Xây dựng cơ chế phòng, chống “lợi ích nhóm” và “tham nhũng chính sách” ở các cơ quan tổ chức đảng – thực trạng và những vấn đề đặt ra

20 38 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/07/2018, 14:19

MỞ ĐẦU1.Tính cấp thiết của đề tàiTham nhũng là một tệ nạn mang tính chất toàn cầu. Tuy nhiên không phải ở bất kì nơi nào trên thế giới biểu hiện, tính chất, phạm vi của tham nhũng cũng giống nhau mà mỗi quốc gia trên thế giới đều có những sự khác nhiều do đặc điểm về kinh tế, chính trị, xã hội khác nhau. Tại Việt Nam, tình hình tham nhũng cũng diễn ra hết sức phức tạp trên nhiều lĩnh vực, nhiều mức độ khác nhau. Tham nhũng tại Việt Nam theo các nhà lãnh đạo là nạn nội xâm, là quốc nạn, là vấn đề gây nhức nhối của cả Việt Nam. Trong đó nổi lên là vấn đề “Lợi ích nhóm” và “Tham nhũng chính sách” trong cơ quan nhà nước và các tổ chức cơ sở đảng là một vấn đề bức xúc và đáng quan tâm nhất trong giai đoạn hiện nay. Do đó học viên chọn đề tài “Xây dựng cơ chế phòng, chống “lợi ích nhóm” và “tham nhũng chính sách” ở các cơ quan tổ chức Đảng – Thực trạng và những vấn đề đặt ra” làm đề tài nghiên cứu của mình.2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tàiVấn đề nhóm lợi ích và tham nhũng chính sách từ lâu đã thu hút sự quan tâm nghiên cứu của các học giả ở cả trong và ngoài nước. Các công trình nghiên cứu của các tác giả rất đa dạng và phong phú với những nội dung và cách tiếp cận khác nhau. Trong đó có thể kể đến các công trình nghiên cứu đã được xuất bản như:Lưu Văn An (2010), Vận động hành lang trong đời sống chính trị các nước phương Tây, Nxb. Chính trị hành chính, Hà Nội.Vũ Ngọc Hoàng Lợi ích nhóm” và “Chủ nghĩa tư bản thân hữu” cảnh báo nguy cơ, Tạp chí Xây dựng Đảng 122015Cũng đã có một số tiểu luận, luận án đề cập tới những vấn đề liên quan đến nhóm lợi ích như Tiểu luận thạc sĩ Chính trị học của của Hoàng Thị Hà về Vận động chính sách ở Việt Nam hiện nay, 3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của tiểu luận 3.1. Mục đíchTừ việc nghiên cứu tìm hiểu các nhóm lợi ích và tham nhũng chính sách trong cơ quan nhà nước và các tổ chức cơ sở đảng nhằm xây dựng cơ chế phòng và chống tham nhũng trong điều kiện hiện nay.3.2. Nhiệm vụ Làm rõ các vấn đề liên quan đến nhóm lợi ích, tham nhũng chính sách như khái niệm, phân loại và hiện trạng nhóm lợi ích và tham nhũng chính sách trong cơ quan và tổ chức cơ sở Đảng. Đề xuất cơ chế phòng và chống phù hợp đối với Việt Nam hiện nay.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của tiểu luận 4.1. Đối tượng nghiên cứu Tiểu luận nghiên cứu các nhóm lợi ích trong cơ quan và tổ chức đảng ở nước ta hiện nay.4.2. Phạm vi nghiên cứuTiểu luận cũng chỉ đề cập đến thực tiễn hoạt động của các nhóm lợi ích, tham nhũng chính sách và đưa ra một số kiến nghị cho việc giải quyết những vấn đề này.5. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu của tiểu luận 5.1. Cơ sở lý luậnTiểu luận được nghiên cứu trên cở sở lý luận và phương pháp luận của chủ nghĩa MácLênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam và nghiên cứu thực tiễn hiện tại trong đời sống xã hội.5.2. Phương pháp nghiên cứuTiểu luận sử dụng phương pháp tổng hợp, phân tích và xử lý thông tin.6. Ý nghĩa của tiểu luận Tiểu luận góp phần xây dựng một số cơ chế phòng và chống tham nhũng ở nước ta7. Kết cấu của tiểu luận Ngoài phần mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo, nội dung của tiểu luận được kết cấu thành 2 chương, 4 tiết. MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Tham nhũng tệ nạn mang tính chất tồn cầu Tuy nhiên khơng phải nơi giới biểu hiện, tính chất, phạm vi tham nhũng giống mà quốc gia giới khác nhiều đặc điểm kinh tế, trị, xã hội khác Tại Việt Nam, tình hình tham nhũng diễn phức tạp nhiều lĩnh vực, nhiều mức độ khác Tham nhũng Việt Nam theo nhà lãnh đạo nạn nội xâm, quốc nạn, vấn đề gây nhức nhối Việt Nam Trong lên vấn đề “Lợi ích nhóm” “Tham nhũng sách” quan nhà nước tổ chức sở đảng vấn đề xúc đáng quan tâm giai đoạn Do học viên chọn đề tài “Xây dựng chế phòng, chống “lợi ích nhóm” “tham nhũng sách” quan tổ chức Đảng Thực trạng vấn đề đặt ra” làm đề tài nghiên cứu Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Vấn đề nhóm lợi ích tham nhũng sách từ lâu thu hút quan tâm nghiên cứu học giả ngồi nước Các cơng trình nghiên cứu tác giả đa dạng phong phú với nội dung cách tiếp cận khác Trong kể đến cơng trình nghiên cứu xuất như: Lưu Văn An (2010), Vận động hành lang đời sống trị nước phương Tây, Nxb Chính trị - hành chính, Hà Nội Vũ Ngọc Hồng Lợi ích nhóm” “Chủ nghĩa tư thân hữu” cảnh báo nguy cơ, Tạp chí Xây dựng Đảng 12/2015 Cũng số tiểu luận, luận án đề cập tới vấn đề liên quan đến nhóm lợi ích Tiểu luận thạc sĩ Chính trị học của Hồng Thị Hà Vận động sách Việt Nam nay, Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu tiểu luận 3.1 Mục đích Từ việc nghiên cứu tìm hiểu nhóm lợi ích tham nhũng sách quan nhà nước tổ chức sở đảng nhằm xây dựng chế phòng chống tham nhũng điều kiện 3.2 Nhiệm vụ - Làm rõ vấn đề liên quan đến nhóm lợi ích, tham nhũng sách khái niệm, phân loại trạng nhóm lợi ích tham nhũng sách quan tổ chức sở Đảng - Đề xuất chế phòng chống phù hợp Việt Nam Đối tượng phạm vi nghiên cứu tiểu luận 4.1 Đối tượng nghiên cứu Tiểu luận nghiên cứu nhóm lợi ích quan tổ chức đảng nước ta 4.2 Phạm vi nghiên cứu Tiểu luận đề cập đến thực tiễn hoạt động nhóm lợi ích, tham nhũng sách đưa số kiến nghị cho việc giải vấn đề sở lý luận phương pháp nghiên cứu tiểu luận 5.1 sở lý luận Tiểu luận nghiên cứu cở sở lý luận phương pháp luận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối Đảng Cộng sản Việt Nam nghiên cứu thực tiễn đời sống xã hội 5.2 Phương pháp nghiên cứu Tiểu luận sử dụng phương pháp tổng hợp, phân tích xử lý thông tin Ý nghĩa tiểu luận Tiểu luận góp phần xây dựng số chế phòng chống tham nhũng nước ta Kết cấu tiểu luận Ngoài phần mở đầu, kết luận tài liệu tham khảo, nội dung tiểu luận kết cấu thành chương, tiết Chương SỞ LÝ LUẬN VỀ LỢI ÍCH NHĨM THAM NHŨNG CHÍNH SÁCH 1.1 Khái niệm lợi ích nhóm tham nhũng sách “Lợi ích nhóm” cụm từ, thuật ngữ nhắc đến nhiều văn kiện Đảng, đặc biệt Nghị Hội nghị Trung ương khóa XI “Một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng nay”, làm cho nhiều nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà quản lý tầng lớp nhân dân quan tâm nhìn nhận, mổ xẻ nhiều cách nhìn với cấp độ, góc độ khác Lợi ích thường liên kết người với nhau, phân chia nhóm, giai tầng khác Chính lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm, hay lợi ích giai cấp Từ “lợi ích nhóm” hình thành nên nhóm lợi ích, nhóm xã hội Mặt trái kinh tế thị trường làm xuất ngày nhiều nhóm lợi ích khác nhau, nhóm vừa lợi ích chung, vừa lợi ích riêng, lợi ích tích cực, lợi ích tiêu cực Như vậy, hiểu lợi ích nhóm sau: Lợi ích nhóm lợi ích nhóm người liên kết với nhau, hỗ trợ nhau, giúp đỡ lẫn để lợi ích bảo vệ lợi ích Xét mục đích chất, lợi ích nhóm chia thành lợi ích nhóm tích cực lợi ích nhóm tiêu cực Lợi ích nhóm tích cực lợi ích đáng, hợp pháp nhóm người Việc hình thành nhu cầu khách quan, đáng, tự nhiên xã hội tồn nhiều giai cấp, nhiều tầng lớp, nhiều nhóm người với đặc điểm, hồn cảnh khác Còn lợi ích nhóm tiêu cực “lợi ích” mà nhóm thu nhằm vào “tình huống” hay “phi vụ” nhạy cảm, khơng lành mạnh, mờ ám, thiếu minh bạch Bài viết giới hạn việc phân tích biểu lợi ích nhóm tiêu cực (gọi tắt lợi ích nhóm) cơng tác tổ chức, cán bộ.Lợi ích đáng (của người, nhóm) lợi ích phù hợp với lợi ích chung quốc gia, dân tộc, góp phần bổ trợ cho lợi ích chung; khơng mâu thuẫn, khơng gây thiệt hại cho lợi ích chung Lợi ích đáng ln mục tiêu động lực hoạt động người, cần tôn trọng, bảo vệ khuyến khích Qn điều này, khơng quan tâm đến lợi ích đáng người, ngăn cản lợi ích đáng ấy, lãnh đạo quản lý xã hội thành cơng, mà trước sau định thất bại Ngược lại, “lợi ích nhóm” (theo nghĩa tiêu cực) mâu thuẫn với lợi ích chung quốc gia, dân tộc; gây hại cho lợi ích chung, cho cộng đồng, làm suy yếu gây tổn thất nghiêm trọng lợi ích chung “Lợi ích nhóm” ngun nhân trực tiếp dẫn đến việc hình thành “nhóm lợi ích” Đặc điểm “nhóm lợi ích” kết hợp mục tiêu lợi ích, hành động, phân chia lợi ích, người nhiều tiền với người quyền lực nhà nước đảng cầm quyền tiền chuyển hóa thành quyền lực quyền lực chuyển hóa thành tiền Người tiền quyền lực người quyền lực tiền Họ hành động để quyền lực tiền ngày nhiều Đồng tiền cộng với quyền lực tạo thành sức mạnh khống chế, lũng đoạn tổ chức xã hội Nhận thức quan trọng thông tin, “nhóm lợi ích” móc nối, “kết nạp”, kết hợp với số nhóm truyền thơng khơng lành mạnh để tác động chi phối dư luận theo hướng lợi cho “nhóm lợi ích” xun tạc vu cáo người, doanh nghiệp khơng nhóm để tranh quyền lực lợi ích “Lợi ích nhóm” kéo theo song hành với tham vọng quyền lực tham vọng tiền bạc 1.2 Đặc điểm nhóm lợi ích, tham nhũng sách Từ lợi ích nhóm, hình thành nên nhóm lợi ích (Interest Group) Xã hội hệ thống lợi ích phức tạp với tương tác lợi ích nhóm, nhóm khác trạng thái cạnh tranh, đấu tranh liên tục để nắm giữ quyền sở hữu, phân phối nguồn lực công quyền tham gia vào q trình định hình, thơng qua, xác lập định, sách thuộc quyền lực nhà nước với mục đích mang lại lợi ích nhóm cao Theo A Bentley, “khơng hình thành, tồn nhóm đứng ngồi lợi ích.Xã hội - Đó tổng hợp nhóm lợi ích khác nhau, số lượng chúng bị quy định giới hạn số nhất: Lợi ích - mà từ chúng liên kết, hình thành hoạt động” Nhóm lợi ích coi loại hình tập hợp người đặc biệt “nhóm gây áp lực”, hình thành, tồn sở một, vài, nhiều lợi ích chung - mà nhóm - tập hợp người tìm phương thức, đường tác động tới sách cơng, nhằm đảm bảo mang lại lợi ích cho nhóm cách cao Động hành động nhóm lợi ích mang tính chất trị, kinh tế, đạo đức, niềm tin… Nhóm lợi ích sử dụng phương thức khác để đạt mục tiêu: Truyền thông, vận động hành lang, tài trợ… Đặc điểm để nhận diện nhóm lợi ích mức độ lợi ích nhóm Mức độ lợi ích cao thấp so với mặt xã hội giai đoạn, thời điểm định Mức độ lợi ích nhóm đóng vai trò số tổng hợp, bản, quan trọng, phản ánh vị khả tác động nhóm đến sách nhà nước Lưu ý rằng, khơng nhóm ưu xã hội khả tác động đến q trình hoạch định sách nhà nước, mà nhóm vị yếu, nhóm chịu nhiều tổn thất tác động định đến nội dung sách Điều hồn tồn phụ thuộc vào tính nhân văn minh bạch trị Sự tồn nhóm lợi ích đồng hành với chúng cạnh tranh lợi ích nhóm xã hội thực khách quan Nhóm lợi ích tính hai mặt Dưới góc độ cơng xã hội, mặt, cạnh tranh lành mạnh nhóm lợi ích tác động tích cực tới đảm bảo cơng xã hội, tạo động lực thúc đẩy phát triển xã hội; mặt khác, cạnh tranh thiếu lành mạnh nhóm lợi ích, trị khơng minh bạch, thơng qua hình thức vận động hành lang, nhằm tác động tới cách thức, tỷ lệ phân bổ lợi ích nhà nước, để tạo dựng thụ hưởng đặc quyền, đặc lợi nguy trực tiếp công xã hội, hủy hoại tiến xã hội Luận giải cho thấy, tiếp cận lợi ích nhóm khơng thể tách rời tiếp cận trị hệ thống quan nhà nước tổ chức sở Đảng Chính thế, vấn đề quan trọng nhất, song khó khăn, phức tạp vận hành, quản trị xã hội quan nhà nươc tổ chức đảng phải kết hợp lợi ích nhóm cụ thể với lợi ích xã hội toàn thể Kết thao tác trị quy định ổn định xã hội, tồn hệ thống trị, tính hợp pháp, hiệu phủ, động phong trào xã hội uy tín đảng cầm quyền Xã hội bị ràng buộc, chế định, chi phối điều kiện kinh tế - văn hóa, pháp luật đạo đức, song yếu tố chi phối định nhất, nhất, trực tiếp hệ thống trị; đó, vấn đề sâu xa, cội rễ vấn đề quyền lực trị, quyền lực nhà nước Quyền lực trị thiếu kiểm sốt, kiểm sốt khơng chặt chẽ tất yếu dẫn đến nhóm lợi ích bất minh CHƯƠNG II THỰC TRẠNG VIỆC XÂY DỰNG CHẾ PHÒNG CHỐNG LỢI ÍCH NHĨM THAM NHŨNG CHÍNH SÁCH 2.1 Thực trạng “Lợi ích nhóm” Hiện nay, nước ta, lợi ích nhóm tiêu cực phát triển phổ biến, diện tất lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội Nhưng, phổ biến nhất, tác hại nguy hiểm lợi ích nhóm q trình thực chủ trương, sách phát triển kinh tế - xã hội thể dạng sau đây: - Tạo quan hệ với cấp trên, với quan thẩm quyền, cần thiết “hối lộ” hình thức để giành kinh phí, đề tài, dự án v.v… cho đơn vị, địa phương v.v… (trong bố trí kinh phí, đề tài, dự án cho đơn vị, địa phương khác lợi hiệu hơn) - Tạo quan hệ, móc ngoặc với người chức, quyền định để bố trí vào chức vụ mong muốn cho thân cho người thân gia đình, lực, phẩm chất khơng đáp ứng u cầu vị trí cơng tác - Nhà đầu tư, doanh nghiệp tạo quan hệ móc nối với quan, người thẩm quyền định, hình thành nhóm lợi ích để xây dựng dự án, chủ trương đầu tư giành dự án “phát triển kinh tế - xã hội” nhằm mục đích kiếm lợi, chi trả % cho chủ đầu tư, khơng tính đến hiệu đầu tư hiệu thấp, miễn “có việc” “có ăn” Người chức quyền, thối hóa, biến chất, chăm lo thu vén lợi ích cá nhân, phê duyệt cho đơn vị, cá nhân biết quan hệ, biết điều, chi trả % đậm - Các doanh nghiệp “sân sau”, đồ đệ trung thành người chức, quyền hình thành nhóm lợi ích, cố kết với để lợi ích, bảo vệ lợi ích cho Doanh nghiệp đồ đệ trung thành phải chăm lo lợi ích “sếp” tạo dựng uy tín, lo lót để che chắn khuyết điểm “sếp”, để “sếp” vào vị trí cơng tác mong muốn v.v… Đến lượt “sếp” phải trả ơn, chăm lo lợi ích doanh nghiệp, đồ đệ mình, phê duyệt cho họ dự án “béo bở”, cất nhắc họ vào vị trí làm việc hứa hẹn nhiều bổng, lộc v.v… - Một phận cán bộ, cơng chức thối hóa, biến chất quan chức tra, kiểm tra, giám sát, quan điều tra v.v… bị móc nối lợi ích vị kỷ hình thành nhóm lợi ích với quan, cán bộ, công chức đối tượng tra, kiểm tra, điều tra v.v… để che chắn khuyết điểm, chí làm nhẹ tội cho đối tượng Những biểu lợi ích nhóm tiêu cực Đảng tổng kết thành hành vi “chạy chức, chạy quyền, chạy tội, chạy tuổi, chạy cấp, chạy huân chương” (Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb CTQG, H, 2011, tr.262) dư luận xã hội tổng kết muốn chức quyền, lợi ích phải “tiền tệ, quan hệ, hậu duệ, đồ đệ cuối trí tuệ” 2.2 Lợi ích nhóm quan tổ chức Đảng Biểu lợi ích nhóm quan tổ chức đảng cộm công tác tổ chức, cán bộ, biểu lợi ích nhóm đa dạng, phức tạp, tất cơng đoạn, khâu, bước quy trình hoạt động công tác tổ chức, cán quan nhà nước tổ chức đảng Thứ nhất, lợi ích nhóm việc ban hành chủ trương, sách công tác tổ chức, cán quan nhà nước tổ chức đảng Biểu lợi ích nhóm việc ban hành chủ trương, sách cơng tác cán phận cán tham mưu, tham mưu cho cấp thẩm quyền ban hành sách liên quan đến cơng tác cán khơng sách, lợi ích chung mà tham mưu, ban hành sách lợi cho họ (ví dụ: nới lỏng tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, đề bạt, nâng lương, chuyển ngạch, nâng ngạch, ) Biểu khác tình trạng cán tham mưu công tác tổ chức, cán nghiên cứu, tham mưu xây dựng, ban hành sách cán “dưới tiêu chuẩn, điều kiện bản” (như điều kiện tiếp nhận, điều chuyển, bố trí cơng tác, ln chuyển, bổ nhiệm, đề bạt học, cơng tác nước ngồi) để người thân họ, cán lãnh đạo đủ điều kiện đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện đó; ban hành sách, định, nhiều mang tính “nội bộ”, tính chất đặc quyền, đặc lợi cho số cán bộ, trái với quy định theo quy định Nhà nước không minh bạch để trục lợi Thứ hai, lợi ích nhóm việc cụ thể hóa chủ trương, sách cấp công tác tổ chức, cán thành quy định, quy chế, quy trình cụ thể cấp để trục lợi tình trạng quy định cấp sách, chế độ chung Đảng, Nhà nước cán không cấp cụ thể hóa bảo đảm ngun tắc, quy trình, thủ tục Họ “vận dụng” ban hành sách, chế độ cán lợi ích nhóm số cán lãnh đạo, cán làm công tác tham mưu công tác tổ chức, cán bộ, dẫn đến việc thực trái quy định cấp nhiều lý ln thay đổi “vừa” với tiêu chuẩn, điều kiện cá biệt số cán lãnh đạo, quảnđể trục lợi cho thân cho người thân theo kiểu “trên sách, đối sách” làm thiệt hại cho lợi ích chung cán bộ, cơng chức, viên chức, gây bất bình cán bộ, đảng viên nhân dân nơi, phải vận dụng quy định cấp để ban hành sách cơng tác cán cấp phù hợp nguyên tắc, chủ trương, quy định, lại vận dụng ban hành trái quy định nhằm “lách luật” để lợi cho thân người thân việc tuyển dụng, đề bạt, thực sách cán khác, mở tuổi để đề bạt, bổ nhiệm, bầu cử, kéo dài thời gian cơng tác, Thứ ba, lợi ích nhóm việc đạo thực chủ trương, sách công tác tổ chức, cán quan nhà nước tổ chức đảng Biểu lợi ích nhóm dễ thấy phổ biến cán lãnh đạo số doanh nghiệp nhà nước đạo xây dựng sách lương, sách thu nhập lợi cho họ, dẫn đến sách lương “khủng” - “thu nhập cao” số cán lãnh đạo, quản lý số doanh nghiệp, lĩnh vực ngành, nghề; ban hành, thực chủ trương, sách cho cán lãnh đạo, quản lý năm nghiên cứu, tham quan, học tập nước nhiều lần, gây tốn kém, lãng phí, thất kinh phí quan, đơn vị, tổ chức Một biểu lợi ích nhóm tổ chức thực công tác cán cán cấp trên, cán lãnh đạo, quản lý biết cán cấp thuộc “cánh hẩu” mình, trình độ lực hạn chế, bổ nhiệm, đề bạt, bao che để tạo thành “ê-kíp” cán làm việc lợi ích nhóm để trục lợi Trong đó, cán đủ lực, trình độ, điều kiện không quan tâm quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng khả năng, sở trường họ, khiến họ “bất bình”, chí tìm hội làm việc nơi khác Thứ tư, lợi ích nhóm việc tổ chức thực cơng tác tổ chức, cán quan nhà nước tổ chức đảng Biểu thể số cán tham mưu công tác tổ chức, cán thuộc phe, cánh người lãnh đạo tham mưu việc bố trí người thân họ dù trình độ lực yếu, phẩm chất đạo đức kém, kinh nghiệm cơng tác khơng vào chức vụ, vị trí cơng tác nhiều “lợi thế, màu mỡ, quyền thế” để trục lợi theo kiểu “quyền liền với lợi lộc, quyền liền với tiền” Trong cán lực, trình độ, phẩm chất đạo đức tốt kinh nghiệm cơng tác, uy tín khơng xem xét bố trí đảm nhiệm cơng việc Tình trạng hình thành “cơ quan”, “chi bộ” mang tính chất gia đình Vụ PMU18 trước số vụ việc tiêu cực khác cán lãnh đạo hết nhiệm kỳ, hết thời hạn làm lãnh đạo quản lý ban hành định bổ nhiệm, đề bạt, nâng lương, thay đổi vị trí cơng tác tốt cho cán thuộc diện “thân tín”, cho người thân gia đình khơng chế độ, tiêu chuẩn, điều kiện 10 Tình trạng nguyên nhân khách quan chủ quan Về nguyên nhân khách quan cho thấy, số quy định Đảng, Nhà nước ban hành chưa đồng bộ, chưa đầy đủ, nên bị số cán lãnh đạo, quản lý cán làm công tác tham mưu tổ chức, cán lợi dụng để tham mưu, “lách luật” ban hành quy định lợi cho lợi ích cán lãnh đạo người thân họ cho cán làm cơng tác tham mưu công tác cán Về nguyên nhân chủ quan cho thấy, số cán tham mưu công tác tổ chức, cán cán lãnh đạo dù nhận thức đúng, đầy đủ chủ trương, sách Đảng cơng tác cán lợi ích cục bộ, lợi ích nhóm cố tình không thực đúng, đạo chủ động tham mưu ban hành chủ trương, sách cơng tác cán cấp nhằm vụ lợi cho thân, người thân “cánh hẩu” mình; mà khơng lợi ích chung quan, tổ chức, tồn Đảng cơng tác cán Một số cán lãnh đạo không chấp hành nghiêm quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ công tác cán bộ, dẫn đến vi phạm công tác lợi ích cục bộ, lợi dụng chế tập thể để hợp pháp hóa lợi ích cục số người, “cánh hẩu” người thân cơng tác bổ nhiệm, đề bạt, bầu cử cán 2.3 Những biểu tham nhũng sách quan tổ chức đảng Một sách đời phải trải qua giai đoạn chính, giai đoạn xảy tham nhũng Theo đó, giai đoạn thứ lựa chọn vấn đề sách: Một đất nước, hàng ngày hàng ngàn vấn đề đặt cần giải sách Vậy vấn đề cần ưu tiên giải hơm nay? Nếu quy trình sách đúng, nhà hoạch định sách phải thơng tin đầy đủ, xem vấn đề nhân dân xúc nhất, quan tâm nhất, giải vấn đề tháo gỡ cho vấn đề khác Những nhà hoạch định sách phải khách quan tiếp nhận xử lý thông tin, quyền tiếp 11 cận “kênh” thơng tin phải bình đẳng, lực “đưa” (diễn giải) thông tin phải ngang Tuy nhiên thực tế, việc hoạch định sách khơng phải lúc đảm bảo khách quan Những nhóm mạnh thường cách để đưa thơng tin “kênh” để làm cho quan chức quan tâm đến vấn đề họ Để tiếp cận nhanh đến quan chức năng, nhóm vận động “hành lang”, chí “bơi trơn”… để quan tâm Như vậy, rõ ràng đối tượng yếu nông dân, công nhân thua thiệt vấn đề Giai đoạn thứ hai xây dựng ban hành sách, tham nhũng xảy với hình thức tinh vi Nhóm tham nhũng “chèn” câu chữ vào văn quy phạm pháp luật, câu chữ liên quan đến lợi ích họ Họ thêm thủ tục, loại “giấy phép con” cho người họ lợi dụng thể coi nguyên nhân khiến dù thực chiến lược cải cách hành 15 năm nay, chưa đạt kết mong muốn Tham nhũng giai đoạn “khéo” tinh vi Chúng nhân danh “chặt chẽ’ quản lý nhà nước, nhân danh “an ninh quốc gia”, nhân danh “lợi ích nhân dân”… Kết chủ trương, sách đằng, thực lại nẻo, xung đột pháp lý, xung đột sách tượng nhức nhối đến chưa giải Giai đoạn thứ ba tổ chức thực sách giai đoạn này, nguồn lực Nhà nước huy động để thực sách Những kẻ tham nhũng câu kết với để “đấu thầu”, “chỉ định thầu”, “xin-cho”, “lại quả”, “bôi trơn”… Tác hại tham nhũng giai đoạn q rõ: Các cơng trình lớn nhỏ bị “rút ruột”, làm ăn dối trá, mua thiết bị công nghệ cũ kỹ, suất lao động thấp… Giai đoạn cuối đánh giá sách Trong giai đoạn này, sách cần đánh giá để hồn thiện kết thúc Đánh giá sách cần 12 áp dụng nhiều tiêu chí, nhiều phương diện: Chính trị, xã hội, kinh tế, mơi trường… Đánh giá quan chức Nhà nước, đánh giá quan độc lập, đánh giá người thụ hưởng sách, đánh giá nhân dân… Tham nhũng giai đoạn làm cho việc đánh giá thiếu khoa học, thiếu khách quan thiếu toàn diện 2.4 Một số giải pháp khắc phục “lợi ích nhóm” quan nhà nước tổ chức đảng Biểu “lợi ích nhóm” quan nhà nước tổ chức đảng thời gian qua với dạng khác cấp độ, mức độ khác cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức nhà nước, đồn thể trị - xã hội, chưa nhiều, chưa phổ biến nguy hại, cần sớm chủ trương, giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời Theo chúng tôi, cần tập trung thực đồng số giải pháp sau đây: Một là, nâng cao nhận thức cho cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu tác hại nhóm lợi ích tiêu cực lợi ích nhóm tiêu cực quan nhà nước để từ nâng cao vai trò, trách nhiệm lãnh đạo, đạo việc nghiên cứu, ban hành chủ trương, đường lối, sách, nghị quyết, quy định, định tổ chức thực chủ trương đường lối đảng Nâng cao nhận thức, phẩm chất đạo đức, trách nhiệm cho cán tham mưu công tác tổ chức, cán bộ, người đứng đầu cấp ủy, quyền, Mặt trận Tổ quốc, đồn thể trị - xã hội, tổ chức kinh tế Nhà nước tác hại lợi ích nhóm, để từ thực đúng, tốt chức tham mưu xây dựng, ban hành, tổ chức thực chủ trương, sách, nghị quyết, chế độ Đảng, Nhà nước công tác tổ chức, cán Kịp thời thay bố trí cơng việc khác cho phù hợp cán tham mưu cơng tác tổ chức, cán biểu động lợi ích nhóm, suy thối tư tưởng trị, đạo đức, lối sống, quan liêu, thiếu trách nhiệm tiêu cực tham mưu, thực chức trách, nhiệm vụ giao, uy tín giảm sút 13 Hai là, để tích cực tăng cường cơng tác tun truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên, cán lãnh đạo, quản lý cấp, trước hết người đứng đầu phải nêu cao tinh thần “cần, kiệm, liêm, chính, chí cơng vơ tư”, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 03-CT/TW, Bộ Chính trị, ngày 14-5-2011 Quy định số 101QĐ/TW Ban Bí thư, ngày 7-6-2012, trách nhiệm nêu gương cán bộ, đảng viên, cán lãnh đạo chủ chốt cấp; đồng thời thực nghiêm Quy định điều đảng viên không làm; nêu cao ý thức thực quy định đạo đức công vụ, quy tắc ứng xử cán bộ, cơng chức Động viên người thân gia đình chấp hành nghiêm túc quy định Đảng Nhà nước công tác tổ chức, cán bộ, không lợi dụng chức vụ, quyền hạn can thiệp, tác động để làm trái hưởng chế độ, sách công tác cán không tiêu chuẩn, điều kiện Ba là, nâng cao chất lượng ban hành tổ chức thực chủ trương, nghị quyết, sách, chế độ Đảng, Nhà nước sách xã hội, chuẩn xác, công khai, minh bạch Đồng thời phải kiểm sốt, giám sát chặt chẽ q trình thực thi hạn chế việc lợi dụng, “lách luật” để cấp ban hành chủ trương, sách, chế độ thuộc cấp vận dụng thực quy định cấp ban hành mang tính chất lợi ích nhóm để trục lợi Chấn chỉnh lại cơng tác tổ chức, cán nhân tố người quan trọng định tất Chỉ đạo xây dựng tiêu chí cụ thể, sát thực để đánh giá cán cách công khai, công bằng, hiệu nhất, đáp ứng tiêu chuẩn: thứ nhất, tầm nhìn, lực, lực thực tiễn; thứ hai, khả tổ chức triển khai; thứ ba, gương mẫu, hết lòng phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân, không cá nhân chủ nghĩa, khơng lợi ích cục bộ, lợi ích nhóm Đổi cơng tác tổ chức, cán theo hướng đề cao quy chuẩn hóa, chuyên nghiệp hóa, chuyên mơn hóa đề cao trách nhiệm cá nhân, người đứng đầu; khắc phục tình trạng bầu cử, bổ nhiệm, đề bạt quy trình, hình thức, khơng bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, chất lượng 14 cán theo quy hoạch thực tế lực, trình độ họ; coi trọng phát hiện, đào tạo, sử dụng tôn vinh người tài, “đủ tâm” “đủ tầm” gánh vác trọng trách giao; kiên chống biểu lợi ích nhóm, tham nhũng, tiêu cực công tác tổ chức, cán Nâng cao mức lương cho cán bộ, công chức, bảo đảm để họ sống lương thể danh dự người cán bộ, công chức sẵn sàng cống hiến cho Đảng, Nhà nước hết lòng phục vụ nhân dân Kịp thời sơ kết, tổng kết, đánh giá việc thực chủ trương, sách, chế độ, nghị quyết, quy định công tác tổ chức, cán ban hành để rút kinh nghiệm, điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi quy định khơng phù hợp, khó thực hiện, dễ bị lợi dụng tạo lợi ích nhóm để trục lợi; ban hành quy định thiếu tổ chức thực chặt chẽ, nghiêm túc, kết Bốn là, cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra cấp phải trọng, tăng cường, đổi phương thức, biện pháp, nội dung kiểm tra, giám sát, kiểm soát tổ chức đảng cấp dưới, cán bộ, đảng viên quyền việc thực chủ trương, sách, nghị quyết, chế độ, quy định cơng tác hoạch định sách , thực chức trách, nhiệm vụ giao công tác tổ chức máy nhà nước tổ chức đảng Đặc biệt phải coi trọng kiểm tra, giám sát, kiểm soát việc thực thi quyền lực (quyền lực trị, quyền lực nhà nước) tổ chức đảng, tổ chức nhà nước, cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức nhà nước, quan, đơn vị, kể cán tham mưu cấp chiến lược từ cấp tỉnh trở lên công tác tổ chức, cán bộ; bảo đảm quyền lực trị, quyền lực nhà nước phải kiểm tra, giám sát, kiểm soát nghiêm ngặt, chặt chẽ chế độ, quy định, quy chế cụ thể, không lạm dụng thực lợi ích nhóm để trục lợi Các cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức nhà nước phải tiếp tục soát để bổ sung, sửa đổi quy chế làm việc, chế độ cơng tác cho phù hợp, xác định rõ phân công cụ thể, rành mạch trách nhiệm, quyền hạn tập thể, cá nhân, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, tổ 15 chức nhà nước, mối quan hệ thành viên đạo, điều hành nói chung, cơng tác hoạch định sách nói riêng để thực phát huy dân chủ, chấp hành nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, khắc phục tình trạng độc đốn, chuyên quyền, gia trưởng quyền lực tập trung vào số người, lợi dụng chế tập thể để hợp pháp hóa chủ trương, định biểu lợi ích nhóm, lợi ích cục số người, chí người Ban hành tổ chức thực quy định kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên chức vụ, quyền hạn chủ trì cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức nhà nước trước kết thúc nhiệm kỳ để chống “lợi ích nhóm” Thường xun kiểm tra, giám sát, kiểm soát, phát hiện, xử lý, loại bỏ kịp thời cán tham nhũng, suy thoái đạo đức, lối sống, vơ trách nhiệm, uy tín trở thành lực cản phát triển Những trường hợp dấu hiệu vi phạm, bị tố cáo vi phạm lợi ích nhóm cơng tác hoạch định sách phải đạo, tổ chức kiểm tra, xem xét, kết luận, xử lý kịp thời, nghiêm minh Tăng cường cơng tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tổ chức đảng, tổ chức nhà nước, tổ chức kinh tế Nhà nước, cán bộ, đảng viên, cơng chức gắn với đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn lợi ích nhóm cơng tác tổ chức máy nhà nước tổ chức đảng để trục lợi Trong trọng thực quy định tất công chức vào làm việc quan đảng, quyền phải kê khai trung thực, đầy đủ, xác tài sản thân gia đình sau phải thực kê khai thường xuyên năm; cuối nhiệm kỳ công tác trước điều động, điều chuyển, luân chuyển công tác mới, bảo đảm công khai, minh bạch nguồn thu nhập thân gia đình biện pháp kiểm tra, giám sát, kiểm sốt xử lý kịp thời hoạt động phi pháp, ngăn chặn biểu bất minh, lợi ích nhóm, bảo đảm khơng hội để lợi dụng tạo nhóm lợi ích tiêu cực lợi ích nhóm tiêu cực cơng tác hoạch định sách để tham nhũng, trục lợi Sử dụng công cụ, biện pháp giám sát cộng đồng, nhân dân xã hội để 16 phát dấu hiệu bất thường, bất minh nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn lợi ích nhóm cơng tác cơng tác tổ chức máy nhà nước tổ chức đảng 17 KẾT LUẬN Phòng chống tham nhũng lợi ích nhóm gốc Đảng, bảo vệ sạch, vững mạnh Đảng, Nhà nước hệ thống trị, tổ chức đảng cán bộ, đảng viên Nếu lĩnh vực suy thối, biến chất, tham nhũng, tiêu cực mức độ “lợi ích nhóm” nguy hại cho Đảng, Nhà nước, làm suy giảm niềm tin cán bộ, đảng viên nhân dân Đảng Đó nguyên nhân dẫn đến yếu kém, khuyết điểm, hạn chế công tác bổ nhiệm cán quan tổ chức đảng thời gian qua, dẫn đến tình trạng phận khơng nhỏ cán bộ, đảng viên suy thối tư tưởng trị, đạo đức, lối sống, quan liêu, tham nhũng, tiêu cực; tình trạng chạy chức, chạy quyền, chạy thành tích, chạy tội, bao che cho khuyết điểm sai phạm cấp Vì vậy, việc nghiên cứu làm rõ hình thành lợi ích nhóm, khái niệm lợi ích nhóm, biểu “lợi ích nhóm” công tác tổ chức máy nhà nước tổ chức đảng rõ nguyên nhân dẫn đến lợi ích nhóm, đề xuất số giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, giúp cho cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra thấy nguy hại, ảnh hưởng tiêu cực cơng tác tác tổ chức máy nhà nước nói chung tổ chức đảng nói riêng để sở, đề chủ trương, giải pháp phòng ngừa, đấu tranh thực hiệu lực, hiệu quả, góp phần xây dựng Đảng ta ngày sạch, vững mạnh, đủ sức lãnh đạo thực thắng lợi nghiệp cách mạng Đảng./ 18 TÀI LIỆU THAM KHẢO Trần Quang Nhiếp (chủ biên) (2005), Nâng cao hiệu báo chí đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng nước ta , Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Lưu Văn An (2010), Vận động hành lang đời sống trị nước phương Tây, Nxb Chính trị - hành chính, Hà Nội Nguyễn Cảnh Bình (7/2004), Thủ tục chất vấn Nghị viện Anh, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp Lê Vinh Danh (2001), Chính sách cơng Hoa Kỳ (giai đoạn 1935 - 2001), Nxb Thống kê, Hà Nội Nguyễn Chí Dũng (9/2006), Vận động hành lang hoạt động lập pháp nước xu hướng Việt Nam, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 83 Hồng Minh Hiếu (2003), Vai trò ủy ban quy trình lập pháp nghị viện số nước, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 7 Ngọc Hà (9/2007), Vận động hối lộ - Lằn ranh giới mong manh, Báo Người đại biểu nhân dân Lê Quốc Lý (2014), Lợi ích nhóm - thực trạng giải pháp, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Lê Hữu Nghĩa, Lê Ngọc Tòng (2004), Tồn cầu hóa vấn đề lý luận thực tiễn, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 19 MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương SỞ LÝ LUẬN VỀ LỢI ÍCH NHĨM THAM NHŨNG CHÍNH SÁCH 1.1 Khái niệm lợi ích nhóm tham nhũng sách 1.2 Đặc điểm nhóm lợi ích, tham nhũng sách CHƯƠNG II THỰC TRẠNG VIỆC XÂY DỰNG CHẾ PHỊNG CHỐNG LỢI ÍCH NHĨM THAM NHŨNG CHÍNH SÁCH .7 2.1 Thực trạng “Lợi ích nhóm” .7 2.2 Lợi ích nhóm quan tổ chức Đảng 2.3 Những biểu tham nhũng sách quan tổ chức đảng .11 2.4 Một số giải pháp khắc phục “lợi ích nhóm” quan nhà nước tổ chức đảng 13 KẾT LUẬN 18 TÀI LIỆU THAM KHẢO 19 20 ... lợi ích, tham nhũng sách CHƯƠNG II THỰC TRẠNG VÀ VIỆC XÂY DỰNG CƠ CHẾ PHỊNG CHỐNG LỢI ÍCH NHĨM VÀ THAM NHŨNG CHÍNH SÁCH .7 2.1 Thực trạng “Lợi ích nhóm” .7 2.2 Lợi ích nhóm quan tổ. .. dẫn đến nhóm lợi ích bất minh CHƯƠNG II THỰC TRẠNG VÀ VIỆC XÂY DỰNG CƠ CHẾ PHÒNG CHỐNG LỢI ÍCH NHĨM VÀ THAM NHŨNG CHÍNH SÁCH 2.1 Thực trạng “Lợi ích nhóm” Hiện nay, nước ta, lợi ích nhóm tiêu cực... có chức quyền, lợi ích phải có “tiền tệ, quan hệ, hậu duệ, đồ đệ cuối trí tuệ” 2.2 Lợi ích nhóm quan tổ chức Đảng Biểu lợi ích nhóm quan tổ chức đảng cộm công tác tổ chức, cán bộ, biểu lợi ích
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng cơ chế phòng, chống “lợi ích nhóm” và “tham nhũng chính sách” ở các cơ quan tổ chức đảng – thực trạng và những vấn đề đặt ra, Xây dựng cơ chế phòng, chống “lợi ích nhóm” và “tham nhũng chính sách” ở các cơ quan tổ chức đảng – thực trạng và những vấn đề đặt ra, CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG VÀ VIỆC XÂY DỰNG CƠ CHẾ PHÒNG CHỐNG LỢI ÍCH NHÓM VÀ THAM NHŨNG CHÍNH SÁCH, Thứ tư, lợi ích nhóm trong việc tổ chức thực hiện công tác tổ chức, cán bộ cơ quan nhà nước và tổ chức đảng., Biểu hiện này thể hiện ở một số cán bộ tham mưu về công tác tổ chức, cán bộ thuộc phe, cánh của người lãnh đạo đã tham mưu trong việc bố trí người thân của họ dù trình độ năng lực yếu, phẩm chất đạo đức kém, kinh nghiệm công tác không có vào những chức vụ

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay