Môi trường Công bằng: Bình đẳng giới trong Lâm nghiệp và REDD

15 33 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/07/2018, 01:26

Mơi trường Cơng bằng: Bình đẳng giới Lâm nghiệp REDD+ Hướng dẫn Thảo luận Lời cảm ơn RECOFTC xin trân trọng cảm ơn USAID hỗ trợ tài cho Chương trình GREEN Mekong USAID LEAF NORAD thông qua dự án Tăng cường lực cấp Cơ sở cho REDD+ hỗ trợ dịch sang tiếng Nepal ASFCC/ASFN hỗ trợ dịch sang tiếng Bahasa Indonesia Các quan điểm thể ấn phẩm thuộc tác giả không thiết phản ánh quan điểm RECOFTC, Cơ quan Hợp tác Phát triển Na-uy, ASFCC/ ASFN Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) Hướng dẫn thảo luận: Mơi trường Cơng bằng: Bình đẳng giới Lâm nghiệp REDD+ Bản quyền © RECOFTC – Trung tâm Con người Rừng, Bangkok, Thái Lan Việc tái ấn phẩm mục đích giáo dục mục đích phi thương mại khác ủy quyền mà không cần cho phép trước văn bên giữ quyền có ghi nhận đầy đủ nguồn trích dẫn Nghiêm cấm tái ấn phẩm để bán lại mục đích thương mại khác khơng có cho phép trước văn bên giữ quyền RECOFTC 2014 Hướng dẫn thảo luận: Môi trường Công bằng: Bình đẳng giới Lâm nghiệp REDD+ Bangkok, RECOFTC – Trung tâm Con người Rừng   Mơi trường Cơng bằng: Bình đẳng giới Lâm nghiệp REDD+ Giới thiệu video Video tập huấn nhấn mạnh tầm quan trọng công giới tất cấp trình định, thiết kế tiến trình triển khai hoạt động giảm thiểu biến đổi khí hậu dựa vào rừng Đặc biệt, video hướng tới nhà hoạch định sách, nhà vận động sách (bao gồm tổ chức dân xã hội tổ chức phi phủ) nhà thực hành, để xây dựng lực cần thiết nhằm đảm bảo tham gia công cải thiện quản lý tài nguyên rừng giảm thiểu biến đổi khí hậu Được ghi hình Vientiane, Lào rừng cộng đồng Baan Thung Yao Thái Lan, video ghi lại kiến thức cộng đồng cấp sở kinh nghiệm cơng giới vấn đề liên quan tới quản trị rừng việc lồng ghép vào việc thực thi quản lý rừng Video chương trình Chương trình Cơng cho người dân tăng cường mạng lưới khu vực Mekong (GREEN Mekong) dự án Giảm phát thải từ rừng khu vực châu Á (USAID LEAF) thực tài trợ USAID Cộng đồng cấp sở bao gồm hộ gia đình sống phụ thuộc vào rừng, người dân tộc thiểu số, nhà quản lý rừng địa phương, cán nhà nước cán lâm nghiệp địa phương, nhóm xã hội dân cơng tác lĩnh vực quản lý rừng nhóm tơn giáo địa phương Các học kinh nghiệm nêu video trích dẫn từ nghiên cứu chung tổ chức Phụ nữ Tổ chức Thay đổi Nơng nghiệp Quản lý Tài nguyên Thiên nhiên (WOCAN), Chương trình hợp tác LHQ Giảm phát thải từ phá rừng suy thoái rừng (UN-REDD) dự án Giảm phát thải từ rừng khu vực châu Á (USAID LEAF) Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ Video tổng hợp thông tin từ nghiên cứu trường hợp RECOFTC – Trung tâm Con người Rừng xuất có tựa đề: Giới Rừng Cộng đồng Cảnh quan Thay đổi: Bài học từ Ban Thung Yao, Thái Lan Giới thiệu Hướng dẫn Hướng dẫn thảo luận dành cho giảng viên thúc đẩy viên cấp sở nhằm đào sâu khía cạnh giới cơng xã hội liên quan tới sáng kiến biến đổi khí hâu, có REDD+ Các câu hỏi đặt hướng dẫn giúp thúc đẩy thảo luận liên quan đến thực thi quản lý rừng quản trị rừng bối cảnh địa phương tổ chức Các câu hỏi nhằm mục đích giúp thúc đẩy viên đưa thảo luận chủ đề nói đến video đào tạo Thúc đẩy viên sửa lại cho phù hợp với thực tế sử dụng tùy vào đối tượng mục đích chương trình đào tạo hay hội thảo Các câu hỏi chia làm phần, phần dành cho mục cụ thể video Thúc đẩy viên kết hợp tách câu hỏi cần thiết Thơng điệp từ video Cơng giới nghĩa bình đẳng đối xử với nam nữ giới, tùy thuộc vào nhu cầu cụ thể họ Điều có nghĩa đối xử bình đẳng đối xử khác biệt có cân nhắc tương đương quyền, lợi ích, nghĩa vụ hội hai giới Công giới phương thức để đạt bình đẳng giới Các yếu tố cơng giới cần cân nhắc sáng kiến dự án biến đổi khí hậu tập trung vào rừng, nhằm quản lý rừng bền vững, có a) cơng nhận phụ nữ đại diện họ bầu chọn bên liên quan hợp pháp quản lý rừng bền vững, b) ảnh hưởng phụ nữ tiến trình định sách chương trình liên quan đến rừng c) quyền cơng với chế chia sẻ lợi ích bình đẳng từ quản lý rừng sáng kiến biến đổi khí hậu Chúng ta đạt công giới, thể ba học kinh nghiệm khuyến khích lồng ghép cơng giới vào quản lý rừng sáng kiến biến đổi khí hậu, A Xây dựng lực nhằm tăng cường tham gia phụ nữ tiến trình định B Thu thập phân tích liệu phân tách giới nhằm cung cấp thơng tin cho sáng kiến biến đổi khí hậu C Thừa nhận rõ ràng đóng góp phụ nữ đảm bảo họ nhận quyền lợi xứng đáng Phần Tổng quan Thông điệp video gì? Cơng giới gì? Video có liên quan tới lĩnh vực cơng tác bạn? Vì cơng giới quan trọng REDD+ sáng kiến biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng khác? Vai trò trách nhiệm nam nữ giới quản lý rừng Nam giới phụ nữ có mong đợi khác quản lý rừng hay khơng? Làm biết mong đợi giống hay khác nhau? Vai trò nam giới phụ nữ quản lý quản trị rừng có khác hay khơng? A Vai trò trách nhiệm phụ nữ quản lý rừng có thừa nhận hay khơng? B Vai trò trách nhiệm nam giới quản lý rừng có thừa nhận hay khơng? C Nhu cầu nam giới phụ nữ từ rừng có giống hay khơng? D Các tài ngun nam giới phụ nữ địa phương sử dụng từ rừng gì? Các tài ngun có khác hai giới hay khơng? Vì sao? E Phụ nữ nam giới địa phương quản lý rừng nào? Bạn có kinh nghiệm sáng kiến biến đổi khí hậu nào? Các sáng kiến có cân nhắc vai trò, trách nhiệm nhu cầu khác hai giới hay không? Nếu có, nào? Phần hai Cơng giới quản lý quản trị rừng Có ví dụ cơng giới cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng? Các bên liên quan tham gia vào tiến trình tham vấn REDD+ quốc gia ai? Quan điểm phụ nữ nam giới địa phương có thể hay khơng? Phụ nữ tham gia tiến trình định dự án vùng mục tiêu bạn? Hệ từ việc không cân nhắc quan điểm phụ nữ tiến trình định gì? Phát triển lực phụ nữ để họ tham gia vào tiến trình định có quan trọng khơng? Vì sao? Các nhu cầu xây dựng lực họ gì? Phát triển lực nam giới để họ tham gia vào tiến trình định có quan trọng khơng? Vì sao? Nam giới cần tham gia nào? Kinh nghiệm thực tiễn việc áp dụng phương pháp tiếp cận công giới Các kinh nghiệm thực tiễn quản lý rừng giúp đạt cơng giới? Vì cần liệu phân tích giới cho sáng kiến biến đổi khí hậu? Dữ liệu loại giúp bạn xác định vai trò, trách nhiệm nhu cầu nam giới phụ nữ địa phương? Phụ nữ hưởng lợi ích từ tài nguyên rừng? Nam giới hưởng lợi ích từ tài ngun này? Chi phí lợi ích gắn với việc sử dụng rừng gì? Chi phí lợi ích chia sẻ nào? Có sẵn chế chia sẻ lợi ích để giúp phân chia cơng lợi ích nam giới phụ nữ hay khơng? Lợi ích việc xây dựng lực cho phụ nữ gì? Việc giúp quản lý rừng nào?   Tài liệu tham khảo thêm Gurung, J., K Giri and A B Setyowati 2011 Getting REDD+ Right for Women: An analysis of the barriers and opportunities for women’s participation in the REDD+ sector in Asia [pdf] Bangkok: USAID LEAF Available at: www.leafasia.org/library/getting-redd-right-women-analysisbarriers-and-opportunities-womens-participation-redd RECOFTC 2014 Equity in climate change and REDD+: A handbook for grassroots facilitators [pdf] Bangkok: RECOFTC Available at: www.recoftc.org/project/green-mekong/training-manuals-and-guides/ equity-climate-change-and-redd-handbook-grassroots-facilitators RECOFTC 2013 Gender in REDD+: A handbook for grassroots facilitators [pdf] Bangkok: RECOFTC Available at: www.recoftc.org/project/grassroots-capacity-building-redd/q-and/genderredd-qa-handbook RECOFTC 2014 Training manual: Improving grassroots equity in the forests and climate change context [pdf] Bangkok: RECOFTC Available at: www recoftc.org/training-manuals-and-guides/improving-grassroots-equity-forestsand-climate-change-context-training Upadhyay, B., R Arpornsilp and S Soontornwong 2013 Gender and community forests in a changing landscape: Lessons from Ban Thung Yao, Thailand [pdf] Bangkok: RECOFTC Available at: www.recoftc.org/policy-briefs/gender-and-community-forestschanging-landscape-lessons-ban-thung-yao-thailand USAID LEAF USAID LEAF Gender Mainstreaming Strategy and Checklist 2012.[pdf] Bangkok: USAID LEAF Available at: www.leafasia.org/tools/leaf-gender-mainstreaming-strategy-checklist WOCAN 2014 Findings and Lessons Learned: Barriers and Entry-points for Women’s Inclusion in REDD+ in Asia-Pacific: REDD+ and Gender Policy Brief [pdf] Bangkok: WOCAN Available at: www.wocan.org/resources/barriers-and-entry-points-womensinclusion-redd-asia-pacific WOCAN 2013 Scoping study of good practices for strengthening women’s inclusion in forest and other natural resource management sectors [pdf] Bangkok: WOCAN Available at: www.wocan.org/resources/scoping-study-womens-inclusion-REDD 10 THƠNG TIN BỔ SUNG Để tìm hiểu thêm công xã hội bối cảnh quản lý quản trị rừng, vui lòng truy cập: www.recoftc.org/project/green-mekong www.recoftc.org/project/green-mekong/project/grassroots-equity-portal www.usaid.gov/asia-regional www.leafasia.org 11 CHƯƠNG TRÌNH GREEN MEKONG Chương trình Cơng cho người dân tăng cường mạng lưới khu vực Mekong (GREEN Mekong) hướng tới xây dựng lực cho nhà hoạch định sách bên liên quan cấp sở vùng Hạ lưu sông Mekong nhằm thúc đẩy cơng sách hoạt động giảm thiểu biến đổi khí hậu dựa vào rừng Chương trình GREEN Mekong tài trợ Phái đoàn Phát triển Vùng châu Á (RDMA), Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) thực RECOFTC – Trung tâm Con người Rừng CHƯƠNG TRÌNH USAID LEAF Chương trình “Giảm phát thải từ rừng khu vực Châu Á“ (USAID LEAF) làm việc với phủ, chuyên gia lâm nghiệp giảm phát thải khí nhà kính, trường đại học khu vực để giúp cải thiện quản lý rừng đất đai Chương trinh nhằm mục đích tăng cường lực quốc gia hướng tới mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính có ý nghĩa bền vững lĩnh vực lâm nghiệp sử dụng đất Chương trình USAID LEAF tài trợ Phái đoàn Phát triển Vùng Châu Á Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID RDMA) Sứ mệnh RECOFTC tăng cường lực cho người dân địa phương để họ có quyền tốt hơn, quản trị cải thiện lợi ích cơng từ quản lý cảnh quan rừng bền vững khu vực châu Á – Thái Bình Dương RECOFTC có vị trí đặc biệt quan trọng giới lâm nghiệp RECOFTC tổ chức phi lợi nhuận quốc tế nhất, chuyên phát triển lực cho lâm nghiệp cộng đồng RECOFTC tham gia vào mạng lưới chiến lược đối tác có hiệu với phủ, tổ chức phi phủ, xã hội dân sự, khu vực tư nhân, người dân địa phương viện đào tạo, nghiên cứu khu vực châu Á – Thái Bình Dương Với 25 năm kinh nghiệm tầm quốc tế cách tiếp cận động phát triển lực – bao gồm nghiên cứu, phân tích, điểm trình diễn sản phẩm đào tạo – RECOFTC triển khai giải pháp đổi người rừng RECOFTC – Trung tâm Con người Rừng P.O Box 1111 Kasetsart Post Office Bangkok 10903, Thailand Tel (66-2)940-5700 Fax (66-2)561-4880 info@recoftc.org www.recoftc.org ... [pdf] Bangkok: RECOFTC Available at: www.recoftc.org/project/green-mekong/training-manuals-and-guides/ equity-climate-change-and-redd-handbook-grassroots-facilitators RECOFTC 2013 Gender in... climate change context [pdf] Bangkok: RECOFTC Available at: www recoftc.org/training-manuals-and-guides/improving-grassroots-equity-forestsand-climate-change-context-training Upadhyay, B., R Arpornsilp
- Xem thêm -

Xem thêm: Môi trường Công bằng: Bình đẳng giới trong Lâm nghiệp và REDD, Môi trường Công bằng: Bình đẳng giới trong Lâm nghiệp và REDD

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay