GIẢI PHÁP QUẢN lý CÔNG TRÌNH THỦY lợi TRÊN địa bàn HUYỆN NAM TRỰC, TỈNH NAM ĐỊNH

135 43 0
  • Loading ...
1/135 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/07/2018, 10:34

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM ĐỖ VĂN THẮNG GIẢI PHÁP QUẢN CƠNG TRÌNH THỦY LỢI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NAM TRỰC, TỈNH NAM ĐỊNH Chuyên ngành: Phát triển nông thôn Mã số: 60.62.01.16 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Phạm Bảo Dương NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP - 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn riêng tôi, trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan rằng, giúp đỡ việc thực luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày tháng Tác giả luận văn Đỗ Văn Thắng ii năm 2017 LỜI CẢM ƠN Trong suốt trình học tập, nghiên cứu thực luận văn nhận giúp đỡ tận tình nhiều thầy cô giáo, cá nhân, quan tổ chức Tơi xin bầy tỏ lòng cảm ơn chân thành sâu sắc tới tất thầy cô giáo, cá nhân, quan tổ chức quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện cho tơi hồn thành luận văn Trước hết tơi xin chân thành cảm ơn thầy giáo PGS.TS Phạm Bảo Dương, thầy trực tiếp hướng dẫn tận tình giúp đỡ, động viên tơi suốt q trình nghiên cứu hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu trường Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Ban Chủ nhiệm Khoa Sau đại học, Ban Chủ nhiệm Khoa Kinh tế phát triển nông thôn, Bộ mơn Kinh tế nơng nghiệp sách, thầy cô giáo Khoa Sau đại học, khoa Kinh tế PTNT tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ tơi nhiều mặt q trình học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn Huyện uỷ, UBND, phòng ban chức, trạm thuỷ nơng, Cơng ty KTCTTL huyện Nam Trực, quyền địa phương xã Huyện, HTXDVNN bà nơng dân nhiệt tình giúp đỡ tơi trình điều tra thực tế để nghiên cứu đề tài hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn người thân bạn bè chia sẻ tơi khó khăn, động viên tạo điều kiện tốt cho học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn Xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng Tác giả luận văn Đỗ Văn Thắng iii năm 2017 MỤC LỤC Lời cam đoan ii Lời cảm ơn iii Mục lục iv Danh mục chữ viết tắt vii Danh mục bảng viii Danh mục hình, sơ đồ x Danh mục hộp xi Phần Mở đầu 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu 1.5 Đóng góp luận văn Phần Cơ sở luận thực tiễn quản cơng trình thủy lợi 2.1 Cơ sở luận quản cơng trình thủy lợi 2.1.1 Một số khái niệm 2.1.2 Vai trò thủy lợi số đặc điểm quản cơng trình thủy lợi 2.1.3 u cầu quản cơng trình thủy lợi 10 2.1.4 Nội dung quản cơng trình thủy lợi 13 2.1.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản cơng trình thủy lợi 15 2.2 Cơ sở thực tiễn quản cơng trình thủy lợi 17 2.2.1 Kinh nghiệm quản cơng trình giới 17 2.2.2 Thực tiễn quản cơng trình thủy lợi Việt Nam 20 2.2.3 Bài học kinh nghiệm 25 Phần Phương pháp nghiên cứu 27 3.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 27 iv 3.1.1 Điều kiện tự nhiên 27 3.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 28 3.2 Phương pháp nghiên cứu 31 3.2.1 Chọn điểm nghiên cứu 31 3.2.2 Phương pháp thu thập số liệu 31 3.2.3 Phương pháp tổng hợp xử số liệu 35 3.2.4 Phương pháp phân tích 35 3.2.5 Một số tiêu phân tích 36 Phần Kết nghiên cứu thảo luận 38 4.1 Thực trạng quản cơng trình thủy lợi địa bàn huyện Nam Trực 38 4.1.1 Quản hệ thống cơng trình thủy lợi địa bàn huyện Nam Trực 38 4.1.2 Quản xây dựng cơng trình thủy lợi địa bàn huyện Nam Trực 43 4.1.3 Quản vận hành, tu, bảo dưỡng cơng trình thủy lợi địa bàn huyện Nam Trực 47 4.1.4 Quản tài cơng trình thủy lợi địa bàn huyện Nam Trực 55 4.2 Kết quản cơng trình thủy lợi với sản xuất kinh doanh địa bàn xã nghiên cứu 62 4.2.1 Kết quản hệ thống CTTL địa bàn xã nghiên cứu 62 4.2.2 Kết quản CTTL với sản xuất kinh doanh địa bàn xã nghiên cứu 64 4.3 Đánh giá quản cơng trình thủy lợi địa bàn huyện Nam Trực 72 4.3.1 Đánh giá lãnh đạo cấp huyện, xã, thị trấn quản cơng trình thủy lợi địa bàn huyện Nam Trực 72 4.3.2 Đánh giá người dân quản công trình thủy lợi địa bàn huyện Nam Trực 73 4.4 Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến quản cơng trình thủy lợi địa bàn huyện Nam Trực 75 4.4.1 Cơ chế, sách quản cơng trình thủy lợi 75 4.4.2 Công tác quản CTTL 76 4.4.3 Nhận thức, hiểu biết mức độ tham gia người dân 83 4.4.4 Một số yếu tố ảnh hưởng khác đến quản cơng trình thủy lợi 85 v 4.5 Định hướng đề xuất giải pháp hồn thiện quản cơng trình thủy lợi địa bàn huyện Nam Trực 86 4.5.1 Quan điểm định hướng quản cơng trình thủy lợi địa bàn huyện 86 4.5.2 Đề xuất giải pháp hồn thiện quản cơng trình thủy lợi địa bàn 87 Phần Kết luận kiến nghị 102 5.1 Kết luận 102 5.2 Kiến nghị 103 Tài liệu tham khảo 105 Phụ lục 107 vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa tiếng Việt BQLDA Ban quản dự án CNH, HĐH Cơng nghiệp hố, đại hố CTTL Cơng trình thuỷ lợi DVNN Dịch vụ nông nghiệp HTX Hợp tác xã KTCT Khai thác công trình KTCTTL Khai thác cơng trình thuỷ lợi MTV Một thành viên NN&PTNT Nông nghiệp Phát triển nông thôn NSNN Ngân sách nhà nước TNHH Trách nhiệm hữu hạn UBND Ủy ban nhân dân vii DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Phân loại cơng trình thủy lợi Việt Nam 11 Bảng 3.1 Tình hình nhân lao động huyện (2013 - 2015) 29 Bảng 3.2 Cơ cấu kinh tế ngành huyện (2013 - 2015) 29 Bảng 3.3 Kết sản xuất kinh doanh huyện (2013 - 2015) 30 Bảng 3.4 Tình hình phân bổ mẫu điều tra vấn 33 Bảng 4.1 Tình hình quản cơng trình thủy lợi toàn huyện tổng hợp đến ngày 31/12/2015 41 Bảng 4.2 Tình hình quản cơng trình thủy lợi địa phương huyện tổng hợp đến ngày 31/12/2015 43 Bảng 4.3 Tình hình quản xây dựng cơng trình thủy lợi huyện Nam Trực giai đoạn 2013 - 2015 46 Bảng 4.4 Đánh giá người dân quản vận hành cơng trình thủy lợi địa bàn xã nghiên cứu n = 40 47 Bảng 4.5 Quản sửa chữa nâng cấp cơng trình thủy lợi huyện Nam Trực giai đoạn 2013 - 2015 50 Bảng 4.6 Tình hình gia cố cơng trình thủy lợi địa bàn huyện Nam Trực giai đoạn 2013 - 2015 52 Bảng 4.7 Tình hình nạo vét bảo dưỡng cơng trình thủy lợi huyện Nam Trực giai đoạn 2013 - 2015 54 Bảng 4.8 Tình hình đầu tư công cho hệ thống thủy lợi địa bàn huyện Nam Trực 55 Bảng 4.9 Tổng hợp diện tích ngân sách cấp bù thủy lợi phí địa bàn huyện Nam Trực giai đoạn 2013-2015 56 Bảng 4.10 Bảng tổng hợp ý kiến miễn thủy lợi phí cán huyện n= 20 56 Bảng 4.11 Tổng hợp ý kiến miễn thủy lợi phí cán xã hộ điều tra n = 140 57 Bảng 4.12 Định mức thu phí dịch vụ nước huyện Nam Trực 58 Bảng 4.13 Tình hình thu phí dịch vụ nước Huyện (2010 - 2015) 58 Bảng 4.14 Tình hình chi cho hoạt động quản sử dụng cơng trình thuỷ lợi huyện Nam Trực 59 viii Bảng 4.15 Kết xử vi phạm đê điều công trình thủy lợi theo Chỉ thị số 14/CT-UBND UBND tỉnh Nam Định địa bàn huyện Nam Trực 61 Bảng 4.16 Kết quản hệ thống cơng trình thủy lợi xã nghiên cứu 62 Bảng 4.17 Kết quản CTTL tiêu hao điện nước tưới 66 Bảng 4.18 Kết quản CTTL tới số tiêu hộ điều tra xứ đồng xã nghiên cứu 68 Bảng 4.19 Kết quản CTTL tới thu nhập, sản xuất kinh doanh hộ điều tra xã nghiên cứu 70 Bảng 4.20 Đánh giá người dân hiệu quản CTTL đến cảnh quan môi trường xã nghiên cứu 71 Bảng 4.21 Đánh giá lãnh đạo cấp huyện, xã, thị trấn quản CTTL địa bàn huyện Nam Trực 72 Bảng 4.22 Đánh giá người dân quản cơng trình thủy lợi địa bàn huyện Nam Trực xã nghiên cứu 73 Bảng 4.23 Ý kiến đánh giá người dân hiệu quản cơng trình thủy lợi đến tình hình sản xuất xã nghiên cứu 74 Bảng 4.24 Đánh giá lãnh đạo cấp huyện, xã, thị trấn mức độ ảnh hưởng số nội dung đến hiệu quản CTTL địa bàn huyện Nam Trực 77 Bảng 4.25 Trình độ cán làm công tác quản thủy lợi địa bàn huyện Nam Trực năm 2016 78 Bảng 4.26 Đánh giá lãnh đạo cấp huyện, xã, thị trấn nguồn nhân lực quản công trình thủy lợi n = 30 78 Bảng 4.27 Sự tham gia người dân tới quản cơng trình thủy lợi địa bàn huyện Nam Trực 84 Bảng 4.28 Đánh giá mức độ ảnh hưởng số yếu tố khác đến quản cơng trình thủy lợi 85 ix DANH MỤC HÌNH, SƠ ĐỒ Hình 2.1 Sơ đồ phân cấp quản cơng trình thủy lợi nước ta Sơ đồ 4.1 Tổ chức quản cơng trình thủy lợi huyện Nam Trực Cơng ty TNHH MTV khai thác CTTL Nam Ninh 40 Sơ đồ 4.2 Tổ chức quản cơng trình thủy lợi huyện Nam Trực địa phương 40 Hình 4.1 Ý thức bảo vệ cơng trình thuỷ lợi chưa tốt người dân huyện Nam Trực 61 x PHỤ LỤC MẪU PHIẾU ĐIỀU TRA ĐIỀU TRA CƠ SỞ UBND XÃ I Thông tin UBND xã Họ tên: Tên đơn vị: Chức vụ: II Thông tin thủy lợi Tổng số cơng trình thủy lợi địa bàn a Trạm bơm b Số km kênh mương - Kênh cấp I + Kênh đất + Kênh bê tông gia cố - Kênh cấp II + Kênh đất + Kênh bê tông gia cố - Kênh cấp III + Kênh đất + Kênh bê tông gia cố c Số cống điều tiết nước Số cơng trình thủy lợi hoạt động Số cơng trình thủy lợi khơng hoạt động hư hỏng Số cơng trình thủy lợi địa phương quản sử dụng Số công trình trạm thủy nơng huyện quản Tổng số vốn đầu tư kiên cố hóa kênh mương Diễn giải 2014 a Vốn dân đóng góp b Vốn tài trợ c Vốn vay d Vốn hỗ trợ từ dự án 107 2015 2016 III Kết sản xuất nông nghiệp Năng suất trồng a Cây lúa b Cây ngô c Cây đậu tương d Cây rau màu Thu nhập bình quân/đầu người Tổng số đầu gia súc Tổng số đầu gia cầm Sản lượng thủy sản IV Ý kiến miễn thủy lợi phí Ý kiến Đồng ý Khơng đồng ý Giảm bớt đóng góp cho người nơng dân Sẽ khơng cơng địa phương huyện Cần có kinh phí hỗ trợ cho xã bơm tát cho diện tích chủ động phần tạo nguồn Sẽ xảy tình trạng sử dụng nước bừa bãi người nơng dân Còn thiếu ý thức bảo vệ cơng trình cơng cộng Rất hoan nghênh sách miễn thủy lợi phí nhà nước Vấn đề cần quan tâm đảm bảo nước tưới cho nông dân kịp thời V Đánh giá cơng tác quản cơng trình thủy lợi Diễn giải Hiệu Phân cấp quản CTTL Huy động tham gia cộng đồng hưởng lợi vào quản cơng trình thủy lợi Quản đầu tư xây dựng cơng trình thủy lợi 108 Chưa hiệu Quản lập kế hoạch xây dựng cơng trình thủy lợi Quản xây dựng cơng trình thủy lợi Quản vận hành cơng trình thủy lợi Quản tu, nạo vét, bảo dưỡng sửa chữa cơng trình thủy lợi Kết cơng trình thủy lợi với hoạt động sản xuất kinh doanh địa bàn huyện VI Đánh giá mức độ ảnh hưởng Rất Ảnh ảnh hưởng hưởng Diễn giải Không ảnh hưởng Tổ chức máy quản nhà nước quản CTTL Chức quản nhà nước quản CTTL Phân cấp quản nhà nước quản CTTL Trình độ lực cán quản CTTL VII Quan điểm chủ trương phát triển thủy lợi địa phương Nam Trực, ngày tháng năm 2016 Xin trân trọng cảm ơn! 109 MẪU PHIẾU ĐIỀU TRA ĐIỀU TRA HỘ NƠNG DÂN I Thơng tin chủ hộ Tên chủ hộ, tuổi, giới tính Trình độ văn hóa, Trình độ chun mơn Nghề nghiệp chủ hộ a Thuần nông [ ] b Kiêm ngành nghề [ ] c Dịch vụ, thương mại [ ] II Thông tin gia đình Số lao động gia đình a Tổng số lao động nông nghiệp b Tổng số lao động phi nông nghiệp Thơng tin tình hình sử dụng đất đai hộ Đất nông nghiệp - Đất canh tác + Đất hai lúa + Đất lúa màu + Đất chuyên màu - Đất nuôi trồng thủy sản III Kết sản xuất nông nghiệp Năng suất trồng (tạ/sào) a Cây lúa Hệ số sử dụng đất Thu nhập a Thu nhập BQ nn/năm b Thu nhập BQ/ha đất canh tác Ngành nghề Tổng số đầu gia súc, gia cầm Tổng số giống trồng IV Thơng tin thủy lợi Ơng/Bà xin vui lòng đưa đánh giá cơng tác quản vận hành cơng trình thủy lợi địa bàn nghiên cứu? 110 Diễn giải Hiệu Chưa hiệu Cung cấp kịp thời nước tưới phục vụ sản xuất Cung cấp đủ nước tưới cho diện tích gieo cấy Dẫn giữ nước để tưới Trữ nước phòng chống cháy rừng, ngăn tiêu nước nhiễm Xin Ông/Bà cho biết kết số tiêu sau cứng hóa kênh mương địa phương? Diễn giải Kết I Diện tích đất ……….m2 Đất lúa ……….m2 Đất lúa màu ……… m2 Đất chuyên màu ……… m2 Đất NTTS ……… m2 II Diện tích đất tưới III Hệ số sử dụng đất IV Năng suất lúa ………% ………Lần ……….Tạ/sào Xin Ông/Bà cho biết kết sản xuất kinh doanh, thu nhập hộ sau trước sau cứng hóa kênh mương? Diễn giải Trước cứng hóa Sau cứng hóa Thu nhập BQ nn/ năm Thu nhập BQ/ha đất canh tác Ngành nghề Số giống gia súc, gia cầm Số giống trồng Xin ông (bà) cho biết tác dụng việc kiên cố hóa kênh mương - Tăng suất trồng [ ] - Tăng vụ [ ] - Giảm tranh chấp nước [ ] - Tăng diện tích đất gieo trồng [ ] - Giảm thời gian dẫn nước [ ] - Tăng diện tích tưới chủ động [ ] 111 - Đa dạng hóa trồng, vật ni [ ] - Tăng ngành nghề phụ [ ] - Tạo việc làm [ ] - Tăng hệ số sử dụng đất [ ] - Tăng thu nhập hộ [ ] - Giảm thiểu úng lụt mùa mưa [ ] - Giảm thiểu hạn hán mùa khô [ ] Mức đóng phí thủy lợi nội đồng? Năm 2016:………… đ/sào * Mức xin ông (bà) cho biết: - Cao [ ] - Vừa [ ] - Thấp [ ] * Gia đình đóng góp thủy lợi phí - Nợ - Không nợ Gia đình có sẵn sàng tham gia số công lao động để thực việc kiên cố hóa kênh mương? Có [ ] Khơng [ ] Gia đình có sẵn sàng tham gia đóng góp kinh phí để thực việc kiên cố hóa kênh mương? Có [ ] Khơng [ ] Theo ông (bà) có cần thành lập ban tự quản nhóm sử dụng nước khơng? Có [ ] Khơng [ ] Gia đình có muốn tham gia vào ban tự quản nhóm sử dụng nước? Có [ ] Khơng [ ] 10 Xin Ơng/Bà đưa ý kiến đánh giá hiệu quản CTTL đến cảnh quan mơi trường? Diễn giải Diện tích đường lại rộng Lượng rác thải kênh mương giảm Đường quang đãng, Môi trường giảm thiểu ô nhiễm Ý thức bảo vệ CTTL cao Có 112 Khơng 11 Ơng/Bà đánh giá cách quản điều hành công tác thủy lợi địa phương? Diễn giải Tốt Chưa tốt Trình độ quản cán thủy nông Các CTTL xây dựng, tu bổ, nạo vét, sửa chữa Các CTTL kiên cố hóa Các CTTL cung cấp nước kịp thời cho sản xuất, sinh hoạt người dân 12 Xin Ông/Bà cho biết có tham gia vào hoạt động khơng? Diễn giải Có Khơng Nắm bắt thông tin dự án xây dựng CTTL Được biết tham gia vào kế hoạch phát triển CTTL Được tham gia vào giai đoạn dự án Được tham gia, khai thác sử dụng CTTL Tham gia chương trình tập huấn chủ trương sách Nhà nước thủy lợi 13 Ông/Bà đánh giá mức độ ảnh hưởng yếu tố sau đến cơng tác quản cơng trình thủy lợi địa phương? Rất ảnh hưởng Diễn giải Ảnh hưởng Không ảnh hưởng Công tác thông tin tuyên truyền Công tác xử vi phạm Pháp lệnh Khai thác bảo vệ CTTL Cơ sở hạ tầng CTTL Chuyển giao KHCN quản CTTL Công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán quản CTTL Kinh nghiệm cán quản CTTL cấp Xin trân trọng cảm ơn ý kiến đóng góp! Nam Trực, ngày tháng năm 2016 Xin trân trọng cảm ơn! 113 MẪU PHIẾU ĐIỀU TRA CẤP HUYỆN I Thông tin chung Tên người cung cấp thông tin: …………………………………………………… Địa chỉ: ……………………………………………………………………………… Vị trí cơng tác: ……………………………………………………………………… II Thông tin đất đai Loại đất ĐVT Tổng diện tích đất tự nhiên Ha Đất sản xuất nông nghiệp Ha - Đất trồng hàng năm Ha - Đất trồng lâu năm Ha Đất lâm nghiệp Ha Đất nuôi trồng thuỷ sản Ha Đất phi nông nghiệp Ha Đất chưa sử dụng Ha 2012 2013 2014 2012 2013 2014 III Thông tin lao động Diễn giải ĐVT Tổng số hộ hộ - Hộ nông nghiệp hộ - Hộ phi NN hộ Tổng số nhân khẩu - Khẩu nông nghiệp - Khẩu phi nông nghiệp Lao động lao động - Lao động NN lao động - Lao động phi NN lao động 114 IV Tình hình kinh tế Diễn giải ĐVT I Tổng GTSX theo giá SS 2010 Tỷ đồng GTSX nông, lâm, ngư nghiệp Tỷ đồng a Nông nghiệp Tỷ đồng Trồng trọt Tỷ đồng Chăn nuôi Tỷ đồng Dịch vụ Tỷ đồng b Lâm nghiệp Tỷ đồng c Thủy sản Tỷ đồng 2.Công nghiệp- xây dựng Tỷ đồng Thương mại - dịch vụ Tỷ đồng II Tổng GTSX hành Tỷ đồng GTSX nông, lâm, ngư nghiệp Tỷ đồng a Nông nghiệp Tỷ đồng Trồng trọt Tỷ đồng Chăn nuôi Tỷ đồng Dịch vụ Tỷ đồng b Lâm nghiệp Tỷ đồng c Thủy sản Tỷ đồng 2.Công nghiệp- xây dựng Tỷ đồng Thương mại - dịch vụ Tỷ đồng 115 2012 2013 2014 DIỆN TÍCH, NĂNG SUẤT MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH STT Diễn giải ĐVT I Diện tích Lúa 1.1 Lúa chiêm 1.2 Lúa mùa Ngô Khoai lang Lạc Đậu tương Dưa chuột Rau đậu lại II Năng suất Lúa 1.1 Lúa chiêm tạ/ha 1.2 Lúa mùa tạ/ha Ngô tạ/ha Khoai lang tạ/ha Lạc tạ/ha Đậu tương tạ/ha Dưa chuột tạ/ha Rau đậu lại tạ/ha 2012 116 2013 2014 V Thông tin thủy lợi Tình hình quản sử dụng CT Thủy lợi Hệ thống cơng trình Số CT A Hệ thồng tưới Kênh cấp I - Kênh bê tông - Kênh đất Kênh cấp II - Kênh bê tông - Kênh đất Kênh cấp III - Kênh bê tông - Kênh đất Hệ thống cống Số trạm bơm B Hệ thống tiêu Kênh cấp I - Kênh bê tông - Kênh đất Kênh cấp II - Kênh bê tông - Kênh đất Kênh cấp III - Kênh bê tông - Kênh đất Hệ thống cống Số trạm bơm 117 Chiều dài (m) Các câu hỏi bổ sung Nguồn kinh phí cho khai thác hệ thống kênh mương từ đâu? [ ] Ngân sách nhà nước [ ] Hợp tác xã dịch vụ nơng nghiệp [ ] Đóng góp người dân [ ] Cơng ty tài trợ Chi phí cho khai thác trạm bơm gồm chi phí nào? [ ] Chi điện vận hành [ ] Dầu bảo hành [ ] Chi lương [ ] Chi phí nạo vét kênh mương [ ] Chi phí bảo dưỡng Xin ông ( bà) cho biết mức độ tham gia nhân dân xã việc kiên cố hóa kênh mương: [ ] tích cực [ ] khơng tích cực [ ] Theo ông (bà) hiệu việc kiên cố hóa thể lĩnh vực nào? [ ] ngành trồng trọt [ ] ngành thủy sản [ ] tiêu hao điện [ ] tiêu hao nước [ ] tiêu hao nước tưới [ ] nạo vét tu bổ cơng trình thủy lợi [ ] cảnh quan môi trường Mức độ phối hợp địa phương quan chức tiến hành kiểm tra giám sát cơng trình : [ ] Thường xuyên [ ] Thỉnh thoảng [ ] Hiếm [ ] Khơng Trong q trình quản lý, ơng (bà) gặp khó khăn ? …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Xin cảm ơn! 118 MẪU : PHIẾU ĐIỀU TRA CƠNG TY THỦY NƠNG I Thơng tin chung Tên người cung cấp thông tin: …………………………………………………… Địa chỉ: ……………………………………………………………………………… Vị trí cơng tác: ……………………………………………………………………… II Thơng tin thủy lợi Tình hình quản sử dụng CT Thủy lợi huyện Nam Trực Hệ thống cơng trình A Hệ thồng tưới Kênh cấp I - Kênh bê tông - Kênh đất Kênh cấp II - Kênh bê tông - Kênh đất Kênh cấp III - Kênh bê tông - Kênh đất Hệ thống cống Số trạm bơm B Hệ thống tiêu Kênh cấp I - Kênh bê tông - Kênh đất Kênh cấp II - Kênh bê tông - Kênh đất Kênh cấp III - Kênh bê tông - Kênh đất Hệ thống cống Số trạm bơm Chiều dài (km) 119 Số lượng CT Tình hình sử dụng phí dịch vụ nước ĐVT: triệu đồng Nội dung 2013 2014 2015 Lương, phụ cấp lương Khấu hao TSCĐ Nguyên vật liệu vận hành, bảo dưỡng Sửa chữa thường xuyên TSCĐ Chi phí quản Quản phân bổ Khác Tình hình tiêu hao điện trạm bơm Đơn vị: KW/ha 2013 Nội dung ĐVT Đông Xuân Kw/ha Vụ mùa m3/ha Định mức 2014 Định mức Thực tế 2015 Thực tế Định mức Thực tế Tình hình sửa chữa cơng trình hàng năm huyện Nam Trực 2013 Hạng mục SL cơng trình Kinh phí (tr.đ) 2014 SL cơng trình Kinh phí (tr.đ) I Nguồn vốn bù thuỷ lợi phí Sửa chữa lớn Sửa chữa thường xuyên II Nguồn vốn NSNN Sửa chữa lớn Sửa chữa thường xuyên Tổng cộng Các câu hỏi bổ sung Nguồn kinh phí cho khai thác hệ thống kênh mương từ đâu? 120 2015 SL cơng trình Kinh phí (tr.đ) NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC [ ] Ngân sách nhà nước [ ] Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp [ ] Đóng góp người dân [ ] Cơng ty tài trợ Chi phí cho khai thác trạm bơm gồm chi phí nào? [ ] Chi điện vận hành [ ] Dầu bảo hành [ ] Chi lương [ ] Chi phí nạo vét kênh mương [ ] Chi phí bảo dưỡng Xin ơng ( bà) cho biết mức độ tham gia nhân dân xã việc kiên cố hóa kênh mương: [ ] tích cực [ ] khơng tích cực [ ] Theo ông (bà) hiệu việc kiên cố hóa thể lĩnh vực nào? [ ] ngành trồng trọt [ ] ngành thủy sản [ ] tiêu hao điện [ ] tiêu hao nước [ ] tiêu hao nước tưới [ ] nạo vét tu bổ cơng trình thủy lợi [ ] cảnh quan môi trường Mức độ phối hợp địa phương quan chức tiến hành kiểm tra giám sát cơng trình : [ ] Thường xun [ ] Thỉnh thoảng [ ] Hiếm [ ] Khơng Trong q trình quản lý, ơng (bà) gặp khó khăn ? …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Xin cảm ơn! 121 ... trạng quản lý cơng trình thủy lợi địa bàn huyện Nam Trực 38 4.1.1 Quản lý hệ thống cơng trình thủy lợi địa bàn huyện Nam Trực 38 4.1.2 Quản lý xây dựng cơng trình thủy lợi địa bàn huyện Nam. .. 4.1.3 Quản lý vận hành, tu, bảo dưỡng cơng trình thủy lợi địa bàn huyện Nam Trực 47 4.1.4 Quản lý tài cơng trình thủy lợi địa bàn huyện Nam Trực 55 4.2 Kết quản lý cơng trình thủy lợi. .. trình thủy lợi 85 v 4.5 Định hướng đề xuất giải pháp hoàn thiện quản lý cơng trình thủy lợi địa bàn huyện Nam Trực 86 4.5.1 Quan điểm định hướng quản lý cơng trình thủy lợi địa bàn huyện
- Xem thêm -

Xem thêm: GIẢI PHÁP QUẢN lý CÔNG TRÌNH THỦY lợi TRÊN địa bàn HUYỆN NAM TRỰC, TỈNH NAM ĐỊNH , GIẢI PHÁP QUẢN lý CÔNG TRÌNH THỦY lợi TRÊN địa bàn HUYỆN NAM TRỰC, TỈNH NAM ĐỊNH , PHẦN 1. MỞ ĐẦU, PHẦN 2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄNVỀ QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI, PHẦN 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, PHẦN 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN, PHẦN 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay