Chánh Định (Thiền Phật Giáo)

384 20 0
  • Loading ...
1/384 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/07/2018, 01:41

Thiền Sư Henepola Gunaratana Thiền Phật Giáo Chánh Định (giảng ngôn ngữ thông thường) Người dịch: Lê Kim Kha NHÀ XUẤT BẢN HỒNG ĐỨC Cho mẹ, ba, anh, chị, em Kính tặng Tăng, Ni khoa Thiền Học viện Phật giáo Vạn Hạnh Nguyện cho cơng đức Pháp thí hồi hướng đến người thân quyến tất chúng sinh (Bản gốc: ‘Beyond Mindfulness in plain English’) Người dịch giữ quyền dịch Quyển sách người dịch, in ấn tống miễn phí cho Phật tử, không in để bán, trừ có đồng ý (với mục đích phi lợi nhuận) người dịch Liên hệ để góp ý để nhận sách ấn tống: Tel: 0909503993 email: lekimkha@gmail.com • Chúng không ấn tống không phát hành in năm 2013 Nxb Tổng Hợp Tp.HCM cấp phép, sách có nhiều lỗi in sai Về sách Nhiều người biết Thiền (bhavana) có nghĩa tu dưỡng tâm, hay phát triển tâm, đường để dẫn đến giác ngộ giải thoát: mục tiêu rốt đạo Phật Dường có nhiều đường để tu tập đến giải thoát, tùy theo cách ứng dụng tin tưởng vào cách tu trường phái khác Tuy nhiên, Phật giáo Nguyên thủy giữ nguyên giáo trình nguyên thủy mà Đức Phật lịch sử dạy từ 2.550 năm trước Phần lớn nghĩ tu sĩ Phật giáo Nguyên thủy tu tập theo phương pháp “thiền tuệ”, thiền Tâm Từ (metta) làm sở, thiền tuệ Minh Sát (vipassana) với đề mục nằm kinh “Bốn tảng chánh niệm” Nhưng thực ra, bên phương pháp thiền tuệ chứa đựng yếu tố “thiền-định”: yếu tố quan trọng Bát Thánh Đạo, đường cột sống đạo Phật, gồm hai phần tục siêu thế, có chứa yếu tố “chánh định” yếu tố quan trọng thiếu Đức Phật lịch sử không dạy pháp môn riêng Thiền định hay Thiền tuệ, Phật dùng chữ chung Thiền, chữ chữ “Jhana” Chữ “Jhana” mà Phật dùng có nghĩa chung “Thiền”, bên cạnh nghĩa riêng “trạng thái tầng thiền định” Và Đức Phật nói: “Thiền (jhana) đường dẫn đến giải thốt” (theo Trung Bộ Kinh, 36) Phương pháp thiền mà Phật dạy chứa đựng yếu tố “định” “niệm” hai yếu tố song hành hỗ trợ cho Vì vậy, Thiền Định (samadhi), vốn có trước thời Đức Phật thiền cốt lõi Phật giáo, khơng bị (Phật) tách khỏi Thiền Phật giáo Nó cơng cụ thiếu cho việc tu tập theo hướng tu Thiền Phật giáo Và Thiền định sách giảng giải dựa vào lời dạy hướng dẫn tu tập Đức Phật lịch sử Có hai đường nhánh: Thứ nhất, số người có tu trì theo Lòng Tin (tín-căn) có tu trì theo Giáo Pháp (trícăn): họ tu tập nhập lưu vào dòng Thánh Đạo siêu-thế mà khơng cần phải chứng đắc tầng thiền định Sau chứng nhập vào tầng thánh đạo siêu đó, họ tự phát triển tu tập chánh định với chánh niệm yếu tố khác để tiếp tục tiêu diệt gông cùm tiến hướng giải Tuy nhiên, dường đường khơng phải đường phổ biến đại đa số người tu lịch sử! Thứ hai, có người tu khác lại bắt đầu tu theo đường thiền-định để chứng đắc trạng thái định sâu tầng thiền định (jhana) Phương pháp truyền thống đường vòng, bước thực rõ ràng Họ tu tập kết hợp với chánh-niệm để tạo trạng thái định tâm đắn gọi “chánh định”, sau dùng “chánh định” thâm sâu hùng mạnh để hợp với “chánh niệm” thâm sâu tinh khiết, đặc biệt chặng đường siêu sau, để đạt đến loại trí tuệ giải Những người theo Thiền Phật giáo Đức Phật thường dừng lại Tứ Thiền, dùng “chánh định đỉnh cao” Tứ Thiền để thực mục tiêu Quyển sách giảng giải hướng dẫn riêng bước tu “Thiền định” từ bước sơ khởi bước chứng đắc tầng thiền định sắc giới, hướng đến mục đích Thiền Phật giáo nói Tuy nhiên, trọn vẹn đề tài thiền-định, thiền sư tác giả trình bày thêm tầng thiền định vô sắc giới Đây phần vượt cao bốn tầng thiền sắc giới, phần dành cho muốn hồn thiện trình độ thiền định [Theo kinh điển, vào thời trước Giác Ngộ, Đức Phật học để tu chứng tầng thiền định cao từ vị thầy thiền định (Mặc dù điều chưa thật xác thực, dựa vào lời kinh đó) Tuy nhiên sau Phật nhận tầng thiền định vô sắc theo kiểu vị thầy khơng đắn để đến giải thốt; khơng đắn thiếu chánh niệm kèm Các tầng thiền vô sắc giới đích thực tu tập với mục tiêu đắn (chánh đạo), chúng cặp bên đường chánh đạo siêu với tầng giác ngộ sau cùng] Nhìn lại Kinh tạng Nguyên thủy, Đức Phật đưa phần “những tầng thiền vơ sắc” vào giáo trình phần tùy chọn cho người tu Còn thân Đức Phật sau theo đường “Trung Đạo”, theo Kinh tạng, dùng “chánh định” hùng mạnh “Tứ Thiền sắc giới” để kết hợp với “chánh niệm” “các yếu tố giác ngộ” khác để thực thi thành tựu giác ngộ, giải thoát hồn tồn Đó đường Thiền Phật giáo Cũng hai sách đồng thời vị thiền sư này: “Chánh Niệm-giảng ngôn ngữ thông thường” “Bốn Nền Tảng Chánh Niệm-giảng ngôn ngữ thông thường”, sách “Chánh Định-giảng ngôn ngữ thông thường” giảng giải cách giản dị dễ hiểu thứ “ngôn ngữ thông thường”, không dùng thuật ngữ học thuật làm “lạc” tâm hiểu biết độc giả Cũng tác giả, người dịch muốn nhắn gửi với quý độc giả xuất gia gia rằng: nên đọc hết ba sách vừa nói trên, vì, ba trình bày với mục đích “Hướng dẫn tu tập” lý thuyết từ chương Thiền học, chúng có nhiều điểm chung để bổ sung cho nhiều mặt kỹ thuật thiền tập Đối với người chưa thiền tập, có lẽ sách “dễ đọc nhất, rõ ràng, đầy đủ hướng dẫn cốt lõi” để bắt đầu thực hành Nếu không thực hành ngay, chí hữu ích cho hiểu biết bạn Chẳng hạn như, sau bạn đọc sách này, bạn đọc hiểu sách dùng nhiều thuật ngữ học thuật cách dễ dàng Đối với người tu thiền theo hướng này, sách hai sách nói trên, cẩm nang để q vị (i) ơn tập lại kỹ thuật thiền, (ii) nắm bắt thêm thủ thuật thiền tập mới, (iii) nhìn lại vấn đề thiền theo phát đồ thiền tập rõ rệt ngắn gọn Đây sách hướng dẫn thực hành, bạn nên đọc lời dạy vị thiền sư thực tập theo Bạn khơng cần “nghĩ tưởng” hay “đối chiếu” với câu từ, thuật ngữ, hay cách diễn đạt kinh sách giảng luận khác Điều làm cho bạn bị “lạc” khỏi hướng dẫn thực hành cách “trực chỉ” tác giả Ví dụ, bạn đọc “chướng ngại” bạn hiểu theo tác giả tiếng Việt: “chướng ngại” Đừng cố công dịch ngược lại chữ cũ “triền cái” hay “ngũ cái” Ai hiểu nghĩa đen “chướng ngại” Ngay tác giả, học giả tiếng Phật học, không dùng thuật ngữ sách Chắc lối dạy “trực phi thuật ngữ” mà chục năm qua giới thiền học giới gọi sách thầy “tuyệt tác” Khi đọc sách này, có cảm giác nghe vị thiền sư kể lại bước thực hành, vượt qua chướng ngại, chứng đắc tầng thiền định tác giả Vì thầy viết “riêng”, “tả thực” thực xảy người tu thiền từ sơ bước chứng ngộ Những điều thực thường diễn tả theo thứ ngôn ngữ chân chất trực chỉ; dùng thuật ngữ hay văn phong kinh sách để diễn tả chúng cho Chắc kinh nghiệm riêng thầy suốt mươi năm tu thiền, thầy từ bi biên tập lại theo bước hệ người tu sau nắm bắt nhanh cách tu tập vượt qua trở ngại thiền tập Chúng ta biết bậc chân tu chưa tự thân thực hành thành công chứng đắc tầng thiền định cao sâu (hoặc chưa “Nhập Lưu” vào dòng thánh Đạo) họ không viết sách thực hành để dạy người khác, khơng làm để tâm bị dính danh tự làm tổn thương lòng từ bi người tu hành Có nhiều chỗ, nhiều diễn tả đơn giản mặt ngôn ngữ, khơng hiểu trạng thái Chắc chắn Bởi phần nhiều chưa trải nghiệm chúng Chỉ có cách cố thực hành lời hướng dẫn, đến lúc người tu tự “thấy” trạng thái Những trạng thái tầng thiền định vượt qua hiểu biết suy lý tâm bình thường chưa tu tập đến Kết thiền từ thực hành, đọc sách mà “thấy” Một số giải thích ngoặc [ ] tác giả Các giải thích ngoặc ( ) thích cuối trang người dịch, đơn mặt ngữ nghĩa, quan điểm người dịch Nếu độc giả khơng cần đọc, vui lòng bỏ qua, khơng phải lời tác giả Cảm ơn thầy Thích Trúc Thông Tịnh (Thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt) bỏ nhiều công sức thời gian để đọc lại hiệu chỉnh thảo sách Cảm ơn Nguyễn Thị Thu Nga, Ngô Đức Lân, Lê Hoàng Phi nhà xuất giúp phần soạn thảo vi tính Nhà Bè, mùa mưa Kiết Hạ 2012 Lê Kim Kha 10 370 trải nghiệm Đó “quay lại nhìn vào bên trong” diễn thân tâm bạn SỰ HIỂU BIẾT RÕ RÀNG: xem chung “SAMPAJANNA” SỰ HƯỚNG TÂM hay SỰ HƯỚNG SỰ CHÚ TÂM: Sự hướng hay chuyển chú-tâm đối tượng hay mục tiêu Về mặt kỹ thuật có nghĩa khác: Nó có nghĩa khả hướng/mang/chuyển chú-tâm cách chánh niệm vào yếu tố jhana, vào yếu tố một, sau thiền sinh thoát khỏi tầng thiền định jhana Đây phần “Năm bước kiểm sốt jhana” SỰ KHƠNG DÍNH: Trạng thái khơng có thứ dính vướng tâm Tất trơi chảy qua SỰ ƠN NHỚ hay SỰ SUY XÉT LẠI hay QUÁN CHIẾU LẠI: Ở có nghĩa ôn nhớ, hay khả ôn nhớ lại trạng thái tầng thiền định đặc tính Nói cách khác, suy xét lại jhana yếu tố jhana, hiểu-biết hồi nhớ sau khỏi jhana Chẳng hạn, người tu nhận biết yếu tố jhana; người tu ôn nhớ lại cách có ý thức Đây phần [quan trọng] “Năm bước kiểm soát jhana” SỰ QUYẾT ĐỊNH hay SỰ ĐỊNH TRƯỚC: Sự quyết-định có nghĩa khả định hay an trú tầng thiền định (jhana) khoảng thời gian xác mà định trước Người tu định trước nhập vào tầng thiền định trước “đăng nhập” vào Khả yếu người tu chứng đắc tầng thiền thấp, khả tự-quyết cao người tu chứng đắc tầng thiền cao sâu Đây “Năm bước kiểm soát jhana” 371 SỰ SÁNG TỎ: Chân-tâm sáng tỏ Jhana nơi ta nhìn thấy điều cách rõ ràng Sự khởi sinh hay xuất “dấu hiệu đối ứng” [nimitta] thường trải nghiệm dạng ánh sáng Tâm chứa đầy thứ ánh sáng thật đẹp đẽ Ta nhìn thấy thứ cách rõ ràng SỰ SUY XÉT KHƠNG CHÁNH NIỆM: Đó suy xét khơng có chánh niệm thiếu chánh niệm, hay suy xét cách khơng chánh niệm Đó tiến trình tư mà khơng nhận biết diễn khoảng khắc tại, tâm thân Nó trạng thái hồn tồn chìm-đắm vào tiến trình tư mà khơng chánh niệm chất Nó “qn” “khơng” quan sát (i) chất sâu sắc mà bạn cảm nhận, (ii) tác động tư có mặt bạn, (iii) tác động tư có tâm bạn tương lai SỰ THỐT RA: Thốt có nghĩa thiền sinh thốt-ra khỏi trạng thái tầng thiền định jhana theo ý muốn mình, cách dễ dàng, sau khoảng thời gian ấn định trước Còn gọi “xuất thiền” ►Thiền sinh không nên chờ bị hay “rớt” định jhana; mà thiền sinh nên “chủ động” vào thời điểm định trước Bạn nên “đăng nhập” vào jhana cách chủ động theo ý khỏi jhana cách chủ động theo ý Đây phần việc “Năm bước kiểm soát jhana” SỰ TỈNH GIÁC hay TỈNH GIÁC: Sự biết gì, ý thức (Ví dụ ngược lại: “Anh ta không biết, không ý thức lỗi lầm mình”); trạng thái un-ngun khơngphân-biệt thức; thường biết, biết, ý thức (Ví dụ: “Vụ tai nạn khắc vào ý thức anh ta” Thuật ngữ thiền gọi 372 biết, thường biết, ý thức “sự tỉnh giác” Tỉnh tỉnh thức Giác biết Tức biết cách tỉnh thức (Ví dụ: thiền sinh dạy phải ln tỉnh-giác chỗ tiếp xúc hơi-thở nơi chóp mũi Chỉ biết hay thường biết chỗ tiếp xúc đó, khơng phản ứng Hoặc tỉnh-giác cảm giác khó chịu hay dễ chịu khởi sinh, có mặt, biến Sự tỉnh giác hành động cơng cụ chánhniệm.) SỰ TRỐNG KHƠNG hay SỰ KHƠNG CĨ GÌ: Mọi thứ trơi chảy qua tâm Chúng khơng để lại dấu vết Bạn nhìn thấy trống-khơng, hay khơng-có-gì bên qua, hay biến (Có thể gọi tắt “tính khơng” hay “tánh khơng”) Chữ dùng để trạng thái tầng thiền vô-sắc thứ ba: Xứ Trống Không (Xứ vô sở hữu) SỰ SUY XÉT MỘT CÁCH CHÁNH NIỆM: Đó suy xét hay qn chiếu đầy chánh niệm Đó tiến trình tâm diễn việc hay tượng diễn khoảng khắc hiện-tại, tâm thân Nó bao gồm: (i) chất sâu sắc thứ mà trải nghiệm, (ii) tác động mà nhận thức tạo cho ta, tác động mà nhận thức tạo tâm ta tương lai Nó đơi bao gồm “sự tự nói với thân mình”, tức độc thoại tâm TÀ ĐỊNH: “Sự định tâm sai trái”; “sự thiền định sai lạc, không lành mạnh”; “trạng thái thiền định sai lạc” Tà định định khơng có mặt sáu yếu tố lại “Bảy yếu tố giác ngộ” Bát Thánh Đạo Phải có mặt sáu yếu tố định trở thành yếu tố Chánh định Nếu khơng có mặt đầy đủ bảy yếu tố giác ngộ, Thiền tuệ minh sát khơng thành cơng, Trí 373 tuệ minh sát khơng thành tựu Bởi vì, người tu tu tập chứng đắc tầng thiền định jhana mà khơng có chánh niệm, người tu bị dính mắc hay tham đắm vào cảnh giới tầng thiền định Nhưng ta biết định tà định? ►Một thủ thuật để biết, là: “sự khơng có mặt tất cảm giác” Khi tất cảm giác bị tắt-bặt, người tu nên biết định-sai, dính vào tà-định Bởi sao? Bởi bạn “khơng cảm giác nào” bạn chứng đắc trạng thái thiền định cao-nhất-nhất gọi “Diệt-thọ-tưởng” [trạng thái “không nhận thức cảm giác” (sanna-vedayita-nirodha)] Còn lúc đó, dù bạn có tu tiến hay nhập định vào tầng thiền định nào, bạn ln ln nhận thức cảm giác (Chỗ lý hiểu cách nói vị Tổ Thiền Tơng Trung Hoa, câu chuyện, Ngài Bồ-đề Đạt-ma (Bodhidharma) nói với ngài Huệ Khả là: “Nếu khơng biết gì, coi chừng rơi vào không” Tức thiền định thấy khơng cảm giác gì, rơi vào khơng Khơng khơng cảm giác gì, khơng đường tỉnh giác chánh định Đây gợi ý để độc giả liên tưởng so sánh mặt lý, cho dù thâm-ý ngài Bồ-đề Đạt-ma khơng phải giống chỗ ý “khơng cảm giác này” trên?!.) TAM THIỀN: Tầng thiền thứ ba Năm tính chất hay yếu tố tầng thiền sắc giới thứ ba gồm có: Sự từ bỏ yếu tố Hỷ; Yếu tố Lạc “yếu tố chiếm ngự” tầng thiền; Tâm buông Xả, chánh niệm, chánh định tăng trưởng TÂM TỪ (METTA): Trạng thái tâm mang tính chất lòng từ ái, thương mến Tâm từ (Từ) bốn Phạm Trú 374 [Tứ vô lượng tâm]: Từ, Bi, Hỷ, Xả Có phương pháp thiền tập “Thiền Tâm Từ”, bạn tạo tình thương mến hay tâm từ dành cho người cho thân ►Thơng thường, thiền sinh tu tập phát triển Tâm Từ trước bước vào tu tập dạng thiền khác TẦM: xem “VITAKKA”, “TƯ TƯỞNG ÁP DỤNG” TƯ TƯỞNG ÁP DỤNG: xem “VITAKKA”, “TẦM” TỨ: xem “VICARA”, “TƯ TƯỞNG DUY TRÌ” TƯ TƯỞNG DUY TRÌ: xem “VICARA”, “TỨ” TỨ THIỀN: Tầng thiền sắc giới thứ tư Tứ Thiền có yếu tố phẩm chất: Sự chánh niệm tâm xả tinh khiết; Sự chánh niệm chánh định hợp thành một; Sự nhận thức trực tiếp chất “vô thường, khổ, vô ngã” VI DIỆU PHÁP TẠNG (ABHIDHAMMA): Vi Diệu Pháp Tạng Phật giáo Nguyên thủy Đây tập luận đồ sộ bàn thiền học chủ đề liên quan VITAKKA: Tư tưởng áp dụng, Tầm (HV) Vitakka dạng “tư tưởng”, hay “khái niệm tư tưởng”—Đó giữ chặt, bám chặt tư tưởng dụng ý mình, nên gọi “tư tưởng áp dụng” Đó “nhắm-thẳng” tâm theo hướng mục-tiêu, chuyển chú-tâm vào đối-tượng thiền; ví dụ chuyển chú-tâm vào tư tưởng đắn như: từbỏ, tâm-từ, tâm-bi-mẫn 375 Một số cách dịch khác gọi vitakka “tư tưởng ban đầu”, theo nghĩa đen thông thường từ Bởi vitakka vượt tư tưởng nhận thức bình thường “tâm khỉ” Nó ví “tiếng chng đánh đánh lên” (Nói nơm na, vitakka (tầm) trực-chỉ vào cố-định mục tiêu Sau đó, vicara (tứ) bám-chặt, rà-miết duy-trì tâm hay suy xét liên tục vào mục tiêu, khơng rời bỏ mục tiêu) ► Vitakka vicara có mặt thức thông thường thức tầng Nhất Thiền, chúng khơng có mặt tầng thiền cao Nhất Thiền (Người tu loại bỏ tầm tứ để tiến lên chứng đắc tầng Nhị Thiền) VICARA: Tư tưởng trì, Tứ (HV) Vicara dạng “tư tưởng suy lý”— Đó trì tư tưởng đắn trì, hay “tư tưởng trì” Vicara tâm bạn vờnquanh, xoay-quanh, hay bám-chặt quanh tư tưởng mà vitakka (tầm) chọn định Đó trú tâm trì nơi chủ đề thiền Nó ví “tiếng vang ngân xung quanh sau tiếng chng đánh lên” (Nói nơm na, vitakka (tầm) trực-chỉ vào cố-định mục tiêu Sau đó, vicara (tứ) bám-chặt, rà-miết duy-trì tâm hay suy xét liên tục vào mục tiêu, không rời bỏ mục tiêu) ► Vitakka vicara có mặt thức thông thường thức tầng Nhất Thiền, chúng khơng có mặt tầng thiền cao Nhất Thiền (Người tu loại bỏ tầm tứ để tiến lên chứng đắc tầng Nhị Thiền) VIPASSANA: Xem “MINH SÁT”: VÔ NGÃ (ANATTA): Sự khơng-ngã, khơng có ‘Ta’— Đây nhận biết [chứng ngộ] khơng có “Ta”, 376 ngã, hay “thực thể” có điều kiện (hữu vi) thực tự-tồn-tại theo tự-tính Tất thứ nhìn thấy rõ ràng gian kết-hợp yếu tố (nguyên tố, thành tố) mang chất vơ-thường Tính vơ-thường thay-đổi ln ln diễn ra, đơi lúc nhìn thấy ngay, đơi lúc vi tế, tất ln ln thay đổi VƠ THƯỜNG (ANICCA): Sự không thường hằng—Đây nhận biết [chứng ngộ] tất vật tượng khởi sinh biến mất, pháp sinh diệt, chất đích thực chúng thay đổi không ngừng Vô thường (anicca) từ ngữ hay khái niệm Vô thường (anicca) thực, thực Đó trải nghiệm thực thụ thứ thực diễn thân tâm Đó là: tất thứ thay đổi liên tục không ngừng Thân, tâm, thứ giới giác quan thay đổi liên tục khơng ngừng VƠ THƯỜNG, KHỔ, VÀ VƠ NGÃ: “Vơ thường, khổ, vơ ngã”—Ba đặc tính hay chất đích thực tất vật tượng gian, kể bên giới thân tâm Tất pháp hữu vi “vô thường, khổ, vô ngã” Đó lẽ-thực, thực, mà người tu cần phải nhìn thấy để đến giác ngộ giải VỊNG LN HỒI: Vòng tái sinh, vòng sinh tử—Đó tiến trình liên tục bị tái sinh vào cõi sống chịu nhiều khổ đau, bệnh, già, chết XỨ KHÔNG GIAN VÔ BIÊN: Trạng thái nhận thức “không gian vô biên”, tầng thiền vô-sắc thứ [trong bốn tầng thiền vô-sắc-giới]—Đây trạng thái tỉnh giác 377 chú-tâm chuyển từ đối-tượng thiền sang “không gian” tâm mà đối tượng thiền trước chiếm chỗ XỨ THỨC VÔ BIÊN: Trạng thái nhận thức “ý thức hay tỉnh giác vô biên”, tầng thiền vô-sắc thứ hai [trong bốn tầng thiền vô-sắc-giới]—Trong tầng thiền vô-sắc thứ (Xứ không gian vô biên), người tu an trú vào “khơng gian” tâm, trải nghiệm diễn khai triển mở rộng đến tận vơbiên Còn tầng thiền vơ-sắc thứ hai này, người tu an trú vào “sự ý thức tỉnh giác vơ biên” có chứa trải nghiệm (mở rộng) XỨ TRỐNG KHƠNG: Trạng thái nhận thức “sự trống khơng hồn tồn”, thiền vơ-sắc thứ ba [trong bốn tầng thiền vô sắc giới]—Trong tầng thiền vô-sắc thứ hai, người tu an trú vào “thức vô biên” Còn tầng thiền vơ-sắc thứ thứ ba này, người tu hướng tâm “sự trống khơng hồn tồn” nằm thức vơ biên [của tầng vô-sắc thứ hai] TƯ TƯỞNG SUY LÝ (TƯ DUY SUY LÝ): Suy lý có nghĩa “tiến tới kết luận dựa vào lý lẽ hay lý luận suông, mà không dựa vào trực giác” Trong sách này, chia tư tưởng hay tư làm hai loại: Tư tưởng suy-lý tư tưởng trực-giác Tư tưởng suy-lý tư theo kiểu “một-khái-niệm-dẫn-đến-kháiniệm-khác”, nhiều cách nghĩ khác từ suy lý khác mà Những ý nghĩ loại bạn nghe suốt đời, giống giọng nói suy diễn đầu bạn Còn tư tưởng trực-giác tư tưởng vi-tế thâmsâu, chúng là vô-ngôn, trực-giác mà có YẾU TỐ: Một thành phần, thành tố, phương diện tạo nên Ví dụ, có 37 yếu tố trợ giúp tu tập giác ngộ chúng 378 chia thành nhóm chồng-khớp lên (Còn gọi 37 phẩm trợ đạo) Bảy nhóm là: (1) Bốn tảng chánh niệm (Tứ niệm xứ); (2) Bốn nỗ lực tinh (Tứ chánh cần); (3) Bốn sở lực tâm linh (Tứ thần túc); (4) Năm tâm linh (Ngũ ngũ lực); (5) Năm lực thần thông (Ngũ thông) (6) Tám phần chánh Đạo (Bát Thánh Đạo); (7) Bảy yếu tố giác ngộ (Thất giác chi) Tất chúng gọi “những yếu tố” [nằm bảy nhóm đó] Một nhóm riêng, nhóm “Bảy yếu tố giác ngộ” [Thất giác chi], bao gộp chứa đựng yếu tố khác 379 380 381 Về Tác Giả Hoà thượng Thiền sư Bhante Henepol Gunaratana thọ giới năm 12 tuổi thành tu sĩ Phật giáo chùa nhỏ Làng Malandeniya, huyện thị Kurunegala, Tích Lan Người thọ giới cho thầy Đại trưởng lão Kiribatkumbure Sonuttara Năm 1947, lúc 20 tuổi, thầy nhận đại thọ giới Kandy Thầy giáo dục Trường Cao đẳng Vidyalankara (Vidyalankara Junior College), Trường Đại Học Vidyalankara (Vidyalankara College) Kelaniya, Đại Học Truyền Bá Phật Giáo (Buddhist Missionary College) thủ Colombo, Tích Lan Sau đó, thầy qua Ấn Độ năm năm sứ mạng phụng Hội Đại Bồ-Đề (Mahabodhi Society) phục vụ cho người bị phân biệt giai cấp Hạ Tiện (Harijana) vùng Phật tích Sanchi, Delhi Bombay Sau đó, thầy qua Malaysia mười năm sứ mạng truyền bá Phật giáo, cố vấn tôn giáo cho Hội Phật Pháp Abhivurdhiwardhana (Sasana Abhivurdhiwardhana Society), Hội Truyền Bá Phật Giáo (Buddhist Missionary Society) Liên Hiệp Thanh Niên Phật Giáo Malaysia (Buddhist Youth Federation of Malaysia) Thầy giảng dạy trường Kishon Dial School trường Temple Road Girls' School Hiệu trưởng Học Viện Phật Giáo Kuala Lumpur Từ lời thỉnh mời Hội Phật Pháp Sasana Sevaka (Sasana Sevaka Society), thiền sư Gunaratana đến Hoa Kỳ vào năm 1968 đảm nhiệm chức vụ Tổng Thư Ký Danh Dự Hội Tu Viện Phật Giáo Washington, D.C (Buddist Vihara Society) thủ đô Hoa Kỳ Vào năm 1980, thầy bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội Trong thời gian đương nhiệm Hội Tu Viện, thầy giảng dạy nhiều khóa Phật học, dẫn dắt khóa thiền, thuyết giảng khắp nước Mỹ, Canada, Châu Âu, Úc, New Zealand, Châu Phi, Chấu Á 382 Trong lúc đó, từ năm 1973-1988, thầy làm trưởng khoa Phật học Đại học American University, dạy sinh viên học giáo lý Phật giáo Thiền Phật giáo Thầy theo học lấy học vị Cử nhân, Thạc sĩ Tiến sĩ Triết học Đại học American University Thầy giảng dạy Phật học trường Đại học American University, Đại học Georgetown University Đại học University of Maryland Sách viết thầy xuất Malaysia, Ấn Độ, Tích Lan Mỹ Các sách hướng dẫn thầy dịch phát hành khắp giới 20 năm qua Một phần dịch tiếng Thái trích dạy giáo trình thức trường Trung Học Thái Lan Từ năm 1982, Hòa thượng Gunaratana Chủ tịch Hội Thiền học West Virginia (Bhavana Society of West Virginia), thầy ông Matthew Flickstein sáng lập Đó tu viện trung tâm thiền West Virginia, gần thung lũng Shenandoah Valley, cách thủ Washington, D.C khoảng 100 dặm Ở thầy thọ giới giảng dạy cho Tăng Ni, tổ chức khóa thiền cho cơng chúng Thầy thường xuyên nhiều nơi giới để thuyết giảng dạy khóa thiền Vào năm 2000, Ngài Hòa thượng Bhante Gunaratana nhận giải thưởng cống hiến trọn đời, trường cũ ngài Đại Học Vidyalankara College Tích Lan ban tặng Hòa thượng Bhante Gunaratana tác giả sách thiền tiếng là: Chánh Niệm-giảng ngôn ngữ thông thường Chánh Định-giảng ngôn ngữ thông thường Bốn Nền Tảng Chánh Niệm-giảng ngôn ngữ thông thường Tám Bước Chánh Niệm đến Hạnh Phúc 383 Con Đường Định Tuệ Hồi ký ‘Hành Trình đến Chánh Niệm’ Phân Tích Các Tầng Thiền Định (Jhana) Theo Phật Giáo Nguyên Thủy Nghi Lễ Thiền Môn 384
- Xem thêm -

Xem thêm: Chánh Định (Thiền Phật Giáo), Chánh Định (Thiền Phật Giáo)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay