Phân tích bình luận luật so sánh và rút ra những ý nghĩa đối với đời sống pháp luật quốc tế.

12 56 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/07/2018, 16:33

MỞ ĐẦU1NỘI DUNG2I.Hệ thống lý luận chung về Luật so sánh21.Khái niệm và đặc điểm của luật so sánh22.Đối tượng và phương pháp nghiên cứu của luật so sánh3II.Ý nghĩa của luật so sánh trong đời sống pháp luật quốc tế41.Tính giáo dục chung của luật so sánh.42.Tăng sự hiểu biết về hệ thống nội luật53.Tìm kiếm mô hình lý tưởng54.Hài hòa và thống nhất hóa pháp luật65.Sự vận hành pháp luật thực định66.Ý nghĩa với công pháp quốc tế67.Ý nghĩa đối với tư pháp quốc tế và luật hình sự quốc tế78.Ý nghĩa trong mục đích sư phạm89.Ý nghĩa trong các lĩnh vực khác8III.Đánh giá9KẾT LUẬN10DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO11 MỞ ĐẦU Luật so sánh ngành luật thực định, khơng có chức điều chỉnh quan hệ xã hội phát sinh lĩnh vực cụ thể luật dân sự, luật thương mại, luật đất đai… Thế nhưng, nghiên cứu phân tích luật so sánh công việc có ý nghĩa lớn khơng với pháp luật quốc gia mà pháp luật quốc tế để tìm ý nghĩa ấy, cần phải tìm tòi, thấu hiểu đặc trưng luật so sánh, khái niệm luật không giống so với luật khác Trong viết này, xin đưa số quan điểm thân phân tích bình luận luật so sánh rút ý nghĩa đời sống pháp luật quốc tế Trong trình nghiên cứu nhiều thiếu sót kính mong thầy cô giúp đỡ sửa chữa ! NỘI DUNG I Hệ thống lý luận chung Luật so sánh Khái niệm đặc điểm luật so sánh 1.1 Khái niệm luật so sánh Bàn khái niệm luật so sánh có nhiều quan điểm đưa gây nhiều tranh luận khoa học pháp lí giới Hai học giả người Đức Zweigert Kotz mô tả “Luật so sánh hoạt động trí tuệ mà pháp luật đối tượng so sánh trình hoạt động” Hai học giả cho luật so sánh hoạt động trí tuệ, tức hoạt động nghiên cứu, tìm tòi, học hỏi đối tượng q trình pháp luật thông qua hoạt động so sánh Theo Peter de Cruz định nghĩa luật so sánh “nghiên cứu có hệ thống truyền thống pháp luật quy phạm pháp luật sở so sánh”, cách định nghĩa mở rộng hơn, trọng tâm so với khái niệm trước, luật so sánh việc nghiên cứu cách có hệ thống với đối tượng truyền thống pháp luật quy phạm pháp luật dựa so sánh Thế định nghĩa dừng lại mức độ cá nhân đó, nhìn nhận từ khía cạnh khác, Michael Bogdan đưa khái niệm luật so sánh mà áp dụng rộng rãi nhất, theo ơng “luật so sánh bao gồm: So sánh hệ thống pháp luật khác nhằm tìm tương đồng khác biệt; Sử dụng điểm tương đồng khác biệt xác định, giải thích nguồn gốc chúng, đánh giá giải pháp sử dụng hệ thống pháp luật khác nhau, phân nhóm hệ thống pháp luật thành dòng họ pháp luật nghiên cứu vấn đề cốt lõi hệ thống pháp luật; xử lý vấn đề mang tính phương pháp luận nảy sinh có liên quan đến nhiệm vụ trên, bao gồm vấn đề mang tính phương pháp luận liên quan đến việc nghiên cứu pháp luật nước ngồi” Nhìn vào khái niệm trên, thấy Luật so sánh hoạt động so sánh hệ thống pháp luật khác nhằm tìm tương đồng khác biệt hệ thống pháp luật Mục đích để giải thích nguồn gốc, đánh giá giải pháp đối tượng so sánh; phân nhóm hệ thống thành dòng họ pháp luật nghiên cứu vấn đề khác Đây khái niệm hoàn chỉnh đầy đủ Luật so sánh, từ khái niệm ta phần hiểu đặc điểm luật so sánh 1.2 Đặc điểm luật so sánh Luật so sánh bao gồm đặc điểm sau: Thứ nhất, luật so sánh ngành luật hay lĩnh vực pháp luật thực định, luật so sánh so sánh hệ thống pháp luật để điều chỉnh quan hệ xã hội loại Thứ hai, so sánh hệ thống pháp luật để tìm điểm tương đồng khác biệt, đặc điểm quan trọng luật so sánh Thứ ba, luật so sánh nghiên cứu pháp luật nước ngồi Trong q trình so sánh cần sử dụng pháp luật nước ngoài, hệ thống pháp luật cần có mối quan hệ với đối tượng mà so sánh Hay nói cách khác, đối tượng so sánh, kể pháp luật nước ngồi phải có nét tương đồng khác biệt, phải làm rõ cho Thứ tư, nhiệm vụ quan trọng luật so sánh giải thích điểm tương đồng khác biệt, tức người nghiên cứu phải đặt câu hỏi hệ thống pháp luật khác lại có điểm tương đồng khác biệt Đối tượng phương pháp nghiên cứu luật so sánh 2.1 Đối tượng nghiên cứu luật so sánh Như phân tích trên, luật so sánh khác với ngành luật thực định khác, ngành luật dân sự, hình sự, hay hành tập trung nghiên cứu lĩnh vực định hệ thống pháp luật Còn luật so sánh việc so sánh hệ thống pháp luật khác nhằm tìm điểm tương đồng khác biệt Vậy khẳng định hệ thống pháp luật đối tượng luật so sánh Hệ thống pháp luật khái niệm có nhiều nội hàm khác tùy thuộc vào ngữ cảnh sử dụng thuật ngữ Có hai ngữ cảnh thường học giả sử dụng, ngữ cảnh thứ nhất, hệ thống pháp luật sử dụng để nói đến hệ thống pháp luật quốc gia vùng lãnh thổ Ví dụ nói hệ thống pháp luật Mỹ với hàm ý quốc gia ám hệ thống pháp luật bang nhà nước liên bang Mỹ Ngữ cảnh thứ hai, nói đến hệ thống pháp luật nhóm quốc gia vùng lãnh thổ mà hệ thống pháp luật chúng có điểm chung định Từ ngữ cảnh thứ hai này, số học giả thay đổi cách gọi thành “dòng họ pháp luật” Như vậy, thấy đối tượng luật so sánh không bị giới hạn, để tiến hành việc so sánh nhà nghiên cứu phải có nhìn tồn diện đối tượng so sánh, lựa chọn đối tượng thực thành cơng q trình nghiên cứu 2.2 Phương pháp nghiên cứu Để tiến hành nghiên cứu, sau lựa chọn đối tượng nhà nghiên cứu phải xác định phương pháp nghiên cứu cần thiết Trong luật so sánh có phương pháp nghiên cứu bật phương pháp so sánh chức năng, phương pháp lịch sử, phương pháp tổng hợp… II Ý nghĩa luật so sánh đời sống pháp luật quốc tế Luật so sánh đối tượng dễ hiểu, để thực cơng so sánh đòi hỏi phải có trình độ định, cần có tỉ mỉ, tìm tòi hiểu chất vấn đề Tuy khó khăn vậy, ý nghĩa để lại lớn lao, đời sống pháp quốc tế ý nghĩa lại thấy rõ Tính giáo dục chung luật so sánh Đây ý nghĩa nhìn nhận rõ nhất, luật so sánh giúp cho luật sư có kiến thức toàn diện, nâng cao kiến thức, hiểu biết văn hóa cách sống dân tộc khác Đồng thời có hiểu biết định, tạo điều kiện giao lưu quốc tế đối ngoại với đồng nghiệp nước Để học luật so sánh, cần có tư duy, trí tuệ phải hoạt động nghiêm túc, cần có vốn ngoại ngữ Do vậy, luật so sánh khuyến khích việc học sử dụng ngoại ngữ Tăng hiểu biết hệ thống nội luật Tại lại vậy? Về thành viên quốc gia hiểu pháp luật nước mình, để hiểu sâu sắc, tồn diện có người làm luật, người hoạt động lĩnh vực pháp luật thấu hiểu Khi nghiên cứu luật so sánh, người nghiên cứu có nhìn hệ thống pháp luật nước với quan điểm có khoảng cách cần thiết Từ ta có nhận thức toàn diện chức giá trị pháp luật nước nhà Tìm kiếm mơ hình lý tưởng Đây ý nghĩa thực tế, bởi: Thứ nhất, có hiểu biết pháp luật nước thơng qua luật so sánh, luật gia đánh giá hệ thống pháp luật không bị ràng buộc giải pháp pháp luật định mà luật gia không nghiên cứu luật so sánh nhận thấy điều Điều đặc biệt quan trọng cơng tác lập pháp, với q trình tìm đến hệ thống pháp luật hồn chỉnh cho đất nước Thứ hai, nghiên cứu luật so sánh, nhà nghiên cứu có hiểu biết nước khác không lĩnh vực pháp luật mà lĩnh vực khoa học tự nhiên, ngành y ngành khoa học kỹ thuật Thứ ba, năm gần đây, nước phát triển nước xã hội chủ nghĩa nhận nhiều trợ giúp lĩnh vực pháp luật từ nước công nghiệp phát triển, đặc biệt chuyên ngành pháp luật cần thiết cho kinh tế thị trường phát triển cho trị dân chủ Do vậy, nghiên cứu luật so sánh đáp ứng điều Hài hòa thống hóa pháp luật Thứ nhất, ý nghĩa hài hòa pháp luật Là trình nhằm làm cho nguyên tắc pháp luật hai nhiều hệ thống pháp luật trở nên gần giống Thứ hai, ý nghĩa thống pháp luật nhằm chủ định ban hành nguyên tắc pháp luật tương tự giống hai nhiều hệ thống pháp luật Đây q trình đầy trắc trở, khơng có ý kiến khác mà thiếu hiểu biết tư tưởng pháp luật, khái niệm pháp luật nước…vì có nhiều khó khăn khẳng định giá trị to lớn luật so sánh Thành tựu bật cho ý nghĩa đời Công ước năm 1980 Liên hợp quốc hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế (CISG) Sự vận hành pháp luật thực định So sánh luật có lợi tòa án quan có thẩm quyền giải thích áp dụng nguyên tắc pháp luật nước mình, đồng thời tiến hành áp dụng nguyên tắc, quy phạm kết hòa nhập thống quốc tế Luật so sánh sử dụng theo cách tương tự để giải thích áp dụng nguyên tắc pháp luật vay mượn từ hệ thống pháp luật khác Như vậy, luật so sánh giúp tạo nên vận hành pháp luật đặt đối chiếu với hệ thống pháp luật khác Ý nghĩa với công pháp quốc tế Luật so sánh công ước quốc tế thể qua trường hợp cụ thể, đối tượng lại áp dụng luật so sánh cách khác qua thấy đóng góp quan trọng luật so sánh Theo hiến chương tòa án quốc tế Điều 38 nguyên tắc pháp luật chung dân tộc văn minh thừa nhận nguồn ICJ, nguồn nguyên tắc pháp luật quốc gia nước Chỉ có phương pháp khoa học chấp nhận để xác định nguyên tắc phổ biến giới dân tộc văn minh phương pháp so sánh hệ thống pháp luật hành Thế chưa có nghiên cứu luật so sánh nguyên tắc coi công nhận phổ biến Trong hiệp ước thành lập Cộng đồng chung châu Âu 1957 (Hiệp ước Rome), khoản Điều 215 quy định: “trường hợp xem xét trách nhiệm hợp đồn, Cộng đồng dựa nguyên tắc chung phổ biến pháp luật quốc gia thành viên để xem xét cách hợp lý thiệt hại quan viên chức Cộng đồng gây thi hành nghĩa vụ” quy định trên, sử dụng phương pháp điều tra so sánh để xác định nội dung nguyên tắc phổ biến pháp luật vi phạm hợp đồng Việc so sánh hệ thống pháp luật quốc gia thành viên có vai trò quan trọng hoạt động thường xuyên quan Liên minh Châu Âu Trong số trường hợp, đóng góp ngành luật so sánh cần thiết để xác định đâu tập quán pháp luật quốc tế, muốn xác định chuẩn mực quốc tế tối thiểu mang tính phổ biến sử dụng phương pháp nghiên cứu so sánh hệ thống pháp luật hành Ngồi ra, luật so sánh có nhiều ý cơng pháp quốc tế nhiều khía cạnh khác, ví dụ bật việc ngăn chặn hiểu sai, việc giải thích khác khái niệm thuật ngữ Ý nghĩapháp quốc tế luật hình quốc tế Các quy phạm tư pháp quốc tế bắt nguồn từ tòa án quan có thẩm quyền áp dụng luật nước ngồi Sẽ khơng có ý nghĩa luật so sánh khơng có việc áp dụng luật nước ngồi Q trình gián tiếp để đòi hỏi phải có so sánh định luật nước luật nước có tòa án Ví dụ, tòa án Thụy Điển phải xem xét di chúc công dân khơng phải người Bắc Âu lập có hiệu lực hay khơng người lập di chúc khơng có đủ lực hành vi Theo quy định tư pháp quốc tế Thụy Điển vấn đề định dựa pháp luật quốc gia mà người lập di chúc mang quốc tịch Như lại phải tốn thời gian, kinh phí để đến tận nước tìm nguyên tắc để áp dụng phù hợp với pháp luật Thụy Điển lực lập di chúc Theo ví dụ trên, có so sánh luật giải vấn đề thời gian ngắn Điều khẳng định ý nghĩa luật so sánh Ngoài ra, việc so sánh pháp luật nước với luật nội địa cần thiết ngành luật hình quốc tế Một tượng dễ dàng nhận thấy người khơng bị trừng phạt hành vi thực nước ngồi hành vi khơng thể bị trừng phạt theo pháp luật quốc gia nơi nơi hành vi thực hiện…Trong vụ việc cụ thể, xác định “hình phạt nghiêm trọng” hay “loại tội tương đương” khơng có so sánh luật nội địa luật nước Ý nghĩa mục đích sư phạm Với mục đích luật so sánh mục đích sư phạm, nhà nghiên cứu tổng kết, so sánh hệ thống pháp luật quan trọng sau phân nhóm chúng Để tiện cho việc theo dõi, nghiên cứu học tập hệ thống pháp luật có liên quan đến nhau, có nhiều điểm tương đồng xếp nhóm Ví dụ có hiểu biết pháp luật Anh có nhu cầu tìm hiểu pháp luật New Zealand không cần phải nghiên cứu pháp luật New Zealand từ đầu, mà cần tập trung xem xét điểm khác biệt hệ thống pháp luật Anh New Zealand hệ thống pháp luật New Zealand dựa hệ thống pháp luật Anh Ý nghĩa lĩnh vực khác Ngoài ý nghĩa quan nêu trên, luật so sánh chưa dùng lại đó, tác động ảnh hưởng khơng nhỏ đến lĩnh vực khác, ngàng nghiên cứu lịch sử pháp luật, cần so sánh hệ thống pháp luật hành để tìm dấu vết phát triển thiết chế pháp luật khác Hơn nữa, luật so sánh nguồn tri thức cần thiết phong phú để xây dựng thuật ngữ quốc tế giúp ích cho cơng tác biên soạn loại từ điển luật song ngữ đơn ngữ… III Đánh giá Như nói từ phần đầu, luật so sánh trình nghiên cứu khó khăn khơng phải thực cơng việc Khơng phải hiểu chất, ngữ nghĩa, phạm vi ngơn từ, mà đòi hỏi trình độ hiểu biết sâu rộng có hoạt động trí óc minh mẫn Đồng thời phải thật kiên trì bền bỉ, có tiếp cận chinh phục luật so sánh Vì khó nên lại lạ, gây hứng thú cho người nghiên cứu tìm tòi Những ý nghĩa nêu tìm kiếm lược ý nghĩa luật so sánh, ngồi nhiều vấn đề mà viết chưa nói tới Với vai trò quan trọng vậy, luật so sánh tiếp tục cống hiến, tiếp tục nhiều giải pháp, hữu ích giúp cho việc xây dựng, áp dụng pháp luật trở nên dễ dàng hơn, việc thấu hiểu pháp luật quốc tế trở nên đơn giản Vì tài liệu nghiên cứu q ít, đa số tài liệu tiếng anh, nên gây nhiều khó khăn cho người hạn chế ngoại ngữ muốn tìm hiểu mơn luật so sánh Mong tương lai tới, pháp luật Việt Nam đưa nhiều nghiên cứu luật so sánh vai trò to lớn để phần chia sẻ đến người đam mê kiến thức luật so sánh KẾT LUẬN Bằng ứng dụng thực tế, ý nghĩa to lớn ảnh hưởng không nhỏ đến pháp luật quốc tế, luật so sánh ngày phổ biến đến với nhiều quốc gia Việt Nam tiếp nhận ý nghĩa đó, tin tưởng thời gian tới nhà làm luật Việt Nam nghiên cứu áp dụng linh hoạt ý nghĩa luật so sánh vào tình hình thực tế nước ta, đưa pháp luật nước ta ngày phát triển sáng tạo Vì kiến thức thân hạn hẹp nên nghiên cứu vấn đề nhiều thiếu sót, kính mong thầy giúp đỡ bỏ qua! 10 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Luật so sánh, Michael Bogdan, người dịch: PGS.TS Lê Hồng Hạnh, TH.S.Dương Thị Hiền Giáo trình Luật so sánh trường Đại học Kiểm sát Hà Nội 11 MỤC LỤC MỞ ĐẦU NỘI DUNG I Hệ thống lý luận chung Luật so sánh Khái niệm đặc điểm luật so sánh 2 Đối tượng phương pháp nghiên cứu luật so sánh .3 II Ý nghĩa luật so sánh đời sống pháp luật quốc tế Tính giáo dục chung luật so sánh Tăng hiểu biết hệ thống nội luật Tìm kiếm mơ hình lý tưởng Hài hòa thống hóa pháp luật .6 Sự vận hành pháp luật thực định 6 Ý nghĩa với công pháp quốc tế Ý nghĩapháp quốc tế luật hình quốc tế Ý nghĩa mục đích sư phạm Ý nghĩa lĩnh vực khác III Đánh giá KẾT LUẬN .10 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 11 12
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích bình luận luật so sánh và rút ra những ý nghĩa đối với đời sống pháp luật quốc tế., Phân tích bình luận luật so sánh và rút ra những ý nghĩa đối với đời sống pháp luật quốc tế., Ý nghĩa trong các lĩnh vực khác

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay