Đại cương phân tích thiết kế hệ thống - Nguyễn Hoài Anh

43 27 0
  • Loading ...
1/43 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/07/2018, 00:21

Bài Đại cương phân tích thiết kế hệ thống Nguyễn Hồi Anh Khoa cơng nghệ thơng tin Học viện kỹ thuật quân nguyenhoaianh@yahoo.com NỘI DUNG     Hệ thống (HT) Hệ thống thông tin (HTTT) Phát triển hệ thống thơng tin Mơ hình hóa hệ thống GV Nguyễn Hồi Anh - Khoa cơng nghệ thơng tin - Học viện Kỹ thuật quân HT - KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM  Khái niệm hệ thống     tập hợp gồm nhiều phần tử, có mối quan hệ ràng buộc lẫn hoạt động hướng tới mục đích chung Trong   Các phần tử đa dạng, phức tạp Mối quan hệ có nhiều loại khác GV Nguyễn Hồi Anh - Khoa cơng nghệ thơng tin - Học viện Kỹ thuật quân HT - KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM GV Nguyễn Hoài Anh - Khoa công nghệ thông tin - Học viện Kỹ thuật quân HT - KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM  Sự hoạt động mục đích hệ thống  Sự biến động thể hai mặt  Sự tiến triển: thành phần phát sinh, tăng trưởng, suy thoái,  Sự hoạt động: phần tử hệ thống có mối ràng buộc định, cộng tác để thực mục đích chung  Mục đích: nhận đầu vào biến đổi thành đầu GV Nguyễn Hoài Anh - Khoa công nghệ thông tin - Học viện Kỹ thuật quân HT THÔNG TIN QUẢN LÝ - HỆ CON   hệ thống mà mục đích cung cấp thơng tin phục vụ cho cơng việc quản lý tổ chức Phân loại    Hệ thống kinh doanh: dựa vào hoạt động doanh nghiệp  Công ty sản xuất bán sản phẩm (prodution-oriented company)  Công ty cung cấp dịch vụ: cung cấp thông tin, bán sản phẩm công ty khác (service company)  Hãng dịch vụ Internet (.com) (Internet dependent firm) Hệ thống dịch vụ: trường học, bệnh viện, quan hành chính, quan cơng quyền Quy mơ: nhỏ, vừa, lớn GV Nguyễn Hồi Anh - Khoa công nghệ thông tin - Học viện Kỹ thuật quân HT THÔNG TIN QUẢN LÝ - HỆ CON  Trong tổ chức có cơng việc    Quản lý – hệ quản lý Sản xuất – hệ tác nghiệp Trong việc quản lý có hai vấn đề   Thu thập xử lý thông tin – hệ thông tin Đưa sách – Hệ định GV Nguyễn Hoài Anh - Khoa công nghệ thông tin - Học viện Kỹ thuật quân HT THÔNG TIN QUẢN LÝ - HỆ CON Nguyên vật liệu Hệ thông tin Chỉ đạo sản xuất Thông tin vào Báo cáo sản xuất Hệ định Hệ tác nghiệp Thông tin Sản phẩm/dịch vụ M«i tr-êng GV Nguyễn Hồi Anh - Khoa cơng nghệ thông tin - Học viện Kỹ thuật quân HTTT – KHÁI NIỆM  HTTT tổ chức  hệ thống có mục đích cung cấp thơng tin phục vụ cho hoạt động người tổ chức     Hệ thống quản lý nhân sự, Hệ thống kế toán, Hệ thống bán hàng, Hệ thống quản lý vật tư… GV Nguyễn Hoài Anh - Khoa công nghệ thông tin - Học viện Kỹ thuật quân HTTT – CHỨC NĂNG  Chức HTTT     Nhận thông tin vào Xử lý liệu Lưu trữ loại thông tin khác Đưa thông tin GV Nguyễn Hồi Anh - Khoa cơng nghệ thơng tin - Học viện Kỹ thuật quân 10 MÃ HÓA  Chọn hệ thống      Cấu hình phần cứng Phần mềm hệ thống, ngơn ngữ lập trình, hệ QT CSDL Chuyển thiết kế thành chương trình Kiểm thử đơn vị Kiểm thử tích hợp   Các modul Các hệ GV Nguyễn Hoài Anh - Khoa công nghệ thông tin - Học viện Kỹ thuật quân 29 KIỂM THỬ  Kiểm thử hệ thống       Kiểm thử chức – giao diện Kiểm thử thi hành/hiệu Kiểm thử phục hồi Kiểm thử chịu tải Kiểm thử an toàn, bảo mật Kiểm thử chấp nhận (thẩm định)  Nghiệm thu cuối GV Nguyễn Hồi Anh - Khoa cơng nghệ thông tin - Học viện Kỹ thuật quân 30 VẬN HÀNH, BẢO TRÌ  Lắp đặt hệ thống    Lắp đặt phần cứng Cài đặt phần mềm Chuyển đổi hệ thống      Chuyển đổi liệu Sắp xếp đội ngũ cán hệ thống Lập tài liệu hướng dẫn Đào tạo người sử dụng Vận hành hệ thống GV Nguyễn Hồi Anh - Khoa cơng nghệ thơng tin - Học viện Kỹ thuật quân 31 VẬN HÀNH, BẢO TRÌ  Bảo trì hệ thống     Sửa lỗi hệ thống Làm thích nghi Hồn thiện Phát triển, bổ sung GV Nguyễn Hồi Anh - Khoa cơng nghệ thông tin - Học viện Kỹ thuật quân 32 TIẾN TRÌNH PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ HT  Các giai đoạn GV Nguyễn Hồi Anh - Khoa cơng nghệ thông tin - Học viện Kỹ thuật quân 33 MƠ HÌNH HĨA HỆ THỐNG  Là việc dùng mơ hình để nhận thức diễn tả hệ thống    Ở mức độ trừu tượng hóa Theo quan điểm hay góc nhìn Bởi dạng mơ hình GV Nguyễn Hồi Anh - Khoa cơng nghệ thơng tin - Học viện Kỹ thuật quân 34 MỨC ĐỘ MÔ HÌNH HĨA HỆ THỐNG  Mức logic      Tập trung chất mục đích hoạt động hệ thống Bỏ qua yếu tố tổ chức thực hiện, biện pháp cài đặt Mức logic trả lời câu hỏi: “Làm ?” Bỏ qua câu hỏi “Làm ?” Mức vật lý   Trả lời câu hỏi “Làm ?” Quan tâm đến: phương pháp, biện pháp, công cụ, tác nhân, địa điểm, thời gian, hiệu năng… GV Nguyễn Hồi Anh - Khoa cơng nghệ thơng tin - Học viện Kỹ thuật qn 35 MỨC ĐỘ MƠ HÌNH HĨA HỆ THỐNG GV Nguyễn Hồi Anh - Khoa cơng nghệ thông tin - Học viện Kỹ thuật quân 36 BỐN GĨC NHÌN HỆ THỐNG Đơng thái, c¸c øng xử (phản ứng, tiến hoá) Các chức (quá trình xử lý) Cấu trúc tĩnh (các thông tin) Kiến trúc (các thành phần) GV Nguyn Hoi Anh - Khoa cụng nghệ thông tin - Học viện Kỹ thuật quân 37 MỤC ĐÍCH, CHẤT LƯỢNG MH HĨA  Có ba mục đích     Mơ hình hố để hiểu Mơ hình hố để trao đổi Mơ hình hố để hồn chỉnh Chất lượng mơ hình hóa: Một mơ hình tốt phải đặc điểm sau  Dễ đọc, dễ hiểu, dễ trao đổi,  Xác thực, chặt chẽ, đủ,  Dễ thực GV Nguyễn Hoài Anh - Khoa công nghệ thông tin - Học viện Kỹ thuật quân 38 BA THÀNH PHẦN CỦA PP MH HĨA  Tập hợp khái niệm mơ hình    Quy trình thực      Mỗi phương pháp dựa số khái niệm Sử dụng số dạng mơ hình định Các bước theo thứ tự định, hoạt động cần làm Các sản phẩm qua giai đoạn mơ hình, tư liệu… Cách điều hành tiến độ Và cách đánh giá chất lượng kt qu thu c Các công cụ trợ giúp Phần mềm hỗ trợ trình mô hình hoá GV Nguyễn Hồi Anh - Khoa cơng nghệ thơng tin - Học viện Kỹ thuật qn 39 MƠ HÌNH HĨA HƯỚNG CẤU TRÚC Khảo sát hệ thống Phân tích hệ thống Hồ sơ tài liệu khảo sát, tổng hợp Cơ cấu tổ chức, quy trình xử lý, quy tắc Hồ sơ thiết kế tổng thể DFD BFD Biểu đồ hoạt động DFD hệ thống Đặc tả chức MHQH MH tiến trình Nghiệp vụ Thiết kế hệ thống Hồ sơ thiết kế giao diện Hồ sơ thiết kế kiểm soát ER Đặc tả liệu Hồ sơ thiết kế bảng DL Mẫu biểu GV Nguyễn Hồi Anh - Khoa cơng nghệ thông tin - Học viện Kỹ thuật quân Hồ sơ thiết kế chương trình 40 MƠ HÌNH HĨA HƯỚNG CẤU TRÚC  Công cụ trợ giúp: Công cụ CASE  Upper CASE     Lower CASE   Tạo thay đổi thiết kế hệ thống Mơ hình hóa u cầu tổ chức định nghĩa biên hệ thống Kho lưu trữ mơ hình hệ thống Tạo mã nguồn từ thiết kế dùng CASE nhiều ngôn ngữ Ưu điểm    Hỗ trợ nhà phân tích việc lập hiệu chỉnh sơ đồ Giảm thời gian phát triển hệ thống Hạn chế lỗi sai lập trình GV Nguyễn Hồi Anh - Khoa cơng nghệ thơng tin - Học viện Kỹ thuật quân 41 CÂU HỎI ÔN TẬP Phân tích đặc điểm hệ thống Ba thành phần hệ thống kinh doanh/dịch vụ Nêu ví dụ hệ thống kinh doanh dịch vụ thành phần hệ thống Nêu ví dụ hệ thống kinh doanh/dịch vụ có sử dụng tích hợp nhiều loại HTTT Phác họa mơ hình kết nối hệ thống Lấy hệ thống kinh doanh/dịch vụ thực tế, chức hệ thống thơng tin hệ thống GV Nguyễn Hồi Anh - Khoa công nghệ thông tin - Học viện Kỹ thuật quân 42 THẢO LUẬN   Vị trí tiến trình phân tích thiết kế vòng đời phát triển hệ thống Tại phải mơ hình hóa hệ thống GV Nguyễn Hồi Anh - Khoa cơng nghệ thông tin - Học viện Kỹ thuật quân 43
- Xem thêm -

Xem thêm: Đại cương phân tích thiết kế hệ thống - Nguyễn Hoài Anh, Đại cương phân tích thiết kế hệ thống - Nguyễn Hoài Anh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay