Chứng Thực Bảo hiểm (EOC) Các Chương Trình Medicare Advantage

332 18 0
  • Loading ...
1/332 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/07/2018, 01:22

2018 2018 Chứng Thực of Bảo hiểm (EOC) Evidence Coverage (EOC) Các Chương Trình Medicare Advantage Medicare Advantage Plans California California Los Angeles, Orange 2018 Easy Choice Health Plan, Inc | H5087 Easy Choice Health Plan, Inc | H5087005000 01/01/18—12/31/18 01/01/18—12/31/18 EasyChoice Choice Best Plus Plan Easy Plan(HMO) (HMO) 406-002-000 406-005-000 H5087_WCM_01308E CMS Accepted H5087_WCM_01309V Form Form CMS CMS 10260-ANOC/EOC 10260-ANOC/EOC (Approved (Approved 05/2017) 05/2017) ©WellCare 2017 2017 OMB Approval 0938-1051 (Expires: (Expires: May May 31, 31, 2020) 2020) CA8RMREOC01551E_0002 CA8RMREOC09709V_0005 Ngày tháng - Ngày 31 tháng 12 năm 2018 Chứng Từ Bảo Hiểm: Phúc Lợi Và Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe Bảo Hiểm Thuốc Theo Toa Thuộc Medicare quý vị với tư cách Thành Viên Của Chương Trình Easy Choice Best Plan (HMO) Tập sách trình bày chi tiết chương trình bảo hiểm sức khỏe bảo hiểm thuốc theo toa Medicare quý vị từ ngày tháng đến ngày 31 tháng 12 năm 2018 Tài liệu hướng dẫn quý vị cách thức bao trả cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe thuốc theo toa quý vị cần Đây tài liệu pháp lý quan trọng Vui lòng giữ tập thơng tin nơi an toàn Chương trình này, Easy Choice Best Plan (HMO), được cung cấp bởi Easy Choice Health Plan, Inc (Khi Chứng Từ Bảo Hiểm đề cập đến “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi,” có nghĩa là Easy Choice Health Plan, Inc Khi đề cập đến “chương trình” hoặc “chương trình của chúng tôi," có nghĩa là Easy Choice Best Plan (HMO).) Easy Choice Health Plan (HMO) công ty thuộc WellCare tổ chức Medicare Advantage có hợp đồng Medicare Việc đăng ký tham gia vào Easy Choice tùy thuộc vào việc gia hạn hợp đồng Tài liệu có miễn phí tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Trung, Tiếng Việt Tiếng Hàn Vui lòng liên lạc với văn phòng Dịch Vụ Khách Hàng theo số 1-866-999-3945 để biết thêm thông tin (Người dùng TTY khiếm khiếm thính nên gọi 711.) Giờ làm việc Thứ Hai-Thứ Sáu, sáng đến tối Giờ làm việc nhân viên đại diện từ ngày tháng 10 đến ngày 14 tháng Thứ Hai-Chủ Nhật, từ sáng đến tối Tập sách có dạng khác, kể chữ Braille, in khổ chữ lớn đĩa thu âm (CD) Xin quý vị gọi văn phòng Dịch vụ Khách hàng, cần tài liệu thông tin chương trình bảo hiểm dạng khác (các số điện thoại in bìa sau tập sách này) Các phúc lợi và/hoặc khoản đồng toán/đồng bảo hiểm thay đổi vào ngày tháng năm 2019 Danh mục thuốc, hệ thống nhà thuốc và/hoặc hệ thống nhà cung cấp dịch vụ thay đổi lúc Quý vị nhận thông báo cần thiết H5087_WCM_01309V CMS Accepted Form CMS 10260-ANOC/EOC (Approved 05/2017) ©WellCare 2017 OMB Approval 0938-1051 (Expires: May 31, 2020) CA8RMREOC09709V_0005 Chứng Từ Bảo hiểm Easy Choice Best Plan (HMO) năm 2018 H5087_WCM_00962Z CMS ACCEPTED 06262017 ©WellCare 2017 CA7WCMINS00962Z_0000 Chứng Thực Bảo hiểm Easy Choice Best Plan (HMO) năm 2018 Mục lục Chứng Thực Bảo hiểm 2018 Mục lục Danh sách gồm chương số trang điểm khởi đầu Để biết thêm thông tin quý vị cần, quý vị xem trang chương Quý vị có danh sách chi tiết chủ đề đầu chương Chương 1.B  đầu với tư cách thành viên Giải thích chương trình bảo hiểm sức khỏe Medicare cách sử dụng tập thông tin Trình bày tài liệu chúng tơi gửi cho quý vị, phí bảo hiểm hàng tháng, tiền phạt ghi danh muộn Phần D, thẻ thành viên cách cập nhật hồ sơ thành viên quý vị Chương 2.Các số điện thoại nguồn lực quan trọng 30 Cho quý vị biết cách thức liên lạc với chương trình chúng tơi (Easy Choice Best Plan (HMO)) tổ chức khác gồm có chương trình Medicare, Chương Trình Trợ Giúp Bảo Hiểm Sức Khỏe Của Tiểu Bang (SHIP), Tổ Chức Cải Tiến Chất Lượng, Sở An Sinh Xã Hội, Medi-Cal (chương trình bảo hiểm y tế tiểu bang cho người có thu nhập thấp), chương trình giúp dân chúng trả tiền cho thuốc theo toa, Ủy Ban Hưu Trí Ngành Đường Sắt Chương 3.Sử dụng bảo hiểm chương trình cho dịch vụ y tế .53 Giải thích điều quan trọng quý vị cần biết để chăm sóc y tế với tư cách hội viên chương trình chúng tơi Các chủ đề phần gồm có việc dùng nhà cung cấp dịch vụ y tế mạng lưới chương trình cách nhận dịch vụ chăm sóc trường hợp cấp cứu Chương 4.Bảng Phúc Lợi Y Tế (những bao trả số tiền quý vị phải toán) 73 Trình bày chi tiết loại dịch vụ chăm sóc y tế bao trả loại không bao trả quý vị thành viên chương trình chúng tơi Cho q vị biết số tiền quý vị phải trả với chương trình cho chi phí dịch vụ chăm sóc y tế bao trả Chứng Thực Bảo hiểm Easy Choice Best Plan (HMO) năm 2018 Mục lục Chương 5.S  dụng quyền lợi bảo hiểm chương trình cho thuốc theo toa Phần D 142 Giải thích quy định quý vị phải tuân theo mua thuốc Phần D Trình bày cách sử dụng Danh Sách Thuốc Được Bao Trả (Danh Mục Thuốc) chương trình để biết loại thuốc bao trả Trình bày loại thuốc khơng bao trả Giải thích loại hạn chế áp dụng cho bao trả số loại thuốc Giải thích nơi quý vị mua thuốc theo toa Trình bày kế hoạch chương trình an tồn dược phẩm quản lý thuốc Chương 6.Số tiền quý vị phải trả cho thuốc theo toa Phần D 173 Cho quý vị biết ba giai đoạn bao trả thuốc (Giai Đoạn Bảo Hiểm Ban Đầu, Giai Đoạn Khoảng Trống Bảo Hiểm, Giai Đoạn Bảo Hiểm Tai Ương) giai đoạn ảnh hưởng đến số tiền quý vị trả mua thuốc Giải thích năm bậc chia sẻ chi phí cho thuốc Phần D cho biết số tiền quý vị phải trả cho loại thuốc bậc chia sẻ chi phí Chương 7.u cầu chúng tơi tốn phần chi phí mà chúng tơi phải trả hóa đơn q vị nhận cho loại thuốc dịch vụ y tế bao trả 194 Giải thích lúc làm để gửi hóa đơn cho chúng tơi q vị muốn u cầu chúng tơi hồn lại cho q vị chi phí trả chúng tơi cho dịch vụ thuốc bao trả quý vị Chương 8.Quyền trách nhiệm quý vị .203 Giải thích quyền trách nhiệm quý vị với tư cách hội viên chương trình chúng tơi Trình bày q vị làm q vị nghĩ quyền quý vị không tôn trọng Chương 9.Những quý vị cần làm gặp vấn đề muốn khiếu nại (quyết định bao trả, kháng cáo, khiếu nại) 229 Trình bày bước quý vị cần làm gặp vấn đề khó khăn có điều quan tâm tư cách thành viên chương trình Chứng Thực Bảo hiểm Easy Choice Best Plan (HMO) năm 2018 Mục lục zz Giải thích cách yêu cầu định bao trả nộp đơn kháng cáo quý vị gặp khó khăn nhận dịch vụ chăm sóc y tế lấy thuốc theo toa mà quý vị nghĩ chương trình bao trả Phần trình bày cách thức q vị u cầu chúng tơi cấp cho quý vị trường hợp ngoại lệ miễn áp dụng số giới hạn bao trả thuốc theo toa cho quý vị, yêu cầu tiếp tục bao trả dịch vụ chăm sóc bệnh viện số loại dịch vụ y tế khác quý vị nghĩ bao trả bảo hiểm cho quý vị chấm dứt sớm zz Giải thích cách nộp đơn khiếu nại chất lượng chăm sóc, thời gian chờ đợi, dịch vụ khách hàng mối lo ngại khác Chương 10.Chấm dứt tham gia chương trình với tư cách thành viên 300 Giải thích lúc làm q vị ngừng tham gia chương trình bảo hiểm Giải thích trường hợp mà chương trình chúng tơi phải chấm dứt tư cách hội viên quý vị Chương 11.Thông báo pháp lý 311 Bao gồm thông báo luật quản lý việc không phân biệt đối xử Chương 12.Định nghĩa từ quan trọng 316 Giải thích từ ngữ sử dụng tập thơng tin CHƯƠNG Bắt đầu với tư cách thành viên Chứng Thực Bảo hiểm Easy Choice Best Plan (HMO) năm 2018 Chương 1: Bắt đầu với tư cách thành viên Chương 1.B  đầu với tư cách thành viên PHẦN Giới thiệu .9 Phần 1.1 Quý vị ghi danh chương trình Easy Choice Best Plan (HMO), HMO Medicare Phần 1.2 Tập C  hứng Thực Bảo hiểmnày trình bày gì? Phần 1.3 Thông tin pháp lý Chứng Thực Bảo hiểm PHẦN Điều giúp quý vị hội đủ điều kiện thành viên chương trình? 10 Phần 2.1 Các yêu cầu tình trạng đủ điều kiện quý vị 10 Phần 2.2 Chương Trình Medicare Phần A Medicare Phần B gì? 11 Phần 2.3 Đây khu vực dịch vụ Easy Choice Best Plan (HMO) 11 Phần 2.4 Công dân Hoa Kỳ Cư trú Hợp pháp Hoa Kỳ 11 PHẦN Chúng cung cấp cho quý vị tài liệu gì? 12 Phần 3.1 Thẻ hội viên chương trình – Dùng thẻ để nhận tất dịch vụ chăm sóc thuốc theo toa bao trả 12 Phần 3.2 Danh M  ục Nhà Cung Cấp & Nhà Thuốc: Hướng dẫn quý nhà cung cấp hệ thống chương trình 12 Phần 3.3 Danh M  ục Nhà Cung Cấp & Nhà Thuốc: Hướng dẫn quý vị cho nhà thuốc mạng lưới .14 Phần 3.4 Danh Sách Thuốc Được Bao Trả (Danh Mục Thuốc) chương trình 14 Phần 3.5 Bản G  iải Thích Phúc Lợi Phần D(gọi tắt "Phần D EOB"): Báo cáo tóm tắt khoản chúng tơi tốn cho thuốc theo toa Phần D quý vị 15 PHẦN Phần 4.1 PHẦN Phí bảo hiểm hàng tháng quý vị trả cho Easy Choice Best Plan (HMO) 15 Phí bảo hiểm quý vị bao nhiêu? 15 Quý vị có phải trả “tiền phạt ghi danh muộn” Phần D không? 16 Phần 5.1 "Tiền phạt ghi danh muộn" Phần D gì? 16 Phần 5.2 "Tiền phạt ghi danh muộn" Phần D bao nhiêu? 17 Phần 5.3 Trong số trường hợp, q vị ghi danh muộn mà khơng phải trả tiền phạt 17 Chứng Thực Bảo hiểm Easy Choice Best Plan (HMO) năm 2018 Chương 1: Bắt đầu với tư cách thành viên Phần 5.4 PHẦN Quý vị làm khơng đồng ý với tiền phạt ghi danh muộn Phần D? .18 Quý vị có phải đóng thêm lệ phí bảo hiểm Phần D dựa mức thu nhập không? 19 Phần 6.1 Những phải đóng thêm tiền Phần D thu nhập? .19 Phần 6.2 Khoản tiền đóng thêm Phần D bao nhiêu? 19 Phần 6.3 Quý vị làm khơng đồng ý với việc đóng thêm tiền Phần D? 20 Phần 6.4 Nếu q vị khơng đóng thêm tiền Phần D sao? 21 PHẦN Thông tin bổ sung phí bảo hiểm hàng tháng 21 Phần 7.1 Nếu quý vị trả tiền phạt ghi danh muộn Phần D, có số cách để quý vị trả tiền phạt 22 Phần 7.2 Chúng tơi thay đổi phí bảo hiểm hàng tháng quý vị năm không? 25 PHẦN Phần 8.1 PHẦN Phần 9.1 PHẦN 10 Phần 10.1 Vui lòng ln ln giữ hồ sơ hội viên quý vị cập nhật 25 Cách giúp bảo đảm chúng tơi có thơng tin xác quý vị 25 Chúng tơi giữ kín thơng tin sức khỏe cá nhân quý vị 27 Chúng bảo đảm thông tin sức khoẻ quý vị bảo vệ 27 Cách thức chương trình bảo hiểm khác hoạt động với chương trình chúng tơi 27 Chương trình bảo hiểm trả trước, quý vị có chương trình bảo hiểm khác? .27 Chứng Thực Bảo hiểm Easy Choice Best Plan (HMO) năm 2018 Chương 1: Bắt đầu với tư cách thành viên PHẦN Giới thiệu Phần 1.1 Quý vị ghi danh chương trình Easy Choice Best Plan (HMO), HMO Medicare Quý vị Medicare bao trả bảo hiểm quý vị chọn cung cấp bảo hiểm sức khỏe bảo hiểm thuốc theo toa Medicare qua chương trình chúng tơi, chương trình Easy Choice Best Plan (HMO) Có nhiều loại chương trình bảo hiểm Medicare khác Easy Choice Best Plan (HMO) chương trình Medicare Advantage HMO (HMO chữ viết tắt Health Maintenance Organization, hay Tổ chức trì sức khỏe) Cũng tất chương trình bảo hiểm sức khỏe Medicare khác, chương trình Medicare HMO Medicare chấp thuận công ty tư nhân điều hành Phần 1.2 Tập Chứng Thực Bảo hiểmnày trình bày gì? Tập Chứng Thực Bảo hiểm trình bày quý vị cần làm để nhận dịch vụ chăm sóc y tế thuốc theo toa Medicare bao trả qua chương trình chúng tơi Tập thơng tin giải thích quyền trách nhiệm quý vị, thuốc bao trả, quý vị phải trả với tư cách hội viên chương trình Những từ "bao trả" "dịch vụ bao trả" nói đến dịch vụ chăm sóc y tế dịch vụ loại thuốc theo toa có sẵn cho quý vị với tư cách hội viên Easy Choice Best Plan (HMO) Điều quan trọng quý vị nên tìm hiểu xem chương trình có quy định quý vị cấp dịch vụ Chúng tơi khuyến khích q vị nên dành chút thời gian để xem hết tập Chứng Thực Bảo hiểm Nếu q vị khơng hiểu rõ, có điều quan tâm hay thắc mắc, xin vui lòng liên lạc với văn phòng Dịch vụ Khách hàng chúng tơi (số điện thoại ghi bìa sau tập sách này) Phần 1.3 Thông tin pháp lý Chứng Thực Bảo hiểm Đây phần hợp đồng với quý vị Tập sách Chứng Thực Bảo hiểm phần hợp đồng với quý vị cách thức mà chương trình bao trả cho dịch vụ chăm sóc quý vị Những phần khác hợp đồng gồm có mẫu đơn ghi danh, Danh Sách Thuốc Được Bao Trả (Danh Mục Thuốc) thông báo gửi đến quý vị thay đổi bảo hiểm quý vị tình trạng ảnh hưởng đến Chứng Thực Bảo hiểm Easy Choice Best Plan (HMO) năm 2018 Chương 12: Định nghĩa từ quan trọng 317 Biệt Dược – Là loại thuốc mua theo toa bác sĩ, bào chế bán công ty dược phẩm nghiên cứu phát triển thuốc từ khởi đầu Các loại thuốc hiệu có hoạt chất công thức bào chế thuốc phiên thuốc gốc Tuy nhiên, thuốc gốc sản xuất bán nhà bào chế thuốc khác nói chung khơng có sẵn, sáng chế hết hạn cho loại thuốc hiệu Giai Đoạn Bảo Hiểm Tai Ương – Là thời kỳ có Phúc Lợi Thuốc Phần D, quý vị trả mức thấp đồng toán tỷ lệ đồng bảo hiểm cho thuốc mình, sau quý vị, cộng tác viên hợp lệ thay mặt trả tiền thuốc đạt tới mức $5,000, cho loại thuốc bao trả năm bảo hiểm Trung Tâm Dịch Vụ Medicare & Medicaid (CMS) – Là quan quyền liên bang điều hành Medicare Chương giải thích cách liên lạc văn phòng CMS Khoản Đồng Bảo Hiểm – Số tiền quý vị phải trả dạng chia sẻ chi phí cho dịch vụ thuốc theo toa Tiền đồng bảo hiểm thông thường tính theo tỷ lệ phần trăm (thí dụ 20%) Than phiền – Tên thức “nộp đơn khiếu nại” “nộp đơn than phiền” Thủ tục khiếu nại dùng cho số loại vấn đề định Những loại vấn đề gồm vấn đề phẩm chất chăm sóc, thời gian chờ đợi, dịch vụ khách hàng quý vị cung cấp Hãy xem thêm mục "Than Phiền" danh sách định nghĩa Cơ Sở Phục Hồi Ngoại Trú Toàn Diện (CORF) – Là sở yếu cung cấp dịch vụ phục hồi chức sau bệnh hay thương tích, cung cấp đủ loại dịch vụ kể vật lý trị liệu, dịch vụ xã hội tâm lý, trị liệu hô hấp, trị liệu chức hoạt động, dịch vụ luyện tập để điều chỉnh ngữ âm, dịch vụ thẩm định môi trường sống nhà Đồng tốn – Là số tiền q vị bị yêu cầu phải trả, phần phí tổn chia sẻ cho dịch vụ y tế tiếp liệu, ghé văn phòng bác sĩ, ghé khu bệnh nhân ngoại trú bệnh viện, mua thuốc theo toa Tiền đồng trả thường số tiền cố định, tỷ lệ phần trăm Thí dụ, q vị trả $10 hay $20 khám văn phòng bác sĩ mua thuốc theo toa Chi phí Cùng trả – Chi phí trả số tiền hội viên phải trả, nhận dịch vụ thuốc Chi Phí Cùng Trả kết hợp ba ba hình thức tốn sau: (1) số tiền khấu trừ mà chương trình áp dụng trước dịch vụ thuốc bao trả; (2) số tiền “đồng tốn” cố định mà chương trình yêu cầu nhận dịch vụ hay thuốc cụ thể; (3) số tiền “đồng bảo hiểm” nào, tỷ lệ phần trăm tổng số tiền chi trả cho dịch vụ Chứng Thực Bảo hiểm Easy Choice Best Plan (HMO) năm 2018 Chương 12: Định nghĩa từ quan trọng 318 hay thuốc, mà chương trình yêu cầu nhận dịch vụ hay thuốc cụ thể Có thể áp dụng "mức chi phí trả ngày" bác sĩ quý vị cho toa cung cấp thuốc tháng cho quý vị bị bắt buộc trả khoản đồng toán Bậc Chia Sẻ Chi Phí – Mỗi loại thuốc danh sách thuốc bao trả, năm bậc chia sẻ chi phí Nói chung, bậc chi phí trả cao, giá tiền thuốc cao Xác Định Mức Bảo Hiểm – Là định bảo hiểm có bao trả cho loại thuốc cho toa khơng, có, bao nhiêu, mà quý vị yêu cầu phải trả cho toa thuốc Nói chung, quý vị mang toa thuốc tới nhà thuốc, họ nói với q vị toa thuốc khơng bảo hiểm bao trả, theo chương trình quý vị, khơng phải xác định mức bảo hiểm Quý vị cần gọi điện thoại viết thư cho chương trình mình, để hỏi xin định thức mức bảo hiểm Xác định mức bảo hiểm gọi "quyết định mức bảo hiểm", tập sách Chương giải thích cách u cầu chúng tơi có định mức bảo hiểm Thuốc Được Bao Trả – Là từ ngữ chúng tơi sử dụng, có nghĩa thuốc theo toa chương trình bảo hiểm bao trả Dịch Vụ Được Bao Trả – Là từ ngữ sử dụng, có nghĩa dịch vụ y tế tiếp liệu chương trình bao trả Chương Trình Bảo Hiểm Thuốc Theo Toa Có Uy Tín – Là mức bảo hiểm cho thuốc theo toa (Ví dụ: từ cơng ty hay cơng đồn) chờ đợi trả, theo trung bình, tương đương với mức bảo hiểm theo tiêu chuẩn chương trình bảo hiểm thuốc Medicare) Những có loại bảo hiểm này, họ trở thành đủ điều kiện hưởng Medicare, nói chung trì bảo hiểm đó, khơng cần trả tiền phạt, họ định sau ghi danh vào chương trình bảo hiểm thuốc theo toa Medicare Chăm Sóc Đời Sống Thường Nhật – Chăm sóc đời sống thường nhật việc chăm sóc cá nhân viện dưỡng lão, nơi chăm sóc cuối đời (hospice), bối cảnh sở khác, quý vị không cần y tế chuyên môn, dịch vụ điều dưỡng chuyên mơn Chăm sóc đời sống thường nhật chăm sóc cá nhân, cung cấp khơng có khả chun mơn, hay khơng đào tạo chuyên môn chẳng hạn giúp đỡ sinh hoạt sống hàng ngày tắm rửa, mặc quần áo, ăn uống, lên xuống giường hay ghế, di chuyển tới lui, sử dụng phòng tắm Cũng bao gồm loại y tế mà hầu hết người tự lo cho mình, dùng thuốc nhỏ mắt Medicare không chi trả cho dịch vụ chăm sóc đời sống thường nhật Chứng Thực Bảo hiểm Easy Choice Best Plan (HMO) năm 2018 Chương 12: Định nghĩa từ quan trọng 319 Dịch Vụ Khách Hàng – Là phận chương trình chịu trách nhiệm giải đáp thắc mắc quý vị, tư cách thành viên, phúc lợi bảo hiểm, đơn than phiền, kháng cáo Xem Chương 2, để biết chi tiết cách liên lạc văn phòng Dịch vụ Khách hàng Mức chia sẻ chi phí ngày – Có thể áp dụng "mức chia sẻ chi phí ngày", bác sĩ quý vị cho toa cung cấp thuốc tháng cho mình, quý vị bị bắt buộc trả khoản đồng tốn Mức chi phí trả ngày khoản đồng toán chia theo số ngày tháng dùng thuốc Đây thí dụ: Nếu khoản đồng tốn cho tháng dùng thuốc theo toa $30, tháng dung thuốc chương trình quý vị 30 ngày, "mức chi phí trả ngày" quý vị $1 ngày Điều có nghĩa quý vị trả $1 cho tiếp liệu y tế ngày, quý vị lấy thuốc mua theo toa Khoản khấu trừ – Là số tiền quý vị phải trả cho y tế thuốc theo toa, trước chương trình bắt đầu bao trả Rút Tên Khỏi Rút Khỏi Chương Trình – Là trình chấm dứt tư cách thành viên chương trình chúng tơi Việc rút khỏi chương trình tự nguyện (quý vị tự chọn), không tự nguyện (không chọn lựa quý vị) Phí Cấp Bán Thuốc – Là khoản phí tính lần phân phát thuốc bao trả, để bao trả lấy thuốc theo toa Phí cấp bán thuốc bao trả phí tổn thời dược sĩ chuẩn bị đóng gói, theo toa thuốc Thiết bị Y tế Lâu bền – Một số trang thiết bị y tế định bác sĩ đặt mua lý y tế Các ví dụ thiết bị bao gồm khung tập đi, xe lăn, nạng, hệ thống chăn đệm chạy điện, tiếp liệu cho bệnh tiểu đường, máy bơm thuốc vào tĩnh mạch truyền qua nước biển IV, thiết bị phát âm, thiết bị cung cấp oxy, máy xông khí dung, giường bệnh viện nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe u cầu chương trình cung cấp cho quý vị để sử dụng nhà Cấp Cứu – Một trường hợp cấp cứu y tế quý vị, hay thường dân thận trọng khác có kiến thức trung bình sức khỏe thuốc men, mà tin quý vị có triệu chứng y khoa, đòi hỏi ý chăm sóc y tế lập tức, để ngăn ngừa vong mạng, chân tay, hay chân tay không hoạt động Các triệu chứng y khoa bệnh, thương tích, đau đớn trầm trọng, bệnh trạng nhanh chóng bị tệ hại Chăm sóc Cấp cứu – Các dịch vụ bao trả là: 1) đưa bác sĩ hay y viện hợp lệ, để cung cấp dịch vụ cấp cứu; 2) cần chữa trị, thẩm định ổn định tình trạng y tế khẩn cấp Chứng Thực Bảo hiểm Easy Choice Best Plan (HMO) năm 2018 Chương 12: Định nghĩa từ quan trọng 320 Chứng Từ Bảo Hiểm (EOC) Bản Điều Lệ Chương Trình – Văn này, kèm theo đơn ghi danh giấy tờ khác đính kèm, điều khoản phụ trội, hay mức bảo hiểm tuỳ chọn khác, giải thích mức bảo hiểm q vị, chúng tơi phải làm, quyền hạn quý vị, quý vị phải làm tư cách hội viên chương trình chúng tơi Trường hợp ngoại lệ – Là loại xác định mức bảo hiểm, chấp thuận, cho quý vị lấy loại thuốc không thuộc danh mục thuốc tài trợ (ngoại lệ danh mục thuốc), hay loại thuốc mà hãng bảo hiểm không cho ưu tiên bậc chi phí trả thấp (ngoại lệ bậc thuốc) Quý vị yêu cầu trường hợp ngoại lệ, chương trình bảo trợ đòi hỏi quý vị dùng thử loại thuốc khác, trước nhận loại thuốc yêu cầu, hoặc, bảo hiểm hạn chế số lượng liều lượng thuốc mà quý vị yêu cầu (một ngoại lệ danh mục thuốc) Trợ Giúp Bổ Sung – Là chương trình Medicare để giúp có mức thu nhập thấp phương tiện hạn chế, để bao trả phí tổn Medicare cho thuốc theo toa, lệ phí bảo hiểm đóng hàng tháng, tiền khấu trừ trả trước, tiền đồng bảo hiểm Thuốc Gốc – Là loại thuốc mua theo toa, Cơ Quan Quản Lý Thực Phẩm Dược Phẩm (FDA) chấp thuận, có (những) hoạt chất giống biệt dược Tổng quát, loại thuốc "gốc" có tác dụng y biệt dược thường có giá rẻ Đơn Than Phiền – Là loại đơn khiếu nại mà quý vị làm, chúng tôi, nhà thuốc, kể khiếu nại chất lượng dịch vụ y tế chăm sóc quý vị Loại khiếu nại khơng dính líu tới mức bảo hiểm hay tranh tụng số tiền chi trả Người Trợ Giúp Chăm Sóc Sức Khỏe Tại Nhà – Một người trợ giúp chăm sóc sức khỏe nhà khơng cần khả chun mơn y tá hay chuyên viên trị liệu có giấy phép hành nghề, chẳng hạn giúp đỡ chăm sóc cá nhân (thí dụ tắm rửa, sử dụng nhà vệ sinh, mặc quần áo, thực tập thể dục theo mơ tả) Những người trợ giúp chăm sóc sức khỏe nhà khơng có giấy phép hành nghề y tá, trị liệu phục hồi thể lực Chăm Sóc Cuối Đời – Một thành viên, sống tháng hay hơn, có quyền chọn dịch vụ chăm sóc cuối đời Chúng tơi, chương trình q vị, phải cung cấp danh sách chăm sóc cuối đời khu vực địa lý quý vị Nếu quý vị chọn chăm sóc cuối đời dịch vụ chăm sóc cuối đời tiếp tục đóng lệ phí bảo hiểm hàng tháng, quý vị hội viên chương trình chúng tơi Q vị lấy dịch vụ cần thiết mặt y tế, quyền lợi phụ trội mà chúng tơi cung ứng Dịch vụ chăm sóc cuối đời cung cấp chăm sóc đặc biệt cho tiểu bang quý vị Chứng Thực Bảo hiểm Easy Choice Best Plan (HMO) năm 2018 Chương 12: Định nghĩa từ quan trọng 321 Điều trị Nội trú Bệnh viện – Là nằm bệnh viện quý vị thức nhập viện, để có dịch vụ y tế chuyên môn Kể quý vị lại bệnh viện qua đêm, quý vị coi “bệnh nhân ngoại trú” Tiền Điều chỉnh Hàng tháng Phần D lý Thu nhập (IRMAA) – Nếu thu nhập quý vị cao mức giới hạn ấn định, quý vị trả số tiền điều chỉnh hàng tháng theo mức thu nhập, cộng thêm phí bảo hiểm hàng tháng Chẳng hạn như, cá nhân có mức thu nhập cao $85,000.01 vợ chồng có mức thu nhập cao $170,000.01 phải đóng phí bảo hiểm hàng tháng cao cho Medicare Phần B (bảo hiểm y tế) chương trình bảo hiểm thuốc theo toa Medicare Số tiền phụ trội gọi số tiền điều chỉnh hàng tháng theo mức thu nhập Dưới 5% số người thụ hưởng Medicare chịu ảnh hưởng, nên hầu hết khơng đóng lệ phí bảo hiểm cao lệ phí bảo hiểm hàng tháng Hiệp Hội Bác Sĩ Hành Nghề Độc Lập (IPA) – Là hiệp hội nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hành nghề độc lập Một hiệp hội gồm có bác sĩ, kể bác sĩ gia đình PCP bác sĩ chuyên khoa, nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác, kể bệnh viện, ký hợp đồng với chương trình HMO, hãng bảo hiểm y tế tư) để cung cấp dịch vụ cho tham gia Một số hiệp hội IPA có vòng thân hữu thức mà họ giới thiệu tới, nghĩa bác sĩ của hiệp hội giới thiệu bệnh nhân tới bác sĩ hiệp hội IPA Xem Chương 1, Phần 3.2 Giới Hạn bao trả Ban Đầu – Mức bảo hiểm tối đa Giai Đoạn Bảo Hiểm Ban Đầu Giai Đoạn Bảo Hiểm Ban Đầu – Là thời kỳ trước tổng số chi phí thuốc đạt tới mức $3,750, gồm số tiền quý vị trả, số tiền mà bảo hiểm quý vị trả thay cho quý vị năm Thời Gian Ghi Danh Ban Đầu – Khi quý vị trước tiên đủ tiêu chuẩn hưởng Medicare, thời điểm quý vị ghi tên vào Medicare Phần A Phần B Thí dụ, quý vị đủ tiêu chuẩn hưởng Medicare tới tuổi 65, Thời gian ghi danh ban đầu quý vị giai đoạn tháng, bắt đầu vào tháng trước tháng quý vị bước vào tuổi 65, bao gồm tháng quý vị tới tuổi 65, chấm dứt tháng sau tháng mà quý vị bước vào tuổi 65 Danh Sách Thuốc Được Bao Trả (Danh Mục Thuốc hay “Danh Sách Thuốc”) – Là danh sách thuốc theo toa chương trình bao trả Các thứ thuốc danh sách tuyển chọn chương trình bảo hiểm, với trợ giúp bác sĩ dược sĩ Danh sách bao gồm loại biệt dược thuốc gốc Chương Trình Trợ Cấp cho người có Thu Nhập Thấp (LIS) – Xem "Trợ Giúp Bổ Sung" Chứng Thực Bảo hiểm Easy Choice Best Plan (HMO) năm 2018 Chương 12: Định nghĩa từ quan trọng 322 Số Tiền Tự Trả Tối Đa – Số tiền tối đa mà quý vị tự trả năm theo lịch cho dịch vụ Phần A Phần B bao trả mạng lưới Số tiền quý vị trả cho phí bảo hiểm Medicare Phần A Phần B, tiền mua thuốc theo toa khơng tính vào số tiền tự trả tối đa Xem Chương 4, Phần 1.2 để có thêm thơng tin số tiền tự trả tối đa quý vị Medicaid (hoặc Chương Trình Hỗ Trợ Y Tế) – Là chương trình kết hợp quyền Liên bang tiểu bang để giúp trả phí tổn y tế cho số người có mức thu nhập thấp nguồn phương tiện hạn chế Các chương trình Medicaid đổi khác từ tiểu bang sang tiểu bang kia, hầu hết phí tổn y tế chi trả, quý vị hợp lệ hưởng hai Medicare Medicaid Xem Chương 2, Phần để biết chi tiết cách liên lạc với Medicaid tiểu bang quý vị Nhóm Y khoa – Là hiệp hội bác sĩ, kể bác sĩ gia đình PCP, bác sĩ chuyên khoa nhà cung cấp dịch vụ y tế, kể bệnh viện có ký hợp đồng với HMO hãng bảo hiểm y tế tư nhân), để cấp dịch vụ cho hội viên Một số Nhóm Y khoa áp dụng thủ tục giới thiệu thức cho số nhóm y khoa định, nghĩa bác sĩ họ giới thiệu bệnh nhân tới bác sĩ nhóm y khoa Xem Chương 1, Phần 3.2 “Chỉ định chấp nhận mặt y tế” việc sử dụng thuốc Cơ Quan Quản Lý Thực Phẩm Dược Phẩm chấp thuận số sách tham khảo hỗ trợ Xem Chương 5, Phần để biết chi tiết định chấp nhận mặt y tế Cần thiết mặt Y tế – Là dịch vụ, tiếp liệu y tế, thuốc cần thiết cho việc ngừa bệnh, chẩn bệnh, chữa trị bệnh trạng quý vị, đáp ứng tiêu chuẩn thực hành y khoa Medicare – Là chương trình bảo hiểm y tế quyền Liên bang, dành cho quý vị tuổi 65 trở lên, người 65 tuổi bị vài khuyết tật, người mắc Bệnh thận thời kỳ cuối (thường suy thận lâu dài cần lọc máu, cấy ghép thận) Những có Medicare lấy bảo hiểm Medicare qua Original Medicare, Medicare Cost Plan, Chương trình PACE hay chương trình Medicare Advantage Thời Hạn Rút Khỏi Medicare Advantage – Là thời điểm cố định năm, thành viên Medicare Advantage hủy bỏ tham gia chương trình họ, đổi qua Original Medicare (Medicare bản) Thời Hạn Rút Khỏi Medicare Advantage từ ngày tháng tới ngày 14 tháng 2, 2018 Chương Trình Medicare Advantage (MA) – Đôi gọi Medicare Phần C Một chương trình đưa cơng ty tư nhân ký hợp đồng với Medicare, để cung cấp cho quý vị quyền lợi từ Medicare Phần A Phần B Một Chứng Thực Bảo hiểm Easy Choice Best Plan (HMO) năm 2018 Chương 12: Định nghĩa từ quan trọng 323 chương trình Medicare Advantage chương trình HMO hãng bảo hiểm y tế tư nhân, chương trình PPO sở y tế chọn, chương trình Trả lệ phí cho dịch vụ tư nhân (PFFS) chương trình trả lệ phí theo dịch vụ tư nhân, hay Trương mục tiết kiệm y tế Medicare (MSA) chương trình trương mục tiết kiệm y tế Khi quý vị ghi tên vào chương trình Medicare Advantage, dịch vụ Medicare chi trả qua chương trình qua Original Medicare Trong đa số trường hợp, chương trình Medicare Advantage có chương trình Medicare Phần D (bảo hiểm cho thuốc theo toa) Các chương trình gọi Chương trình Medicare Advantage kèm theo Bảo Hiểm Thuốc Theo Toa Những có Medicare Phần A Phần B hợp lệ gia nhập chương trình bảo hiểm Medicare cung cấp khu vực mình, người mắc Bệnh thận thời kỳ cuối (trừ áp dụng vài trường hợp ngoại lệ) Chương trình Medicare Cost Plan – Là chương trình bảo hiểm điều hành Tổ chức Bảo trì Sức khỏe (HMO) hãng bảo hiểm y tế tư nhân) Chương trình Bảo hiểm Y tế Cạnh tranh (CMP) chương trình bảo hiểm y tế cạnh tranh, thể theo nguyên tắc quy định điều khoản 1876(h) Bộ luật, với hợp đồng hoàn trả phí tổn Chương Trình Giảm Giá Trong Giai Đoạn Khoảng Trống Bảo Hiểm Của Medicare – Một chương trình cung cấp giảm giá cho hầu hết thuốc hiệu Phần D bao trả cho người ghi danh Phần D đạt tới Giai Đoạn Khoảng Trống Bảo Hiểm chưa nhận "Trợ Giúp Bổ Sung" Các giá hạ dựa thỏa thuận quyền liên bang số nhà sản xuất thuốc Vì lý này, hầu hết, khơng tồn bộ, biệt dược hạ giá Dịch Vụ Được Medicare bao trả – Là dịch vụ Medicare Phần A Phần B bao trả Mọi chương trình bảo hiểm sức khỏe Medicare, kể chương trình chúng tôi, trả cho dịch vụ y tế Medicare Phần A Phần B bao trả Chương Trình Bảo Hiểm Sức Khỏe Medicare – Một chương trình bảo hiểm sức khỏe Medicare đưa công ty tư nhân ký hợp đồng với Medicare, để cung cấp cho quý vị quyền lợi từ Medicare Phần A Phần B, người ghi danh vào chương trình Từ ngữ bao gồm tất Chương trình Medicare Advantage, Chương trình Medicare Cost Plan, Chương trình Mẫu/Thí điểm Chương trình Chăm sóc Tồn diện cho Người cao niên (PACE) Chương Trình Bảo Hiểm Thuốc Theo Toa Medicare (Medicare Phần D) – Là bảo hiểm giúp bao trả thuốc theo toa cho bệnh nhân ngoại trú, thuốc tiêm ngừa, sản phẩm sinh học, số tiếp liệu y tế không bao trả Medicare Phần A Phần B Chứng Thực Bảo hiểm Easy Choice Best Plan (HMO) năm 2018 Chương 12: Định nghĩa từ quan trọng 324 Hợp Đồng “Medigap” (Bảo Hiểm Medicare Bổ Sung) – Các công ty bảo hiểm tư nhân bán bảo hiểm Medicare bổ sung, để lấp "những khoảng trống" Original Medicare Các hợp đồng Medigap hoạt động chung với Original Medicare (Chương trình Medicare Advantage khơng phải hợp đồng Medigap) Thành viên (Thành viên Chương trình chúng tơi, hay "Thành viên Chương trình") – Là người có Medicare, đủ điều kiện nhận dịch vụ bao trả, người ghi tên gia nhập chương trình chúng tơi, việc gia nhập xác nhận Trung Tâm Dịch Vụ Medicare & Medicaid (CMS) Nhà Thuốc Trong Hệ Thống – Nhà thuốc hệ thống nhà thuốc nơi hội viên chương trình chúng tơi nhận quyền lợi bảo hiểm cho thuốc theo toa Chúng gọi họ “nhà thuốc hệ thống”, họ có ký hợp đồng với chương trình Trong hầu hết trường hợp, thuốc theo toa quý vị chỉđược bao trả lấy thuốc nhà thuốc mạng lưới (Hãy xem Phần 3.3, Chương 1) Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Trong Mạng Lưới – “Nhà cung cấp dịch vụ” thuật ngữ tổng quát mà sử dụng cho bác sĩ, chuyên gia chăm sóc sức khỏe, y viện, sở y tế khác có giấy phép chứng nhận Medicare Tiểu Bang, để cung cấp dịch vụ y tế Chúng gọi họ "các nhà cung cấp dịch vụ mạng lưới" họ ký hợp đồng thoả thuận với chương trình chúng tơi, để nhận tiền chúng tơi trả tồn số tiền chi trả, vài trường hợp, phối hợp cung cấp dịch vụ bao trả cho hội viên chương trình chúng tơi Chương trình chúng tơi chi trả phí tổn cho nhà cung cấp dịch vụ mạng lưới, theo thỏa thuận ký kết với họ nhà cung cấp dịch vụ nhà cung cấp dịch vụ đồng ý cung cấp cho quý vị dịch vụ bao trả Các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cung cấp dịch vụ hệ thống gọi "các nhà cung cấp dịch vụ chương trình" (Hãy xem Phần 3.2, Chương 1) Quyết định cấp Tổ chức – Chương trình Medicare Advantage thực định cấp tổ chức, lấy định liệu đồ hay dịch vụ có bao trả hay khơng, quý vị phải trả bao nhiêu, cho đồ hay dịch vụ bao trả Các xác định mức bảo hiểm gọi "quyết định mức bảo hiểm" tập sách Chương giải thích cách u cầu chúng tơi có định mức bảo hiểm Original Medicare ("Medicare Thuần túy" Medicare "Trả phí cho dịch vụ") – Original Medicare quyền cung cấp, khơng phải bảo hiểm y tế tư nhân, Chương trình Medicare Advantage bảo hiểm cho thuốc theo toa Theo Original Medicare, dịch vụ Medicare chi trả cách Chứng Thực Bảo hiểm Easy Choice Best Plan (HMO) năm 2018 Chương 12: Định nghĩa từ quan trọng 325 trả tiền cho bác sĩ , y viện, nhà cung cấp khác, với số tiền Quốc hội Hoa Kỳ ấn định Quý vị tới gặp bác sĩ, bệnh viện, hay nhà cung cấp dịch vụ y tế khác đồng ý nhận Medicare Quý vị phải trả trước tiền khấu trừ Medicare chia sẻ phí tổn với số tiền Medicare chấp thuận, quý vị chia sẻ phí tổn phần Original Medicare có hai phần: Phần A (Bảo hiểm cho bệnh viện) Phần B (Bảo hiểm y tế), có khắp nơi Hoa Kỳ Nhà Thuốc Ngồi Hệ Thống – Là nhà thuốc khơng có hợp đồng với chương trình chúng tơi, để phối hợp cung cấp thuốc bao trả cho hội viên chương trình chúng tơi Theo giải thích Chứng từ Bảo hiểm này, hầu hết thuốc quý vị lấy từ nhà thuốc ngồi-mạng-lưới khơng bảo hiểm chi trả, trừ số trường hợp Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Ngoài Hệ Thống Cơ Sở Ngoài Hệ Thống – Là bác sĩ sở y tế mà chưa xếp để phối hợp cung cấp dịch vụ bao trả, cho hội viên chương trình chúng tơi Các nhà cung cấp dịch vụ mạng lưới nhà cung cấp không thuê mướn, không thuộc quyền sở hữu điều hành chương trình chúng tơi, khơng có ký hợp đồng cung cấp dịch vụ bao trả cho quý vị Việc sử dụng nhà cung cấp hay sở hệ thống giải thích Chương tập sách Chi phí Tự Trả – Xem định nghĩa "chia sẻ chi phí" Một thành viên yêu cầu trả chia sẻ chi phí để trả phần dịch vụ thuốc nhận được, gọi chi phí mà thành viên phải tự trả Chương trình PACE – Chương trình PACE (Chương trình Chăm sóc Tồn diện cho Người cao niên) kết hợp dịch vụ y tế, xã hội, chăm sóc dài hạn (LTC) cho người già yếu, để giúp họ độc lập sinh sống cộng đồng họ (thay dời tới viện dưỡng lão), lâu dài được, nhận chăm sóc có phẩm chất cao mà họ cần Những ghi danh vào chương trình PACE, nhận quyền lợi bảo hiểm từ hai Medicare Medicaid, qua chương trình Phần C – Xem “Chương Trình Medicare Advantage (MA)” Phần D – Là Chương Trình Quyền Lợi Medicare Cho Thuốc Toa Tự Nguyện (Để dễ dàng tham khảo, chúng tơi giới thiệu tới xem chương trình quyền lợi thuốc theo toa Phần D) Thuốc Phần D – Là thứ thuốc bảo hiểm chi trả qua Phần D Chúng tơi khơng thể chi trả cho thứ thuốc Phần D (Xem danh mục thuốc để biết danh sách thuốc bao trả cụ thể) Một số loại thuốc bị Quốc Hội riêng biệt loại trừ, không chi trả, thuốc Phần D Chứng Thực Bảo hiểm Easy Choice Best Plan (HMO) năm 2018 Chương 12: Định nghĩa từ quan trọng 326 Tiền Phạt Ghi Danh Muộn – Là số tiền cộng thêm vào phí bảo hiểm hàng tháng cho bảo hiểm thuốc Medicare quý vị q vị rời chương trình mà khơng có bảo hiểm có uy tín (mức bảo hiểm dự kiến trả, trung bình, tương đương với mức bảo hiểm thuốc theo toa Medicare tiêu chuẩn), cho giai đoạn liên tục 63 ngày Quý vị trả số tiền cao hơn, miễn q vị có chương trình bảo hiểm thuốc Medicare Có số trường hợp ngoại lệ Thí dụ, quý vị "Trợ Giúp Bổ Sung" từ Medicare để trả chi phí cho thuốc theo toa, quý vị khơng phải trả tiền phạt ghi danh trễ Chia sẻ chi phí ưu tiên – Chia sẻ chi phí ưu tiên có nghĩa chia sẻ chi phí thấp cho số thuốc Phần D định bao trả số nhà thuốc dịch vụ gửi thuốc qua bưu điện định mạng lưới Chương Trình Bảo Hiểm Tổ Chức Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Ưu Tiên (PPO) – Là chương trình bảo hiểm Medicare Advantage có hệ thống nhà cung cấp dịch vụ y tế có ký hợp đồng với bảo hiểm, đồng ý chữa trị cho hội viên chương trình bảo hiểm, với số tiền chi trả ấn định Một chương trình PPO phải bao trả cho quyền lợi chương trình, dù nhận từ nhà cung cấp dịch vụ mạng lưới hay ngồi hệ thống Nói chung, chi phí trả hội viên cao hơn, nhận quyền lợi từ nhà cung cấp dịch vụ hệ thống Các chương trình PPO có mức phí tổn giới hạn hàng năm, tiền tự trả cho dịch vụ nhận từ hệ thống nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe (được ưa chuộng), mức giới hạn cao tổng số phí tổn tiền tự trả cho dịch vụ từ hai phía nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe bên mạng lưới mạng lưới bảo hiểm Lệ Phí Bảo Hiểm – Là số tiền định kỳ trả cho Medicare, công ty bảo hiểm, chương trình bảo hiểm y tế, chương trình bảo hiểm cho thuốc theo toa Quản lý phúc lợi thuốc theo toa (hay PBM) – Những cơng ty có hợp đồng với Chương trình bảo hiểm thuốc theo toa Medicare Advantage để quản lý dịch vụ thuốc Bác sĩ Gia đình (PCP) – Bác sĩ gia đình quý vị bác sĩ nhà cung cấp khác mà quý vị khám trước tiên cho hầu hết vấn đề sức khỏe Ông hay bà biết quý vị chăm sóc cần, để giữ sức khỏe tốt cho quý vị Ông hay bà trò chuyện với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác việc chăm sóc quý vị, giới thiệu quý vị tới gặp họ Trong nhiều chương trình bảo hiểm sức khỏe Medicare, quý vị phải gặp bác sĩ gia đình trước tiên, trước gặp bác sĩ khác Xem Chương 3, Phần 2.1 để có chi tiết bác sĩ gia đình Chứng Thực Bảo hiểm Easy Choice Best Plan (HMO) năm 2018 Chương 12: Định nghĩa từ quan trọng 327 Sự Chấp Thuận Trước – Là giấy phép chấp thuận trước để nhận dịch vụ số thuốc thuộc hay khơng thuộc danh mục thuốc Một số dịch vụ y tế hệ thống (in-network) chi trả, bác sĩ hay nhà cung cấp dịch vụ khác hệ thống nhận "sự chấp thuận trước" từ chương trình chúng tơi Các dịch vụ bao trả, cần chấp thuận trước, ghi đậm Chương Bảng Phúc Lợi Một số thuốc bao trả bác sĩ hay nhà cung cấp dịch vụ khác hệ thống nhận "sự chấp thuận trước" từ Các thuốc bao trả cần chấp thuận trước, đánh dấu danh mục thuốc Bộ phận thể giả Dụng cụ chỉnh hình – Đây thiết bị y tế yêu cầu bác sĩ nhà chăm sóc sức khỏe khác Vật dụng bao trả bao gồm, không giới hạn bởi, gồm nẹp tay lưng cổ; chân, tay mắt giả; thiết bị cần thiết để thay phận thể nội tạng chức năng, có vật dụng dùng cho hậu mơn nhân tạo liệu pháp ni dưỡng ngồi đường tiêu hoá qua đường ruột Tổ Chức Cải Tiến Chất Lượng (QIO) – Là nhóm bác sĩ chuyên gia y tế hành nghề, quyền Liên bang trả tiền để kiểm tra cải tiến việc chăm sóc y tế cho bệnh nhân có Medicare Xem Chương 2, Phần để biết chi tiết cách liên lạc tổ chức QIO tiểu bang quý vị Giới Hạn Số Lượng – Là công cụ điều hành thiết kế để hạn chế dùng thứ thuốc chọn lọc, lý phẩm chất, an tồn, sử dụng Các giới hạn số lượng thuốc mà chi trả cho toa thuốc, cho thời hạn ấn định Dịch Vụ Phục Hồi Chức Năng – Là dịch vụ bao gồm: trị liệu thể lực, gọi vật lý trị liệu, trị liệu ngữ âm ngôn ngữ, trị liệu chức hoạt động Khu Vực Dịch Vụ – Là khu vực địa lý nơi chương trình bảo hiểm y tế thu nhận hội viên, việc hạn chế hội viên địa điểm họ cư trú Đối với chương trình có giới hạn bác sĩ bệnh viện mà quý vị sử dụng, chương trình nói chung hạn chế khu vực quý vị nhận dịch vụ định kỳ (khơng phải cấp cứu) Q vị bị rút tên khỏi bảo hiểm, thường trực khỏi khu vực dịch vụ Chăm sóc Cơ sở Điều dưỡng Chuyên môn (SNF) – Là dịch vụ điều dưỡng chuyên môn dịch vụ phục hồi chức năng, cung cấp liên tục hàng ngày, sở điều dưỡng chuyên môn Các thí dụ y tế sở điều dưỡng chuyên môn, bao gồm trị liệu để phục hồi thể lực, chích thuốc vào tĩnh mạch, mà có y tá cao cấp bác sĩ làm Chứng Thực Bảo hiểm Easy Choice Best Plan (HMO) năm 2018 Chương 12: Định nghĩa từ quan trọng 328 Thời hạn Ghi danh Đặc biệt – Là thời hạn ấn định, thành viên thay đổi chương trình bảo hiểm y tế thuốc, quay trở lại Original Medicare Các trường hợp quý vị hợp lệ cho Thời Hạn Ghi Danh Đặc Biệt bao gồm: quý vị dời nhà khỏi khu vực dịch vụ, quý vị nhận "Trợ Giúp Bổ Sung" kèm theo chi phí thuốc theo toa, quý vị dời vào viện dưỡng lão, vi phạm hợp đồng với quý vị Chương trình Nhu cầu Đặc biệt – Là loại Chương trình Medicare Advantage đặc biệt, cung cấp chương trình bảo hiểm y tế trọng dành cho nhóm người riêng biệt, có hai Medicare Medicaid, viện dưỡng lão người có vài bệnh trạng kinh niên Chia Sẻ Chi Phí Tiêu Chuẩn – Chia sẻ chi phí tiêu chuẩn chia sẻ chi phí khác ngồi chia sẻ chi phí ưu tiên nhà thuốc mua qua đường bưu điện mạng lưới cung ứng Phương Pháp Trị Liệu Từng Bước – Là cơng cụ đòi hỏi q vị trước dùng thử thuốc khác để điều trị bệnh trạng, trước chúng tơi bao trả phí tổn thuốc mà bác sĩ quý vị cho toa ban đầu Phụ Cấp Xã Hội (SSI) – Là quyền lợi hàng tháng từ văn phòng An Sinh Xã Hội, cho có mức thu nhập thấp phương tiện hạn chế, bị khuyết tật, mù lòa, tuổi 65 hay già Quyền lợi SSI không giống quyền lợi An sinh xã hội Dịch Vụ Cần Thiết Khẩn Cấp – Các dịch vụ cần thiết khẩn cấp cung cấp để điều trị cho chứng bệnh, thương tích bệnh trạng khơng cấp cứu, khơng biết trước tình trạng cần chăm sóc y tế Các dịch vụ cần thiết khẩn cấp cung cấp nhà cung cấp dịch vụ hệ thống, tạm thời khơng có nhà cung cấp dịch vụ mạng lưới bảo hiểm Báo Cáo Công Khai PRA Theo Đạo luật Đạo Luật Giảm Công Việc Giấy Tờ năm 1995, không phải hồi đáp việc thu thập thơng tin trừ chúng có số kiểm soát OMB hợp lệ Số kiểm soát OMB hợp lệ để thu thập thông tin 0938-1051 Nếu quý vị có ý kiến đề xuất cải thiện mẫu đơn này, viết thư cho: CMS, 7500 Security Boulevard, Gửi đến: Cán Bộ Cấp Giấy Phép Báo Cáo PRA, Mail Stop C4-26-05, Baltimore, Maryland 21244-1850 Văn phòng Dịch Vụ Khách Hàng Chương trình Easy Choice Best Plan (HMO) Phương thức GỌI TTY (khiếm khiếm thính) Dịch vụ Khách hàng – Thông tin Liên lạc 1-866-999-3945 Gọi số điện thoại miễn phí Thứ Hai-Thứ Sáu, sáng đến tối Giờ làm việc nhân viên đại diện từ ngày tháng 10 đến 14 tháng Thứ Hai-Chủ Nhật, từ sáng đến tối Văn phòng Dịch Vụ Khách Hàng có dịch vụ thơng ngơn miễn phí cho người khơng nói tiếng Anh 711 Số điện thoại đòi hỏi dụng cụ điện thoại đặc biệt, dành cho gặp khó khăn khả nghe nói Gọi số điện thoại miễn phí Thứ Hai-Thứ Sáu, từ sáng đến tối Giờ làm việc nhân viên đại diện từ ngày tháng 10 đến 14 tháng Thứ Hai-Chủ Nhật, từ sáng đến tối FAX 1-877-999-3945 VIẾT THƯ Easy Choice Health Plan Attn: Customer Service Department 10803 Hope St., Suite B Cypress, CA 90630 TRANG MẠNG www.wellcare.com/medicare Chương trình Bảo vệ quyền lợi & tư vấn cho bảo hiểm y tế (HICAP) (California SHIP) Chương trình Bảo vệ quyền lợi (HICAP) chương trình tiểu bang nhận tiền từ quyền liên bang để cố vấn miễn phí địa phương bảo hiểm sức khỏe cho có Medicare Phương thức GỌI TTY (khiếm khiếm thính) Thơng tin liên lạc 1-800-434-0222 711 Số điện thoại đòi hỏi dụng cụ điện thoại đặc biệt, dành cho gặp khó khăn khả nghe nói VIẾT THƯ 1300 National Drive, Suite 200 Sacramento, CA 95834 TRANG MẠNG http://www.aging.ca.gov/hicap
- Xem thêm -

Xem thêm: Chứng Thực Bảo hiểm (EOC) Các Chương Trình Medicare Advantage, Chứng Thực Bảo hiểm (EOC) Các Chương Trình Medicare Advantage

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay