SÁCH XANH BÌNH DƯƠNG NĂM 2012

136 35 0
  • Loading ...
1/136 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/07/2018, 03:00

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG BINH DUONG PROVINCIAL PEOPLE COMMITTEE DEPARTMENT OF NATURAL RESOURCE AND ENVIRONMENT SÁCH XANH BÌNH DƯƠNG NĂM 2012 BINH DUONG GREEN BOOK 2012 BÌNH DƯƠNG - 2012 CHỈ ĐẠO BIÊN SOẠN SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG COMPILED UNDER THE DIRECTION OF DEPARTMENT OF NATURAL RESOURCE AND ENVIRONMENT- BÌNH DƯƠNG CHỊU TRÁCH NHIỆM BIÊN SOẠN NỘI DUNG CHI CỤC BẢO VỆ MƠI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG RESPONSIBLE FOR THE CONTENT BÌNH DƯƠNG ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Chi cục Bảo vệ Mơi trường tỉnh Bình Dương Địa chỉ: 186 Đại lộ Bình Dương, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương Điện thoại: 0650 3834765; Fax: 0650 3838556 Bình Dương Environmental Protection Agency Add: 186 Bình Dương Avenue, Thủ Dầu Một City, Bình Dương Phone: 0650.3834765 - Fax: 0650.3838556 MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT LỜI GIỚI THIỆU 10 I-MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA CỦA VIỆC PHÂN HẠNG XANH DOANH NGHIỆP 12 II-TIÊU CHÍ VÀ THANG ĐIỂM PHÂN HẠNG DOANH NGHIỆP 14 III- QUY TRÌNH PHÂN HẠNG DOANH NGHIỆP 18 IV- KẾT QUẢ PHÂN HẠNG 20 V- GIỚI THIỆU CÁC DOANH NGHIỆP ĐƯỢC XẾP LOẠI MÀU XANH LÁ CÂY 26 Công ty TNHH Lốp Kumho Việt Nam 28 Công ty TNHH Yazaki Eds 30 Công ty TNHH nước giải khát Kirin Việt Nam 32 Công ty Roussel Việt Nam 34 Công ty cổ phần Bóng đèn Điện Quang 36 Công ty TNHH Bayer Việt Nam 38 Công ty TNHH Minh Long 40 Công ty TNHH Việt Nam Parkerizing 42 Công ty TNHH MTV Bibica Miền Đông 44 10 Công ty TNHH DuPont Việt Nam 46 11 Công ty TNHH MHE Demag Việt Nam 48 12 Công ty TNHH Uchiyama Việt Nam 50 13 Cty TNHH Esquel Garment Manufacturing Việt Nam 52 14 Công ty TNHH Yakult Việt Nam 54 15 Công ty Cổ Phần Korea United Pharm Int’L 56 16 Công ty TNHH FrieslandCampina Việt Nam 58 17 Công ty TNHH Nihon Canpack Việt Nam 60 18 Công ty Cổ phần Dược phẩm Glomed 62 19 Công ty Cổ phần Dược Becamex 64 20 Công ty TNHH Hayabusa Việt Nam 66 21 Chi nhánh Công ty TNHH MTV sơn Petrolimex 68 SÁCH XANH BÌNH DƯƠNG NĂM 2012 TABLE OF CONTENT Acronyms Preface 11 I-THE PURPOSE, MEANING OF GREEN CLASSIFICATION 13 II- CLASSIFICAITION CRETERIA AND GRADE SCALE FOR INDUSTRIES .15 III- INDUSTRIAL CLASSIFICATION PROCEDURE 19 IV- CLASSIFICATION RESULT 21 V- INTRODUCTION OF GREEN COLOR INDUSTRIES 27 Kumho Tires (Vietnam) Co.,Ltd .29 Yazaki EDS Vietnam Co.,Ltd 31 Vietnam Kirin Beverage Co., Ltd 33 Roussel Việt Nam Company 35 Điện Quang Lamp JSC .37 Branch of Bayer Vietnam Co., Ltd 39 Minh Long Co., Ltd 41 Vietnam Parkerizing Co., Ltd 43 East BIBICA One Member Co.,Ltd 45 10 DuPont Vietnam Co., Ltd 47 11 MHE DEMAG Vietnam Co., Ltd 49 12 UCHIYAMA VIETNAM INC 51 13 Esquel Gamanufacturing (Vietnam) Co., Ltd 53 14 Yakult Vietnam Co., Ltd 55 15 Korea United Pharm Int’L .57 16 FRIESLANDCAMPINA VIETNAM Co.,Ltd 59 17 Nihon Canpack (Vietnam) Co., Ltd 61 18 Glomed Pharmaceutical Company INC .63 19 Becamex pharmaceuticals J.S.C 65 20.HAYABUSA Co.,Ltd (VIETNAM) 67 21.PETROLIMEX PAINTS COMPANY LIMITED 69 BINH DUONG GREEN BOOK 2012 22 Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm 70 23 Công ty TNHH Sabmiller Việt Nam 72 24 Công ty TNHH Takako Việt Nam 74 25 Công ty TNHH Nitto Denko Việt Nam 76 26 Công ty TNHH Liên Doanh Stada Việt Nam 78 27 Công ty TNHH Hoya Lens Việt Nam 80 28 Công ty TNHH SCJohnson & Son Việt Nam 82 29 Công ty TNHH Procter & Gamble Việt Nam 84 30 Công ty TNHH Colgate – Palmolive Việt Nam 86 31 Công ty TNHH Ever Tech Plastic Việt Nam 88 32 Công ty TNHH Showa Gloves Việt Nam 90 33 Công ty TNHH Estec Việt Nam 92 34 Công ty TNHH Bao bì Saha Dharawat 94 35 Công ty TNHH SX TM Cà phê - Trà Trần Quang 96 36 Công ty TNHH Kimberly - Clark Việt Nam 98 37 Công ty TNHH Ecs - Electronics Việt Nam 100 38 Công ty TNHH Hài Mỹ 102 39 Công ty TNHH Kaneka Pharma Việt Nam 104 40 Công ty TNHH Việt Nam Onamba 106 41 Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha 108 42 Công ty Cổ Phần SetiaBecamex 110 43 Công ty TNHH White Feathers International 112 44 Công ty TNHH Joon Saigon 114 45 Công ty TNHH O’leer Việt Nam 116 46 Công ty TNHH Omron Healthcare Manufacturing VN 118 47 Công ty Cổ Phần Bệnh Viện Phụ Sản – Nhi Quốc Tế Hạnh Phúc 120 PHỤ LỤC 122 Quyết định số: 03/2011/QĐ-UBND ngày 27/01/2011 UBND tỉnh Bình Dương việc ban hành tiêu chí phân hạng doanh nghiệp 123 Quyết định số: 2580/QĐ-UBND ngày 19/9/2012 UBND tỉnh Bình Dương việc phân hạng, cơng bố Sách xanh doanh nghiệp 128 SÁCH XANH BÌNH DƯƠNG NĂM 2012 22 Imexpharm Pharmaceutical JSC 71 23 SABMiller Vietnam Co., Ltd 73 24 Takako Vietnam Co., Ltd .75 25 Nitto Denko Vietnam Co., Ltd 77 26 Branch of STADA-VN J.V Co., Ltd 79 27 HOYA LENS VIETNAM Co., Ltd 81 28 SC JOHNSON & SON Viet Nam Co.Ltd .83 29 Procter & Gamble Indochina 85 30 Colgate-Palmolive (Viet Nam) LTD My Phuoc branch 87 31 EVER TECH PLASTIC Vietnam CO.LTD .89 32 SHOWA GLOVES Co.,Ltd 91 33 Estec Vietnam Co., Ltd .93 34 Saha Dharawat Cans Co., Ltd 95 35 Tran Quang Coffee and Tea Co Ltd 97 36 Kimberly–Clark Vietnam Co., Ltd 99 37 ECS-Electronics (VietNam) Co., Ltd 101 38 Hai My Co., Ltd – Sai Gon factory 103 39 Kaneka Pharma Vietnam Co., Ltd .105 40 Onamba Vietnam Co., Ltd 107 41 Vidipha Central Pharmaceutical JSC 109 42 EcoLakes My Phuoc Township – SetiaBecamex JSC 111 43 White Feathers International Co., Ltd 113 44 Joon Saigon Co., Ltd 115 45 O’leer Vietnam Co., Ltd .117 46 Omron Healthcare Manufacturing VN Co., Ltd 119 47 Hanh Phuc International Hospital 121 APPENDICE 123 Decision number: 03/2011/QD-UBND dated on 27/01/2011 of Binh Duong People’s Committee 123 Decision: 2580/QD-UBND dated on 09/19/2012 of the People’s Committee of Binh Duong 128 BINH DUONG GREEN BOOK 2012 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BTNMT Bộ Tài nguyên Môi trường UBND Ủy ban nhân dân STNMT Sở Tài nguyên Môi trường KCN Khu công nghiệp BVMT Bảo vệ môi trường ĐTM Đánh giá tác động môi trường ĐKĐTCMT Đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường CKBVMT Cam kết Bảo vệ môi trường ĐABVMT Đề án Bảo vệ môi trường GXN Giấy xác nhận XLCT Xử lý chất thải TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam QCVN Quy chuẩn Việt Nam GTMT Giải thưởng môi trường GPKT Giấy phép khai thác CTNH Chất thải nguy hại COD Nhu cầu oxy hóa học BOD Nhu cầu oxy sinh học SS Chất rắn lơ lửng TSS Tổng lượng chất rắn lơ lửng SÁCH XANH BÌNH DƯƠNG NĂM 2012 ACCRONYM MONRE Ministry of Natural Resource and environment PPC People’s committee DONRE Department of natural resource and environment IP Industrial park EP Environmental protection EIA Environmental impact assessment RMVE Registration to meet the Vietnam Stardard on Environment EPC Environmental protection commitment EPP Environmental protection project COD Chemical oxygen demand BOD Biological oxygen demand SS Suspended solid TSS Total Suspended solid BINH DUONG GREEN BOOK 2012 LỜI GIỚI THIỆU Nhằm ghi nhận quảng bá hình ảnh doanh nghiệp thực tốt công tác bảo vệ môi trường đến sở, ban, ngành, đoàn thể, cộng đồng nhân dân năm 2011 Sở Tài nguyên Môi trường công bố Sách xanh tỉnh Bình Dương với 32 doanh nghiệp ghi nhận Tiếp theo thành công việc công bố Sách xanh năm 2011, năm 2012 Sở Tài nguyên Mơi trường tỉnh Bình Dương tiếp tục điều tra, khảo sát, lấy mẫu chất thải để đánh giá công tác bảo vệ môi trường 122 doanh nghiệp theo tiêu chí Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số: 03/2011/QĐ-UBND ngày 27 tháng 01 năm 2011 Kết có 47 doanh nghiệp thực tốt yêu cầu bảo vệ môi trường xếp loại màu xanh Ủy ban nhân dân tỉnh công bố theo Quyết định số: 2580/QĐ-UBND ngày 19 tháng năm 2012 Với mục đích tôn vinh doanh nghiệp thực tốt công tác bảo vệ môi trường, tạo động lực cải thiện công tác quản lý môi trường cho doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường ngày có nhiều doanh nghiệp quan tâm thực tốt công tác bảo vệ môi trường để vinh danh năm tiếp theo, Sở Tài nguyên Môi trường tiếp tục tiến hành biên tập phát hành “Sách xanh Bình Dương năm 2012” để gửi đến quan báo, đài; tổ chức kinh tế xã hội; doanh nghiệp; sở, ban, ngành, đoàn thể … làm tài liệu tham khảo tuyên truyền sâu rộng cộng đồng Chúng xin trân trọng cám ơn sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố, đơn vị có liên quan doanh nghiệp tích cực phối hợp, đóng góp nhiều ý kiến quý báu trình thực biên soạn Sách xanh năm 2012 Trong trình thực việc phân hạng doanh nghiệp biên soạn Sách xanh, chắn không tránh khỏi thiếu sót, mong nhận góp ý để tiếp tục bổ sung, hoàn thiện năm Xin trân trọng giới thiệu BAN BIÊN TẬP 10 SÁCH XANH BÌNH DƯƠNG NĂM 2012 PHỤ LỤC Quyết định số: 03/2011/QĐ-UBND ngày 27/01/2011 UBND tỉnh Bình Dương việc ban hành tiêu chí phân hạng doanh nghiệp xây dựng Sách xanh tỉnh Bình Dương Quyết định số: 2580/QĐ-UBND ngày 19/9/2012 UBND tỉnh Bình Dương việc phân hạng, công bố Sách xanh doanh nghiệp thực tốt yêu cầu bảo vệ mơi trường địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2012 122 SÁCH XANH BÌNH DƯƠNG NĂM 2012 BINH DUONG GREEN BOOK 2012 123 124 SÁCH XANH BÌNH DƯƠNG NĂM 2012 BINH DUONG GREEN BOOK 2012 125 126 SÁCH XANH BÌNH DƯƠNG NĂM 2012 BINH DUONG GREEN BOOK 2012 127 128 SÁCH XANH BÌNH DƯƠNG NĂM 2012 BINH DUONG GREEN BOOK 2012 129 130 SÁCH XANH BÌNH DƯƠNG NĂM 2012 BINH DUONG GREEN BOOK 2012 131 132 SÁCH XANH BÌNH DƯƠNG NĂM 2012 BINH DUONG GREEN BOOK 2012 133 134 SÁCH XANH BÌNH DƯƠNG NĂM 2012 BINH DUONG GREEN BOOK 2012 135 136 SÁCH XANH BÌNH DƯƠNG NĂM 2012 ... DUONG GREEN BOOK 2012 25 V- GIỚI THIỆU CÁC DOANH NGHIỆP ĐƯỢC XẾP LOẠI MÀU XANH LÁ CÂY 26 SÁCH XANH BÌNH DƯƠNG NĂM 2012 V- INTRODUCTION OF GREEN COLOR INDUSTRIES BINH DUONG GREEN BOOK 2012 27 Công... 123 Quyết định số: 2580/QĐ-UBND ngày 19/9 /2012 UBND tỉnh Bình Dương việc phân hạng, cơng bố Sách xanh doanh nghiệp 128 SÁCH XANH BÌNH DƯƠNG NĂM 2012 22 Imexpharm Pharmaceutical JSC ... hợp, đóng góp nhiều ý kiến quý báu trình thực biên soạn Sách xanh năm 2012 Trong trình thực việc phân hạng doanh nghiệp biên soạn Sách xanh, chắn không tránh khỏi thiếu sót, mong nhận góp ý để tiếp
- Xem thêm -

Xem thêm: SÁCH XANH BÌNH DƯƠNG NĂM 2012, SÁCH XANH BÌNH DƯƠNG NĂM 2012

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay