KHẢO SÁT ĐA DẠNG SINH HỌC CÁC LOÀI THÚ, VƯỢN VÀ CULI BÊN TRONG VÀ XUNG QUANH VƯỜN QUỐC GIA PHONG NHA – KẺ BÀNG, TỈNH QUẢNG BÌNH, VIỆT NAM

162 20 0
  • Loading ...
1/162 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/07/2018, 01:45

KHẢO SÁT ĐA DẠNG SINH HỌC CÁC LOÀI THÚ, VƢỢN VÀ CULI BÊN TRONG VÀ XUNG QUANH VƢỜN QUỐC GIA PHONG NHA – KẺ BÀNG, TỈNH QUẢNG BÌNH, VIỆT NAM Đơn vị thực hiện: Tổ chức Bảo tồn Động thực vật hoang dã Quốc tế Chƣơng trình Hỗ trợ Bảo tồn Việt Nam Với hỗ trợ KfW Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Bình Báo cáo Dự án Bảo tồn Quản lý bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên khu vực Vƣờn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng Tháng 12 - 2012 Báo cáo loài thú,vượn culi Phong Nha – Kẻ Bàng i CÁC TÁC GIẢ William V Bleisch Tƣ vấn cao cấp, Trƣởng nhóm khảo sát FFI đảm trách Nguyễn Xuân Đặng Viện Sinh thái Tài nguyên sinh vật Benjamin Miles Rawson Fauna & Flora International (FFI) Nguyễn Mạnh Hà Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên Môi trƣờng (CRES) Đại học Quốc gia Hà Nội Đỗ Tƣớc Viện Điều tra Quy hoạch Rừng Lê Trọng Đạt Vƣờn Quốc gia Cúc Phƣơng Nguyễn Xuân Nghĩa Viện Sinh thái Tài nguyên sinh vật Nguyễn Ngọc Tuân Chi cục Kiểm Lâm Quảng Trị Lê Văn Dũng Vƣờn Quốc gia Cúc Phƣơng BIÊN TẬP: Nguyễn Xuân Đặng, Nguyễn Mạnh Hà William V.Bleisch Hiệu đính dịch tiếng Việt từ tiếng Anh: Nguyễn Mạnh Hà Báo cáo loài thú,vượn culi Phong Nha – Kẻ Bàng ii Mục lục THUậT NGữ, Từ VIếT TắT VÀ QUY ƢớC VII TÓM TắT 1.1 Tổng quan báo cáo 1.2 Bối cảnh lịch sử khái quát Vườn Quốc Gia Phong Nha – Kẻ Bàng 1.3 Điều kiện tự nhiên môi trường PNKB 1.4 Công tác khảo sát đa dạng sinh học trước loài thú xung quanh VQG PNKB MụC TIÊU VÀ PHạM VI KHảO SÁT 3.1 3.2 3.3 3.4 18 18 TổNG QUAN 20 Loài thú ăn thịt nhỏ culi: Tổng quan Loài gặm nhấm Loài ăn sâu bọ: Tổng quan Bẫy ảnh: Tổng quan Vƣợn: Tổng quan CÁC PHƢƠNG PHÁP 20 21 22 23 25 4.1 Loài thú ăn thịt nhỏ Culi: Phương pháp luận vị trí khảo sát 4.1.1 Các phương pháp khảo sát: Loài thú ăn thịt nhỏ Culi 4.1.2 Khu vực khảo sát: Loài thú ăn thịt nhỏ culi 4.1.3 Nỗ lực khảo sát: Loài thú ăn thịt nhỏ culi 4.2 Loài ăn sâu bọ Loài gặm nhấm: Phương pháp luận vị trí khảo sát 4.2.1 Các phương pháp: Lồi ăn sâu bọ loài gặm nhấm 4.2.2 Khu vực khảo sát: Loài ăn sâu bọ loài gặm nhấm 4.2.3 Nỗ lực khảo sát: Loài ăn sâu bọ loài gặm nhấm 4.3 Bẫy ảnh: Phương pháp luận vị trí khảo sát 4.3.1 Các phương pháp khảo sát: Đặt bẫy ảnh 4.3.2 Khu vực khảo sát: Đặt bẫy ảnh 4.3.3 Nỗ lực khảo sát hạn chế: Đặt bẫy ảnh 4.4 Vƣợn: Phƣơng pháp khu vực khảo sát 4.4.1 Phƣơng pháp khảo sát: Vƣợn 4.4.2 Khu vực nỗ lực khảo sát: Vƣợn loài thú linh trƣởng khác 17 18 2.1 Mục đích mục tiêu 2.2 Phạm vi khảo sát 15 15 16 CÁC KẾT QUẢ 25 25 27 27 28 28 30 31 32 32 32 33 34 34 35 36 5.1 Các kết khảo sát Loài thú ăn thịt nhỏ Culi 5.1.1 Các ghi nhận loài quan trọng Triết bụng vàng, Mustela kathiah Triết lưng, Mustela strigidorsa Chồn vàng, Martes flavigula Lửng Lợn, Arctonyx collaris Báo cáo loài thú,vượn culi Phong Nha – Kẻ Bàng iii 36 39 39 39 39 40 Chồn bạc má Bắc, Melogale moschata Chồn Bạc Má Nam, Melogale personata Rái cá thường, Lutra lutra Rái cá lông mượt, Lutrogale perspicillata Rái cá vuốt bé, Aonyx cinerea Cầy giông, Viverra zibetha Cầy giông đốm lớn, Viverra megaspila Cầy giông Tây Nguyên (Viverra tainguensis) Cầy Hương Ấn, Viverricula indica Cầy Gấm, Prionodon pardicolor Cầy Vòi Đốm, Paradoxurus hermaphroditus Cầy Vòi Mốc, Paguma larvata Cầy Mực, Arctictis binturong Cầy tai trắng, Arctogalidia trivirgata Cầy Vằn Bắc, Chrotogale owstoni Cầy Lỏn, Herpestes javanicus Cầy Móc Cua, Herpestes urva Họ Mèo, Felidae 5.2 Các Kết Quả Khảo Sát Loài Ăn Sâu Bọ Loài Gặm Nhấm 5.2.1 Loài ăn sâu bọ loài gặm nhấm VQG PNKB khu vực 5.2.2 Ghi nhận lần loài Chuột đá Lào (Laonastes aenigmamus) Việt Nam 51 5.2.3 Sự phong phú loài gặm nhấm 5.3 Các kết khảo sát bẫy ảnh 5.3.1 Ghi nhận loài quan trọng Thỏ Vằn Trường Sơn, Nesolagus timminsi Các Loài Thú Lớn Các ghi nhận lồi động vật móng guốc Các lồi Linh trưởng họ hàng chúng Culi Lớn, Nycticebus bengalensis Culi Nhỏ, Nycticebus pygmaeus Vƣợn Đen Má Trắng Phƣơng Nam, Nomascus siki Voọc Hà Tĩnh, Trachypithecus hatinhensis Chà Vá Chân Đỏ, Pygathrix nemaeus Khỉ Mặt Đỏ, Macaca arctoides Khỉ Mốc, Macaca assamensis CÁC MỐI ĐE DỌA 53 57 58 58 58 59 59 59 59 60 60 61 61 61 62 6.1 Các mối đe dọa vấn đề quản lý nói chung lồi thú khơng biết bay Vườn Quốc Gia PNKB khu vực 6.1.1 Săn bắn 6.1.2 Chặt đốn gỗ 6.1.3 Các hoạt động khác 6.1.4 Các mối đe dọa riêng loài thú ăn thịt nhỏ 6.1.5 Các mối đe dọa riêng loài ăn sâu bọ loài gặm nhấm 6.2 Xếp hạng nhận diện khu vực bị đe dọa cao 6.3 Quản lý bảo tồn khu vực khảo sát 6.4 Sử dụng thú số biểu thị thay đổi 40 41 41 42 42 43 43 44 44 44 45 45 45 46 46 47 47 48 48 48 KếT LUậN VÀ KHUYếN NGHị 62 62 64 65 67 67 68 72 72 74 Báo cáo loài thú,vượn culi Phong Nha – Kẻ Bàng iv 7.1 Tình trạng đa dạng sinh học lồi thú khơng biết bay Vườn Quốc Gia PNKB 74 7.1.1 Tình trạng lồi thú ăn thịt nhỏ culi 74 7.1.2 Tình trạng lồi Ăn sâu bọ lồi Gặm nhấm 74 7.1.3 Tình trạng loài thú lớn linh trưởng 76 7.2 Đánh giá mối đe dọa 77 7.3 Khuyến nghị 78 Tài liệu tham khảo 81 PHỤ LỤC BÁO CÁO VỀ VIỆC TẬP HUẤN CHO ĐỘI NGŨ NHÂN VIÊN VƢỜN QUỐC GIA VÀ CÁC ĐỘI KHẢO SÁT 88 PHỤ LỤC VỊ TRÍ VÀ CHƢƠNG TRÌNH CỦA CÁC CUỘC KHẢO SÁT ĐỘNG VẬT CÓ VÚ 95 Phụ lục 2a Khu vực chƣơng trình khảo sát lồi thú ăn thịt nhỏ culi vị trí trại 95 Phụ lục 2b Vị trí khu vực khảo sát loài ăn sâu bọ loài gặm nhấm 95 Phụ lục 2c Vị trí tuyến bẫy nỗ lực đặt bẫy khảo sát loài ăn sâu bọ loài gặm nhấm 96 Phụ lục 2d Danh sách tuyến khảo sát loài Gặm nhấm nỗ lực khảo sát tuyến 97 Phụ lục 2e Chương trình khảo sát lồi ăn sâu bọ lồi gặm nhấm 97 Phụ lục 2f Thơng tin chi tiết khảo sát bẫy ảnh Ma Rính, xã Hóa Sơn 99 Phụ lục 2g Thơng tin chi tiết khảo sát bẫy ảnh Đà Lạt, xã Thượng Hóa 105 Phụ lục 2h Thơng tin chi tiết khảo sát bẫy ảnh Cá Cơn - Hung Trí, xã Xuân Trạch 109 Phụ lục 2i Các Điểm Nghe Vƣợn Gibbon đƣợc lập khảo sát thực địa 113 PHỤ LỤC DANH SÁCH CÁC LOÀI ĐỘNG VẬT CĨ VÚ KHƠNG BIẾT BAY ĐƢỢC GHI NHẬN Ở VƢỜN QUỐC GIA PNKB TRƢỚC NĂM 2010 115 PHỤ LỤC CÁC GHI CHÉP VỀ CÁC LOÀI TRONG CÁC CUỘC KHẢO SÁT NÀY (2011) 119 Phụ lục 5a Vị trí ghi chép cá thể động vật ăn thịt nhỏ culi 119 Phụ lục 5b Vị trí ghi chép cá thể động vật ăn sâu bọ gặm nhấm 126 Phụ lục 5c Các mẫu vật loài ăn sâu bọ loài gặm nhấm bị bẫy khảo sát 127 Phụ lục 5d Các ghi chép khảo sát bẫy ảnh chi tiết theo khu vực 129 Phụ 5e Vƣợn đƣợc ghi nhận khảo sát 133 Phụ lục 5f Các ghi nhận loài Voọc Hà Tĩnh khu vực đƣợc khảo sát Vƣờn Quốc Gia Phong Nha – Kẻ Bàng 134 Phụ lục 5g Các ghi nhận loài Chà Vá Chân Đỏ khu vực khảo sát Vƣờn Quốc Gia Phong Nha-Kẻ Bàng 135 PHỤ LỤC MỨC ĐỘ PHONG PHÚ TƢƠNG ĐỐI VÀ VIỆC BẪY THÀNH CƠNG CÁC LỒI THUỘC BỘ GẶM NHẤM 136 PHỤ LỤC CÁC MỐI ĐE DỌA ĐƢỢC GHI NHẬN TRONG VÀ XUNG QUANH VƢỜN QUỐC GIA 137 Báo cáo loài thú,vượn culi Phong Nha – Kẻ Bàng v Phụ lục 7c Ghi nhận ngƣời tác động họ từ đội bẫy ảnh 145 PHỤ LỤC 8: CÁC BẢN ĐỒ 146 Phụ lục 8a Vị trí khu vực khảo sát thú ăn sâu bọ loài thú gặm nhấm 146 Phụ lục 8b Vị trí ghi chép loài gặm nhấm bị đe dọa 147 Phụ lục 8c Vị trí dấu vết săn bắn/đặt bẫy ghi nhận trình điều tra 147 Bản đồ Bản đồ Điểm Nghe Vượn ghi nhận vượn 148 PHỤ LỤC NHỮNG HÌNH ẢNH VỀ CÁC SINH CẢNH VÀ ĐỘNG VẬT ĐƢỢC GHI NHẬN TRONG CÁC CUỘC KHẢO SÁT 149 PHỤ LỤC 10 DANH SÁCH NHỮNG NGƢỜI THAM GIA VÀ NHỮNG NGƢỜI CÓ ĐÓNG GÓP 161 Báo cáo loài thú,vượn culi Phong Nha – Kẻ Bàng vi Thuật ngữ, Từ viết tắt Quy ƣớc PGS TS – Phó giáo sƣ Tiến sĩ FFI – Tổ chức Bảo tồn Động thực vật hoang dã Quốc tế VSTTNSV – Viện Sinh thái Tài nguyên sinh vật KfW – KreditanstaltfürWiederaufbau Lào – Nƣớc Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào BTNMT – Bộ Tài nguyên Môi trƣờng NCBA – Khu vực Bảo tồn Đa dạng sinh học Quốc gia (Lào) LSPG – Lâm sản phi gỗ VQG PNKB – Vƣờn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng SFE – Lâm trƣờng USA – Hợp chủng quốc Hoa Kỳ (Mỹ) VQG - Vƣờn quốc gia VRTC – Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga WWF – Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên Tên loài đƣợc sử dụng tƣơng tự nhƣ tên đƣợc sử dung danh lục IUCN (IUCN, 2012) Tất tên khóa học lồi gồm hai phần đƣợc viết nghiêng Tên họ đƣợc viết chữ hoa in đậm Tất tên tiếng Anh, Việt thông thƣờng cho loài đƣợc viết chữ hoa, nhƣng tên tiếng Anh Giống họ không không viết hoa Báo cáo loài thú,vượn culi Phong Nha – Kẻ Bàng vii Tóm tắt Báo cáo trình bày chi tiết kết khảo sát tính đa dạng lồi thú Vƣờn Quốc Gia Phong Nha - Kẻ Bàng Bên cạnh việc đánh giá lại tài liệu ghi nhận trƣớc loài thú đƣợc phát xung quanh Vƣờn Quốc gia, báo cáo cập nhật thơng tin thu thập từ khảo sát chuyên khảo thực năm 2011 nhiều khu vực Vƣờn Quốc Gia, đặc biệt Khu vực Mở rộng đƣợc bổ sung Hoạt động khảo sảt tập trung đặc biệt vào nhóm lồi từ trƣớc đến đƣợc nghiên cứu nhƣ lồi thú gặm nhấm, thú ăn thịt, thú ăn sâu bọ thú ăn thịt nhỏ, đồng thời sử dụng bẫy ảnh nhƣ công cụ khảo sát giám sát chuẩn cho VQG Dƣới tóm tắt phát từ nghiên cứu:  Hệ động vật gặm nhấm VQG PNKB phong phú đa dạng Cho đến nay, 35 loài động vật gặm nhấm thuộc 20 giống họ đƣợc ghi nhận Số loài ghi nhận chiếm 50% tổng số loài, 69% tổng số giống 100% số họ thú gặm nhấm ghi nhận đƣợc Việt Nam  Thành phần loài độ phong phú hệ động vật gặm nhấm ghi nhận đƣợc cho thấy chất lƣợng sinh cảnh rừng khu vực khảo sát tốt: tỉ lệ bẫy thành công tổng thể 1,949 đặc trƣng rừng nguyên sinh, bị tác động; loài chuyên sống rừng chiếm 64,5% tổng số mẫu vật với tỷ lệ bẫy thành công 1,256 mẫu / 100 đêm bẫy; giống chuyên sống rừng (Leopoldamys Maxomys) có tỷ lệ thu mấu mức độ phong phú cao  Khảo sát công bố ghi chép lồi "Knê-củng" hay gọi Chuột Đá Lào Laonastes aenigmamus Việt Nam Ghi nhận quan trọng làm tăng hội bảo tồn lồi đặc hữu đƣợc biết đến trƣớc chúng đƣợc biết đến dự án bảo tồn CHDCND Lào  Kết so sánh số loài tỉ lệ bẫy thành công khu vực khảo sát cho thấy giá trị đa dạng sinh học khu vực khảo sát khu vực mở rộng (khu vực Ma Rính Hang Én) khơng thấp mà chí cao so với khu vực khảo sát vùng lõi VQG PNKB (khu vực Hung Dạng) Hơn nữa, loài "Knê-củng" Laonastes aenigmamus đƣợc tìm thấy khu vực Hang Én đƣợc báo cáo xuất khu vực Ma Rính, khơng ghi nhận đƣợc lồi ỏ khu vực Hung Dạng Những kết cho thấy tầm quan trọng khu vực mở rộng việc bảo tồn đa dạng sinh học vùng  Sự hữu tất 16 loài đƣợc quan tâm bảo tồn toàn cầu đƣợc xác nhận khảo sát năm 2011, có lồi đƣợc xếp nguy cấp, loài nguy cấp, loài bị đe dọa loài thiếu số liệu (IUCN, 2012) Có lồi trƣớc chƣa đƣợc ghi nhận, Chuột Đá Lào (Nguy cấp) Chồn Bạc Má Nam Melogale personata Sóc Bay Lơng Chân Belomys personii (cả hai đƣợc coi loài Thiếu liệu theo IUCN, 2012)  Ngoài ra, vấn kiểm tra dấu vết, di vật thợ săn thu thập cho thấy có mặt lồi đƣợc quan tâm tồn cầu khác có lồi đƣợc coi Cực kỳ nguy cấp, loài Nguy cấp, loài Sắp nguy cấp loài Sắp bị đe dọa  Sáu loài gặm nhấm thuộc diện đƣợc quan tâm bảo tồn đƣợc tìm thấy, có loài đƣợc liệt kê Sách Đỏ Việt Nam (2007) loài đƣợc liệt kê Sách Đỏ IUCN (IUCN 2012)  Các kết thu đƣợc khẳng định tầm quan trọng toàn cầu Vƣờn Quốc Gia Phong Nha - Kẻ Bàng việc bảo tồn loài thú nêu Tuy nhiên, loài phải đối mặt với mối đe dọa nghiêm trọng VQG PNKN ngƣời gây Một mối đe dọa trực tiếp săn bắn / bẫy bắt suy thoái sinh cảnh hoạt động khai thác gỗ hoạt động khác Báo cáo khảo sát loài thú, vượn culi Phong Nha – Kẻ Bàng Thú ăn sâu bọ thú gặm nhấm: Khảo sát nhóm thú Ăn sâu bọ Gặm nhấm đƣợc tiến hành từ ngày 25 tháng năm 2011 đến ngày 23 tháng năm 2011 khu vực bên nằm gần Vƣờn Quốc Gia Phong Nha Kẻ Bàng (VQG PNKB) Các khu vực bao gồm khu Ma Rính Xã Hóa Sơn, khu Hang Én xã Thƣợng Hóa khu Hung Dạng xã Thƣợng Trạch Trong đó, khu vực đầu nằm khu vực đƣợc bổ sung mở rộng Vƣờn Quốc Gia khu vực thứ ba nằm vùng lõi Di sản Thế giới VQG PNKB nhƣ đƣợc phê duyệt Tổng số 10 tuyến khảo sát với chiểu dài tổng cộng 87,2 km đƣợc lập để thực khảo sát ban ngày, đồng thời khảo sát đêm đƣợc thực với chiều dài tổng cộng 50,2 km Hai trăm (200) bẫy lồng đƣợc đặt khu vực khảo sát với 3.900 bẫy đêm Năm mƣơi hai (52) bẫy hầm đƣợc đặt để thu loài ăn sâu bọ Kết khảo sát cho thấy hệ động vật gặm nhấm VQG PNKB phong phú đa dạng Cho đến (2011), 35 loài gặm nhấm thuộc 20 giống họ đƣợc ghi nhận VQG PNKB Những loài chiếm 50% số loài, 69% số giống 100% số họ loài thú gặm nhấm Việt Nam Chỉ có lồi ăn sâu bọ đƣợc ghi nhận VQG PNKB Các mƣa lớn trình khảo sát làm giảm hiệu bẫy hầm Trong số 40 lồi đƣợc ghi nhận, có 29 lồi gặm nhấm loài ăn sâu bọ đƣợc xác nhận khảo sát Cuộc khảo sát thu thập đƣợc mẫu vật loài "Knê-củng" Chuột Đá Lào (Laonastes aenigmamus), Đây ghi nhận loài Vƣờn Quốc Gia, ghi nhận loài Việt Nam Ghi nhận khơng đơn bổ sung lồi (Laonastes aenigmamus) mà giống (Laonastes) họ (Diamtomyidae) vào danh lục thú cho Việt Nam Quan trọng ghi nhận làm tăng hội bảo tồn cho loài Chuột đá đƣợc ghi nhận Xã Thƣợng Hóa đƣợc báo cáo tồn Xã Hóa Sơn Cả hai xã có truyền thống bẫy chuột để làm thức ăn Do vậy, "Knê-củng" bị đe dọa hoạt động đặt bẫy ngƣời dân địa phƣơng Có thể lồi xuất khu vực núi đá vôi khác vƣờn quốc gia khu vực chia sẻ sinh cảnh kết nối liên tục Tỉ lệ bẫy thành công (một số mức độ phong phú) loài động vật gặm nhấm 1,949 mẫu vật / lần bẫy đêm, số hoàn toàn phù hợp với kết nghiên cứu khu vực khác Việt Nam Tỷ lệ bắt gặp lồi sóc bay dao động từ 1,99 cá thể/100 km (Sóc bay Petaurista elegans) đến 9,96 lồi Sóc bay xám Belomys pearsonii Trong số 18 lồi sóc lồi chuột kiếm ăn ngày đƣợc ghi nhận, có lồi chun sống rừng Những mẫu vật chúng chiếm 64,5% tổng số mẫu vật, mức bẫy thành cơng chúng 1,256 10 lồi lại lồi khơng chun sống rừng chiếm 35,5% mức bẫy thành công 0,692 Hơn nữa, giống chuyên sống rừng (Leopoldamys Maxomys) có tần suất bắt gặp mức độ phong phú cao Những liệu thành phần động vật đƣợc ghi nhận phù hợp với khu vực rừng nguyên sinh it bị tác động Báo cáo khảo sát loài thú, vượn culi Phong Nha – Kẻ Bàng Trong số 34 loài động vật gặm nhấm đƣợc ghi nhận khu vực khảo sát, khu vực Hung Dạng nơi cƣ trú 19 loài (8 loài sống rừng 11 lồi khơng chun sống rừng), khu vực Ma Rính nơi cƣ trú 21 lồi (lần lƣợt 10 loài 11 loài) khu vực Hang Én có 24 lồi (lần lƣợt 10 lồi 14 lồi) Khu vực Hang Én có số lồi cao có đa dạng sinh cảnh cao hơn, bao gồm rừng nguyên sinh nguyên vẹn nhƣ khu vực bị tác động, trảng bụi khu vực đất nông nghiệp Khu vực Hung Dạng có mức độ đa dạng lồi thấp nhất, dạng sinh cảnh nghèo nàn rừng cũn bị tác động nhiều Về số bẫy thành cơng, khu vực Hang Én có giá trị cao (3,0), sau tiếp đến khu vực Hung Dạng (2,526) khu vực Ma Rính (2,211) Tỉ lệ bẫy thành cơng khu vực Ma Rính Hung Dạng không khác nhiều, nhƣng cao khu vực Hang Én Việc so sánh số loài (loài giới hạn sống rừng lồi khơng giới hạn sống rừng) mức độ bẫy thành công khu vực khảo sát cho thấy giá trị đa dạng sinh học mức độ phong phú khu vực khảo sát khu vực mở rộng chí cao so với khu vực khảo sát vùng lõi VQG Sáu loài động vật gặm nhấm đƣợc quan tâm bảo tồn cao đƣợc tìm thấy VQG PNKB, có lồi có Sách Đỏ Việt Nam (2007) cấp độ bị đe dọa cấp quốc gia lồi có tên Sách Đỏ IUCN (IUCN, 2012) Tất loài phải đối mặt với mối đe dọa từ hoạt động săn bắn / bẫy bắt hoạt động làm xáo trộn sinh cảnh ngƣời Bảng Danh sách loài gặm nhấm nguy cấp VQG PNKB Tên thông thƣờng Tên khoa học VRDB Sóc Đen Ratufa bicolor VU Sóc Bay Lơng Chân Belomys pearsonii CR Sóc Bay Đen Trắng Hylopetes alboniger VU Sóc Bay Sao Petaurista elegans EN Sóc Bay Trâu Petaurista philippensis VU Chuột Đá Lào Laonastes aenigmamus n.c IUCN RL NT DD Lc Lc Lc EN Ghi chú: VRDB – Sách Đỏ Việt Nam (2007), IUCN RL – Sách Đỏ IUCN (IUCN, 2012) CR – Cực kỳ nguy cấp, EN – Nguy cấp, VU – Sắp nguy cấp, NT – Sắp bị đe dọa, DD – Thiếu liệu, Lc – Ít quan tâm, n.c – khơng đƣợc quan tâm Thú ăn thịt nhỏ: Trong khảo sát loài thú ăn thịt nhỏ culi, vấn bán cấu trúc với ngƣời có nhiều kinh nghiệm đƣợc thực 20 làng xã, tập trung vào khai thác chi tiết mà thợ săn ngƣời khai thác gỗ biết loài thú Tổng cộng 30 khảo sát ban ngày đƣợc thực thực địa với chiểu dài 30 km Tổng cộng 26 khảo sát tuyến điều tra đêm đƣợc thực với tổng chiều dài 26 km Các tuyến dài từ 1-3 km, nhóm khảo sát dọc theo tuyến với tốc độ 500-1000 mét/giờ vào ban ngày, 500 mét/giờ vào ban đêm Ngoài việc quan sát trực tiếp, khảo sát ban ngày cho phép ghi nhận chụp ảnh dấu vết dấu hiệu động vật Thông tin bổ sung đƣợc thu thập từ mẫu vật đƣợc thợ săn mang lán săn rừng, từ kết bẫy ảnh (xem bên dƣới) Kết nghiên cứu xác nhận tồn 12 số 20 loài thú ăn thịt nhỏ đƣợc nêu báo cáo trƣớc Vƣờn Quốc Gia Gần nhƣ tất loài đƣợc xác định xuất khu vực đƣợc mở rộng Vƣờn Quốc Gia, điều khẳng định tầm quan trọng khu vực mở rộng việc bảo tồn loài thú ăn thịt nhỏ Lồi cầy mực Arctictis binturong liệt kê nhóm Sắp nguy cấp, Lửng Lợn Collaris Arctonyx thuộc nhóm Sắp bị đe dọa liệu lồi Chồn Bạc Mác Nam Melogale personata khu vực (Thiếu Dữ liệu; IUCN, 2012) Ngoài ra, Kết vấn cho thấy tồn loài thú ăn thịt nhỏ khác mà trƣớc đƣợc ghi nhận Vƣờn Quốc Gia, lồi số đƣợc coi Sắp nguy cấp lồi số đƣợc coi Sắp bị đe đọa Những ghi nhận khẳng định tính đa dạng sinh học cao Vƣờn Quốc Gia Phong Nha - Kẻ Bàng, bao gồm khu vực mở rộng đặc biệt loài thú ăn thịt nhỏ Mặc dù kết cho thấy có nhiều mối đe dọa ảnh hƣởng tới tồn chúng nghiêm trọng nạn săn bắn, bẫy bắt suy thoái sinh cảnh Báo cáo khảo sát loài thú, vượn culi Phong Nha – Kẻ Bàng 10 Bản đồ Bản đồ Điểm Nghe Vƣợn ghi nhận vƣợn 148 Phụ lục Báo cáo loài thú,vượn culi Phong Nha – Kẻ Bàng PHỤ LỤC NHỮNG HÌNH ẢNH VỀ CÁC SINH CẢNH VÀ ĐỘNG VẬT ĐƢỢC GHI NHẬN TRONG CÁC CUỘC KHẢO SÁT 149 Phụ lục Báo cáo loài thú,vượn culi Phong Nha – Kẻ Bàng Rừng thƣờng xanh Ma Rính (Xã Hóa Sơn) Ảnh: Nguyễn Xn Đặng Rừng núi đá vơi Ma Rính (Xã Hóa Sơn) Ảnh: Nguyễn Xuân Đặng Rừng thƣờng xanh bị tác động in Hang Én (Xã Thƣợng Hóa) Ảnh: Nguyễn Xuân Nghĩa Rừng núi đá vôi Hang Én (Xã Thƣợng Hóa) Ảnh: Nguyễn Xuân Nghĩa 150 Phụ lục Báo cáo loài thú,vượn culi Phong Nha – Kẻ Bàng Rừng bị tác động nhiều Hung Dạng (Thƣợng Trạch) Ảnh: Nguyễn Xuân Đặng Phần lại rừng thƣờng xanh bị tác động đồi Ảnh: Nguyễn Xuân Nghĩa Rừng núi đá vôi Hung Dạng (Xã Thƣợng Trạch) Ảnh: Nguyễn Xuân Đặng Rừng thƣờng xanh bên sƣờn đồi Hung Dạng (Xã Thƣợng Trạch) Ảnh: Nguyễn Xuân Nghĩa 151 Phụ lục Báo cáo loài thú,vượn culi Phong Nha – Kẻ Bàng Dấu vết thú ăn thịt nhỏ không nhận diện đƣợc 11 Chồn Bạc Má Bắc Melogale moschata 10 Đội khảo sát Trại Hang Én Ông Nghĩa chuẩn bị mẫu vật 12 Một đôi chồn dơi Cynocephalus variegatus đƣợc phát tuyến đêm 152 Phụ lục Báo cáo loài thú,vượn culi Phong Nha – Kẻ Bàng 13 Một Sóc Bay Lơng Chân Belomys pearsonii đƣợc chụp Ma Rính, ghi nhận cho Vƣờn quốc gia Ảnh: Nguyễn Xuân Nghĩa 14 Một Sóc Bay Đen Trắng Hylopetes alboniger đƣợc chụp Thƣợng Hóa Ảnh: Nguyễn Mạnh Hà 15 Một Sóc Bay Trâu Petaurista philippensis đƣợc chụp tuyến khảo sát đêm 153 Phụ lục Báo cáo loài thú,vượn culi Phong Nha – Kẻ Bàng 16 Chuột Lang Bi An Niviventer langbianis đƣợc chụp Hang Én (PNKB-44) Ảnh: Nguyễn Xuân Nghĩa 18 Một Đồi, Tupaia belangeri Từ Hang Én (PNKB-29) Ảnh: Nguyễn Xuân Nghĩa 17 Chuột Hƣơu Lớn Leopoldamys edwardsi từ Hang Én Ảnh: Nguyễn Mạnh Hà 19 Leopoldamys edwarsi từ Hung Dạng (PNKB-51) Ảnh: Nguyễn Xuân Nghĩa 154 Phụ lục Báo cáo loài thú,vượn culi Phong Nha – Kẻ Bàng 20 Chiropodomys gliroides từ Ma Rính (PNKB-2) Ảnh: Nguyễn Xuân Nghĩa 22 Maxomys surifer từ Hung Dạng (PNKB-49) Ảnh: Nguyễn Xuân Nghĩa 21 Chiropodomys gliroides từ Hung Dạng (PNKB-56) Ảnh: Nguyễn Xuân Nghĩa 23 Leopoldamys sabanus từ Hang Én (PNKB-41) Ảnh: Nguyễn Xuân Nghĩa 155 Phụ lục Báo cáo loài thú,vượn culi Phong Nha – Kẻ Bàng 24 Laonastes aenigmamus từ Hang Én (PNKB-21), ghi nhận Việt Nam Ảnh: Nguyễn Xuân Nghĩa 26 Niviventer tenaster từ Hang Én (PNKB-25) Ảnh: Nguyễn Xuân Nghĩa 25 Laonastes aenigmamus từ Hang Én (PNKB-21) Ảnh: Nguyễn Xuân Nghĩa 27 Rattus remotus/ andamanensis từ Hang Én (PNKB-27) Ảnh: Nguyễn Xuân Nghĩa 156 Phụ lục Báo cáo loài thú,vượn culi Phong Nha – Kẻ Bàng 28 Niviventer fulvescens từ Ma Rính (PNKB-2) Ảnh: Nguyễn Xuân Nghĩa 29 Berymys bowersi từ Ma Rính (PNKB-10) Ảnh: Nguyễn Xuân Nghĩa 30 Ba Đon Atherurus macrourus sống gùi thợ săn rừng Cha Khe, Xã Thƣợng Trạch Ảnh: Lê Trọng Đạt 157 Phụ lục Báo cáo loài thú,vượn culi Phong Nha – Kẻ Bàng 31 Sừng Sao La Pseudoryx nghetinhensis, Mang Lớn Muntiacus vuquangensis loài mang khác đƣợc tìm thấy nhà ngƣời dân Xã Hóa Sơn 32 Một bao tải xƣơng lều thợ săn bao gồm xƣơng sọ sơn dƣơng, Capricornis milneedwardsii Ảnh: Lê Trọng Đạt 158 Phụ lục Báo cáo loài thú,vượn culi Phong Nha – Kẻ Bàng 33 Lều thợ săn Ma Rính Ảnh: Nguyên Xuân Đặng 35.Khai thác gỗ Ma Rính Ảnh: Nguyên Xuân Đặng 34.Các bẫy dây bẫy lều săn bắn Ảnh: Nguyên Xuân Đặng 36.Việc vận chuyển khúc gỗ Ma Rính Ảnh: Nguyên Xuân Đặng 159 Phụ lục Báo cáo loài thú,vượn culi Phong Nha – Kẻ Bàng 37 Rào bẫy Hang Én Ảnh: Nguyên Xuân Đặng 38.Dấu vết việc lấy mật ong khu vực Hang Én 39.Các động vật bị săn bắn thợ săn Ảnh: Nguyên Xuân Đặng 40.Xƣơng da động vật có vú nhỏ trại thợ săn 160 Phụ lục Báo cáo loài thú,vượn culi Phong Nha – Kẻ Bàng PHỤ LỤC 10 DANH SÁCH NHỮNG NGƢỜI THAM GIA VÀ NHỮNG NGƢỜI CÓ ĐÓNG GÓP Tên Đội khảo sát thút ăn thịt nhỏ culi Nguyễn Mạnh Hà Đỗ Tƣớc Đội khảo sát thú ăn sâu bọ gặm nhấm Nguyễn Xn Đặng Vai trò/Nơi cơng tác Trung tâm nghiên cứu Tài nguyên Môi trƣờng Trƣờng Đại học Quốc gia Việt Nam, Hà Nội (CRES) Viện điều tra quy hoạch rừng Hà Nội Viện sinh thái tài nguyên sinh học Nguyễn Xuân Nghĩa Viện sinh thái tài nguyên sinh học Nguyễn Thanh Bình Trung tâm nghiên cứu khoa học cứu hộ, Vƣờn Quốc gia PNKB Hạt kiểm lâm, Vƣờn Quốc gia PNKB Nguyễn Thanh Huyền Đội bẫy ảnh Nguyễn Mạnh Hà Nguyễn Ngọc Tuân Lê Văn Dũng Đỗ Tƣớc Đội Khảo Sát Vƣợn Lê Trọng Đạt Đỗ Tƣớc Nguyễn Tri Phƣơng Nguyen Viet Doai Địa 18 đƣờng Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội Điện thoại: 0437562810 Điện thoại di động: 0913312431 E-mail: dangnx@fpt.vn 18 đƣờng Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội Điện thoại: 0437562810 Điện thoại di động: 0914083100 E-mail: nghiaiebr@gmail.com Xã Sơn Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình Điện thoại: 0523677021 Điện thoại di động: 01694166755 Xã Sơn Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình Điện thoại: 0523677021 Điện thoại di động: 0905510270 Trung tâm nghiên cứu Tài nguyên Môi trƣờng Trƣờng Đại học Quốc gia Việt Nam, Hà Nội (CRES) XXX XXX Viện điều tra quy hoạch rừng Hà Nội Ngƣời điều tra vƣợn, Đội trƣởng đội Ngƣời điều tra vƣợn, Đội trƣởng đội 2, Viện Điều tra Quy hoạch rừng, Hà Nội Kỹ thuật viên, Trung tâm Nghiên cứu khoa học Cứu hộ, VQG PN-KB Kỹ thuật viên, Trung tâm Nghiên cứu khoa 901 Thiên Sơn, Thiên Tơn, Hoa Lƣ, Ninh Bình Hà Nội Vƣờn Quốc Gia Phong Nha – Kẻ Bàng Vƣờn Quốc Gia Phong Nha - Kẻ Bàng 161 Phụ lục Báo cáo loài thú,vượn culi Phong Nha – Kẻ Bàng Pham Van Sau Trần Thế Mỹ Nguyễn Duy Lƣơng học Cứu hộ, VQG PN-KB Cán kiểm lâm, Hạt kiểm lâm, VQG PNKB Cán kiểm lâm, Hạt kiểm lâm,VQG PNKB Giám đốc Chƣơng trình Bảo tồn Phong Nha – Kẻ Bảng FFI Vƣờn Quốc Gia Phong Nha - Kẻ Bàng Vƣờn Quốc Gia Phong Nha - Kẻ Bàng ĐTVP: +84.4.7194117/8; Fax: +84.4.7194119 ĐC: 340 Nghi Tàm, Tây Hồ, Hà Nội – Việt Nam Do Thang Long Do Anh Son Nguyen Ngoc Linh Nguyen Quoc Loi Nguyen Van Hoang Cao Van Son Cao Van Hoa Cao Van Nhan Ho Van Man Phối hợp biên tập Nguyễn Duy Lƣơng Hƣớng dẫn viên/Ngƣời khuân vác Hƣớng dẫn viên/Ngƣời khuân vác Hƣớng dẫn viên/Ngƣời khuân vác Hƣớng dẫn viên/Ngƣời khuân vác Hƣớng dẫn viên/Ngƣời khuân vác Hƣớng dẫn viên/Ngƣời khuân vác Hƣớng dẫn viên/Ngƣời khuân vác Hƣớng dẫn viên/Ngƣời khuân vác Hƣớng dẫn viên/Ngƣời khuân vác Xã Sơn Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình Xã Sơn Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình Xã Sơn Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình Xã Sơn Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình Xã Sơn Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình Bản Ĩn, xã Hóa Sơn, Huyện Minh Hóa, Tỉnh Quảng Bình Bản Ĩn, xã Hóa Sơn, Huyện Minh Hóa, Tỉnh Quảng Bình Bản Ĩn, xã Hóa Sơn, Huyện Minh Hóa, Tỉnh Quảng Bình Bản Ĩn, xã Hóa Sơn, Huyện Minh Hóa, Tỉnh Quảng Bình Giám đốc chƣơng trình bảo tồn Phong Nha – Kẻ Bàng FFI Điện thoại văn phòng: +84.4.7194117/8; Fax: +84.4.7194119 Địa chỉ: 340 Nghi Tàm, Tây Hồ, Hà Nội – Việt Nam TS William Bleisch Cố vấn cho FFI CERS, B2707 SouthMark, Wong Chuk Hang, Hồng Kông E-mail: wbleisch@gmail.com 162 Phụ lục Báo cáo loài thú,vượn culi Phong Nha – Kẻ Bàng ... tin chi tiết khảo sát bẫy ảnh Cá Cơn - Hung Trí, xã Xuân Trạch 109 Phụ lục 2i Các Điểm Nghe Vƣợn Gibbon đƣợc lập khảo sát thực địa 113 PHỤ LỤC DANH SÁCH CÁC LỒI ĐỘNG VẬT CĨ VÚ KHÔNG BIẾT BAY ĐƢỢC
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT ĐA DẠNG SINH HỌC CÁC LOÀI THÚ, VƯỢN VÀ CULI BÊN TRONG VÀ XUNG QUANH VƯỜN QUỐC GIA PHONG NHA – KẺ BÀNG, TỈNH QUẢNG BÌNH, VIỆT NAM, KHẢO SÁT ĐA DẠNG SINH HỌC CÁC LOÀI THÚ, VƯỢN VÀ CULI BÊN TRONG VÀ XUNG QUANH VƯỜN QUỐC GIA PHONG NHA – KẺ BÀNG, TỈNH QUẢNG BÌNH, VIỆT NAM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay