PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI lợn tập TRUNG TRÊN địa bàn HUYỆN ĐÔNG sơn, TỈNH THANH hóa

0 31 0
  • Loading ...
1/0 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/07/2018, 10:34

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM ĐỖ THẾ ANH PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI LỢN TẬP TRUNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐƠNG SƠN, TỈNH THANH HĨA Chun ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 60.34.04.10 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Mai Thanh Cúc NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP - 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, kết nghiên cứu trình bày luận văn trung thực, khách quan chưa dùng bảo vệ để lấy học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận án cám ơn, thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày tháng Tác giả luận văn Đỗ Thế Anh i năm 2017 LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn, nhận hướng dẫn, bảo tận tình thầy giáo, giúp đỡ, động viên bạn bè, đồng nghiệp gia đình Nhân dịp hồn thành luận văn, cho phép tơi bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Mai Thanh Cúc tận tình hướng dẫn, dành nhiều công sức, thời gian tạo điều kiện cho tơi suốt q trình học tập thực đề tài Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới Ban Giám đốc, Ban Quản lý đào tạo, Khoa Kinh tế Phát triển Nông thôn - Học viện Nơng nghiệp Việt Nam tận tình giúp đỡ tơi q trình học tập, thực đề tài hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức UBND huyện Đơng Sơn, phòng Nơng nghiệp & PTNT, phòng ban chun mơn khác huyện giúp đỡ tạo điều kiện cho suốt trình thực đề tài Xin chân thành cảm ơn gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ tơi mặt, động viên khuyến khích tơi hồn thành luận văn./ Hà Nội, ngày tháng Tác giả luận văn Đỗ Thế Anh ii năm 2017 MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt v Danh mục bảng vi Danh mục hình, sơ đồ, biểu đồ vii Danh mục hộp viii Trích yếu luận văn ix Thesis abstact xi Phần Mở đầu 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu 1.5 Những đóng góp luận văn Phần Tổng quan tài liệu nghiên cứu 2.1 Cơ sở lý luận 2.1.1 Các khái niệm 2.1.2 Vai trò phát triển chăn nuôi lợn tập trung 11 2.1.3 Đặc điểm chăn nuôi lợn tập trung 13 2.1.4 Nội dung phát triển chăn nuôi lợn tập trung 16 2.1.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển chăn nuôi lợn tập trung 23 2.2 Cơ sở thực tiễn 26 2.2.1 Kinh nghiệm phát triển chăn nuôi lợn tập trung giới 26 2.2.2 Kinh nghiệp phát triển chăn nuôi lợn tập trung Việt Nam 28 Phần Phương pháp nghiên cứu 36 iii 3.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 36 3.1.1 Điều kiện tự nhiên 36 3.1.2 Điều kiện kinh tế-xã hội 41 3.2 Phương pháp nghiên cứu 44 3.2.1 Phương pháp thu thập số liệu, tài liệu, thông tin 44 3.2.2 Phương pháp xử lý phân tích số liệu, thơng tin 46 3.2.3 Hệ thống tiêu nghiên cứu 47 Phần Kết nghiên cứu thảo luận 50 4.1 Thực trạng phát triển chăn nuôi lợn địa bàn huyện đơng sơn, tỉnh Thanh Hóa 50 4.1.1 Tổng đàn, sản lượng chăn nuôi lợn huyện Đông Sơn 50 4.1.2 Các hình thức tổ chức sản xuất phương thức chăn nuôi lợn địa bàn huyện 51 4.1.3 Thị trường tiêu thụ chăn nuôi lợn địa bàn nghiên cứu 53 4.1.4 Tình hình dịch bệnh cơng tác thú y chăn nuôi lợn huyện Đông Sơn 54 4.1.5 Vấn đề môi trường phát triển chăn nuôi lợn huyện Đông Sơn 56 4.1.6 Đánh giá kết hiệu chăn nuôi lợn địa bàn nghiên cứu 57 4.1.7 Đánh giá chung thực trạng phát triển chăn nuôi lợn địa bàn huyện Đơng Sơn, tỉnh Thanh Hóa 63 4.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển chăn nuôi lợn tập trung địa bàn nghiên cứu 64 4.2.1 Nhóm yếu tố khách quan 64 4.2.2 Nhóm yếu tố chủ quan 67 4.2.3 Điểm mạnh, điểm yếu, hội thách thức phát triển chăn nuôi lợn huyện Đông Sơn 70 4.3 Các giải pháp chủ yếu phát triển chăn nuôi lợn tập trung 74 4.3.1 Định hướng phát triển chăn nuôi lợn tập trung địa bàn huyện Đông Sơn 74 4.3.2 Các giải pháp phát triển chăn nuôi lợn tập trung địa bàn huyện Đông Sơn 77 Phần Kết Luận Và Kiến Nghị 89 5.1 Kết luận 89 5.2 Kiến nghị 91 Tài liệu tham khảo 92 Phụ lục 96 iv DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa tiếng Việt BQ Bình qn CN Chăn ni CNH Cơng nghiệp hóa CN-XD Cơng nghiệp - xây dựng CSHT Cơ sở hạ tầng DV Dịch vụ HĐH Hiện đại hóa HQKT Hiệu kinh tế HTX Hợp tác xã KHCN Khoa học công nghệ NN Nhà nước NN – PTNT Nông nghiệp Phát triển nông thôn NN- LN - TS Nông nghiệp - lâm nghiệp - Thủy sản NXB Nhà xuất PTNT Phát triển nông thôn QĐ Quyết định SXHH Sản xuất hàng hóa SXNN Sản xuất Nơng nghiệp TL Tỷ lệ UBND Ủy ban nhân dân VSATTP Vệ sinh an toàn thực phẩm v DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Số lượng lợn phân theo địa phương giai đoạn 2009 - 2015 29 Bảng 3.1 Diện tích dân số xã huyện năm 2015 37 Bảng 3.2 Hiện trạng sử dụng đất huyện Đông Sơn năm 2014 40 Bảng 3.3 Giá trị sản xuất (GTSX) giai đoạn 2005 – 2015 42 Bảng 3.4 Giá trị gia tăng (GTGT) giai đoạn 2005 – 2015 43 Bảng 4.1 Tổng đầu lợn địa bàn huyện Đông Sơn 50 Bảng 4.2 Quy mô chăn nuôi hộ điều tra địa bàn huyện 51 Bảng 4.3 Tình hình cơng bố dịch bệnh địa bàn từ năm 2005 – 2014 54 Bảng 4.4 Tình hình tiêm phòng cho đàn lợn thịt hộ điều tra 55 Bảng 4.5 Thực trạng dự báo tải lượng chất ô nhiễm chăn nuôi lợn đến năm 2020 56 Bảng 4.6 Chi phí trang trại chăn ni lợn tập trung huyện Đông Sơn 58 Bảng 4.7 Chi phí hộ chăn ni lợn huyện Đông Sơn 59 Bảng 4.8 So sánh chi phí chăn ni lợn theo hình thức trang trại chăn nuôi thường 60 Bảng 4.9 Kết chăn ni lợn thịt hộ gia đình 61 Bảng 4.10 So sánh hiệu kinh tế chăn nuôi lợn theo hướng trang trại chăn ni hộ gia đình thơng thường 62 Bảng 4.11 Dân số lao động huyện Đông Sơn giai đoạn 2005 – 2015 69 Bảng 4.12 Điểm mạnh, điểm yếu, hội thách thức phát triển chăn nuôi lợn tập trung huyện Đông Sơn 71 vi DANH MỤC HÌNH, SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ Hình 4.1 Chăn nuôi lợn tập trung xã Tân Hưng, huyện Lạng Giang 32 Sơ đồ 4.1 Kênh tiêu thụ sản phẩm thịt lợn huyện Đông Sơn 53 Biểu đồ 4.1 Sản lượng thịt lợn qua năm 51 Biểu đồ 4.2 Cơ cấu kênh tiêu thụ thịt lợn địa bàn huyện Đông Sơn 54 Biểu đồ 4.3 Tình hình xử lý nước thải chăn nuôi địa bàn nghiên cứu 57 Biểu đồ 4.4 Tình hình sử dụng thức ăn chăn nuôi địa bàn nghiên cứu 68 vii DANH MỤC HỘP Hộp 4.1 Công tác tuyên truyền phòng chữa bệnh cho lợn 56 Hộp 4.2 Chăn nuôi tập trung, chi phí giảm nhiều 61 Hộp 4.3 Yếu tố hạ tầng chăn nuôi lợn 66 Hộp 4.4 Hiệu kinh tế cao kiểm soát tốt dịch bệnh 69 viii TRÍCH YẾU LUẬN VĂN Tên tác giả: Đỗ Thế Anh Tên luận văn: “Phát triển chăn nuôi lợn tập trung địa bàn huyện Đơng Sơn, tỉnh Thanh Hóa” Ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 60.34.04.10 Cơ sở đào tạo: Học Viện Nông nghiệp Việt Nam Huyện Đông Sơn huyện đà phát triển với nhiều bước ngoặt kinh tế - xã hội Phát triển nơng nghiệp nơng thơn nói chung phát triển chăn ni lợn nói riêng vấn đề cấp, ban ngành huyện đặc biệt quan tâm Trong thời gian qua ngành chăn nuôi huyện gặt hái kết định Tuy nhiên chăn nuôi lợn huyện thời gian qua số hạn chế chăn ni lợn gặp nhiều khó khăn như: quy mơ nhỏ lẻ, khâu chọn giống nhiều bất cập, thức ăn chăn nuôi chưa chủ động, vùng nguyên liệu cho chế biến thức ăn chưa an toàn Ngoài xuất diễn biến phức tạp nhiều loại dịch bệnh vật nuôi heo tai xanh, lở mồm long móng,… với ảnh hưởng trầm trọng ô nhiễm môi trường chăn nuôi có tác động tiêu cực khiến chăn ni lợn chậm phát triển Xuất phát từ thực tiễn tiến hành nghiên cứu đề tài: “Phát triển chăn nuôi lợn tập trung địa bàn huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa” với mục tiêu nhằm: i) Góp phần hệ thống hóa sở lý luận thực tiễn phát triển chăn nuôi lợn tập trung; ii) Đánh giá thực trạng chăn ni lợn phân tích yếu tố ảnh hưởng đến phát triển chăn nuôi lợn tập trung năm qua; iii) Định hướng đề xuất giải pháp chủ yếu nhằm phát triển chăn nuôi lợn tập trung địa bàn nghiên cứu Đề tài sử dụng phương pháp vấn trực tiếp thơng qua bảng câu hỏi có sẵn với cấu bao gồm: 23 phiếu vấn cán làm công tác quản lý nông nghiệp huyện xã, 135 phiếu bao gồm hộ, gia trại, trang trại chăn nuôi địa bàn nghiên cứu Nội dung thông tin thu thập đối tượng tập trung vào việc đánh giá thực trạng, nguyên nhân vấn đề phát sinh trình phát triển chăn nuôi lợn tập trung Các phương pháp thống kê mô tả, thống kê phân tích, phương pháp so sánh, phương pháp phân tích SWOT phương pháp để phân tích Các nhóm tiêu đánh giá bao gồm tiêu thông tin chung đối tượng khảo sát, tiêu phản ánh thực trạng chăn nuôi Các tiêu phản ánh hiệu kinh tế phát triển chăn nuôi lợn tập trung ix Kết nghiên cứu cho thấy, năm qua, với phát triển chung ngành nông nghiệp, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ngành chăn nuôi tiếp tục tăng cao số lượng, chất lượng, quy mô hiệu quả, bước đưa chuyển đổi từ chăn nuôi tự cấp, tự túc phân tán nhỏ lẻ sang chăn nuôi tập trung theo quy mơ hướng sản xuất hàng hố Tuy nhiên q trình phát triển ngành chăn ni lợn bộc lộ nhiều hạn chế, khó khăn vướng mắc cần khắc phục như: Chăn ni lợn tự phát thiếu quy hoạch, phát triển gần đường, phát triển đan xen khu dân cư; Quy mô sản xuất nhỏ lẻ, phân tán cơng nghệ thiếu đồng bộ, trình độ quản lý, khoa học công nghệ thiết bị chăn ni nhìn chung lạc hậu, suất vật nuôi thấp giá thành sản phẩm cao Thị trường giá không ổn định, tiêu thụ sản phẩm phụ thuộc vào tư thương, nguồn vốn ưu đãi NN hạn chế, số lượng vốn vay thấp, thời gian cho vay vốn ngắn không theo chu kỳ chăn nuôi, lãi suất cao, thủ tục xin vay vốn nhiều phiền hà Hiệu kinh tế hình thức chăn nuôi thủ công, manh mún, nhỏ lẻ thấp nhiều so với chăn nuôi tập trung quy mô lớn Bên cạnh xác định yếu tố ảnh hưởng đến chăn ni lợn tập trung như: Điều kiện tự nhiên; chế, sách; hạ tầng phục vụ sản xuất thị trường; Các yếu tố kỹ thuật chăn nuôi lợn (giống, thức ăn chăn ni, thú y, ); nguồn lực tài chính; nguồn lực lao động; Các nhóm giải pháp nhằm phát triển chăn nuôi lợn tập trung địa bàn huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa thời gian tới bao gồm: i) Giải pháp quy hoạch đất đai; ii) Giải pháp tổ chức sản xuất; iii) Giải pháp vốn; iv) Giải pháp môi trường chăn nuôi; v) Giải pháp thị trường; vi) Giải pháp khoa học kỹ thuật công nghệ; vii) viii) Phát triển chăn nuôi gắn liền với khu vực chế biến, giết mổ x THESIS ABSTACT Author: Do The Anh Thesis title: Development pig production in centralization area in Dong Son district, Thanh Hoa province Major: Economics management Code: 60.34.04.10 Educational organization: Vietnam National University of Agriculture (VNUA) Dong Son District is a district are on the rise with economic and society Agriculture and rural development in general and the development of pig production in particular is one of the issues at all levels and departments of the district paid special attention In recent years, the district's livestock industry has achieved certain results However, pig farming in the district in recent years faced many difficulties such as small scale, species selection is inadequate, feed not proactive, natural areas materials for food processing is not safe Also the appearance and complicated developments of many kinds of livestock diseases such as blue-ear, foot and mouth disease, coupled with the severe impact of the environmental pollution in livestock production has a negative impact on pig farming causes retardation Stemming from my practice to conduct research on the topic: " Development pig production in centralization area in Dong Son district, Thanh Hoa province " with the aim to: i) contribute to systematize the rationale and development practices about Development pig production in centralization area; ii) Assessment of the situation pig and analyze the factors affecting the Development pig production in centralization area; iii) propose orientations and major measures to develop pig production in centralization area in Dong Son district, Thanh Hoa province Research using direct interviews through a questionnaire available with the structure include: 23 questionnaires for officials about agricultural management in districts and communes, 135 observations, including households, Family farms, farms in the study area Contents of the information collected in each subject focused on assessing the situation, causes and issues arising in the course of development concentrated pig production The descriptive statistical methods, statistical analysis, comparative method, SWOT analysis method is the primary method for analysis The target group includes evaluation criteria for general information of the object to be examined, the indicators reflecting the situation of animal husbandry and indicators reflecting the economic efficiency of pig production development focus xi The study results showed that, over the years, along with the development of the agricultural sector, the growth rate of the production value of the livestock sector continues to increase in both quantity and quality, scale and effective, gradually bringing transition from subsistence farming, small self-distributed to livestock focus on the size and direction of commodity production However in the process of developing the swine industry also revealed many limitations, and difficulties to be overcome, such as: Pigs are spontaneous unplanned development near roads, development of parks interlaced residential; Small production scale, distributed asynchronous technology, management skills, science and technology and farming equipment generally backward, low productivity of livestock product prices high The market price instability, product consumption depends on the traders, Agriculture and concessional resources are very limited, the number of loans is low, short-time loans are not the breeding cycle, high interest rates, loan application procedures are more troublesome Economic efficiency of livestock forms manually, fragmented, small scale is much lower than with concentrated livestock scale Besides identifying the main factors affecting such centralized pig farming: The natural conditions; policy mechanisms; infrastructure for production and marketing; Technical factors in pig production (seeds, animal feed, veterinary, ); financial resource; labor resources; Solutions for development pig production in centralization area in Dong Son district, Thanh Hoa province include: i) Solution on land planning; ii) solution for manufacturing organizations; iii) capital solutions; iv) Environmental Solutions livestock; v) solution on the market; vi) Solutions on technical science and technology; vii) viii) develop husbandry areas associated with processing and slaughtering xii PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Kinh tế nơng nghiệp nước ta hướng tới mục tiêu phát triển nơng nghiệp hàng hóa tập trung, sản phẩm đa dạng, hiệu cao, hướng tới nông nghiệp chất lượng cao, đảm bảo an toàn vệ sinh, đáp ứng cho công nghiệp chế biến, tiêu dùng xuất Từ mục tiêu này, thời gian qua, ngành chăn ni nói chung chăn ni lợn nói riêng có nhiều chuyển biến rõ rệt Chiến lược phát triển ngành chăn nuôi đến năm 2020 đề mục tiêu xây dựng chăn ni an tồn sinh học, bền vững Song thực tế, chăn ni lợn gặp nhiều khó khăn như: quy mơ nhỏ lẻ, khâu chọn giống nhiều bất cập, thức ăn chăn ni chưa chủ động, vùng nguyên liệu cho chế biến thức ăn chưa an toàn Ngoài xuất diễn biến phức tạp nhiều loại dịch bệnh vật nuôi heo tai xanh, lở mồm long móng,… với ảnh hưởng trầm trọng nhiễm mơi trường chăn ni có tác động tiêu cực khiến chăn nuôi lợn chậm phát triển Trước tình hình nêu trên, nhận định để phát triển chăn ni lợn ổn định, có chiều sâu, cần rà soát quy hoạch lại đất đai, cần hình thành khu chăn ni tập trung riêng biệt, mang tính cơng nghiệp, độc lập, cách xa khu dân cư Chính hình thức chăn ni nhỏ lẻ, phân tán, kỹ thuật lạc hậu đường dễ dẫn tới thất bại Do chăn ni tập trung xem hướng phát triển bền vững, có đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu an toàn dịch bệnh cho lợn, an tồn mơi trường đảm bảo sản phẩm nguồn thực phẩm Huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa huyện có nhiều tiềm phát triển chăn nuôi đặc biệt phát triển chăn nuôi lợn Trong năm qua phát triển chung tỉnh, huyệnthành tựu định phát triển kinh tế nông thôn, đặc biệt phát triển chăn ni lợn theo hướng tập trung Tuy nhiên nhìn nhận cách thực tế, việc phát triển chăn nuôi lợn tập trung chưa tương xứng với tiềm năng, mạnh huyện, quy mơ đàn địa bàn nhỏ lẻ manh mún, việc áp dụng tiến khoa học kỹ thuật, cơng nghiệp hố chăn ni lợn chưa cao, mơi trường chăn ni nhìn chung để ô nhiễm ảnh hưởng đến đời sống hộ dân xung quanh, việc kiểm sốt dịch bệnh khó khăn Mặt khác, phát triển chăn ni lợn cách tự phát, ạt, chưa có định hướng quy hoạch rõ ràng dẫn đến nhiều bất cập khó lường q trình phát triển Đây vấn đề nhận quan tâm lớn lãnh đạo cấp, ngành người sản xuất Chính lý trên, tơi tiến hành nghiên cứu đề tài: “Phát triển chăn nuôi lợn tập trung địa bàn huyện Đơng Sơn, tỉnh Thanh Hóa” 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung Đánh giá thực trạng phát triển chăn nuôi lợn huyện Đông Sơn thời gian qua, từ làm sở định hướng đề xuất giải pháp chủ yếu để phát triển chăn nuôi lợn tập trung địa bàn huyện Đơng Sơn, tỉnh Thanh Hóa giai đoạn tới 1.2.2 Mục tiêu cụ thể Góp phần hệ thống hóa sở lý luận thực tiễn phát triển chăn nuôi lợn tập trung; Đánh giá thực trạng phát triển chăn nuôi lợn tập trung địa bàn huyện Đơng Sơn; Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến phát triển chăn nuôi lợn tập trung năm qua; Đề xuất định hướng giải pháp chủ yếu nhằm phát triển chăn nuôi lợn tập trung địa bàn nghiên cứu thời gian tới 1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU Thực trạng phát triển chăn nuôi lợn tập trung huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa thời gian qua sao? Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển chăn nuôi lợn tập trung địa bàn huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa? Những giải pháp nhằm phát triển chăn nuôi lợn tập trung huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa? 1.4 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài vấn đề lý luận thực tiễn phát triển chăn nuôi lợn theo hướng tập trung Chủ thể đề tài lựa chọn để nghiên cứu bao gồm: - Trang trại, gia trại, hộ gia đình chăn ni lợn địa bàn huyện Đơng Sơn, tỉnh Thanh Hóa; - Các cán địa phương tham gia công tác quản lý phát triển chăn nuôi lợn địa bàn (cán cấp tỉnh, cấp huyện cấp xã) - Các sách Nhà nước địa phương có liên quan đến vấn đề nghiên cứu 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu * Phạm vi nội dung Đề tài tập trung nghiên cứu thực trạng, phân tích yếu tố ảnh hưởng, từ đề xuất giải pháp phát triển chăn nuôi lợn tập trung địa bàn huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa giai đoạn tới * Phạm vi khơng gian Đề tài tiến hành nghiên cứu huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa * Phạm vi thời gian Nghiên cứu thực từ ngày 01/11/2015 đến ngày 01/09/2016 Nguồn số liệu thứ cấp thu thập từ năm 2010 đến năm 2015 1.5 NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN VĂN Đề tài đánh giá thực trạng phát triển chăn nuôi lợn bao gồm chăn nuôi tập trung chăn nuôi không tập trung huyện Đông Sơn thông qua việc đánh giá nội dung: hình thức tổ chức sản xuất phương thức chăn nuôi lợn địa bàn; tình hình dịch bệnh cơng tác thú y; vấn đề mơi trường; Qua đánh giá cách thực tế tình hình chăn ni lợn địa bàn huyện Đông Sơn, so sánh hiệu hình thức chăn ni tập trung chăn ni khơng tập trung Bên cạnh đó, đề tài phân tích yếu tố ảnh hưởng đến phát triển chăn nuôi lợn tập trung Đông Sơn bao gồm: Điều kiện tự nhiên; chế, sách; sở hạ tầng; thị trường; yếu tố kỹ thuật chăn ni lợn; nguồn lực tài chính; để từ làm để đề xuất nhóm giải pháp mang tính hệ thống đồng bộ, giải pháp liên quan đến quy hoạch đất đai, tổ chức sản xuất chăn nuôi lợn tập trung, vốn, môi trường, sở hạ tầng, nguồn lực cho phát triển chăn nuôi lợn thịt giải pháp liên quan đến kỹ thuật chăn nuôi lợn thịt PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 2.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN 2.1.1 Các khái niệm 2.1.1.1 Khái niệm phát triểnphát triển kinh tế a Khái niệm phát triển Phát triển hiểu phạm trù triết học dùng để trình vận động tiến lên từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, từ hoàn thiện đến hồn thiện vật Q trình diễn vừa dần dần, vừa nhảy vọt, đưa tới đời thay cũ Quan điểm cho rằng, phát triển kết trình thay đổi lượng dẫn đến thay đổi chất, q trình diễn theo đường xốy ốc hết chu kỳ vật lặp lại dường vật ban đầu cấp độ cao (Nguyễn Ngọc Long cs., 2009) Từ khái niệm phát triển, rút khái niệm phát triển sản xuất: Phát triển sản xuất trình vận động đối tượng sản xuất từ trình độ thấp đến trình độ cao, từ đơn giản đến phức tạp, từ hồn thiện đến hồn thiện hơn, bao hàm việc phát triển mặt lượng mặt chất b Khái niệm phát triển kinh tế Phát triển kinh tế hiểu trình tăng tiến mặt kinh tế Phát triển kinh tế xem trình biến đổi lượng chất; kết hợp cách chặt chẽ q trình hồn thiện hai vấn đề kinh tế xã hội quốc gia (Phạm Ngọc Linh Nguyễn Thị Kim Dung, 2008) Quá trình biến đổi lượng gia tăng tổng mức thu nhập kinh tế mức gia tăng thu nhập BQ đầu người; Sự biến đổi chất kinh tế biến đổi theo xu cấu kinh tế biến đổi ngày tốt vấn đề xã hội Mục tiêu cuối phát triển kinh tế quốc gia tăng trưởng hay chuyển dịch cấu kinh tế, mà việc xố bỏ nghèo đói, suy dinh dưỡng, tăng lên tuổi thọ bình quân, khả tiếp cận đến dịch vụ y tế, nước sạch, trình độ dân trí giáo dục quảng đại quần chúng nhân dân v.v Hoàn thiện tiêu chí thay đổi chất xã hội trình phát triển 2.1.1.2 Các khái niệm, đặc trưng khác chăn nuôi lợn tập trung a Các khái niệm chăn nuôi lợn tập trung kinh tế trang trại Về chất chăn nuôi lợn tập trung bao gồm “trang trại” hay “nơng trại” thuật ngữ gắn liền với hình thức sản xuất nơng nghiệp mang tính chất tập trung sở diện tích đất đủ lớn để sản xuất nơng sản hàng hố theo quy mơ tập trung Vậy thực chất chăn nuôi lợn tập trung bao gồm “trang trại” hay “nông trại” khái niệm đồng Chăn nuôi lợn tập trung tổng thể yếu tố vật chất sản xuất quan hệ kinh tế nảy sinh trình hoạt động tồn tại, nơi kết hợp yếu tố vật chất sản xuất chủ thể quan hệ kinh tế (Đỗ Văn Viện, 2001) Do chăn ni lợn tập trung ngồi kinh tế nhìn nhận từ phía xã hội môi trường Trong nghiên cứu quản lý người ta thường trọng đến nội dung kinh tế mà quan tâm đến nội dung xã hội mơi trường Do nói đến chăn ni lợn tập trung người ta thường nói đến kinh tế trang trại kinh tế nông trại, khái niệm phải thể nét chất kinh tế, tổ chức sản xuất khu vực chăn nuôi lợn tập trung điều kiện kinh tế thị trường Trước hết trang trại hay nông trại sở sản xuất kinh doanh nhà sản xuất kinh doanh Kinh tế trang trại hình thức tổ chức kinh tế sở, chủ doanh nghiệp trực tiếp tổ chức sản xuất nông sản hàng hoá dựa hợp tác phân công lao động xã hội, chủ doanh nghiệp đầu tư vốn thuê mướn phần lớn hầu lao động trang bị tư liệu sản xuất để sản xuất kinh doanh theo yêu cầu kinh tế thị trường, Nhà nước bảo hộ theo luật định Bản chất chăn nuôi lợn tập trung hình thức tổ chức sản xuất hàng hố nông nghiệp nông thôn, chủ yếu dựa vào hộ gia đình có khả chăn ni sản xuất nơng nghiệp hàng hố, có quy mơ đất đai, lao động vốn thu nhập tương đối cao so với mức trung bình kinh tế hộ gia đình địa phương Theo quan điểm nên đề cập đến hình thức huy động nguồn lực (đất đai, lao động vốn ) Nhưng việc huy động sử dụng nguồn lực phải đảm bảo tính hợp pháp, Nhà nước bảo hộ phải chịu trách nhiệm trước việc huy động sử dụng nguồn lực Xuất phát từ quan niệm trên, tơi cho việc quy hoạch khu vực chăn nuôi lợn tập trung, hình thức tổ chức kinh tế nơng, lâm, ngư nghiệp Được hình thành sở kinh tế hộ mang tính chất sản xuất hàng hố rõ rệt Có tập trung tích tụ ruộng đất cao yếu tố sản xuất Có nhu cầu cao thị trường, khoa học cơng nghệ, tỷ suất hàng hố thu nhập cao so với mức bình quân hộ gia đình vùng b Đặc trưng chăn ni lợn tập trung Khu vực chăn nuôi lợn tập trung loại hình riêng, phân biệt với hình thức sản xuất tập trung khác đặc trưng sau - Mục đích sản xuất khu vực chăn ni tập trung sản xuất hàng hố thực phẩm với quy mô tương đối lớn - Mức độ tập trung hố chun mơn hố điều kiện yêu cầu sản xuất cao hẳn (vượt trội) so với sản xuất nông hộ, thể quy mô sản xuất đất đai, đầu lợn, lao động, tiền vốn, giá trị nơng sản phẩm hàng hố - Người sản xuất, chủ hộ chăn ni có kiến thức kinh nghiệm trực tiếp điều hành sản xuất, biết áp dụng tiến khoa học kỹ thuật tiếp nhận chuyển giao công nghệ vào sản xuất, sử dụng lao động gia đình lao động làm thuê từ bên ngồi vào sản xuất hiệu cao, có thu nhập vượt trội so với kinh tế hộ gia đình (Ban vật giá Chính phủ, 2000) Đặc trưng chăn nuôi lợn tập trung sở để phân biệt, nhận diện loại hình tổ chức sản xuất kinh doanh nơng nghiệp có đặc trưng sau: - Một là: đặc trưng khu vực chăn ni lợn tập trung sản xuất hàng hố Chun mơn hố, tập trung hố sản xuất thương phẩm hàng hoá dịch vụ theo nhu cầu thị trường, quy mô sản xuất thu nhập cao hẳn (vượt trội) quy mơ thu nhập trung bình kinh tế hộ địa bàn - Hai là: thị trường sản xuất hàng hố hàng hố ln gắn với thị trường, thị trường bán sản phẩm mua vật tư nhân tố có tính chất chiến lược phát triển sản xuất sản phẩm hàng hoá số lượng, chất lượng hiệu kinh doanh khu vực chăn nuôi lợn tập trung - Ba là: lao động, hộ nông hộ sử dụng nguồn lao động vốn có gia đình, bên cạnh hộ sử dụng lao động th bên ngồi theo thời vụ thường xuyên quanh năm - Bốn là: chủ chăn ni lợn người có kiến thức, có kinh nghiệm làm ăn, am hiểu thị trường trực tiếp điều hành sản xuất Biết áp dụng tiến khoa học kỹ thuật, tiếp nhận chuyển giao công nghệ vào sản xuất kinh tế nông hộ c Điều kiện hình thành phát triển khu vực chăn nuôi tập trung - Các điều kiện môi trường kinh tế pháp lý Sự tác động tích cực phù hợp Nhà nước, có vai trò to lớn vịêc tạo môi trường kinh tế pháp lý để hình thành phát triển khu vực kinh tế chăn nuôi lợn tập trung Sự tác động Nhà nước thể thông qua hoạt động sau: + Định hướng cho việc hình thành phát triển khu vực chăn nuôi tập trung thông qua việc quy hoạch phát triển ban hành sách kinh tế- xã hội; + Khuyến khích hình thành phát triển khu vực kinh tế chăn nuôi tập trung thơng qua biện pháp đòn bẩy kinh tế, nhằm tạo điều kiện cho phát triển khu vực kinh tế chăn ni tập trung khuyến khích hình thức liên doanh, liên kết kinh tế phục vụ cho chăn nuôi tập trung; + Hỗ trợ nguồn lực cho hình thành phát triển khu vực kinh tế chăn nuôi tập trung như: Hỗ trợ kinh phí đào tạo chủ chăn ni người quản lý, xây dựng sở hạ tầng, hỗ trợ việc chuyển giao tiến khoa học công nghệ (Phạm Xuân Thanh, 2015) - Có quỹ đất cần thiết có sách ruộng đất tập trung thành khu vực cho người có khả điều kiện phát triển khu vực chăn nuôi lợn tập trung Nói chung diện tích đất để SXNN bình qn đầu người cao hay thấp cho phép tích tụ tập trung ruộng đất nhanh hay chậm để nông trại, nơng hộ có điều kiện phát triển khu vực chăn ni lợn tập trung - Có hỗ trợ công nghiệp chế biến sản phẩm nông sản Khu vực chăn ni lợn tập trung hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh nơng nghiệp có quy mơ lớn kinh tế nơng hộ, mục đích sản xuất chăn nuôi tập trung tạo nhiều sản phẩm để bán Nếu khơng có hỗ trợ tích cực cơng nghiệp chế biến hoạt động sản xuất khu vực chăn nuôi lợn tập trung bị ảnh hưởng lớn Sự phát triển công nghiệp chế biến nhân tố quan trọng để kích cung khu vực chăn ni lợn tập trung công nghiệp chế biến phát triển tạo thị trường tiêu thụ rộng lớn ổn định cho khu vực chăn nuôi lợn tập trung - Sự phát triển định kết cấu hạ tầng kỹ thuật trước hết hệ thống giao thông, điện nước, để đáp ứng nhu cầu cho xã hội số lượng giá thời điểm cung cấp đòi hỏi hoạt động sản xuất kinh doanh khu vực chăn ni tập trung phải hình thành sở có hệ thống hạ tầng kỹ thuật phát triển trình độ định Kết cấu hạ tầng kỹ thuật địa bàn vùng rộng lớn chủ yếu hình thành qua sách đầu tư Nhà nước, sở vật chất kỹ thuật chủ hộ chăn nuôi cần tới giúp đỡ định Nhà nước thông qua sách hình thức phù hợp - Sự hình thành vùng SXNN chun mơn hố cao hình thành khu vực chun mơn hoá SXNN tập trung Là điều kiện cần thiết có ảnh hưởng tích cực tới hình thành phát triển khu vực chăn nuôi lợn tập trung vùng chun canh tập trung ln gắn liền với công nghiệp chế biến, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiêu thụ nông sản phẩm khu vực chăn nuôi lợn tập trung - Sự phát triển định mối liên kết kinh tế nơng nghiệp, hình thành khu vực kinh tế chăn ni lợn tập trung q trình phát triển theo hướng chun mơn hố sản xuất khu vực chăn ni tập trung Vì liên kết kinh doanh chủ chăn nuôi, nơng hộ ngày có vai trò quan trọng định đến hoạt động khu vực chăn nuôi lợn tập trung Sự hình thành phát triển hình thức liên kết kinh tế nơng nghiệp ngày trở thành điều kiện cần thiết cho hình thành phát triển khu vực kinh tế chăn nuôi lợn tập trung * Các điều kiện chủ hộ chăn nuôi lợn tập trung - Phải có ý chí tâm làm giàu từ nghề nơng, điều kiện ý chí tâm làm giàu điều kiện quan trọng cho hình thành phát triển khu vực kinh tế chăn ni lợn tập trung Chỉ có người có ý chí tâm làm giàu từ nghề nơng dám đầu tư tiền, tri thức công sức vào nghề nơng lợi nhuận rủi ro nhiều - Phải có tích luỹ định kinh nghiệm sản xuất, có tri thức lực định tổ chức sản xuất kinh doanh, phần lớn khu vực chăn ni lợn tập trung hình thành từ chuyển biến chất kinh tế nơng hộ, q trình chuyển biến q trình tích luỹ yếu tố vật chất để hình thành phát triển khu vực chăn nuôi lợn tập trung, đồng thời q trình tích luỹ kinh nghiệm sản xuất, tích luỹ tri thức lực sản xuất kinh doanh Trong thực tế chủ chăn ni, chủ nơng hộ có kinh nghiệm sản xuất có trình độ lực tổ chức sản xuất kinh doanh nơng nghiệp dám đầu tư kinh doanh, biết đầu tư kinh doanh gì, để mang lại HQKT cao đáp ứng nhu cầu thị trường Đồng thời biết khai thác nguồn lực, lợi cạnh tranh để lựa chọn phương hướng chiến lược kinh doanh tổ chức trình sản xuất kinh doanh theo định hướng lựa chọn - Phải có tập trung tới quy mô định yếu tố vật chất sản xuất, trước hết ruộng đất tiền vốn, thừa nhận khu vực chăn nuôi tập trung có quy mơ sản xuất lớn nơng hộ, tức thừa nhận khu vực chăn nuôi lợn tập trung yếu tố ruộng đất, vốn, tư liệu sản xuất tập trung với quy mô lớn nông hộ Chỉ yếu tố sản xuất tập trung tới quy mô định có sản xuất hàng hố, có khu vực chăn ni tập trung Như coi tập trung yếu tố sản xuất điều kiện để đời phát triển khu vực kinh tế chăn nuôi lợn tập trung - Quản lý sản xuất khu vực chăn nuôi tập trung phải dựa sở hạch tốn phân tích kinh doanh Với mục đích chủ yếu tạo nhiều thu nhập có lợi nhuận cao, nên sở thực hạch tốn phân tích kinh doanh khu vực chăn ni lợn tập trung tính giá thành sản phẩm, để biết sản xuất có lãi hay lỗ Có nên tiếp tục sản xuất hay không Đặc biệt thông qua hạch tốn khu vực chăn ni tập trung kiểm sốt chi phí sản xuất Mới tìm khâu, yếu tố đầu vào, biết yếu tố đầu tư hợp lý chưa hợp lý, từ phải hạ giá thành sản phẩm tăng lực sản xuất (Nguyễn Quốc Chỉnh cs., 2005) Để thực hạch tốn kinh doanh có lợi nhuận cao khu vực chăn nuôi tập trung cần ý vấn đề sau: + Cần tổ chức việc đào tạo kiến thức hạch toán phân tích kinh doanh cho chủ trang trại, nơng hộ người quản lý chăn nuôi + Cần có chế độ kết tốn thống cho chủ hộ chăn nuôi, phù hợp với đặc điểm khu vực chăn nuôi lợn tập trung làm sở để tiến hành hạch toán kinh doanh d Phân loại khu vực chăn ni lợn tập trung Hiện có nhiều cách phân loại khu vực chăn nuôi lợn tập trung khác nhau, tác giả dựa vào tiêu chí khác để phân loại tùy vào đặc điểm, điều kiện cụ thể địa phương mà khu vực chăn nuôi lợn tập trung phân chia thành loại khác sau: - Theo quy mô đất đai: bao gồm hộ chăn ni, nơng trại có quy mơ nhỏ (2 - ha), hộ chăn nuôi nông trại có quy mơ vừa (5 - 10 ha), hộ chăn ni nơng trại có quy mơ lớn (10 - 30 ha) hộ chăn ni nơng trại có quy mơ vượt hạn điền lớn 30 - Theo cấu sản xuất hộ chăn nuôi: + Hộ sản xuất kinh doanh tổng hợp: loại hộ chăn nuôi kết hợp nông nghiệp với lâm nghiệp, nông nghiệp với tiểu thủ công nghiệp, trồng trọt với chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản với ngành nghề khác Hộ chăn ni tổng hợp kết hợp hình thức sản xuất kinh doanh khác mang tính tổng hợp Sản phẩm làm số lượng loại khơng lớn đa dạng chủng loại + Hộ chăn ni chun mơn hóa: loại hộ chăn nuôi tạo hai sản phẩm như: Hộ chun chăn ni lợn, hộ chun chăn ni gia cầm, hộ chun chăn ni bò, hộ chun trồng hoa cảnh, hộ chuyên trồng ăn - Phân theo hình thức quản lý: + Hộ sản xuất hợp doanh theo cổ phần: hộ thực theo nguyên tắc cổ phần Hộ thường có quy mô lớn, sử dụng nhiều lao động làm thuê + Hộ liên doanh: hộ số chủ hộ có đất, vốn, tư liệu sản xuất quy mô nhỏ hợp lại với để trở thành trang trại có quy mơ lớn chủ hộ mạnh mặt như: hộ mạnh đất đai, hộ mạnh vốn, hộ mạnh lao động, kinh nghiệm quản lý chủ hộ hợp tác với để tạo sản phẩm có đủ sức cạnh tranh thị trường + Hộ gia đình: dạng chủ yếu Việt Nam nay, chủ hộ đứng làm công tác quản lý, độc lập sản xuất, có tư cách pháp nhân sử dụng lao động gia đình chủ yếu - Phân theo ngành nghề sản xuất: hộ phân loại theo thu nhập, theo hai hướng hộ sản xuất hộ kinh doanh Trong hộ sản xuất thu nhập chủ yếu từ sản xuất Hộ kinh doanh thu nhập chủ yếu từ kinh doanh 10 - Phân loại theo mối quan hệ sở hữu lao động: + Hộ gia đình: hộ mà người chủ sở hữu đồng thời người lao động, th khơng th thêm lao động + Hộ tư nhân: hộ mà người chủ sở hữu khơng lao động có lao động làm công tác quản lý, thuê lao động chủ yếu e Định hướng phát triển chăn nuôi lợn tập trung Phát triển khu vực chăn nuôi lợn tập trung mơ hình tổ chức sản xuất hàng hố có hiệu quả, vượt trội so với sản xuất hộ nông dân kể giá trị, quy mô hiệu sản xuất Để khuyến khích chủ chăn ni phát triển mạnh mẽ cần phải có sách thích hợp đất đai, vốn, khoa học cơng nghệ, chế biến tiêu thụ sản phẩm, xây dựng kết cấu hạ tầng… Tạo môi trường thuận lợi để chủ chăn ni phát triển góp phần tạo thêm nhiều việc làm, phân bổ lại dân cư, tăng thu nhập, xoá đói giảm nghèo, thúc đẩy chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn theo hướng CNH – HĐH Phát triển khu vực chăn ni lợn tập trung theo nhiều loại hình sản xuất khác nhau; khuyến khích nơng hộ chuyển đổi cấu sản xuất, thực đầu tư chiều sâu, hướng vào mơ hình chủ chăn ni lợn tập trung sản xuất kinh doanh tổng hợp, mơ hình chủ chăn ni sản xuất trồng, vật ni có HQKT cao, gắn với ứng dụng tiến khoa học kỹ thuật, KHCN vào sản xuất, chế biến – tiêu thụ sản phẩm, đảm bảo vệ sinh môi trường Đặc biệt coi trọng, thúc đẩy phát triển mơ hình chủ chăn nuôi liên kết, hợp tác với nhau, liên kết, liên doanh với doanh nghiệp, hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp, kinh tế hợp tác thành phần kinh tế khác để phát triển sản xuất hàng hoá ổn định, bền vững Ưu tiên cho th đất hộ nơng dân có dự án sản xuất, có khả tổ chức, quản lý sản xuất, có điều kiện tài chính, có kinh nghiệm nguyện vọng tạo dựng nghiệp lĩnh vực SXNN 2.1.2 Vai trò phát triển chăn ni lợn tập trung 2.1.2.1 Vai trò chăn ni Chăn ni hai nghành sản xuất chủ yếu nông nghiệp, với đối tượng sản xuất loại động vật nuôi nhằm cung cấp sản phẩm đáp ứng nhu cầu người Nghành chăn nuôi cung cấp sản phẩm có giá trị kinh tế cao thịt, trứng, sữa, mật ong, nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng 11 thiết yếu hàng ngày người dân Một xu hướng tiêu dùng có tính quy luật chung xã hội phát triển nhu cầu tiêu dùng sản phẩm chăn nuôi ngày tăng lên cách tuyệt đối so với sản phẩm nơng nghiệp nói chung Chăn ni ngành cung cấp nhiều sản phẩm làm nguyên liệu quý giá cho nghành công nghiệp chế biến thực phẩm dược liệu Chăn ni nghành có vài trò quan trọng việc cung cấp sản phẩm tươi sống sản phẩm chế biến có giá trị kinh tế cho xuất Trong nông nghiệp ngành trồng trọt chăn ni hai ngành có mối quan hệ khăng khít hỗ trợ Chăn ni cung cấp cho trồng trọt nguồn phân hữu quan trọng khơng có tác động tăng suất trồng mà có tác dụng cải tạo đất, tái tạo hệ vi sinh vật bảo vệ cân sinh thái nhiều vùng, sản xuất ngành trồng trọt cần sử dụng sức kéo củ động vật cho hoạt động canh tác vận chuyển Mặc vai trò chăn ni ngành trồng trọt có xu hướng giảm xuống, song vai trò chăn ni nói chung ngày tăng lên Như chăn nuôi ngày khẳng định vai trò to lớn sản xuất đời sống Chăn nuôi thể vai trò hai ngành chủ chốt nông nghiệp lĩnh vực cung cấp sản phẩm thiết yếu người cung cấp sức sản xuất nông nghiệp (Uông Thị Phượng, 2009) 2.1.2.2 Vai trò chăn ni lợn tập trung Nước ta nước nông nghiệp lạc hậu với điểm xuất phát thấp từ sản xuất nông nghiệp tự cung tự cấp lên sản xuất hàng hoá Bởi gia nhập hình thức sản xuất chăn ni lợn tập trung góp phần tích cực tới phát triển sản xuất hàng hoá chung Nơng nghiệp theo nghĩa hẹp chăn ni chiếm 29,2% tổng giá trị sản xuất nghành Nông Nghiệp Chăn ni ngày góp phần quan trọng lĩnh vực mang lại giá trị kinh tế cao, cung cấp sức kéo, tuyệt đại phận nông sản phẩm cung cấp cho xã hội sản xuất từ trang trại gia đình Chăn ni lợn tập trung góp phần chuyển dịch cấu kinh tế, phát triển vật ni có giá trị hàng hố cao, khắc phục dần tình trạng phân tán, tạo nên vùng chun mơn hố cao mặt khác qua thúc đẩy chuyển dịch cấu kinh tế, chăn nuôi lợn tập trung góp phần thúc đẩy phát triển cơng nghiệp, đặc biệt công nghiệp chế biến dịch vụ sản xuất nông thôn Thực tế cho thấy việc phát triển chăn ni lợn tập trung nơi có điều kiện liền với 12 việc khai thác sử dụng cách đầy đủ hiệu nguồn lực nông nghiệp nông thôn so với kinh tế nông hộ Do phát chăn nuôi lợn tập trung góp phần tích cực vào thúc đẩy tăng trưởng phát triển nông nghiệp kinh tế nông thôn (Nguyễn Điền, 1994) Về mặt xã hội, phát triển chăn ni lợn tập trung góp phần quan trọng làm tăng hộ giàu nông thôn giảm hộ nghèo, tạo thêm việc làm tăng thêm thu nhập cho lao động Điều có ý nghĩa giải vấn đề lao động việc làm, vấn đề xúc nông nghiệp nông thôn nước ta Mặt khác phát triển theo hình thức chăn ni lợn tập trung góp phần thúc đẩy phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn tạo gương cho hộ nông dân cách thức tổ chức quản lí sản xuất kinh doanh phát triển kinh tế trang trại góp phần tích cực vào việc giải vấn đề xã hội đổi mặt xã hội nông thôn nước Về mặt môi trường, sản xuất kinh doanh tự chủ lợi ích thiết thực lâu dài mà chủ trang trại chăn ni lợn tập trung ln có ý thức khai thác hợp lý quan tâm bảo vệ yếu tố môi trường, trước hết phạm vi không gian sinh thái trang trại sau phạm vi vùng Phát triển theo hình thức chăn nuôi lợn tập trung tất yếu khách quan để tạo sản xuất nông nghiệp bền vững Trong quy hoạch vùng chăn nuôi tập trung, vấn đề xử lý chất thải chăn nuôi cần phải đặt từ đầu, bên cạnh cần có giải pháp để tháo gỡ cho khu dân cư có quy mơ chăn ni lớn, mật độ chăn ni cao Điều phù hợp tiến trình thực phát triển Việt Nam, có vai trò Nhà nước tổ chức, ngành tham gia người dân (Mai Thanh Cúc, 2006) 2.1.3 Đặc điểm chăn nuôi lợn tập trung * Con giống Hiện nước ta có giống lợn nội gồm: Móng Cái, Ba Xun Thuộc Nhiêu Đặc điểm giống lợn truyền thống Việt Nam nhiều mỡ sinh trưởng chậm Do vậy, giống lợn truyền thống không phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế nói chung chăn ni tập trung nói riêng Cũng thế, nay, người dân Việt Nam có xu hướng ni lợn lai nhập ngoại Điều khiến cho Việt Nam dần giống lợn 13 địa Theo số tài liệu ghi chép Việt Nam có khoảng 60 giống lợn, chưa có số thống kê thức lợn giống Việt Nam Trong thời gian qua, số giống lợn địa phương bị mai Hiện lợn Móng Cái Còn lợn ỉ, lợn Mường Khương có nguy tuyệt chủng (Phạm Sỹ Hiệp, 2010) Một xu hướng tránh khỏi giống lợn nội dần thay lợn ngoại cao sản, đặc biệt nhiều trang trại quy mơ lớn có trình độ chăn ni thâm canh đầu tư cao Hiện giống lợn ngoại xâm nhập vào Việt Nam nhiều có số giống chính: Lợn Yorkshire (lợn trắng to hay gọi lợn đại bạch), Lợn Landrace nhập ngoại từ Đan Mạch, Lợn Duroc nhập từ Mỹ, Lợn Bietrain nhập ngoại từ Bỉ Có thể nói bốn giống lợn nhập ngoại lai tạo tương đối phổ biến Theo Đặng Vũ Bình (2007): “Giống lợn Việt Nam coi mắn đẻ, đẻ nhiều tương đương với giống nhập ngoại.” Sử dụng giống lợn chất lượng cao phù hợp với điều kiện sản xuất môi trường nhiệt đới nước ta điều kiện tiên để tối ưu lợi nhuận chăn nuôi lợn tập trung Do vậy, giống lợn nội cần bảo tồn cải thiện tiềm di truyền để lai tạo với giống nhập nội cung cấp lai phù hợp với điều kiện sản xuất vùng đất nước * Nhu cầu dinh dưỡng thức ăn Quản lý dinh dưỡng thức ăn phù hợp quan trọng cho chăn nuôi lợn tập trung, quản lý thức ăn, dự trữ an toàn, pha chế phần ăn tối ưu phân phát kịp thời gian định quản lý mà có ảnh hưởng mạnh mẽ đến sức khỏe tài hoạt động Trên hoạt động chăn nuôi lợn đại, quản lý thức ăn sử dụng không để làm tối ưu suất lợn, mà để đề phòng điều trị bệnh cho lợn, làm giảm lãng phí dinh dưỡng mùi khó chịu, làm giảm rủi ro vi khuẩn Salmonella sản phẩm thịt lợn sử dụng cuối Trong chăn nuôi lợn tập trung thức ăn chiếm tới 63 - 67% giá thành sản phẩm chăn ni, chọn loại thức ăn phù hợp quan trọng Thức ăn dùng cho chăn ni lợn tập trung có nhiều loại, phân làm nhóm thức ăn chủ yếu sau: Nhóm thức ăn giàu lượng (Nhóm nguyên liệu thức ăn có giá trị lượng cao từ 2.500 - 3.000 Kcal/kg nguyên liệu (tính theo vật chất 14 khô), chủ yếu cung cấp lượng cho hoạt động lại, thở, tiêu hóa thức ăn góp phần vào việc tạo nên sản phẩm chăn ni (thịt, trứng, sữa, tinh dịch, thai, ); Nhóm thức ăn giàu đạm (Nhóm thức ăn có hàm lượng đạm cao chủ yếu tổng hợp thành đạm thể); Nhóm thức ăn giàu khống (Nhóm ngun liệu thức ăn có hàm lượng chất khống cao để tham gia vào trình cấu tạo xương phận khác); Nhóm thức ăn giàu vitamin (Nhóm nguyên liệu thức ăn có hàm lượng vitamin cao, giúp tăng cường trình trao đổi chất thể) (Vũ Duy Giảng cs., 1997) Lợn lứa tuổi khác có nhu cầu dinh dưỡng khác Vì người chăn nuôi cần nắm vững đặc điểm nhu cầu dinh dưỡng loại lợn giai đoạn phát triển khác để cung cấp đủ chất dinh dưỡng cần cho lợn phát triển tốt Ngoài nước uống nhu cầu cần thiết cho đời sống sinh vật nói chung, "đói vài ngày khơng chết khát coi chừng"! Vì cần quan tâm đến lượng nước uống hàng ngày lợn Chất lượng nước uống phải sạch, mát, đảm bảo vệ sinh, không bị nhiễm vi sinh vật hay ký sinh trùng gây bệnh (Vũ Duy Giảng cs., 1997) * Chuồng trại chăm sóc Cho tới việc thiết kế xây dựng chuồng trại cho lợn nước ta phụ thuộc vào tình hình thực tế sở, thường chưa tuân thủ nghiêm ngặt quy định có tính khoa học Trong hình thức chăn ni lợn tập trung có nhiều kiểu chuồng khác hầu hết người chăn nuôi thiết kế cho hợp với khí hậu địa phương, giảm chi phí mà phải đảm bảo tính bền vững phù hợp với đặc điểm sinh lý loại lợn Dựa quy mô cấu đàn lợn, chu kỳ nuôi (ngắn hạn hay dài hạn) để xác định mặt cơng trình phụ phù hợp với đặc điểm sinh lý loại lợn, thuận tiện việc chăm sóc đảm bảo vệ sinh phòng dịch Đảm bảo yêu cầu bản: - Chuồng trại chăn nuôi lợn tập trung phải ấm mùa đông, mát mùa hè, chống bão giơng hất nước vào chuồng Đặc biệt phải phù hợp với đặc điểm sinh lý lợn - Chuồng trại chăn nuôi lợn tập trung phải thuận tiện cho việc phân phối thức ăn nước uống cho lợn, khơng làm lãng phí thức ăn cơng chăm sóc ni dưỡng 15 - Khi xây dựng chuồng trại chăn nuôi lợn tập trung phải tính tốn hiệu kinh tế (vừa đảm bảo đủ nhu cầu chuồng nuôi lại tiết kiệm sức lao động nguyên vật liệu) - Kết hợp kiểu chuồng nuôi đại truyền thống để có kiểu chuồng ni phù hợp với điều kiện Việt Nam, đồng thời có khả tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có gia đình địa phương - Đảm bảo vệ sinh an toàn dịch bệnh cho đàn lợn sức khỏe cho người Bên cạnh cần xây dựng hệ thống báo cáo, kế toán, kiểm tra, kiểm soát thật chặt chẽ xác Bao gồm số yếu tố : Nhiệt độ, nước uống, mật độ chăn nuôi, khu nuôi khác Công tác thú y cần phải coi trọng, đặc biệt từ thú y cấp sở Chăm sóc phòng bệnh cho lợn qui trình vacxin qui trình thuốc kháng sinh Về hai qui trình tùy thuộc vào áp lực trại vùng khác để áp dụng cho phù hợp (Nguyễn Thiên Võ Trọng Hốt, 2009) 2.1.4 Nội dung phát triển chăn nuôi lợn tập trung 2.1.4.1 Quy hoạch phát triển chăn nuôi lợn tập trung Phát triển chăn nuôi bền vững Chính Phủ Bộ Nơng Nghiệp định hướng phát triển chăn ni đến năm 2020, có quy hoạch lại ngành chăn nuôi Với điều kiện đất đai, địa hình tự nhiên, thời tiết khí hậu kinh nghiệm thực tiễn, cần quy hoạch tổng thể lại cho ngành chăn nuôi Trước tiên, cần quan tâm đến yếu tố thời tiết khí hậu địa hình tự nhiên cho hai nhóm vật ni sau: Với chăn ni lợn, đặc điểm loại vật ni không cạnh tranh với đất canh tác màu mỡ, phải tránh ô nhiễm nguồn nước môi trường Để tiết kiệm đất cho sản xuất nông nghiệp vùng sản xuất nông nghiệp cần áp dụng kỹ thuật chuồng trại Ví dụ: với diện tích 195m2 ni dược 10 lợn nái 180 lợn thịt năm, an tồn dịch bệnh cao, chăm sóc quản lý nhẹ nhàng; giảm tỷ lệ hao hụt; tăng hiệu kinh tế chăn nuôi lợn (Lê Thanh Hải, 2008) 2.1.4.2 Phát triển sở hạ tầng chăn nuôi lợn tập trung Cơ sở vật chất kết cấu hạ tầng địa phương điều kiện quan trọng định đến phát triển sản xuất mà khơng 16 đầu tư quan tâm nhà nước tỉnh Hàng năm nguồn vốn đầu tư vào xây dựng sở hạ tầng chiếm lượng lớn tổng vốn đầu tư phát triển Đất đai tư liệu sản xuất đặc biệt khơng thay được, có ý nghĩa định việc hình thành phát triển chăn ni lợn tập trung Dựa vào địa hình đặc thù vùng mà đất đai sử dụng vào xây dựng mơ hình trang trại phù hợp với địa hình Hiện nay, quỹ đất sử dụng để phát triển chăn ni lợn tập trung có nguồn gốc phong phú tập trung chủ yếu từ nguồn sau: - Đất nơng nghiệp nhà nước khốn giao cho th, đất khốn nơng lâm trường, th quyền địa phương, đất trống đồi trọc, bãi bồi ven sông, mặt nước chưa thuộc quy hoạch hộ đầu tư bỏ vốn khai hoang cải tạo - Ngoài trang trại cần đầu tư hệ thống giao thơng, đường vào trang trại để thuận lợi cho việc tiêu thụ vận chuyển thức ăn vào cho đàn lợn Bên cạnh đó, trang trại cần đầu tư xây dựng hệ thống chuồng trại cách khoa học, gần ao để tiện cho việc tắm cho lợn rửa chuồng trại (Vũ Đình Tơn, 2009) 2.1.4.3 Nâng cao trình độ quản lý kỹ thuật cho chủ chăn nuôi Cần hỗ trợ thường xuyên mở lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi lợn trang trại hộ chăn nuôi lợn trang trại quy mô nhỏ vừa đạt kết cao chuyên gia giỏi có kinh nghiệm thực tế về: kỹ thuật ghép phối giống sản suất lợn thương phẩm qua gieo tinh nhân tạo, đạt suất tỷ lệ nạc cao; an tồn dịch bệnh; kỹ thuật ni dưỡng loại lợn; kỹ thuật chuồng trại: vệ sinh môi trường giết mổ sạch, giúp người nông dân vươn lên sản xuất trang trại theo giai đoạn (Lê Thanh Hải, 2008) Thành lập nhóm - tổ kỹ thuật nòng cốt (nông dân chăn nuôi giỏi) HTX chăn nuôi lợn trang trại kiểu để hỗ trợ hộ bắt đầu phát triển chăn nuôi trang trại quy mô nhỏ vừa Đẩy mạnh tuyên truyền, chuyển giao tiến kỹ thuật cho HTX mơ hình chăn ni trang trại quy mơ nhỏ vừa hình thành nội lực thân gia đình họ Qua hệ thống thơng tin nhà nước địa phương tuyên truyền phát triển chăn nuôi lợn trang trại quy mơ nhỏ thành chương trình thường xuyên sâu rộng để thúc đẩy người dân tham gia chương trình trăm ngàn trang trại chăn ni lợn quy mơ nhỏ vừa thức khả thi 17 Trình độ kiến thức, kỹ thuật, kiến thức quản lý người chăn nuôi: Chăn nuôi tập trung đòi hỏi người chăn ni phải có nhận thức cao kỹ thuật chăn nuôi, thị hiếu thị trường, người dân phải người sáng suốt, đốn, dám thử sức chấp nhận Có vậy, họ dám đầu tư, chủ động sản xuất kinh doanh Phần lớn chăn nuôi sử dụng lao động nông hộ, nhân lực hộ yếu tố định trình sản xuất kinh doanh, ảnh hưởng trực tiếp tới phương hướng, hiệu quy mô sản xuất hộ Đặc biệt tuổi, giới tính, số năm kinh nghiệm, lực quản lý, trình độ chủ hộ, định đến việc tiếp thu tiến kỹ thuật, khả chấp nhận rủi ro, mức độ mạnh dạn đầu tư sản xuất kinh doanh Vì vậy, nói nguồn nhân lực nhân tố ảnh hưởng tới việc áp dụng công nghệ nhằm phát triển chăn nuôi lợn thịt theo hướng trang trại (Lê Thanh Hải, 2008) 2.1.4.4 Phát triển kỹ thuật công nghệ chăn nuôi lợn tập trung Trong ngành chăn nuôi lợn có đàn lợn tốt với nhiều nguồn gen quý Hơn 20 năm qua nhiều chương trình nghiên cứu phát triển giống lợn nhà nước, khẳng định nguồn giống có ổn chết lượng, số lượng thuộc vào giải pháp nhân giống chúng, đàn giống chương trình hỗ trợ giống nhà nước Song muốn đàn giống ngày cải thiện di truyền, nâng cao suất tính trạng sản xuất cần tổ chức hình thành hệ thống đăng ký quản lý giống Quốc gia mang tầm chiến lược Hiện không nước chăn ni tiên tiến giới lại khơng có hệ thống đăng ký quản lý giống Quốc gia (head book) nhờ đàn lợn họ ln cải thiện suất chất lượng sản phẩm nhu cầu thị hiếu người tiêu dùng theo giai đoạn Ngày nhiều tiến kỹ thuật chăn nuôi lợn giới nước áp dựng Việt Nam Chọn lọc lai tạo đàn lợn thịt có mỡ dắt thịt từ - 4% giúp thịt lợn có vị thơm, độ mềm ngon Nâng cao tỷ lệ nạc, giảm mỡ, giảm chi phí thức ăn Tăng khả tăng trọng; giảm thời gian nuôi thịt; tăng số sống lứa Sử dụng sản phẩm từ dược thảo thay kháng sinh, tăng sức đề kháng thức ăn tăng chất lượng thịt (hương thảo) Loại thức ăn hỗ trợ để lợn nái đồng loạt lên giống đạt 80% sau cai sữa lợn - 10 ngày tăng số bình quân 0,5 con/1ứa Thức ăn cho lợn đạt 31 kg/con lúc 70 ngày tuổi; thức ăn cho lợn theo mẹ tập ăn giúp cai sữa sớm cho lợn lúc - 10 ngày tuổi để tăng 18 2,5 lứa đẻ/nái/năm Những tiến kỹ thuật giúp ngành chăn nuôi lợn phát triển số chất lượng (Lê Thanh Hải, 2008) 2.1.4.5 Tổ chức sản xuất ngành hàng chăn nuôi lợn tập trung Khi tổ chức chăn ni lợn tập trung cần có đầu ổn định, địa phương cần tổ chức sản xuất theo chuỗi ngành hàng dọc "Từ chăn nuôi -> giết mổ > thị trường” theo chuỗi dọc người chăn nuôi, sở giết mổ, người phân phối yên tâm số chất lượng sản phẩm kể giá mua bán họ liên kết lại với Từng loại công việc liên kết theo chuỗi ngang nhà chăn nuôi; nhà giết mổ nhà phân phối tiêu thụ sản phẩm hợp tác xã kiểu thông qua phát triển hiệp hội chuyên môn nhằm ổn định sản xuất, bảo vệ quyền lợi cho người sản xuất người tiêu dùng 2.1.4.6 Giải vấn đề môi trường chăn nuôi lợn tập trung Trong năm qua, dù có nguy dịch bệnh, ngành chăn nuôi phát triển tương đối khá, đàn gia súc, gia cầm hàng năm tăng từ 4-4,5% Quy mô chăn nuôi hộ nông dân trang trại ngày tăng, nhờ đóng góp đáng kể vào tổng thu nhập hộ nơng dân Chăn ni phát triển, dấu hiệu đáng mừng việc làng nghề tham gia chế biến nơng sản thực phẩm phát triển mạnh, lò giết mổ gia súc, gia cầm tư nhân mọc lên khắp nơi, thường đan xen với khu dân cư lại ngun nhân gây nhiễm mơi trường, tác động xấu đến sinh thái, nhiều nơi đến mức báo động nghiêm trọng Việc xử lý chất thải chăn ni, chất thải lò mổ, chất thải sinh hoạt yêu cầu cấp thiết nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước nguồn dịch bệnh gây cho người động vật (Tổng cục Thống kê, 2013) Chất thải chăn nuôi lợn bao gồm chất khí như: mùi khai (NH3), mùi thối (H2S); vi sinh vật độc hại, chất thải rắn phân chất độn chuồng, vấn đề xúc tất phương án phát triển chăn nuôi từ quy mô nông hộ vừa đến chăn nuôi công nghiệp trang trại lớn Chất thải chăn ni làm nguy hại tới độ phì đất, khơng quản lý tốt gây ô nhiễm đất nhiễm kim loại nặng, ô nhiễm nước mặt, nước ngầm; chất thải chăn nuôi phát thải vào khí nhiều khí nhà kính CO2, NH3, N2, Song chất thải vật nuôi lại trở thành nguồn tài nguyên quý giá biết tái sử dụng chúng làm vật tư cho ngành trồng trọt thủy sản Điều làm tăng hiệu sử dụng nguồn nhân lực giảm giá thành nông sản phẩm, tăng thu 19 nhập, mặt khác nhờ quản lý tốt nên nguồn ô nhiễm môi trường chất thải vật nuôi gây giảm thiểu tối đa Tuy nhiên, quản lý chất thải chăn nuôi vấn đề nóng bỏng, phức tạp nhiều khó khăn Chăn nuôi theo phương thức đa con, chăn nuôi lẫn khu dân cư hệ thống xử lý chất thải thơ sơ, chí nhiều hộ chăn ni chưa thực ý đến xử lý chất thải từ đàn vật ni để giảm thiểu nhiễm, phòng ngừa bệnh tật cho đàn gia súc, chưa nói đến việc tái sử dụng chúng để tăng thu nhập hiệu sản xuất nông nghiệp (Mai Thế Hào, 2015) Qua thực trạng ngành chăn nuôi khuynh hướng xử lý chất thải mà Việt Nam nước quan tâm áp dụng như: Xử lý chất thải chăn nuôi theo phương pháp thông thường, thực biện pháp học (quét, hốt, thu dọn để nơi chứa); biện pháp hóa học (xử lý hóa chất làm bán mùi ); biện pháp sinh học (sử dụng sinh vật hữu ích để xử lý, vi sinh vật hữu ích (EM), Biogas, trùn quế, bể chứa để xử lý sinh học ) Trước tiên, xây dựng chuồng trại cần quan tâm xây dựng hệ thống quản lý xử lý chất thải, hệ thống bao gồm: Nhà chứa phân theo chuẩn vệ sinh mơi trường, hệ thống ống hệ thống xử lý, bể chứa xử lý sinh học đạt chuẩn cho phát tán môi trường Riêng phần hệ thống xử lý, thông thường lợi dụng hệ thống mà người ta tạo sản phẩm để tham gia vào thị trường, thí dụ như: Biogas, nuôi trùn quế, chế biến phân hữu phương pháp ủ tạo phân hữu Nhờ thế, nhiều trại biến sản phẩm phụ thành sản phẩm làm tăng thu nhập cho trang trại góp phần đáng kể cho việc hạ giá thành sản phẩm (Mai Thế Hào, 2015) Xử lý chất thải chăn nuôi, chất thải lò mổ hệ thống hầm Biogas nhiều nơi thực Về nguyên lý, Biogas (khí sinh học) loại khí sinh từ chất thải động vật xác động thực vật (gọi chất hữu cơ) bị lên men điều kiện yếm khí Vi sinh vật phân hủy chất hữu khí sinh Biogas hỗn hợp khí Mêtan (CH4), Cacbonic (CO2), Nitơ (N2) HydroSulfua (H2S) Thành phần chủ yếu khí mêtan (60-70%), khí đốt cháy 1m3 khí với mức 6.000 calo tương đương với lít cồn, 0.8 lít xăng hay 2,2kWh điện Có thể nói rằng, Biogas nguồn lượng tương lai nhằm giải chất đốt sinh hoạt, bảo 20 vệ môi trường bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng dân cư Khí sinh học Biogas sử dụng cho đèn thắp sáng, lò sấy, máy sấy, đèn sưởi, bình nước nóng, tủ lạnh chạy gas, chạy máy phát điện… Các chất bã cặn thải hệ thống Biogas nguồn phân bón giàu dinh dưỡng cho trồng, thay lượng lớn phân hóa học Điều quan trọng phân gia súc sau bị lên men yếm khí loại trừ vi khuẩn gây hại cho người, động vật Vì vậy, việc nghiên cứu ứng dụng rộng rãi cơng nghệ khí sinh học (Biogas) giải pháp để giải tình trạng ô nhiễm môi trường, cung cấp nguồn chất đốt, nguồn lượng hiệu nông thôn nước ta Tại Indonesia, người dân tiết kiệm khoảng 30USD/tháng nhờ sử dụng Biogas (Mai Thế Hào, 2015) Sử dụng chất thải rắn chăn nuôi để nuôi trùn quế loại trùn khác: Nhà khoa học tiếng Trung Quốc Tiền Học Sâm nhận nông nghiệp vĩ mô nên phát triển, đồng thời 10 lĩnh vực bao gồm nghề nuôi ong, nuôi giun đất, nuôi ốc, trồng nấm, trồng cỏ, lĩnh vực đề cập Ông đặt giả thiết: Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ - Cuộc cách mạng nông nghiệp vĩ mô diễn trước năm 2030 khởi đầu Trung Quốc Ông nghĩ "Một học thuyết nông nghiệp vĩ mô đưa vào thực tiễn cách mạng cơng nghiệp lần thứ sáu bắt đầu" (Từ Thị Hạnh, 2013) Ngày nay, trang trại chăn nuôi lợn với quy mô số lượng đàn lớn, khu chăn nuôi hàng trăm bò khơng phải điều gặp Tuy nhiên, theo hai vấn đề lớn: thiếu nguồn cung cấp thức ăn gia súc gia cầm có chất lượng việc nhiễm nghiêm trọng Phân hữu truyền thống dần bị loại bỏ bẩn, mùi hôi thối mang nhiều vi khuẩn gây bệnh Phân bón hố học q trình sử dụng liên tục ảnh hưởng đến độ phì nhiêu đất làm chai cứng đất Khi hướng tới kinh tế phát triển bền vững, nuôi trồng giun đất lĩnh vực quan trọng nông nghiệp Giun đất nguồn thức ăn gia súc tốt với hàm lượng protein thô chiếm 70% trọng lượng khô Hơn nữa, giun đất xử lý chất thải hữu cơ, phân gà, phân lợn, phân bò chuyển hóa thành phân bón hữu có chất lượng, cách đó, cải thiện mơi trường sinh thái vùng nơng thơn Thậm chí, phân giun đất dùng để xử lý nước thải Giun đất cung cấp nguyên vật liệu thô tốt cho công nghiệp Một số enzim hoạt chất chiết xuất từ giun đất để làm thuốc, thức ăn, mỹ phẩm Sản phẩm thừa xác chết lại góp phần cải tạo, phục hồi đất Giun đất nhà máy sản xuất hoá chất tự nhiên mà phải quan tâm, bảo vệ 21 Xử lý chất thải dung dịch vi sinh vật hữu ích (hay gọi EM Effective Microrganism): Thông thường vi sinh vật hữu ích sử dụng chất thải NH3 (mùi khai), H2S (mùi thối) sản phẩm hữu trung gian gây ô nhiễm môi trường Thông thường, người chăn nuôi định kỳ xịt hàng tuần sau vệ sinh hàng ngày góp phần tích cực làm giảm mùi cách đáng kể góp phần tích cực làm nước (độ nước tăng lên), ngồi ra, người chăn ni thường sử dụng lục bình, bèo, cỏ Vetiver thả hay trồng ao xử lý nước góp phần tích cực làm môi trường nước (Mai Thế Hào, 2015) Xử lý chất thải rắn chăn nuôi phương pháp ủ phân hữu nhà ủ phân: tất phân gia súc gia cầm thu dọn chứa nhà chứa, sau đủ lượng phân tiến hành xây đống phân ủ oai, thực theo hai phương pháp ủ nóng hay ủ nguội Phương pháp ủ nguội phân chuồng nén chặt xen kẽ chất độn chuồng với độ ẩm 70%, sau dùng đất hay ny lon che phủ đống phân, sau 6-8 tháng phân oai mục hồn tồn, phương pháp ủ nóng việc ủ nguội không cần nén chặt đống phân định kỳ tháng dùng dụng cụ xáo đống phân lại, làm khoảng lần phân oai mục, 46 tháng phân oai mục Nhà ủ phân phải kín có ống nhà để hạn chế mùi phát tán (Mai Thế Hào, 2015) Hiện có chương trình Quản lý chất thải phần mềm DST nằm dự án "Quản lý chất thải vật nuôi Đông Nam Á" FAO tài trợ coi phần mềm mong đợi mang tính thiết thực Đây công cụ hiệu việc hỗ trợ tìm phương pháp quản lý phân chuồng nông trại Phần mềm DST giúp nông dân lựa chọn xác phương án xử lý chất thải chăn ni nơng trại cách tiết kiệm hiệu Nguyên lý phần mềm DST vào vòng tuần hồn vật chất, đặc biệt lưu ý đến đạm, lân kali từ nguồn thức ăn vật nuôi đến lượng chúng thải dư thừa Từ DST lượng hóa tác động lượng chất thải theo quy mô chăn nuôi tới môi trường Công cụ DST cho phép quản lý dòng nguyên tố, dòng dinh dưỡng liên quan đến chất thải chăn ni dựa vào vòng tuần hồn vật chất Từ việc tính toán khối lượng, thành phần chất từ chất thải chăn ni, DST lượng hóa, thiết kế mơ hình xử lý chúng, phân bổ chúng tới mơi trường đất, nước khơng khí 22 Việc xử lý chất thải chăn nuôi việc làm cần phải quan tâm, chất thải rắn, thiết phải ứng dụng biện pháp đồng bộ, sở tạo sản phẩm sử dụng nơng nghiệp phát triển nuôi trồng thủy sản; không sử dụng, đóng bao bì bán Đối việc xử lý chất thải từ nguồn nước thải, thiết phải có ao dự trữ xử lý theo phương pháp sinh học: Tạt EM, rải Yucca-zeolite, thả lục bình, trồng Vetiver xung quanh , loại phân hủy chất thải, có nguồn nước thải hồn tồn trở lại mơi trường tự nhiên mà không gây ô nhiễm môi trường (Lê Tín, 2010) 2.1.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển chăn nuôi lợn tập trung 2.1.5.1 Các yếu tố khách quan a Điều kiện tự nhiên Việc phát triển chăn nuôi lợn tập trung phải dựa điều kiện thuận lợi thời tiết khí hậu Nếu thời tiết khí hậu, điều kiện mơi trường q khắc nghiệt hoạt động chăn ni lợn khơng thể phát triển Giữa đất đai, nước, thời tiết, khí hậu vật ni có mối quan hệ khăng khít với quy luật chặt chẽ, phức tạp Để phát triển chăn nuôi lợn tập trung người chăn ni cần hiểu rõ mối quan hệ để có biện pháp tác động kịp thời làm tăng hiệu kinh tế mà không gây ảnh hưởng xấu tới môi trường Đặc biệt chăn nuôi lợn theo hướng tập trung, quy mô lớn làm tăng lượng chất thải mơi trường tăng khả hình thành lây lan dịch bệnh gây thiệt hại kinh tế môi trường Đất đai sở hạ tầng: Muốn chuyển hướng, đưa chăn nuôi từ quy mơ nhỏ sang tập trung quy mơ lớn trước hết phải có diện tích đất cần thiết đủ để xây dựng hệ thống chuồng trại, kho chứa, hệ thống xử lý chất thải… Việc chăn nuôi nhỏ lẻ gặp nhiều bất cập, không đảm bảo vệ sinh môi trường gây ảnh hưởng đến hộ liền kề, không đảm bảo vệ sinh thú y, làm tỷ lệ vật nuôi ốm chết cao Chăn nuôi lợn theo hướng tập trung yêu cầu quỹ đất lớn nên việc quy hoạch thu hồi đất, giải phóng mặt để xây dựng mơ hình gặp nhiều khó khăn Ngồi thời gian thuê đất nhiều nơi ngắn nên chưa thúc đẩy người dân đầu tư tham gia vào mơ hình (Vũ Đình Tơn, 2009) b Dịch bệnh Lợn sinh vật sống có hệ thần kinh cao cấp, mẫn cảm với môi 23 trường sống Trong mơi trường chăn ni có nhiều mầm mống dịch bệnh gây hại cho sức khỏe đàn lợn, làm hạn chế phát triển đàn, ảnh hưởng tới suất, chất lượng chăn ni Chính cần coi trọng công tác thú y, đặc biệt từ thú y cấp sở, đảm bảo thực nghiêm túc quy định an toàn thú y c Giá sản phẩm thị lợn Thị trường đầu vào giống, thức ăn, thuốc thú y Hai yếu tố nhân tố tác động trực tiếp tới việc định hộ Bởi nơng nghiệp nói chung chăn ni nói riêng phát triển theo hướng hàng hóa phải xuất phát từ nhu cầu thị trường tức “sản xuất khách hàng cần” d Thị trường tiêu thụ lợn thịt Thị trường tiêu thụ thịt lợn thị trường đầu nơi tiêu thụ sản phấm chăn nuôi: người tiêu dùng trực tiếp, công nghiệp chế biến, xuất khấu yếu tố định đến hiệu người chăn nuôi lợn thịt Muốn sản xuất phát triển cần phải có đầu cho sản phấm Sản phấm từ chăn nuôi theo trang trại lớn nên để phát triển lâu dài, khuyến khích nhân dân tham gia thị trường đầu phải ổn định, phải đảm bảo mang lại lợi nhuận cho người chăn ni e Cơ chế sách Nhà nước quyền địa phương Để phát triển chăn ni lợn mạnh mẽ cần có quan tâm, hỗ trợ Nhà nước, thơng qua sách thúc đẩy phát triển chăn nuôi Cụ thể như: sách đất đai, sách tín dụng, sách thuế, sách phát triển kinh tế xã hội, chế liên kết hộ sản xuất sở chế biến, sách khen thưởng hay đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho phát triển chăn nuôi Về tập quán sản xuất Tập quán, truyền thống chăn ni quy mơ nhỏ, với giống địa phương có từ lâu đời nước ta để thay đổi tập quán chăn nuôi sang quy mô lớn, tập trung điều không dễ dàng 2.1.5.2 Các yếu tố chủ quan a Nguồn vốn Vốn đầu tư sở vật chất: Trong việc chuyển chăn nuôi sang tập trung vốn ln yếu tố đặt lên hàng đầu Có vốn xây dựng chuồng trại, đồng thời thực bước cho hoạt động kinh doanh có hiệu 24 Các hộ gia đình, trang trại dùng vốn để mua sắm các yếu tố đầu vào cho trình sản xuất sức lao động, đối tượng lao động tư liệu lao động Có vốn hộ gia đình, trang trại có điều kiện đầu tư mở rộng quy mô chăn nuôi, đầu tư trang thiết bị Ngoài nguồn vốn chủ hộ, Nhà nước dùng vốn ngân sách hỗ trợ đầu tư xây dựng sở hạ tầng đường giao thông, hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước Tuy nhiên việc vay vốn, huy động vốn hộ nông dân khó khăn; có vay tỷ lệ số hộ có nhu cầu vay hạn chế số lượng vốn vay không đáp ứng đủ nhu cầu mở rộng sản xuất Vì vấn đề phải giải nguồn vốn hỗ trợ cho sở b Giống lợn Con giống, nói giống tiền đề cho phát triển đàn lợn nuôi, điều kiện quan trọng để hộ gia đình tăng quy mơ số lượng chất lượng đàn Giống có vị trí đặc biệt quan trọng chi phối đến nhiều biện pháp kĩ thuật hiệu kinh tế chăn nuôi Trong chăn nuôi yếu tố giống chiếm tới 22% giá thành Nhưng việc kiểm soát chất lượng giống vật ni hiệu thấp bị thả Tình trạng nhập giống lợn thịt nuôi thành lợn giống bố mẹ nguyên nhân khiến đàn lợn giống nước thối hóa nhanh, chất lượng kém, làm giảm suất chăn ni góp phần đẩy giá thành tăng lên Ở nước ta nay, tùy điều kiện tự nhiên địa phương, khả chủ hộ mà giống lợn với đặc điểm chọn ni khác (Vũ Đình Tơn, 2009) c Thức ăn chăn nuôi Về thức ăn chăn nuôi, chăn nuôi thức ăn coi tảng định tồn phát triển đàn lợn Thức ăn điều kiện nuôi dưỡng, sở nâng cao lực sản xuất đàn lợn nuôi Hiệu kinh tế chăn nuôi lợn phụ thuộc trực tiếp vào mức độ đảm bảo thức ăn Vì vậy, việc xây dựng phần ăn đáp ứng nhu cầu đàn lợn phù hợp với giai đoạn sinh trưởng mang lại hiệu cao chăn ni d Trình độ kiến thức Chăn ni tập trung đòi hỏi người chăn ni phải có nhận thức cao kỹ thuật chăn nuôi, thị hiếu thị trường, người dân phải người sáng suốt, đoán, dám thử sức chấp nhận Có vậy, họ dám đầu tư, chủ động 25 sản xuất kinh doanh Phần lớn chăn nuôi sử dụng lao động nông hộ, nhân lực hộ yếu tố định trình sản xuất kinh doanh, ảnh hưởng trực tiếp tới phương hướng, hiệu quy mô sản xuất hộ Đặc biệt tuổi, giới tính, số năm kinh nghiệm, lực quản lý, trình độ chủ hộ, định đến việc tiếp thu tiến kỹ thuật, khả chấp nhận rủi ro, mức độ mạnh dạn đầu tư sản xuất kinh doanh Vì vậy, nói nguồn nhân lực nhân tố ảnh hưởng tới việc áp dụng công nghệ nhằm phát triển chăn nuôi lợn theo hướng trang trại tập trung e Khoa học kỹ thuật Về khoa học công nghệ, tiến khoa học công nghệ làm tăng suất chăn nuôi, giảm giá thành sản phẩm, tăng lợi nhuận cho người sản xuất dẫn đến tăng cung hàng hóa thị trường, đáp ứng nhu cầu ngày đa dạng người tiêu dùng khơng mà ngồi nước 2.2 CƠ SỞ THỰC TIỄN 2.2.1 Kinh nghiệm phát triển chăn nuôi lợn tập trung giới Nghề chăn nuôi lợn đời sớm Cách vạn năm chăn nuôi lợn xuất phát triển châu Âu Á Sau đó, khoảng kỷ XVI, bắt đầu phát triển châu Mỹ kỷ XVIII phát triển châu Úc Đến nay, nuôi lợn trở thành nghề truyền thống nhiều quốc gia Ở nhiều nước, chăn ni lợn có cơng nghệ cao có tổng đàn lợn lớn như: Nga, Anh, Pháp, Mỹ, Nhật, Canada, Hà Lan, Đan Mạch, Thụy Điển, Đức, Ý, Úc, Trung Quốc, Singapore, Đài Loan Nói chung nước tiên tiến có chăn ni lợn phát triển lợn theo hình thức cơng nghiệp, chăn ni tập trung đạt trình độ chun mơn hóa cao Tuy vậy, đàn lợn giới phân bố không đồng châu lục Có tới 70% số đầu lợn nuôi châu Á Âu, khoảng 30 % châu lục khác Trong đó, tỷ lệ đàn lợn ni nhiều nước có chăn ni lợn tiên tiến Nơi có nhu cầu thịt lợn cao, nơi ni nhiều lợn Tính đến chăn nuôi lợn nước châu Âu chiếm khoảng 52%, châu Á 30,4%, châu Úc 5,8%, châu Phi 3,2 %, châu Mỹ, 8,6 % Nhìn chung, sản phẩm ngành chăn nuôi lợn sử dụng rộng rãi khắp nơi giới (trừ các nước theo tín ngưỡng Hồi giáo) Giá trị dinh dưỡng cao thịt lợn nguồn thực phẩm tốt cho người, nghề chăn nuôi lợn đem lại lợi Phần lớn khu vực chăn nuôi lợn tập trung nước giới thực trở thành nhân tố tích cực thúc đẩy SXNN phát triển Tùy thuộc vào 26 điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội tình hình nước mà chăn ni lợn tập trung có xu hướng biến đổi khác nhau, nhìn chung có xu hướng phát triển theo hướng chun mơn hóa kết hợp với đa dạng hóa ngành nghề, gắn với hợp tác sâu rộng, tồn tại, phát triển theo hướng phù hợp khu vực chăn nuôi lợn tập trung với quy mô khác 2.2.1.1 Trung Quốc Trung Quốc quốc gia đầu việc phát triển chăn nuôi lợn theo hướng công nghiệp, đại, tập trung Tổng đàn lợn thịt Trung Quốc năm 2009 đạt 450,98 triệu con, tăng 4% so với 433,46 triệu năm 2008 Đến năm 2013, số tăng lên đến 482,25 triệu con, nâng mức tăng bình quân năm lên 11,26%/năm Sản lượng tăng nhờ hỗ trợ trực tiếp Chính phủ nhằm nhanh chóng kích thích sản xuất hạ giá thịt lợn tiêu dùng Tổng mức tiêu dùng thịt lợn Trung Quốc dự báo tăng nhờ giá thịt lợn giảm, kích thích tăng nhu cầu tiêu dùng Ở Trung Quốc, nước chiếm gần 50% sản lượng thịt lợn giới, sản lượng tăng đáng kể năm qua dự báo sản lượng năm 2014 đạt kỷ lục 54,70 triệu nhờ chi phí đầu vào kỳ vọng giảm nhu cầu giá tăng Chính phủ trợ cấp cho lợn nái khuyến khích người chăn ni lợn trì đàn lợn bất chấp lợi nhuận thấp năm 2013 giá vật tư đầu vào tăng cao tốc độ tăng trưởng nhu cầu yếu (Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn, 2014) 2.2.1.2 Khối EU Sản lượng thịt lợn năm 2014 khối EU đạt mức 22,45 triệu tấn, giá thức ăn chăn nuôi giảm số lượng giết mổ giảm bù lại nhờ trọng lượng lợn giết mổ tăng Xuất thịt lợn khối EU ổn định mức khoảng 2,20 triệu năm 2014 (Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn, 2015) Từ năm 2009 đến nay, tình hình sản xuất lợn thịt nước khối EU đạt nhiều kết đáng kể, sản lượng lợn thịt xuất chuồng liên tục tăng Nếu năm 2009 đạt 15,47 triệu đến năm 2014 số tăng lên 16,86 triệu Để có bước phát triển lớn chăn ni lợn thịt nói trên, nước khối EU tập chung sách ưu tiên chăn ni theo quy mơ lớn, hình thành chuỗi tiêu thụ chặt chẽ Đặc biệt quan tâm vào khoa học, công nghệ chăn ni, chọn tạo giống có suất phẩm chất tốt, đáp ứng nhu cầu thị trường Bên cạnh đó, ngành cơng nghiệp chế biến 27 khuyến khích phát triển nhằm đưa lợn thịt trở thành đầu vào quan trọng cho ngành chế biến 2.2.1.3 Hàn Quốc Sản lượng thịt lợn Hàn Quốc năm 2013 đạt khoảng triệu tấn, giảm so với 1,056 triệu năm 2012 chủ yếu giá thức ăn chăn nuôi lợn mức cao Thuế suất hải quan giảm Hàn Quốc kỳ vọng giúp tăng nhu cầu nhập khẩu, nhập vào Hàn Quốc tăng, đạt 425 ngàn Sản lượng Hàn Quốc giảm vừa phải, xuống 1,16 triệu (Bộ Nơng nghiệp Phát triển nông thôn, 2014) 2.2.1.4 Thái Lan Thái Lan nước sản xuất thịt lợn chủ yếu giới chuyển đổi từ trang trại qui mơ nhỏ thành xí nghiệp chăn ni lớn Các công ty lớn định tới tăng trưởng sản lượng thịt lợn Thái Lan Bốn công ty lớn CP, Betagro, Laemthong Mittraparp liên kết với chiếm tới 20% tổng sản lượng thịt lợn Tổng đàn lợn Thái Lan đạt 15,44 triệu năm 2011, tăng lên 16,55 triệu năm 2012, năm 2013 16,76 triệu Năm 2013, Thái Lan xuất chuồng khoảng 10,5 triệu lợn/năm, với trọng lượng trung bình đạt 100 kg Tổng đàn nái nước khoảng 826.087, với số lợn cai sữa trung bình đạt 17 con/nái/năm, tỉ lệ nái thay 33% 2.2.2 Kinh nghiệp phát triển chăn nuôi lợn tập trung Việt Nam 2.2.2.1 Tình hình chăn ni lợn Việt Nam Trong năm qua, thành tựu khoa học kỹ thuật, đường lối đắn phát triển kinh tế - xã hội Đảng Nhà nước ta làm cho kinh tế nước ta có bước phát triển nhảy vọt, đặc biệt SXNN đạt thành tựu vô to lớn, thể việc cung cấp đầy đủ lương thực, đảm bảo an ninh lương thực có lương thực xuất khẩu, Việt Nam nước đứng thứ xuất gạo giới Trong chăn nuôi nước ta đạt thành tựu đáng kể, đặc biệt chăn ni lợn Nó thể đàn lợn ln tăng qua năm, tốc độ tăng đàn lợn khoảng 6%/năm Chăn nuôi lợn số vùng dần tăng, chăn ni lợn hộ gia đình mở rộng quy mô theo hướng trang trại với quy mô lớn, đáp ứng đủ nhu cầu thịt lợn vùng, nước, mà xuất sang nhiều nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồng Kông, Singapore , Nga 28 Bảng 2.1 Số lượng lợn phân theo địa phương giai đoạn 2009 - 2015 Diễn giải 2009 2010 2011 2012 2013 Sơ 2014 Cả nước Đồng Sông Hồng Trung du miền núi phía Bắc Bắc Trung Duyên hải miền Trung Tây Nguyên Đông Nam Bộ Đồng sông Cửu Long 27677,6 27373,3 27056,0 26494,0 26264,4 26761,6 7444,0 7301,0 7092,2 6855,2 6759,5 6828,4 6317,2 6602,1 6424,9 6346,9 6328,8 6626,4 5888,0 5552,9 5253,3 5084,9 5099,4 5207,5 1636,0 2611,6 1633,1 2485,3 1711,7 2801,4 1704,1 2780,0 1722,3 2758,8 1742,4 2890,1 3730,8 3798,9 3772,5 3722,9 3595,6 3470,4 Nguồn: Tổng cục Thống kê Trong năm trở lại đây, sách khuyến khích chăn nuôi phát triển tạo đà cho tăng sản lượng không ngừng sản phẩm chăn ni, có có sản phẩm lợn thịt (Nguyễn Tất Thắng, 2011) Tổng đàn lợn nước có xu hướng giảm xuống năm trở lại Năm 2009 nước có 27,6 triệu con, tính sơ đến năm 2014 lại chưa đầy 26,8 triệu Trong tháng đầu năm giá thịt lợn giảm, chi phí giống thức ăn tăng nên người chăn nuôi hạn chế đầu tư mở rộng quy mô đàn (Tổng cục Thống kê, 2014) Tính riêng năm 2013, vùng có số lượng đầu lợn nhiều theo thứ tự ĐBSH có 6.759,6 nghìn chiếm 25,74% tổng đàn nước; Trung du miền núi phía Bắc có 6.328,7 nghìn con, chiếm 24,1%; Bắc Trung Bộ Duyên hải miền Trung có 5.090,1 nghìn con, chiếm 19,38% Đồng sơng Cửu Long 3.595,6 nghìn chiếm 13,69% Vùng có tổng đàn lợn thấp Tây Nguyên, với 1.728,7 nghìn con, chiếm 6,58% tổng đàn nước 2.2.2.2 Tình hình tiêu thụ lợn Việt Nam Thịt lợn (dạng tươi, ướp lạnh, đông lạnh) mặt hàng xuất chủ yếu: tháng đầu năm 2014 đạt trị giá 14,46 triệu USD, giảm 17,2% so với kỳ năm ngoái chiếm 69,1% tổng trị giá xuất thịt loại Nếu năm qua, thịt lợn mặt hàng xuất chiếm tỷ trọng chi phối 29 xuất loại thịt khác hạn chế đến năm 2014 xuất thịt gia cầm dần tăng trưởng với xuất lợn thịt Thị trường xuất thịt nói chung thịt lợn nói riêng chủ yếu là: Hồng Kơng, Trung Quốc Malaysia, với tỷ trọng kim ngạch 58,8%, 18,9% 10,6% Xuất tới Singapore thị trường nhập nhiều thịt từ Việt Nam năm qua sụt giảm mạnh từ 1,4 triệu USD năm 2013 xuống 260 nghìn USD tháng đầu năm 2014 (Nguyễn Mỹ Ý, 2014) Sau gần năm khủng hoảng nặng nề khiến doanh nghiệp làm giống, người chăn nuôi lợn thịt lao đao, đến thị trường chăn nuôi nước ổn định Tính đến năm 2014, tương quan cung - cầu thịt thực phẩm nước đảm bảo Sau quãng thời gian giảm thấp cuối quý I/2014, giá thịt thực phẩm nói chung giá thịt lợn nói riêng nhanh chóng phục hồi trở lại quý II Bước sang quý III (tháng 7/2014), nhìn chung giá thịt lợn xu hướng tăng cao, thịt gà thịt bò tương đối ổn định Quá trình tiêu thụ lợn thịt có tham gia nhiều tác nhân Tiêu thụ lợn thịt chia làm kênh tiêu thụ chủ yếu: Kênh thứ là: Người chăn nuôi người giết mổ kiêm bán lẻ - người tiêu dùng cuối cùng; Kênh thứ là: Người chăn nuôi - người giết mổ kiêm bán buôn - người bán lẻ - người tiêu dùng; kênh thứ là: Người chăn nuôi - người giết mổ - người bán lẻ - người chế biến người tiêu dùng cuối Trong năm trở lại chăn nuôi lợn thịt gặp nhiều khó khăn, đặc biệt thịt lợn chế biến xuất có nguy dần thị trường gặp phải cạnh tranh mạnh giá xuất nước khác như: Trung Quốc, Braxin chi phí thức ăn ngày tăng cao khủng hoảng lương thực khu vực giới năm vừa qua Bên cạnh đó, nhu cầu tiêu dùng thịt lợn nước tăng nhanh nên giá bán nước cao giá xuất Giá bán thịt lợn có khác biệt lớn vùng khác (giá trung bình miền Nam thường cao so với miền Bắc từ 2.500 - 3.000 đ/kg lợn hơi), đồng thời giá bán thị trường nội địa thường cao số nước khu vực giới (hiện giá trung bình thịt xẻ Việt Nam 28.000 đ/kg) Giá thịt lợn có xu hướng giảm sau từ đầu năm đến năm tăng trở lại (thường tháng đến cuối năm Nên thơng thường chăn ni lợn có dấu hiệu phục hồi để chuẩn bị nguồn cung thịt cho thị trường tiêu dùng dịp Tết Nguyên đán (Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn, 2014) 30 2.2.2.3 Tình hình chăn ni lợn tập trung Việt Nam Thấy rõ vị trí quan trọng ngành chăn nuôi lợn phát triển kinh tế xã hội đất nước, từ đổi Đảng Nhà nước ta đưa bước hoàn thiện chủ trương sách nhằm phát triển ngành chăn ni nói chung chăn ni lợn nói riêng phạm vi nước Hình thành phát triển vùng chăn nuôi tập trung gắn với công nghiệp chế biến thực phẩm, khuyến khích nhân rộng hộ chăn nuôi giỏi, nông trại chăn nuôi Thực chương trình nạc hố đàn lợn Mở rộng mạng lưới chế biến thức ăn gia súc, thú y, bảo hiểm vật nuôi dịch vụ khác,phấn đấu đưa tỷ trọng ngành chăn nuôi giá trị sản phẩm nông nghiệp lên từ 30- 35% Với chủ trương ưu tiên phát triển nơng nghiệp theo hướng sản xuất hàng hố, ngành chăn nuôi lợn ngành trọng điểm 2.2.2.4 Kinh nghiệm chăn nuôi lợn tập trung số địa phương a Kinh nghiệm phát triển chăn ni lợn tập trung Sóc Trăng Định hướng phát triển chăn nuôi tập trung: Chăn nuôi lợn với mô nhỏ lẻ Sóc Trăng giảm chi phí giá giống giá thức ăn (do tận dụng nguồn giống thức ăn sẵn có-rẻ tiền địa phương) công lao động (sử dụng lao động thời gian nhàn rỗi) Tuy nhiên lại tăng rủi ro bệnh tật (tăng chi phí thuốc thú y), chi phí thức ăn hỗn hợp cao phải mua qua đại lý cấp 2-3 lần giá trị sản phẩm thấp heo hướng ngoại hình nhiều mỡ (ảnh hưởng giống, chế độ nuôi dưỡng, ), thương lái dễ ép giá (Nguyễn Minh Thơng cs., 2013) Trước tình hình Sóc Trăng bước mở rộng quy mơ chăn ni, hình thành vùng chăn ni tập trung theo hướng sản xuất hàng hóa, đơi với nâng cao suất, chất lượng Chú trọng công tác giống lợn thịt: Tỉnh Sóc Trăng chọn điểm khởi đầu từ công tác giống Tỉnh xây dựng Trung tâm giống phần đất rộng 13ha, có phòng học huấn luyện kỹ thuật chăn ni, phòng xét nghiệm trang thiết bị phục vụ công tác nghiên cứu, huấn luyện với dãy chuồng trại 9.830m2 quy mô ban đầu 300 heo nái Tiếp đó, hợp phần chăn ni Dự án nâng cao chất lượng trồng vật ni Sóc Trăng chuyển giao cho trung tâm 222 heo ngoại gồm giống Yorkshire, Landrace, Duroc nhập từ Canada (Hữu Đức, 2010) Kết cho thấy, nhăng năm qua chăn nuôi lợn thịt tỉnh đạt kết bật, vòng 10 năm (2000-2009), tỉnh Sóc Trăng có đàn heo giống chiếm 50% tổng đàn heo giống gốc Đồng song 31 Cửu Long Đặc biệt, Sóc Trăng tỉnh vùng hình thành Hội chăn nuôi heo với 150 trang trại chăn nuôi công nghiệp phát triển theo định hướng Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn (Hữu Đức, 2010) b Kinh nghiệm phát triển trang trại chăn nuôi lợn thịt Bắc Giang Không xuất phát từ kinh nghiệm chăn nuôi nhỏ lẻ đường đến với kinh tế trang trại gia đình ơng Bùi Văn Thắng Thơn Hố Vầu, xã Tân Hưng, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang lại hiệu quả, gương sáng để nhắc tới gia đình ơng người cảm phục ngưỡng mộ Hình 2.1 Chăn ni lợn tập trung xã Tân Hưng, huyện Lạng Giang Nguồn: Diệu Dung (2013) Năm 2004 ông mạnh dạn gia đình đấu thầu th lại diện tích hồ 10ha Xã Tân Hưng, huyện Lạng Giang với ý tưởng cải tạo xây dựng, phát triển mơ hình VAC quy mơ hiệu Gia đình ơng bắt đầu chăn nuôi từ năm 2004 Nhờ niềm đam mê ý chí làm giàu sau nhiều năm tâm huyết, gia đình mạnh dạn vay vốn đầu tư xây dựng khu chăn ni khép kín với diện tích 10 ông dành 500m2 xây dựng khu chuồng nuôi lợn nái 3.000m2 chăn nuôi lợn thịt phần để nuôi lợn sữa Cùng hệ thống kho chứa, dự trữ thức ăn tủ bảo quản vacxin cho đàn lợn cá Các khu nuôi phân bố dọc bờ ao" với diện tích mặt ao 10 ha", hệ thống đường thuận tiện kiên cố Vừa tiện cho việc vệ sinh chuồng trại, vừa tạo thống mát cho đàn lợn Ngồi ra, khu ni lợn nái gia đình lắp đặt hệ thống trần chống nóng, phun chống nóng mái, quạt thơng gió hệ thống bóng đèn chiếu 32 sáng tận dụng tối đa nguồn ánh sáng tự nhiên Hệ thống sưởi vào mùa đơng gia đình ông trọng với khu chủ đạo đặc tính lợn nái ni nái chửa khác Dãy nuôi lợn thịt phân chia thành khu riêng (Diệu Dung, 2013) Phân lợn gia đình tận dụng phần làm nguồn thức ăn dồi cho hồ cá, đảm bảo vệ sinh môi trường Hiện nay, gia đình ơng có gần 80 lợn nái lợn đực giống với xuất xứ lợn ngoại siêu nạc Hàng tháng cho số lượng lợn giống 120 con, toàn số lợn để phục vụ cho việc ni lợn thịt gia đình Ngồi ra, gia đình kết hợp với việc khai thác tinh cung cấp giống chuẩn cho bà vùng số trang trại lân cận Việc áp dụng mô hình khép kín kết hợp với ni cá chăn ni giúp gia đình ơng tránh hạn chế dịch bệnh cho đàn lợn giảm thiểu ô nhiễm môi trường Sản lượng lợn thịt mà gia đình ơng xuất bán thị trường ước tính đạt 12 tấn/ tháng Với diện tích sử dụng 10ha mặt hồ, gia đình ơng chủ động đắp ngăn thành ao ni với diện tích khác để thuận tiện cho việc nuôi trồng Ban đầu gia đình ơng thả 50.000 cá giống với đủ chủng loại mè, cá trắm, cá trôi, cá chép cá chim cho sản lượng 19 tấn/năm Ông chia sẻ: "do năm đầu nhiều bỡ ngỡ, kinh nghiệm chăn ni hạn chế nên cá hồ bị chết nhiều, gây thất thoát lớn" Nhớ lại năm 2007 2009 năm gia đình ông phải đương đầu với khó khăn thử thách lớn gần 10 năm gắn bó với trang trại Năm 2007, 2009 gia đình ơng mạnh dạn thay đổi: cá chim, cá Rơ phi (đơn tính) cá vược biển gia đình ơng lựa chọn làm giống chủ đạo Tuy nhiên, hai loại cá chim cá vược biển lại không mang lại hiệu mong muốn ban đầu, đặc tính cá chim "chịu rét kém" nên gây thất thoát nặng nề cho gia đình Nhưng với niềm đam mê ý trí kiên cường niềm tin cao độ thất bại động lực cho ơng gia đình tâm vượt lên khó khăn để xây dựng ngơi khang trang Với mạnh dạn tiếp tục đầu tư tự học hỏi kinh nghiệm, trau dồi kiến thức thực tế kỹ thuật nuôi cá, kết hợp với việc tìm hiểu lựa chọn giống cá phù hợp với điều kiện tự nhiên thời tiết nên với mơ hình ni cá kết hợp chăn ni lợn gia đình ơng dần gặt hái thành cơng 33 Sự thành cơng mơ hình khơng mang lại hiệu kinh tế, giải vấn đề việc làm cho người chăn nuôi (tạo việc làm thường xuyên cho công nhân với mức thu nhập 3.5- 5tr đồng/tháng), mà góp phần thay đổi tập qn chăn nuôi nhỏ lẻ, manh mún bà nông dân sang hình thức ni trang trại tập trung, khép kín, hạn chế tối đa nhiễm mơi trường chất thải, mang tính bền vững chăn ni đặc biệt nuôi lợn cá (Diệu Dung, 2013) c Kinh nghiệm chăn nuôi lợn tập trung Quảng Ninh Trong năm qua, ngành Nông nghiệp tỉnh Quảng Ninh quan tâm, đầu tư trọng nhiều đến phát triển nông nghiệp đại, chăn nuôi lợn tập trung lĩnh vực tỉnh ưu tiên đầu tư Trong thời gian qua có nhiều mơ hình điển hình chăn ni tập trung , điển hình khu chăn ni tập trung thơn Quảng Mản, xã Bình Khê mơ hình chăn ni tập trung TX Đơng Triều (cùng với quy hoạch khu chăn nuôi tập trung xã Nguyễn Huệ) Mơ hình phát huy hiệu kinh tế, góp phần tích cực vào giảm nghèo cải thiện môi trường nông thôn Dự án khu chăn nuôi tập trung xã ngân sách nhà nước đầu tư 3,5 tỷ đồng (năm 2013) Vị trí xây dựng khu chăn ni tập trung nằm cánh đồng Dọc Rắn, thôn Quảng Mản, cách xa khu dân cư 1km Dự án hỗ trợ xây dựng bãi đỗ xe, đường vào khu chăn ni, hệ thống đường điện, nước, hầm khí biogas; tạo điều kiện mặt miễn phí 50 năm cho 10 hộ vào chăn nuôi tập trung Các hộ đầu tư xây dựng thêm hệ thống chuồng trại, giống để phát triển chăn nuôi với quy mô lớn Hiện 10 hộ vào sản xuất tập trung phát triển chăn nuôi lợn, bước đầu mang lại hiệu kinh tế cao Gia đình anh Nguyễn Văn Tuấn (thôn Quảng Mản) hộ chuyển vào khu chăn nuôi tập trung sớm Trước đây, gia đình anh chăn ni nhà, gần khu dân cư, nên gặp nhiều khó khăn vấn đề xử lý chất thải chăn nuôi Mặc dù áp dụng biện pháp vệ sinh chuồng trại, mùi hôi từ nước thải chăn nuôi làm ảnh hưởng đến hộ xung quanh Quỹ đất hạn hẹp nên gia đình muốn mở rộng chuồng trại khó Việc kiểm sốt dịch bệnh khó khăn Khi xã triển khai dự án, gia đình anh Tuấn mạnh dạn đăng ký tham gia Sau địa phương cho phép vào khu chăn ni tập trung, gia đình anh đầu tư 300 triệu đồng xây dựng chuồng trại để ni lợn Đầu năm 34 2015, gia đình anh Tuấn chuyển mơ hình chăn ni lợn nhà khu chăn nuôi tập trung Đến nay, 250 lợn thịt ni lứa gia đình bắt đầu xuất thị trường “Từ chuyển khu chăn nuôi tập trung thấy hiệu thuận tiện nhiều so với chăn nuôi nhà Khu chăn nuôi nằm vị trí thống mát, đường sá lại thuận tiện, nên yên tâm, phấn khởi đầu tư phát triển chăn nuôi quy mô lớn Đàn lợn nhà xuất bán 50 con, thu lãi 80 triệu đồng Sắp tới, gia đình tơi xuất chuồng tiếp 200 lợn thịt” - anh Tuấn vui mừng chia sẻ (Phạm Tăng, 2015) Không cho hiệu kinh tế cao giảm thiểu ô nhiễm môi trường, khu chăn nuôi tập trung tạo điều kiện cho hộ phát triển, học hỏi trao đổi kinh nghiệm, giảm chi phí nuôi, tăng khả cạnh tranh (cùng nhập, hợp đồng giống, thức ăn thuốc, vật tư… hạ giá thành, số lượng xuất bán lớn) Việc chăn ni tập trung có tác dụng dễ kiểm sốt, khống chế dịch bệnh (Phạm Tăng, 2015) 35 PHẦN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU 3.1.1 Điều kiện tự nhiên 3.1.1.1 Vị trí địaHuyện Đơng Sơn có toạ độ địa lý từ 19o43’ đến 19o51’vĩ độ Bắc, 105o33’ đến 105o45’ kinh độ Đơng; Phía Bắc giáp huyện Thiệu Hố; Phía Nam giáp huyện Quảng Xương huyện Nơng Cống; Phía Đơng giáp Thành phố Thanh Hố; Phía Tây giáp huyện Triệu Sơn Vị trí tạo cho huyện vị thuận lợi giao thương kinh tế, văn hóa Huyện miền trung chuyển huyện miền núi Triệu Sơn, Thiệu Hóa với huyện ven biển Quảng Xương, Nơng Cống Diện tích tự nhiên huyện đạt 82,4 km2, chiếm 0,73% diện tích tự nhiên toàn tỉnh; dân số toàn huyện năm 2015 đạt 75.756 người, chiếm 2,1% dân số tỉnh; mật độ dân số trung bình 919 người/km2, huyện, thị xã, có mật độ dân số cao tồn tỉnh (gấp lần mật độ dân số trung bình tỉnh) Tồn huyện có 16 đơn vị hành chính, gồm 15 xã thị trấn huyện lỵ Thị trấn Rừng Thơng Huyện có vị trí địa lý đắc địa, thuận lợi cho phát triển kinh tế nhờ nằm gần thành phố khu kinh tế; có hệ thống đường giao thơng quan trọng chạy qua huyện Nằm gần quốc lộ 1A, địa bàn huyện có trục Quốc lộ 45, Quốc lộ 47; tỉnh lộ 517, 515B đường sắt Bắc Nam qua; đồng thời nằm giáp với Thành phố Thanh Hoá - Trung tâm trị, kinh tế, văn hóa gần khu kinh tế, thành phố du lịch biển, cú nhu cầu lớn nhân lực nông sản thực phẩm tỉnh Theo Quốc lộ 47, phía Đơng nối huyện với Quốc lộ 1A đường sắt Bắc Nam, thông với hầu hết Trung tâm kinh tế lớn tỉnh; phía Tây, nối với Quốc lộ 217, đường Hồ Chí Minh, thơng với huyện trung du-miền núi tỉnh, với cửa Na Mèo nước bạn Lào Theo Quốc lộ 45, phớa Tây bắc, nối huyện với huyện vùng Tây Bắc tỉnh tỉnh Ninh Bình; Về phía Nam nối huyện với huyện vùng Tây 36 Nam tỉnh Tạo thơng thống cho phát triển giao lưu kinh tế huyện với huyện khác tỉnh, với nước phát triển giao lưu quốc tế Là huyện đất chật người đơng, có vị trí địa kinh tế quan trọng phát triển kinh tế, quốc phòng - an ninh tỉnh; cửa ngõ phía Tây thành phố Thanh Hố - địa bàn phân bố cơng trình lớn có vị quan trọng phỏt triển kinh tế củng cố quốc phòng an ninh tồn tỉnh Bảng 3.1 Diện tích dân số xã huyện năm 2015 Số TT 10 11 12 13 14 15 16 Các xã vùng Tồn huyện Thị trấn Rừng Thơng Đơng Hồng Đơng Ninh Đơng Khê Đơng Hòa Đơng n Đơng Minh Đơng Thanh Đông Tiến Đông Anh Đông Xuân Đông Thịnh Đông Văn Đông Phú Đông Nam Đông Quang Dân số (người) Diện tích đất tự nhiên (ha) 75.756 2.939 4.925 5.708 3.287 5.018 4.792 4.143 6.370 9.059 3.392 2.545 4.963 4.748 4.108 5.070 4.692 8.240,6 90,07 514,98 555,31 376,82 555,86 549,45 391,98 576,20 801,83 311,59 190,67 427,13 623,29 559,67 964,44 751,33 Mật độ (người/ km2) 919 3.263 956 1.028 872 903 872 1.057 1.106 1.130 1.089 1.335 1.162 762 734 526 624 Bình quân đất NN (m2/người) 698,17 148,28 667,18 678,02 741,78 774,97 797,68 643,41 661,22 556,26 605,90 394,08 601,12 879,23 887,31 885,30 1.023,97 Nguồn: Niên giám thống kê huyện Đông Sơn năm 2015 3.1.1.2 Đặc điểm địa hình, khí hậu a Địa hình: Địa hình huyện thuận lợi cho việc tổ chức không gian kinh tế, phát triển nông nghiệp tập trung thu hút phân bố công nghiệp – tiểu thủ cơng nghiệp Lãnh thổ huyệnđịa hình đặc trưng vùng đồng Thanh Hố: xen kẽ cá c cánh đồng phẳng có đồi thấp núi đá độc 37 lập, độ cao tiểu vùng tự nhiên địa bàn huyện khơng có độ chênh lệch lớn; độ cao trung bình tồn huyện từ 3-5 m (so với mặt nước biển) Diện tích đất có độ dốc 3o chiếm 82,6% diện tích tự nhiên (DTTN) huyện; đất có độ dốc từ 3o-8o, chiếm 1,8% DTTN huyện; đất có độ dốc 8o-15o: 4,6% DTTN huyện; đất có độ dốc 15o, chiếm 1% DTTN huyện Từ đặc điểm địa hình hệ thống hạ tầng sở hồn thiện, Đơng Sơn có nhiều thuận lợi cho việc bố trí sản xuất nơng nghiệp tạo vùng chuyên canh sản xuất hàng hoá lớn; thâm canh tăng vụ, chăn nuôi tập trung, tăng suất lao động đạt doanh thu lớn đơn vị diện tích b Khí hậu: Khí hậu huyện huyện đồng khác tỉnh Thanh hóa thuận lợi cho phát triển nông nghiệp quy mô lớn, chất lượng cao có giá trị gia tăng lớn Đơng Sơn nằm tiểu vùng khí hậu đồng Thanh Hố, có nhiệt cao với hai mùa chính: Mùa hạ khí hậu nóng ẩm, chịu ảnh hưởng gió Tây khơ nóng Mùa đơng khơ hanh có sương giá, sương muối Xen kẽ hai mùa khí hậu chuyển tiếp: hạ sang đơng mùa thu ngắn thường có bão, lụt đơng sang hạ mùa xn khơng rõ rệt, có mưa phùn - Chế độ nhiệt: nhiệt độ trung bình năm vào khoảng 24,00C, có tháng: 5, 6, 7, 8, nhiệt độ trung bình lớn 250C, cá biệt có thời điểm nhiệt độ khơng khí lên tới 410C (các tháng 5, 6, có gió tây khơ nóng), tổng tích ơn năm vào khoảng 8.500 - 8.7000C; Có tháng: tháng 1, tháng tháng 12 có nhiệt độ trung bình 200C; vào ngày có sương muối gió Bắc, nhiệt độ xuống tới 4,10C (thường vào tháng 12) - Chế độ gió: hướng gió thịnh hành Đơng Đơng Nam vào mùa hạ; Bắc Đông Bắc vào mùa đông, vận tốc trung bình từ 1,5 - 1,8 m/s, tốc độ gió lớn khoảng 40 m/s; gió tây khơ nóng thường xuất vào đầu mùa hạ - Chế độ mưa: lượng mưa bình qn hàng năm lớn, phân bố khơng đều, trung bình năm từ 1.600 - 1.700 mm Mùa mưa thường tháng 5, kết thúc vào tháng 10, tháng mưa nhiều tháng 9: xấp xỉ 400 mm, thấp tháng 1: 20 mm 38 - Độ ẩm khơng khí: độ ẩm trung bình năm từ 85 - 86%; lượng bốc trung bình hàng năm khoảng 850 mm, số ẩm ướt K (lượng mưa/lượng bốc hơi) trung bình 2,2 - 2,7; hàng năm thường có tháng có K 30 19 14,07 Quy mô đàn ≤ 30 116 85,93 Nguồn: Tổng hợp phiếu điều tra (2016) Về sản lượng, theo Chi cục Thống kê huyện Đơng Sơn, sản lượng thịt lợn huyện có biến động chiều với thay đổi tổng đàn lợn huyện qua năm Năm 2011 sản lượng cao đạt 4.129 thấp vào năm 2014, đạt 3.017 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Biểu đồ 4.1 Sản lượng thịt lợn qua năm Nguồn: Chi cục Thống kê huyện Đơng Sơn (2015) 4.1.2 Các hình thức tổ chức sản xuất phương thức chăn nuôi lợn địa bàn huyện 4.1.2.1 Các hình thức tổ chức sản xuất a Chăn ni hộ gia đình: Theo thống kê Cục Thống kê tỉnh Thanh Hóa, thời điểm 01/10/2014, địa bàn tỉnh Thanh Hóa, hộ (dưới 30 lợn) khu vực 51 nơng thơn có 675,9 nghìn con, chiếm 76,2%, hộ khu vực thành thị 13,6 nghìn con, chiếm 1,5%; gia trại (từ 30 lợn trở lên) có 79,7 nghìn con, chiếm 9%, bình qn 51,3 con/gia trại; lại DN, HTX Chăn ni gia súc quy mơ nơng hộ, nhỏ, phân tán mang tính tận dụng chiếm tỉ lệ cao (73%), chăn ni trang trại sản xuất hàng hoá chiếm 27% Chăn nuôi lợn ngoại hướng nạc chiếm 20%, lợn nội, lợn lai chiếm tới 80% Năng lực đầu tư phát triển chăn ni hàng hóa hạn chế; phát triển chăn nuôi lợn phụ thuộc lớn vào giá thức ăn chăn nuôi giá lợn thịt Trên địa bàn huyện Đơng Sơn nay, đến 85% hình thức chăn ni lợn theo hộ gia đình, mơ hình hộ nhỏ lẻ hiệu quả, gây ô nhiễm ảnh hưởng đến môi trường xung quanh b Chăn nuôi theo hình thức trang trại Tính đến hết năm 2015 tồn huyện có 10 trang trại chăn ni đảm bảo theo tiêu chí quy định Thơng tư số: 27/2011/TT-BNNPTNT, ngày 13 tháng năm 2011 (cơ sở chăn nuôi phải đạt giá trị sản lượng hàng hóa từ 1.000 triệu đồng/năm trở lên, chăn nuôi gia trại, hộ gia đình chiếm chủ yếu sản xuất ngành chăn ni tồn huyện Chăn ni trang trại phát triển xã: Đơng Minh, Đơng Hòa, Đơng Hồng Chăn ni dần phát triển theo mơ hình trang trại tập trung, gia trại thay dần chăn nuôi nhỏ lẻ hộ gia đình Tuy nhiên, phát triển trang trại địa bàn chưa theo quy hoạch tổng thể, tình trạng phát triển tự phát diễn nhiều địa phương tỉnh c Các doanh nghiệp chăn nuôi Hiện địa bàn huyện chưa có doanh nghiệp tham gia trực tiếp vào chăn ni lợn Hình thức thường doanh nghiệp liên kết với trang trại hộ gia đình theo hình thức chăn ni gia cơng, địa bàn tỉnh có số trang trại liên kết với doanh nghiệp lớn CP, Dabaco, 4.1.2.2 Các phương thức chăn nuôi Kết khảo sát rằng, địa bàn tỉnh huyện Đơng Sơn có phương thức chăn nuôi: chăn nuôi công nghiệp, bán công nghiệp tận dụng Trong phương thức chăn ni đó, phương thức chăn ni bán cơng nghiệp phương thức chăn nuôi chủ yếu nông hộ Đông Sơn (chiếm tới 58,16%); Phương thức chăn nuôi công nghiệp chiếm tỷ lệ nhỏ (khoảng 52 11,23%), chủ yếu tập trung trang trại; Phương thức chăn ni tận dụng có khoảng 30,61% số hộ gia đình chăn ni theo phương thức Điều cho thấy tính chun mơn hóa chăn nuôi lợn thịt địa bàn huyện Đông Sơn chưa cao, chăn nuôi nhiều hộ mang tính tận dụng, chưa quan tâm đầu tư 4.1.3 Thị trường tiêu thụ chăn nuôi lợn địa bàn nghiên cứu Hiện địa bàn huyện Đông Sơn thịt lợn tiêu thụ qua kênh thể sơ đồ sau: Kênh Bên thu mua trung gian Người chăn nuôi Lợn Cơ sở chế biến Người bán buôn Người bán lẻ Thị trường Người tiêu dùng Kênh Tư thương đến thu mua nhà, giết mổ Kênh Tự giết mổ mang chợ bán Sơ đồ 4.1 Kênh tiêu thụ sản phẩm thịt lợn huyện Đông Sơn Nguồn: Tổng hợp phiếu điều tra (2016) Qua sơ đồ thấy để thịt lợn đến tay người tiêu dùng phải qua nhiều khâu trung gian Vì đẩy giá thịt lợn lên cao đến tay người tiêu dùng Trong kênh tiêu thụ thịt lợn huyện kênh thứ kênh tiêu thụ có tỉ lệ cao nhất, tiếp đến kênh cuối kênh 53 Kênh Kênh Kênh Biểu đồ 4.2 Cơ cấu kênh tiêu thụ thịt lợn địa bàn huyện Đông Sơn Nguồn: Tổng hợp phiếu điều tra Theo kết điều tra thấy thị trường tiêu thụ thịt lợn huyện tương đối lớn đa dạng, phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng huyện, thịt lợn huyện cung cấp cho thị trường khác huyện Thịt lợn huyện tiêu thụ khu công nghiệp, chợ lớn nhỏ huyện ngồi huyện 4.1.4 Tình hình dịch bệnh công tác thú y chăn nuôi lợn huyện Đơng Sơn Có thể nói chăn ni việc kiểm sốt tốt dịch bệnh tổ chức tốt công tác thú y làm chặt chẽ hiệu chăn ni chắn mang lại cao Trên địa bàn huyện Đông Sơn, công tác thú y quan tâm việc tăng cường đội ngũ cán thú y đến cấp xã, hàng năm thực tốt việc tiêm phòng, tiêu độc khử trùng, phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm tình hình dịch bệnh đàn gia súc, gia cầm ln kiểm sốt chặt chẽ Dịch bệnh chủ yếu chăn nuôi lợn bệnh tai xanh, theo báo cáo tình hình dịch bệnh địa bàn tỉnh Thanh Hóa từ năm 2008 đến năm 2014 Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa cho thấy địa bàn tỉnh nói chung huyện Đơng Sơn nói riêng xảy đợt dịch tai xanh vào năm 2008, năm 2012 2013 Theo số liệu thống kê Sở Nông nghiệp PTNT tỉnh Thanh Hóa (2006; 2009; 2010; 2011; 2013; 2014) Bảng 4.3 Tình hình cơng bố dịch bệnh địa bàn từ năm 2005 – 2014 Tên dịch bệnh công bố Năm công bố Tai xanh lợn Lở mồm long móng Cúm gia cầm H5N1 2008, 2012, 2013 2010, 2012, 2013 2005, 2009, 2012, 2014 Nguồn: Sở Nông nghiệp PTNT Thanh Hóa năm 2014 54 Tiêm vacxin phòng bệnh biện pháp phòng ngừa hiệu chăn ni, cơng tác tiêm phòng huyện đạt hiệu tương đối cao Hiện nay, người chăn ni ý thức vai trò việc tiêm phòng phòng chống dịch bệnh chăn ni, ngồi dịch bệnh bắt buộc phải tiêm phòng như: Dịch tả lợn, bệnh Tụ huyết trùng đạt tỷ lệ tiêm phòng cao loại dịch bệnh khác Lở mồm long móng, bệnh đóng dấu lợn tiêm phòng cho số lượng lớn vật ni Tuy nhiên, bệnh Tai xanh dịch bệnh nguy hiểm lây lan nhanh phát dịch, người dân chưa ý thức mức độ nguy hiểm dẫn đến tỷ lệ tiêm phòng thấp Theo kết khảo sát 135 hộ trang trại xã cho thấy hộ trang trại chăn nuôi quan tâm đến việc tiêm phòng cho đàn lợn Tuy nhiên có nhiều hộ tự chữa trị tiêm phòng với bệnh thơng thường, hộ chăn nuôi thuê lợn bị bệnh nặng bị với số lượng lớn Tính bình qn chung có 58% số hộ thuê cán thú y tiêm điều trị bệnh, 42% tự tiêm phòng chữa bệnh thông thường lợn Đây yếu tố dẫn đến việc dịch bệnh dễ phát sinh, kiểm soát hiệu Bảng 4.4 Tình hình tiêm phòng cho đàn lợn thịt hộ điều tra Số lượng (hộ) Cơ cấu (%) Tiêm quy trình 105 77,78 Tiêm khơng q trình 24 17,78 Khơng tiêm 4,44 Chỉ tiêu Nguồn: Tổng hợp phiếu điều tra (2016) Qua bảng ta thấy, có tới 4,44% hộ khơng tiêm phòng cho đàn lợn với lý tổng đàn lợn khỏe mạnh, vệ sinh chuồng trại thường xuyên có hộ bắt đầu ni chưa xuất chuồng lần Hầu hết hộ tiêm phòng cho đàn lợn gia đình có thơng báo trạm thú y huyện Mặc dù tiêm phòng cho đàn gia súc bắt buộc nhiều hộ chủ quan khơng đăng ký tiêm phòng cho đàn lợn trang trại mình, đến xuất có đàn bị mắc bệnh bắt đầu tiêm phòng 55 Hộp 4.1 Cơng tác tun truyền phòng chữa bệnh cho lợnĐông Minh xã có tổng đàn lớn huyện, cơng tác thú y cơng tác ln trọng Hàng năm ngồi đợt tiêm phòng theo lịch trạm thú y huyện, chúng tơi thường xun sử dụng loa phát để thông báo, tuyên truyền biểu thường gặp loại bệnh đàn lợn để người dân chủ động theo dõi đàn lợn mình, góp phần chủ động việc phòng chữa bệnh cho lợn (Nguồn: Phỏng vấn sâu Ông Lê Ngọc Giáo – Phó Chủ tịch UBND xã Đơng Minh) Thời gian: 9h45p ngày 14/04/2016 UBND xã Đông Minh 4.1.5 Vấn đề môi trường phát triển chăn nuôi lợn huyện Đông Sơn Cùng với phát triển xã hội, yêu cầu mặt môi trường ngành sản xuất nói chung chăn ni lợn nói riêng ngày cao Hiện có thực tế chăn nuôi lợn đại đa số người chăn nuôi lợn quyền địa phương sở chưa có quan tâm đáng kể đến việc giải vấn đề ô nhiễm môi trường Trong chăn nuôi lợn phát sinh lượng lớn nước thải tác nhân gây tượng ô nhiễm vùng nước tiếp nhận, ngồi nước thải có vi sinh vật gây bệnh, đặc biệt nước thải tiềm ẩn bệnh truyền nhiễm như: Lợn tai xanh, bệnh lở mồm long móng Theo quy hoạch bảo vệ mơi trường tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020 dự báo đến năm 2030 tồn tỉnh Thanh Hóa có khoảng 2,78 triệu đầu lợn thịt ,tổng lượng nước thải từ chăn nuôi lợn thịt lớn tương ứng mức 40,661 triệu tấn/năm Do đó, với q trình phát triển chăn nuôi lợn thịt, vấn đề môi trường chăn ni cần quan tâm có biện pháp xử lý phù hợp Bảng 4.5 Thực trạng dự báo tải lượng chất ô nhiễm chăn nuôi lợn đến năm 2020 Nguồn: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa (2014) 56 Hiện địa bàn xã điều tra, hộ chủ yếu chăn nuôi lợn không gian chật hẹp xung quanh chuồng nuôi, với đặc điểm lợn có nhiều chất thải nên hầu hết mơi trường xung quanh chuồng nuôi hộ bị ô nhiễm ảnh hưởng trước hết đến lợn nuôi, sức khoẻ người nuôi hộ xung quanh Theo kết điểu tra địa bàn nghiên cứu, hình thức xử lý chất thải chăn ni lợn bao gồm: Sử dụng hầm Biogas, chứa hố phân không đậy nắp, thải ao cá, thải trực tiếp kênh mương đồng ruộng, Có 16,55% số hộ sử dụng hầm Biogas để xử lý chất thải chăn nuôi lợn, 27,85% số hộ chứa nước thải hố phân khơng có nắp đậy, 20,06% hộ thải trực tiếp ao nuôi thủy sản 29,54% số hộ thải trực tiếp cống rãnh nước, ruộng Sử dụng hầm Biogas Hố phân không nắp đậy Thải ao hồ Thải trực tiếp môi trường Biểu đồ 4.3 Tình hình xử lý nước thải chăn ni địa bàn nghiên cứu Nguồn: Tổng hợp phiếu điều tra (2016) Phát triển chăn nuôi tạo lượng chất thải lớn đo để tăng quy mơ chăn ni lợn thịt đảm bảo môi trường, đảm bảo sức khỏe người dân vấn đề bảo vệ mơi trường chăn ni cần thiết Vì quyền số xã huyện quan tâm đến cách quy hoạch khu vực đất đai không thuận lợi cho canh tác hộ có dự án chăn ni quy mơ lớn xây dựng chuồng trại nhằm hạn chế dần ảnh hưởng chăn nuôi lợn đến môi trường xung quanh 4.1.6 Đánh giá kết hiệu chăn nuôi lợn địa bàn nghiên cứu 4.1.6.1 Chi phí chăn ni lợn nhóm điều tra Chi phí yếu tố quan trọng cấu thành nên giá thành sản phẩm có ảnh hưởng trực tiếp đến kết hiệu chăn nuôi lợn Để đánh giá hiệu kinh tế chăn nuôi lợn cần quan tâm đến chi phí sản xuất Chi phí sản xuất loại hình chăn ni lợn thịt huyện phản ánh bảng đây: 57 Chi phí chăn ni lợn theo hướng trang trại chăn ni tập trung Bảng 4.6 Chi phí trang trại chăn nuôi lợn tập trung huyện Đơng Sơn (Tính bình qn cho 100kg thịt lợn hơi) Chi phí (triệu đồng) Chỉ tiêu Cơ cấu (%) I.Chi phí trung gian 1.Chi phí giống 2.Chi phí thức ăn - Thức ăn chăn ni 3.Chi phí thc thú y Chi phí điện nước Chi phí dụng cụ sản xuất Chi phí thuê lao động Chi phí khác 3,58 1,09 2,31 2,31 0,05 0,03 0,03 0,02 0,05 91,09 27,74 58,78 58,78 1,27 0,76 0,76 0,51 1,27 II.Khấu hao TSCĐ III.Chi phí lao động Tổng chi phí 0,04 0,31 3,93 1,02 7,89 100 Nguồn:Tổng hợp từ phiếu điều tra (2016) Qua tổng hợp, xử lý phân tích số liệu điều tra 10 trang trại địa bàn huyện Đơng Sơn cho thấy chi phí bình qn trang trại chăn nuôi 3,93 triệu đồng Trong chủ yếu chi phí thức ăn chiếm 58,78%, chi phí giống chiếm 27,74%, chi phí lao động chiếm 7,89% chi phí khác chiểm tỉ lệ nhỏ Trong chăn nuôi lợn thịt đầu tư thức ăn chủ yếu, chiếm 58,78% tổng chi phí Thức ăn cho đàn lợn trang trại chăn nuôi tập trung theo quy mô công nghiệp chủ yếu cám công nghiệp, lợn lớn nhanh, khả tăng trọng cao, rút ngắn thời gian nuôi lứa so với cách nuôi giống lợn Ngồi chi phí thức ăn chi phí giống khoản chi phí cao tổng chi phí chăn nuôi lợn thịt trang trại, chiếm 27,74% tổng chi phí Các trang trại chăn ni theo quy mô công nghiệp quan trọng đến việc chọn giống, ngồi ra, họ ni lợn nái để gây giống nhằm giảm chi phí giống sau Chi phí giống tính bình qn cho 100kg thịt lợn trang trại chăn nuôi lợn thịt địa bàn huyện 1,09 triệu đồng 58 Ngoài chi phí khác chi phí thú ý, chi phí điện nước, chi phí lao động tỉ lệ khơng cao đóng vai trò quan trọng q trình chăn ni, lẽ chi cần sai sót nhỏ ảnh hưởng đến tồn đàn lợn ni Chi phí chăn ni lợn theo hướng hộ gia đình Theo kết tổng hợp, phân tích từ 45 phiếu điều tra hộ gia đình chăn ni theo hình thức hộ có quy mơ từ 25- 50 đầu lợn (nhóm 1) 80 hộ gia đình chăn ni theo hình thức thủ cơng, nhỏ lẻ (nhóm 2) phản ánh bảng 4.7 Bảng 4.7 Chi phí hộ chăn ni lợn huyện Đơng Sơn (Tính bình qn cho 100kg thịt lợn hơi) Chỉ tiêu Chi phí (triệu đồng) Nhóm Nhóm 45 80 125 I.Chi phí trung gian 1.Chi phí giống 2.Chi phí thức ăn - Thức ăn chăn ni - Thức ăn khác 3.Chi phí thc thú y Chi phí điện nước Chi phí dụng cụ sản xuất Chi phí thuê lao động Chi phí khác 3,85 1,08 2,54 2,38 0,16 0,07 0,05 0,03 0,02 0,06 3,76 1,06 2,55 2,12 0,43 0,06 0,03 0,03 0,03 3,790 1,067 2,546 2,213 0,333 0,063 0.037 0,030 0,007 0,040 II.Khấu hao TSCĐ III.Chi phí lao động Tổng chi phí 0,04 0,51 4,4 0,03 0,64 4,43 0,033 0,593 4,416 Số lượng hộ điều tra Bình quân Nguồn:Tổng hợp từ phiếu điều tra (2016) Qua bảng cho thấy, chi phí trung gian chăn ni lợn hộ trung bình 4,416 triệu đồng So sánh chi phí trung gian hai nhóm hộ hộ chăn ni thuộc nhóm 3,85 triệu đồng lớn nhóm 3,76 triệu đồng Xét chi phí thức ăn hai nhóm hộ cho thấy, hộ chăn ni thuộc nhóm có chi phí thức ăn cao nhóm 1, có khác hộ chăn ni thuộc nhóm nuôi lợn cám công nghiệp giống mới, lợn lớn nhanh khả tăng trọng nhanh dẫn đến thời gian 59 nuôi giảm trọng lượng bán lớn nên tận dụng lượng thức ăn tối đa cho lợn phí thức ăn thấp; ngược lại nhóm vốn khơng đủ nên khơng thể thay giống khơng có tiền đầu tư hồn tồn cho thức ăn cơng nghiệp, cho lợn ăn phụ phẩm ngành trồng trọt phụ phẩm sinh hoạt thức ăn thừa, dẫn đến thời gian kéo dài hơn, tiêu tốn thức ăn hiệu thấp Bên cạnh đó, chi phí giống khoản chi phí cao sau chi phí thức ăn Các hộ chăn ni thuộc nhóm thường tự sản xuất mua giống từ trại giống phí cao hộ chăn ni nhỏ lẻ nhóm Bảng 4.8 So sánh chi phí chăn ni lợn theo hình thức trang trại chăn ni thường (Tính bình qn cho 100kg thịt lợn hơi) Chỉ tiêu Chi phí (triệu đồng) Loại hình Trang trại Hộ gia đinh I.Chi phí trung gian 1.Chi phí giống 2.Chi phí thức ăn - Thức ăn chăn ni - Thức ăn khác 3.Chi phí thc thú y Chi phí điện nước Chi phí dụng cụ sản xuất Chi phí thuê lao động Chi phí khác 3,580 1,090 2,310 2,310 0,000 0,050 0,030 0,030 0,020 0,050 3,790 1,067 2,546 2,213 0,333 0,063 0,037 0,030 0,007 0,040 II.Khấu hao TSCĐ III.Chi phí lao động Tổng chi phí 0,040 0,310 3,930 0,033 0,593 4,416 Nguồn:Tổng hợp từ phiếu điều tra (2016) Chi phí lao động đóng vai trò quan trọng chiếm tỉ lệ cao sau giống thức ăn Chi phí lao động nhóm cao nhóm nguyên nhân hộ nhóm bị ảnh hưởng dịch bệnh từ năm trước nên hộ phải tăng cường theo dõi chăm sóc phí cơng lao động tăng lên; hộ nhóm phòng dịch tốt nên tỉ lệ chi phí lao động thấp Ngồi số loại chi phí khác điện nước, dụng cụ sản xuất, khấu hao tài sản cố định chiếm tỉ lệ trình chăn ni khơng đáng kể 60 So sánh chi phí chăn ni theo mơ hình trang trại theo hộ thơng thường Qua bảng cho thấy ngồi chi phí th lao động loại chi phí khác loại hình chăn ni hộ gia đình có chi phí cao loại hình chăn ni theo hình thức trang trại Tổng chi phí chăn ni cho 100kg thịt lợn xuất chuồng trang trại 3,93 triệu đồng, thấp 0,486 triệu đồng so với loại hình chăn nuôi hộ thông thường 4,416 triệu đồng Hộp 4.2 Chăn ni tập trung, chi phí giảm nhiều Là cán nông nghiệp phụ trách chăn nuôi địa bàn huyện, qua nhiều năm công tác, làm nhiều mô hình tơi kết luận chăn ni lợn tập trung theo hướng sản xuất hàng hóa, quy mơ trang trại hiệu lẽ chi phí tưởng mà cao không cao đặt bút tính tốn Có thể chi phí đầu tư ban đầu tương đối lớn, lâu dài chi phí q trình chăn ni giảm nhiều so với hình thức chăn ni nhỏ lẻ, manh mún (Nguồn: Phỏng vấn sâu Ơng: Nguyễn Văn Hùng, Phòng NN&PTNT Đông Sơn) Thời gian: 14h15p ngày 21/04/2016 UBND huyện Đông Sơn 4.1.6.2 Kết hiệu kinh tế chăn ni lợn nhóm điều tra a Kết hiệu kinh tế chăn nuôi nhóm hộ Mỗi nhóm hộ với nguồn lực khác lựa chọn sử dụng yếu tố đầu vào (giống, thức ăn, chuồng trại, công tác thú ý ) khác đạt kết quả, hiệu khác Bảng 4.9 Kết chăn nuôi lợn thịt hộ gia đình (Tính bình qn cho 100kg thịt lợn hơi) Chỉ tiêu DVT Nhóm Nhóm Bình quân Số lượng hộ điều tra Hộ 45 80 125 1.Tổng giá trị sản xuất (GO) Tr.đ 4,78 4,46 4,575 Chi phí trung gian (IC) Tr.đ 3,83 3,76 3,790 3.Tổng chi phí (TC) Tr.đ 4,40 4,43 4,416 4.Giá trị gia tăng (VA) Tr.đ 0,95 0,70 0,79 Khấu hao TSCĐ Tr.đ 0,04 0,03 0,033 6.Thu nhập hỗn hợp (MI) Tr.đ 0,91 0,67 0,756 Lãi gộp (Pr) Tr.đ 0,38 0,03 0,156 Nguồn:Tổng hợp từ phiếu điều tra (2016) 61 Qua điều tra tính tốn kết chăn ni hai nhóm hộ sản xuất 100kg thịt lợn cho thấy, giá trị sản xuất bình quân đạt 4,575 triệu đồng Trong đó, hộ chăn ni thuộc nhóm có giá trị sản xuất đạt 4,78 triệu đồng, cao nhóm 4,46 triệu đồng Sự khác giá trị sản xuất chất lượng lợn thịt khác dẫn tới giá bán thịt lợn khác hai nhóm hộ, chất lượng thịt khác định chất lượng giống chế độ dinh dưỡng q trình chăn ni lợn Với hộ chăn ni nhóm sử dụng chủ yếu lợn siêu nạc sử dụng thức ăn cơng nghiệp thích hợp nên lợn tăng trưởng nhanh có tỷ lệ nạc cao, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng Ngược lại, người chăn ni nhóm sử dụng giống lợn lai lợn nội tỷ lệ nạc thấp nên giá bán thấp Việc chăn nuôi diễn thuận lợi, vấn đề dịch bệnh kiểm sốt tốt với 100kg thịt lợn xuất chuồng người chăn nuôi bình quân thu 790 nghìn đồng giá trị gia tăng, sau trừ khấu hao tài sản hộ chăn ni thu 756 nghìn đồng thu nhập hỗn hợp 756 nghìn đồng thu nhập khơng phải lớn thời gian chăn nuôi lợn hộ chăn nuôi từ - 3,5 tháng kể từ mua lợn giống tách lợn khỏi mẹ Tuy nhiên, chăn nuôi với số lượng đầu lợn lớn, khối lượng sản phẩm thịt lợn xuất bán lớn hộ chăn nuôi thu thu nhập hỗn hợp lớn b So sánh hiệu chăn ni theo hình thức trang trại chăn nuôi thông thường Bảng 4.10 So sánh hiệu kinh tế chăn nuôi lợn theo hướng trang trại chăn ni hộ gia đình thơng thường (Tính bình qn cho 100kg thịt lợn hơi) ĐVT: tr.đ Chỉ tiêu Chăn nuôi trang trại Chăn nuôi hộ gia đình 1.Tổng giá trị sản xuất (GO) 4,800 4,575 Chi phí trung gian (IC) 3,580 3,790 3.Tổng chi phí (TC) 3,930 4,416 4.Giá trị gia tăng (VA) 1,220 0,79 Khấu hao TSCĐ 0,040 0,033 6.Thu nhập hỗn hợp (MI) 1,180 0,756 Lãi gộp (Pr) 0,870 0,156 Nguồn:Tổng hợp từ phiếu điều tra (2016) 62 So sánh hiệu chăn nuôi lợn theo hướng trang trại tập trung chăn ni hộ thơng thường tính cho 100kg thịt lợn xuất chuồng cho thấy, hộ chăn ni theo hướng tập trung có giá trị sản xuất đạt 4,80 triệu đồng, cao so với hộ chăn nuôi thường 4,575 triệu đồng Chăn nuôi 100kg thịt lợn xuất chuồng hộ chăn nuôi theo hướng trang trại tập trung thu giá trị gia tăng đạt 1,220 triệu đồng, cao so với hộ chăn ni thơng thường đạt 756 nghìn đồng thu thu nhập hỗn hợp đạt 1,180 triệu đồng, cao so với hộ chăn nuôi thông thường đạt 756 nghìn đồng Như vậy, hộ chăn ni theo hướng trang trại tập trung có hiệu kinh tế cao so với hộ chăn nuôi theo phương thức thông thường 4.1.7 Đánh giá chung thực trạng phát triển chăn nuôi lợn địa bàn huyện Đơng Sơn, tỉnh Thanh Hóa Từ kết điều tra phân tích cho thấy năm qua, với phát triển chung ngành nông nghiệp, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ngành chăn nuôi tiếp tục tăng cao số lượng, chất lượng, quy mô hiệu quả, bước đưa chuyển đổi từ chăn nuôi tự cấp, tự túc phân tán nhỏ lẻ sang chăn nuôi tập trung theo quy mơ hướng sản xuất hàng hố, khẳng định vai trò ngành chăn ni góp phần quan trọng cấu kinh tế nông nghiệp Vừa tạo việc làm, nâng cao thu nhập, không ngừng cải thiện đời sống hộ chăn nuôi, thúc đẩy cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn ngày phát triển Tuy nhiên trình phát triển ngành chăn ni bộc lộ nhiều hạn chế, khó khăn vướng mắc cần khắc phục là: - Hiện nay, chăn ni lợn tự phát thiếu quy hoạch, phát triển gần đường, phát triển đan xen khu dân cư Quy mô sản xuất nhỏ lẻ, phân tán cơng nghệ thiếu đồng bộ, trình độ quản lý, khoa học cơng nghệ thiết bị chăn ni nhìn chung lạc hậu, suất vật ni thấp giá thành sản phẩm cao Gây ô nhiễm môi trường sinh thái nông thôn ảnh hưởng đến sức khoẻ công đồng, tiềm ẩn gây đồn kết nơng thơn - Phát triển chăn nuôi chưa gắn với vùng nguyên liệu khu giết mổ tập trung, tiêu thụ sản phẩm Chưa chủ động kiểm soát dịch bệnh chất lượng vệ sinh an tồn thực phẩm, phát triển chăn ni thiếu tính bền vững - Giá thành sản phẩm chăn nuôi cao, chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm chưa đáp ứng yêu cầu thị trường nước xuất Quản lý chất lượng giống vật ni, thức ăn chăn ni nhiều bất cập, hệ thống 63 tổ chức quản lý ngành chăn nuôi chưa đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước kinh tế thị trường hội nhập quốc tế - Thị trường giá không ổn định, tiêu thụ sản phẩm phụ thuộc vào tư thương, nguồn vốn ưu đãi NN hạn chế, số lượng vốn vay thấp, thời gian cho vay vốn ngắn không theo chu kỳ chăn nuôi, lãi suất cao, thủ tục xin vay vốn nhiều phiền hà - Hiệu kinh tế hình thức chăn nuôi thủ công, manh mún, nhỏ lẻ thấp nhiều so với chăn nuôi tập trung quy mô lớn 4.2 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI LỢN TẬP TRUNG TRÊN ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU 4.2.1 Nhóm yếu tố khách quan a Điều kiện tự nhiên Chăn ni lợn chịu ảnh hưởng lớn thời tiết, khí hậu (nhiệt độ, lượng mưa, ẩm độ) tác động trực tiếp gián tiếp tới vật ni, nhiệt độ yếu tố ảnh hưởng rõ nét dễ nhận thấy nhất, nhiệt độ cao tác động tới trao đổi chất lợn như: ăn, bỏ ăn ảnh hưởng đến tăng trọng sức khoẻ vật Nếu nhiệt độ thấp làm cho lợn thân nhiệt ảnh hưởng tới sinh trưởng phát triển lợn Đông Sơn vùng đồng tỉnh, có nhiệt độ trung bình từ 23 – 24 C lượng mưa hàng năm từ 1.500 - 1.900 mm, độ ẩm khơng khí trung bình 85 - 86% (UBND tỉnh Thanh Hóa, 2010b) Nhìn chung, khí hậu vùng đồng phù hợp cho sinh trưởng nhiều loại trồng (là điều kiện để hình thành vùng sản xuất ngun liệu cho chăn ni lợn) thuận lợi cho sinh trưởng, phát triển lợn Bên cạnh đó, với địa hình tương đối phẳng, điều kiện thuận lợi cho phát triển hạ tầng phục vụ chăn ni lợn Ngồi Đơng Sơn cách thành phố Thanh Hóa khơng xa, nơi tập trung chủ yếu khu đô thị, khu công nghiệp, sở dịch vụ thương mại Đây o yếu tố góp phần thúc đẩy phát triển chăn ni lợn b Cơ chế, sách Trong thời gian qua, ngồi sách nhà nước tỉnh Thanh Hóa có sách riêng, đặc thù ảnh hưởng đến việc phát triển chăn nuôi lợn huyện hộ, chế sách chuyển đổi mục đích sử dụng đất, cho phép hộ chuyển đổi, dồn điền đổi để 64 chuyển từ đất sản xuất lúa sang làm trang trại chăn nuôi lợn kết hợp nuôi trồng thủy sản; huyện Đơng Sơn có sách cụ thể hỗ trợ giống, vật tư, sở hạ tầng phục vụ chăn nuôi tập trung theo đề án tái cấu ngành nơng nghiệp tỉnh Thanh Hóa nói chung, ngành chăn ni nói riêng, đặc biệt chăn ni lợn c Cơ sở hạ tầng Thanh Hóa có nhiều nỗ lực cơng tác phát triển hệ thống giao thơng tồn tỉnh nhằm phục vụ tối đa cho q trình phát triển, kinh tế, xã hội nói chung góp phần thúc đẩy chăn ni lợn thịt nói riêng Đầu tư cho hệ thống giao thơng phục vụ sản xuất nói chung chăn ni lợn thịt nói riêng địa bàn huyện Đơng Sơn năm qua đạt kết quan trọng Mạng lưới sở hạ tầng nói chung hệ thống giao thơng nói riêng huyện tương đối đủ số lượng trải tương đối phân bố theo lãnh thổ (tương đối đồng mật độ) Hệ thống đường quốc lộ phát triển tương đối Qua huyện có quốc lộ 45, quốc lộ 47 số tỉnh lộ khác Nhưng chất lượng thấp Về quốc lộ: Quốc lộ 45 dài km, đường cấp IV; QL 47 với chiều dài km đạt cấp IV chạy song song qua huyện làm trục cho hệ thống giao thơng huyện Về đường tỉnh: Trên địa bàn huyện nhiều tuyến đường đầu tư làm nâng cấp tạo điều kiện phát triển giao lưu kinh tế xã huyện với huyện khác địa bàn tỉnh Tồn huyện có 7,54 km đường tỉnh lộ đạt đường cấp V: Cầu Trầu-Đơng n 5,6 km, Đơng HồngThiệu Lý 1,94 km Về đường huyện, xã: Đường huyện có tất 41 km đạt đường cấp VI đồng bằng; 125 km đường liên xã chủ yếu đường giao thông nơng thơn loại A; đường giao thơng thơn; có 193 km đường xóm, chủ yếu đường giao thơng nơng thôn loại B Đến nay, xã, thị trấn huyện có đường tơ đến trung tâm 100% số thơn huyện có đường tố đến trung tâm thơn Có thể thấy sở hạ tầng tác động nhiều mặt đến phát triển kinh tế xã hội có sản xuất ngành chăn ni Ở địa phương có hệ thống sở hạ tầng điện, giao thông, hệ thống cung cấp nước tốt tạo điều kiện chăn nuôi lợn thịt phát triển đồng thời điều kiện nâng cao kết 65 hiệu chăn nuôi Kết vấn ý kiến cán cấp hạ tầng kinh tế xã hội ảnh hưởng đến việc phát triển chăn nuôi lợn cho thấy hạ tầng kinh tế xã hội có ảnh hưởng tương đối lớn đến việc phát triển chăn nuôi lợn Hộp 4.3 Yếu tố hạ tầng chăn ni lợn Là cán địa phụ trách nông nghiệp xã Đông Khê 15 năm qua, chứng kiến nhiều đổi thay sản xuất nông nghiệp nói chung chăn ni lợn nói riêng, thân thấy yếu tố hạ tầng quan trọng việc phát triển chăn nuôi lợn, đặc biệt chăn nuôi lợn tập trung tương lai gần, đường xá giao thơng có thuận lợi điều kiện cần để phát triển chăn nuôi (Nguồn: Phỏng vấn sâu Ông Lê Viết Toản, Cán địaĐơng Khê) Thời gian: 8h30p ngày 16/04/2016 UBND xã Đông Khê d Yếu tố thị trường Thị trường có vai trò quan trọng sản xuất kinh doanh phát triển kinh tế xã hội, khâu tất yếu quan trọng sản xuất hàng hoá, thị trường cầu nối người sản xuất người tiêu dùng Nó cho biết kết sản xuất chu kỳ kinh doanh Đặc biệt phát triển sản xuất hàng hoá theo chế thị trường tiêu thụ sản phẩm quan tâm.Vì thị trường tiêu thụ sản phẩm nhân tố định đến phát triển chăn nuôi lợn thịt Theo kết điều tra cho thấy, hầu hết số gia súc, gia cầm ni tỉnh Thanh Hóa nói chung huyện Đơng Sơn nói riêng xuất bán thành phố lớn Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, … Về đối tượng thu mua sản phẩm lợn thịt sở chăn nuôi chủ yếu người thu gom người giết mổ địa phương Tính chung có 45,42% số sở chăn ni lợn thịt bán sản phẩm cho người thu gom, 38,25% số sở chăn nuôi bán sản phẩm cho người giết mổ, 8,1% bán trực tiếp cho người tiêu dùng cuối (Họ hàng/làng xóm để phục vụ cho cơng việc gia đình đám cưới, đám ma)… 3,1% số sở chăn nuôi bán cho công ty, công ty chủ yếu công ty thuê hộ chăn nuôi gia công (công ty cổ phần chăn nuôi C.P), 5,13% số sở bán lợn thịt cho lò mổ Hệ thống kênh tiêu thụ thịt lợn chủ yếu hộ giết mổ nhỏ lẻ quy mô vừa người mơi giới (thương lái) Còn cơng ty để đầu tư vào sản xuất, thu mua chế biến đem xuất hạn chế Đo 66 ảnh hưởng phần đến giá bán, tính ổn định đầu cho sản phẩm lợn thịt nên ảnh hưởng đến hiệu kinh tế hộ chăn ni thịt từ ảnh hưởng đến phát triển chăn nuôi Về giá cả, năm qua có biến động, khơng ổn định, tăng giảm mạnh từ 35.000 đồng/kg - 60.000 đồng/kg Giá thịt lợn thường cao vào tháng mùa đông đặc biệt vào dịp Tết nguyên đán nhu cầu thịt lợn tăng để phục vụ cho mùa cưới xin dịp tết, tháng mùa hè nhu cầu sử dụng thịt thấp dẫn tới giá thịt lợn xuống thấp Với biến động giá đầu vào giá thịt lợn thị trường thường xuyên thay đổi tăng/giảm thất thường khiến người chăn nuôi lợn gặp phải khó khăn lớn Sự khác biệt giá tháng năm có xu hướng khơng rõ rệt, tuỳ thuộc vào năm, biến động giá thịt lợn mùa có khác biệt nhỏ cho năm 4.2.2 Nhóm yếu tố chủ quan a Nguồn vốn Chăn ni lợn đòi hỏi lượng vốn đầu tư sở hạ tầng chuồng trại, mua giống ban đầu, thức ăn, lao động, thú y mở rộng quy mô, đơn cử lợn giống nuôi thịt giá triệu đồng, muốn đầu tư đàn lợn thịt hay đàn lợn nái đòi hỏi vốn đầu tư lớn để phát triển Đặc biệt vốn đầu tư ban đầu tương đối lớn thời gian thu hồi vốn lại chậm, dẫn đến việc mở rộng quy mô chăn nuôi theo phương thức cơng nghiệp gặp khơng khó khăn Chưa kể đến thị trường dịch bệnh thường xuyên xảy làm cho hộ chăn ni kiệt quệ vốn để tái sản xuất lại Vốn có vai trò quan trọng để phát triển trì phát triển đầu tư chăn ni có hiệu kinh tế Nguồn vốn phục vụ chăn nuôi lợn hộ chăn ni có chênh lệch lớn nhóm hộ hình thức tổ chức chăn ni, hộ chăn ni có quy mơ lớn tỷ lệ vốn vay lớn Chăn ni theo hình thức trang trại có quy mơ vốn tỷ lệ vốn vay lớn nhiều so với hộ chăn ni, theo kết điều tra bình qn vốn sản xuất kinh doanh trang trại khoảng 2,8 tỉ đồng/trang trại, vốn vay chiếm 60%, ni hộ gia đình khoảng 120 triệu đồng/hộ 35 % Sự khác biệt nguồn vốn trang trại hộ gia đình quy mơ chăn ni phương thức chăn nuôi, hộ chăn nuôi quy mô lớn trang trại phần lớn đầu tư chăn nuôi theo hướng cơng nghiệp nên đòi hỏi phải có lượng vốn lớn 67 b Nhóm yếu tố kỹ thuật Giống: Do nhu cầu thị trường ngày tăng chất lượng nên giống lợn nội lợn lai khó đáp ứng nhu cầu ngày khắt khe thị trường, nên giống lợn nhập ngoại lai chúng ngày có nhu cầu lớn từ thị trường Giống lợn nái đem lại hiệu giống lợn lai giống lợn địa phương hộ Đông Sơn, giống lợn nái có ảnh hưởng đến hiệu kinh tế chăn ni lợn hộ từ ảnh hưởng đến phát triển chăn nuôi lợn Kết khảo sát cho thấy, có 82% ý kiến cán lãnh đạo địa phương đánh giá giống lợn ảnh hưởng đến việc phát triển chăn nuôi lợn Thức ăn: Chất lượng thịt phụ thuộc nhiều vào thức ăn chăn nuôi Quy mô chăn nuôi khác định với tỷ trọng thức ăn khác Trong thức ăn chăn nuôi lợn thịt điều thể rõ Thức ăn phải cung cấp đầy đủ lượng protein để trì thể giúp cho lợn sinh trưởng phát triển mức tốt Nếu thức ăn chất lượng không đủ dinh dưỡng làm cho lợn chuyển hóa thức ăn thấp làm cho suất thấp chất lượng thấp dẫn đến hiệu chăn ni thấp Do việc cung cấp đảm bảo nguồn thức ăn có chất lượng cao với giá thành hợp lý thúc đẩy việc phát triển chăn nuôi lợn Các hộ chăn nuôi hạn chế mặt kỹ thuật nguồn lực cho chăn nuôi mà ảnh hưởng đến phần ăn số lượng chất lượng cho biểu đồ sau: Thức ăn tinh Thức ăn hỗn hợp Thức ăn đậm đặc Rau chất xơ Biểu đồ 4.4 Tình hình sử dụng thức ăn chăn nuôi địa bàn nghiên cứu Nguồn:Tổng hợp từ phiếu điều tra (2016) Công tác thú y: Trong cơng tác thú y, phòng trừ dịch bệnh khâu quan trọng chăn nuôi Nếu việc phòng dịch bệnh mà khơng tốt đàn lợn dễ bị mắc bệnh dịch tụ huyết trùng, dịch tả ecoly, lở mồm long móng tai xanh gây nên thiệt hại lớn cho người chăn ni, cơng tác thú 68 y phòng bệnh có ý nghĩa quan trọng ảnh hưởng lớn đến phát triển chăn nuôi lợn thịt địa bàn tỉnh Theo kết đánh giá công tác thú y, có 93,33% ý kiến cán đánh giá cho việc kiểm soát tốt dịch bệnh chăn nuôi lợn làm cho người dân yên tâm đầu tư mở rộng quy mơ sản xuất từ thức đẩy việc chăn nuôi lợn thịt phát triển Hộp 4.4 Hiệu kinh tế cao kiểm soát tốt dịch bệnh Hiệu kinh tế chăn nuôi lợn tương đối tốt kiểm soát tốt dịch bệnh Theo tơi cơng tác phòng bệnh cho đàn lợn tốt tỉ lệ thành cơng chăn ni lợn đạt đến 90% (Nguồn: Phỏng vấn sâu Ông Lê Văn Vàng, Phòng Nơng nghiệp PTNT huyện Đơng Sơn) Thời gian: 13h30p ngày 22/04/2016 UBND xã Đông Sơn c Nguồn lực lao động Nguồn lao động huyện Đông Sơn tương đối dồi chất lượng hạn chế Bức tranh phân công lao động xã hội nặng nông nghiệp truyền thống, chưa tạo tiền đề cho tăng trưởng nhanh Nguồn lực lao động có vai trò quan trọng phát triển chăn ni lợn Nguồn lực lao động bao gồm số lượng lao động tham gia chăn nuôi chất lượng lao động Nếu kỹ thuật chăn nuôi lợn không bảo đảm dễ làm tỷ lệ hao hụt chăn nuôi lớn, bên cạnh hiệu suất chăn ni giảm hiệu kinh chăn ni giảm để phát triển chăn nuôi lợn cần phải đào tạo đội ngũ lao động có trình độ, có hiểu biết nắm vững kỹ thuật chăm sóc đối tượng lợn Ngồi chăn ni lợn cần phải có lao động thủ cơng nên tận dụng số lao động nhàn rỗi địa phương lao động ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu kết chăn nuôi lợn Bảng 4.11 Dân số lao động huyện Đông Sơn giai đoạn 2005 – 2015 Dân số (người) Lao động tuổi (người) Lao động (người) Tỷ lệ so với dân số (%) Phân theo ngành - Nông nghiệp - Công nghiệp+xây dựng - Dịch vụ 2005 71.400 39.987 37.200 50,50 2010 74.230 41.220 37.540 50,57 2015 74.756 42.650 38.370 50,65 25.180 5.535 5.272 26.730 5.460 5.259 26.148 6.307 5.915 Nguồn: Niên giám thống kê huyện Đông Sơn (2015) 69 Theo niêm giám thống kê năm 2015, tổng số lao động làm việc ngành kinh tế tồn huyện có 42.650 người tuổi lao động (chiếm 56,3% dân số), đó: lao động làm việc ngành nông, lâm nghiệp, thuỷ sản chiếm 69,8%; CN-XD chiếm 15,3%; DV chiếm 14,9%; Qua thấy nguồn lực lao động lĩnh vực nông, lâm nghiệp chiếm đa số, điều kiện thuận lợi để phát triển sản xuất nơng nghiệp nói chung ngành chăn ni lợn nói riêng 4.2.3 Điểm mạnh, điểm yếu, hội thách thức phát triển chăn ni lợn huyện Đơng Sơn Có thể thấy việc phân tích điểm mạnh, điểm yếu, hội, thách thức phát triển chăn nuôi lợn, kết hợp với phân tích đánh giá thực trạng, yếu tố ảnh hưởng đến phát triển chăn nuôi lợn giúp cho có nhìn rõ nét cụ thể tình hình phát triển chăn ni lợn thịt tỉnh Thanh Hóa Từ kết phân tích đánh giá trên, phát triển chăn nuôi lợn thịt có điểm mạnh, yếu, hội thách thức tóm tắt bảng 4.12 a Điểm mạnh Nguồn lực đất đai: Theo kết khảo sát diện tích đất nơng nghiệp bình qn trang trại khoảng 17.000m2, đối chiếu với quỹ đất huyện nguồn lực đất đai mạnh lớn huyện, đáp ứng điều kiện cần thiết để phát triển chăn nuôi tập trung theo quy mô lớn Nguồn lao động lớn: Lao động nông, lâm, thủy sản độ tuổi lao động điểm khảo sát địa bàn tỉnh huyện chiếm gần 60% số lao động làm việc kinh tế Đây tiền đề quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển chăn ni lợn tập trung Bên cạnh đó, chất lượng lao động ngành nông, lâm, thuỷ sản huyện cải thiện đáng kể, yếu tố thuận lợi cho phát triển chăn ni tập trung tương lai gần Có vị trí thuận lợi: Đơng Sơn huyện có vị trí trung tâm tỉnh, cách thành phố Thanh Hóa 5km, cách khu kinh tế trọng điểm, khu công nghiệp, chợ đầu mối, chợ trung tâm không xa, tạo điều kiện cho việc giao thương, phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp đặc biệt sản phẩm từ chăn nuôi Đây điều kiện tốt cho huyện phát triển chăn nuôi lợn Kinh tế hộ phát triển: Những năm gần kinh tế hộ có bước phát triển mạnh, điều kiện thuận lợi để hộ nông dân mở rộng quy mô đầu tư chăn nuôi 70 Bảng 4.12 Điểm mạnh, điểm yếu, hội thách thức phát triển chăn nuôi lợn tập trung huyện Đông Sơn Điểm mạnh Nguồn lực đất đai Nguồn lao động lớn Có vị trí thuận lợi Kinh tế hộ phát triển Điểm Yếu Hệ thống giao thông chưa đảm bảo Hệ thống sở giết mổ địa bàn sơ sài, yếu Người chăn nuôi tiếp cận với nguồn vốn tín dụng khó khăn Quy mơ chăn nuôi nhỏ lẻ Tiêu thụ lợn thịt phụ thuộc lớn vào người thu gom Cơ hội Có nhiều sách tạo đà cho phát triển chăn nuôi lợn địa phương Tỉnh thực nhiều loại quy hoạch lớn Có tiềm thị trường tiêu thụ rộng lớn Người chăn ni tiếp cận quy trình sản xuất chế biến lợn thịt tiên tiến Thách thức Q trình cơng nghiệp hóa, thị hóa diễn mạnh mẽ Cạnh tranh đầu vào với ngành nghề khác Yêu cầu ngày cao từ thị trường Chịu nhiều rủi ro Cam kết giảm thuế nhập sản phẩm từ chăn nuôi b Điểm yếu -Hệ thống giao thông chưa đảm bảo: Hiện tỷ lệ đường cấp xã kiên cố hóa thấp, yếu tố chăn ni tập trung xa dân cư nên đa số đường nội đồng đến khu vực quy hoạch đường đường đất -Hệ thống sở giết mổ địa bàn sơ sài, yếu kém: Hệ thống sở giết mổ địa bàn huyện chủ yếu số sở giết mổ nhỏ lẻ, tự phát, phân tán khu dân cư thiếu quản lý quan thú y Đây xem thách thức không nhỏ việc đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm địa bàn huyện -Người chăn ni tiếp cận với nguồn vốn tín dụng khó khăn: Theo kết khảo sát 135 hộ trang trại xã cho thấy, tỷ lệ hộ đánh giá việc vay vốn ngân hàng mức khó khó - Quy mơ chăn ni nhỏ lẻ: địa bàn huyện tỷ lệ hộ chăn nuôi với quy mơ 30 con/năm cao Chăn ni với quy mơ nhỏ thường 71 có chi phí bình quân tính 1kg thịt xuất chuồng cao so với chăn nuôi với quy mô lớn điều dẫn tới giảm sức cạnh tranh, giảm lợi nhuận Bên cạnh chăn ni nhỏ lẻ khó có điều kiện áp dụng tiến khoa học kỹ thuật vào sản xuất phòng trừ dịch bệnh - Tiêu thụ lợn thịt phụ thuộc lớn vào người thu gom: Với tỷ lệ 55,11% tiêu thụ lợn chủ yếu thơng qua người thu gom dễ bị ép giá c Cơ hội - Hiện nay, có nhiều sách hướng đến nơng nghiệp, nơng dân nơng thơn Đảng Nhà nước như: Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nơng nghiệp, nơng thôn Nghị định số 210/2013/NĐ-CP thay cho Nghị định số 61/2010/NĐ Chính phủ nhằm khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nơng nghiệp, nơng thơn, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào chăn nuôi quy mô lớn, nội dung hỗ trợ giống, sở hạ tầng đến cửa trại Bên cạnh đó, tỉnh Thanh Hóa có nhiều sách hỗ trợ doanh nghiệp, hộ gia đình đầu tư vào nơng nghiệp nơng thơn nói chung ngành chăn ni lợn nói riêng như: Quyết định số 1745/2011/QĐ-UBND, ngày 03/6/2011 UBND tỉnh hỗ trợ giống gốc vật nuôi; Quyết định số 271/2011/QĐ-UBND ngày 21/01/2011 UBND tỉnh phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm hay sách hỗ trợ xây dựng nơng thơn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2015 sách khuyến khích phát triển trang trại chăn nuôi tập trung; Quyết định số 5643/2015/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2015 việc ban hành chế, sách khuyến khích thực tái cấu ngành nơng nghiệp tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016-2020, theo UBND tỉnh hỗ trợ UBND xã (Chủ đầu tư) xây dựng hạ tầng đến chân hàng rào khu trang trại chăn nuôi tập trung địa bàn xã (đường giao thông, đường điện, hệ thống cấp nước đến chân hàng rào); mức hỗ trợ 100% kinh phí xây dựng không tỷ đồng khu vực miền xuôi 3,5 tỷ đồng khu vực miền núi phải đáp ứng điều kiện xã quy hoạch quy hoạch xã nông thôn mới; đảm bảo đủ điều kiện khu phải có trang trại chăn nuôi quy mô lớn trở lên, trang trại lợn nái hướng nạc: 200 lợn nái ngoại sinh sản trở lên 100 lợn nái ngoại sinh sản 500 lợn nái nuôi thịt trở lên Những sách hội lớn cho phát triển ngành nông nghiệp 72 địa phương, có phát triển chăn ni lợn thịt Việc vận dụng thực thi sách tốt thúc đẩy mạnh mẽ tiến trình phát triển chăn ni lợn thịt Tỉnh Thanh Hóa xây dựng quy hoạch liên quan đến phát triển nơng nghiệp nói chung chăn ni lợn nói riêng như: Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Đông Sơn; Quy hoạch bảo vệ mơi trường tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020; Quy hoạch quy hoạch tổng thể phát triển nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020 định hướng đến năm 2030… Đây móng cho phát triển có hệ thống ngành chăn nuôi lợn thịt tỉnh Và cứ, sở pháp lý để định hướng ngành chăn nuôi lợn thịt phát triển bền vững dựa sở lợi vùng, địa phương huyện Ba là, tiềm thị trường tiêu thụ rộng lớn: Trong năm gần đây, điều kiện sống người dân tỉnh nói chung huyện Đơng Sơn nóiriêng ngày nâng lên, kéo theo sức tiêu dùng thịt lợn ngày tăng Bên cạnh đó, q trình hội nhập kinh tế quốc tế mở cho ngành chăn nuôi lợn nhiều hội xuất thị trường giới Bốn là, người chăn ni tiếp cận quy trình sản xuất chế biến lợn thịt tiên tiến: Hiện quy trình chăn ni chế biến cơng nghiệp bảo đảm mang lại suất - chất lượng hiệu cao, phù hợp với chăn nuôi quy mơ trang trại Bên cạnh đó, quy trình sản xuất chế biến tiên tiến góp phần hạn chế dịch bệnh, giảm thiểu ô nhiễm môi trường nâng cao hiệu sử dụng rõ rệt (Lê Ngọc Hướng, 2005) Do đó, người chăn ni, chế biến lợn thịt nước nói chung Thanh Hóa nói riêng có nhiều hội tiếp cận với quy trình d Thách thức - Quá trình CNH, thị hóa diễn mạnh mẽ: Việc xây dựng nhà máy, khu công nghiệp trình thị hố diễn nhanh chóng dẫn tới đất giành cho sản xuất nông nghiệp bị thu hẹp, đất đai trình quy hoạch lại, không ổn định sản xuất - Cạnh tranh đầu vào với ngành nghề khác: ngành nghề cạnh tranh với phát triển chăn nuôi lợn gốc độ đất đai, vốn, lao động Nhất lực lượng lao động bị phân tán sang ngành nghề khác, lao động trẻ, lao động có nhận thức tốt 73 - Yêu cầu ngày cao từ thị trường: Yêu cầu chất lượng ngày cao nghiêm ngặt, với điều kiện sản xuất nhận thức hộ khó đáp ứng kịp yêu cầu đặt - Chịu nhiều rủi ro: Rủi ro CN mà hộ phải đối mặt rủi ro giống cao, rủi ro giá thị trường biến động… chủ yếu rủi ro giống Việc mua phải giống chất lượng dẫn tới việc hao hụt đầu hay lợn chậm phát triển dẫn tới hiệu chăn nuôi thấp 4.3 CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI LỢN TẬP TRUNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐƠNG SƠN 4.3.1 Định hướng phát triển chăn ni lợn tập trung địa bàn huyện Đông Sơn 4.3.1.1 Những đề xuất định hướng a Chủ trương, sách Trong thời gian qua, thực chủ trương, sách Đảng Nhà nước phát triển nông nghiệp, ngành nơng nghiệp Thanh Hóa thực ban hành sách nhằm phát triển nơng nghiệp nói chung phát triển chăn ni lợn nói riêng, kết đạt kết toàn diện tất lĩnh vực, góp phần to lớn vào phát triển kinh tế - xã hội ổn định an ninh, trị tỉnh Cơ cấu nơng nghiệp có chuyển dịch theo hướng tích cực Chăn nuôi lợn trở thành lĩnh vực sản xuất hàng hóa chủ lực tỉnh Kết cấu hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất đời sống bước nâng cấp, xây dựng, mặt nơng thơn có nhiều đổi Ngồi sách phát triển chăn ni nói chung số sách khác ban hành nhằm khuyến khích phát triển trang trại chăn ni lợn tập trung Quyết định số 5643/2015/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2015 việc ban hành chế, sách khuyến khích thực tái cấu ngành nơng nghiệp tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016-2020, theo UBND tỉnh hỗ trợ UBND xã (Chủ đầu tư) xây dựng hạ tầng đến chân hàng rào khu trang trại chăn nuôi tập trung địa bàn xã (đường giao thông, đường điện, hệ thống cấp nước đến chân hàng rào); mức hỗ trợ 100% kinh phí xây dựng khơng q tỷ đồng khu vực miền xuôi 3,5 tỷ đồng khu vực miền núi phải đáp ứng điều kiện xã quy hoạch quy hoạch xã nông thôn mới; đảm bảo đủ điều kiện khu phải có trang trại chăn nuôi quy mô lớn trở lên, trang trại lợn 74 nái hướng nạc: 200 lợn nái ngoại sinh sản trở lên 100 lợn nái ngoại sinh sản 500 lợn nái ni thịt trở lên Ngồi sách có sách khuyến khích phát triển chăn ni tập trung, mục tiêu sách nhằm khuyến khích hỗ trợ đầu tư xây dựng trang trại tập trung chăn ni trâu bò, lợn nái gia cầm, sớm khôi phục phát triển chăn ni theo hướng cơng nghiệp, hiệu quả, an tồn dịch bệnh phát triển bền vững Đối tượng sách hướng tới tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm phù hợp với quy hoạch cấp có thẩm quyền phê duyệt, sau hoàn thành đầu tư xây dựng vào chăn nuôi ổn định, đảm bảo tiêu chí quy định hành Nhà nước, hưởng sách hỗ trợ theo qui định Về mức hỗ trợ sách phát triển chăn nuôi lợn địa bàn: Đối với trang trại chăn ni lợn nái có qui mơ 100 nái ngoại sinh sản 750 lợn thịt ngoại trở lên hỗ trợ đầu tư hạ tầng, trang thiết bị, giải phóng mặt trực tiếp cho chủ trang trại 200 triệu đồng/trang trại miền xuôi; 250 triệu đồng/trang trại miền núi; Trang trại chăn nuôi lợn nái có qui mơ 50 đến 100 nái ngoại sinh sản 350 đến 750 lợn thịt ngoại hỗ trợ đầu tư hạ tầng, trang thiết bị, giải phóng mặt trực tiếp cho chủ trang trại 100 triệu đồng/trang trại miền xuôi; 120 triệu đồng/trang trại miền núi b Quy hoạch phát triển chăn nuôi lợn tập trung Đề cập đến quy hoạch phát triển chăn nuôi lợn tập trung địa bàn tỉnh Thanh Hóa, nghiên cứu tiến hành phân tích nội dung quy hoạch Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Theo đó, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Đông Sơn đến năm 2020 theo Quyết định số 11124/QĐ-UBND ngày 18/4/2014 Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hố Trên sở đó, huyện đưa nội dung tiêu mục tiêu quan trọng có liên quan đến phát triển chăn nuôi lợn thịt địa bàn đến năm 2020 Sự quan tâm đến phát triển chăn nuôi lợn thịt thể mục tiêu phát triển ngành chăn nuôi, cụ thể sau: Phát triển mạnh chăn nuôi theo hướng tạo vùng nguyên liệu cho công nghiệp chế biến, vùng hàng hoá xuất khẩu; áp dụng tiến khoa học, kỹ thuật nâng cao chất lượng sản phẩm đấp ứng yêu cầu thị trường; tổ chức tốt dịch vụ thú y, phòng chống dịch bệnh đảm bảo an tồn chăn ni Đặc biệt lưu ý đến phát triển chăn 75 ni trang trại, hình thành vùng chăn ni lợn hàng hố tập trung, với trang trại chăn nuôi quy mô vừa nhỏ, đưa dần chăn nuôi lợn khỏi khu dân cư (tại đơn vị hành thơn, xã cần để giành quỹ đất để phát triển thành khu chăn nuôi tập trung xa khu dân cư với quy mô điểm từ - ha; xã bố trí nhiều điểm chăn ni tập trung) nhằm nâng cao suất, chất lượng sản phẩm, hạn chế ô nhiễm mơi trường tăng cường khả kiểm sốt, phòng chống dịch bệnh, góp phần tăng tỷ trọng chăn ni sản xuất nông nghiệp c Dự báo xu hướng thị trường tiêu thụ thịt lợn Trong loạt thịt thương phẩm thịt lợn thực phẩm truyền thống chiếm tỷ trọng lớn cấu bữa ăn người dân Việt Nam Hiện tại, dân số tồn tỉnh Thanh Hóa đạt 3,513 triệu dân dự báo đến năm 2020 đạt khoảng 3,9 triệu dân, với kinh tế phát triển mức cao nhu cầu tiêu dùng nông sản thực phẩm tăng nhanh Vì năm tới, cơng nghiệp chế biến nông sản thực phẩm đầu tư phát triển mạnh, đòi hỏi phải có khối lượng lớn ngun liệu chất lượng cao Chính từ yếu tố động lực sở chủ yếu để quy hoạch đẩy mạnh sản xuất chăn nuôi lợn tập trung huyện Đông Sơn năm tới 4.3.1.2 Định hướng phát triển chăn nuôi lợn tập trung địa bàn huyện Đông Sơn a Định hướng chung Đẩy mạnh chăn nuôi lợn theo hướng tập trung theo phương thức cơng nghiệp, đảm bảo an tồn vệ sinh dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm cách hình thành vùng chăn ni tập trung, trọng điểm gắn với bảo vệ môi trường an tồn sinh học Áp dụng quy trình quản lý chăn nuôi tiên tiến công nghệ đại trang trại, lò giết mổ, coi chế biến giải pháp tốt để nâng cao giá trị sản phẩm chăn ni vệ sinh an tồn thực phẩm b Định hướng cụ thể - Đẩy mạnh chăn nuôi lợn theo hướng tập trung, cơng nghiệp, hàng hố bảo đảm an tồn dịch bệnh Hình thành số vùng chăn ni tập trung trọng điểm gắn với bảo vệ môi trường an tồn sinh học xã Đơng Hồng, Đông Minh, Đông Nam Đông Thanh 76 - Mở rộng khai thác triệt để thị trường tỉnh, nước, bước hướng tới xuất sản phẩm chăn nuôi - Nâng cao hiệu quả, khả kiểm soát dịch bệnh vệ sinh thực phẩm chăn nuôi nông hộ - Áp dụng quy trình quản lý tiên tiến cơng nghệ đại chăn nuôi trang trại, công nghiệp giết mổ, chế biến công nghiệp giải pháp tốt để nâng cao giá trị sản phẩm chăn nuôi vệ sinh an tồn thực phẩm - Hình thành hệ thống dịch vụ chăn nuôi, thú y phối hợp với kinh tế thị trường có kiểm sốt nhà nước - Quy mô Đàn lợn tăng lên 19255 năm 2016, ước đạt 20190 năm 2020 4.3.2 Các giải pháp phát triển chăn nuôi lợn tập trung địa bàn huyện Đông Sơn 4.3.2.1 Giải pháp quy hoạch đất đai Quy hoạch đất đai giải pháp có tính lâu dài cho ngành chăn ni nói chung chủ hộ chăn ni lợn nói riêng Nội dung chủ yếu bao gồm việc quy hoạch khu vực chăn nuôi tách biệt với khu dân cư nhằm đảm bảo hai mục đích, thứ hạn chế nhiễm mơi trường, thứ hai góp phần nâng cao hiệu chăn ni Bởi khu quy hoạch này, hộ có điều kiện khơng gian đất đai để chăn nuôi với quy mô lớn, thiết kế chuồng trại theo hướng đại lâu dài Trên sở quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện, xã, thị trấn cần triển khai quy hoạch lâu dài, ổn định vùng chăn nuôi công nghiệp, tập trung, chủ hộ chăn ni, trang trại Khuyến khích chuyển đổi, chuyển nhượng, dồn điền, đổi tạo quỹ đất để giao đất, cho thuê đất hộ dân có dự án đầu tư khả thi quan có thẩm quyền phê duyệt Chuyển đổi diện tích đất canh tác hiệu quả, vùng sâu, vùng xa sang phát triển khu vực chăn nuôi tập trung Các chủ trang trại cần phải tăng cường công tác tự vận động, thỏa thuận với hộ có đất sản xuất khơng hiệu quả, bỏ hoang đất khu vực lân cận nhằm thuê lại đất, mở rộng diện tích đất phục vụ chăn ni trang trại đáp ứng yêu cầu diện tích sở sản xuất lớn chưa đạt tiêu chí trang trại Tạo điều kiện cho trang trại thuê lại đất hộ dân khơng có nhu cầu sản xuất Ủy ban nhân dân xã đứng bảo lãnh cho trang trại với 77 điều kiện trang trại cần có khoản tiền gửi quỹ tín dụng địa phương nhằm đảm bảo cho việc toán tiền thuê đất hộ cho thuê thực kể trường hợp trang trại khơng có đủ khả trả tiền th đất Khuyến khích hộ nơng dân chuyển nhượng ruộng đất cho có nhu cầu sản xuất quy mô lớn, tạo điều kiện cho người nông dân sản xuất không hiệu chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp cho hộ trang trại chăn ni có nhu cầu có khả đầu tư phát triển chăn nuôi lợn thịt Trước mắt ưu tiên tập trung quy hoạch khu vực chăn nuôi lợn tập trung xa khu dân cư, chuyển đổi phần diện tích đất trũng hiệu sang phát triển khu vực chăn nuôi lợn tập trung Mở rộng quy mô chăn nuôi lợn phù hợp với tiềm năng, mạnh hộ khu vực chăn nuôi tập trung Mỗi xã, Thị Trấn quy hoạch từ 5- 10 ha, tập trung vào xã có chăn ni phát triển xã: Đơng Hồng, Đơng Minh, Đơng Thanh, Đông Nam Phấn đấu đến năm 2020 xã, Thị trấn có từ sở chăn nuôi tập trung xa khu dân cư Đưa giống có suất cao, chất lượng tốt vào chăn ni khu vực chăn nuôi lợn tập trung Trên sở đó, cung cấp khối lượng sản phẩm hàng hóa lớn, chất lượng tốt, an tồn vệ sinh thực phẩm phục vụ cho tiêu dùng xuất Tăng cường nghiên cứu khoa học chuyển giao tiến khoa học chăn nuôi vào sản xuất, nghiên cứu ứng dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ cao, công nghệ sinh học nhằm tạo bước đột phá suất, chất lượng sản phẩm Xây dựng sở giết mổ, chến biến thịt lợn, sở sản xuất thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y để phục vụ thúc đẩy chăn nuôi lợn tập trung phát triển Tăng cường hệ thống quản lý Nhà nước hệ thống kiểm tra, tra, khảo, kiểm nghiệm kiểm định giống thức ăn chăn nuôi, sản phẩm chăn nuôi thuốc thú y Xây dựng sách hợp lý, cơng nhằm khuyến khích thành phần kinh tế đầu tư phát triển khu vực chăn nuôi tập trung 4.3.2.2 Giải pháp tổ chức sản xuất Khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi để hộ chăn nuôi chuyển nhanh từ chăn nuôi phân tán, quy mô nhỏ thành gia trại từ gia trại thành trang trại chăn nuôi tập trung với quy mô vừa lớn Tăng cường xây dựng sở hạ tầng, khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi cho xây dựng sở sản xuất chăn nuôi công nghiệp Phấn đấu đến năm 2020, đưa tỷ lệ chăn nuôi trang trại lợn đạt 45% 78 Trình độ tổ chức sản xuất định đến kết hiệu chủ hộ Vì để chủ hộ chăn ni lợn địa bàn huyện phát triển đạt hiệu cao tổ chức tài tín dụng, Ngân hàng, sở chế biến, tổ chức dịch vụ, khuyến nông chủ hộ chăn nuôi phải có mối quan hệ gắn bó với nhau, tạo điều kiện cho phát triển Củng cố phát triển hình thức liên kết chăn ni chủ hộ Khuyến khích hình thức chăn ni gia trại chủ chủ hộ trang trại chăn nuôi, sản xuất thức ăn, giết mổ, chế biến xuất Tiếp tục khuyến khích thành lập hiệp hội chăn nuôi trang trại, hợp tác xã dịch vụ chăn nuôi Tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức tiếp cận nguồn vốn thị trường tiêu thụ nước để tổ chức thực phát huy vai trò chủ hộ - Khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi thành lập HTX chăn nuôi lợn, hiệp hội chăn ni trang trại - Xây dựng mơ hình trình diễn, chuyển giao tiến kỹ thuật chăn nuôi lợn nhiều trang trại xã huyện với nhiều đối tượng - Thông tin, tuyên truyền, quảng bá công nghệ chăn nuôi, công thức lai hiệu quả; tăng cường thụ tinh nhân tạo; quy trình kỹ thuật chăn ni; kỹ thuật phòng chống dịch bệnh, Cung cấp địa trang trại sản xuất giống đủ tiêu chuẩn không bị bệnh cho người chăn ni - Phổ biến chủ trương sách khuyến khích chăn ni Chính phủ Bộ Nông nghiệp PTNT đến người chăn nuôi nhanh xác Củng cố phát triển hình thức liên kết chăn nuôi doanh nghiệp gia trại, trang trại Khuyến khích hình thức chăn ni gia công chăn nuôi lợn theo hợp đồng chủ trang trang trại có điều kiện vốn, tiêu thụ sản phẩm liên kết với gia trại, trang trại nhỏ Trên sở quy hoạch vùng sản xuất thịt lợn chất lượng cao, bảo đảm vệ sinh thú y vệ sinh an toàn thực phẩm, cần tập trung đạo sở giết mổ, chế biến thịt ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm 4.3.2.3 Giải pháp vốn Khẳng định vốn có vai trò quan trọng q trình sản xuất kinh doanh chủ hộ chăn ni, yếu tố trình sản xuất lưu thơng hàng hóa Hiện nhu cầu vốn cho chủ hộ chăn nuôi để đầu tư sản xuất vấn đề xúc cần giải Trong 79 năm qua vốn đầu tư vào sản xuất chủ hộ chăn nuôi bổ sung đáng kể nhu cầu vốn để sản xuất chủ hộ chăn nuôi lợn lớn Cùng với sách huy động đầu tư phát triển chăn nuôi tổ chức ngồi nước, tỉnh Thanh Hóa nói chung huyện Đơng Sơn nói riêng cần tăng vốn ngân sách tiếp tục hỗ trợ đầu tư xây dựng vùng chăn nuôi tập trung, sở giết mổ, chế biến Thực sách cho người chăn ni vay vốn với lãi suất thấp, thời hạn vay theo chu kỳ sản xuất vật ni Đổi hình thức vay tín dụng tăng hình thức cho vay trung hạn dài hạn Phát triển đa dạng hình thức tín dụng nhằm cao tỷ lệ số chủ hộ vay, nâng cao mức vốn vay chủ hộ, cần đơn giản thủ tục vay vốn, chủ hộ chăn ni chấp tài sản hình thành sau đầu tư để vay vốn từ tổ chức tín dụng Tuy nhiên thực tế, việc cho vay vốn ngân hàng khơng khó khăn, thủ tục vay đơn giản nhiều số tiền ngân hàng cho vay thời gian vay ngắn Cộng thêm khó khăn hộ có tài sản chấp nhỏ so với nhu cầu vay ngân hàng Nên hầu hết hộ chăn nuôi theo hướng công nghiệp bán công nghiệp với quy mô lớn phải mua chịu giống thức ăn với lãi suất tương đối cao - Phát triển hình thức đầu tư có tham gia nhà nước tư nhân (đối tác công tư, hợp tác công tư, ) đầu tư hạ tầng, phát triển ứng dụng giống, ứng dụng khoa học công nghệ, tăng cường huy động nguồn vốn ưu đãi đầu tư phát triển chăn nuôi lợn thịt địa bàn tỉnh - Công bố công khai, rộng rãi quy hoạch, kế hoạch chế, sách tỉnh phương tiện thông tin đại chúng, cổng thông tin điện tử tỉnh, website ngành, địa phương, quy hoạch hệ thống giết mổ tập trung, quy hoạch tổng thể phát triển ngành nông nghiệp, quy hoạch xây dựng hạ tầng phục vụ sản xuất (chăn nuôi), tạo điều kiện cho doanh nghiệp nghiên cứu, tìm kiếm hội đầu tư Rà sốt, cắt giảm xếp thứ tự ưu tiên thực dự án đầu tư phát triển chăn nuôi lợn thịt - Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào phát triển chăn nuôi lợn thịt địa bàn huyện thông qua ban hành quy định cụ thể rõ ràng chế - Kết hợp huy động nguồn vốn đầu tư Nhà nước với sức đóng góp nhân dân để thực đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng phục vụ 80 sản xuất như: giao thông nông thôn, hệ thống giao thông khu chăn nuôi lợn thịt tập trung - Huy động đóng góp nhân dân cho nhu cầu đầu tư phát triển, kể vốn công lao động theo phương châm "Nhà nước nhân dân làm" để xây dựng đường giao thông nông thôn, hạ tầng kỹ thuật phục vụ chăn nuôi lợn thịt - Các tổ chức tín dụng cần tìm hiểu cho đối tượng cần vay vốn, nghĩa đối tượng cho vay vốn Ngân hàng phải hộ thực cần vốn cho phát triển sản xuất kinh doanh, sử dụng vốn mục đích khơng phải vay vốn để tiêu dùng, cần có biện pháp ưu đãi nông hộ nghèo - Việc dùng tài sản chấp vật dụng chấp Ngân hàng hạn chế nhiều nhu cầu vốn hộ, năm tới, tổ chức tín dụng nên có biện pháp thay đổi cho phù hợp Hiện Nhà nước ta có quy định tổ chức kinh tế chấp tính khả thi dự án, cho nên, Ngân hàng huyện nên áp dụng hình thức để khuyến khích sản xuất, đồng thời nên mở rộng hình thức tín dụng dài trung hạn nguồn vốn quan trọng dự án sản xuất kinh doanh dài ngân hàng nên có quy định hình thức cho vay vốn phù hợp loại nông hộ Chẳng hạn: + Đối với nông hộ nghèo, tài sản chấp hạn chế hình thức tín dụng tương trợ, giảm lãi suất, cộng với việc tư vấn sản xuất kinh doanh + Đối với hộ trung bình: Thì nới rộng hình thức cho vay vốn trung hạn để hộ có điều kiện mạnh dạn mở rộng sản xuất nông nghiệp ngành nghề - dịch vụ để tăng thu nhập cho người dân - Nghiên cứu biện pháp huy động nguồn vốn nhàn rỗi nông thôn để tăng cường vốn vay cho nông hộ cần vốn Quy mô Ngân hàng nông nghiệp nông thôn cần mở rộng hơn, loại hình Ngân hàng ưu Nhà nước ta nông nghiệp nông thơn Đồng thời cần có sách mềm dẻo để Ngân hàng tổ chức tín dụng nông thôn hoạt động theo chế thị trường, có tạo cạnh tranh lành mạnh nguồn vốn giải ngân nhiều Có sách hỗ trợ lãi suất cho hộ nông dân, trang trại vay vốn phục vụ phát triển chăn ni có phương án đầu tư, sản xuất duyệt tham gia chăn nuôi lợn thịt tập trung, phát triển trang trại chăn nuôi lợn thịt 81 4.3.2.4 Phát triển chăn nuôi gắn với khu vực giết mổ, chế biến Chăn nuôi tập trung tạo nguồn hàng hóa lớn.Vì song song với đẩy mạnh chăn ni phải có sách ưu tiên đầu tư xây dựng ngành cơng nghiệp chế biến, giết mổ Sớm hình thành sở giết mổ gia súc - gia cầm tập trung Hình thành mạng lưới phân phối, tiêu thụ thịt lợn địa bàn huyện Phương tiện vận chuyển lợn trước giết mổ sau giết mổ phải xe chuyên dụng, đảm bảo vệ sinh, không gây ô nhiễm môi trường, giữ chất lượng thực phẩm sau giết mổ 4.3.2.5 Giải pháp môi trường chăn nuôi Chăn nuôi với quy mô lớn tạo khối lượng chất thải lớn không xử lý hợp lý ảnh hưởng lớn đến môi trường sức khoẻ cộng đồng Vì cần có giải pháp dài nhằm ngăn ngừa, hạn chế ô nhiễm, suy thối mơi trường q trình phát triển ngành góp phần xây dựng nơng nghiệp bền vững, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường sinh thái Phấn đấu đến năm 2020 85% sở giết mổ tập trung có hệ thống xử lý chất thải đạt tiêu chuẩn mơi trường Huyện cần có chế khuyến khích hộ chăn ni xây dựng chuồng theo hướng công nghiệp Đối với hộ nuôi lợn thịt lợn hướng nạc yêu cầu chuồng phải cao ráo, thống mát, xây chuồng dốc từ 5-10oC hướng vào chuồng (có rãnh chất thải giữa) xây dốc phía cuối chuồng đảm bảo vệ sinh tắm cho lợn vệ sinh chuồng trại nhanh khơ, khơng ẩm tháp, thống mùa hè ấm mùa đông Đặc biệt hướng gió Thực vệ sinh chuồng thường xuyên, vệ sinh máng đựng thức ăn, nước uống vòi uống nước Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục ý thức bảo vệ tài nguyên môi trường sở chăn nuôi lợn thịt địa bàn huyện Tăng cường cán có đủ trình độ am hiểu vấn đề môi trường để thực tốt công tác quản lý, phát xử lý vấn đề môi trường phát triển chăn ni Kiểm sốt nhiễm nguồn nước mặt chất thải hoạt động chăn nuôi lợn tập trung Nâng cấp, cải tạo xây dựng hệ thống thoát nước xử lý nước thải chăn nuôi Thực định kỳ công tác giám sát, quan trắc dự báo chất lượng môi trường nước nhằm kịp thời ứng cứu có cố mơi trường xảy ra, phục vụ phát 82 triển chăn nuôi lợn thịt địa bàn huyện Điều tra, đánh giá thực trạng, nguy gây ô nhiễm môi trường hoạt động chăn nuôi lợn thịt, giết mổ gia súc, gia cầm, sản xuất kinh doanh thuốc thú y làm sở cho biện pháp phòng chống nhiễm mơi trường Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, ứng dụng KHCN bảo vệ môi trường lĩnh vực: công nghệ xử lý chất thải chăn nuôi, chế biến giết mổ lợn thịt Nghiên cứu chế, sách hỗ trợ vốn, ưu đãi, khuyến khích hoạt động bảo vệ môi trường khu vực chăn nuôi, giết mổ lợn thịt tập trung tập trung quy hoạch Thực nghiêm túc quy định môi trường sở chăn nuôi, giết mổ, chế biến, sản xuất thành lập Nếu không đạt yêu cầu kiên không cấp phép xây dựng; Môi trường có tầm quan trọng sản xuất đời sống ta ln phải có ý thức giữ gìn bảo vệ môi trường Phát triển kinh tế phải gắn liền với phát triển bền vững theo hướng bảo vệ môi trường sinh thái 4.3.2.6 Giải pháp thị trường Thị trường yếu tố đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa sống chủ hộ chăn ni sản xuất hàng hóa, động lực để thúc đẩy trình sản xuất chủ hộ Nhà nước cần nghiên cứu, xây dựng sách giúp cho chủ hộ chăn ni tìm hiểu mở rộng thị trường, tăng cường công tác thông tin thị trường xúc tiến thương mại nhằm cung cấp kịp thời cho chủ hộ chăn nuôi tình hình giá cả, dự báo ngắn hạn, dài hạn xu hướng thị trường khu vực giới, nhu cầu sản phẩm chăn nuôi thị hiếu khách hàng nước Từ giúp cho chủ hộ có kế hoạch chăn nuôi để đáp ứng nhu cầu thị trường Tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp, trang trại hộ gia đình xây dựng thương hiệu sản phẩm chăn ni, cung cấp thơng tin, tìm kiếm thị trường, giới thiệu sản phẩm lợn thịt Gắn sản xuất với chế biến, coi trọng chế biến vừa nhỏ, đại, thích ứng với quy mơ vùng nhu cầu thị trường Tổ chức thực tốt việc liên kết bốn nhà: Nhà nước, nhà nông, nhà doanh nghiệp, nhà khoa học phạm vi địa phương Các chủ trang trại chăn nuôi lợn chủ động việc tìm kiếm, hình thành kênh tiêu thụ chủ yếu sản phẩm bán trực tiếp cho cơng ty chăn ni, lò mổ lớn, hạn chế tỷ lệ bán cho người thu gom nhỏ lẻ để hạn chế việc bị tư thương ép giá, cần hình thành việc bán sản phẩm theo hình thức hợp đồng 83 4.3.2.7 Giải pháp khoa học kỹ thuật công nghệ Ngày nay, với phát triển khoa học - kỹ thuật công nghệ, nhiều giống trồng, vật ni mới, qui trình kỹ thuật tiến đưa vào sản xuất làm tăng suất yếu tố sản xuất, làm hạ giá thành sản phẩm nên hiệu kinh tế có xu hướng tăng lên Chăn ni tập trung đòi hỏi đầu tư đồng giống, chuồng trại, thiết bị thức ăn chăn ni có chất lượng cao lẽ khoa học, cơng nghệ phản ánh trình độ phát triển lực lượng sản xuất Tất điều ảnh hưởng trực tiếp đến giá thành sản xuất hiệu kinh tế trình sản xuất Vì để nâng cao hiệu chăn nuôi 84 ... thức phát triển chăn nuôi lợn huyện Đông Sơn 70 4.3 Các giải pháp chủ yếu phát triển chăn nuôi lợn tập trung 74 4.3.1 Định hướng phát triển chăn nuôi lợn tập trung địa bàn huyện Đông. .. lợn tập trung huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa thời gian qua sao? Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển chăn nuôi lợn tập trung địa bàn huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa? Những giải pháp nhằm phát triển. .. cứu đề tài: Phát triển chăn nuôi lợn tập trung địa bàn huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa với mục tiêu nhằm: i) Góp phần hệ thống hóa sở lý luận thực tiễn phát triển chăn nuôi lợn tập trung; ii)
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI lợn tập TRUNG TRÊN địa bàn HUYỆN ĐÔNG sơn, TỈNH THANH hóa , PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI lợn tập TRUNG TRÊN địa bàn HUYỆN ĐÔNG sơn, TỈNH THANH hóa

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay