quản lý thu chi ngân sách nhà nước cấp xã

31 74 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/07/2018, 20:21

Ngân sách nhà nước là toàn bộ các khoản thu , chi của Nhà nước được dự toán và thực hiện trong một thời gian nhất định do cơ quan có thẩm quyền quyết định để đảm bảo thực hiện các chức năng nhiệm vụ của Nhà nước. Ngân sách cấp xã thuộc một trong các cấp ngân sách địa phương. Ngân sách xã là phương tiện vật chất để chính quyền cấp xã thực hiện chức năng và nhiệm vụ của mình . Đặc biệt là trong thời đại công nghiệp hóa – hiện đại hóa , đẩy mạnh phát triển nông thôn mới thì việc vấn đề quản lý tốt ngân sách nhà nước lại càng đóng vai trò quan trọng.Vì vậy, việc quản lý có hiệu quả ngân sách nhà nước nói chung và ngân sách cấp xã nói riêng đã trở thành một vấn đề đáng được quan tâm và chú trọng.Vấn đề quản lý thu – chi ngân sách nhà nước đã và đang là một đề tài được nhiều người quan tâm và nghiên cứu. Hàng năm có rất nhiều đề tài ra đời nhằm mục đích cải tạo việc quản lý ngân sách nhà nước hiện nay. Các đề tài đã thẳng thắn chỉ ra những điểm hạn chế, tích cực khen ngợi những thành tựu của các cơ quan có thẩm quyền quản lý ngân sách nhà nước, từ đó họ mạnh dạn đề ra các giải pháp để khắc phục hạn chế , bất cập trong việc quản lý ngân sách. Trên địa bàn xã Thi Sơn cũng có một số đề tài nghiên cứu về vấn đề quản lý thu – chi ngân sách nhà nước . Mặc dù cũng đã tiếp cận được đến việc nâng cấp quản lý nhưng chưa thật sự là chìa khóa để giải quyết vấn đề quan trọng này. Vì vậy em làm đề tài này nhằm đóng góp một số ý kiến của bản thân để hoàn thiện vấn đề thu – chi ngân sách xã . Góp một phần nhỏ vào sự phát triển của xã Thi Sơn nói riêng và sự phát triển của đất nước nói chung.2.Mục đích nghiên cứu của đề tàiTrước vai trò quan trọng của việc quản lý ngân sách nhà nước nói chung và ngân sách cấp xã nói riêng trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước thì việc nghiên cứu này sẽ giúp tìm hiểu những lý luận pháp luật xoay quanh việc quản lý thu – chi ngân sách xã; thực trạng thu – chi ngân sách cấp xã tại xã Thi Sơn – huyện Kim Bảng – tỉnh Hà Nam. Từ đó chỉ ra những thành công trong việc quản lý, thực hiện thu – chi ngân sách xã ; những bất cập trong việc thu chi ngân sách cấp xã và đề ra những giải pháp giúp nâng cao hiệu quả quản lý ngân sách tại xã Thi Sơn – huyện Kim Bảng – tỉnh Hà Nam.3.Đối tượng nghiên cứuBáo cáo này đề cập đến vấn đề thu – chi ngân sách nhà nước tại xã Thi Sơn – huyện Kim Bảng – tỉnh Hà Nam.4.Phương pháp nghiên cứuĐể hoàn thành bài báo cáo này thì em có sử dụng phương pháp nghiên cứu chủ yếu là thu thập số liệu;phân tích, tổng hợp tài liệu; đánh giá, so sánh số liệu để từ đó có thể tìm ra những vấn đề cần thiết của báo cáo này.5. Kết cấu của bài: Ngoài phần mở đầu và kết luận thì kết cấu của bài bao gồm 3 chương:Chương 1: cơ sở pháp lý về thu – chi ngân sách cấp xãChương 2: Thực trạng thu – chi ngân sách nhà nước cấp xã tại xã Thi Sơn – huyện Kim Bảng – tỉnh Hà NamChương 3: các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thu – chi ngân sách nhà nước cấp xã tại xã Thi Sơn – huyện Kim Bảng – tỉnh Hà Nam MỤC LỤC / 31 LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Ngân sách nhà nước toàn khoản thu , chi Nhà nước dự toán thực thời gian định quan có thẩm quyền định để đảm bảo thực chức nhiệm vụ Nhà nước Ngân sách cấp thuộc cấp ngân sách địa phương Ngân sách phương tiện vật chất để quyền cấp thực chức nhiệm vụ Đặc biệt thời đại cơng nghiệp hóa – đại hóa , đẩy mạnh phát triển nơng thơn việc vấn đề quản tốt ngân sách nhà nước lại đóng vai trò quan trọng Vì vậy, việc quản có hiệu ngân sách nhà nước nói chung ngân sách cấp nói riêng trở thành vấn đề đáng quan tâm trọng Vấn đề quản thuchi ngân sách nhà nước đề tài nhiều người quan tâm nghiên cứu Hàng năm có nhiều đề tài đời nhằm mục đích cải tạo việc quản ngân sách nhà nước Các đề tài thẳng thắn điểm hạn chế, tích cực khen ngợi thành tựu quan có thẩm quyền quản ngân sách nhà nước, từ họ mạnh dạn đề giải pháp để khắc phục hạn chế , bất cập việc quản ngân sách Trên địa bàn Thi Sơn có số đề tài nghiên cứu vấn đề quản thuchi ngân sách nhà nước Mặc dù tiếp cận đến việc nâng cấp quản chưa thật chìa khóa để giải vấn đề quan trọng Vì em làm đề tài nhằm đóng góp số ý kiến thân để hoàn thiện vấn đề thuchi ngân sách Góp phần nhỏ vào phát triển Thi Sơn nói riêng phát triển đất nước nói chung / 31 Mục đích nghiên cứu đề tài Trước vai trò quan trọng việc quản ngân sách nhà nước nói chung ngân sách cấp nói riêng nghiệp cơng nghiệp hóa- đại hóa đất nước việc nghiên cứu giúp tìm hiểu luận pháp luật xoay quanh việc quản thuchi ngân sách xã; thực trạng thuchi ngân sách cấp Thi Sơn – huyện Kim Bảng – tỉnh Hà Nam Từ thành công việc quản lý, thực thuchi ngân sách ; bất cập việc thu- chi ngân sách cấp đề giải pháp giúp nâng cao hiệu quản ngân sách Thi Sơn – huyện Kim Bảng – tỉnh Hà Nam Đối tượng nghiên cứu Báo cáo đề cập đến vấn đề thuchi ngân sách nhà nước Thi Sơn – huyện Kim Bảng – tỉnh Hà Nam Phương pháp nghiên cứu Để hồn thành báo cáo em có sử dụng phương pháp nghiên cứu chủ yếu thu thập số liệu;phân tích, tổng hợp tài liệu; đánh giá, so sánh số liệu để từ tìm vấn đề cần thiết báo cáo Kết cấu bài: Ngoài phần mở đầu kết luận kết cấu bao gồm chương: Chương 1: sở pháp thuchi ngân sách cấp Chương 2: Thực trạng thuchi ngân sách nhà nước cấp Thi Sơn – huyện Kim Bảng – tỉnh Hà Nam Chương 3: giải pháp nhằm nâng cao hiệu thuchi ngân sách nhà nước cấp Thi Sơn – huyện Kim Bảng – tỉnh Hà Nam / 31 CHƯƠNG CƠ SỞ PHÁP VỀ THU- CHI NGÂN SÁCH CẤP 1.1 Một số khái niệm 1.1.1 Khái niệm ngân sách nhà nước Ngân sách nhà nước toàn khoản thu , chi Nhà nước dự toán thực khoảng thời gian định quan nhà nước có thẩm quyền định để bảo đảm thực chức , nhiệm vụ Nhà nước Ngân sách nhà nước bao gồm ngân sách trung ương ngân sách địa phương Ngân sách địa phương chia làm cấp theo hệ thống quyền: ngân sách cấp tỉnh, ngân sách cấp huyện ngân sách cấp Việc phân cấp ngân sách nhà nước nhằm mục đích tận thu khoản thu hợp tối đa khoản chi, tránh ỷ lại vào ngân sách cấp phát huy tối đa tinh thần chủ động sáng tạo địa phương 1.1.2 Khái niệm ngân sách cấp Ngân sách cấp thuộc ngân sách địa phương,là cấp quản cuối ngân sách nhà nước, bao gồm khoản thu nhiệm vụ chi quy định dự toán năm Hội đồng nhân dân định giao cho ủy ban nhân dân thực nhằm đảm bảo chức nhiệm vụ quyền Như ngân sách bao gồm khoản thu nhiệm vụ chi dự tốn trước thơng qua dự toán ngân sách nhà nước cấp phận tài Ủy ban nhân dân lập theo trình tự pháp luật Hội đồng nhân dân thông qua trước gửi dự toán lên ủy ban nhân cấp huyện Ngân sách có vai trò quan trọng hoạt động phát triển kinh tế - hội đó, cơng cụ để thực tốt chức nhiệm vụ / 31 1.1.3 Khái niệm thu ngân sách cấp Thu ngân sách cấp toàn khoản thungân sách cấp hưởng 100 % khoản thu phân theo tỷ lệ phần trăm ngân sách cấp ngân sách cấp trên, thu bổ sung từ ngân sách cấp Các khoản thu sở, tiền đề cho khoản chi 1.1.4 Khái niệm chi ngân sách cấp Chi ngân sách cấp ( hay gọi ngân sách xã)là tất nhiệm vụ chi bao gồm chi đầu tư phát triển chi thường xuyên nhằm bảo đảm quốc phòng, an ninh Nhà nước, chi hoạt động quan Nhà nước, Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức trị hội; chi hỗ trợ cho tổ chức trị hội - nghề nghiệp, tổ chức hội, tổ hội - nghề nghiệp thành lập theo quy định tổ chức Nhà nước giao nhiệm vụ; chi phát triển kinh tế - hội nhiệm vụ chi khác theo quy định pháp luật Các khoản chi mục tiêu hướng tới, giới hạn khoản thu Các khoản chi phải thực dựa dự toán ngân sách nhà nước cấp thông qua hàng năm, không phép chi ngồi dự tốn ngân sách nhà nước cấp Các khoản chi phải đảm bảo chi đúng, chi đủ, chi hợp tránh làm thất thoát ngân sách nhà nước 1.2Nguồn luật điều chỉnh thuchi ngân sách nhà nước cấp 1.2.1 Văn luật Luật ngân sách nhà nước 2015 quy định nội dung ngân sách nhà nước, khoản thu nhiệm vụ chi ngân sách trung ương , ngân sách địa phương, nhiệm vụ quyền hạn quan nhà nước việc dự toán thực / 31 ngân sách nhà nước,… Luật ngân sách nhà nước 2015 với nhiều điểm so với luật ngân sách nhà nước 2002, đạo luật bước ngoặt quan trọng quản ngân sách nhà nước theo hành lang pháp đầy đủ hơn, đồng hơn, phù hợp với tình hình thực tế với xu hội nhập quốc tế, góp phần quan trọng vào tiến trình cải cách tài cơng theo hướng đại 1.2.2 Văn luật Thông tư 344/2016 – TT – BTC quy định quản ngân sách hoạt động tài khác xã, phường, thị trấn Thơng tư cụ thể hóa Luật ngân sách nhà nước 2015 nhằm hướng dẫn thi hành luật ngân sách nhà nước quyền cấp Thơng tư quy định chi tiết nguồn thu, nhiệm vụ chi; quy trình quản ngân sách , phường, thị trấn tổ chức quản hoạt động tài khác Thông tư 344/2016 giúp việc quản ngân sách nhà nước cấp dễ dàng hiệu Nghị Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam bao gồm: Nghị 33/2016/NQ-HĐND ban hành quy định phân cấp nguồn thu,tỷ lệ phần trăm nguồn thu, nhiệm vụ chi cấp ngân sách địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2017- 2020 Nghị 26/2017/NQ-HĐND sửa đổi , bổ sung số nội dung quy dịnh phân cấp nguồn thu, tỷ lện phần trăm nguồn thu, nhiệm vụ chi cấp địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2017 – 2020 Hai nghị Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam quy định cụ thể quy định Nhà nước ngân sách nhà nước, phù hợp với tình hình kinh tế- hội địa phương, vạch Hai nghị giúp việc thực thuchi ngân sách nhà nước địa bàn tỉnh Hà Nam thực cách dễ dàng , xác quy định pháp luật 1.3 Nội dung pháp luật thuchi ngân sách cấp / 31 1.3.1 : Phạm vi áp dụng Nguồn thu, nhiệm vụ chi; quy trình quản ngân sách xã, phường, thị trấn (dưới gọi chung xã) tổ chức quản hoạt động tài khác 1.3.2 Đối tượng áp dụng Cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan đến ngân sách hoạt động tài khác 1.3.3 Phạm vi thuchi ngân sách Thứ nhất,Thu ngân sách nhà nước địa bàn giao quyền cấp quản lý, bao gồm: Thu từ thuế, phí, lệ phí; khoản huy động đóng góp từ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định pháp luật; thu viện trợ khơng hồn lại tổ chức quốc tế, tổ chức khác, cá nhân nước trực tiếp cho ngân sách Thứ hai,Thu ngân sách hưởng bao gồm khoản thu ngân sách nhà nước phân cấp cho ngân sách khoản huy động đóng góp từ quan, tổ chức, cá nhân nguyên tắc tự nguyện để xây dựng cơng trình kết cấu hạ tầng theo quy định pháp luật Hội đồng nhân dân định đưa vào ngân sách quản lý: a) Thu ngân sách gồm khoản thu phân cấp cho ngân sách hưởng 100%, khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) ngân sách với ngân sách cấp trên, thu bổ sung từ ngân sách cấp trên; b) Đối với khoản thu từ quỹ đất cơng ích thu hoa lợi công sản khác, không đấu thầu thu khoán lần cho nhiều năm làm ảnh hưởng đến việc cân đối ngân sách năm sau; trường hợp thật cần thiết phải thu lần cho số năm, thu nhiệm kỳ Hội đồng nhân dân xã, không thu trước thời gian nhiệm kỳ Hội đồng nhân dân khóa sau, trừ trường hợp thu đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật đất đai / 31 Thứ ba, Chi ngân sách xã, bao gồm chi đầu tư phát triển; chi thường xuyên nhằm bảo đảm quốc phòng, an ninh Nhà nước, chi hoạt động quan Nhà nước, Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức trị hội; chi hỗ trợ cho tổ chức trị hội - nghề nghiệp, tổ chức hội, tổ chức hội - nghề nghiệp thành lập theo quy định tổ chức Nhà nước giao nhiệm vụ; chi phát triển kinh tế - hội nhiệm vụ chi khác theo quy định pháp luật Thứ tư, Nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách quy định Khoản Khoản Điều Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (dưới gọi chung Hội đồng nhân dân cấp tỉnh) định 1.3.4 Nguyên tắc phân cấp quản nguồn thuchi cho ngân sách Thứ nhất, Phù hợp với phân cấp nhiệm vụ kinh tế - hội, quốc phòng, an ninh Nhà nước chức năng, nhiệm vụ quản Nhà nước xã; đồng thời phải phù hợp với đặc điểm kinh tế, địa lý, dân cư, trình độ quản quyền cấp Thứ hai, Phù hợp với việc phân cấp nguồn thu ngân sách trung ương ngân sách địa phương; phân cấp nguồn thu ngân sách cấp tỉnh ngân sách huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc thành phố trực thuộc trung ương (dưới gọi chung huyện) Thứ ba,Đối với khoản thu phân chia ngân sách trung ương ngân sách địa phương, trường hợp có phân cấp cho tỷ lệ phần trăm (%) phân chia cho ngân sách không vượt tỷ lệ phần trăm (%) phân chia cho tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Quốc hội định Riêng loại thuế, lệ phí theo quy định điểm b khoản Điều 39 Luật ngân sách nhà nước, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia cho ngân sách Hội đồng nhân dân cấp tỉnh định / 31 Thứ tư, Khi phân cấp nguồn thu cho ngân sách phải vào nhiệm vụ chi, khả thu ngân sách địa bàn; phân cấp tối đa nguồn thu chỗ, đảm bảo có nguồn thu cân nhiệm vụ chi thường xuyên chi đầu tư phát triển địa bàn theo phân cấp Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, hạn chế yêu cầu bổ sung cân đối từ ngân sách cấp Thứ năm, Trong thời kỳ ổn định ngân sách địa phương, ổn định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia khoản thu cấp ngân sách địa phương Hằng năm, khả cân đối ngân sách cấp huyện, quan có thẩm quyền định tăng thêm số bổ sung cân đối ngân sách cho ngân sách so với năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách Thứ sáu, Kết thúc thời kỳ ổn định ngân sách địa phương, vào khả nguồn thu nhiệm vụ chi ngân sách địa phương, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh xác định lại tỷ lệ phần trăm (%) phân chia khoản thu ngân sách cấp địa phương số bổ sung cân đối ngân sách (nếu có), có ngân sách 1.3.5 Nguyên tắc cân đối ngân sách Thứ nhất, Cân đối ngân sách phải bảo đảm nguyên tắc chi không vượt nguồn thu hưởng theo quy định; không vay huy động, chiếm dụng vốn tổ chức, cá nhân hình thức để cân đối ngân sách Thứ hai, Trường hợp quỹ ngân sách thiếu hụt tạm thời, sở đề nghị Ủy ban nhân dân xã, Ủy ban nhân dân cấp huyện định tạm ứng từ ngân sách cấp huyện cho ngân sách phải hoàn trả năm ngân sách Trường hợp ngân sách cấp huyện không đáp ứng được, Ủy ban nhân dân cấp huyện đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh định tạm ứng từ quỹ dự trữ tài cấp tỉnh tạm ứng ngân sách cấp phải hoàn trả năm ngân sách / 31 1.3.6 Nguyên tắc quản ngân sách Thứ nhất,Ngân sách Ủy ban nhân dân xây dựng quản lý, Hội đồng nhân dân định giám sát Thứ hai,Mọi khoản thu, chi ngân sách phải thực quản qua Kho bạc Nhà nước theo quy định Luật ngân sách nhà nước Thứ ba,Các khoản thu, chi ngân sách phải hạch toán kế toán, toán theo mục lục ngân sách nhà nước chế độ kế toán Nhà nước Thứ tư, Ngân sách phải công khai theo quy định Luật ngân sách nhà nước văn hướng dẫn 1.3.7 Nguyên tắc quản kinh phí ngân sách quan quản nhà nước thuộc ngân sách cấp ủy quyền cho Ủy ban nhân dân thực Thứ nhất, Rút kinh phí, chi tiêu đơn vị dự toán thuộc ngân sách cấp phải mở sổ sách để theo dõi riêng Thứ hai,Thực toán đơn vị trực thuộc với quan, đơn vị giao dự tốn; khơng tổng hợp vào toán ngân sách 1.3.8 Các khoản thuchi cụ thể 1.3.8.1 Nguồn thu ngân sách cấp Pháp luật khoản thu ngân sách cấp quy định Điều Thông tư 344/2016 – TT – BTC bao gồm: Thứ , khoản thu ngân sách cấp hưởng 100% ( có nghĩa khoản thu dành cho sử dụng toàn để chủ động nguồn ngân sách bảo đảm nhiệm vụ chi thường xuyên, chi đầu tư phát triển) là: Các khoản phí, lệ phí giao cho tổ chức thu theo quy định; Thu từ hoạt động nghiệp xã, 10 / 31 dân ngày cải thiện nâng cao đặc biệt tệ nạn hội đẩy lùi công tác tuyên truyền , giáo dục Đảng nhân dân Thi Sơn Chính điều kiện mà Thi Sơn – huyện Kim Bảng – tỉnh Hà Nam thuận lợi cho việc nghiên cứu đề tài quản ngân sách nhà nước cấp 2.2.1 Bộ máy quản ngân sách Hội đồng nhân dân: gồm đại biểu cử tri địa phương bầu ra, quan quyền lực địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng quyền làm chủ nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương quan cấp Ủy ban nhân dân gồm Chủ tịch, Phó chủ tịch Ủy viên Cơ quan chun mơn tài 2.1 Tình hình thu- chi ngân sách cấp Thi Sơn – huyện Kim Bảng – tỉnh Hà Nam năm 2017 2.2.1 Tình hình thu ngân sách Dự toán thu ngân sách định năm 2017 5.161.000.000, kết thực a) đạt 7.068.962.860, vượt mức 36,96 % so với dự tốn Trong đó: Các khoản thu Ngân sách hưởng 100% Thứ nhất, khoản thu phí lệ phí: dự tốn thu phí lệ phí 100.000.000 , thực tế thu 59.980.000 Như khoản thu phí lệ phí năm 2017 đạt 59,98% so với dự toán, chưa đạt mức dự toán đề Thứ hai, khoản thu từ quỹ đất cơng ích đất cơng: dự tốn thu 405.000.000, kết thu 628.531.700, kết thu từ quỹ đất cơng ích đất công vượt tiêu 55,2 % so với dự tốn Trong đó: 17 / 31 Khoản thu hoa lợi cơng sản từ quỹ đất cơng ích dự tốn thu 405.000.000, thực tế thu 371.400.700 , mức thu đạt 91.7 % dự toán ; Thu đền bù nhà nước thu hồi đất khoản thu không nằm khoản thu dự toán ngân sách nhà nước Thi Sơn mà khoản thu ngồi dự tốn nhà nước Năm 2017 , thu đền bù nhà nước thu hồi đất thu 257.050.000 Thứ ba, thu kết dư ngân sách năm trước là:631.902 Thứ tư, khoản thu khác dự toán 95.000.000, thu 105.000.000, vượt 10 % so với dự toán Trong thu phạt khoản thu nằm ngồi dự toán với kết thu 10.500.000 thu khác 94.500.000 đạt 90,47% so với dự toán khoản thu khác b) Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm với ngân sách cấp Các khoản thu vượt mức dự toán 50,32% với mức dự toán 1.875.000.000, thực tế thu 2.818.542.437 Trong bao gồm khoản thu phân chia khoản thu phân chia khác Tỉnh quy định Thứ nhất, khoản thu phân chia: Khoản thu thuế thu nhập cá nhân từ việc bán bất động sản,từ hoạt động sản xuất kinh doanh hộ cá nhân đạt 75,87% so với dự toán thu ngân sách ( dự toán: 520.000.000 – tốn:394.530.129); Thuế sử dụng đất phi nơng nghiệp vượt mức dự toán 33,74% so với dự toán ( mức dự toán : 68.000.000- toán: 90.910.200) Thuế tiêu thụ đặc biệt không đạt mức thu so với dự toán dự toán thuế tiêu thụ đặc biệt 2.000.000 , toán Thuế sử dụng đất nơng nghiệp thu từ hộ gia đình khoản thu nằm ngồi dự tốn ngân sách nhà nước với mức thu đạt 21.025.000 Lệ phí trước bạ nhà đất đạt 80,54% so với dự toán ngân sách ( dự toán : 65.000.000- toán: 52.350.400 Thứ hai, khoản thu phân chia tỉnh quy định: 18 / 31 Tiền cấp quyền sử dụng đất vượt 141,62% so với dự toán ( mức dự toán : 800.000.000- toán: 1.932.999.800; Thuế giá trị gia tăng đạt 77,87 % so với dự toán với mức dự toán 420.000.000 – toán :327.039.908; Thứ ba, thu bổ sung từ ngân sách cấp bao gồm khoản thu : thu bổ sung từ ngân sách cấp thu có mục tiêu từ ngân sách cấp khoản thu bổ sung từ ngân sách cấp khoản thu nằm dự tốn ngân sách khoản thu có mục tiêu khoản thu nằm ngồi dự tốn ngân sách: Thu bổ sung từ ngân sách cấp đạt 100% so với dự tốn Thu có mục tiêu từ ngân sách cấp thu 740.190.750; Như vậy, với nỗ lực, phấn đấu liệt Ủy ban nhân dân Thi Sơn – huyện Kim Bảng- tỉnh Hà Nam năm 2017 đạt mức thu vượt dự tốn số khoản thu chưa đạt dự toán số tổng thu vượt mong đợi Các khoản thu sở vật chất, tiền đề cho khoản chi tảng cho Ủy ban nhân dân Thi Sơn hoàn thành tốt nhiệm vụ  nhiệm vụ cấp giao phó Đánh giá thực trạng thu ngân sách Qua việc phân tích tình hình khoản thu Thi Sơn năm 2017 nêu ta nhận thấy, năm vừa qua, Đảng nhân dân Thi Sơn đạt thành tựu đáng kể, là: Một số khoản thu vượt ngồi dự tốn thu ngân sách, số khoản thu ngồi dự toán Đảng nhân dân thực nghiêm túc quy định pháp luật thu ngân sách nhà nước Thứ , khoản thu từ quỹ đất cơng ích đất cơng , Thi Sơn khơng đạt mức dự tốn mà vượt dự tốn 55,10% Kết đạt khoản thu từ quỹ đất cơng ích đất công năm 2017 cao so với năm 2016 Sở dĩ có kết quản chặt chẽ, sát quyền xã, hạn chế đáng kể sai phạm đất công Thứ hai, khoản thu đền bù nhà nước thu hồi đất khoản thu ngồi dự tốn thu ngân sách nhà nước Đây khoản tiền mà nhà nước bồi thường, hỗ trợ 19 / 31 cho người dân thuộc diện thu hồi Do năm 2017 có số diện tích đất thuộc diện thu hồi để giải phóng mặt bằng, nâng cấp tuyến đường giao thơng quốc lộ 21A nên phát sinh khoản thu Quyết toán thu năm 2017 khoản thu đền bù nhà nước thu hồi đất có giảm so với năm 2015 2016 lẽ năm 2015 2016 địa bàn Thi Sơn thực xây dựng đường , rút ngắn khoảng cách lại đến xã, thị trấn khác Năm 2017 , đường vào hoạt động ổn định Thứ ba, khoản thu khác vượt dự tốn có thêm khoản thu từ tiền phạt- khoản thu ngồi dự tốn thu ngân sách nhà nước Thứ tư, khoản thu từ tiền cấp quyền sử dụng đất hai khoản thu vượt dự toán thu ngân sách Bởi lẽ, thời buổi kinh tế phát triển nay, đời sống người dân ngày nâng cao, nhu cầu nhà ngày trú trọng, số hộ dân xin cấp quyền sử dụng đất tăng mạnh tiền thuế cấp quyền sử dụng đất tăng gấp lần so với năm 2016 Đặc biệt, thành tựu không kể đến việc thu ngân sách năm 2017 , cán nhân dân Thi Sơn thực nguyên tắc ngân sách nhà nước cách xác hiệu Có thể nhìn thấy rõ nguyên tắc thăng vận dụng cách triệt để Qua kết thuchi ngân sách năm ta thấy khoản thu lớn khoản chi, không để trường hợp khoản thu nhỏ khoản chi Bên cạnh thành tựu nêu vấn đề quản nguồn thu ngân sách nhà nước cấp năm 2017 Thi Sơn nhiều hạn chế: Đối với vấn đề thu ngân sách nhà nước năm 2017 thấy ngồi nguồn thu vượt dự tốn ngân sách nhiều nguồn thu chưa đạt dự toán Cụ thể : phí lệ phí; thu hoa lợi cơng sản đất cơng ích; thuế thu nhập cá nhân từ việc bán bất động sản, từ hoạt động sản xuất kinh doanh hộ cá nhân;,… Vậy nguyên nhân vấn đề đâu? nguyên nhân xuất 20 / 31 phát từ quản chưa chặt chẽ, nghiêm ngặt quan quyền vấn đề nguồn thu, chưa nắm bắt hết đối tượng nguồn thu Hoặc chun mơn nghiệp vụ quan tài việc tính tốn dự tốn thu cho cho năm ; Một số khoản thu chưa dự toán ngân sách nhà nước mà thực tế nguồn thu có khả trở thành nguồn thu lớn ngân sách ví dụ : thu từ hoạt động kinh tế, nghiệp; thu từ khoản đóng góp nhân dân theo quy định;… Nguyên nhân vấn đề quyền chưa có kỹ khai thác, nâng cao hiệu nguồn thu Như vậy, Đảng nhân dân Thi Sơn cần phát huy thành tựu nhanh chóng khắc phục hạn chế năm 2018 để đạt kết tốt 2.2.2 Tình hình chi ngân sách Tổng chi ngân sách Thi Sơn – huyện Kim Bảng – tỉnh Hà Nam năm 2017 : 7.056324.050 vượt 36,52 so với dự toán chi ( dự toán chi cho năm 2017 5.161.000.000) chi ngân sách nhà nước gồm chi đầu tư phát triển chi thường xuyên Thứ nhất, chi đầu tư phát triển Năm 2017 , chi đầu tư phát triển vượt mức dự toán 36,72% ( chi thực tế : 770.000.000, dự toán : 2.083.234.000) Khoản chi hoàn toàn chi đầu tư xây dựng bản, khơng có chi đầu tư phát triển khác Thứ hai, khoản chi thường xuyên Năm 2017 chi thường xuyên vượt mức dự toán 13% với dự toán chi: 4.391.000.000 , toán chi :4.961.891.550 Các khoản chi thường xuyên năm 2017 Thi Sơn chủ yếu là: chi công tác dân quân tự về, an ninh trật tự;chi nghiệp giáo dục; chi nghiệp y tế; nghiệp văn 21 / 31 hóa thơng tin; nghiệp thể dục thể thao; nghiệp truyền thanh; nghiệp kinh tế; nghiệp hội chi quản nhà nước, Đảng , đồn thể Chi cơng tác dân quân tự vệ, an ninh trật tự: toán chi 899.714.500, dự toán chi 796.000.000 – chi vượt mức dự tốn 13.03% Chi cơng tác dân qn tự vệ, an ninh trật tự bao gồm chi công tác dân quân tự vệ chi an ninh trật tự Chi công tác dân quân tự vệ chi vượt mức dự toán 18,35% với dự toán chi : 454.000.000, toán chi : 537.308.300; chi an ninh trật tự vượt mức dự toán chi 5.97% với dự toán chi : 342.000.000, toán chi: 362.406.200 Chi cho nghiệp giáo dục khoản chi có dự tốn chi 12.000.000 khơng có tốn chi Có nghĩa năm 2017 , Thi Sơn không dùng ngân sách nhà nước theo dự toán cho nghiệp giáo dục Chi nghiệp y tế có mức chi thực tế :97.203.000 vượt 38,86% so với mức chi dự toán ( chi dự toán cho nghiệp y tế 70.000.000) Chi nghiệp văn hóa thơng tin: 89.549.000 vượt mức dự toán 133,66 % ( chi dự toán cho nghiệp văn hóa thơng tin 67.000.000 Chi nghiệp thể dục thể thao : 54.770.000 vượt mức dự toán 119,08%( dự toán chi cho nghiệp thể dục thể thao 25.000.000) Chi nghiệp truyền hình :33,477.000 đạt 64,39 % dự toán chi ( dự toán chi cho nghiệp truyền hình :52.000.000) Chi nghiệp kinh tế : dự toán chi : 157.000.000 , kết chi 551.166.000, vượt tiêu dự toán 251,06% Trong năm 2017, Thi Sơn thực khoản chi chi nghiệp kinh tế chi nghiệp giao thơng với mức chi 112.902.500 đạt 88,85% dự tốn chi; chi nghiệp địa đạt 99,55 % dự tốn chi với mức chi 27.000.000 Hai khoản chi thuộc chi dự tốn, ngồi có khoản chi ngồi dự tốn nghiệp kinh tế chi nghiệp môi trường với mức chi 411.365.000 Chi nghiệp hội : 319.298.000 đạt 57,32% so với mức dự toán đề ( dự toán chi nghiệp hội 557.000.000) chi nghiệp hội năm 2017 thực chi hưu trợ cấp khác : 291.600.000 đạt 71,65 % so với dự toán; chi cho 22 / 31 hoạt động nghiệp hội khác : 27,698.000 đạt 18,47 % so với dự toán chi( mức dự toán : 150.000.000) Chi quản nhà nước, Đảng, Đoàn thể tăng so với mức dự toán 4,35% với mức dự toán : 2.622.000.000 , toán: 2.735.944.250 Trong khoản chi bao gồm: quản nhà nước với mức chi : 1.528.321.800 tăng so với mức dự toán 4.02% ;Đảng cộng sản Việt Nam : 595.370.200 vượt 4.45% so với dự toán; Chi Mặt trận tổ quốc Việt Nam: 219.460.200 vượt 7,47% so với dự tốn; chi Đồn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh : 94.195.700 vượt 9,56% so với dự toán chi; chi Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam :94.215.600 đạt 83,75% dự toán chi; Hội cựu chiến binh Việt Nam : 104.703.850 vượt 19,25% so với dự tốn; Khoản chi Hội Nơng dân Việt Nam : 91.652.900 vượt 11,09% so với dự toán; Chi cho Hội khuyến học: 6.024.000 đạt 75.30% so với dự toán; khoản chi khác : 180.769.000 vượt 447,76% dự toán chi Ngoài khoản chi ngân sách nhà nước Thi Sơn năm 2017 có chi chuyển nguồn sang năm sau 11.198.500 quỹ lương với tổng mức chi : 3.143.794.200 vượt 8,29% so với dự toán chi ( mức dự toán cho quỹ lương là: 2.930.000.000) Nói chung, khoản chi ngân sách nhà nước Thi Sơn – huyện Kim Bảng- tỉnh Hà Nam năm 2017 chủ yếu khoản chi vượt dự toán chi ngân sách năm 2017 Tuy nhiên tổng nguồn thu ngân sách đáp ứng cho khoản chi – thực tốt nguyên tắc cân ngân sách nhà nước  ( tổng thu lớn tổng chi) Đánh giá chung thực trạng chi ngân sách Qua thực trạng chi ngân sách Thi Sơn năm 2017 , nhận thấy việc quản chi Thi Sơn đạt số thành tựu: Tốc độ tăng trưởng chi đầu tư phát triển ngày trú trọng Năm 2016 năm 2017 mức chi đầu tư phát triển mức tỷ đồng 23 / 31 Mức dự toán toán chi thường xun tương đối xác, qua ta nhận trình độ khả quản Ủy ban nhân dân Thi Sơn ngày nâng cao Phần lớn khoản chi phù hợp Đặc biệt chi thường xuyên trú trọng cho chương trình nhiệm vụ mang tính chiến lược: giáo dục, y tế,… Những hạn chế vấn đề chi ngân sách nguyên nhân hạn chế đó: Đa số khoản chi năm 2017 vượt dự toán ngân sách với khoản chi vượt dự toán chi ngân sách lớn chi cho nghiệp thể dục thể thao vượt 119% Điều có nghĩa vấn đề chi ngân sách chưa tiết kiệm hiệu Quỹ lương quyền chiếm tỷ trọng lớn tổng mức chi thường xuyên( chiếm 63,4 % tổng chi thường xuyên với mức chi cho quỹ lương 3.143.794.200) Qua báo cáo tổng hợp định chi ngân sách ta thấy có số khoản chi khơng rõ ràng có tên “ chi khác” Trong khoản chi có khoản chị vượt mức dự toán lớn cụ thể khoản chi khác thuộc chi quản nhà nước, Đảng Đoàn thể vượt mức dự toán 447,78% với số tiền 180.769.000 việc dẫn đến hậu lớn việc thâm hụt ngân sách nhà nước Tổng chi báo cáo tổng hợp định chi ngân sách không tất khoản chi ghi báo cáo cộng lại Tổng chi ngân sách nhỏ tổng tất khoản chi liệt kê báo cáo Vậy , nguyên nhân vấn đề gì? Đầu tiên , phải nói đến việc quản , kiểm tra chưa sát quan có thẩm quyền dẫn đến việc báo cáo chi khơng rõ ràng, nhiều điểm hạn chế Tiếp máy quản cồng kềnh, dẫn đến việc chi tiền lương cho cán chiếm khoản chi khác lớn 24 / 31 chi thường xun Cuối cùng, phận trình độ chun mơn nghiệp vụ cán tài chưa cao , làm việc chưa thực hiệu 25 / 31 CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ THUCHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI THI SƠN – HUYỆN KIM BẢNG – TỈNH HÀ NAM 3.1 Định hướng phát triển Thi Sơn –huyện Kim Bảng – Tỉnh Hà Nam đến năm 2035 – tầm nhìn 2050 Dựa định 2255/QĐ-UBND ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng huyện Kim Bảng đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 nhận thấy phương hướng phát triển Thi Sơn là: Thứ nhất, định hướng phát triển không gian: Phát triển theo cấu trúc hữu, bám dọc liên tuyễn xã, liên tuyến huyện cụm làng; bước phát triển tập trung theo điểm , cụm điểm trung tâm Trú trọng tuyến đường quan trọng : 21A, sông Đáy, tuyến đường Thứ hai, định hướng phát triền Là trung tâm dịch vụ, du lịch trọng điểm huyện, tập trung dự án du lịch quan trọng huyện nói riêng tỉnh nói chung: Ngũ Động Thi Sơn,… Thứ ba, định hướng phát triển Đô thị Thi Sơn: Là đô thị loại V với tính chất thị cơng nghiệp, dịch vụ hậu cần công nghiệp Định hướng phát triển dịch vụ hậu cần phục vụ cho khu công nghiệp khu vực Thứ tư, định hướng phát triển hệ thống hạ tầng, hội, kinh tế Hệ thống phải cải tạo, nâng cấp, phục vụ cho hoạt động hành q trình phát triển Hồn thiện, nâng cấp mạng lưới hệ thống trường THPT, trường dạy nghề khu vực Bố trí trường xây đảm bảo bán kính phục vụ quy mơ dân số dự kiến theo quy hoạch Giai đoạn Khu công nghiệp lấp đầy Khu du lịch vào hoạt động ổn định, thị trấn hình thành , bổ sung thêm trường học để đảm bảo phục vụ nhu cầu học tập học sinh khu vực 26 / 31 Xây dựng, nâng cấp sở văn hóa để hình thành cụm văn hóa đóng vai trò vệ tinh hỗ trợ, liên kết trung tâm văn hóa tiểu vùng Tổ chức mạng lưới điểm văn hóa di tích-danh thắng, làng nghề thủ công truyền thống, nơi tổ chức sinh hoạt tín ngưỡng, lễ hội , xen kẽ với trung tâm, cụm văn hóa; ưu tiên đầu tư, nâng cấp điểm văn hóa ven tuyến giao thông quốc lộ Phát triển du lịch sông Đáy, Ngũ Động Thi Sơn , núi Cấm , chùa Thi, Tiếp tục thu hút đầu tư theo hướng sử dụng lợi cửa ngõ Như vậy, để đảm bảo thực tốt định hướng ủy ban nhân dân tỉnh đề Thi Sơn cần phải có thực tốt cơng tác quản mà trước tiên phải vấn đề quản thuchi ngân sách Thuchi ngân sách quản tốt, triệt để hoàn thành tốt nhiệm vụ đặt phát triển kinh tế , hội vùng 3.2 Giải pháp nhằm nâng cao hiệu thuchi ngân sách Qua việc tìm hiểu ưu điểm , hạn chế việc thuchi ngân sách nhà nước , em muốn đề số giải pháp nhằm nâng cao hiệu thuchi ngân sách Thi Sơn – huyện Kim Bảng – tỉnh Hà Nam 3.2.1 Về giải pháp nâng cao hiệu thu ngân sách Cần đẩy mạnh biện pháp nhằm xây dựng hệ thống quản nguồn thu Ủy ban nhân dân cần quản nguồn thu cách chặt chẽ, từ khâu lập dự toán thu đển toán Cần phải dự tốn thu theo tình hình phát triển kinh tế hội Cán cần phải nắm rõ đối tượng chịu thuế theo quy định pháp luật Thuế để tiến hành thu thuế cho xác, người, đối tượng Các khoản thu phải triệt để, tránh để tình trạng thất thoát nguồn thu Cần phải nâng cao kỹ thuật khai thác ni dưỡng nguồn thu Chính quyền cấp cần sử dụng tổng hợp kỹ hỗ trợ khai thác thu để hoạt động tổ chức khai thác thu ngân sách thực có hiệu Theo đó, cần lập kế hoạch xác định vấn đề trọng tâm khai thác nguồn thu ngân sách (mục đích 27 / 31 khoản thu gì? Làm người dân phường hiểu trí với mục đích khoản thu…) Định kỳ tổ chức tổng kết, khen thưởng động viên kịp thời tổ chức cá nhân thực tốt công tác thu ngân sách Tiếp tục nâng cao sức hấp dẫn, thu hút đầu tư tổ chức , doanh nghiệp để tăng nguồn thu cho ngân sách Tổ chức đào tạo quản tốt khoản thu cho cán tài , nâng cao sở vật chất cho phận tài để cập nhật thông tin nhất, kịp thời thay đổi nguồn thu theo quy định Nhà nước luật ngân sách nhà nướcquan có thẩm quyền cần tăng cường tra, giám sát việc quản nguồn thu Thi Sơn để kịp thời phát sai phạm xử kịp thời Đồng thời phòng chống vi phạm việc quản nguồn thu ngân sách nhà nước cấp 3.2.2 Những giải pháp nhằm nâng cao hiệu việc chi ngân sách Cần phải tổ chức quản chặt chẽ khoản chi theo nguyên tắc tiết kiệm hiệu Các khoản chi cần kiểm tra, rà soát liên tục tránh việc thu chi không cần thiết; xây dựng định mức chi phù hợp với tình hình thực tế địa phương; cần xác lập khoản thu chi ưu tiên, trọng khoản chi ưu tiên trọng để chi có hiệu quả, với mục tiêu phát triển kinh tế Đơn giản hóa máy quyền nhằm mục tiêu tiết kiệm khoản chi cho ngân sách nhà nước đảm bảo việc quản hiệu quyền Giáo dục, đào tạo đội ngũ cán tài trình độ chun môn , tăng cường khả nhận thức, nâng cao tính trách nhiệm việc quản khoản chi, nâng cao tính tự chịu trách nhiệm hành vi kết 28 / 31 Chính quyền cần phải có quy định cụ thể hóa khoản chi, tránh việc ghi chung chung tạo điều kiện cho hành vi sai phạm số phận cán thiếu trách nhiệm Cơ quan có thẩm quyền cần tăng cường tra, giám sát việc quản khoản chi quyền nhằm hạn chế ,phát xử kịp thời hành vi vi phạm quy định pháp luật quản ngân sách nhà nước 29 / 31 KẾT LUẬN Ngân sách nhà nước có vai trò quan trọng nghiệp cơng nghiệp hóahiện đại hóa; thúc đẩy phát triển kinh tế đưa đất nước tiến xa đường hội nhập quốc tế Vì vậy, vấn đề quản ngân sách nhà nước hay quản vấn đề thuchi ngân sách nhà nước vấn đề đáng quan tâm dần đổi để phù hợp với thay đổi tình hình kinh tế - hội đất nước Muốn quản tốt ngân sách nhà nước trước tiên phải quản tốt ngân sách từ cấp sở - cấp Quản tốt ngân sách nhằm hạn chế lãng phí tối đa, tiết kiệm cách triệt để sử dụng hiệu phục vụ cho nghiệp phát triển đất nước Trên sở luận xuất phát từ thời gian thực tế Ủy ban nhân dân Thi Sơn – huyện Kim Bảng – tỉnh Hà Nam, em tìm hiểu vấn đề luận xoay quanh việc quản thuchi ngân sách nhà nước Qua em thấy ưu điểm , hạn chế việc quản thuchi Thi Sơn Nội dung đề tài khái quát quy định vấn đề thuchi ngân sách xã, tình hình thuchi ngân sách cấp Thi Sơn , đề phương hướng, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quản việc thu- chi ngân sách Trong trình nghiên cứu thực đề tài, thu thập số liệu kiến thức trình độ em nhiều hạn chế nên làm nhiều thiếu sót Em kính mong nhận đóng góp từ q thầy Cuối , em xin cảm ơn chân thành đến giảng viên hướng dẫn Ủy ban nhân dân Thi Sơn tạo điều kiện cho em hoàn thành đề tài Em xin chân thành cảm ơn! 30 / 31 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Stt Tên tài liệu tham khảo Báo cáo tổng hợp chi ngân sách Thi Sơn năm 2017 Báo cáo tổng hợp thu ngân sách Thi Sơn năm 2017 Luận văn quản ngân sách nhà nước http://luanvan.net.vn/luan-van/mot-so-giai-phap-nang-cao-congtac-quan-ly-ngan-sach-xa-tren-dia-ban-tinh-bac-kan-4675/ Nghị 26/2017/NQ-HĐND sửa đổi , bổ sung số nội dung quy dịnh phân cấp nguồn thu, tỷ lện phần trăm nguồn thu, nhiệm vụ chi cấp địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2017 – 2020 Nghị 33/2016/NQ-HĐND ban hành quy định phân cấp nguồn thu,tỷ lệ phần trăm nguồn thu, nhiệm vụ chi cấp ngân sách địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2017- 2020 Quyết định 2255/QĐ-UBND ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng huyện Kim Bảng đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 Thơng tư 344/2016 – TT – BTC quy định quản ngân sách hoạt động tài khác xã, phường, thị trấn Luật ngân sách nhà nước 2015 31 / 31 ... dân xã định đưa vào ngân sách xã quản lý: a) Thu ngân sách xã gồm khoản thu phân cấp cho ngân sách xã hưởng 100%, khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) ngân sách xã với ngân sách cấp trên,... phép chi ngồi dự tốn ngân sách nhà nước cấp xã Các khoản chi phải đảm bảo chi đúng, chi đủ, chi hợp lý tránh làm thất thoát ngân sách nhà nước 1.2Nguồn luật điều chỉnh thu – chi ngân sách nhà nước. .. phương Ngân sách địa phương chia làm cấp theo hệ thống quyền: ngân sách cấp tỉnh, ngân sách cấp huyện ngân sách cấp xã Việc phân cấp ngân sách nhà nước nhằm mục đích tận thu khoản thu hợp lý tối
- Xem thêm -

Xem thêm: quản lý thu chi ngân sách nhà nước cấp xã, quản lý thu chi ngân sách nhà nước cấp xã, Đối tượng nghiên cứu

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay