luan van lan ch4

81 39 0
  • Loading ...
1/81 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/07/2018, 10:26

Môc lôc Môc lôc i Lêi cam ®oan iii Lời cảm ơn iv Mở đầu Néi dung Mơc tiªu Ch−¬ng Tỉng quan 1.1 Một số đặc điểm sinh học cá giò 1.1.1 Vị trí phân loại phân bố cá giß 1.1.2 Đặc điểm hình thái 1.1.3 Đặc điểm dinh d−ìng vµ sinh tr−ëng 1.1.4 Đặc ®iĨm sinh s¶n 1.1.5 Vai trò cá giò với ng−êi 1.2 Mét số nghiên cứu sinh sản nhân tạo cá giò 1.3 Phát triển phôi cá xơng- yếu tố môi trờng ¶nh h−ëng 11 1.3.1 Quá trình phát triển phôi cá xơng 11 1.3.2 ¶nh h−ëng cđa mét sè u tè môi trờng đến phát triển phôi 13 1.3.2.1 NhiƯt ®é 13 1.3.2.2 Nång ®é muèi 20 1.3.2.3 ảnh hởng đồng thời nồng độ muối nhiệt độ 24 Chơng Phơng pháp nghiên cứu 26 2.1 Thời gian, địa điểm, đối tợng nghiên cøu 26 2.2 VËt liƯu nghiªn cøu 26 2.3 Bè trÝ thÝ nghiÖm 27 2.3.1 Thí nghiệm ảnh hởng nhiệt độ lên phát triển phôi cá giò 27 2.3.2 Thí nghiệm ảnh hởng độ mặn lên phát triển phôi cá giò 28 2.3.3 Thí nghiệm ảnh hởng đồng thời nhiệt độ độ mặn 30 2.4 Thu thËp sè liÖu 31 2.4.1 Thu mÉu 31 2.4.2 Quan s¸t mÉu 32 2.4.3 Phân tích xử lý số liệu 32 Chơng kết thảo luËn 34 3.1 ¶nh h−ëng nhiệt độ lên trình phát triển phôi 34 3.1.1 ¶nh h−ëng cđa nhiệt độ lên thời gian phát triển phôi 34 3.1.2 ¶nh h−ëng cđa nhiƯt độ lên tỉ lệ nở cá giò 36 3.1.3 ¶nh h−ëng nhiệt độ đến tỉ lệ dị hình ấu trïng 39 3.2 ¶nh hởng nồng độ muối lên phát triển phôi cá giß 45 i 3.2.1 ảnh hởng nồng độ muối lên thời gian phát triển phôi 45 3.2.2 ảnh hởng nồng độ muối lên tỉ lệ nở phôi 46 3.2.3 ¶nh hởng nồng độ muối lên tỉ lệ dị hình cña Êu trïng 50 3.3 ảnh hởng đồng thời nhiệt độ nồng độ muối lên phát triển phôi 53 3.3.1 ảnh hởng đồng thời nhân tố lên thời gian nở 53 3.3.2 ¶nh hởng đồng thời nhân tố lên tỉ lệ në 54 3.3.3 ảnh hởng đồng thời nhiệt độ nồng độ muối lên tỉ lệ dị hình 57 Chơng kết luận đề xuất ý kiến 60 4.1 KÕt luËn 60 4.2 §Ị xuÊt ý kiÕn 61 Tài liệu tham khảo 62 Phô lôc I Phơ lơc 1: so s¸nh chiều dài ấu trùng bình thờng ấu trùng dị hình I Phụ lục 2: ảnh hởng nhiệt độ lên tỉ lệ nở II Phụ lục 3: ảnh hởng nhiệt độ lên tỉ lệ dị hình III Phơ lơc 4: ¶nh h−ëng cđa nång ®é mi lªn tØ lƯ në IV Phơ lơc 5: ¶nh hởng nồng độ muối lên tỉ lệ dị hình V Phô lôc 6: ảnh hởng đồng thời nồng độ muối nhiệt ®é lªn tØ lƯ në VI Phơ lơc 7: ảnh hởng đồng thời hai nhân tố lên tỉ lệ dị hình VIII ii Lời cam đoan - Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực cha đợc sử dụng để bảo vệ học vị - Tôi xin cam ®oan r»ng, mäi sù gióp ®ì cho viƯc thùc luận văn đợc cảm ơn thông tin trích dẫn luận văn đợc rõ nguồn gốc Ký tên Thân Trọng Ngọc Lan iii Lời cảm ơn Trớc tiên, xin đợc trân trọng cảm ơn Trờng Đại học Nông nghiệp 1, Viện Nghiên cứu nuôi trồng thuỷ sản đặc biệt dự án NORAD tạo điều kiện cho chúng tôi, học viên lớp cao học nuôi trồng thuỷ sản khoá có đợc khoá học Tôi xin đợc gửi lời cảm ơn trân trọng đến thầy cô, ngời tận tâm mang lại cho kiến thức không học tập mà sống công việc Tôi xin đợc bày tỏ biết ơn đặc biệt đến Tiến sĩ Lê Xân, ngời thầy hớng dẫn tận tình cho thêi gian häc, thêi gian thùc tËp Nh÷ng gãp ý quý báu thầy giúp hoàn thành luận văn Xin đợc gửi lời biết ơn đến toàn thể cán Trạm Chuyển giao Công nghệ nuôi trồng thuỷ sản miền Bắc- Cát Bà- Cát Hải Hải Phòng bạn sinh viên khoá có hỗ trợ vô quý báu thời gian thực tập Trạm Tôi xin đợc tỏ lòng biết ơn đến Trung tâm Khuyến ng Thừa Thiên Huế, Sở Khoa học Công nghệ Quảng Ninh tạo điều kiện thuận lợi cho trình học tập làm đề tài Tôi biết ơn giúp đỡ, lời động viên bạn bè, đồng nghiệp dành cho suốt thời gian qua Con xin đợc cám ơn Bố Mẹ Bố Mẹ sinh thành dày công nuôi dỡng con, chăm sóc lúc ốm đau, nâng đỡ lúc gặp khó khăn đợc nên ngời nh ngày hôm Cuối cùng, xin đợc cảm ơn chồng động viên, giúp đỡ học tập sống iv Mở đầu Cá giò (Rachycentron canadum) loài cá biển nhiệt đới có giá trị kinh tế cao với kích thớc lớn chất lợng thịt thơm, ngon Nó đợc thị trờng tiêu thụ đặc biệt quan tâm với gỏi, đông lạnh hun khói Ngoài ra, với kích thớc thể lớn, cá giò đối tợng đợc a chuộng ngời ham mê câu cá thể thao giới Với đặc tính phàm ăn có khả sử dụng thức ăn tổng hợp, lớn nhanh, khả chống chịu bệnh tơng đối tốt, cá giò thích hợp cho việc nuôi lồng biển [22] Đến nay, nớc ta thành công việc nuôi thơng phẩm nh hoàn thành quy trình sinh sản nhân tạo cá giò Cũng nh đối tợng khác, quy trình sản xuất giống cá phải lu ý đến trình phát triển phôi Đây trình quan trọng, có ảnh hởng rÊt lín ®Õn tØ lƯ në, tØ lƯ sèng còng nh chất lợng ấu trùng sau Nghiên cứu Tridjoko (1999) cho thấy tỉ lệ nở cao tỉ lệ sống ấu trùng cao ấu trùng từ trứng có chất lợng tốt có khả phát triển tốt [39] Phát triển phôi giai đoạn nhạy cảm nhất, dễ bị tác động yếu tố môi trờng, đặc biệt yếu tố nhiệt độ độ mặn Nhiệt độ tác nhân liên quan đến trình trao đổi chất Nhiệt độ cao, trình trao đổi chất diễn mạnh, phản ứng xảy nhanh Trong khoảng nhiệt độ thích hợp, nhiệt độ tăng tốc độ phát triển nhanh, thời gian nở thời gian biến thái ấu trùng ngắn Tuy nhiên, nhiệt độ cao, ấu trùng có tợng dị hình cờng độ trao đổi chất mạnh dẫn đến trình biến thái bị rối loạn Ngợc lại, nhiệt độ thÊp, trøng sÏ chËm në vµ tØ lƯ në sÏ thấp Nếu nhiệt độ cao thấp kéo dµi sÏ cµng lµm tØ lƯ në, tØ lƯ sèng giảm đi, tỉ lệ dị hình tăng lên Nồng ®é mi còng lµ mét u tè quan träng Nång độ muối liên quan đến trình phát triển phôi Mỗi loài cá có khoảng nồng độ muối thích hợp Trong loài, giai đoạn phát triển phôi có nhạy cảm khác nồng độ muối Niall R Bromage Ronald J.Robert cho trứng giai đoạn điểm mắt nhạy cảm với nồng độ muối so với trứng giai đoạn phân cắt [34] Nồng độ muối khác ảnh hởng khác đến tỉ lệ tiêu thụ giọt dầu, chế độ ăn, sinh trởng tỉ lệ sống ấu trùng giai đoạn sớm ấu trùng cá mạnh đợc nở nồng độ muối thích hợp Khi nồng độ muối thấp, ấu trùng có tợng chìm xuống đáy, nồng độ muối thÊp d−íi ng−ìng, Êu trïng sÏ chÕt Trong st giai đoạn noãn hoàng, có khoảng nồng độ muối ảnh hởng rõ rệt đến kích thớc thể kích thớc giọt dầu, nhng không ảnh hởng lên kích thớc noãn hoàng Nắm đợc khoảng nhiệt độ nồng độ muối thích hợp cho phát triển tốt phôi cá vấn đề quan trọng Nắm đợc yếu tố môi trờng này, ngời sản xuất tìm đợc mùa vụ địa bàn thích hợp cho việc sản xuất giống nhân tạo cá giò Vì tiến hành thực đề tài nghiên cứu ảnh hởng nhiệt độ nồng độ muối đến trình phát triển phôi cá giò với mong muốn đóng góp phần nhỏ cho phát triển công nghệ sản xuất giống cá giò Với thời gian ngắn, lực thân có hạn, chắn báo cáo nhiều thiếu sót, kết đạt đợc cha mỹ mãn Tuy nhiên, số liệu Việt Nam loài cá này, có giá trị tham khảo tốt cho nghiên cứu Nội dung Theo dõi ảnh hởng đơn yếu tố: nhiệt độ độ mặn đến thời gian nở, tỉ lệ nở tỉ lệ dị hình phôi cá giò; Theo dõi ảnh hởng đồng thời yếu tố nhiệt độ độ mặn lên thời gian nở, tỉ lệ nở tỉ lệ dị hình phôi cá giò Mục tiêu Tìm khoảng nhiệt độ độ mặn thích hợp thích hợp cho phát triển phôi cá giò Chơng tổng quan 1.1 Một số đặc điểm sinh học cá giò 1.1.1 Vị trí phân loại phân bố cá giò Khoá phân loại Ngành : Chordata Lớp : Pices Bé : Perciformes Hä : Rachycentridae Gièng : Rachycentron Loµi : R canadum (Linaeus 1766) Hình 1.1: Cá giò Cá giò ban đầu đợc Linnaeus (năm 1766) đặt tên Gasterosteus canadus Sau đó, đợc đặt lại Rachycentron canadum (Linnaeus, 1766) Ngoài ra, cá giò có synonym kh¸c nh− Apolectus niger Bloch 1793, Scomber niger Bloch 1793, Naucrates niger Bloch 1793, Elacate nigra Bloch 1793, Centronotus gardenii LacÐpÌde 1801, Centronotus spinosus Mitchill 1815, Rachycentron typus Kaup 1826, Elacate motta Cuvier and Valenciennes 1829, Elacate atlantica Cuvier and Valenciennes 1832, Elacate bivittata Cuvier and Valenciennes 1832, Elacate malabarica Cuvier and Valenciennes 1832, Elacate pondiceriana Cuvier and Valenciennes 1832, Meloderma nigerrima Swainson 1839, Naucrates niger Swainson 1839, Elacate falcipinnis Gosse 1851, Thynnus canadensis Gronow 1854, Elacate nigra Gunther 1860, Rachycentron canadus Jordan and Evermann 1896, vµ Rachycentron pondicerrianum Jordan 1905 [45] Tên thờng gọi Cá giò có nhiều tên Tên Việt Nam cá giò, cá bớp biển Tên tiếng Anh thông thờng cá giò lµ Cobia, Black king fish, Ling, Crabeater Ngoµi ra, cá giò có tên khác nh Jaman (Malaysia), Cobie (Tây Ban Nha), Peixe-sargento (Bồ Đào Nha), Mafou (Pháp), Offiziersfisch (Đức), Okakala (Phần Lan), Rachica (Ba Lan), Sugi (Nhật Bản), Takho (Somali) [45] Phân bố địa lý Cá giò phân bố rộng rãi nhng chủ yếu vùng n−íc Êm miỊn nhiƯt ®íi, cËn nhiƯt ®íi nh− Nova Scotia (Canada), Nam Argentina, biĨn Caribe, Nam VÞnh Chesapeake (Mü), vịnh Mexico, phía Nam Florida bãi đá ngầm Florida phía Đông ấn Độ Dơng, cá giò phân bố từ Maroc đến Nam Phi ấn độ phía Tây Thái Bình Dơng, cá giò phân bố từ Đông Phi Nhật Bản đến Australia Không thấy cá giò xuất Đông Thái Bình Dơng [45] Hình 1.2: Bản đồ phân bố cá giò giới [45] Nơi c trú Cá giò loài cá biển nổi, chúng đợc tìm thấy phần thềm lục địa nh xung quanh rạn đá khơi vùng nhiệt đới vùng nớc ấm Chúng loài di c số lợng chúng khác theo mùa Trong tháng mùa thu mùa đông, chúng di c phía Nam khơi vùng nớc ấm Đầu mùa xuân, cá di c phía Bắc dọc vùng biển ấn Độ Dơng Nhiệt độ thích hợp cho cá giò từ 20 – 30oC (68oF ®Õn 86oF) [49] Chóng thÝch c− trú gần vùng có cấu trúc làm gián đoạn dòng chảy nh tàu mắc cạn, boong tàu, mỏ neo, hay tàu trôi dạt Đôi cá giò đợc tìm thấy vùng gần bờ nh vịnh, cửa sông rừng ngập mặn [45] 1.1.2 Đặc điểm hình thái Cá giò loài cá có kích thớc lớn, dài, thể thon hình dạng nh ng lôi với đầu dài, bẹp Mắt cá nhỏ, mồm rộng Hàm dới nhô hàm trên, da mịn với vảy nhỏ Đặc điểm đặc trng vây lng có gai ngắn, nhọn, tách riêng không đợc nối với màng Vây lng thứ hai dài với phần trớc nhô lên Vây đuôi tròn, cụt cá nhỏ hình lỡi liềm cá trởng thành với thuỳ dài thuỳ dới Vây ngực nhọn Phần gốc đuôi hậu môn bên dới đỉnh vây lng thứ hai Trờng Đại học thuỷ sản Nha Trang (1996), Giáo trình Tổ chức học- phôi sinh học, Nha Trang Tài liệu tiếng n−íc ngoµi 10 Anders Thorsen, Edward A Trippel, Yvan Lambert (2001) “Experimental Methods to monitor the Productional and Quality of Eggs of Captive Marine Fish” Fishery Scicence, Vol 33, pp 55–70 11 Anne Stene, Agnes C Gundersen, Ole T.Albert, Kjell H.Nedraas, “Early development of Northeast Artic Greenland Halibut (Reinhardtius hippoglossoides)”, Northweast Atlantic Fishery Science, Vol 25, pp 171-177 12 B.M.Rasem; C.M.James; S.A.Thobaiti vµ M.H.Carlos (1997), “Spawning of the Camouflage Grouper Epinephelus polyphekadion (Bleeker) in the Hypersaline waters of Saudi Arabia”, Asian Fisheries Science, No 9, pp 251-259 13 Clau E Boyd (1990), Water quality in ponds for aquaculture, Birmingham Publishing Co Birmingham Alabama 14 David S Nichols, June Olley, Horacio Garda, Rodolfo R Brenner,and Tom A McMeekin (2000), “Effect of Temperature and Salinity Stress on Growth and Lipid Composition of Shewanella gelidimarina”, Applied and Environmental Microbiology, June 2000, Vol 66, No , pp 2422-2429 15 Dorier, A (1951), Conservation de la vitalitÐ et du pourvoir fÐcondant des spermatozoides de truit arcen-ciel, Trav Labor Hydrob Piscic Grenoble, pp 75 – 85 16 E.F.Orlando, G.A.Binczik and L.J.Guillette (2000), “Reproductive seasonality of the Florida Gar, Lepidosteus platyrhincus”, Proceedings of the 6th International Symposium on the Reproductive physiology of fish, Bergen, Norway, July 4-9, 1999, (P.107) 63 17 Fuiman & Higgs (2002), “Early life history and recruitment in fish populations”, Marine Fish Research Program, pp 225-249 18 Gary A.Wedemeyer (1998), Physiology of fish in intensive culture system, Chapman and Hall, Kluwer 19 Gerd Wengner, Ulrich Damm and Martin Purps (2002), “Physical enfluences on the stock dynamics of plaice and sole in the North Sea”, Science MAR., 67, pp 219 – 234 20 Gretchen S Ehlinger* and Richard A Tankersley (2004), “Survival and Development of Horseshoe Crab (Limulus polyphemus) Embryos and Larvae in Hypersaline Conditions “, Biology Bull No 206, pp 87-94 21 Haddy, J.A and Pankhurst, N.V (2000), “The effect of salinity on plasma steroid concentrations in adult male and female black bream Acanthopagrus butcheri (sparidae)”, Proceedings of the 6th International Symposium on the Reproductive physiology of fish, Bergen, Norway, July 4-9, 1999, P.414 22 I Chiu Liao, Kuei Meet Su, Emily Y.Chang (2003) , “Techniques in finfish larviculture in Taiwan”, Aquaculture Vol 227, pp 439 – 458 23 Ingegjerd Opstad (2003), “Growth and survival of haddock (Melanogrammus aeglefinus) larvae at different salinities”, Proceedings of the 26th Annual Larval Fish Conference 24 Ingrid Lein, Ivar Holmefjord and Morten Rye (1997) “Effect temperature on yolk sac larvae of Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus L)”, Aquaculture Vol 159, pp 123 – 135 25 J V Norriss and G Jackson (2002), “Identifying the developmental stages of preserved eggs of snapper, Pagrus auratus, from Shark Bay, Western Australia”, Fisheries Research Report No 142, pp 112-129 64 26 Jesus Ponce-Palafox, Carlos A.Martinez Palacios, Lindsay G.Ross (1997), “The effect of salinity and temperature on the growth and survival rates of juvenile white shrimp, P.vannamei (Boone 1931)”, Aquaculture Vol.159, pp 107-115 27 John S.Lucas, Paul C Southgate (2003 ), “Farming aquatic animals and plants”, Aquaculture Vol 227, pp 47 – 73 28 Katsuyuki Hamasaki (2003), “Effect of temperature on the egg incubation period, survival and development period of larvae of the mud crab Scylla serrata (Forskal) reared in the laboratory“, Aquaculture Vol 219, pp 561 -572 29 L¸szlã Horv¸th, Gizella Tam¸s, Istv¸n Tolg (1984), Special methods in pond fish husbandry, AkadÐmiai Kiadã, Budapest and Halver Corporation, Seattle 30 Manira Sultana Rani (2005), Prediction of larval viability based on egg quality parameters and early cleavage pattern in the experiment of triploidy induction in Atlantic cod, Gadus morhua L., University of Tromso, Norway 31 Marcel Huet (1998), Textbook of fish culture- breeding and cultivation of fish, Fishing New Books ISBN, 456 p 32 Markus Veteman and Toomas Saat (1996), “Effect of salinity on the development of freshwater and brackishwater ruffer Gymnocephalus cernuus (L.) embryo”, Annual Finfish Zoological and Botanical Publishing Board, Vol 33, pp 687 – 691 33 N.A.Bunn, C.J.Fox and T Webb (2000), “A literature review of studies on fish egg mortality: implications for the estimation of spawning stock biomass by the annual egg production method”, Science Series Technical report, No 111, pp 135- 142 65 34 Niall R.Bromage vµ Ronald J.Robert ( 1995), Broodstock management and egg and larval quality, Blackwell Science, 413 P 35 P Lemaire, E Bernard, J A Martinez-Paz and L Chim (2002), “Combined effect of temperature and salinity on osmoregulation of juvenile and subadult Penaeus stylirostris”, Aquaculture Volume 209, Issues 1-4, pp 307-317 36 S.Kawahara, A.J.Shams; A.A.Al-Bosta; M.H.Mansoor vµ A.A.Albaqqal (1997) “Effect of incubation and spawning water temperature, and salinity on egg development of the orange-spotted grouper (Epinephelus coioides, Serranidae)”, Asian Fisheries Science, No 9, pp 239 – 250 37 Su.Lean Chang, Mao-Sen Su vµ I Chiu Liao (1993), “Milkfish fry production in Taiwan”, TML Conference Proceedings No 3, pp 157 - 171 38 Thomas P Hurst and David O Conover (2002), “Effects of temperature and salinity on survival of young-of-the-year Hudson River striped bass (Morone saxatilis) implications for optimal overwintering habitats”, Aquaculture 59, No 5, pp 787-795 39 Tridjoko, Bejo Slamet, Wardoyo, Suko Ismi, Jhon H.Hutapea, Ketut Maha Setiawati, Ibnu Rusdi, Dahlan Makatutu, Agus Projion, Toni Setiadharma, Matsuda Hirokazo vµ Kumagai Shigeru ( 1999), The seed production technique of Humpback Grouper, Cromileptes altivelis, Japan Internation Cooperation agency (JICA) 40 Vinicius Ronzani Cerqueira (2004), “Egg development of Paralichthys orbignyanus (Valenciennes, 1839)”, Brazillian ArchivÐ of Biology and Technology, Vol 48, No.3, pp 76-98 41 Wen-Bin Huang, Tai-Sheng Chiu vµ Chang-Tai Shih (2000), “Effects of salinity on egg and early larval characteristics of the black porgy“, The Israeli Journal of Aquaculture Vol 52(2), Bamidgeh, Pp 61-69 66 42 William A.Wurst (1987), “Osmoregulation, red drum, and euryhalline fish: environmental physiology”, World aquaculture 29, pp 65 Tµi liƯu tõ Internet: 43 A.J.Geffen, C.J.Fox and R.D.M.Nash (1998), “An evaluation of the temperature dependent development rates of cod (Gadus morhua L.) eggs from the Irish Sea”, http://www.imr.no/2004symposium/web/P_Geffen.pdf 44 Andrew Krenz (1998), “Embryonic Development of Zebrafish”, http://www.the-aps.org/education/k12curric/activities/1998-Labs/krenz.pdf 45 Cathleen Bester, “Biological Profiles of Cobia”, http://www.flmnh.ufl.edu/fish/meetings/meetings.htm 46 Terje Sund and Inger-Britt Falk-Petersen (2005), Effects of incubation temperature on development and yolk sac conversion efficiencies of spotted wolffish (Anarhichas minor Olafsen) embryos until hatch, http//www.blackwell-synergy.com/doi/abs/101111/j.1365-2109.2005.01336.x 47 William A Wurts, Membrane Permeability, Calcium, and Osmotic Pressure, http: //www.ca.uky.edu/wkrec/Wurtspage.html 48 http:// www.ace4all.com/docs/Cobia.pdf 49 http://www.fish4fun.com/ cobia.htm 67 Phụ lục Phụ lục 1: so sánh chiều dài ấu trùng bình thờng ấu trùng dị hình STT 10 11 12 Trung bình ấu trùng bình thờng ấu trùng dị h×nh 3,5 3,2 2,8 2,9 3,4 3,1 3,1 3,4 3,5 3,2 1,2 1,5 1,7 2,2 2,1 1,5 2,6 2,3 1,4 3,3 ± 0,33 1,8 ± 0,48 I Phụ lục 2: ảnh hởng nhiệt độ lªn tØ lƯ në Stt 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Møc nhiƯt ®é 20 oC Tỉng sè trứng ấu trùng Lần lặp 23 oC 26 oC 29 oC 32 oC 35 oC 3 3 3 860 850 800 1.200 1.250 1.130 1.025 1.000 880 1.150 1.250 1.150 Sè Êu trïng 0 400 400 350 960 1.000 950 800 750 600 446 480 420 0 TØ lÖ në 0 47 47 44 80 80 84 78 75 68 39 38 37 0 TLN TB×nh 46 ±4 81 ±6 74 ± 13 38 ±3 Ph©n tÝch anova Anova: Single Factor SUMMARY Groups 20 23 26 29 32 35 ANOVA Source of Variation Between Groups Within Groups Total Count Sum 3 3 3 SS 1.826249 0.007117 1.833366 1.373205 2.441051 2.212306 1.136741 Average 0.457735 0.813684 0.737435 0.378914 Variance 0.000315 0.000548 0.002552 0.000144 df MS F 0.36525 0.000593 12 17 Cã sù sai kh¸c nhau, thĨ qua so s¸nh Duncan nh− sau: 20oC 35oC 32oC 0% 0% 38% 615.8559 P-value 4.99E14 3.105875 23oC 29oC 26oC F crit 46% 74% 81% II Phơ lơc 3: ¶nh hởng nhiệt độ lên tỉ lệ dị hình Stt NhiƯt ®é 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 oC 23 oC 26 oC 29 oC 32 oC 35 oC Tổng số Lần lặp ấu trùng 3 3 3 400 400 350 800 750 600 960 1000 950 446 480 420 Sè Êu trùng dị hình 0 36 39 33 24 29 26 58 63 67 71 96 63 0 Tỉ lệ dị hình (%) 0 10 4 6 16 20 15 0 TLDH TB×nh (%) 9± 0,38 0,68 0,53 17 2,66 Bảng phân tÝch anova Anova: Single Factor SUMMARY Groups Count 23 oC 26 oC o 29 C 32 oC Sum 0.281786 0.112 0.193943 0.509193 Average 0.093928571 0.037333333 0.064647661 0.169730942 ANOVA Source of SS df MS Variation Between 0.062766 0.012553262 Groups 0.001592 12 0.000132635 Within Groups Total 0.064358 17 Cã sù sai kh¸c nhau, thĨ qua so s¸nh Duncan nh− sau: 26oC 29oC Variance 1.42E-05 4.58E-05 2.76E-05 0.000708 94.64491 P-value 3.25E09 23oC 32oC F F crit 3.105875 4% 6% 9% 17% III Phơ lơc 4: ¶nh h−ëng nồng độ muối lên tỉ lệ nở Stt 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Nång ®é muèi 15 o/oo 20 o/oo 25 o/oo 30 o/oo 35 o/oo 40 o/oo Lần lặp 3 3 3 Tỉng sè trøng vµ Êu trïng 200 150 250 100 220 300 130 135 270 160 200 250 250 300 220 130 180 200 Sè Êu trïng 14 13 23 32 75 75 62 63 140 120 152 175 205 240 189 95 125 140 TØ lÖ në (%) 9 32 34 25 48 47 52 75 76 70 82 80 86 73 69 70 TLN TB (%) 8± 1,15 30 ± 4,76 49 ± 2,75 74 ± 3,21 83 ± 3,01 71 ± 1,96 B¶ng ph©n tÝch anova Anova: Single Factor SUMMARY Groups Count 15 ppt 20ppt 25 ppt 30 ppt 35 ppt 40 ppt ANOVA Source of SS Variation Between 1.24541 Groups 0.010944 Within Groups Total 1.256354 Sum 0.248667 0.910909 1.462108 2.21 2.479091 2.125214 Average 0.082889 0.303636 0.487369 0.736667 0.826364 0.708405 Variance 0.000132 0.002267 0.000754 0.001033 0.000903 0.000383 df MS F 0.249082 0.000912 273.1095 12 17 Cã sù sai kh¸c nhau, thĨ qua so s¸nh Duncan nh− sau: 15 o/oo 20 o/oo 25 o/oo 30 o/oo 35 o/oo 8% 30% 49% P-value 6.34E12 F crit 3.105875 40 o/oo 71% 74% 83% IV Phơ lơc 5: ¶nh hởng nồng độ muối lên tỉ lệ dị hình Stt 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Møc ®é mỈn 15 o/oo 20 o/oo 25 o/oo 30 o/oo 35 o/oo 40 o/oo Lần lặp 3 3 3 Tæng sè Êu trïng 14 13 23 32 75 75 62 63 140 120 152 175 205 240 189 95 125 140 Số AT dị hình 4 17 17 24 14 10 11 10 13 TØ lÖ dị hình (%) 29 31 22 19 23 23 13 14 17 6 4 11 10 TLDH TB (%) 27± 4,71 21± 2,26 15± 2,16 1,15 1,15 2,33 Bảng phân tích anova Anova: Single Factor SUMMARY Groups Count 15 ppt 20 ppt 25 ppt 30 ppt 35 ppt 40 ppt ANOVA Source of Variation SS Between 0.116753 Groups 0.008012 Within Groups Total 0.124765 Sum 0.810798 0.640833 0.443318 0.2 0.14 0.273549 Average 0.270266 0.213611 0.147773 0.066667 0.046667 0.091183 Variance 0.002218 0.000511 0.000467 0.000133 0.000133 0.000543 df MS F 0.023351 0.000668 34.97316 12 17 Cã sù sai kh¸c nhau, thĨ qua so s¸nh Duncan nh− sau: 35 o/oo 30 o/oo 40 o/oo 25 o/oo 20 o/oo 5% 7% 9% P-value 9.45E07 F crit 3.105875 15 o/oo 15% 21% 27% V Phụ lục 6: ảnh hởng đồng thời nồng độ muối nhiệt độ lên tỉ lÖ në Stt 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Nång ®é mi 30 o/oo NhiƯt ®é 23 oC 26 oC 29 oC 35 o/oo 23 oC 26 oC 29 oC 40 o/oo 23 oC 26 oC 29 oC LÇn lỈp 3 3 3 3 Tæng sè trøng vµ Êu trïng 1000 900 950 1100 1300 1250 1500 1200 1000 829 663 880 1200 950 1500 1200 1050 1550 563 620 675 1070 1500 950 1200 1500 1000 Sè Êu trïng në 350 380 420 830 1000 950 1100 800 750 480 390 550 900 800 1300 1000 750 1250 188 220 250 750 1200 650 800 950 680 TØ lÖ në (%) 35 42 44 72 77 79 73 67 75 58 59 63 75 84 87 83 71 81 33 35 37 70 80 68 67 63 68 TLN TB×nh (%) 40 ± 4.85 76 ± 3.57 72 ± 4.41 60 ± 2.44 82 ± 6.15 78 ± 6.24 35 ± 1.86 73 ± 6.26 66 2.40 VI Bảng phân tích ANOVA Anova: Two-Factor With Replication SUMMARY 30 ppt 35 ppt 40 ppt Total 1.214327 0.404776 0.002349 1.792183 0.597394 0.000593 1.058542 0.352847 0.000346 4.065053 0.451673 0.013272 2.283776 0.761259 5.51E-05 2.448166 0.816055 0.000739 2.19735 0.73245 0.00142 6.929292 0.769921 0.001906 2.174892 0.724964 9.47E-05 2.336666 0.778889 0.001164 1.98 0.66 0.000578 6.491558 0.721284 0.003117 Count Sum Average Variance 5.672995 0.630333 0.029489 6.577015 0.730779 0.010891 5.235893 0.581766 0.031047 ANOVA Source of Variation Sample Columns Interaction Within Total SS 0.529015 0.10396 0.027727 0.014676 0.675378 df MS 0.264508 0.05198 0.006932 0.000815 23 oC Count Sum Average Variance 26 oC Count Sum Average Variance 29 oC Count Sum Average Variance Total 2 18 26 F 324.4187 63.75342 8.501719 P-value 7.61E-15 6.78E-09 0.000491 F crit 3.554561 3.554561 2.927749 Có tơng tác lẫn hai yếu tố VII Phụ lục 7: ảnh hởng đồng thời nồng độ muối nhiệt độ lên tỉ lệ dị hình ấu trùng cá giò Stt 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Nång ®é muèi 30 o/oo 35 o/oo 40 o/oo Nhiệt Số ấu Lần lặp trùng ®é në o 23 C 350 380 420 o 26 C 830 1000 950 o 29 C 1100 800 750 o 23 C 480 390 550 26 oC 900 800 1300 29 oC 1000 750 1250 23 oC 300 550 500 o 26 C 750 1200 650 o 29 C 800 950 680 Số ấu trùng dị hình 28 34 46 33 50 57 66 56 53 24 23 33 18 24 41 58 38 75 24 31 43 50 70 50 72 76 54 Tỉ lệ dị hình (%) 11 6 7 6 3 6 13 14 17 8 TLDH TB×nh (%) 9± 1,53 5± 1,00 7± 0,58 6± 0,58 3± 0,58 6± 0,53 15 2,08 0,93 0,58 VIII Bảng phân tích ANOVA Anova: Two-Factor With Replication SUMMARY 30 ppt 35 ppt 40 ppt Total Count Sum Average 0.28 93333 0.44 0.146667 0.89 98889 Variance 00233 0.17 56667 3.33E05 00433 01711 0.201923 67308 0.431923 47991 8.67E-05 00367 o 23 C 26 oC Count Sum Average 0.15 Variance 001 26667 3.33E05 0.2 66667 3.33E05 0.168 56 2.8E05 0.25 83333 0.618 68667 3.33E-05 00166 Count Sum Average Variance 0.63 0045 0.418 46444 00244 0.891923 99103 01459 ANOVA Source of Variation SS df MS 29 oC Count Sum Average Variance Total F Sample 11794 05897 52.30482 Columns Interaction Within Total 12524 03399 02029 29747 18 26 06262 0085 00113 55.54184 7.53726 P-value 3.17E08 1.99E08 00946 F crit 3.554561 3.554561 2.927749 Có tơng tác lÉn gi÷a hai yÕu tè IX I
- Xem thêm -

Xem thêm: luan van lan ch4 , luan van lan ch4 , ảnh hưởng của một số yếu tố môi trường đến phát triển phôi c, ảnh hưởng của nhiệt độ lên tỉ lệ nở của cá giò, ảnh hưởng của nhiệt độ đến tỉ lệ dị hình của ấu trùng, ảnh hưởng của nồng độ muối lên tỉ lệ nở của phôi, ảnh hưởng của nồng độ muối lên tỉ lệ dị hình của ấu trùng, ảnh hưởng đồng thời của 2 nhân tố nhiệt độ và nồng độ muối l, ảnh hưởng đồng thời của nhiệt độ và nồng độ muối lên tỉ lệ d, Tài liệu tham khảo

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay