỏe ngƣời dân Thứ chín, kiến nghị với Ủy ban nhân dân thành phố xem xét đề án vị trí việc làm Chi cục, tăng số lƣợng biên chế để đáp ứng đƣợc yêu cầu nhiệm vụ điều kiện T Thứ mười, kết phối hợp tốt với Doanh nghiệp bị xâm hại để có thêm sở pháp lý nhƣ văn bảo hộ độc quyền, có mẫu đối chứng hàng thật - hàng giả ủng hộ kinh phí giúp cho việc đấu tranh có hiệu Nâng cao nhận thức cộng đồng công tác KẾT LUẬN CHƢƠNG Cuộc đấu tranh vấn nạn hàng giả, hàng nhái, hàng chất lƣợng công việc không riêng tổ chức hay cá nhân mà phải cơng việc tồn xã hội mà trƣớc hết hoàn thiện quy định pháp luật, phối kết hợp chặt chẽ quan thực thi, nâng cao ý thức tổ chức cá nhân Có làm đƣợc nhƣ bƣớc đẩy lùi đƣợc vấn nạn hàng giả, hàng nhái, hàng chất lƣợng tràn lan Tuy nhiên thực tế hàng giả chƣa giảm hành vi thủ đoạn ngày tinh vi, xảo quyệt Để lý giải cho thực trạng có nhiều nguyên nhân, song nguyên nhân chủ yếu luật pháp ta chƣa nghiêm, thiếu thốn, chƣa đồng thiếu tính thống Ngồi số nguyên nhân khác nhƣ: Công tác giáo dục, tuyên truyền hàng giả chƣa đƣợc coi trọng nên trình độ nhận thức tầng lớp nhân dân tác hại hàng giả chƣa đầy đủ Trang thiết bị phục vụ cho công tác kiểm tra kiểm sốt thiếu thốn, thơ sơ Vì để kiểm sốt hành vi sản xuất bn bán hàng giả có hiệu quả, đòi hỏi phải có nỗ lực cố gắng phối hợp thống Bộ, ngành có liên quan, nhà sản xuất kinh doanh ngƣời tiêu dùng Cần tranh thủ đồng tình ủng hộ tầng lớp nhân dân hợp tác quốc tế công tác đấu tranh chống sản xuất buôn bán hàng giả Trên sở pháp lý thực tiễn nhƣ nguyên nhân dẫn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng giả địa bàn tỉnh Quảng trị, luận văn đƣa số giải pháp nhằm hồn thiện pháp luật kiểm sốt hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả nhƣ việc sửa đổi, bổ sung quy định Bộ luật Hình sự, việc ban hành văn quy định chi tiết hƣớng dẫn thi hành Luật xử lý vi phạm hành 2012 liên quan đến lĩnh vực này, tiếp tục sửa đổi, bổ sung nghị định, thông tƣ, định để tránh lỗ hổng sai sót Ngồi ra, luận văn đề xuất số giải pháp tổ chức thực pháp luật kiểm soát hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả qua thực tiễn tỉnh Quảng Trị Nhƣ việc triển khai thu thập, xử lý thơng tin có hiệu hơn, cơng tác phối hợp quan ban ngành tỉnh Quảng Trị cần chặt chẽ nhƣ việc đào tạo cán chuyên 21 trách thực chun mơn nghiệp vụ Đặc biệt tăng cƣờng hợp tác với quan chức cấp tƣơng đƣơng nƣớc bạn Lào việc phối hợp Bộ đội biên phòng, Hải quan hai nƣớc để nắm bắt thông tin, triệt phá nhanh đối tƣợng sản xuất, kinh doanh hàng giả KẾT LUẬN Hiện nay, nƣớc ta trình hội nhập sâu rộng vào kinh tế giới, tình hình bn lậu, gian lận thƣơng mại ngày gia tăng quy mô với nhiều phƣơng thức, thủ đoạn phức tạp, tinh vi, đặc biệt khu vực biên giới Việt Nam Trung Quốc, Lào, Campuchia, tình hình sản xuất kinh doanh hàng giả, buôn lậu, gian lận thƣơng mại diễn biến phức tạp Vì vậy, việc kiểm soát hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả, buôn lậu, gian lận thƣơng mại ngày trở nên cấp bách quốc gia, cụ thể địa phƣơng, đặc biệt địa phƣơng khu vực biên giới Ngoài chủ trƣơng, cách thức, biện pháp để thực hiệu phạm vi quốc gia địa phƣơng cần thực xu hƣớng hợp tác quốc tế để phối hợp với lực lƣợng chức nƣớc bạn việc đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thƣơng mại Nghiên cứu đề tài “Pháp luật kiểm soát hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả qua thực tiễn tỉnh Quảng Trị”, luận văn làm rõ đƣợc vấn đề nhƣ: - Hệ thống hóa làm rõ sở lý luận nội dung pháp luật kiểm soát hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả Làm rõ đƣợc chủ thể tham gia, nguyên tắc, biện pháp, phƣơng thức thực hoạt động kiểm soát hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả từ nêu biện pháp xử lý hành chính, hình hành vi - Luận văn làm rõ chủ trƣơng, sách Nhà nƣớc việc áp dụng thực thi tỉnh Quảng Trị Từ luận văn sâu phân tích tình hình kiểm sốt hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả địa bàn tỉnh Quảng Trị thời gian qua Chỉ đƣợc thành tựu nhƣ hạn chế hoạt động kiểm soát hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả lực lƣợng chức địa bàn tỉnh Quảng Trị thời gian qua, từ phân tích, rõ ngun nhân dẫn đến hạn chế - Qua nghiên cứu thực trạng kiểm soát hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả địa bàn tỉnh Quảng Trị, luận văn đề xuất giải pháp hoàn thiện hệ thống pháp luật kiếm soát hành vi sản xuât, kinh doanh hàng giả nói chung nhƣ nêu giải pháp cụ thể nhằm tổ chức thực pháp luật kiểm soát hành vi sản xuất kinh doanh hàng giả qua địa bàn tỉnh Quảng Trị nói riêng Việc thực tốt giải pháp hoàn thiện pháp luật nhƣ tổ chức thực pháp luật kiểm soát hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả giúp cho hoạt động chống hàng giả, gian lận thƣơng mại nƣớc nói chung tỉnh Quảng Trị nói riêng đạt đƣợc kết tốt, giải triệt để vấn nạn hàng giả, gian lận thƣơng mại giúp cho kinh tế phát triển, trị xã hội ổn định 22 ... pháp luật kiểm soát hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả 18 3.2 Giải pháp hoàn thiện pháp luật kiểm soát hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả tổ chức thực pháp luật kiểm soát hành vi sản. .. THỰC TIỄN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ KIỂM SOÁT HÀNH VI SẢN XUẤT, KINH DOANH HÀNG GIẢ QUA THỰC TIỄN TẠI TỈNH QUẢNG TRỊ 11 2.1 Thực trạng pháp luật kiểm soát hành vi sản xuất kinh doanh hàng giả ... thƣơng mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả 3.2 Giải pháp hoàn thiện pháp luật kiểm soát hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả tổ chức thực pháp luật kiểm soát hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả
- Xem thêm -

Xem thêm: Pháp luật kiểm soát hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả, qua thực tiễn tại tỉnh quảng trị (tt) , Pháp luật kiểm soát hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả, qua thực tiễn tại tỉnh quảng trị (tt)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay