TUEI LUAN MON HANH CHINH SO SANH cải cách hành chính nhà nước trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay

17 71 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/07/2018, 16:00

MỞ ĐẦU Cải cách hành chính (CCHC) nhà nước là một trong những nội dung cơ bản của khoa học hành chính, luôn là một vấn đề được quan tâm phổ biến ở hầu hết các nước trên thế giới nhằm làm đòn bẩy để nâng cao hiệu quả quản lý của nhà nước trong việc phát triển kinh tế, phát huy dân chủ và tiếng nói của người dân trong hoạt động của bộ máy công quyền, củng cố và tăng cường tiềm lực về mọi mặt cho đất nước.Từ những nền tảng ban đầu trong CCHC, Chương trình tổng thể CCHC được xác định là: “Xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại hoá, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả theo nguyên tắc của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu của công cuộc xây dựng, phát triển đất nước”.Để thực hiện mục tiêu này, CCHC được tiến hành trên các lĩnh vực: Cải cách thể chế; cải cách tổ chức bộ máy hành chính; đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính. Nội dung hiện đại hóa nền hành chính được bổ sung vào nội dung cải cách hành chính nhà nước là một sự khẳng định về nỗ lực cải cách, tạo ra sự đồng bộ, toàn diện trong các nội dung cải cách.Trong khuôn khổ phần học, học viên chọn đề tài: “Cải cách hành chính nhà nước trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay” làm đề tài tiểu luận cho học phần: Hành chính so sánh. MỞ ĐẦU Cải cách hành (CCHC) nhà nước nội dung khoa học hành chính, ln vấn đề quan tâm phổ biến hầu giới nhằm làm đòn bẩy để nâng cao hiệu quản lý nhà nước việc phát triển kinh tế, phát huy dân chủ tiếng nói người dân hoạt động máy công quyền, củng cố tăng cường tiềm lực mặt cho đất nước Từ tảng ban đầu CCHC, Chương trình tổng thể CCHC xác định là: “Xây dựng hành dân chủ, sạch, vững mạnh, chun nghiệp, đại hố, hoạt động có hiệu lực, hiệu theo nguyên tắc Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa lãnh đạo Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, cơng chức có phẩm chất lực đáp ứng yêu cầu công xây dựng, phát triển đất nước” Để thực mục tiêu này, CCHC tiến hành lĩnh vực: Cải cách thể chế; cải cách tổ chức máy hành chính; đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, cơng chức; cải cách tài cơng đại hóa hành Nội dung đại hóa hành bổ sung vào nội dung cải cách hành nhà nước khẳng định nỗ lực cải cách, tạo đồng bộ, toàn diện nội dung cải cách Trong khuôn khổ phần học, học viên chọn đề tài: “Cải cách hành nhà nước giai đoạn cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước nay” làm đề tài tiểu luận cho học phần: Hành so sánh NỘI DUNG Chương KHÁI QT VỀ MƠ HÌNH QUẢN LÝ CƠNG MỚI (NMP) 1.1 Quản lý cơng “Quản lý cơng mới” mơ hình hành cơng theo tiêu chí đại, chủ động, động, nhạy bén, thích nghi cao nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý dịch vụ tối đa điều kiện kinh tế thị truờng phát triển mạnh mẽ quan hệ quốc tế ngày phụ thuộc chặt chẽ lẫn Trong đó, mơ hình “Hành cơng truyền thống” mơ hình hành cơng dựa sở nguyên tắc, quy tắc định với chất chủ yếu thiên tính “cai trị” Phương thức hoạt động mơ hình dựa sở thi hành quy định cách “cứng nhắc”, lấy tổ chức thứ bậc chặt chẽ, trình tự, thủ tục việc thực nghiêm ngặt thủ tục làm biện pháp tối ưu 1.2 Các yếu tố mơ hình NMP Một là, đẩy mạnh phân quyền sách Phân quyền thể nhiều hình thức mức độ khác trao quyền, uỷ quyền, tản quyền, phân công, phân cấp, phân nhiệm, Tuy nhiên, xu hướng chung phân quyền việc Chính phủ trung ương chia sẻ quyền hạn, trách nhiệm, nghĩa vụ nhiều cho quyền địa phương hay quan chuyên môn cấp việc chủ động quản lý sử dụng nguồn lực phân bổ Việc phân quyền giúp phủ tập trung vào vai trò quản lý điều tiết vĩ mơ, thay ơm đồm cơng việc vụ, tác nghiệp vi mô trước đây; đồng thời, sở để quyền địa phương chủ động, phát huy sáng tạo, đổi quản lý, khai thác hết tiềm sở Phân quyền, khía cạnh phát triển nữa, tạo điều kiện cho “khách hàng” nhà nước tham gia vào hoạt động quản lý công đặc biệt giám sát q trình thực thi cơng vụ Hai là, tư nhân hoá số nhiệm vụ nhà nước diễn mạnh mẽ Tư nhân hoá cách thức huy động nguồn lực xã hội tham gia vào quản lý phát triển đất nước, giải vấn đề xã hội thông qua hình thức đa dạng đấu thầu, hợp đồng công vụ, hợp đồng lao động, cổ phần hố, tập đồn hố Bản chất tối ưu tư nhân hố nhằm nâng cao tính cạnh tranh thực thi công vụ, cung cấp dịch vụ công cho khu vực công cộng - yếu tố mà trước chưa thừa nhận khu vực nhà nước Vấn đề cốt lõi nhà nước điều hành, quản lý cần nghiên cứu để tìm biện pháp tư nhân hố tối ưu nhất, dịch vụ cơng mang lại mục tiêu lợi nhuận; nào, nhà nước phải người chịu trách nhiệm vấn đề bảo đảm chất lượng dịch vụ cung ứng Ba là, tăng khả cạnh tranh Việc đưa yếu tố thi trường khuyến khích cạnh tranh vào hoạt động cung cấp dịch vụ nhà nước khiến cho hàng hóa dịch vụ công cung cấp tốt hơn, với giá rẻ đáp ứng yêu cầu xã hội Cạnh tranh cung cấp dịch vụ cơng diễn khơng tổ chức tư nhân mà thực quan nhà nước tư nhân hay quan nhà nước với Bên cạnh đó, hoạt động cung cấp dịch vụ theo hình thức hợp tác cơng – tư thực Thứ tư, xây dựng hệ thống chế quản lý mềm dẻo, linh hoạt, có khả thích nghi cao thay đổi Một hệ thống thể chế, quy định nghiêm ngặt, cứng nhắc, máy móc điều hành, quản lý hành cơng truyền thống xây dựng phát triển Tính cứng nhắc, máy móc chế quản lý thời gian dài làm xuất máy hành nhà nước chế “xin – cho” - yếu tố cản trở phát triển kinh tế - xã hội làm xấu mối quan hệ nhà nước với công dân Sự thay đổi NPM chỗ, ngun tắc quản lý giữ tính tơn nghiêm uy quyền cần thiết, song cách thức để thực nguyên tắc lại linh hoạt, mềm dẻo thích nghi với tình hình kinh tế, trị, xã hội mới, với thay đổi tổ chức máy hành Bản chất vấn đề loại bỏ bớt thể chế, quy định, thủ tục phủ để người dân dễ hiểu thực hiện; cho phép quan hành nhà nước cơng chức có nhiều quyền tự trình định giải yêu cầu công dân xã hội Thứ năm, vận dụng nhiều phương pháp quản lý khu vực tư vào quản lý công Trong số lĩnh vực, phương pháp quản lý tư nhân mẫu hình tốt cho nhà nước học tập, phương pháp quản lý doanh nghiệp Trong quản lý công mới, co quan cung cấp dịch vụ nhà nước áp dụng phương pháp quản lý doanh nghiệp để tăng hiệu quả, chất lượng linh hoạt đáp ứng dịch vụ cho yêu cầu ngày cao xã hội Song, quản lý nhà nước có nét đặc thù riêng, khác với quản lý doanh nghiệp nên phương pháp có hiệu khu vực tư áp dụng vào khu vực công Chương THỰC TRẠNG CỦA QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM Một số ưu điểm hành nhà nước thời gian qua: Thực chương trình tổng thể cải cách hành (CCHC) nhà nước; cơng CCHC đạt thành tựu quan trọng, góp phần thực thắng lợi nhiệm vụ phát triển ổn định kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trật tự xã hội CCHC triển khai đồng lĩnh vực chủ yếu: thể chế, tổ chức máy, xây dựng phát triển đội ngũ cán bộ, cơng chức cải cách tài công, bước đổi tổ chức phương thức hoạt động máy hành chính, hỗ trợ tích cực thúc đẩy trình cải cách, đổi tồn diện đất nước Có thể đánh giá chung kết CCHC nhà nước thời gian qua sau: - Hệ thống thể chế pháp luật bước đổi hồn thiện, góp phần xây dựng thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, bảo đảm phát huy quyền làm chủ nhân dân: Về bản, chủ trương, quan điểm Đảng Nhà nước chuyển kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang kinh tế thị trường định hướng XHCN thể chế hoá, thông qua gồm nhiều văn luật, pháp lệnh ban hành thời gian qua tạo dựng hoàn thiện khung pháp lý cho thành phần kinh tế, cho người dân làm ăn phát triển kinh tế Khuôn khổ thể chế tổ chức hoạt động hệ thống hành Nhà nước, cơng chức, cơng vụ trọng đổi để bảo đảm thích ứng với yêu cầu quản lý nhà nước điều kiện chuyển đổi Cơ sở pháp lý phân biệt quản lý nhà nước với hoạt động nghiệp dịch vụ cơng, thúc đẩy xã hội hố, phân cơng, phân cấp hình thành bước bổ sung, hồn thiện Thủ tục hành lĩnh vực rà soát, sửa đổi theo hướng đơn giản hoá, loại bỏ khâu phiền hà, trùng lắp, bao gồm thủ tục hành quan hệ với dân, với doanh nghiệp quan hệ quan hành Nhà nước với Cùng với thể chế kinh tế, việc xây dựng hoàn thiện thể chế bảo đảm phát huy quyền làm chủ nhân dân, dân chủ hoá đời sống xã hội có bước tiến dài, góp phần quan trọng vào ổn định xã hội, khai thác phát huy nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội - Chức năng, nhiệm vụ quan hệ thống hành Nhà nước bước điều chỉnh phù hợp với yêu cầu quản lý Nhà nước thực kinh tế thị trường Chính phủ, tập trung nhiều vào thực chức quản lý Nhà nước vĩ mô phạm vi nước, lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội; tập trung thời gian nguồn lực vào việc thực chức đích thực xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, xây dựng ban hành chế, sách, tra, kiểm tra việc tổ chức thực Đã thực điều chỉnh chức quản lý Nhà nước cấp hành cho phù hợp với tình hình thực tiễn, nguyên tắc việc quan phụ trách, khắc phục trùng lắp, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ Chính quyền địa phương phân cấp nhiều hơn, lĩnh vực ngân sách, tài chính, biên chế, đầu tư, đất đai, y tế, giáo dục - Cơ cấu tổ chức máy hành Nhà nước từ Trung ương đến địa phương điều chỉnh, xếp tinh gọn, hợp lý hơn: Đồng thời với trình chuyển đổi chế kinh tế, bước làm rõ phạm vi nội dung chức quản lý Nhà nước lĩnh vực, năm qua, tiến hành nhiều đợt xếp, điều chỉnh lại tổ chức máy quan hành Nhà nước Cơ cấu bên quan Chính phủ Chính quyền địa phương có bước điều chỉnh theo hướng phân biệt rõ đơn vị thực chức quản lý Nhà nước với tổ chức nghiệp cung cấp dịch vụ công - Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức máy hành nhà nước nâng lên: Cơng tác xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ, công chức thời gian qua quan tâm triển khai diện rộng, kết hợp huy động nhiều giải pháp đạt số kết tích cực Pháp lệnh cán bộ, công chức năm 1998 qua lần sửa đổi vào năm 2001 2003- Nay Luật cán bộ, cơng chức có phân loại tương đối rõ đối tượng cán bộ, công chức, tạo pháp lý để định yêu cầu, tiêu chuẩn trình độ, lực chun mơn, phẩm chất chế độ, sách đãi ngộ tương ứng Có thể khẳng định, thực đổi mới, cải cách chế độ công vụ, công chức thời gian qua, đội ngũ cán cơng chức có bước trưởng thành đáng kể Một phận cơng chức hành có lực, trình độ, kỹ đáp ứng đòi hỏi hành chuyên nghiệp, đại - Phương thức hoạt động Chính phủ, ngành trung ương Uỷ ban nhân dân cấp có bước đổi mới: Tinh thần xuyên suốt trình đổi phương thức hoạt động quan hành Nhà nước giảm tối đa can thiệp hành vào hoạt động thị trường doanh nghiệp Các quan Nhà nước tập trung làm tốt chức định hướng phát triển, tạo lập môi trường pháp lý, chế, sách thuận lợi để phát huy nguồn lực, tăng cường quản lý nhà nước pháp luật Một số hạn chế, yếu hành nhà nước nay: Tuy đạt kết quan trọng, so với yêu cầu công đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội chủ động hội nhập quốc tế cơng CCHC Việt Nam chậm, hiệu chưa cao Nền hành bộc lộ số hạn chế, yếu cần tiếp tục đổi mới, sửa chữa sau: - Hệ thống thể chế Pháp luật chưa đồng bộ, thiếu quán, số lĩnh vực chưa bám sát trình chuyển đổi khó khăn phức tạp Sự chưa đồng hệ thống thể chế mặt thể chỗ số luật, pháp lệnh ban hành nghị định thông tư hướng dẫn triển khai chậm ban hành Thủ tục hành chưa cải cách đơn giản hố triệt để, tính cơng khai minh bạch thấp Sau thời gian có kết bước đầu cải cách thủ tục hành chính, thời gian gần nhiều thủ tục hành khơng hợp lý, phức tạp, tiếp tục gây phiền hà cho nhân dân doanh nghiệp - Chậm xác định rõ chức năng, nhiệm vụ quản lý hành Nhà nước vĩ mơ quan hệ thống hành nhà nước, cấp Chính phủ Mặc dù Chính phủ có nhiều chuyển biến tích cực đạo Bộ, ngành, thực tế việc Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phải nhiều, chưa ngang tầm đòi hỏi xã hội Nhìn tổng thể mối quan hệ Nhà nước với thị trường, Nhà nước với doanh nghiệp, có doanh nghiệp Nhà nước chưa thật rõ - Tổ chức máy hành Nhà nước cồng kềnh, nhiều tầng nấc Bộ máy hành cấp Trung ương q lớn, số lượng tổ chức bên bộ, ngành nhiều có xu hướng tăng lên Việc thực phân cấp quản lý ngành lĩnh vực Trung ương địa phương, cấp Chính quyền địa phương chậm, chưa có phân biệt rõ chức năng, nhiệm vụ tổ chức máy quyền thị với quyền nông thôn - Chế độ công vụ chậm hình thành đầy đủ, chất lượng cán bộ, cơng chức chưa đáp ứng với yêu cầu đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội Đội ngũ cán bộ, công chức bất cập kỹ quản lý mới, thiếu tính nhạy bén thị trường, trách nhiệm thực thi công vụ chưa cao Một phận cán bộ, công chức suy thoái phẩm chất, đạo đức, tham nhũng Rõ ràng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức vấn đề có ý nghĩa sống khơng riêng cơng cải cách hànhnghiệp đổi mới, xây dựng bảo vệ Tổ quốc - Phương thức, lề lối làm việc thủ công, lạc hậu chưa đáp ứng yêu cầu chuyên nghiệp, đại: Hoạt động máy hành Nhà nước từ Trung ương đến địa phương chưa thực thống nhất, thơng suốt Quy trình làm việc cán bộ, cơng chức nhìn chung thủ cơng, thiếu tính chuyên nghiệp Dấu ấn chế tập trung quan liêu đậm nét điều hành tổ chức công việc quan đội ngũ cán bộ, công chức tất cấp Họp hành nhiều, giấy tờ hành chưa giảm, thẩm quyền trách nhiệm giải công việc cán bộ, công chức không rõ ràng; đặc biệt quy chếp phối hợp quan hành Nhà nước q trình giải cơng việc nhiều hạn chế Trang bị thiết bị, điều kiện làm việc quan hành Nhà nước nói chung nghèo nàn, lạc hậu Việc triển khai áp dụng giải pháp kỹ thuật công nghệ tin học vào hoạt động quản lý Nhà nước chậm, đạt hiệu chưa cao Chủ trương đại hoá hành chính, thu hẹp khoảng cách tụt hậu so với nước khu vực thách thức lớn Chương VẬN DỤNG QUẢN LÝ CÔNG MỚI TRONG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH Ở VIỆT NAM GIAI ĐOẠN CƠNG NGHIỆP HĨA, HIỆN ĐẠI HĨA ĐẤT NƯỚC HIỆN NAY Việt Nam tiến trình đẩy mạnh CCHC, hội nhập ngày sâu, rộng vào kinh tế giới Để hội nhập thành cơng, ngồi tâm mặt trị, Việt Nam cần phải tự xây dựng mơ hình quản lý có hiệu Ở Việt Nam, khoa học hành đời phát triển muộn, lại phải chịu tác động trực tiếp Chính trị, tính độc lập khoa học hành chưa rõ nét Chúng ta thực chưa có mơ hình hành cơng Trong điều kiện kính tế - xã hội phát triển nhanh chóng ngày nay, hành Nhà nước có phát triển theo xu hướng tiến tích cực (chuyển từ hành cai trị sang hành phục vụ): khoa học hành xuất thuật ngữ “hành phát triển” Từ đó, thuật ngữ “hành truyền thống” quan tâm, nghiên cứu mối tương quan với “Hành phát triển” Hành truyền thống hiểu cách thức tổ chức hoạt động quan Nhà nước thuộc kiểu Nhà nước lịch sử, quan, tổ chức khác, sở nguyên tắc, quy tắc định (bao gồm nguyên tắc trị - xã hội nguyên tắc tổ chức kỹ thuật) Nhà nước chủ thể đặt mà chất chủ yếu thiên tính “cai trị”, phương thức hoạt động dựa sở thi hành quy định cách “cứng nhắc”, lấy tổ chức thứ bậc chặt chẽ, trình tự, thủ tục việc thực nghiêm ngặt thủ tục làm biện pháp tối ưu mà quan tâm đến kết hoạt động Nhà nước, quan, tổ chức hay công chức Nhà nước 10 Hành phát triển (Quản lý cơng mới) thường sử dụng nói đến “mơ hình Hành cơng theo tiêu chí đại, chủ động, động, nhạy bén, thích nghi cao nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý dịch vụ tối đa điều kiện kinh tế thị truờng phát triển mạnh mẽ quan hệ quốc tế ngày phụ thuộc chặt chẽ lẫn nhau” Chuyển đổi từ Hành cơng truyền thống sang Quản lý hành cơng (Hành phát triển) xu hướng phổ biến giới, đặc biệt nước kinh tế thị trường phát triển Vì lại vậy? Nguyên nhân là: Thứ nhất: Về quy mơ Chính phủ, nhiều quốc gia cho máy Chính phủ lớn, chi phí cho việc trì máy ngày tăng hiêu hoạt động ngày giảm Do cần phải xem xét lại quy mơ vai trò Chính phủ Theo quan điểm mới, vai trò Chính phủ chuyển từ “chèo thuyền” sang “lái thuyền” Nhà nước không nên ôm đồm làm hết dịch vụ mà nên “dân chủ hoá” gắn liền với phân quyền, “xã hội hoá” nhằm nâng cao chất lượng hiệu quản lý Nhà nước Thứ hai: Chất lượng dịch vụ công chất lượng thấp, loại hình khơng đa dạng, phong phú mà giá lại cao khu vực tư Mặt khác, bối cảnh xu hướng thời đại tác động đến mơ hình Hành cơng truyền thống dẫn đến xuất mơ hình Hành phát triển Đó là: Sự phát triển mạnh mẽ khoa học, cơng nghệ đòi hỏi phải có điều chỉnh kinh tế phát triển hành chính; phát triển kinh tế thị trường tồn cầu hố kinh tế điều chỉnh mối quan hệ quốc tế tác động ảnh hưởng đến hành cơng nước trình hội nhập Xu hướng dân chủ hố đời sống xã hội trình độ dân trí ngày nâng cao; tình chung buộc Nhà nước phải mặt xã hội hoá, tư nhân hố, chấp nhận tham gia cơng chúng vào công việc quản lý Nhà nước, đồng thời phải can thiệp ngày sâu vào trình kinh tế - xã 11 hội cải tiến mơ hình Hành cơng nâng cao chất lượng dịch vụ người dân - “khách hàng” hành Như chất, Hành truyền thống Hành phát triển đối tượng nghiên cứu khoa học hành cơng xây dựng hệ thống khái niệm, hệ thống lý thuyết hành cơng với nhiều cách tiếp cận khác Sự khác “mơ hình”, “mơ hình” có mạnh phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội giai đoạn lịch sử định quốc gia Đi sâu vào nghiên cứu hai “mô hình” dựa số tiêu thức nhận thấy điểm khác sau đây: So sánh tiêu thức mục tiêu: Hành cơng truyền thống; bảo đảm chu trình, quy tắc, thủ tục hành (đầu vào) Đánh giá việc quản lý hành thơng qua xem xét mức độ thực thi quy tắc, thủ tục hành Trong đó, mục tiêu Hành phát triển là: Bảo đảm kết tốt nhất, hiệu cao (đầu ra); dùng tiêu chí cụ thể để đánh giá kết quản lý hành Đối với cơng chức Hành cơng truyền thống: trách nhiệm người cơng chức, nhà quản lý giám sát việc thực giải công việc theo quy chế thủ tục Những quy định, điều kiện để công chức thực thi công vụ theo hệ thống thứ bậc chặt chẽ, cứng nhắc theo quy định Thời gian làm việc cơng chức quy định chặt chẽ, có thời gian công (làm việc quan) thời gian tư (thời gian không làm việc quan) Công chức mang tính trung lập, khơng tham gia trị, thực cách trung lập sách nhà nước đề Trong đó, cơng chức Hành phát triển: Trách nhiệm người cơng chức, nhà quản lý chủ yếu bảo đảm thực mục đích, đạt kết tốt, hiệu cao Những quy định, điều kiện để công chức thực thi nhiệm vụ có hình thức linh hoạt, mềm dẻo Thời gian làm việc linh hoạt hơn, họ làm việc thời gian định, làm 12 thức hợp đồng (có phần thời gian làm công vụ nhà) Công chức cam kết mặt trị cao hoạt động mình, hoạt động hành mang tính trị nhiều Đối với Chính phủ Hành cơng truyền thống: Mọi cơng vụ Chính phủ thực thi, giải theo Pháp luật quy định Chức Chính phủ nặng hành xã hội, trực tiếp tham gia cơng việc cơng ích xã hội Chức Chính phủ tuý mang tính hành khơng trực tiếp liên hệ đến thị trường Trong đó, Chính phủ Hành phát triển: Các cơng vụ mang tính trị nhiều hơn, ảnh hưởng trị ngày lớn hành Chức tham gia trực tiếp dịch vụ công cộng ngày giảm bớt mà thông qua việc xã hội hố dịch vụ để quản lý xã hội, có quản lý Nhà nước Chức Chính phủ đối mặt với thách thức thị trường Nền hành phát triển nước phải quan tâm gánh vác nghĩa vụ chung vấn đề lồi người nghèo đói, dịch bệnh, mơi truờng, ma tuý, tội phạm… Thời gian tới thời kỳ đất nước hội nhập sâu vào kinh tế giới, sau thức thành viên tổ chức thương mại giới (WTO) từ ngày 01/01/2007 Do việc tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, sở cho việc xây dựng đồng hành Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam “của dân, dân, dân”, trình thực nhiệm vụ cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước, phấn đấu tới năm 2020 Việt Nam trở thành nước công nghiệp theo hướng đại Để thực mục tiêu, nhiệm vụ to lớn từ năm 2020, việc tiếp tục cải cách hành Nhà nước cần thiết hướng vào thực mục tiêu tổng qt: xác lập mơ hình tổ chức Hành cho phù hợp với yêu cầu xây dựng hành phục vụ nhân dân, phục vụ phát triển hội nhập đất nước; Hồn thiện thể chế hành 13 dân chủ - pháp quyền XHCN, có tham gia tích cực người dân vào trình quản lý hành hiệu lực - hiệu đất nước; có chế độ cơng vụ chun nghiệp, đảm bảo triệt để tính trách nhiệm, tính cơng khai, minh bạch hoạt động cơng vụ Có sức đề kháng cao với tệ quan liêu, tham nhũng; xây dựng hành thống thông xuốt, sở phân cấp, phân quyền triệt để máy quản lý hành chímh Nhà nước Đề cao tính tự chủ, tự chụi trách nhiệm tổ chức, người đứng đầu tổ chức quyền cấp thực sách, pháp luật, thiết lập trật tự hành phù hợp với việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; hành năm 2020 phải đại hóa từ cơng sở tới phương thức quản trị đại, đạt trình độ quản lý hành khu vực giới Chính phủ điện tử thiết lập vận hành hiệu 14 KẾT LUẬN Thực tiễn cải cách hành sinh động phong phú, kết đạt hạn chế, tồn CCHC vấn đề cấp cần thiết phải phát triển hệ thống lý luận CCHC - hệ thống lý thuyết đóng vai trò định hướng tư duy, cải tạo thực tiễn Các viết nhà khoa học, nhà quản lý thực tiễn phân tích, đánh giá thực trạng CCHC, tảng để thành công CCHC, vấn đề động lực CCHC, vấn đề cần quan tâm cho công CCHC năm phải tìm câu trả lời cho thực tiễn cấp thiết Những định hướng CCHC Nhà nước thực tạo lập hành dân chủ, đại, hành động giới biến đổi, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội đất nước thời kỳ cơng nghiệp hóa, đại hóa, mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế Quản lý cơng (Hành phát triển) có cách tiếp cận Hành cơng truyền thống Sự xuất mơ hình làm cho cách thức hoạt động khu vực cơng có nhiều thay đổi đáng kể Nền kinh tế Việt Nam vận hành theo chế thị trường định hướng XHCN ngày hội nhập sâu, rộng vào kinh tế toàn cầu Chức Chính phủ chắn phải đối mặt với thách thức thị trường nước thị trường giới Vận dụng nhân tố hợp lý mơ hình Quản lý cơng để xây dựng mơ hình mang tính đặc sắc Việt Nam, đẩy mạnh CCHC theo kịp cải cách kinh tế câu hỏi đặt nhà lãnh đạo, quản lý nhà khoa học hành 15 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO TS Đặng Khắc Ánh (chủ biên) [2012], tập giảng Hành so sánh, Hà Nội Học viện hành quốc gia [1996], giáo trình quản lý hành nhà nước, tập I, Hà Nội Học viện hành quốc gia [1996], giáo trình quản lý hành nhà nước, tập II, Hà Nội Học viện hành quốc gia [1996], giáo trình quản lý hành nhà nước, tập III, Hà Nội 16 MỤC LỤC MỞ ĐẦU NỘI DUNG .2 Chương KHÁI QT VỀ MƠ HÌNH QUẢN LÝ CƠNG MỚI (NMP) 1.1 Quản lý công .2 1.2 Các yếu tố mơ hình NMP Chương THỰC TRẠNG CỦA QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM .5 Một số ưu điểm hành nhà nước thời gian qua: Một số hạn chế, yếu hành nhà nước nay: Chương 10 VẬN DỤNG QUẢN LÝ CÔNG MỚI TRONG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH Ở VIỆT NAM GIAI ĐOẠN CƠNG NGHIỆP HĨA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC HIỆN NAY 10 KẾT LUẬN 15 17 ... số hạn chế, yếu hành nhà nước nay: Chương 10 VẬN DỤNG QUẢN LÝ CƠNG MỚI TRONG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH Ở VIỆT NAM GIAI ĐOẠN CƠNG NGHIỆP HĨA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC HIỆN NAY 10... đồng hành Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam “của dân, dân, dân”, trình thực nhiệm vụ cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước, phấn đấu tới năm 2020 Việt Nam trở thành nước công nghiệp theo hướng đại. .. Những định hướng CCHC Nhà nước thực tạo lập hành dân chủ, đại, hành động giới ln biến đổi, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội đất nước thời kỳ công nghiệp hóa, đại hóa, mở cửa hội nhập
- Xem thêm -

Xem thêm: TUEI LUAN MON HANH CHINH SO SANH cải cách hành chính nhà nước trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay, TUEI LUAN MON HANH CHINH SO SANH cải cách hành chính nhà nước trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay, KHÁI QUÁT VỀ MÔ HÌNH QUẢN LÝ CÔNG MỚI (NMP), 2 Các yếu tố của mô hình NMP, HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM, Một số ưu điểm của nền hành chính nhà nước trong thời gian qua:, Một số hạn chế, yếu kém của nền hành chính nhà nước hiện nay:, CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC HIỆN NAY

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay