Khung chính sách tái định cƣ (RPF) Dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tang cƣờng tính chống chịu vùng ven biển

85 41 0
  • Loading ...
1/85 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/07/2018, 02:05

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN LÂM NGHIỆP Dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp tang cƣờng tính chống chịu vùng ven biển Khung sách tái định cƣ (RPF) Chuẩn bị bởi: Ban quản lý dự án Lâm nghiệp (MBFP) Trung tâm Hợp tác Khoa học Công nghệ Việt-Đức (VIGEC) Hà Nội, tháng năm 2017 Mục tiêu tài liệu Tài liệu Khung sách Tái định cư (RPF) cho Dự án “Hiện đại hố ngành Lâm nghiệp Tăng cường tính chống chịu vùng ven biển” Tài liệu chuẩn bị tài liệu độc lập nhằm đáp ứng yêu cầu an toàn xã hội Ngân hàng Thế giới Tái định cư bắt buộc (OP/BP 4.12) quy định Chính phủ Việt Nam về việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất Đồng thời, tài liệu liên kết với cơng cụ an tồn khác, gồm có Khung quản lý xã hội môi trường (ESMF) RPF áp dụng cho tất hoạt động/tiểu dự án khoản đầu tư Ngân hàng Thế giới (NHTG) tài trợ Dự án mà có yêu cầu thu hồi đất, đất bù, di dời theo định nghĩa OP 4.12 Table of Contents TÓM TẮT I GIỚI THIỆU 1.1 Các mục tiêu dự án 1.2 Chi tiết khu vực can thiệp dự án 1.3 Ngƣời hƣởng lợi dự án 1.4 Phạm vi ảnh hƣởng tác động tiềm dự án 1.4.1 Những tác động tiêu cực dự kiến 1.4.2 Mục tiêu nguyên tắc xây dựng Khung sách tái định cự (RPF) KHUNG PHÁP LÝ VÀ CHÍNH SÁCH BỒI THƢỜNG II 2.1 Khung pháp lý Chính phủ Việt Nam 2.2 Chính sách tái định cƣ khơng tự nguyện Ngân hàng giới WB (OP/BP4.12) 10 2.3 So sánh sách TĐC Việt Nam WB, sách đề xuất cho dự án 10 TIÊU CHÍ HỢP PHÁP VÀ NHĨM DỄ BỊ TỔN THƢƠNG 13 III 3.1 Xác định ngƣời bị ảnh hƣởng dự án 13 3.2 Xác định nhóm dễ bị tổn thƣơng hộ gia đình 13 3.3 Tính hợp lệ 14 3.4 Quyền bồi thƣờng 14 NGUYÊN TẮC VÀ CHÍNH SÁCH VỀ BỒI THƢỜNG VÀ HỖ TRỢ .15 IV 4.1 Nguyên tắc chung 15 4.2 Tự nguyện hiến đất 16 4.3 Chính sách bồi thƣờng 16 4.3.2 Chính sách đền bù cho tác động tạm thời 19 4.3.3 Các khoản phụ cấp hỗ trợ tác động đất nông nghiệp 20 4.4 Tái định cƣ kế hoạch khôi phục thu nhập 32 4.5 Nhóm dễ bị tổn thƣơng, Giới, Dân tộc thiểu số 32 V SẮP XẾP TỔ CHỨC THỰC HIỆN 32 5.1 Sắp xếp tổ chức thực 32 5.2 Chuẩn bị phê duyệt Kế hoạch hành động tái định cƣ 35 5.3 Khảo sát giá thay 37 5.4 Thực RAP 37 VI THAM VẤN VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN 38 6.1 Mục tiêu 38 6.2 Tiếp cận tham vấn trình chuẩn bị RPF 39 6.3 Tham vấn trình xác định chuẩn bị dự án 39 6.4 Đề xuất tham vấn trình thực dự án 40 VII KHIẾU NẠI VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI 43 VIII CHI PHÍ VÀ NGÂN SÁCH .45 IX GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ 45 9.1 Giám sát nội 45 9.2 Giám sát độc lập bên 46 Phụ lục 1: Đề cƣơng kế hoạch TĐC 47 i Phụ lục 2: Thông tin ngƣời bị bị ảnh hƣởng dự án Tờ rơi dự án 48 Phụ lục Bảng kiểm tra tính đầy đủ cam kết VLD .49 Phụ lục 4: Các số giám sát đánh giá 50 Phụ lục 5: Tóm tắt kết tham vấn 54 Phụ lục 6: Một số hình ảnh hoạt động tham vấn cộng đồng công khai 69 Phụ lục 7: Danh sách ngƣời quan tham gia tham vấn 72 ii Từ viết tắt AP/AH Người / Hộ bị ảnh hưởng CEM Ủy Ban dân tộc thiểu số CPC Uỷ ban Nhân dân Xã CWU Hội phụ nữ xã DARD Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn DMS Đo đạc kiểm đếm chi tiết DOLISA Sở Lao động, Thương binh Xã hội DONRE Sở Tài nguyên Môi trường DP Người tị nạn DPC Uỷ ban Nhân dân huyện DRC Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư huyện LA Cơ quan chủ quản EMA Cơ quan giám sát bên EMDP Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số GOV Chính phủ Việt Nam HH Hộ gia đình IOL Điều tra kiểm kê tài sản bị thiệt hại IRP Chương trình phục hồi thu nhập LAR Thu hồi đất tái định cư LURC Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất MARD Bộ Nông nghiệp phát triển Nơng thơn MOF Bộ Tài MOLISA Bộ Lao động, Thương binh Xã hội MONRE Bộ Tài Nguyên Mơi trường NGO Tổ chức phi phủ PAP Người chịu tác động từ dự án PCU Ban điều phối dự án PPC Uỷ ban Nhân dân tỉnh iii PPMU Ban quản lý dự án tỉnh PRA Đánh giá nơng thơn có tham gia PSRC Ban đạo BT, GPMB tỉnh RAP Kế hoạch hành động tái định cư RCS Khảo sát chi phí định cư RPF Khung sách TĐC dự án SAH Hộ bị ảnh hưởng nặng TOR Điều khoản tham chiếu USD Đô la Mỹ VND Đồng Việt Nam WB Ngân hàng giới iv Định nghĩa thuật ngữ Người / Hộ bị ảnh hưởng Là người nào, hộ gia đình, cơng ty, tổ chức tư nhân (AP/AH) cơng cộng, thay đổi phát sinh từ dự án, mà (i) mức sống bị ảnh hưởng xấu; (ii) quyền, quyền sở hữu lợi ích thu từ nhà, đất (kể đất ở, kinh doanh, nông nghiệp, lâm nghiệp, và/hoặc đất chăn thả), nguồn nước tài sản di chuyển cố định bị thu hồi, chiếm hữu, hạn chế nói khác đi, bị tác động xấu, toàn hay phần, vĩnh viễn hay tạm thời; và/hoặc (iii) sở kinh doanh, nghề nghiệp, nơi làm việc nơi ở, môi trường sống bị tác động xấu, phải di dời khơng phải di dời Trong trường hợp hộ gia đình, bao gồm tất thành viên sống mái nhà hoạt động đơn vị kinh tế độc lập, bị tác động xấu dự án hợp phần dự án gây Điều tra kiểm kê chi tiết Với trợ giúp thiết kế kỹ thuật chi tiết phê duyệt, (DMS) điều tra kiểm đếm chi tiết hồn tất và/hoặc xác nhận tính xác hợp lệ kết điều tra thiệt hại (IOL), mức độ nghiêm trọng ảnh hưởng, danh sách người bị ảnh hưởng lập trình lập kế hoạch TĐC trước Chi phí cuối cơng tác TĐC xác định sau hồn thành Điều tra kiểm kê chi tiết Bồi thường Có nghĩa khoản chi trả tiền mặt vật để thay cho khoản thiệt hại đất, nhà ở, thu nhập tài sản khác gây Dự án Tất Bồi thường dựa ngun tắc chi phí thay thế, phương pháp định giá tài sản để thay thiệt hại mức giá thị trường tại, cộng với chi phí giao dịch chi phí hành chính, thuế, chi phí đăng ký giấy xác nhận quyền sở hữu Ngày khóa sổ Là ngày hợp lệ xác định người B H bồi thường, hỗ trợ Người xâm nhập vào địa bàn dự án sau thời gian không Dự án bồi thường, hỗ trợ Với dự án này, ngày giới hạn bồi thường ngày kết thúc điều tra kiểm đếm chi tiết cho hộ BAH Những người không nằm danh sách điều tra coi không hợp lệ cho bồi thường quyền lợi khác, trừ họ chứng minh (i) tình cờ họ bị bỏ sót điều tra xã hội điều tra thiệt hại; (ii) họ có yêu cầu hợp pháp tài sản BAH sau hoàn thành điều tra xã hội điều tra thiệt hại trước tiến hành điều tra kiểm đếm chi tiết (DMS) Quyền hưởng Một loạt biện pháp bao gồm bồi thường, hỗ trợ phục hồi thu nhập, hỗ trợ chuyển đổi, thay thu nhập, hỗ trợ di dời mà v người B H hưởng tuỳ theo loại tính nghiêm trọng thiệt hại mà họ phải chịu để phục hồi lại sở kinh tế xã hội họ Tính hợp lệ Phục hồi thu nhập Có nghĩa người định cư vùng dự án trước ngày hạn, mà bị (i) chỗ ở, (ii) thiệt hại tài sản khả tiếp cận tài sản đó, vĩnh viễn tạm thời, (iii) thiệt hại nguồn thu nhập kế sinh nhai, phải di chuyển hay khơng có quyền bồi thường và/hoặc trợ giúp Đây việc thiết lập lại nguồn thu nhập kế sinh nhai cho hộ bị ảnh hưởng Chương trình phục hồi Là chương trình thiết kế với hoạt động nhằm hỗ trợ thu nhập người bị ảnh hưởng nặng phục hồi thu nhập/kế sinh nhai trước có dự án Chương trình thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu cụ thể người bị ảnh hưởng nặng dựa điều tra kinh tế xã hội tham vấn với người bị ảnh hưởng Điều tra thiệt hại (IOL) Là trình tất tài sản cố định (đất thổ cư, thương mại, nông nghiệp, bao gồm ao, đơn vị nhà ở, chuồng trại cửa hàng; cấu trúc thứ cấp bao gồm hàng rào, mộ, giếng, có giá trị thương mại,…) nguồn thu nhập sinh kế nằm trong vùng có quyền dự án (ROW) xác định, đo lường chủ xác định, vị trí xác đánh dầu chi phí bồi thường tính tốn Thêm vào đó, mức độ nghiêm trọng tác động tới tài sản ảnh hưởng mức độ nghiệm trọng với sinh kế lực sản xuất hộ bị ảnh hưởng định Thu hồi đất Đề cập đến trình theo cá nhân, hộ gia đình, cơng ty tổ chức tư nhân bị quan buộc phải thu hồi tất phần đất sở hữu đất làm thủ tục nhận quyền sở hữu tổ chức mục đích cơng bồi thường theo chi phí thay Phục hồi Thuật ngữ nói đến hỗ trợ bổ sung cho hộ bị ảnh hưởng tài sản sản xuất, thu nhập, việc làm, nguồn sống, bồi thường tài sản bị thu hồi, để đạt được, mức tối thiểu, khôi phục tiêu chuẩn sống chất lượng sống Di dời Di chuyển hộ BAH sở kinh doanh họ dự án khỏi khu vực dự án Giá thay Thuật ngữ sử dụng để xác định giá trị đẩy đủ để thay tài sản bị ảnh hưởng và/hoặc chi phí giao dịch cần thiết để thay tài sản bị ảnh hưởng không bao gồm khấu hoa cho tài sản thuế và/hoặc chi phí di chuyển vi Điều tra giá thay Nghiên cứu dựa số liệu thực để xác định chi phí thay đất, nhà tài sản bị ảnh hưởng khác Tái định cư Bao gồm giải pháp nhằm giảm nhẹ tất tác động tiêu cực dự án tài sản người bị tac động và/hoặc sinh kế bao gồm bồi thường, tái định cư (tại nơi phù hợp) phục hồi cần thiết Kế hoạch tái định cư Là kế hoạch hành động có khung thời gian với ngân sách đưa (RP) chiến lược bồi thường tái định cư, dân tộc thiểu số, mục tiêu, quyền hưởng, hành động, trách nhiệm, giám sát đánh giá Hộ bị ảnh hưởng nặng Là người ảnh hưởng dự án (i) 20% (hoặc 10% hộ thuộc nhóm dễ bị tổn thương) đất sản xuất và/hoặc tài sản nắm giữ; (ii) phải di dời và/hoặc; (iii) 10% nguồn thu nhập Dự án Nhóm dễ bị tổn thương Các nhóm người chịu tác động rời rạc đối diện với rủi ro đưa lề phát triển xã hội ảnh hưởng tài sản, đất tác động khác dự án Người dễ bị tổn thương bao gồm: (i) phụ nữ làm chủ hộ có người ăn theo, (ii) hộ có chủ hộ bị tàn tật, (iii) hộ nghèo theo chuẩn nghèo Bộ Lao động, Thương binh, Xã hội, (iv) hộ có người già, trẻ nhỏ khơng có đất hay nguồn hỗ trợ khácvà (v) hộ dân tộc thiểu số vii TÓM TẮT Mục tiêu phát triển dự án (PDO) để cải thiện quản lý rừng ven biển tỉnh lựa chọn Dự án dự kiến tăng cường khả phục hồi bờ biển đê ứng phó với biến đổi khí hậu (đặc biệt bão lũ lụt) Rừng ven biển Việt Nam, bao gồm vùng ven biển hải đảo theo định nghĩa Nghị định số 119/2016 / NĐ-CP phân loại rừng đặc dụng rừng phòng hộ, đất quy hoạch trồng rừng phòng hộ rừng đặc dụng khu vực ven biển đảo Rừng ven biển bao gồm khu vực trồng trồng rừng đặc dụng rừng phòng hộ ven biển Ngƣời hƣởng lợi dự án Người hưởng lợi dự án cộng đồng ven biển, hộ lâm nghiệp tiểu điền tham gia vào quản lý rừng (SFM); Ban quản lý rừng phòng hộ (PFMBs) cấp tỉnh, huyện xã, thuộc Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn Các cộng đồng ven biển xã mục tiêu hưởng lợi trực tiếp từ hoạt động sinh kế hỗ trợ cải thiện kinh tế Các quan phủ cấp Huyện, tỉnh, trung ương hưởng lợi từ hoạt động cao lực cung cấp nhằm tăng cường lực quản lý dự án, làm việc với đối tác địa phương, giám sát theo dõi tiến độ sử dụng kỹ để thực dự án Vùng dự án Dự án thực xã 08 huyện chọn Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ n, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị Thừa Thiên Huế Hai tỉnh Đồng sông Hồng (RRD); 06 tỉnh sau tỉnh ven biển Bắc trung Các tỉnh có khoảng 400km bờ biển (12% tổng chiều dài bờ biển Việt Nam) Các hợp phần dự án Dự án bao gồm 04 hợp phần: Hợp phần 1: Quản lý hiệu rừng ven biển Mục tiêu hợp phần xây dựng thủ tục cơng cụ cần thiết giúp quản lý rừng ven biển tốt Điều đạt cách cải thiện trình quy hoạch khơng gian thực thi nó, cung cấp giống chất lượng cao thông qua vườn ươm thực nghiệm đào tạo tiếp cận cộng đồng, hệ thống tài dài hạn thiết lập đưa hoạt động Các tiểu hợp phần hợp phần bao gồm: (1) (2) (3) Tiểu hợp phần 1.1: Nâng cao hiệu quy hoạch tổng hợp không gian vùng ven biển; Tiểu hợp phần 1.2: Hỗ trợ cải thiện sản xuất giống lâm nghiệp thông qua trung tâm vùng; Tiểu hợp phần 1.3: Định giá rừng mở rộng toán dịch vụ hệ sinh thái rừng ven biển Hợp phần 2: Phát triển khôi phục rừng ven biển Mục tiêu hợp phần bảo vệ trồng rừng ven biển (làm giàu rừng diện tích có rừng) đầu tư cơng trình làm tăng thêm khả tồn lâu dài hệ thống ven biển Hợp phần bao gồm hai tiểu hợp phần: (1) Tiểu hợp phần 2.1: Trồng bảo vệ rừng ven biển; thiện đời sống V Tỉnh Thừa Thiên Huế Tham vấn Sở Nông nghiệp PTNT, Chi cục Kiểm lâm, Ban quản lý rừng phòng hộ, UBND huyện Quảng Điền 6/9/2016 - Phạm Ngọc Dũng: Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Thừa Thiên Huế - Nguyễn Đức Huy: Chi cục Kiểm lâm Thừa Thiên Huế - Trần Văn Lộc: Giám đốc BQLRPH Bắc Hải Vân - Hà Văn Tuấn: Phó Chủ tịch UBND huyện Quảng Điền - Phạm Cảnh Ngưu: Hội Nông dân, huyện Quảng Điền - Đại diện quan, ban ngành có liên quan Tóm tắt kết quả: - Thừa Thiên Huế chủ yếu rừng đất cát rừng đồi núi Rừng ngập mặn tồn bãi bùn địa thường trồng đồi (khu vực núi biển) Canh tác trồng đòi hỏi kỹ thuật cao so với loại rừng ngập mặn - Vấn đề sinh kế: mơ hình nơng-lâm kết hợp chăn ni tán rừng, mơ hình du lịch sinh thái dựa đầm phá (Tam Giang, Cầu Hai) - Người dân đồng ý với dự án, với kế hoạch điều chuyển quyền quản lý rừng cho cộng đồng địa phương để phát triển, phục hồi bảo vệ - Huyện Quảng Điền có 8,5 km đường bờ biển, diện tích đất cát lớn, khối lượng cát bay năm xã Quảng Công Quảng Ngạn lớn Để ngăn ngừa trạng phát triển rừng phòng hộ, năm gần đây, quyền địa phương khuyến khích người dân trồng đất ven biển Người nông dân xã trồng khoảng 65 rừng đất cát ven biển Rừng giúp giảm số lượng cát bay năm đảm bảo an toàn cho người dân huyện Quảng Điền - Tỉnh sẵn sàng tiếp nhận dự án mong muốn triển khai thực dự án Cán cấp tỉnh phương tiện bổ nhiệm/bàn giao để thực dự án Mọi người hài lòng với dự án - Sẽ khơng thu hồi đất tái định cư dự án Vùng ven biển có sở hạ tầng giao thơng cần khoảng 45 km đường lâm sinh để tuần tra bảo vệ rừng - Các vấn đề giới: Hầu hết hoạt động trồng rừng thực phụ nữ (60-65%) - Các khu vực dự án khơng có dân tộc thiểu số, việc sàng lọc cần tiến hành - Sau phân bổ lại rừng cho cộng đồng quản lý, có lạm dụng, quyền địa phương thu hồi lại giao cho người khác - Vấn đề rà phá bom mìn: Có dự án Na Uy triển khai thực huyện Phong Điền Các huyện khác nên tiến hành đánh giá khu vực trồng Thị xã Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế 7/9/2016 - Rừng Phú Lộc bao gồm rừng phòng hộ ven biển, rừng ngập mặn rừng đồi núi Các khu vực rừng đồi núi khơi phục khai thác (keo, phi lao, vv) Rừng ngập mặn chủ yếu Đước đôi apiculata 62 - Hiện sinh kế người dân chủ yếu khai thác nuôi trồng thủy sản Người dân hiểu rõ lợi ích từ rừng ngập mặn họ muốn khơi phục để bảo vệ môi trường, phục hồi sinh thái nguồn lợi thủy sản - Chính quyền địa phương hy vọng nhân rộng trồng để phát triển du lịch sinh thái - Đầu tư khoảng - 1,4 km đường lâm sinh tới khu dân cư Hói Mít, n Cư - Đối với rừng phòng hộ Bắc Hải Vân, cần chòi canh với 100 trồng rừng 500 phục hồi rừng Xã Quảng Công thị trấn Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế 8/9/2016 - Ở xã Quảng Cơng, rừng phòng hộ chủ yếu phi lao keo, chúng trồng để chống cát bay nhằm phát triển sản xuất đánh bắt cá Rừng ngập mặn khó trồng nước sâu chi phí trồng cao Rừng phòng hộ giao lại cho cộng đồng quản lý bảo vệ Sau 10 năm, rừng khai thác người dân sử dụng khoảng 30% - Ở thị trấn Lăng Cô, rừng ngập mặn chủ yếu phát triển vùng đất bùn phía đơng Trồng rừng khó, cần phải xây dựng cơng trình Ở phía tây cần có đê chắn sóng - Quảng Cơng Lăng Cơ có 40 rừng 200 trồng - Người dân đồng ý với dự án kế hoạch giao lại rừng cho cộng đồng địa phương - Cả nơi thiếu phòng học cho trường tiểu học, đường xá hệ thống thủy lợi Không cần phải thu hồi đất tái định cư trình thực dự án - Người dân sẵn sàng hiến đất (nếu cần) để thực dự án, cần có giám sát cộng đồng trình thực nhằm đảm bảo chất lượng xây dựng - Dự án nên thực sách thích hợp để bảo vệ rừng khỏi mục đích khơng - Hai nơi cần đầu tư nên hy vọng dự án cho vay tín dụng với lãi suất thấp - Cả xã khơng có dân tộc thiểu số VI Quang Tri province Tham vấn Sở NN&PTNT, Chi cục Kiểm lâm, BQLRPH lưu vực sông Thạch Hãn Bến Hải, UBND huyện Gio Linh 9/9/2016 - Khổng Trung: Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Quảng Trị - Đoàn Viết Cơng: Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Quảng Trị - Lê Thị Hương: Chuyên viên Sở NN&PTNT - Phan Thị Mơ: phòng Tài ngun Mơi trường, huyện Gio Linh - Trần Thị Cúc: Chủ tịch Hội Phụ nữ Gio Linh - Nguyễn Văn Thức: phòng NN&PTNT huyện Gio Linh - Đại diện quan, ban ngành có liên quan Tóm tắt kết quả: - Quảng Trị có 31.000 đất cát, gồm 8.000 đất cát đất liền chủ yếu tập trung huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong Hải Lăng Để cải thiện môi trường, từ năm 1993, thông qua 63 chương trình dự án vùng đất ven biển, Quảng Trị trồng 7.000 rừng phòng hộ 10.000 rừng sản xuất - Hiện nay, tỉnh có 3.000 đất cát cằn cỗi chưa dự án trồng rừng phủ xanh Nguyên nhân thiếu kinh phí, số người dân khơng đánh giá cao vai trò rừng việc chống cát bay - Do địa hình dốc thành phần chủ yếu cát sỏi, Quảng Trị khơng thích hợp để phát triển rừng ngập mặn, có diện tích nhỏ rừng ngập mặn cửa sông - Đời sống người dân chủ yếu phụ thuộc đánh bắt cá chăn ni Có vài mơ hình khác ni ong với quy mơ khoảng 300 - 500 thùng Ngồi ra, tỉnh có mơ hình ni kỳ nhơng giai đoạn thử nghiệm - Vườn ươm giống: Tỉnh có nhiều vườn ươm giống, chủ yếu hộ gia đình Hiện có 23 vườn ươm đạt tiêu chuẩn chất lượng tốt, quyền địa phương cấp phép - Rừng phòng hộ chưa giao cho cộng đồng quản lý quyền địa phương có kế hoạch làm điều - Khó khăn trồng rừng địa phương: Đất chủ yếu cồn cát di chuyển, bán ngập nước ngập nước, khó trồng Đối với rừng phòng hộ, rừng phi lao giao cho cộng đồng quản lý khơng có hỗ trợ kinh phí cho người dân Bên cạnh đó, việc khai thác khơng đem lại nhiều thu nhập - Kinh nghiệm từ dự án trước cho thấy kết thúc dự án, rừng bàn giao cho cộng đồng địa phương quản lý vấn đề hỗ trợ kinh phí khiến rừng khơng bảo vệ tốt - Q trình rà phá bom mình: Có nhiều dự án thực q trình - Khơng phải thu hồi đất tái định cư trình thực dự án - Chính quyền địa phương người dân sẵn sàng hoan nghênh dự án họ đồng ý với hướng dẫn dự án Tham vấn xã Trung Giang Gio Mỹ, tỉnh Quảng Trị Trần Xuân Tưởng: Chủ tịch UBND xã Trung Giang 9/9/2016 Nguyễn Đình Độ: Chủ tịch UBND xã Gio Mỹ - Chính quyền địa phương đồng ý với hướng dẫn dự án giao rừng cho cộng đồng quản lý Hiện nay, rừng giao cho thơn kinh phí xã cấp - Các mơ hình sinh kế chủ yếu nông-lâm nghiệp chăn nuôi vịt trời - Cơ sở hạ tầng: Hy vọng dự án hỗ trợ hệ thống nước Không cần thu hồi đất giải phóng mặt - Vẫn hộ gia đình cần giúp đỡ như: người nghèo, phụ nữ độc thân, hộ gia đình thiếu đất sản xuất, v.v… Hai xã khơng có hộ gia đình dân tộc thiểu số - Hai xã cần đầu tư nên hy vọng dự án cho vay tín dụng với lãi suất thấp - Sản phẩm nông nghiệp thủy sản bán với giá thấp, quy trình chế biến bảo quản Hy vọng dự án giúp người dân nâng cao kỹ thuật chế biến bảo quản cung cấp đầu cho sản phẩm - Dự án tạo nhiều công ăn việc làm tăng thu nhập cho người dân địa phương 64 Tham vấn hộ gia đình xã Trung Giang Gio Mỹ, tỉnh Quảng Trị Tổng cộng 50 hộ, 26 hộ xã Trung Giang, 24 hộ xã Gio Mỹ 10/9/2016 - Người dân đồng ý với dự án sách giao rừng cho cộng đồng để quản lý, phục hồi bảo vệ Tuy nhiên, cần phải có sách hỗ trợ hợp lý cho người dân để đảm bảo trách nhiệm họ - Hiện nay, xã thiếu hệ thống cấp nước phòng học cho trường tiểu học Người dân hy vọng dự án quyền hỗ trợ họ giảm bớt khó khăn Việc xây dựng không cần thu hồi đất Tuy nhiên, người dân sẵn sàng hiến đất họ cần thiết, trường hợp việc hiến đất thực theo quy định RPF - Vẫn hộ gia đình cần giúp đỡ như: người nghèo, phụ nữ độc thân, hộ gia đình thiếu đất sản xuất, v.v… Hy vọng dự án giúp đỡ đối tượng - Hai xã cần đầu tư nên hy vọng dự án cho vay tín dụng với lãi suất thấp - Sản phẩm nông nghiệp thủy sản bán với giá thấp, quy trình chế biến bảo quản Hy vọng dự án giúp người dân nâng cao kỹ thuật chế biến bảo quản cung cấp đầu cho sản phẩm VII Tỉnh Quảng Bình Tham vấn Sở NN&PTNT, Chi cục Kiểm lâm Quảng Bình, UBND huyện Quảng Ninh 12/9/2016 - Nham Thanh Duy: Sở NN&PTNT - Lưu Đức Kiến: Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Quảng Bình - Nguyễn Văn Huê: Chi cục Kiểm lâm Quảng Bình - Nguyễn Viết Ánh: Chủ tịch UBND huyện Quảng Ninh - Nguyễn Thị T Tâm: Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ, huyện Quảng Ninh - Đại diện quan, ban ngành có liên quan Tóm tắt kết quả: - Quảng Bình có tổng cộng 174.482 rừng trồng phòng hộ, đến có 149.564 quản lý bảo vệ, chiếm khoảng 23% diện tích rừng toàn tỉnh - Rừng đất cát: phi lao, keo Rừng đất cát đem lại suất giá trị kinh tế thấp, để phát triển rừng bền vững, người dân cần phải hỗ trợ - Rừng ngập mặn huyện Quảng Ninh có hàng trăm năm tuổi, vài nơi 20 năm Hiện hộ gia đình trồng từ giống địa phương - Trước đây, rừng phòng hộ doanh nghiệp lâm nghiệp quản lý, thiếu phối hợp với quyền địa phương tình trạng khai thác trái phép thường xuyên xảy Kể từ áp dụng sách mới, việc quản lý rừng cần tham gia tất hệ thống trị, Chi cục Kiểm lâm đơn vị nòng cốt Với mơ hình này, rừng bảo vệ tốt phát triển - Huyện Quảng Ninh: Tập trung trồng, bảo vệ phòng chống cháy rừng Diện tích tồn huyện 1.183 ha, giao 2.836 cho 728 hộ gia đình thôn, giao đất quyền sử dụng đất cho 525 hộ gia đình khoanh ni tái sinh, bảo vệ trồng 65 - Hy vọng việc giao rừng cho cộng đồng địa phương thành cơng tỉnh có nguồn nhân lực dồi dào, mối lo ngại kinh phí tốn - Mơ hình sinh kế địa phương: + Mơ hình nơng-lâm kết hợp đem lại giá trị kinh tế cao: chăn nuôi lợn, gà, cá, vịt, v.v Cây trồng: cỏ, dưa hấu (tổng cộng 70 ha), ngô (18 – 24 tấn/ha, tổng cộng 20 ha), khoai lang đất cát (những sản phẩm đặc sản tỉnh) + Lồng nuôi cá, nuôi tôm khu vực rừng ngập mặn + Du lịch sinh thái, du lịch tâm linh - Chính quyền địa phương người dân ủng hộ dự án mong chờ dự án triển khai khu vực ven biển quan trọng môi trường thân họ - Việc xây dựng không cần thu hồi đất tái định cư việc xây dựng thục khu đất có sẵn với quy mơ nhỏ Trung bình xã nên có đường lâm sinh < km - Khơng có dân tộc thiểu số khu vực dự án Họ sống khu vực miền núi xã tham gia dự án Tham vấn xã Gia Ninh Hiền Ninh, tỉnh Quảng Bình 13/9/2016 - Người dân hoan nghên dự án đồng ý với sách giao rừng cho cộng đồng địa phương quản lý bảo vệ - Xã Hiền Ninh có thơn, có thơn ven sơng có rừng ngập mặn, UBND giao rừng cho thôn địa phương, người dân ủng hộ việc quản lý bảo vệ rừng - Thôn Long Đại, xã Hiền Ninh có 30 rừng ngập mặn, xói mòn 20 (tổng diện tích xã Hiền Ninh 50 ha) Kinh phí chủ yếu trích từ quỹ dự phòng quyền địa phương (nguồn nhân lực chủ yếu lực lượng dân quân xã) - Cả hai xã thiếu phòng học cho trường tiểu học đường xá hệ thống thủy lợi Việc xây dựng không cần phải thu hồi đất tái định cư trình thực dự án - Hỗ trợ xây dựng đường lâm sinh kè Thuận Bắc Thuận Đông - Sinh kế: + Người dân cần xây dựng chuỗi giá trị cho sản phẩm dưa hấu, ngô trái lớp tập huấn nâng cao nhận thức cộng đồng trồng bảo vệ rừng + Dưới tán rừng trồng nhang ren để làm hương lồi chịu hạn khơng cần nhiều nắng Loại trồng để phục vụ cho Tết ngun đán khơng có đầu kinh phí để trồng + Hiện nay, 50% việc trồng trọt phụ thuộc vào nguồn nước tự nhiên, khơng có cơng trình thủy lợi nhà nước nên suất bị ảnh hưởng - Người dân cần vốn để đầu tư, nên mong muốn dự án cho vay tín dụng với lãi suất thấp - Cả xã khơng có người dân tộc thiểu số - Những khó khăn trồng rừng: + Khơng có nguồn kinh phí để bảo vệ rừng Lực lượng bảo vệ chủ yếu công an với quyền hạn trách 66 nhiệm hạn chế + Rừng bần phát triển nhanh yếu, dễ gãy mùa bão - Người dân địa phương cần nước Họ khơng có nước để dùng thiếu kinh phí Người dân sử dụng nước từ giếng bị nhiễm phèn nhiễm mặn - Vấn đề cấp bách cần khôi phục lại rừng ngập mặn phía đơng bắc thơn Tân Hiền Đồng Trư huyện để chống xói lở, bảo vệ đất trồng trợt nhà dân VIII Tỉnh Hải Phòng Tham vấn Sở NN&PTNT, Chi cục Kiểm lâm, UBND quận Đồ Sơn 20/9/2016 - Luyện Cơng Khanh: Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Hải Phòng - Bùi Xuân Chuyên: Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Kiến Thụy - Đồ Sơn - Cao Thị Hải Xuân: Phó hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Kiến Thụy - Đồ Sơn - Phan Thị Phượng: Phó trưởng phòng Phòng Kinh tế, quận Đồ Sơn, Tp Hải Phòng Tóm tắt kết quả: - Rừng ven biển quan trọng với Hải Phòng tỉnh phải chịu ảnh hưởng đến bão năm (bình quân nước từ đến cơn/ năm), gây thiệt hại lớn cơng trình đê điều dân sinh - Tồn diện tích rừng đất lâm nghiệp ven biển Hải Phòng UBND xã quản lý Hằng năm UBND xã giao rừng cho tổ chức sau quản lý: Hội Chữ thập đỏ, qn đội, hộ gia đình Nguồn kinh phí trích từ ngân sách thành phố (200.000 đồng/ha/năm) - Tầm quan trọng rừng: khả phòng hộ chắn sóng bảo vệ đê điều, chống cát bay bảo vệ đời sống nhân dân ven biển; cải thiện môi trường sinh thái, hạn chế ô nhiễm môi trường nước biển đẩy nhanh tốc độ bồi tụ mở rộng bãi triều bãi giống thủy sản - Các hoạt động sinh kế gồm nuôi trồng, đánh bắt cá, hoạt động du lịch sinh thái, chăn nuôi gia súc, thủy cầm, ong, v.v - Tỉnh người dân ủng hộ mong chờ dự án triển khai rừng ven biển quan trọng môi trường - Các cơng trình dự án khơng phải thu hồi đất tái định cư, làm đất có sẵn, quy mơ cơng trình nhỏ - Khơng có người dân tộc thiểu số sinh sống khu vực dự án - Quá trình rà phá bom mình: Có nhiều dự án thực q trình Tham vấn xã Bằng La, quận Đồ Sơn, Thành phố Hải Phòng 20/9/2016 - Xã Bằng La có 360 rừng ngập mặn Rừng bắt đầu trồng từ năm 1993 bị phá hủy trước dự án Hội chữ thập đỏ Nhật Bản trồng lại vào năm 1998 Từ 1998 đến 2005, dự án trồng đặn bao gồm việc trồng trồng bổ sung - Hiện diện tích rừng trồng khoảng 1.200 Đất trồng rừng chủ yếu đất cát, bùn nên khó trồng Ngồi ra, cần phải có biện pháp chắn sóng chắn gió - Việc bảo vệ rừng giao cho tổ bảo vệ rừng - Các hoạt động sinh kế người dân chủ yếu nuôi ong, khai thác thủy sản tán rừng phát triển du lịch sinh thái Ngoài ra, người dân cần hỗ trợ việc xây dựng thương hiệu đặc sản địa phương táo cà chua, 67 - Cơ sở hạ tầng: Hy vọng dự án hỗ trợ đầu tư cho việc nạo vét luồng lạch, trang bị thêm tàu, dụng cụ bảo hộ cá nhân để bảo vệ rừng Xây dựng 02 chòi canh nhà cấp cho tổ bảo vệ rừng Ngồi ra, xã cần xây dựng chỗ cho hoạt động văn hóa - Người dân cần vốn để đầu tư, nên mong muốn dự án cho vay tín dụng với lãi suất thấp Tham vấn xã Đại Hợp, huyện Kiến Thụy, Thành phố Hải Phòng 20/9/2016 - Rừng trồng có hiệu từ năm 1998 dự án Hội chữ thập đỏ Nhật Bản tài trợ Việc trồng quản lý rừng giao cho hộ gia đình tổ chức bảo vệ nên rừng phát triển tốt - Rừng ngập mặn chủ yếu đước đơi - Những mơ hình sinh kế bao gồm: sản xuất nông nghiệp, khai thác nuôi trồng thủy sản, với tổng thu nhập bình quân 31 triệu đồng/năm/người - Những hạng mục cần đầu tư: + 01 cảng cá + 03 chòi canh, 01 trường học + Nạo vét luồng lạch, lấy đất làm đường lâm sinh + Xây dựng tuyến đường lâm sinh dài khoảng 2,5km đề tránh úng, thuận tiện cho việc bảo vệ, khai thác tăng suất đánh bắt hải sản - Các cơng trình xây dựng khơng phải thu hồi hay đền bù đất Khơng có người dân tộc thiểu số sinh sống khu vực dự án 68 Phụ lục 6: Một số hình ảnh hoạt động tham vấn cộng đồng công khai Họp tham vấn Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Ninh Họp tham vấn UBND huyện Diễn Châu (Nghe An) 69 Thảo luận nhóm xã Hải Ninh, tỉnh Thanh Hóa Họp tham vấn UBND xã Diễn Thành 70 Họp tham vấn Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị Phỏng vấn ngƣời dân địa phƣơng 71 Phụ lục 7: Danh sách ngƣời quan tham gia tham vấn STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ CƠ QUAN, XÃ Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Ninh Bùi Xn Hiển Hồng Cơng Dũng Lý Văn Thảng Trịnh Viết Khiên Nguyễn Văn Vọng Giám đốc Dự án Dự án trồng rừng Việt - Đức Phó GĐ sở Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Ninh Phó GĐ Dự án Dự án trồng rừng Việt - Đức Nhân viên Dự án trồng rừng Việt - Đức Trưởng phòng Phòng Kế hoạch, Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Ninh UBND thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh Phó Trưởng phòng Nguyễn Ngọc Dũng Bùi Văn Đặng Phó Chủ tịch Lê Thanh Nhàn Chủ tịch Trần Tiến Đạt Nguyễn Danh Đức Phòng Tài - Kế hoạch, UBND Tp Móng Cái Hội Nơng dân, Tp Móng Cái Hội Phụ nữ, Tp Móng Cái Phó Trưởng phòng Cán kỹ thuật Phòng Tài chính, UBND Tp Móng Cái Ban quản lý rừng phòng hộ UBND xã Vạn Ninh, Thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh Bùi Xuân Trường Phó Chủ tịch UBND xã Vạn Ninh Trần Văn Canh Phó Chủ tịch UBND xã Vạn Ninh Vũ Hồng Tuấn Cán khuyến nơng UBND xã Vạn Ninh Vũ Thị nh Vân Cán VH-XH UBND xã Vạn Ninh Đỗ Quyết Thắng Chủ tịch Bùi Văn Cộng Cán địa Phạm Thị Tấn Chủ tịch Phạm Thị Sinh Chị hội trưởng Bùi Văn Tứ Hội Chữ thập đỏ xã Vạn Ninh UBND xã Vạn Ninh Hội Phụ nữ, xã Vạn Ninh Hội Phụ nữ, thôn Bắc, xã Vạn Ninh Trưởng thôn Thôn Nam, Xã Vạn Ninh UBND huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh Lê Đức Thành Ng Thị Kim Ngân CB Hội phụ nữ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh Vi Văn Nam CB Phòng Dân tộc, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh Lê Văn Phật CB BQL rừng PH, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh Hồng Văn Quang CB Phòng NN huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh Trưởng phòng Phòng TNMT huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh 72 Lương Ái Phật Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh UBND xã Đồng Rui, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh Phạm Văn Hải Nguyễn Quốc Trưởng Lục Văn Sềnh Phạm Thị Oanh Chủ tịch UBND xã Đồng Rui, huyện Tiên n Phó Bí thư ĐU xã Đồng Rui, huyện Tiên Yên Chủ tịch HĐND xã Đồng Rui, huyện Tiên Yên CB Văn phòng UBND xã Đồng Rui, huyện Tiên Yên Đoàn Quang Hưng CB Tư Pháp UBND xã Đồng Rui, huyện Tiên Yên Nguyễn Văn Măng Chủ tịch Trịnh Đức Thiện Chỉ huy Quân xã Đồn Quang Hải Phó chủ tịch Kiều Văn Nguyệt Chủ tịch Hội Nôn dân, xã Đồng Rui, huyện Tiên Yên 10 Lương Văn Dũng Chủ tịch MTTQ xã Đồng Rui, huyện Tiên Yên Hội Cựu chiến binh, xã Đồng Rui, huyện Tiên Yên xã Đồng Rui, huyện Tiên Yên HĐND xã Đồng Rui, huyện Tiên Yên UBND quận Đồ Sơn, Thành phố Hải Phòng Luyện Cơng Khanh Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Hải Phòng Bùi Xuân Chuyên Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Kiến Thụy - Đồ Sơn Cao Thị Hải Xuân Phó hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Kiến Thụy - Đồ Sơn Phan Thị Phượng Phó trưởng phòng Phòng KT, quận Đồ Sơn, Thành phố Hải Phòng UBND phƣờng Bằng La, Đồ Sơn, Hải Phòng Cao Văn Bé Chủ tịch UBND Phường Bằng La, Đồ Sơn Lê Văn Vạn CB Văn phòng UBND Phường Bằng La, Đồ Sơn Nguyễn Đắc Hiếu Tổ trưởng tổ dân phố Phường Bằng La, Đồ Sơn Sở NN&PTNT tỉnh Thanh Hóa Phạm Chí Dũng Phó Chi cục trưởng Chi cục Lâm nghiệp tỉnh Thanh Hóa Trịnh Quốc Tuấn Phó trưởng phòng Chi cục Lâm nghiệp tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Đạt Phó trưởng phòng Phòng Kỹ thuật, Chi cục Lâm nghiệp tỉnh Thanh Hóa UBND huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa Lê Thế Kỳ Phó Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia Lê Năng Lương Trưởng phòng Phòng Nội vụ, UBND huyện Tĩnh Gia Mai Văn Châu Trưởng phòng Phòng Nơng nghiệp, UBND huyện Tĩnh Gia 73 Phòng Nơng nghiệp, UBND huyện Tĩnh Gia Nguyễn Thành Nhân Phó trưởng phòng Nguyễn Thành Phòng Phó Ban Lê Minh Chung Phó Chủ tịch Hội Nơng dân, huyện Tĩnh Gia Lường Thị Nhung Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện Tĩnh Gia Ban quản lý rừng phòng hộ UBND xã Hải Ninh, huyện Tĩnh Gia Phó Chủ tịch UBND xã Hải Ninh, huyện Tĩnh Gia Lê Ngọc Ánh Cán Địa UBND xã Hải Ninh, huyện Tĩnh Gia Lê Dung Thư Cán GTTL UBND xã Hải Ninh, huyện Tĩnh Gia Lê Đình Thắng UBND xã Xuân Lâm, huyện Tĩnh Gia Phạm Đức Bình Chủ tịch UBND xã Xuân Lâm, huyện Tĩnh Gia Nguyễn Bá Trí Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Lâm, huyện Tĩnh Gia Hoàng Xuân Đại Cb khuyến nông ngư UBND xã Xuân Lâm, huyện Tĩnh Gia Sở NN&PTNT tỉnh Hà Tĩnh Sở NN&PTNT Hà Tĩnh Nguyễn Bá Thịnh Nguyễn Xuân Hoan Trần Văn Hùng Nguyễn Ngọc Lâm Phó ban QL RPH BQL rừng phòng hộ nam Hà Tĩnh Lê Văn Thông CB KT ban ODA BQL dự án OD Hà Tĩnh Nguyễn Viết Ninh Giám đốc Nguyễn Hồng Lĩnh CB PGD sở BQL dự án OD Hà Tĩnh Phó ban QL ODA Sở NN&PTNT Hà Tĩnh CV KHTC Khu BTTN Kẻ Gỗ QLSD rừng, Chị cục Kiểm lâm UBND huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Văn Sáu Trưởng phòng Phòng Nơng nghiệp, UBND huyện Thạch Hà Nguyễn Thị Kiều Hương Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện Thạch Hà Bùi Khắc Chinh Phó Chủ tịch Hội nơng dân, huyện Thạch Hà Phan Thị Thương CB Phạm Văn Đồng Phó chánh VP VP UBND huyện Thạch Hà Sở NN&PTNT tỉnh Nghệ n Phòng Tài nguyên MT, huyện Thạch Hà Sở NN&PTNT tỉnh Nghệ An Nguyễn Tiến Lâm PGĐ sở Nguyễn Khắc Hải CB Nguyễn Công Sơn Trưởng ban Chi cục Kiểm lâm BQLRPH Nghi Lộc 74 UBND huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An Phó Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ n Chánh VP UBND huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ n Phan Xuân Vinh Trần Văn Hiến Lê Thế Hiếu Lê Minh Nguyên Hoàng Lân Phan Thị Hương Chuyên viên Phòng NNPTNT huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ n Đậu Thị Nga Chuyên viên Hội phụ nữ huyện Diễn Châu Hồ Thị Tâm Chủ tịch UBND xã Diễn Thành, Diễn Châu Nguyễn Văn Dũng Phó Chủ tịch UBND xã Diễn Ngọc, Diễn Châu Trưởng phòng Phòng NNPTNT huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ n Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Diễn Châu, tỉnh Nghệ n Chủ tịch Hội nông dân huyện Diễn Châu Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Bình Phó Chi cục trưởng Chi cục Lâm nghiệp Quảng Bình Lưu Đức Kiến Nguyễn Văn Huê Trưởng phòng Phòng KT, Chi cục Lâm nghiệp Quảng Bình Phạm Xuân Thành Phó phòng Phòng KT, Chi cục Lâm nghiệp Quảng Bình Nguyễn Văn Hồng Chuyên viên Phòng KT, Chi cục Lâm nghiệp Quảng Bình Nham Thanh Duy Phó trưởng phòng Văn nh Thuyết Trưởng phòng Châu Đình Nhiên Chuyên viên Nguyễn Quốc Thụy KHTC, Sở NN&PTNT Quảng Bình Phòng NN&PTNT huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình UBND huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình Giám đốc BQLRPH Nam Quảng Bình UBND huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình Nguyễn Viết Ánh Chủ tịch UBND huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình Văn nh Thuyết Trưởng phòng Phòng NNPTNT huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình Bùi Văn Khảm Trưởng phòng Phòng KTHT , huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình Đỗ Minh Cừ Phó Chủ tịch Hội nông dân huyện Quảng Ninh Nguyễn Thị T Tâm Phó Chủ tịch Hội phụ nữ huyện Quảng Ninh Lê Ngọc Huân Chánh VP VP HDND UBND huyện Quảng Ninh Nguyễn Thị Hiêng Chuyên viên VP HDND UBND huyện Quảng Ninh Châu Văn Minh Chuyên viên Phòng NNPTNT huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Trị Khổng Trung Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Quảng Trị 75 Đoàn Viết Cơng Phó trưởng phòng Chi cục Kiểm lâm Quảng Trị Lê Chí Nghĩa Phó trưởng phòng Chi cục Kiểm lâm Quảng Trị Võ Đặng Xuân Thọ Chuyên viên Chi cục Kiểm lâm Quảng Trị Lê Thị Hương Chuyên viên Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Trị Nguyễn Minh Diễn Trưởng phòng Trung tâm Điều tra Quy hoạch TKNL UBND huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Phòng TNMT, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Phan Thị Mơ Trần Xuân Tưởng Chủ tịch UBND xã Trung Giang, Gio Linh Trần Thị Cúc Chủ tịch Hội phụ nữ huyện Gio Linh Đào Cơng Hùng Phó CT Hội Nơng dân, huyện Gio Linh Nguyễn Đình Độ CB Nguyễn Văn Thức Chuyên viên Phòng NNPTNT huyên Gio Linh Nguyễn Đức Hoạt Phó trưởng phòng Phòng NNPTNT huyên Gio Linh CB UBND xã Cao Mỹ, Gio Linh Sở NN&PTNT tỉnh Thừa Thiên Huế Phạm Ngọc Dũng Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm, Thừa Thiên Huế Nguyễn Đức Huy Phó trưởng phòng Chi cục Kiểm lâm, Thừa Thiên Huế Trần Văn Lập Giám đốc BQLRPH Băc Hải Vân UBND huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế Hà Văn Tuấn Phạm Cảnh Ngưu Trần Nguyễn Quốc Phó Chủ tịch UBND huyện Quảng Điền Chủ tịch Hội Nông dân, huyện Quảng Điền CB lâm nghiệp UBND huyện Quảng Điền Thanh Trương Xàng Hồng Quang Huy Hạt phó Hạt kiểm lâm, huyện Quảng Điền VP UBND huyện Quảng Điền Chuyên viên 76 ... dự kiến 1.4.2 Mục tiêu nguyên tắc xây dựng Khung sách tái định cự (RPF) KHUNG PHÁP LÝ VÀ CHÍNH SÁCH BỒI THƢỜNG II 2.1 Khung pháp lý Chính phủ Việt Nam 2.2 Chính... dụng vốn vay tổ chức quốc tế, nước ngồi mà Nhà nước Việt Nam có cam kết khung sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực theo khung sách đó” 26 RPF dự án dựa kết hợp Ngân hang giới OP/BP4.12 Luật,... người hiến đất (vi) Tài liệu thủ tục pháp lý chuyển giao đất hiến tặng II KHUNG PHÁP LÝ VÀ CHÍNH SÁCH BỒI THƢỜNG 29 Khung sách tái định cư chuẩn bị sở luật liên quan quy định Chính phủ Việt Nam
- Xem thêm -

Xem thêm: Khung chính sách tái định cƣ (RPF) Dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tang cƣờng tính chống chịu vùng ven biển, Khung chính sách tái định cƣ (RPF) Dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tang cƣờng tính chống chịu vùng ven biển

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay