cách tính số loại giao tử trong giảm phân,

10 62 1
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/07/2018, 09:56

CCH tính số loại giao tử hình thành trình giảm phân I thành lập công thức tổng quát phạm vi áp dụng công thức * Với thể có nhiễm sắc thể (NST) 2n (cho cặp NST tơng đồng có cấu trúc khác chứa cặp gen dị hợp ) số loại giao tử tạo tối đa trình giảm phân bao nhiêu? Trờng hợp trao đổi chéo (các gen PLĐL Liên kết hoàn toàn): a Thành lập công thức * Gv yêu cầu học sinh vẽ tóm tắt đồ giảm phân để rút kết luận sau: a1 Với 2n = (1 cặp NST) Số loại giao tử tối đa đợc tạo a2 Víi 2n = (2 cỈp NST ) Có kiểu phân li, kiểu phân li t¹o lo¹i giao  sè lo¹i giao tử tối đa tạo đợc = 2 2 a3 Víi 2n = (gåm cỈp NST)  Có kiểu phân li NST kì sau I, kiểu phân li tạo loại giao tử số loại giao tử tối đa đợc tạo là: 2 2 * Từ (a1), (a2),và (a3) Gv yêu cầu học sinh rút quy tắc nhân Số loại giao tử tối đa đợc tạo tính chung với nhiều cặp NST tích số loại giao tử đợc tạo cặp nhân với Với trờng hợp trên: số loại giao tử tối đa đợc tạo từ cặp với n cặp, số loại giao tử tối đa đợc tạo là: 2n (công thức 1) Thực tế, kết trình giảm phân tạo giao tử đực (tinh trùng) giao tử (trứng) khác nhau,cụ thể: - tế bào sinh tinh trùng giảm phân tạo tế bµo tinh trïng  víi x tÕ bµo sinh tinh trùng giảm phân tạo 4x tế bào tinh trùng Vậy, số loại tế bào tinh trùng (giao tử đực) đợc tạo tối đa phụ thuộc vào số tinh trùng đợc tạo số cặp NST tế bào sinh tinh trïng: + Víi 4x < n  số loại tế bào tinh trùng (giao tử đực) đợc tạo tối đa : 4x (công thức 1.1) + Víi 4x = n vµ 4x > n số loại tế bào tinh trùng (giao tử đực) đợc tạo tối đa đợc tính theo công thức - tế bào sinh trứng giảm phân tạo tế bào trứng với y tế bào sinh trứng giảm phân tạo y tế bào trứng Vậy, số loại tế bào trứng (giao tử cái) đợc tạo tối đa phụ thuộc vào số trứng đợc tạo số cặp NST tế bào sinh trứng: + Víi y < n  sè lo¹i tÕ bào trứng (giao tử cái) đợc tạo tối đa là: y (công thức 1.2) + Với y = n y > n số loại tế bào trứng (giao tử cái) đợc tạo tối đa đợc tính theo công thức b phạm vi áp dụng công thức - Với thể có nhiễm sắc thể (NST) 2n (cho cặp NST tơng đồng có cấu trúc khác chứa cặp gen dị hợp) số loại giao tử tạo tối đa trình giảm phân mặt lí thuyết đợc tính theo công thức - Với số tế bào tham gia giảm phân tạo đợc số giao tử đực(tinh trùng) số loại giao tử tạo tối đa trình giảm phân mặt lí thuyết đợc tính theo công thức 1.1 - Với số tế bào tham gia tạo số giao tử (trứng) số loại giao tử tạo tối đa trình giảm phân mặt lí thuyết đợc tính theo công thức 1.2 c Ví dụ áp dụng công thức * Ví dụ 1: - Vịt nhà có 2n = 80, tạo tối đa loại giao tử? Biết trình giảm phân trao đổi chÐo Gi¶i: Víi 2n = 80  n = 40 áp dụng công thức 1, ta có số loại giao tử tối đa mà vịt nhà tạo đợc là: 2n = 240 * Ví dụ 2: - Mét tÕ bµo cã kiĨu gen AB CD Ee thùc tế giảm phân tạo đợc ab cd loại trứng? Biết trình giảm phân trao đổi chéo Giải: Theo đề: + có căp nhiễm s¾c thĨ  n =  2n = + có tế bào tham gia giảm phân tạo trứng x= áp dụng công thức 1.2, ta có số loại trứng tối đa tạo đợc là: * Ví dụ 3: - tế bµo cã kiĨu gen AB CD ab cd thùc tÕ giảm phân tạo đợc loại tinh trùng ? Biết trình giảm phân trao đổi chéo Giải: Theo đề: + có căp nhiễm sắc thÓ  n =  2n = + có tế bào tham gia giảm phân tạo tinh trùng 4y = 12 áp dụng công thức 1, ta có số loại tinh trùng tối đa tạo đợc là: Trờng hợp có trao đổi chéo (TĐC): a Giải thích thuật ngữ: (-) Trao đổi chéo: Là tợng cromatit cặp NST tng đồng trao đổi cho đoạn tơng ứng sau tiếp hợp kì đầu giảm phân I, dẫn tới tợng hoán vị gen alen (-) Trao đổi chéo điểm (TĐC đơn): Các tế bào giảm phân xảy TĐC điểm Điểm trao đổi chéo (điểm 1) (-)Trao đổi chéo điểm đồng thời (1 TĐC kép) :Các tế bào giảm phân xảy TĐC ®iĨm ®iĨm1 (c¸c ®iĨm trao ®ỉi chÐo) ®iĨm (-) Trao đổi chéo điểm không đồng thời (2 TĐC đơn) : + nhóm tế bào (nhóm 1) giảm phân xảy TĐC điểm + nhóm tế bào khác (nhóm 2) giảm phân xảy TĐC điểm điểm Nhóm ®iĨm Nhãm (-) Trao ®ỉi chÐo t¹i điểm đồng thời điểm không đồng thời: + nhóm tế bào (nhóm 1) giảm phân xảy TĐC điểm + nhóm tế bào khác (nhóm 2) giảm phân xảy TĐC điểm + nhóm tế bào khác (nhóm 3) giảm phân xảy TĐC điểm ®iĨm ®iĨm ®iĨm ®iĨm Nhãm Nhóm Nhóm b Yêu cầu học sinh vẽ đồ Tìm số loại giao tử tối đa đợc tạo ứng với trờng hợp nêu với cặp nhiễm sắc thể (NST) có cấu tạo nh sau: A a điểm B b D d E e G g ®iĨm (-) Trêng hợp 1: Trao đổi chéo điểm (điểm 1) Các loại giao tử đợc tạo là: A a a A B b B b D d D d E e E e = lo¹i giao G g G g (Sơ đồ tử 1) T bo bỡnh thng Tế bào có TĐC điểm (-) Trêng hỵp 2: TĐC điểm đồng thời ( điểm điểm 4) Các loại giao tử đợc tạo lµ: A a a A B b B b = lo¹i giao D d D d E e E e G g g G Tế bào bình thường ( đồ 2) T bo cú TC ti im ng thi (-) Trờng hợp 3: Có TĐC diểm không đồng thời (im v im 3) + Nhóm tế bào I giảm phân xảy TĐC điểm Các loại giao tử đợc tạo lµ: A a B b B b = loại giao tử D d d D ( đồ 3) E e e E G g g G Tế bào bình thường A a Tế bào có TĐC im + Nhóm tế bào II giảm phân xảy TĐC điểm Các loại giao tử đợc tạo A a B b B b = lo¹i giao D d D d ( đồ 4) E e e E G g g G Tế bào bình thường A a Tế bào có TC ti im Tổng hợp lại, có cặp NST giảm phân, xảy TĐC điểm không đồng thời, số loại giao tử đợc tạo lµ (Vì có loại giao tử trùng nhau) (-) Trờng hợp 4: Có TĐC điểm đồng thời điểm không đồng thời: + Nhóm tế bào I giảm phân xảy TĐC điểm đồng thời ( 4) tạo loại giao tử (sơ đồ 2) + Nhóm tế bào II giảm phân xảy TĐC điểm tạo loại giao tử (sơ đồ 4) + Nhóm tế bào III giảm phân xảy raTĐC điểm tạo loại giao tử (sơ đồ 4) Tổng hợp lại, có cặp NST giảm phân, xảy TĐC điểm đồng thời điểm không đồng thời, số loại giao tử đợc tạo c Thành lập công thức tổng quát: Với thể có NST 2n (2 cặp NST tơng đồng có cấu trúc khác nhau) áp dụng công thức nhân, ta có: Trờng hợp 1: TĐC điểm (TĐC đơn) Nếu có TĐC điểm xảy m cặp (m < n ) + cặp NST có xảy TĐC điểm tạo loại giao tử m cặp có TĐC điểm tạo tối đa 4m loại giao tử + Còn ( n- m ) cặp TĐC tạo tối đa 2(n-m) loại giao tử Số loại giao tử tối đa đợc tạo NST 2n có m cặp xảy TĐC điểm là: 2(n-m) x 4m = 2(n-m) x 22m = 2(n+m) ( công thức 2) Trờng hợp 2: TĐC xảy điểm đồng thời ( TĐC kép) Nếu có r cặp xảy TĐC ®iĨm ®ång thêi (r < n): + cỈp NST có TĐC điểm đồng thời tạo loại giao tử r cặp NST có TĐC điểm đồng thời tạo tối đa 4r loại giao tử + Còn ( n- r ) cặp TĐC tạo tối đa 2(n r ) loại giao tử số loại giao tử tối đa đợc tạo NST 2n có r cặp NST có TĐC điểm đồng thêi lµ: 2(n – r ) x 4r = 2(n + r) (công thức 3) Trờng hợp 3: TĐC xảy điểm không đồng thời (2 TĐC đơn) Nếu có h cặp ( h < n) xảy TĐC điểm không đồng thời: + cặp NST có TĐC điểm không đồng thời tạo loại giao tử với h cặp NST có TĐC điểm không đồng thời tạo tối đa 6h loại giao tử + Còn ( n- h ) cặp TĐC, tạo tối đa (n – h) lo¹i giao  sè lo¹i giao tử tối đa đợc tạo NST 2n có h cặp NST có TĐC điểm không đồng thời là: 2(n h) x 6h = 2(n – h) x 2h x h = 2n x 3h (công thức 4) Trờng hợp 4: TĐC vừa điểm đồng thời, vừa điểm không đồng thời Nếu có q cặp ( q < n) xảy TĐC vừa điểm đồng thời, vừa điểm không đồng thời, ta có: + cặp NST có TĐC điểm đồng thời điểm không đồng thời tạo tối đa loại giao tử với q cặp NST có TĐC điểm đồng thời điểm không đồng thời tạo tối đa 8q loại giao tử + ( n- q ) cặp TĐC, tạo tối đa (n q) lo¹i giao  sè lo¹i giao tèi đa đợc tạo NST 2n có q cặp NST có TĐC điểm đồng thời điểm không đồng thời là: 2(n – q) x 8q = 2(n – q) x 23q = 2(n + 2q) (c«ng thøc 5) d VÝ dơ * VÝ dơ 1: - Gµ cã 2n = 78, tạo tối đa loại giao tử? Biết giảm phân xảy TĐC điểm cặp NST áp dụng công thức 2, ta có số loại giao tử tối đa tạo trờng hợp là: * VÝ dô 2: 2n + m = 239+9 = 248 - Đậu Hà lan có 2n = 14, tạo tối đa loại giao tử? Cho giảm phân xảy TĐC điểm đồng thời cặp NST áp dụng công thức 3, ta có số loại giao tử tối đa tạo : n + r = 27+6 = 13 * VÝ dô 3: - Lóa níc cã 2n = 24, cã thĨ t¹o tối đa loại giao tử Cho giảm phân xảy TĐC điểm không đồng thời cặp NST áp dụng công thức 4, ta có số loại giao tử tối đa tạo trờng hợp là: 2n x 3h = 212x 36 * VÝ dô 4: - Ruåi giÊm cã 2n = 8, cã thĨ t¹o tèi đa loại giao tử Cho giảm phân xảy TĐC điểm đồng thời điểm không đồng thời cặp NST áp dụng công thức 5, ta có số loại giao tử tối đa tạo trờng hợp nµy lµ: 2n + 2q = 24 +2x2 = 28 Trờng hợp xảy đột biến cấu trúc NST trình giảm phân a Xây dựng công thức Yêu cầu học sinh vẽ đồ, tìm số loại giao tử tối đa đợc tạo với cặp nhiễm sắc thể (NST) có cấu tạo nh sau: A a B b C c D d E e Nếu trình giảm phân xảy đột biến đoạn crômatit TĐC Các loại giao tử đợc tạo ( giả sử đoạn de crômatit ) A a A a B b B b C c C c D d D E e E = lo¹i giao tử Tổng quát: Nếu có p cặp ( p < n) xảy loại đột biến cấu trúc NST crômatit TĐC : + cặp NST xảy loại đột biến crômatit TĐC tạo loại giao tử với p cặp NST xảy đột biến đoạn crômatit TĐC tạo tối đa 3p loại giao tử + Còn ( n- p ) cặp đột biến, tạo tối đa (n p) loại giao tử số loại giao tử tối đa đợc tạo NST 2n có p cặp NST xảy loại đột biến crômatit TĐC là: 2(n p) x 3p (công thức 6) b Ví dụ Tế bào sinh tinh trïng cđa loµi sinh vËt cã 2n = 24 NST Do tác nhân đột biến đoạn NST crômatit, cặp NST khác bình thờng( giả thiết TĐC đột biến khác) Số loại giao tử tạo bao nhiêu? Giải: Theo đề ta có: 2n = 24  n = 12; p = giao tö tèi đa tạo đợc là: * Lu ý: áp dụng công thức 6, ta có số loại 2(12 – 1) x 31 = 211 x Trong trờng hợp khác không ứng với trờng hợp nêu trên, ta áp dụng công thức tổng quát mà phải sử dụng quy tắc nhân ®Ĩ tÝnh VÝ dơ: ë loµi cã 2n = 16, tạo tối đa loại giao tử trình giảm phân có: - cặp NST xảy TĐC điểm? - cặp NST xảy TĐC điểm đồng thời? - cặp NST xảy TĐC điểm không đồng thời? - cặp NST xảy TĐC điểm đồng thời điểm không đồng thời? - cặp NST không xảy TĐC? áp dụng quy tắc nhân ta có số loại giao tử tối đa đợc tạo loài nµy lµ: 41x 42 x 62 x 82 x 22 = x 216 (loại) 2.Với thể có nhiễm sắc thể (NST) 2n (cho cặp NST tơng đồng có cấu trúc giống - chứa cặp gen đồng hợp ), đột biến tạo loại giao mäi trêng hỵp VÝ dơ : + KiĨu gen AAbbDD giảm phân cho cho 1loại giao tử AbD + Kiểu gen AB cd giảm phân dù có TĐC hay không cho loại AB cd giao lµ AB cd II Bµi tËp vËn dụng Bài * Chọn đáp án Câu1 ë ri giÊm 2n = NST Gi¶ sư r»ng trình giảm phân ruồi có cặp NST mà cặp xảy TĐC đơn không lúc Số giao tử là: A 24 x B 23 x C 22 x D 21 x Câu cà chua 2n = 24 NST, trình giảm phân có cặp NST mà cặp xảy TĐC đơn,1 TĐC kÐp Sè giao lµ: A 210 B 215 C 216 D 218 Câu ngô 2n = 20 NST, trình giảm phân có cặp NST tơng đồng, cặp xảy TĐC chỗ số loại giao tử đợc tạo là: A 210 B 212 C 215 D 220 C©u Bé NST ruồi giấm 2n = NST NST cặp tơng đồng khác cấu trúc Nếu trình giảm phân có cặp NST tơng đồng mà cặp xảy TĐC chỗ số loại giao tử đợc tạo là: A 210 B 27 C 55 D 25 AB DE Khi giảm phân bình thờng tạo đợc số giao ab de Câu Kiểu gen loài tử là: lo¹i lo¹i 16 lo¹i 32 loại loại Trờng hợp là: A 1,2,3 B 3,4,5 C 1,3,5 D 1,4,5 C©u Mét tế bào sinh tinh trùng chứa gen cỈp NST cã kiĨu gen Aa DE de Thùc tế giảm phân bình thờng tạo nên số loại giao tử là: A loại B loại C loại D A B Câu Lai dòng đậu hà lan có locut mang alen trội lai với dòng đậu có cặp gen lặn tồn NST thờng Số loại giao tử F1 là: A 128 loại B 125 loại C 120 loại D 110 loại Câu Loài có kiểu gen AaBbddEe Qua giảm phân bình thờng cho số loại giao tử là: A loại B loại C loại D 16loại Câu Với n căp tính trạng n cặp gen chi phối tồn n cặp NST số loại giao tử tối ®a ë dêi sau lµ: A 2n B 3n C 4n D A B Câu 10 Tế bào sinh trøng cđa loµi sinh vËt cã 2n = 14 NST Do tác nhân đột biến đoạn NST crômatit, cặp NST khác bình thờng( giả thiết TĐC đột biến khác) Số loại giao tử tạo là: A 27 x B 214 x C 26 x D 213 * Đáp án Câu Đáp án A C C B A D A C A 10 C ... hợp) số loại giao tử tạo tối đa trình giảm phân mặt lí thuyết đợc tính theo công thức - Với số tế bào tham gia giảm phân tạo đợc số giao tử đực(tinh trùng) số loại giao tử tạo tối đa trình giảm. .. tử F1 là: A 128 loại B 125 loại C 120 loại D 110 loại Câu Loài có kiểu gen AaBbddEe Qua giảm phân bình thờng cho số loại giao tử là: A loại B loại C loại D 1 6loại Câu Với n căp tính trạng n cặp... thời tạo tối đa loại giao tử với q cặp NST có TĐC điểm đồng thời điểm không đồng thời tạo tối đa 8q loại giao tử + ( n- q ) cặp TĐC, tạo tối đa (n q) loại giao tử số loại giao tử tối đa đợc
- Xem thêm -

Xem thêm: cách tính số loại giao tử trong giảm phân, , cách tính số loại giao tử trong giảm phân, , I. thành lập công thức tổng quát và phạm vi áp dụng công thức

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay