Tiếp Cận Ngôn Ngữ ở Tòa Án Tiểu Bang - Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ Ban Dân Quyền

29 54 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/07/2018, 18:34

Tiếp Cận Ngơn Ngữ Tòa Án Tiểu Bang Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ Ban Dân Quyền Văn Phòng Điều Phối Chấp Hành Liên Bang Tháng Chín 2016 Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ Ban Dân Quyền Văn Phòng Phụ Tá Tổng Chưởng Lý Washington, DC 20530 Ngày 15 tháng Chín, 2016 Kính Gửi Bên Có Quyền Lợi Liên Quan Đến Tòa Án Tiểu Bang: Là Trưởng Ban Dân Quyền, tơi có đặc quyền làm việc với nhóm đồng nghiệp tận tụy thực thi luật pháp cơng lý bình đẳng hội cơng cho tất người Nhiệm vụ chúng tơi việc cung cấp dịch vụ liên bang tài trợ cho dễ tiếp cận tất người, họ nói ngơn ngữ hay thông thạo Anh ngữ đến mức Thông qua Văn Phòng Điều Phối Chấp Hành Liên Bang (FCS), Ban Dân Quyền ưu tiên vấn đề bảo vệ quyền tất người, trình độ thông thạo Anh ngữ, việc tham gia đầy đủ, có ý nghĩa cơng vào thủ tục tố tụng tòa án tiểu bang Việc cung cấp dịch vụ ngôn ngữ vô quan trọng để trì liêm hệ thống luật pháp Các trở ngại tiếp cận ngơn ngữ ảnh hưởng đến khả đánh giá xác thực tế thực thi pháp luật bình đẳng tòa án tiểu bang Các trở ngại gây rào cản bất công ngược hiến pháp tất người – từ người khiếu kiện bị cáo hình sự, nạn nhân nhân chứng – người tham gia thủ tục tố tụng tòa án, nhờ giúp đỡ từ dịch vụ chương trình tòa án Mục đích tập sách cung cấp thơng tin tổng quan ngắn gọn tầm quan trọng yêu cầu pháp lý kết cung cấp dịch vụ tiếp cận ngơn ngữ tòa án tiểu bang toàn quốc Ban ký Sáng Kiến Tiên Khởi Trợ Giúp Tiếp Cận Ngôn Ngữ Tòa Án để tập trung thực yêu cầu tiếp cận ngôn ngữ thể thức tốt tòa án Mặc dù đạt thành tựu đáng kể, khó khăn thách thức cung cấp dịch vụ tiếp cận ngôn ngữ hiệu tòa án tiểu bang đòi hỏi phải tiếp tục đại hóa, cải cách, bắt kịp với thành phần dân số ngày gia tăng quốc gia Tôi hy vọng cẩm nang hữu ích cho quý vị gặp khó khăn trở ngại cộng đồng quý vị Tại Bộ Tư Pháp, mong muốn tăng cường đẩy mạnh nhiệm vụ bảo đảm tiếp cận cơng tòa án tiểu bang qua việc khuyến khích mối quan hệ hợp tác linh hoạt với tất bên có quyền lợi liên quan, loại bỏ rào cản tiếp cận ngôn ngữ, đề cao thành phần dân cư đa dạng – vốn tảng cho phát triển vững mạnh quốc gia Trân trọng, Vanita Gupta Phụ tá Tổng Chưởng Lý TIẾP CẬN NGÔN NGỮ TẠI CÁC TỊA ÁN TIỂU BANG MỘT QUYỀN CƠNG DÂN QUAN TRỌNG Các Lĩnh Vực Chính cần Trợ Giúp Tiếp Cận Ngơn: Các Chương Trình & Dịch Vụ Tòa Án Trang Các Thủ Tục Tố Tụng Tòa Hình Sự Các Thủ Tục Tố Tụng Tòa Dân Sự Trang Trang Trình Độ Năng Các Nhân Chứng, Lực Kinh Nạn Nhân & Dịch Vụ Trợ Giúp Nghiệm Huấn Những Người Khác gơn Ngữ Miễn Phí Luyện Nhân LEP Trang Viên Trang Trang Các Nguồn Trợ Giúp: Các Ví Dụ Thi Hành Luật DOJ Trợ Giúp Chuyên Môn DOJ Trang Trang 13 Các Nguồn Trợ Giúp Khác Trang 18 Phần I Tiếp Cận Ngơn Ngữ Tòa Án Tiểu Bang: Một Quyền Công Dân Quan Trọng Ban Dân Quyền (Ban) Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ (DOJ) bảo vệ quyền công dân quyền hiến pháp tất thành viên xã hội Cơ quan thực thi điều luật liên bang nghiêm cấm phân biệt đối xử dựa sắc tộc, màu da, giới tính, tình trạng khuyết tật, tơn giáo, hồn cảnh gia đình quốc gia nơi xuất thân Văn Phòng Điều Phối Chấp Hành Liên Bang Ban (FCS), với Văn Phòng Dân Quyền Văn Phòng Chương Trình Tư Pháp DOJ quan khác, cố gắng bảo đảm việc thi hành quán hiệu Tiêu Đề VI Đạo Luật Dân Quyền ban hành năm 1964 (Tiêu Đề VI) điều luật sắc lệnh khác nghiêm cấm phân biệt đối xử chương trình hoạt động nhận ngân quỹ liên bang Thông qua Sáng Kiến Tiên Khởi Trợ Giúp Tiếp Cận Ngơn Ngữ Tòa Án, FCS bảo vệ quyền tất người, nguồn gốc quốc gia, khả nói tiếng Anh, tham gia có ý nghĩa vào thủ tục tố tụng tòa án tiểu bang, phù hợp với điều khoản quy định cấm phân biệt đối xử Tiêu Đề VI quy chế A Giới thiệu Các hệ thống tòa án tồn để mang lại cơng lý Nếu sách thủ tục tòa án tiểu bang hạn chế gây trở ngại vô lý đến khả lên tiếng số nhóm định, sách thủ tục làm xói mòn tính thống tòa án Những người làm việc hệ thống tòa án tiểu bang qua hệ thống này—trong bao gồm thẩm phán, luật sư, thư ký, thơng dịch viên, nhân viên tòa án—đều có chung nhiệm vụ, trì giữ vững tính thống hệ thống pháp luật ngăn ngừa thực thi công lý sai Nhiệm vụ bao gồm bảo đảm cung cấp dịch vụ ngôn ngữ chất lượng cần phép người có trình độ Anh ngữ hạn chế nhận dịch vụ tham gia thủ tục tố tụng tòa án Nói đơn giản là, việc thơng dịch chuyển ngữ tài liệu vô quan trọng để giúp người dân tiếp cận có ý nghĩa hệ thống tòa án để trì liêm hệ thống pháp luật Các vụ xử tòa thường xếp chặt chẽ căng thẳng, đòi hỏi phải sử dụng thuật ngữ chuyên ngành Nếu không lưu ý kỹ đến việc cung cấp dịch vụ ngôn ngữ hiệu quả, nhiều người đối mặt với qui trình pháp lý gây trở ngại bất công trái hiến pháp khả tham gia đầy đủ vào thủ tục tố tụng họ Đồng thời, việc phụ thuộc vào lời chứng không chuyển ngữ chuyển ngữ sai từ nhân chứng không thông thạo Anh ngữ từ tài liệu chuyển ngữ khơng thích hợp, ảnh hưởng đến khả phán thực thi cơng lý tòa án “Khi hệ thống tòa án khơng cung cấp thơng dịch viên có trình độ cho người dân có trình độ Anh ngữ hạn chế vụ kiện dân sự, họ bảo vệ họ, họ bảo vệ nhà mình, họ khơng thể bảo vệ an tồn thân Tòa án bị ảnh hưởng người dân niềm tin vào hệ thống pháp luật Xã hội bị ảnh hưởng luật lệ xã hội thi hành được: điều luật bảo đảm mức lương tối thiểu, điều luật nghiêm cấm bạo hành gia đình trục xuất bất hợp pháp khơng thể thi hành được.” – Chánh Án Eric T Washington, District of Columbia, Tòa Kháng Cáo Các Xu Hướng Phát Triển Dân Số Với Nhu Cầu Cần Tòa Án Cung Cấp Dịch Vụ Trợ Giúp Ngôn Ngữ Rõ ràng có liên kết nguồn gốc quốc gia, ngơn ngữ trình độ nghe, nói, đọc, viết Anh ngữ hạn chế (hay gọi trình độ thơng thạo Anh ngữ hạn chế).4 Việc có trình độ thơng thạo Anh ngữ hạn chế hay gọi “LEP”, bên nhân chứng tòa án khơng phải yếu tố Kể từ người Châu Âu đặt chân đến quốc gia này, di trú phần trải nghiệm sống Hoa Kỳ Như minh họa bảng sau, cộng đồng di dân sinh nước so với cư dân Hoa Kỳ tăng vòng 40 năm qua, từ mức thấp kỷ lục vào năm 1970.5 Mức Phần Trăm Dân Số Sinh Ra Nước Ngoài: 1970-2014 Trong hai mươi lăm năm qua, số lượng người LEP Hoa Kỳ tăng gần gấp đôi lên 25 triệu người Những thay đổi nhân diễn khắp Hoa Kỳ Bởi vậy, di dân hệ học Anh ngữ, liệu từ Cục Điều Tra Dân Số Hoa Kỳ cho thấy nhu cầu cần dịch vụ ngôn ngữ lớn Trong năm 2013, phần ba số quận nơi cư ngụ 1,000 cư dân LEP, phần năm quận có 5% cư dân xác định LEP Tổng Dân Số LEP Hoa Kỳ từ năm 1980 đến 2014 Ví dụ, giai đoạn từ 1990 đến 2012, dân số LEP Alabama, Oklahoma, Nevada tăng gấp đôi 10 Những nơi Columbia, South Carolina, Dallas/Fort Trong năm 2013, phần ba số quận nơi Worth/Arlington, khu vực Texas có mức tăng 200% cư ngụ 1,000 cộng đồng LEP 11 Ở số khu vực, dân số LEP cư dân LEP, tăng thành phần dân số khơng phải LEP phần năm quận có giảm Ví dụ, khu vực Scranton/Wilkes-Barre/Hazleton, 5% cư dân Pennsylvania, thành phần dân số LEP tăng 71% xác định LEP thành phần dân số LEP giảm 12.5%.12 Các thay đổi thành phần dân số khiến tòa án tiểu bang toàn quốc phải sử dụng dịch vụ thông dịch, chuyển ngữ tài liệu dịch vụ trợ giúp ngôn ngữ khác để đáp ứng nhu cầu cộng đồng nơi họ phục vụ Luật Yêu Cầu Phải Cung Cấp Dịch Vụ Trợ Giúp Ngơn Ngữ Cần phải tìm cách thức khắc phục hiệu trở ngại ngôn ngữ để giữ gìn tồn vẹn hệ thống pháp lý Luật liên bang yêu cầu việc Nhiều tòa án tiểu bang liên bang đồng ý thủ tục tố tụng hình sự, bị đơn LEP quyền có thơng dịch viên trợ giúp theo Hiến Pháp Hoa Kỳ 13 Ngoài ra, tòa án tiểu bang nhận trợ cấp tài chánh liên bang, Tiêu Đề VI quy chế áp dụng tiêu đề nghiêm cấm phân biệt đối xử dựa sắc tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia tất dịch vụ chương trình tòa án, cho dù hình sự, dân hay hành chánh 14 Tòa Tối Cao Pháp Viện xác nhận việc nghiêm cấm phân biệt đối xử dựa nguồn gốc quốc gia theo Tiêu Đề VI bao gồm việc phân biệt đối xử người LEP lý ngơn ngữ.15 Điều có nghĩa tòa án nhận trợ cấp liên bang phải áp dụng biện pháp hợp lý để bảo đảm trình độ thông thạo Anh ngữ hạn chế không gây trở ngại tới khả hầu tòa giao tiếp hiệu người tòa Vào tháng Tám năm 2000, Tổng Thống ban hành Sắc Lệnh 13166: Tăng Cường Tiếp Cận Dịch Vụ cho Những Người Có Trình Độ Thơng Thạo Anh Ngữ Hạn Chế Lệnh yêu cầu quan liên bang phải bảo đảm bên nhận trợ cấp liên bang chấp hành Tiêu Đề VI có biện pháp hợp lý để giúp người LEP tiếp cận hiệu dịch vụ chương trình nhận tài trợ liên bang 16 Vào năm 2002, Bộ Tư Pháp ban hành thị yêu cầu bên nhận ngân quỹ liên bang nói rõ ý nghĩa trợ giúp tiếp cận hiệu quả, kể tòa án tiểu bang 17 Từ đến nay, Bộ Tư Pháp cung cấp công cụ lập kế hoạch trợ giúp chuyên môn dẫn thêm cho tòa án, đồng thời tiến hành điều tra hợp tác để cố gắng cải tiến dịch vụ trợ giúp ngôn ngữ cho người LEP sử dụng tòa án “[C]húng tơi thấy người giao tiếp hiệu tiếng Anh giải hiệu vấn đề hình coi vắng mặt phiên xử khơng có thơng dịch viên *** Chúng tơi nhắc tòa án rằng, bên nhận ngân quỹ liên bang, hệ thống tòa án tiểu bang có nghĩa vụ giúp người ‘có trình độ thông thạo Anh ngữ hạn chế’ tiếp cận hiệu tòa án để chấp hành Điều Luật VI Đạo Luật Dân Quyền ban hành năm 1964 Tất tòa án phải trọng bảo vệ quyền người không nói tiếng Anh” – Vụ việc Ling kiện Tiểu Bang, Tòa Tối Cao Pháp Viện Georgia, 2010 18 Vào năm 2010, Ban Dân Quyền công bố Sáng Kiến Tiên Khởi Trợ Giúp Tiếp Cận Ngơn Ngữ Tòa Án, ban hành thư gửi quản trị viên trưởng ban tư pháp tòa án tiểu bang để nói rõ yêu cầu trợ giúp tiếp cận hiệu cho người LEP tòa án nhận trợ cấp tài chánh liên bang 19 Kể từ đó, Ban Văn Phòng Dân Quyền Văn Phòng Chương Trình Pháp Lý Bộ Tư Pháp làm việc với tòa án tiểu bang theo nhiều hình thức nhằm bảo đảm cá nhân LEP tham gia ý nghĩa vào thủ tục tố tụng tòa án, sử dụng hệ thống tòa án, tiếp cận dịch vụ tòa án Do đó, hệ thống tòa án tiểu bang tồn quốc thiết lập sách kế hoạch giúp cải thiện đáng kể việc cung cấp dịch vụ trợ giúp ngơn ngữ tòa án họ 20 Mười sáu năm sau Sắc Lệnh 13166 ban hành, Bộ Tư Pháp tiếp tục khẳng định cam kết bảo đảm người LEP tham gia ý nghĩa vào hoạt động chương trình liên bang tài trợ Các dịch vụ trợ giúp ngơn ngữ tồn diện tòa án tiểu bang vô quan trọng người LEP sử dụng tòa án vấn đề ưu tiên Ban Dân Quyền Bộ Tư Pháp làm việc với tòa án tiểu bang để cải tiến chương trình họ, thơng qua việc hợp tác, điều tra, chấp hành tự nguyện, trường hợp thỏa thuậnđược việc tự nguyện chấp hành, thông qua ban hành thư định tham gia hoạt động giám sát thi hành Thông qua công việc này, với nhà lãnh đạo tòa án tiểu bang, hiệp hội luật sư, bên có quyền lợi liên quan, thay đổi diễn ra: bắt đầu có đồng thuận tầm quan trọng dịch vụ ngôn ngữ, tòa án tiểu bang tồn quốc có nhiều tiến đáng khen ngợi, bắt đầu có nhiều cơng cụ nguồn lực cho tòa án tiểu bang nỗ lực củng cố chương trình tiếp cận ngôn ngữ họ B Dịch Vụ Ngơn Ngữ Tạo Nên Sự Khác Biệt Các tòa án tiểu bang cung cấp dịch vụ trợ giúp ngơn ngữ theo nhiều hình thức, bao gồm thông dịch, chuyển ngữ tài liệu dịch vụ song ngữ Thơng dịch nghe thơng tin nói ngơn ngữ chuyển thơng tin sang ngơn ngữ khác miệng cho giữ nguyên ý nghĩa Tùy thuộc vào tính chất giao tiếp, dịch vụ thơng dịch cung cấp qua thông dịch viên trực tiếp, điện thoại video từ xa Ngồi ra, nhân viên song ngữ cung cấp dịch vụ trợ giúp ngôn ngữ số tình tiếp xúc, chẳng hạn giao tiếp bàn nhân viên hành chánh với nhân viên an ninh Trong trường hợp này, nhân viên song ngữ nói chuyện trực tiếp với người LEP ngơn ngữ người Chuyển ngữ tài liệu lấy thông tin viết ngôn ngữ chuyển thơng tin dạng văn sang ngơn ngữ khác mà giữ nguyên ý nghĩa Chuyển ngữ tài liệu thường cần thiết cho biển báo bên bên ngồi phòng tòa án, cho thư từ tòa án gửi cho người LEP, cho mẫu đơn tài liệu khác tòa án mà người LEP cần phải điền để tham gia thủ tục tố tụng tòa án Dưới số ví dụ mô tả nhu cầu cần dịch vụ trợ giúp ngơn ngữ hiệu tòa án tiểu bang hậu tòa án khơng cung cấp dịch vụ Các Chương Trình Dịch Vụ Tòa Án Việc cung cấp dịch vụ ngơn ngữ phòng xử án vơ quan trọng, nhiên tòa án khơng dừng lại nhiệm vụ tổ chức điều trần phiên xử Có văn phòng lục sự, trung tâm trợ giúp, biển báo, website, mẫu điền, nhiều dịch vụ tòa án khác Đơi khi, tòa án định luật sư, bác sĩ tâm lý, chuyên gia hòa giải, chuyên gia khác, người cần dịch vụ ngôn ngữ để giúp họ giao tiếp với người LEP Việc cung cấp dịch vụ ngôn ngữ môi trường vơ quan trọng Nếu khơng có dịch vụ trợ giúp ngơn ngữ thích hợp thủ tục rõ ràng để nhân viên tòa án chấp hành bên ngồi phòng xử án, người LEP không áp dụng bước cần thiết để khởi xướng tham gia thủ tục tố tụng tòa án tiểu bang với tư cách bên liên quan nhân chứng Một người LEP khơng đọc hiểu biển báo thông báo cần thiết để lại khu tòa án tới tòa thủ tục tố tụng Một người LEP khơng giao tiếp với nhân viên văn phòng lục luật sư tòa án định, có điền giấy tờ cần thiết, tham gia hòa giải, tham gia chương trình điều trị, thăm viếng đánh giá theo quy định bắt buộc tòa án Các tình khác xa với sách Trong thăm dò ý kiến Trung Tâm Quốc Gia trợ giúp Tòa Án Tiểu Bang tiến hành, hai phần ba sở điều trị cung cấp dịch vụ cộng đồng tiếp nhận người LEP phải tham gia chương trình họtheo lệnh tòa , 41% thường xuyên từ chối phục vụ người 21 Nếu khơng có dịch vụ ngơn ngữ thích hợp, tòa án cho biết phải hướng dẫn người LEP chờ phòng sảnh tòa án có người nói ngôn ngữ họ tới, yêu cầu người LEP với người bạn thành viên gia đình biết nói tiếng Anh đến tòa án 22 Một thẩm phán quận mô tả hậu việc không cung cấp dịch vụ ngôn ngữ hoạt động tòa án sau: “Nhiều người chí khơng thể qua cánh cửa phòng xử án Họ không hiểu giấy tờ, họ không nộp hồi âm, họ vi phạm” 23 "Quyền có thông dịch viên trợ giúp quyền bản, nhiên, dựa quan điểm bị cáo đối mặt với quỷ Kafkaesque nghi thức khơng thể hiểu kết thúc trừng phạt."” – Vụ việc Hoa Kỳ kiện Carrion, Tòa Kháng Cáo Lưu Động thứ nhất, 1973 24 Các Thủ Tục Tố Tụng Tòa Án Hình Sự Một thơng dịch viên có trình độ tòa án cung cấp quan trọng để bị cáo phạm tội hình LEP diện tham gia hiệu thủ tục buộc tội 25 Việc từ chối cung cấp dịch vụ thông dịch chuyển ngữ tài liệu kịp thời cho bị cáo ảnh hưởng đến đời, tự tài sản người Ngồi ra, không cung cấp dịch vụ thông dịch chuyển ngữ tài liệu thích hợp cho bị cáo phòng xử án hoạt động giao tiếp liên quan, dẫn đến án phạt án khơng xác Ví dụ, bị cáo LEP hầu tòa với người thơng dịch ơng ta thu xếp nói ơng ta khơng thể đọc viết tiếng Anh Tòa án biết ông ta ký nhiều chưa chuyển ngữ giấy từ bỏ quyền bị cáo, chấp nhận lời thú tội ơng ta Sau đó, bị cáo kiến nghị xin rút lại lời thú tội ơng ta, viện lý phần ơng ta không hiểu đưa lời thú tội Một phần thực tế văn từ bỏ quyền chưa chuyển ngữ, tòa án chấp thuận kiến nghị ơng ta 26 Các Thủ Tục Tố Tụng Tòa Án Dân Sự Các thủ tục tố tụng dân giải nhiều dạng tranh chấp ảnh hưởng đến khía cạnh quan trọng đời tài sản người Các điều tra Bộ Tư Pháp phát nhiều trường hợp việc thiếu dịch vụ trợ giúp ngơn ngữ thủ tục tố tụng dân thực hủy hoại đời cá nhân gia đình Trong trường hợp, người phụ nữ LEP cố gắng có lệnh bảo vệ sau chồng bà ta bị cáo buộc công bà ta Trong buổi điều trần, tòa án từ chối cung cấp người thơng dịch cho bà ta Do đó, tòa án khơng hiểu bà ta cuối hủy vụ kiện.27 Trong diễn biến khác, phụ nữ LEP hầu tòa vụ kiện đề nghị trục xuất Tòa không cung cấp thông dịch viên nên bà ta giao tiếp với tòa án hiểu thủ tục Người LEP bị trục xuất thời gian diễn thủ tục mà khơng hiểu chuyện xảy 28 Ngay buổi điều trần phúc lợi trẻ em, thông dịch viên lúc đáp ứng có yêu cầu Trong ví dụ, tòa án khơng đáp ứng thơng dịch viên cho người mẹ LEP gặp khó khăn việc giao tiếp với tòa án hiểu phần biện luận luật sư phía bên vụ kiện quyền giám hộ Người mẹ bà ta quyền giám hộ nói chuyện với nhân viên quan dịch vụ trẻ em sau buổi điều trần kết thúc 29 Các Nhân Chứng, Nạn Nhân LEP Người Khác Những người LEP hầu tòa, khơng với tư cách bên kiện tụng hay bị cáo phạm tội hình sự, mà nhân chứng Nếu thiếu dịch vụ ngơn ngữ thích hợp cho người LEP, việc ảnh hưởng nghiêm trọng đến vụ kiện quyền lợi người LEP không bảo vệ trực tiếp Ví dụ, phần chứng thực nhân chứng LEP ảnh hưởng đến kết vụ kiện hai bên nói tiếng Anh Nếu tòa án không cung cấp dịch vụ trợ giúp ngôn ngữ hiệu quả, định hủy hoại chứng đẩy kết có lợi cho bên so với bên Trong thủ tục tố tụng hình sự, việc thơng dịch khơng xác dẫn đến thực thi công lý sai khiến cộng đồng có nguy bị ảnh hưởng Trong vụ kiện năm 2013, nạn nhân bị hãm hiếp LEP làm chứng chống lại kẻ bị cáo buộc cơng ta, nói với tòa án ta hiểu rõ tiếng Anh yêu cầu thơng dịch viên Thay cung cấp thơng dịch viên, thẩm phán yêu cầu luật sư nhắc lại câu hỏi theo cách khác tiếp tục buổi tố tụng Do đó, nạn nhân cung cấp thơng tin chứng thực không thỏa đáng, thẩm phán bác bỏ cáo buộc thủ phạm công cô ta Sáu tháng sau, bị cáo bị bắt hãm hiếp dã man em gái mười lăm tuổi.30 Tòa án cần cung cấp thông dịch viên cho người LEP khác có quan tâm đến vụ kiện, bao gồm phụ huynh người giám hộ nạn nhân, người làm chứng bên tuổi vị thành niên “Chúng ta biết việc nguồn trợ cấp tăng thêm gánh nặng cho tòa án địa phương Tuy nhiên hội để người giao tiếp hiệu ý nghĩa thủ tục tố tụng tòa án để tham gia dịch vụ tòa án nguyên tắc pháp luật phải giữ gìn, việc gây khó khăn tài chánh quyền địa phương.” – Văn Phòng Hành Chánh Quản Lý Tòa Án Washington, 2015 31 Tầm Quan Trọng Dịch Vụ Trợ Giúp Ngơn Ngữ Miễn Phí Điều quan trọng tòa án khơng tạo gánh nặng cho bên cách yêu cầu bên phải trả chi phí cần thơng dịch viên tòa án, cách làm chứa đầy vấn đề rắc rối Việc cung cấp thơng dịch viên có trình độ để trợ giúp miễn phí cho bên có lợi cho tất bên liên quan Một người LEP phải trả tiền cho thông dịch viên tham gia thủ tục tố tụng chịu nhiều gánh nặng tài chánh để theo đuổi vụ kiện người LEP 32 Việc tính lệ phí dịch vụ trợ giúp ngơn ngữ khiến người LEP không muốn sử dụng thông dịch viên, khuyến khích họ tìm cách Tiểu Bang Hawaii hợp tác làm việc với Ban để thực nhiều điểm cải tiến dịch vụ thông dịch chuyển ngữ tài liệu cung cấp tòa án Vào năm 2013, Ban ban hành khuyến cáo khắc phục trở ngại tồn đọng, làm việc với đại diện tòa án để thiết lập khung thời gian thích hợp để đạt mục tiêu Ngồi ra, Hệ Thống Tòa Án Tiểu Bang Hawaii đã: • Ban hành sách quy định rõ ràng tòa án cung cấp cho tất cá nhân LEP dịch vụ thơng dịch tòa án có trình độ miễn phí tất thủ tục tố tụng tòa án, dịch vụ trợ giúp ngôn ngữ cung cấp miễn phí hoạt động tòa án; • Tu hệ thống phân cơng thơng dịch viên tòa án cải tiến nội dung huấn luyện quy trình phân cơng thơng dịch viên cho thơng dịch viên thẩm phán; • Cam kết thiết lập hệ thống khiếu nại dịch vụ trợ giúp ngơn ngữ; • Thắt chặt quản lý việc cung cấp dịch vụ trợ giúp ngôn ngữ 49 Vào tháng Ba 2015, Ban kết thúc tra xem xét tòa án tiểu bang Hawaii, 50 Trưởng Ban Tư Pháp Recktenwald nói rằng: “Chúng tơi cam kết cung cấp dịch vụ tốt cho người sử dụng tòa án khơng nói tiếng Anh ngơn ngữ mẹ đẻ Hệ Thống Tòa Án Tiểu Bang Hawaii cung cấp dịch vụ cho người có trình độ Anh ngữ hạn chế vụ khiếu kiện miễn phí Tơi tự hào mà chúng tơi đạt được” Giám Đốc Chương Trình Tòa Án ghi nhận: “Chúng tơi cám ơn lãnh đạo, hỗ trợ dẫn Bộ Tư Pháp Chúng mong tiếp tục làm việc với Bộ Tư Pháp để tiếp tục bảo đảm tiếp cận có ý nghĩa hoạt động tòa án” 51 B Hoạt Động Thực Thi Ban Khi thấy bên nhận Tiêu Đề VI, Bộ Tư Pháp áp dụng nhiều bước để bảo đảm việc chấp hành, bắt đầu việc ban hành phán vi phạm Ví dụ, vào tháng Ba 2012, sau nhiều lần cố gắng đạt giải pháp tự nguyện không thành công, Bộ Tư Pháp ban hành thư phán Văn Phòng Hành Chánh phụ trách Tòa Án Sở Tư Pháp North Carolina (NCAOC) có hành động phân biệt đối xử có hệ thống liên quan đến nguồn gốc quốc gia khơng tạo điều kiện tiếp cận có ý nghĩa thủ tục tố tụng hoạt động tòa án cho cá nhân LEP 52 Thư nói NCAOC khơng đồng ý khắc phục điểm vi phạm, DOJ có biện pháp khiếu kiện để bắt buộc phải chấp hành 53 Vì kể từ ban hành thư nói trên, NCAOC cố gắng giải khiếu nại bảo đảm việc tiếp cận ý nghĩa hệ thống tòa án cho người LEP Có thể cắt nguồn trợ cấp tài chánh liên bang áp dụng biện pháp khác để thi hành luật pháp thuyết phục chấp hành tự nguyện.54 Các đường liên kết sau thỏa thuận nghị mà Ban ký với nhiều tòa án tiểu bang để giải khiếu nại tình trạng có sẵn dịch vụ trợ giúp ngơn ngữ 12 • Ban Tư Pháp Colorado, thư thỏa thuận (ngày 28 tháng Sáu, 2011) - go.usa.gov/cRSRw (bằng tiếng Anh) • Hệ Thống Tòa Án Hawaii, thư đóng hồ sơ chấp nhận (ngày 24 tháng Ba, 2015) go.usa.gov/cRSX4 (bằng tiếng Anh) • Tòa Án Kentucky, thỏa thuận thương lượng (ngày 22 tháng Sáu, 2016) - go.usa.gov/xcyBW (bằng tiếng Anh) • Tòa Thượng Thẩm Quận King, WA, thư đóng hồ sơ xác nhận (ngày tháng Mười Hai, 2015) - go.usa.gov/xcyBF (bằng tiếng Anh) • Chi Nhánh Tòa Án Maine, thư thỏa thuận sơ (ngày 29 tháng Chín, 2008) go.usa.gov/cRSP3 (bằng tiếng Anh) • Tòa Thượng Thẩm Quận Mohave, AZ, thư đóng hồ sơ xác nhận (ngày 11 tháng Năm, 2015) - go.usa.gov/cn3Uw (bằng tiếng Anh) • Hệ Thống Tòa Án New Jersey, thư đóng hồ sơ (ngày tháng Tư, 2014) - go.usa.gov/cRSRB (bằng tiếng Anh) • Hệ Thống Tòa Án Rhode Island, thỏa thuận thương lượng (ngày tháng Tư, 2014) go.usa.gov/cRSN9 (bằng tiếng Anh) C Trợ Giúp Kỹ Thuật Ban Các đường liên kết cung cấp công cụ tài liệu hướng dẫn Ban, nói rõ trách nhiệm trợ giúp ngôn ngữ bên nhận trợ cấp liên bang theo Tiêu Đề VI giúp tòa án cố gắng cải tiến dịch vụ ngơn ngữ họ • Cơng Cụ Trợ Giúp Kỹ Thuật Lập Kế Hoạch Cung Cấp Dịch Vụ Trợ Giúp Ngơn Ngữ cho Tòa Án (tháng Hai 2014) - go.usa.gov/xDMDR (bằng tiếng Anh) • Thư Chỉ Dẫn Dịch Vụ Trợ Giúp Ngơn Ngữ cho Tòa Án Tiểu Bang từ Phó Tổng Trưởng Lý phụ trách Dân Quyền (ngày 16 tháng Tám, 2010) - go.usa.gov/x3tV4 (bằng tiếng Anh) • Hướng Dẫn Bộ Tư Pháp cho Bên Nhận Trợ Cấp Tài Chánh Liên Bang Quy Định Cấm Tiêu Đề VI Phân Biệt Đối Xử dựa Nguồn Gốc Quốc Gia Ảnh Hưởng Đến Những Người có Trình Độ Anh Ngữ Hạn Chế, 67 Quy Chế Liên Bang 41,455 (ngày 18 tháng Sáu, 2002) - go.usa.gov/cRSBG (bằng tiếng Anh) Để biết nguồn tài nguyên khác trợ giúp ngôn ngữ cho tòa án tiểu bang, tới LEP.gov (bằng tiếng Anh), ngân hàng mạng dịch vụ LEP ngôn ngữ cho quan liên bang, bên nhận ngân quỹ liên bang, bên sử dụng chương trình liên bang nhận trợ cấp liên bang, bên có quyền lợi liên quan khác 13 Phần III Sự Đồng Thuận Quốc Gia Mới “Để người quyền hưởng công lý bình đẳng, để tòa án hồn thành nhiệm vụ cung cấp cơng lý bình đẳng cho tất người, hệ thống tòa án phải thiết lập hệ thống dịch vụ thơng dịch có trình độ cho người khơng nói tiếng Anh có trình độ thơng thạo Anh ngữ hạn chế Lời hứa công lý cho tất người phải hỗ trợ lời cam kết cung cấp cho tất người sử dụng hệ thống tòa án phương tiện để giao tiếp hiểu biết thực sự, qua giọng nói ấp úng vơ nghĩa” – Hội Nghị Các Quản Trị Viên Tòa Án Tiểu Bang 55 Trong vài năm vừa qua, đạt đồng thuận tồn quốc tầm quan trọng khơng thể thiếu dịch vụ trợ giúp ngôn ngữ thủ tục tố tụng hoạt động tòa án tiểu bang Phù hợp với nguyên tắc Sáng Kiến Tiên Khởi Trợ Giúp Tiếp Cận Ngơn Ngữ Tòa Án Bộ Tư Pháp, tổ chức luật sư tòa án đồng ý dịch vụ trợ giúp ngơn ngữ tồn diện tòa án Vào năm 2012, Hiệp Hội Luật Sư Hoa Kỳ (ABA) thức công nhận người LEP tiếp cận hệ thống tòa án trừ tòa cung cấp dịch vụ trợ giúp ngơn ngữ có trình độ để giúp họ hiểu diễn tòa án để người khác hiểu họ 56 Để giải vấn đề này, ABA, với trợ giúp Bộ Tư Pháp nhiều bên có quyền lợi liên quan, phổ biến tiêu chuẩn Trợ Giúp Ngôn Ngữ Tòa Án để giúp tòa án thiết kế thực hệ thống trợ giúp ngơn ngữ tồn diện để đáp ứng nhu cầu cộng đồng nơi họ phục vụ 57 ABA khuyến khích tất tòa án tòa án xét xử thông qua kế hoạch thực tiêu chuẩn 58 Hội Nghị Các Trưởng Ban Tư Pháp (CCJ) Hội Nghị Các Quản Trị Viên Tòa Án Tiểu Bang (COSCA) đóng góp nhiều ý kiến tiêu chuẩn, hai tổ chức thông qua nghị hỗ trợ tiêu chuẩn đó.59 Vào năm 2012, lãnh đạo Trung Tâm Quốc Gia Tòa Án Tiểu Bang (NCSC), khoảng ba trăm nhà lãnh đạo tòa án từ bốn mươi chín tiểu bang, District of Columbia, ba lãnh thổ gặp gỡ Hội Nghị Thượng Đỉnh Quốc Gia Tiếp Cận Ngơn Ngữ Tòa Án để thể ủng hộ họ việc cung cấp dịch vụ ngôn ngữ khu vực tài phán họ, nhận diện khó khăn trở ngại việc tạo điều kiện tiếp cận có ý nghĩa cho đối tượng LEP, thiết lập giải pháp khắc phục khó khăn trở ngại xác định 60 Vào năm 2013, NCSC ban hành Lệnh Kêu Gọi Hành Động Toàn Quốc, 14 dựa kết Hội Nghị Thượng Đỉnh cách quy định bước mà tiểu bang sử dụng để định hướng việc thực cải tiến dịch vụ trợ giúp ngôn ngữ họ 61 “Không thể giao tiếp khác biệt ngôn ngữ ảnh hưởng đến chức hoạt động tòa án hiệu phán quyết, thủ tục tố tụng bị trì hỗn, hồ sơ tòa án khơng đầy đủ để đáp ứng tiêu chuẩn pháp lý, lệnh tòa án khơng thi hành phán buộc tội bị bác bỏ, bị cáo bên khác hiểu người khác người khác hiểu họ thủ tục tố tụng.” – Các Tiêu Chuẩn Trợ Giúp Ngơn Ngữ Tòa Án Hiệp Hội Luật Sư Hoa Kỳ 62 Các sách cách thức thực tiểu bang ngày phản ánh tiêu chuẩn Kể từ năm 2010, nhiều tiểu bang cải tiến việc tiếp cận hệ thống tòa án cho cá nhân LEP Ví dụ, Nebraska thông qua điều luật rõ ràng quy định cá nhân LEP khơng phải trả chi phí thơng dịch tòa án 63 New Mexico đề nghị tất tòa án tiểu bang phải thực kế hoạch trợ giúp ngơn ngữ, có chun gia trợ giúp ngơn ngữ song ngữ hỗ trợ ngơn ngữ hiệu bên ngồi phòng xử án, thiết lập tiêu chuẩn nhằm bảo đảm cung cấp dịch vụ ngôn ngữ chất lượng cho chương trình tòa án u cầu thực hiện.64 Vào năm 2013, Tòa Án Tối Cao New Hampshire ban hành lệnh phê chuẩn Kế Hoạch Dịch Vụ Ngôn Ngữ Chi Nhánh Tòa Án New Hampshire 65 Vào năm 2014, Tòa Thượng Thẩm District of Columbia ban hành lệnh nêu rõ sách tòa án “cung cấp dịch vụ thông dịch cho tất người khiếm thính khơng nói tiếng Anh có trình độ thơng thạo Anh ngữ hạn chế để tham gia thủ tục tố tụng tòa án liên quan đến vụ kiện tất phân ban Tòa Thượng Thẩm, đài thọ chi phí cho dịch vụ đó, trừ bên tham gia từ chối sử dụng dịch vụ đó” 66 Trung Tâm Quốc Gia Tiếp Cận Tòa Án (NCAJ) xác định trợ giúp ngôn ngữ bốn yếu tố đánh giá thăm dò ý kiến phương thức thực sách trợ giúp tiếp cận ngơn ngữ hệ thống tòa án tiểu bang 67 NCAJ thiết lập số tòa án, qua xếp hạng kết hoạt động tiểu bang theo điểm đánh giá sau dựa mức độ luật lệ, quy chế, sách phương thức thực tiểu bang giúp tiếp cận hệ thống tòa án.68 Dữ liệu thu thập được NCAJ sử dụng để cung cấp cho tiểu bang điểm đánh giá cho biết kết hoạt động tiểu bang theo thang điểm 100; điểm cao có nghĩa việc trợ giúp tiếp cận hệ thống tòa án hiệu Sơ đồ hình ảnh thể hiệu trợ giúp ngôn ngữ tiểu bang Qua liệu thu thập năm 2015 khuôn khổ sáng kiến tiên khởi này, NCAJ thấy rằng: • Trong mười hai tháng qua, nửa số tòa án tiểu bang huấn luyện cho nhân viên tòa án tiếp xúc với công chúng cách thức giao tiếp với người LEP • 78% tòa án tiểu bang, có điều luật, quy chế sách áp dụng, đòi hỏi tòa án phải cung cấp thơng dịch viên cho tất thủ tục tố tụng dân hình tòa án; 15 • Hơn 80% tiểu bang có quy trình chứng nhận trình độ cho thơng dịch viên tòa án họ 69 English Justice Index National Center for Access to justice Performance Map: Access for People with Limited English Proficiency Scores are on a 100-point scale Selected by Region (All) Midwest Northeast South West OpenStreetMap contributors Distribution Chart: Comparison of Scores on 100-Point Scale Vietnamese Chỉ Số Tư Pháp Trung Tâm Quốc Gia Tiếp Cận Công Lý Sơ Đồ Kết Quả Hoạt Động: Tiếp Cận cho Những Người Có Trình Độ Thơng Thạo Anh Ngữ Hạn Chế Điểm dựa thang điểm đánh giá 100 điểm Chọn theo Vùng (Tất cả) Miền trung phía tây Đơng Bắc Nam Tây Các bên đóng góp OpenStreetMap Sơ Đồ Phân Bổ: So sánh Điểm theo Thang Điểm 100 điểm 16 Để biết thêm thơng tin Chỉ Số Đánh Giá Tòa Án Trung Tâm Quốc Gia Tiếp Cận Hệ Thống Tòa Án Trường Luật Cardozo, vui lòng tới websitejusticeindex.org/2016-findings/language-access/ (bằng tiếng Anh) Các tòa án tiểu bang tồn quốc có tiến đáng kể q trình hướng đến mục tiêu tạo điều kiện cho người LEP tiếp cận hiệu chương trình dịch vụ tòa án Tiến nhờ nỗ lực không ngừng từ ban lãnh đạo tòa án, nhà lập pháp, tổ chức tòa án luật sư, thông dịch viên biên dịch viên chuyên nghiệp, người bênh vực quyền lợi tư pháp Những nỗ lực quan trọng, cơng việc chưa hồn tất Một số tòa án chưa nhìn nhận nghiêm túc cách thức bảo đảm giúp cá nhân LEP tham gia đầy đủ vào hệ thống tòa án Một số tòa án hài lòng sách qui định nghĩa vụ pháp lý đặc biệt bên trình độ thơng thạo Anh ngữ hạn chế họ Các tòa án khác lại hiểu nhu cầu cung cấp dịch vụ trợ giúp ngôn ngữ gặp khó khăn việc thực “Bộ hoan nghênh tòa án khuyến khích việc tiếp cận bình đẳng hệ thống tòa án người có trình độ thơng thạo Anh ngữ hạn chế thơng qua nỗ lực hợp tác nhằm loại bỏ trở ngại ngôn ngữ.” – Tony West, Tổng Chưởng Lý, tháng Hai 2014 Vì đa dạng ngơn ngữ Hoa Kỳ ngày tăng nhiều tòa án hiểu vai trò vơ quan trọng dịch vụ ngôn ngữ việc bảo đảm tiếp cận công lý cho tất người, mong tòa án tiếp tục tiến trình thực cung cấp nhiều nguồn trợ giúp khác LEP.gov Bộ Tư Pháp biểu dương bước mà tòa án tiểu bang thực để tạo điều kiện tiếp cận hiệu cho người LEP, sẵn sàng đón hội hợp tác làm việc với tòa án lĩnh vực Ban tiếp tục cam kết tham gia Sáng Kiến Tiên Khởi Trợ Giúp Tiếp Cận Ngơn Ngữ Các Tòa Án nhằm khuyến khích tiếp cận ngơn ngữ tòa án tiểu bang thơng qua việc thực thi Tiêu Đề VI, trợ giúp kỹ thuật, hợp tác làm việc với bên khác Trong phần phụ lục có nhiều cơng cụ nguồn trợ giúp từ nguồn không liên quan đến Bộ Tư Pháp hỗ trợ tòa án chấp hành luật pháp Ngoài ra, Bộ Tư Pháp sẵn sàng trợ giúp kỹ thuật cho tòa án muốn cải thiện dịch vụ trợ giúp ngôn ngữ họ 17 Phụ Lục Các Nguồn Trợ Giúp Khác Các đường liên kết tới công cụ, 70 nguồn trợ giúp, ví dụ sách chương trình tiếp cận ngơn ngữ khơng liên quan đến Bộ Tư Pháp tòa án tiểu bang tổ chức khác thiết lập, hỗ trợ thêm để bảo đảm tiếp cận hiệu cá nhân LEP tòa án • Các Tiêu Chuẩn Hiệp Hội Luật Sư Hoa Kỳ Tiếp Cận Ngơn Ngữ Tòa Án (tháng Hai 2012) - Cẩm nang hướng dẫn toàn diện Hội Luật Sư Hoa Kỳ để bảo đảm việc tiếp cận ngôn ngữ tòa án tiểu bang liên bang quan hành chánh americanbar.org/content/dam/aba/administrative/legal_aid_indigent_defendants/ls_sclaid_sta ndards_for_language_access_proposal.authcheckdam.pdf (bằng tiếng Anh) • Cẩm Nang Hướng Dẫn Nguồn Trợ Giúp Tiếp Cận Ngôn Ngữ Trung Tâm Quốc Gia phụ trách Toà Án Tiểu Bang - Cổng Thông Tin Trung Tâm Quốc Gia phụ trách Tòa Án Tiểu Bang cung cấp công cụ nguồn trợ giúp để bảo đảm tiếp cận ngơn ngữ tòa án tiểu bang - ncsc.org/Topics/Access-and-Fairness/LanguageAccess/Resource-Guide.aspx (bằng tiếng Anh) • Trung Tâm Quốc Gia phụ trách Tòa Án Tiểu Bang, Lệnh Kêu Gọi Hành Động Quốc Gia: Tiếp cận Hệ Thống Tòa Án Người Khiếu Kiện có Trình Độ Thông Thạo Anh Ngữ Hạn Chế: Thiết lập Giải Pháp Khắc Phục Trở Ngại Ngôn Ngữ Tòa Án Tiểu Bang (tháng Bảy 2013) - Gợi ý bước để tiểu bang áp dụng cải tiến dịch vụ tiếp cận ngôn ngữ - ncsc.org/services-and-experts/areas-ofexpertise/languageaccess/~/media/files/pdf/services%20and%20experts/areas%20of%20expertise/language%20 access/call-to-action.ashx (bằng tiếng Anh) • Ban Dịch Vụ Tiếp Cận Ngôn Ngữ Trung Tâm Quốc Gia phụ trách Tòa Án Tiểu Bang - Cung cấp nguồn trợ giúp cho tòa án tiểu bang để giúp khắc phục trở ngại ngôn ngữ bảo đảm việc tiếp cận hệ thống tòa án hiệu cho cá nhân LEP ncsc.org/languageaccess (bằng tiếng Anh) • Sắc Lệnh Tòa Tối Cao Pháp Viện Rhode Island Dịch Vụ Ngơn Ngữ Tại Tòa Án: Tòa Tối Cao Pháp Viện số 2012-05 (ngày 13 tháng Sáu, 2012) - Trưởng Ban Tư Pháp sách trợ giúp ngơn ngữ tồn diện Rhode Island - go.usa.gov/xDsfH (bằng tiếng Anh) • Kế Hoạch Chiến Lược Tiếp Cận Ngơn Ngữ Tòa Án California (ngày 22 tháng Một, 2015) -Kế hoạch chiến lược Hội Đồng Tòa Án California đề mục tiêu nhằm bảo đảm việc chấp hành - courts.ca.gov/documents/jc-20150122-itemK.pdf (bằng tiếng Anh) • Kế Hoạch Chiến Lược Tăng Cường Dịch Vụ Trợ Giúp Tiếp Cận Ngơn Ngữ Tòa Án Tiểu Bang Colorado (ngày 15 tháng Ba, 2012) - Kế hoạch chiến lược Ty Tòa Án Colorado phân định trách nhiệm khung thời gian hoàn thành nhiệm vụ cụ thể để 18 thực thị trợ giúp tiếp cận ngôn ngữ Trưởng Ban Tư Pháp ban hành go.usa.gov/xDsGz (bằng tiếng Anh) • Các Tiêu Chuẩn Dịch Vụ Ngơn Ngữ Hệ Thống Tòa Án North Carolina (ngày 29 tháng Tư, 2015) – Chính sách tiếp cận ngơn ngữ tòa án Văn Phòng Hành Chánh phụ trách tòa án North Carolina nêu rõ sách thủ tục tồn diện để cung cấp dịch vụ trợ giúp tiếp cận ngơn ngữ tòa án hoạt động tòa án nccourts.org/LanguageAccess/Documents/NC_Standards_for_Language_Access.pdf (bằng tiếng Anh) • Vagenas, Konstantina người khác Dịch Vụ Thông Dịch Từ Xa Wisconsin: Đánh Giá Nhu Cầu Cần Thiết Lập Chương Trình Thử Nghiệm (tháng Bảy 2014) - Kế hoạch hành động Trung Tâm Quốc Gia phụ trách Tòa Án Tiểu Bang chương trình thử nghiệm thơng dịch từ xa Tòa Án Tiểu Bang Wisconsin ncsc.contentdm.oclc.org/cdm/ref/collection/accessfair/id/350 (bằng tiếng Anh) 19 Ghi Chú Cuối Tài Liệu 42 U.S.C § 2000d Xem Ủy Ban Thường Trực Hội Luật Sư Hoa Kỳ Trợ Giúp Pháp Lý Bị Cáo Nghèo Khó, Các Tiêu Chuẩn Tiếp Cận Ngơn Ngữ Tòa Án , (2012), americanbar.org/content/dam/aba/administrative/legal_aid_indigent_defendants/ls_sclaid_standards_for_language_a ccess_proposal.authcheckdam.pdf (bằng tiếng Anh) [hereinafter ABA Standards] Tòa Án Tiểu Bang, Chuyên Gia Lên Tiếng Vấn Đề Tiếp Cận Ngôn Ngữ, vimeo.com (2013), vimeo.com/66249113 (bằng tiếng Anh) Mặc dù tất cá nhân sinh nước có trình độ thơng thạo Anh ngữ hạn chế, hay gọi “LEP” khơng phải tất người LEP sinh nước ngoài, liệu điều tra dân số cho thấy người sinh nước ngồi dễ có khả LEP nhiều so với người sinh Hoa Kỳ Sử dụng liệu Cuộc Điều Tra Dân Số Hoa Kỳ 2009-2013(ACS), thấy cư dân sinh nước dễ bị ảnh hưởng cư dân sinh Hoa Kỳ để LEP (p
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiếp Cận Ngôn Ngữ ở Tòa Án Tiểu Bang - Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ Ban Dân Quyền, Tiếp Cận Ngôn Ngữ ở Tòa Án Tiểu Bang - Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ Ban Dân Quyền, A. Chú Trọng đến Mục Tiêu Chấp Hành, C. Trợ Giúp Kỹ Thuật của Ban

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay