ĐÁNH GIÁ NĂNG SUẤT SINH SẢN CỦA LỢN NÁI F1(LANDRACE X YORSHIRE) PHỐI VỚI ĐỰC DUROC VÀ PIDU TẠI TRẠI LỢN XÃ PHÚ LỘC – HẬU LỘC – THANH HÓA

69 34 0
  • Loading ...
1/69 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/07/2018, 10:23

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM PHẠM THỊ PHƯỢNG ĐÁNH GIÁ NĂNG SUẤT SINH SẢN CỦA LỢN NÁI F1(LANDRACE X YORSHIRE) PHỐI VỚI ĐỰC DUROC PIDU TẠI TRẠI LỢN PHÚ LỘC HẬU LỘC THANH HÓA Chuyên ngành: Chăn nuôi Mã số: 60.62.01.05 Người hướng dẫn khoa học: TS Đỗ Đức Lực TS Đoàn Văn Soạn NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP - 2017 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, kết nghiên cứu trình bày luận văn trung thực, khách quan chưa dùng để bảo vệ lấy học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cám ơn, thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày tháng năm 2017 Tác giả luận văn Phạm Thị Phượng i LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn, nhận hướng dẫn, bảo tận tình thầy giáo, giúp đỡ, động viên bạn bè, đồng nghiệp gia đình Nhân dịp hồn thành luận văn, cho phép tơi bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc tới TS Đỗ Đức Lực Phó trưởng khoa Chăn ni, Học viện Nông nghiệp Việt Nam (người hướng dẫn khoa học) tận tình hướng dẫn, dành nhiều cơng sức, thời gian tạo điều kiện cho suốt q trình học tập thực đề tài Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới Ban Giám đốc, Ban Quản lý đào tạo, Bộ môn Di truyền - Giống vật nuôi, Khoa Chăn nuôi, Học viện Nơng nghiệp Việt Nam tận tình giúp đỡ tơi trình học tập, thực đề tài hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn anh, chị, em làm việc trại lợn Phú Lộc Hậu Lộc Thanh Hóa giúp đỡ tạo điều kiện cho suốt trình thực đề tài Hà Nội, ngày tháng Tác giả luận văn Phạm Thị Phượng ii năm 2017 MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT v DANH MỤC BẢNG vi DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ vii TRÍCH YẾU LUẬN VĂN viii Phần Mở đầu 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Ý nghĩa khoa học thực tiễn Phần Tổng quan tài liệu 2.1 Cơ sở khoa học lai tạo giống 2.1.1 Lai giống 2.1.2 Ưu lai 2.2 Các tiêu sinh sản yếu tố ảnh hưởng đến suất sinh sản lợn nái 2.2.1 Các tiêu sinh sản lợn nái 2.2.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến khả sinh sản lợn nái 10 2.3 Đặc điểm sinh lý, sinh trưởng lợn yếu tố ảnh hưởng đến suất sinh trưởng 14 2.3.1 Đặc điểm sinhsinh trưởng phát triển lợn 14 2.3.2 Các tiêu đánh giá khả sinh trưởng lợn 15 2.3.3 Các yếu tố ảnh hưởng tới khả sinh trưởng lợn 15 2.4 Tiêu tốn thức ăn 16 2.5 Chi phí/Kg lợn cai sữa 17 2.6 Tình hình nghiên cứu nước 17 2.6.1 Tình hình nghiên cứu nước ngồi 17 2.6.2 Tình hình nghiên cứu nước 19 Phần Đối tượng, địa điểm, nội dung phương pháp nghiên cứu 21 3.1 Đối tượng, địa điểm thời gian nghiên cứu 21 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu 21 iii 3.1.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu 21 3.2 Nội dung nghiên cứu 21 3.2.1 Năng suất sinh sản lợn nái 21 3.2.2 Xác định sinh trưởng lai đến cai sữa 22 3.2.3 Tiêu tốn thức ăn để sản xuất kg lợn cai sữa 22 3.2.4 Xác định chi phí /1kg lợn cai sữa 22 3.3 Phương pháp nghiên cứu 23 3.3.1 Theo dõi suất sinh sản lợn nái F1(LY) phối với đực Duroc PiDu 23 3.3.2 Xác định sinh trưởng lai đến cai sữa 23 3.3.3 Xác định tiêu tốn thức ăn chi phí /1kg lợn cai sữa 24 3.3.4 Phương pháp xử lý số liệu 25 Phần Kết thảo luận 26 4.1 Năng suất sinh sản lợn nái f1(LY) phối với đực Duroc Pidu 26 4.1.1 Năng suất sinh sản lợn nái F1(LY) phối với đực Duroc PiDu 26 4.1.2 Năng suất sinh sản lợn nái F1(L×Y) phối với đực Duroc PiDu qua lứa đẻ 35 4.1.3 Năng suất sinh sản lợn nái F1(L  Y) phối với đực Duroc PiDu qua năm 45 4.2 Sinh trưởng lợn từ sơ sinh đến cai sữa 49 4.2.1 Sinh trưởng lợn từ sơ sinh đến cai sữa theo công thức phối giống 49 4.2.2 Khả sinh trưởng lai Duroc x F1(L×Y)và PiDu x F1(L×Y) từ sơ sinh đến cai sữa theo tính biệt 51 4.3 Tiêu tốn thức ăn chi phí cho 1Kg lợn cai sữa 51 4.3.1 Tiêu tốn thức ăn để sản xuất kg lợn cai sữa 51 4.3.2 Chi phí cho kg lợn cai sữa 53 Phần Kết luận kiến nghị 55 5.1 Kết luận 55 5.2 Kiến nghị 55 TÀI LIỆU THAM KHẢO 56 iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Nghĩa tiếng Việt CS Cai sữa F1(L × Y) Lợn lai Landrace Yorkshire F1(Y  L) Lợn lai Yorkshire Landrace KLSS Khối lượng sơ sinh KLCS Khối lượng cai sữa PiDu Lợn lai Pietrain Duroc SCSS Số sơ sinh SCSSS Số sơ sinh sống SCCN Số chọn nuôi SCCS Số cai sữa TA Thức ăn TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam TTTA Tiêu tốn thức ăn v DANH MỤC BẢNG Bảng 4.1 Năng suất sinh sản nái F1(L×Y) phối với đực Duroc PiDu 26 Bảng 4.2 Năng suất sinh sản nái F1(LY) phối với đực Duroc qua lứa 36 Bảng 4.3 Năng suất sinh sản nái F1(LY) phối với đực PiDu qua lứa 37 Bảng 4.4 Năng suất sinh sản nái F1(YL) qua năm 46 Bảng 4.5 Sinh trưởng lai Duroc x F1(LxY) PiDu x F1(LxY) từ sơ sinh đến cai sữa 50 Bảng 4.6 Khả sinh trưởng lai Duroc x F1(L×Y)và PiDu x F1(L×Y) từ sơ sinh đến cai sữa theo tính biệt 51 Bảng 4.7 Tiêu tốn thức ăn cho 1kg lợn cai sữa 52 Bảng 4.8 Chi phí cho 1kg lợn cai sữa (×1000 đồng) 53 vi DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ Biểu đồ 4.1 Số con/ổ lợn nái F1(L  Y) phối với đực Duroc PiDu 30 Biểu đồ 4.2 Khối lượng sơ sinh/con, khối lượng cai sữa/con lợn nái F1(L×Y) phối với đực Duroc PiDu 32 Biểu đồ 4.3 Khối lượng sơ sinh/ổ khối lượng cai sữa/ổ lợn nái F1(L×Y) phối với đực Duroc PiDu 33 Biểu đồ 4.4 Số sơ sinh lợn nái F1(L  Y) phối với đực Duroc PiDu qua lứa đẻ 38 Biểu đồ 4.5 Số sơ sinh sống lợn nái F1(L  Y) phối với đực Duroc PiDu qua lứa đẻ 39 Biểu đồ 4.6 Số cai sữa lợn nái F1(L  Y) phối với đực Duroc PiDu qua lứa đẻ 41 Biểu đồ 4.7 Số cai sữa lợn nái F1(L  Y) phối với đực Duroc PiDu qua lứa đẻ 43 Biểu đồ 4.8 Khối lượng cai sữa/ổ lợn nái F1(L  Y) phối với đực Duroc PiDu qua lứa đẻ 44 Biểu đồ 4.9 Số sơ sinh/ổ, số sống/ổ, số để ni, số cai sữa/ổ qua năm 47 Biểu đồ 4.10 Khối lượng sơ sinh/ổ, khối lượng cai sữa/ổ lợn nái F1(L  Y) phối với đực Duroc PiDu qua năm 48 vii TRÍCH YẾU LUẬN VĂN Tên tác giả: Phạm Thị Phượng 2.Tên luận văn: “Đánh giá suất sinh sản lợn nái F1(Landrace x Yorshire) phối với lợn đực Duroc PiDu trại lợn Phú Lộc- Hậu Lộc Thanh Hóa” Ngành: Chăn ni Mã số: 60.62.01.05 Tên sở đào tạo: Học Viện Nông nghiệp Việt Nam Mục đích nghiên cứu Đánh giá suất sinh sản lợn nái F1(L  Y) phối với đực Duroc PiDu điều kiện chăn nuôi Thanh Hóa, xác định khả sinh trưởng lợn theo mẹ, tiêu tốn thức ăn chi phí thức ăn/kg lợn cai sữa cơng thức lai Phương pháp nghiên cứu Trong nghiên cứu này, khả sinh sản nái F1(Landrace x Yorkshire) phối với đực Duroc PiDu xác định vào số liệu thu thập, kế thừa qua sổ giống trại số liệu theo dõi thời gian nghiên cứu Các tiêu sinh trưởng tiêu tốn thức ăn/ kg lợn cai sữa xác định thông qua theo dõi khối lượng thể lợn, lượng thức ăn tiêu thụ từ lúc bắt đầu phối giống đến thời điểm cai sữa lợn theo dõi thí nghiệm Xác định chi phí thức ăn/1 kg lợn cai sữa qua việc hạch tốn khoản chi phí để sản xuất kg lợn cai sữa Kết kết luận Năng suất sinh sản lợn nái F1(LxY) phối với lợn đực Duroc PiDu đạt kết tương đối tốt Số sơ sinh/ổ, số cai sữa/ổ, khối lượng sơ sinh/ổ, khối lượng cai sữa/ổ nái F1(LxY) phối với đực Duroc PiDu 11,80 12,02 con; 10,79 10,96 con; 16,65 16,86 kg; 66,75 67,98 kg Năng suất sinh sản lợn nái F1(LxY) phối với đực Duroc thấp so với phối với đực PiDu số tiêu quan trọng Hầu hết tiêu sinh sản lợn nái F1(LxY) phối với lợn đực Duroc PiDu đạt thấp lứa 1; tăng dần lứa 2, đạt cao lứa thứ 4; sau giảm dần Tăng khối lượng lai từ sơ sinh đến cai sữa công thức lai Duroc x F1(LxY) (216,40 g/con/ngày) thấp so với PiDu x F1(LxY) (219,58 g/con/ngày) Trong giai đoạn từ sơ sinh đến cai sữa, lợn đực có khả sinh trưởng tốt so với lợn Tiêu tốn thức ăn/kg lợn cai sữa công thức lai Duroc x F1(LxY) (5,89 kg) cao so PiDu x F1(LxY) (5,72 kg) Chi phí cho kg lợn cai sữa lợn nái F1(LxY) phối với lợn đực Duroc PiDu 78.800 đồng 77.010 đồng viii THESIS ABSTRACT Master candidate: Pham Thi Phuong Thesis title: “Evaluation of reproduction performance of F1(Landrace x Yorshire) sows inseminated with Duroc and PiDu boars at pig farm in Phu Loc commune, Hau Loc district, Thanh Hoa province” Major: Animal science Code: 60.62.01.05 Educational organization: Vietnam National University of Agriculture (VNUA) Research Objectives Evaluate the reproductive performance of F1(Landrace x Yorkshire) sows inseminated with Duroc and PiDu boars under the farm conditions in Thanh Hoa province; determined growth performance of piglets from birth to weaning; identified feed conversion ration (FCR); and the cost for producing one kg of piglets at weaned according to corossbred formulas Materials and Methods In this study, the reproductive performance of F1(Landrace x Yorkshire) sows mated with Duroc and PiDu boars was determined by using the data from farm herd book in the past as well as data collected during thesis work at the farm Growth performance, Feed conversion ratio (FCR) were based on body weights at birth, at weaning and food intake from sows mating to weaning The cost for producing one kg of piglets weaned by accounting for expenses to produce one kg of piglets weaned Main findings and conclusions Reproductive performance of F1(Landrace x Yorkshire) sows mated with Duroc and PiDu boars achieved relatively good results Number of pig born; number of weaned; birth weight; weaning weight of piglets from F1(LxY) sows and Duroc and PiDu boars were 11.80 and 12.02 pigs, 10.79 and 10.96 pigs, 16.65 and 16.86 kg, 66.75 and 67.98 kg respectively Reproductive performance of F1(LxY) sows inseminated with Duroc was lower than those inseminated with PiDu The reproductive performance of F1(LxY) sows inseminated with Duroc and PiDu boar were lowest in the first parity, increases from the second, third and peaked at the fourth parity, and than descresed Increase the boddy weight of Duroc x F1(LxY) piglets (216.40 g/piglet/day) from birth to weaning was lower than those fo PiDu x F1(LxY) (219.58 g/pig/day) The male piglets grew faster then females piglets The FCR for one kg of Duroc x F1(LxY) weaned piglets (5.89 kg) was higher than those of PiDu x F1(LxY) (5.72 kg) Cost for producing one kg of piglets weaned of was 78,800 and 77,010 VND for Duroc x F1(LxY) and PiDu x F1(LxY) piglets respectively ix Ở công thức lai Duroc  F1(L  Y) có tỷ lệ sơ sinh sống từ lứa đến lứa 93,94; 95,70; 96,4; 95,40; 97,12 99,19% Tỷ lệ sống đến cai sữa từ lứa đến lứa 97,75; 97,46; 98,24; 97,74; 98,06 98,85% Ở cơng thức lai PiDu  F1(L  Y) có tỷ lệ sơ sinh sống từ lứa đến lứa 93,84; 95,07; 96,37; 95,92; 97,2 98,36% Tỷ lệ sống đến cai sữa 98,20; 98,64; 98,08; 98,74; 97,46; 98,80 % Từ kết cho thấy, tỷ lệ sơ sinh sống tỷ lệ sống đến cai sữa hai công thức lai điều kiện chăm sóc, ni dưỡng tương đối cao, không tuân theo quy luật định lứa đẻ Tỷ lệ sống đến cai sữa lợn công thức lai Duroc  F1(L  Y) có phần thấp so với tiêu công thức lai PiDu  F1(L  Y) Từ thấy lợn cơng thức lai PiDu  F1(L  Y) có sức đề kháng cao so với lợn công thức lai Duroc  F1(L  Y) 4.1.3 Năng suất sinh sản lợn nái F1(L  Y) phối với đực Duroc PiDu qua năm Kết theo dõi suất sinh sản đàn lợn nái F1(L  Y) phối với đực Duroc PiDu trại lợn Phú Lộc Hậu Lộc Thanh Hóa qua năm từ 2014 đến 2017 với tổng số 1.141 lứa đẻ chúng tơi trình bày bảng 4.4 biểu đồ 4.9 4.10 Căn vào ảnh hưởng yếu tố đến suất sinh sản lợn nái F1(L  Y) phối với đực Duroc PiDu thấy yếu tố năm không ảnh hưởng đến tất tiêu suất sinh sản lợn mà có ảnh hưởng đến số tiêu như: 45 Bảng 4.4 Năng suất sinh sản nái F1(YL) qua năm Chỉ tiêu 2014 n Mean Tuổi phối giống lần đầu (ngày) 100 Tuổi đẻ lứa đầu (ngày) 2015 SD 2016 2017 N Mean SD N Mean SD n Mean SD 248,21 1,51 100 248,54 1,83 - - - - - - 100 362,87 1,57 99 363,15 2,34 - - - - - - Số sơ sinh/ổ (con) 176 11,81b 0,75 463 11,87ab 1,02 439 12,05a 0,96 63 11,44c 0,88 Số sơ sinh sống/ ổ (con) 176 11,16b 0,73 463 11,31b 0,92 439 11,70a 0,84 63 11,33b 0,84 Số chọn nuôi (con) 176 10,77b 0,79 463 10,90b 0,99 439 11,36a 0,86 63 11,16a 0,88 Số cai sữa (con) 176 10,47c 0,89 463 10,71b 1,04 439 11,18a 0,90 63 11,11a 0,84 Khối lượng sơ sinh/con (kg) 176 1,41c 0,05 463 1,42b 0,05 439 1,44a 0,05 63 1,44a 0,02 Khối lượng cai sữa/con (kg) 176 6,13d 0,15 463 6,18c 0,13 439 6,23b 0,15 63 6,27a 0,10 Khối lượng sơ sinh/ổ (kg) 176 16,40b 1,14 463 16,59b 1,43 439 17,13a 1,33 63 16,30b 1,27 Khối lượng cai sữa/ổ (kg) 176 64,15c 5,43 463 66,11b 6,41 439 69,6a 5,59 63 69,63a 5,22 Tỷ lệ sơ sinh sống (%) 176 94,79c 4,06 463 95,26c 4,09 439 97,12b 3,84 63 99,08a 2,62 Tỷ lệ sống đến cai sữa (%) 176 97,09c 4,98 463 98,19b 4,59 439 98,34b 4,04 63 99,62a 2,19 Thời gian chờ phối (ngày) 75 8,09bbc 1,57 363 8,04c 1,84 437 8,57ab 2,02 63 8,97a 1,93 Khoảng cách lứa đẻ (ngày) 76 143,74b 2,40 363 143,59b 2,41 439 143,99b 2,47 63 144,94a 2,24 Ghi chú: Trong hàng, giá trị trung bình (Mean) có chữ khác sai khác có ý nghĩa thống kê (P 0,05), nhiên sai khác lại có ý nghĩa thống kê năm so với năm 2016 (P < 0,05) Sự sai khác tiêu số chọn ni/ổ khơng có ý nghĩa thống kê năm 2014 so với năm 2015; năm 2016 năm 2017 (P > 0,05), nhiên sai khác năm 2014, 2015 lại có ý nghĩa thống kê so với năm 2016, 2017 Đối với tiêu số cai sữa/ổ, sai khác năm 2016 so với năm 2017 khơng có ý nghĩa thống kê (P > 0,05), nhiên, so với năm lại, sai khác có ý nghĩa thống kê (P > 0,05) Kết khảo sát số sơ sinh/ổ, số sơ sinh sống/ổ, số chọn nuôi/ổ, số cai sữa/ổ từ năm 2014 đến năm 2017 thể biểu đồ 4.9 đây: Biểu đồ 4.9 Số sơ sinh/ổ, số sống/ổ, số để nuôi, số cai sữa/ổ qua năm 47 Từ năm 2014 đến năm 2017, khối lượng sơ sinh/con trung bình 1,41; 1,42; 1,44; 1,44 kg/con; khối lượng cai sữa/con 6,13; 6,18; 6,23; 6,27 kg/ổ; khối lượng sơ sinh/ổ tương ứng 16,40; 16,59; 17,13; 16,30 kg; khối lượng cai sữa/ổ 64,15; 66,11; 69,6; 69,63 kg/ổ Qua số liệu thu thấy, tiêu số khối lượng sơ sinh/con, khối lượng sơ sinh/ổ, khối lượng cai sữa/con, khối lượng cai sữa/ổ thấp năm 2014, sau tăng dần đạt cao năm 2017 Sự sai khác khối lượng sơ sinh/con năm 2016 năm 2017 ý nghĩa thống kê (P > 0,05), nhiên, sai khác năm lại có ý nghĩa thống kê (P < 0,05) Sự sai khác khối lượng sơ sinh/ổ năm có ý nghĩa thống kê (P < 0,05) Ở tiêu khối lượng sơ sinh/ổ, sai khác năm 2014, 2015 2017 khơng có ý nghĩa thống kê (P > 0,05), nhiên lại có ý nghĩa thống kê năm so với năm 2016 Sự sai khác khối lượng cai sữa/ổ năm 2016 so với năm 2017 khơng có ý nghĩa thống kê (P > 0,05) có ý nghĩa thống kê năm so với năm 2014 2015 (P < 0,05) Sự khác khối lượng sơ sinh/ổ, khối lượng cai sữa/ổ năm đẻ khác (từ năm 2014 2017) biểu biểu đồ 4.10 Biểu đồ 4.10 Khối lượng sơ sinh/ổ, khối lượng cai sữa/ổ lợn nái F1(LY) phối với đực Duroc PiDu qua năm 48 Tỷ lệ sơ sinh sống lợn nái F1(L  Y) phối với đực Duroc PiDu qua năm từ 2014 đến 2017 94,79; 95,26; 97,12; 99,08 % Tỷ lệ sơ sinh sống đến cai sữa lợn nái F1(L  Y) phối với đực Duroc PiDu qua năm từ 2014 đến 2017 97,09; 98,19; 98,34; 99,62 % Như vậy, tỷ lệ sơ sinh sống tỷ lệ sơ sinh sống đến cai sữa lợn nái F1(L  Y) phối với đực Duroc PiDu thấp năm 2014 sau có xu hướng tăng dần đạt cao vào năm 2017 Sự sai khác tỷ lệ sơ sinh sống khơng có ý nghĩa thống kê năm 2014 so với năm 2015 (P > 0,05), lại có ý nghĩa thống kê so với năm 2016, 2017 (P < 0,05) Sự sai khác tỷ lệ sống đến cai sữa khơng có ý nghĩa thống kê năm 2015 năm 2016 (P > 0,05), song sai khác lại có ý nghĩa thống kê với năm 2014, 2017 (P > 0,05) Qua nghiên cứu tiêu sinh sản lợn nái F1(L  Y) phối với đực Duroc PiDu qua năm từ 2014 đến 2017 nhận thấy khả sinh sản lợn nái F1(L  Y) phối với đực Duroc PiDu thấp năm 2014 có xu hướng tăng năm đến năm 2017 số tiêu sinh sản có xu hướng giảm Theo chúng tơi ngun nhân số liệu thu nhập năm 2014 chủ yếu lứa nên khả sinh sản lợn nái hơn, năm 2016 tập trung nhiều lợn nái đẻ lứa nên khả sinh sản tốt đến năm 2017 nhiều lợn nái sang lứa đẻ 5, nên khả sinh sản có xu hướng giảm Bên cạnh đó, từ năm 2016 trang trại trại lợn Phú Lộc Hậu Lộc Thanh Hóa đầu tư nhiều hoàn thiện sở vất chất, nguồn vốn, đặc biệt người chăn nuôi bổ sung kiến thức kỹ thuật thông qua đợt tập huấn, bồi dưỡng kỹ thuật chăn ni tích luỹ kinh nghiệm thực tế làm tăng suất sinh sản lợn nái 4.2 SINH TRƯỞNG CỦA LỢN CON TỪ SƠ SINH ĐẾN CAI SỮA 4.2.1 Sinh trưởng lợn từ sơ sinh đến cai sữa theo công thức phối giống Chỉ tiêu tăng trọng đánh giá cường độ sinh trưởng tuyệt đối lợn, tiêu có tương quan nghịch với tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng, lợn có mức tăng khối lượng nhanh tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng giảm ngược lại 49 Chúng tiến hành theo dõi khả sinh trưởng lai giai đoạn từ sơ sinh đến cai sữa cho lợn nái lai F1(L  Y) phối với đực Duroc PiDu Kết trình bày bảng 4.6 Bảng 4.5 Sinh trưởng lai Duroc x F1(LxY) PiDu x F1(LxY) từ sơ sinh đến cai sữa Duroc x F1(LxY) (n=75) Chỉ tiêu Khối lượng sơ sinh (kg) Tuổi cai sữa (ngày) Khối lượng cai sữa (kg) Tăng khối lượng trung bình (g/con/ngày) PiDu x F1(LxY) (n=75) Mean SD Mean SD 1,42b 0,02 1,43a 0,02 21,95a 1,00 21,45b 0,72 6,17 0,13 6,14 0,16 216,40 11,11 219,58 10,94 Ghi chú: Trong hàng, giá trị trung bình (Mean) có chữ khác sai khác có ý nghĩa thống kê (P 0,05) Kết nghiên cứu Nguyễn Quang Phát (2009) cho thấy sinh trưởng lợn giai đoạn theo mẹ tổ hợp lai với Duroc PiDu 216,28 214,96 g/con/ngày Như vậy, kết khả sinh trưởng giai đoạn từ sơ sinh đến cai sữa tổ hợp lai Duroc x F1(L×Y) theo dõi tương đương với kết nghiên cú tác giả nêu trên, tổ hợp lai PiDu x F1(L×Y) kết chúng tơi theo dõi lại cao so với tác giả Nguyễn Quang Phát 50 4.2.2 Khả sinh trưởng lai Duroc x F1(L×Y)và PiDu x F1(L×Y) từ sơ sinh đến cai sữa theo tính biệt Chúng tơi tiến hành đánh giá khả sinh trưởng lai Duroc x F1(L×Y) PiDu x F1(L×Y) từ sơ sinh đến cai sữa theo tính biệt Kết trình bày bảng 4.7 Bảng 4.6 Khả sinh trưởng lai Duroc x F1(L×Y)và PiDu x F1(L×Y) từ sơ sinh đến cai sữa theo tính biệt Chỉ tiêu Cái (n=75) Đực (n=75) Mean SD Mean SD Khối lượng sơ sinh (kg) 1,42b 0,02 1,43a 0,02 Tuổi cai sữa (ngày) 21,65 0,86 21,75 0,95 Khối lượng cai sữa (kg) 6,06b 0,11 6,25a 0,12 214,65b 10,12 221,89a 10,89 Tăng khối lượng trung bình (g/ngày) Ghi chú: Trong hàng, giá trị trung bình (Mean) có chữ khác sai khác có ý nghĩa thống kê (P 0,05) Khối lượng cai sữa lợn trung bình 6,06 kg thấp so với khối lượng cai sữa lợn đực 6,25 kg Tăng khối lượng trung bình lợn 214,65 g/ngày, lợn đực 221,89 g/ngày Nhìn chung khối lượng sơ sinh, khối lượng cai sữa, tăng khối lượng giai đoạn từ sơ sinh đến cai sữa lợn đực cao lợn Những sai khác có ý nghĩa thống kê (P < 0,05) Như vậy, giai đoạn từ sơ sinh đến cai sữa, lợn đực có khả sinh trưởng tốt so với lợn 4.3 TIÊU TỐN THỨC ĂN CHI PHÍ CHO KG LỢN CON CAI SỮA 4.3.1 Tiêu tốn thức ăn để sản xuất kg lợn cai sữa Kết theo dõi tiêu tốn thức ăn kg lợn cai sữa trình bày bảng 4.8 51 Bảng 4.7 Tiêu tốn thức ăn cho 1kg lợn cai sữa Chỉ tiêu Duroc x F1(LxY) PiDu x F1(LxY) n=10 n=10 Mean SD Mean SD Thời gian mang thai (ngày) 113,70 0,95 114,00 1,25 Thời gian nuôi (ngày) 21,00 0,67 20,80 0,63 Số cai sữa (con) 11,40b 1,08 11,50a 1,08 Khối lượng cai sữa/ổ (kg) 68,11b 2,50 69,35a 5,38 8,10 0,74 8,40 0,84 Thức ăn cho lợn nái mang thai (kg) 272,67a 2,38 268,45b 1,86 Thức ăn cho lợn nái nuôi (kg) 104,80 1,93 104,57 1,23 Thức ăn cho lợn nái chờ phối (kg) 19,06a 1,61 17,55b 2,67 Thức ăn cho lợn theo mẹ (kg) 4,20a 0,24 4,17b 0,22 400,76a 5,21 394,74b 2,76 5,89a 0,16 5,72b 0,45 Thời gian chờ phối (kg) Tổng thức ăn/lứa (kg) Tiêu tốn thức ăn/kg lợn cai sữa (kg) Ghi chú: Trong hàng, giá trị trung bình (Mean) có chữ khác sai khác có ý nghĩa thống kê (P 0,05) Chi phí lao động điện nước thời điểm theo dõi giá thuê lao động điện nước ngày tăng cao, với trang trại quy mơ lớn chi phí cơng nhân điện nước khoản chi đáng kể hai công thức lai Chụ thể, công thức Duroc  F1(LY) 714.000 đồng 90.000 đồng, công thức lai PiDu x F1(LxY) 716.000 đồng 90.000 đồng Chi phí khấu hao gồm khấu hao nái, chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi, trang trại ni lợn nái ngoại có quy mơ lớn đầu tư trang thiết bị xây dựng chuồng trại theo quy trình kỹ thuật chăn ni lợn cơng nghiệp, mơ hình trại kín sử dụng giàn làm mát, quạt hút, trang thiết bị đại đảm bảo chăn ni theo quy trình kỹ thuật, làm cho chi khấu hao khoản tương đối lớn Chúng tơi tính khấu hao chuồng trại 10 năm tính khấu hao dụng cụ chăn ni năm, tính tổng tiền đầu tư sau chia theo đầu nái/ lứa đẻ Kết khấu hao tổ hợp lai Duroc  F1(LY) PiDu  F1(LY) 700.000 đồng/nái/lứa Tổng khoản chi cho lứa lợn nái F1(LxY) phối với lợn đực Duroc PiDu 5.365.710 đồng 5.312.900 đồng Sự sai khác tiêu hai công thức lai ý nghĩa thống kê (P > 0,05) Chi phí cho kg lợn cai sữa lợn nái F1(LxY) phối với lợn đực Duroc PiDu 78.800 đồng 77.010 đồng Như vậy, chi phí cho kg lợn cai sữa lợn nái F1(LxY) phối với lợn đực Duroc cao so với chi phí cho kg lợn cai sữa lợn nái F1(LxY) phối với lợn đực PiDu sai khác có ý nghĩa thống kê (P < 0,05) 54 PHẦN KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN Năng suất sinh sản lợn nái F1(LxY) phối với lợn đực Duroc PiDu đạt kết tương đối tốt Số sơ sinh/ổ, số cai sữa/ổ, khối lượng sơ sinh/ổ, khối lượng cai sữa/ổ nái phối với đực Duroc PiDu 11,80 12,02 con; 10,79 10,96 con; 16,65 16,86 kg; 66,75 67,98 kg Năng suất sinh sản lợn nái F1(LxY) phối với đực Duroc thấp so với phối với đực PiDu số tiêu quan trọng số sơ sinh/ổ, số sơ sinh sống/ổ, số chọn nuôi/ổ, số cai sữa/ổ, khối lượng cai sữa/con, khối lượng sơ sinh/ổ, khối lượng cai sữa/ổ Các tiêu sinh sản lợn nái F1(LxY) phối với lợn đực Duroc PiDu đạt thấp lứa 1, tăng dần từ lứa đạt cao lứa thứ 4, sau giảm dần từ lứa thứ Sinh trưởng lai từ sơ sinh đến cai sữa công thức lai Duroc x F1(LxY) (216,40 g/con/ngày) thấp so với PiDu x F1(LxY) (219,58 g/con/ngày) Trong giai đoạn từ sơ sinh đến cai sữa, lợn đực có khả sinh trưởng tốt so với lợn Tiêu tốn thức ăn/kg lợn cai sữa công thức lai Duroc x F1(LxY) (5,89 kg) cao so PiDu x F1(LxY) (5,72 kg) Chi phí cho kg lợn cai sữa lợn nái F1(LxY) phối với lợn đực Duroc PiDu 78.800 đồng 77.010 đồng 5.2 KIẾN NGHỊ Khuyến cáo sử dụng tổ hợp lai PiDu x F1(LxY) vào thực tiễn để cải thiện suất sinh sản đàn nái F1(LxY) Cho phép sử dụng kết làm tài liệu tham khảo giúp cho việc xây dựng kế hoạch phát triển chăn nuôi lợn nái nái lai phục vụ chương trình nạc hố đàn lợn tỉnh Thanh Hóa 55 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt: Đặng Vũ Bình (1999) Phân tích số nhân tố ảnh hưởng tới tính trạng suất sinh sản lứa đẻ lợn nái ngoại Kết nghiên cứu khoa học kỹ thuật Chăn nuôi thú y (1996 1998) NXB Nông nghiệp, Hà Nội Đặng Vũ Bình, Nguyễn Văn Tường, Đồn Văn Soạn Nguyễn Thị Kim Dung (2005) Khả sản xuất số tổ hợp lai đàn lợn chăn ni Xí nghiệp chăn ni Đồng Hiệp - Hải Phòng Tạp chí KHKT Nơng nghiệp (4) tr 304 Đinh Văn Chỉnh, Hoàng Sĩ An, Đặng Vũ Bình, Phan Xuân Hảo Nguyễn Hải Quân (1999) Kết bước đầu xác định khả sinh sản lợn nái Landrace F1(LY) có kiểu gen halothan khác ni Xí nghiệp thức ăn chăn nuôi An Khánh Kết nghiên cứu KHKT khoa Chăn nuôi thú y (1996- 1998) NXB Nông nghiệp, Hà Nội tr 9- 11 Đỗ Thị Tỵ (1994) Tình Hình chăn nuôi lợn Hà Lan Thông tin khoa học kỹ thuật chăn nuôi 2/1994 Viện Chăn nuôi - Bộ Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm Lê Thanh Hải (2001) Nghiên cứu chọn lọc, nhân chủng xác định cơng thức lai thích hợp cho heo cao sản để đạt tỷ lệ từ 50- 55% Báo cáo tổng hợp đề tài cấp Nhà nước KHCN tr 08- 06 Nguyễn Khắc Tích (2002) Chăn ni lợn Bài giảng cho cao học nghiên cứu sinh Trường Đại học Nông nghiệp I, Hà Nội Nguyễn Quang Phát (2009) Đánh giá suất sinh sản lợn nái lai F1(Landrace×Yorkshire) phối với lợn đực Duroc, PiDu Pietrain trại Việt Tiến tỉnh Bắc Giang Luận văn thạc sĩ Nông nghiệp Học viện Nông nghiệp Việt Nam Nguyễn Thiện (2006), Giống lợn công thức lai lợn Việt Nam NXB Nông nghiệp, Hà Nội Nguyễn Văn Thắng Đặng Vũ Bình (2005) So sánh khả sinh sản lợn nái lai F1(Landrace × Yorkshire) phối với lợn đực Duroc Pietrain Tạp chí khoa học kỹ thuật nơng nghiệp Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội (2) tr 140- 143 10 Nguyễn Văn Thắng Vũ Đình Tơn (2010) Năng suất sinh sản, sinh trưởng, thân thịt chất lượng thịt tổ hợp lai lợn nái F1(Landrace x Yorkshire) với đực giống Landrace, Duroc Luận văn thạc sĩ Nông nghiệp Trường đại học Nông nghiệp Hà Nội 56 11 Phạm Thị Nguyệt (2014) Đánh giá khả sinh sản lợn nái Landrace, Yorkshire, F1(Landrace x Yorkshire) với đực PiDu (Pietrain x Duroc) nuôi trại chăn nuôi Huy Hạnh tỉnh Hải Dương Luận văn thạc sỹ Nông nghiệp Học viện Nông nghiệp Việt Nam 12 Phan Văn Hùng Đặng Vũ Bình (2008) Khả sản xuất tổ hợp lai lợn PiDu, L19, với nái F1 (LxY) F1 (YxL) nuôi Vĩnh Phúc Tạp chí khoa học phát triển (6) tr 537 541 13 Phan Xuân Hảo (2006) Đánh giá khả sản xuất lợn ngoại đời bố mẹ lai nuôi thịt Báo cáo tổng kết đề tài khoa học công nghệ cấp 14 Phan Xuân Hảo Hoàng Thị Thúy (2009) Năng suất sinh sản sinh trưởng tổ hợp lai nái Landrace, Yorkshire F1(Landrace×Yorkshire) phối với đực lai Pietrain Duroc (PiDu) Tạp chí khoa học phát triển (3) tr 269 275 15 Phùng Thị Vân (1999) Quy trình chăn ni lợn giống ngoại cao sản Viện Chăn nuôi, Hà Nội 16 Phùng Thị Vân, Trương Hữu Dũng Hoàng Hương Trà (2000) Nghiên cứu khả cho thịt lợn lai D(LY) D(YL) ảnh hưởng hai chế độ nuôi tới khả cho thịt lợn ngoại có tỷ lệ nạc > 52% Tạp chí Khoa học cơng nghệ quản lý KT (9) tr 397- 398 17 Phùng Thị Vân, Hoàng Hương Trà Trần Thị Hồng (2002) Nghiên cứu khả năng, cho thịt lợn lai ảnh hưởng hai chế độ nuôi tới khả cho thịt lợn ngoại có tỷ lệ nạc 52% Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn- Vụ Khoa học công nghệ chất lượng sản phẩm Kết nghiên cứu KHCN nông nghiệp phát triên nông thôn giai đoạn 1996 - 2002, Hà Nội tr 482 - 493 18 Trần Đình Miên (1977) Chọn nhân giống gia súc NXB Nông nghiệp, Hà Nội 19 Trần Tiến Dũng, Dương Đình Long Nguyễn Văn Thanh (2002) Sinh sản gia súc Nhà xuất Nông nghiệp, Hà Nội 20 Vũ Đình Tơn, Nguyễn Văn Duy Phan Văn Chung (2007) Năng suất hiệu chăn nuôi lợn nái lai F1 (Yorkshire x Móng Cái) điều kiện nơng hộ Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Nơng nghiệp (4) tr 38 43 21 Vũ Đình Tơn Nguyễn Công Oánh (2010) Năng suất sinh sản, sinh trưởng, thân thịt chất lượng thân thịt tổ hợp lai lợn nái F1(Landrace x Yorkshire) với đực giống Duroc Landrace ni Bắc Giang Tạp chí Khoa học Phát triển Trường Đại học Nông nghiệp I, Tập (1) Tr 106-113 57 22 Vũ Văn Hùng (2013) Ảnh hưởng mùa vụ đến khả sinh sản đàn lợn nái bố mẹ Yorkshire x (Landrace x Yorkshire) phối tinh đực F1(Piettrain x Duroc) điều kiện nuôi trang trại Hà Tĩnh Tạp chí Khoa học Đại học Huế Tiếng nước ngồi: 23 A Blasco and Binadel J.P vµ Haley C S (1995) Genetic and neonatal survial The neonatal pig Development and survial, Valey M.A (Ed), CAB International, Wallingford, Oxon, UK pp 17-38 24 Colin T Whittemore (1998) The science and practice of pig production Second Edition, Blackwell Science Ltd pp 91-130 25 A E Deckert, Dewey C E., Ford J T and Straw B F (1998) The influence of the weaning to breeding interval on ovulation rate in parity two sows Animal Breeding Abstracts, 66 (vol 2), ref pp 1155 26 G E Dickerson (1974) Evaluation and utilization of breed differences, proceedings of working Sumposium on breed evaluation and crossing experiments with farm animals, I V O 27 J C Dominguez, Pena F J., Anel L., Carbajo M and Alegre B (1998) Seasonal infertility syndrome in pigs, Animal Breeding Abstracts, 66 (vol 2), ref pp.1156 28 A Ducos (1994) Genetic evaluation of pigs tested in central station using a multiple trait animal model, Doctoral Thesis, Institut National Agronomique Paris Grignon, France 29 A H Gaustad-Aas, Hofmo P O and Kardberg K (2004) The importance of furrowing to service interval in sows served during lactation or after shorter lactation than 28 days Animal Reproduction Science (vol 81) pp 289-293 30 Ian Gordon (1997) Controlled reproduction in pigs CAB International 31 Ian Gordon (2004) Reproductive technologies in farm animal CAB International 32 P.E Hughes and Jemes T.(1996) Maximising pig production and reproduction, Campus Hue University of Agriculture and Forestry pp.23-27 33 Y Koketsu, Dial G D and King V L (1998) Influence of various factors in furrowing rate on farms using early weaning Animal Breeding Abstracts, 66 (vol 2), ref pp 1165 34 O Kosovac, Vidovic V and Petrovic M (1997) Phenotype parameters of reproductive traits of sows of different genotypes at the first two farrowing Animal Breeding Abstracts, 65 (vol 2), ref pp 923 58 35 C Legault (1980) Genetics and Reproduction in pigs Jahrestagung der Europars Chen Vereinigung fur Tierzucht September 36 J W Mabry, Culbertson M S and Reeves D (1997) Effect of lactation length on weaning to first service interval, first service furrowing rate and subsequent litter size Animal Breeding Abstracts, 65 (vol 6), ref pp 2958 37 R G Martinez Gamba (2000) Main factors affecting the fertility of pig Animal Breeding Abstracts, 68 (vol 1), ref pp 269 38 O A T Peltoniemi, Heinonen H., Leppavuori A and Love R J (2000) Seasonal effects on reproduction in the domestic sow in Finland Animal Breeding Abstracts, 68( vol 4), ref pp 2209 39 A Podtereba (1997) Amino acid Nutrition of pig embryos Animal Breeding Abstrast, 65(vol 6), ref pp 2963 40 Richard M Bourdon (2000) Understanding animal breeding Second Edition, by Prentice-Hall, Inc Upper Saddle River New Jersey 07458 pp 371-392 41 M F Rothschild and Bidanel J P (1998) Biology and genetics of reproduction The genetics of the pig, Rothchild M F & Ruvinsky A., (Eds), CAB international 42 R Tuz, Koczanowski J., Klocek C and Migdal W (2000) Reproductive performance of purebred and crossbred sows mated to Duroc x Hampshire boars, Animal Breeding Abstracts, 68(vol 8), ref pp 4740 43 H.A.M Vandersteen (1986) Predition of future value sow productivity commisstion on pig production, Section V.Free communications pp.4 44 U Wuensch, Niter G., BeryfeltU., Schueler L (2000) Genertic and economic evaluation of genetic improvement schemes” Animal Breeding Abstracts, 68( vol 8), ref pp 4708 45 J Yamada and Nakamura M (1998) Effects of full feeding and restricted feeding on the reproductive performance in the gilts and the sows Animal Breeding Abstracts, 66 (vol 4), ref pp 2637 46 H Yang, Pettigrew J.E and Walker R.D (2000) Lactation and subsequent reproductive responses of lactating sows to dietary lysine (protein) concentration Animal Breeding Abstracts, 68(vol 12), ref pp 7570 59 ... 4.1 Năng suất sinh sản nái F1(L×Y) phối với đực Duroc PiDu 26 Bảng 4.2 Năng suất sinh sản nái F1(LY) phối với đực Duroc qua lứa 36 Bảng 4.3 Năng suất sinh sản nái F1(LY) phối với đực PiDu. .. ni lợn ngoại tỉnh Thanh Hóa điều kiện chăn ni hiên nay, tiến hành nghiên cứu đề tài: Đánh giá suất sinh sản lợn nái F1(Landrace x Yorshire) phối với lợn đực Duroc PiDu trại lợn x Phú Lộc- Hậu. .. pháp x lý số liệu 25 Phần Kết thảo luận 26 4.1 Năng suất sinh sản lợn nái f1(LY) phối với đực Duroc Pidu 26 4.1.1 Năng suất sinh sản lợn nái F1(LY) phối với đực Duroc PiDu
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ NĂNG SUẤT SINH SẢN CỦA LỢN NÁI F1(LANDRACE X YORSHIRE) PHỐI VỚI ĐỰC DUROC VÀ PIDU TẠI TRẠI LỢN XÃ PHÚ LỘC – HẬU LỘC – THANH HÓA, ĐÁNH GIÁ NĂNG SUẤT SINH SẢN CỦA LỢN NÁI F1(LANDRACE X YORSHIRE) PHỐI VỚI ĐỰC DUROC VÀ PIDU TẠI TRẠI LỢN XÃ PHÚ LỘC – HẬU LỘC – THANH HÓA, PHẦN 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU, PHẦN 3. ĐỐI TƯỢNG, ĐỊA ĐIỂM, NỘI DUNGVÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, PHẦN 4. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay