Slide bài giảng Quản trị tài chính: chương 3: Phân tích báo cáo tài chính

13 48 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/07/2018, 13:14

Chương PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Chủ thể mục tiêu phân tích • Nhà cho vay: Xem xét, đánh giá khả toán sinh lời DN • Nhà đầu tư trái phiếu: Xem xét, đánh giá dòng tiền dài hạn DN • Cổ đông: Xem xét đánh giá điều chỉnh khả sinh lời sức mạnh hoạt động DN • Nhà quản trị: Phân tích đánh giá trạng thái tài hội tiềm tàng tương lai DN Dàn phân tích BCTC Phân tích khái quát Phân tích tỷ trọng Phân tích xu hướng Phân tích nguồn vốn sử dụng vốn Phân tích chi tiết Phân tích tỷ số Phân tích Dupont Nhận định chung Thực trạng DN chiều hướng Nguyên nhân Giải pháp Phân tích khái qt • Phân tích cấu (hay phân tích tỷ trọng): lấy % tiêu so với tiêu – Bảng cân đối kế toán: tỷ trọng tiêu so với Tổng tài sản/Tổng nguồn vốn – Bảng báo cáo kết hoạt động kinh doanh: tính tỷ trọng tiêu so với Doanh thu • Phân tích xu hướng: tính % thay đổi năm X so với năm X-1 (ở bảng) • Phân tích tình hình khai thác tài sản, nguồn vốn 1.3 Biểu kê Nguồn vốn Sử dụng vốn • Liệt kê thay đổi tài khoản bảng cân đối kế toán từ năm sang năm khác • Khoản mục bên Tài sản tăng, Khoản mục bên Nguồn vốn giảm: Ghi vào cột Sử dụng vốn • Khoản mục bên Tài sản giảm, Khoản mục bên Nguồn vốn tăng: Ghi vào cột Nguồn vốn Phân tích chi tiết • Phân tích tỷ số: Các tỷ số chia làm nhóm, phản ánh đặc trưng riêng: – Nhóm tỷ số khoản – Nhóm tỷ số hoạt động – Nhóm tỷ số cấu tài – Nhóm tỷ số sinh lời – Nhóm tỷ số giá trị thị trường • Phân tích Dupont: Phân tích đóng góp yếu tố đến tỷ số sinh lời, giúp đưa nhìn tổng quát tồn vấn đề doanh nghiệp Nhóm tỷ số Ý nghĩa mối quan hệ tài Thanh khoản Thể sản lưu động nợ ngắn hạn Các tỷ số Chuẩn -Thanh khoản hành -Năm trước -Thanh khoản nhanh -TB Ngành -Thanh khoản nhanh tiền -Công ty đầu ngành -Vòng quay hàng tồn kho Hoạt động Đòn bẩy tài Khả sinh lời Gía trị thị trường Đo lường hiệu quảntài -Kỳ thu tiền bình quân* sản tương ứng với doanh thu Tình trạng sử dụng nợ Tác động kết hợp tính khoản, quảntài sản nợ lên kết hoạt động -Năm trước -TB Ngành -Vòng quay tài sản cố định -Cơng ty đầu ngành -Vòng quay tổng tài sản -Số liệu cụ thể* -Tỷ số nợ -Năm trước -Tỷ số toán lãi vay -TB Ngành -Tỷ số khả trả nợ -Công ty đầu ngành -ROS -Năm trước -ROA -TB Ngành -ROE -Cơng ty đầu ngành Nhà đầu tư nghĩ rủi -P/E ro triển vọng tương lai -Gía/Dòng tiền cơng ty -Năm trước -TB Ngành Khả khoản • Nhận xét: – So với chuẩn so sánh (1) – So với TB ngành – Xu hướng Khả hoạt động • Nhận xét: – So với TB ngành – Xu hướng Đòn bẩy tài (Vay nợ) • Nhận xét: – So với TB ngành – Xu hướng Khả sinh lời • Nhận xét: – So với TB ngành – Xu hướng Giá trị thị trường • Nhận xét: – So với TB ngành – Xu hướng Phân tích Dupont ... tính % thay đổi năm X so với năm X-1 (ở bảng) • Phân tích tình hình khai thác tài sản, nguồn vốn 1 .3 Biểu kê Nguồn vốn Sử dụng vốn • Liệt kê thay đổi tài khoản bảng cân đối kế toán từ năm sang năm
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide bài giảng Quản trị tài chính: chương 3: Phân tích báo cáo tài chính, Slide bài giảng Quản trị tài chính: chương 3: Phân tích báo cáo tài chính, Phân tích chi tiết

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay