Đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn

75 53 0
  • Loading ...
1/75 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/07/2018, 12:18

Thị trường chứng khoán Việt Nam trong những năm gần đây có sự phát triển vượt bậc về lượng và chất. Cùng với sự phát triển của thị trường là sự gia tăng nhanh chóng của các công ty chứng khoán. Tính đến cuối năm 2008 đã có 102 công ty chứng khoán được cấp phép hoạt động. Vì cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh càng gay gắt. Thực tế cho thấy, năng lực cạnh tranh là vấn đề sống còn của mọi doanh nghiệp kinh doanh chứng khoán, đặc biệt hiện nay khi Việt Nam mới chuyển sang vận hành nền kinh tế thị trường và phải chống đỡ với hậu quả của khủng hoảng và suy thoái kinh tế. Các doanh nghiệp phải bằng mọi nỗ lực, thông qua các biện pháp khác nhau để nâng cao năng lực cạnh tranh của mình. Muốn nâng cao năng lực cạnh tranh, doanh nghiệp cần phải đầu tư. Suy cho cùng mục đích sau cùng của đầu tư là nâng cao năng lực cạnh tranh. Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn hiện được xếp trong nhóm những công ty chứng khoán hàng đầu của Việt Nam, tuy nhiên vấn đề đầu tư để nâng cao năng lực cạnh tranh luôn là vấn đề mang tính thời sự và cần được nghiên cứu, xem xét một cách nghiêm túc. Được sự hướng dẫn của PGS.TS Từ Quang Phương em đã chọn đề tài “Đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn” làm chuyên đề thực tập.Nội dung chuyên đề thực tập bao gồm các phần:Chương I: Thực trạng đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty chứng khoán Sài Gòn.Chương II: Giải pháp tăng cường đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty chứng khoán Sài Gòn. Chuyên đề tốt nghiệp LỜI CAM ĐOAN Chuyên đề tốt nghiệp: "Đầu nâng cao lực cạnh tranh Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Sài Gòn" kết trình làm việc nghiêm túc khẩn trương thân với giúp đỡ bảo tận tình PGS.TS Từ Quang Phương, ý kiến đóng góp quý báu cán bộ, chuyên viên Công ty quản lý quỹ SSI Tôi xin cam đoan sản phẩm thân nghiên cứu viết ra, không chép luận văn hay chuyên đề Nếu xảy vấn đề gì, tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm Hà Nội, tháng 05 năm 2009 Sinh viên Đào Duy Linh Đào Duy Linh Lớp: Đầu 47C Chuyên đề tốt nghiệp MỤC LỤC DANH MỤC HÌNH, BẢNG BIỂU LỜI MỞ ĐẦU .1 CHƯƠNG I: THỰC TRẠNG ĐẦU NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN SÀI GỊN 1.1 Tổng quan lực cạnh tranh 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Vai trò việc đầu nâng cao lực cạnh tranh nhân tố ảnh hưởng .2 1.1.3 Tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh 1.2 Giới thiệu công ty 1.2.1 Giới thiệu chung công ty 1.2.2 Quá trình hình thành phát triển Cơng ty cổ phần chứng khốn Sài Gòn .8 1.2.3 Vị SSI thị trường chứng khoán 1.3 Thực trạng đầu nâng cao lực cạnh tranh 10 1.3.1 Huy động vốn đầu mở rộng nghiệp vụ 11 1.3.2 Đầu cho sở vật chất kỹ thuật 15 1.3.3 Đầu cho nhân lực .21 1.3.4 Đầu cho hoạt động marketing 25 1.3.5 Đầu nâng cao hoạt động kinh doanh phận dịch vụ .28 1.4 Đánh giá chung .39 1.4.1 Thành tựu .39 1.4.2 Hạn chế 43 CHUƠNG 2: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG ĐẦU NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN SÀI GỊN 45 2.1 Bối cảnh kinh doanh hội thách thức với hoạt động kinh doanh Cơng ty cổ phần chứng khốn Sài Gòn 45 2.1.1 Bối cảnh 45 Đào Duy Linh Lớp: Đầu 47C Chuyên đề tốt nghiệp 2.1.1 hội thách thức .46 2.2 Định hướng hoạt động Cơng ty cổ phần chứng khốn Sài Gòn .49 2.2.1 Mục tiêu phát triển SSI 49 2.2.2 Chiến lược phát triển 49 2.3 Kiến nghị giải pháp .53 2.3.1 Tăng cường huy động vốn đầu 53 2.3.2 Tăng cường đầu phát triển nguồn nhân lực .54 2.3.3 Tăng cường đầu sở vật chất kỹ thuật 59 2.3.4 Tăng cường đầu cho hoạt động Marketing .62 2.3.5 Tăng cường đầu hoạt động nghiệp vụ .64 KẾT LUẬN 71 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .70 PHỤ LỤC Đào Duy Linh Lớp: Đầu 47C Chuyên đề tốt nghiệp DANH MỤC HÌNH, BẢNG BIỂU Danh mục hình Hình 1.1: cấu vốn đầu SSI 10 Hình 1.2: Vốn chủ sở hữu cơng ty chứng khốn hàng đầu 12 Hình 1.3: Vốn điều lệ năm 2008 13 Hình 1.3: Tổng vốn đầu vào vật chất kỹ thuật 20 Danh mục bảng Bảng 1.1: Quy mô vốn đầu SSI 10 Bảng 1.2: Mốc vốn điều lệ mở rộng nghiệp vụ .13 Bảng 1.3: Vốn đầu vào sở vật chất kỹ thuật SSI 20 Bảng 1.4: Vốn đầu cho nguồn nhân lực 21 Bảng 1.5: Vốn đầu cho hoạt động marketing 27 Bảng 1.6: Vốn đầu cho dịch vụ chứng khoán 28 Bảng 1.7: Vốn đầu cho phận phân tích vấn đầu .32 Bảng 1.8: Vốn đầu vào vấn tài doanh nghiệp .34 Bảng 1.9: Vốn đầu vào phận quản lý tài sản 36 Bảng 1.10: Vốn đầu vào lĩnh vực tự doanh 38 Bảng 1.11: Thị phần SSI lĩnh vực kinh doanh chứng khoán năm 2008 40 Bảng 1.12: Các tiêu lực cạnh tranh 41 Đào Duy Linh Lớp: Đầu 47C Chuyên đề tốt nghiệp LỜI MỞ ĐẦU Thị trường chứng khoán Việt Nam năm gần phát triển vượt bậc lượng chất Cùng với phát triển thị trường gia tăng nhanh chóng cơng ty chứng khốn Tính đến cuối năm 2008 102 cơng ty chứng khốn cấp phép hoạt động Vì cạnh tranh hoạt động kinh doanh gay gắt Thực tế cho thấy, lực cạnh tranh vấn đề sống doanh nghiệp kinh doanh chứng khốn, đặc biệt Việt Nam chuyển sang vận hành kinh tế thị trường phải chống đỡ với hậu khủng hoảng suy thoái kinh tế Các doanh nghiệp phải nỗ lực, thông qua biện pháp khác để nâng cao lực cạnh tranh Muốn nâng cao lực cạnh tranh, doanh nghiệp cần phải đầu Suy cho mục đích sau đầu nâng cao lực cạnh tranh Công ty cổ phần chứng khốn Sài Gòn xếp nhóm cơng ty chứng khoán hàng đầu Việt Nam, nhiên vấn đề đầu để nâng cao lực cạnh tranh ln vấn đề mang tính thời cần nghiên cứu, xem xét cách nghiêm túc Được hướng dẫn PGS.TS Từ Quang Phương em chọn đề tài “Đầu nâng cao lực cạnh tranh Cơng ty cổ phần chứng khốn Sài Gòn” làm chuyên đề thực tập Nội dung chuyên đề thực tập bao gồm phần: Chương I: Thực trạng đầu nâng cao lực cạnh tranh công ty chứng khốn Sài Gòn Chương II: Giải pháp tăng cường đầu nâng cao lực cạnh tranh cơng ty chứng khốn Sài Gòn Đào Duy Linh Lớp: Đầu 47C Chuyên đề tốt nghiệp CHƯƠNG I THỰC TRẠNG ĐẦU NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN SÀI GỊN 1.1 Tổng quan lực cạnh tranh 1.1.1 Khái niệm Năng lực cạnh tranh cơng ty chứng khốn định nghĩa khả cơng ty chứng khốn tồn kinh doanh đạt số kết mong muốn dạng lợi nhuận, lợi tức chất lượng dịch vụ lực để khai thác hội thị trường làm nảy sinh thị trường Năng lực cạnh tranh công ty hàm số nhân tố như: - Các nguồn lực cơng ty (chẳng hạn vốn người, vốn vật chất trình độ công nghệ) - Sức mạnh thị trường công ty - Thái độ công ty đối thủ cạnh tranh đại lý kinh tế khác - Năng lực cơng ty để thích ứng với tình thay đổi - Năng lực cơng ty để tạo thị trường - Môi trường định chế, cung cấp cách rộng rãi phủ, bao gồm sở hạ tầng vật chất chất lượng sách phủ Khả cạnh tranh cơng ty chứng khốn hiểu khả giành trì thị phần thị trường với mức lợi nhuận định 1.1.2 Vai trò việc đầu nâng cao lực cạnh tranh nhân tố ảnh hưởng 1.1.2.1 Vai trò thể khẳng định việc đầu nâng cao khả cạnh tranh yếu tố Đào Duy Linh Lớp: Đầu 47C Chuyên đề tốt nghiệp ý nghĩa vô quan trọng tồn phát triển cơng ty chứng khốn lý sau: - Đầu đường tạo sức mạnh cạnh tranh cơng ty chứng khốn thị trường, qua việc đầu cơng ty chứng khốn đổi cải thiện chất lượng dịch vụ, sở vật chất kỹ thuật - cơng nghệ, nguồn nhân lực, lực tài khẳng định thương hiệu thị trường - Thơng qua đầu cơng ty chứng khốn tạo lợi so sánh - Đặc biệt thị trường chứng khốn nhiều cơng ty chứng khốn hoạt động dẫn đến tình trạng cạnh tranh vơ gay gắt Khách hàng lại ln xu hướng thay đổi sử dụng dịch vụ nhằm tối đa hố lợi ích mình, cơng ty vượt trội chất lượng dịch vụ, uy tín ln thu hút đông đảo khách hàng Do đầu nâng cao khả cạnh tranh đóng vai trò định chiếm lĩnh thị phần, mở rộng thị trường, gia tăng lợi nhuận cơng ty chứng khốn 1.1.2.2 Nhân tố ảnh hưởng a Sự phát triển thị trường chứng khoán Một thị trường chứng khoán phát triển thị trường vận hành môi trường pháp lý thống nhất, hoạt động chủ thể tham gia thị trường điều chỉnh theo quy định pháp luật Thị trường chứng khoán phát triển phải nhiều hàng hố giao dịch để thực kênh huy động vốn hiệu kinh tế Sự phát triển thị trường chứng khoán ảnh hưởng trực tiếp tới kết kinh doanh cơng ty chứng khốn Thêm vào việc thị trường chứng khốn phát triển tạo điều kiện cho cơng ty chứng Đào Duy Linh Lớp: Đầu 47C Chun đề tốt nghiệp khốn vị lực đủ lớn để đầu cho công nghệ, đội ngũ nhân lực… b Mơi trường pháp lý sách nhà nước Để xây dựng thị trường chứng khoán trở thành kênh huy động vốn hiệu sân chơi công cho nhà đầu quan nhà nước cần quản lý giám sát thị trường chặt chẽ hệ thống pháp lý hồn chỉnh, đồng Mơi trường pháp lý hồn thiện, đồng thống tạo công thị trường, cơng ty chứng khốn phải phát triển thực lực Để phát triển hoạt động kinh doanh cơng ty khơng cách khác ngồi việc đầu cho cơng nghệ, máy móc, nhân lực, cải tiến dịch vụ để thu hút khách hàng nâng cao lợi nhuận c Đối thủ cạnh tranh Các cơng ty chứng khốn đời phải cạnh tranh với cơng ty chứng khốn hoạt động lâu năm lĩnh vực thị phần đáng kể kinh nghiệm hoạt động Để tồn cạnh tranh với công ty chứng khốn lâu năm đó, cơng ty chứng khốn đời phải không ngừng đầu công nghệ đại, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, đưa dịch vụ hấp dẫn Nhưng bên cạnh cơng ty chứng khốn đối thủ cạnh tranh đáng ý với cơng ty chứng khốn hoạt động nhiều cơng ty số vốn lớn nên đầu cơng nghệ đại vượt trội sách lương bổng cạnh tranh thu hút nhân tài từ cơng ty lớn Vì cơng ty chứng khốn kinh nghiệm phải khơng ngừng đầu nâng cao lực cạnh tranh để giữ vững nâng cao vị d Nhân tố khách hàng Nhân tố khách hàng đóng vai trò định tới tồn phát triển doanh nghiệp Với cơng ty chứng khốn khách hàng Đào Duy Linh Lớp: Đầu 47C Chuyên đề tốt nghiệp trọng tâm cạnh tranh động lực thúc đẩy cơng ty chứng khốn đầu nâng cao lực cạnh tranh Khách hàng lựa chọn cơng ty chứng khốn dịch vụ tốt nhất, giá phải Muốn đáp ứng điều kiện buộc cơng ty chứng khốn phải không ngừng đầu nâng cao chất lượng sản phẩm, cơng nghệ, nhân lực… 1.1.3 Tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh 1.1.3.1 Thị phần công ty Thị phần cho biết khả chiếm giữ thị trường cơng ty chứng khốn cụ thể thơng qua tỷ lệ phần trăm công ty so với tổng thể Để tồn trì tốt lực cạnh tranh đòi hỏi doanh nghiệp ln phải tìm cách chiếm lĩnh thị phần, mở quy mơ tiêu thụ hàng hố Thơng qua thị phần ta đánh giá hiệu việc đầu nâng cao lực cạnh tranh suy cho mục tiêu nâng cao lực cạnh tranh công ty chứng khoán thu hút nhiều khách hàng sử dụng dịch vụ 1.1.3.2 Năng lực tài Để cạnh tranh hiệu quả, vấn đề lực tài cơng ty chứng khốn tính chất quan trọng, cơng ty chứng khốn lực cạnh tranh cao cơng ty quy mô lớn vốn đầu vốn kinh doanh Một quy mô vốn lớn tảng đảm bảo cho cơng ty chứng khốn tiến hành hoạt động hướng tới lợi nhuận cao nhất, mở rộng thêm lĩnh vực hoạt động (do luật chứng khoán quy định mức vốn điều lệ tối thiểu để thực nghiệp vụ) đầu công nghệ tiên tiến làm góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ Khi cơng ty chứng khốn tham gia thị trường với quy mơ nhỏ phải chấp nhận bất lợi khả tài chính, khó cạnh tranh với đối thủ Một số tiêu lực tài chính: Đào Duy Linh Lớp: Đầu 47C Chuyên đề tốt nghiệp - Lượng vốn điều lệ - Lượng vốn chủ sở hữu… 1.1.3.3 sở vật chất kỹ thuật sở vật chất kỹ thuật ảnh hưởng lớn đến khả cạnh tranh cơng ty chứng khốn Do đặc điểm hoạt động kinh doanh không sản xuất sản phẩm vật chất mà cung cấp dịch vụ cho khách hàng dựa công nghệ, kỹ thuật đại Việc đánh giá dịch vụ thơng qua hài lòng dịch vụ cơng tycơng ty chứng khốn cở sở vật chất kỹ thuật cơng nghệ ảnh hưởng định tới lực cạnh tranh cơng ty chứng khốn Một cơng ty chứng khốn trang thiết bị tiên tiến, cơng nghệ đại dịch vụ họ chất lượng cao, thoả mãn tốt nhu cầu khách hàng Hơn nhiều chi nhánh mở làm tăng tính tiện lợi giao dịch thu hút nhiều đối tượng khách hàng địa bàn rộng lớn từ khẳng định vị cạnh tranh cơng ty Một số tiêu sở vật chất kỹ thuật - công nghệ như: - Số lượng chinh nhánh, đại lý nhận lệnh - Các giải pháp giao dịch tiên tiến… 1.1.3.4 Nguồn nhân lực Nguồn nhân lực công ty chứng khốn vốn q hầu hết lĩnh vực đem lại doanh thu lớn cho công ty dịch vụ vấn tài doanh nghiệp, quản lý tài sản, hoạt động tự doanh phụ thuộc chủ yếu nhân tố người Trình độ nguồn nhân lực cao đưa vấn xác cho khách hàng định đầu cổ phiếu, trái phiếu xác mang lại lợi nhuận cao cho cơng ty thể nói nguồn nhân lực vai trò định tới lực cạnh tranh cơng ty chứng khốn, Đào Duy Linh Lớp: Đầu 47C Chuyên đề tốt nghiệp ty yêu cầu đặt tất nhân viên phải sử dụng thành thạo công nghệ đại Vì cơng ty phải tổ chức đào tạo, hướng dẫn nhân viên sử dụng chương trình, phần mềm đại mà công ty nâng cấp đầu Thêm vào q trình vận hành phát sinh cố cần chờ nhân viên từ hãng đến khắc phục chậm trễ, gián đoạn phiên giao dịch gây thiệt hại cho khách hàng Lúc yêu cầu đội ngũ IT cơng ty phải nắm vững phần mềm khả khắc phục sửa chữa Vì cơng ty cần yêu cầu hãng cung cấp phần mềm cử chuyên gia thực chuyển giao công nghệ cho nhân viên IT SSI - Việc đa dạng hố hình thức đào tạo giúp cán nhân viên nhiều hội việc nâng cao nghiệp vụ lựa chọn hình thức đào tạo phù hợp với + Tổ chức khố đào tạo với đội ngũ chun gia kinh nghiệm đào tạo trực tiếp + Đăng ký dịch vụ đào tạo trực tuyến cho nhân viên chứng khoán + Tổ chức buổi hội thảo, toạ đàm nghiệp vụ để nhân viên phận nghiệp vụ học hỏi kinh nghiệm lẫn Các buổi hội thảo nơi trao đổi học hỏi kinh nghiệm bổ ích mà giúp tăng cường hiểu biết liên hệ phận nghiệp vụ với + Đào tạo nhân viên nơi làm việc, điều giúp tiết kiệm thời gian chi phí - Việc nhân viên mơi giới chứng chứng khoán thể tuân thủ pháp luật cơng ty đồng thời nâng cao uy tín công ty nâng cao tin tưởng khách hàng vào cơng ty Uy tín cơng ty tin tưởng khách hàng yếu tố vô quan trọng định khả cạnh tranh cơng tycơng ty cần tài trợ cho nhân viên học khoá đào tạo chứng khoán UBCK Nhà Nước để lấy chứng chứng khoán Đào Duy Linh 57 Lớp: Đầu 47C Chuyên đề tốt nghiệp - Chứng khốn lĩnh vực mẻ với Việt Nam nên việc đào tạo cho sinh viên chuyên nghành chứng khoán chưa nhiều hạn chế thể thấy việc học hỏi kiến thức kinh nghiệm nước phát triển vô cần thiết Vì cơng ty cần tài trợ cho nhân viên tham dự khóa đào tạo CFA sau đại học nước Để đào tạo cán lực chun mơn cao, giàu kinh nghiệm tốn nhiều thời gian tiền bạc Vì cơng ty chứng khốn hoạt động thường xu hướng sử dụng chế độ đãi ngộ cao để thu hút cán giỏi từ công ty khác nhằm tiết kiệm thời gian chi phí đào tạo Và biện pháp hữu hiệu để tránh tình trạng chảy máu chất xám đồng thời thu hút nhiều cán lực chun mơn từ cơng ty khác đưa chế độ đãi ngộ cạnh tranh so với công ty khác Đây biện pháp hữu hiệu việc cạnh tranh công ty vừa thêm nhân tài vừa giảm sức mạnh đối thủ Hơn chế độ đãi ngộ hợp lý động lực thúc đẩy nhân viên công ty nâng cao hiệu làm việc phát huy tính sáng tạo thân để đóng góp cho cơng ty c Chính sách đãi ngộ - Thực tốt sách đãi ngộ cho cán nhân viên SSI cần hồn thiện sách tiền lương, Bảo hiểm xã hội để thúc đẩy tinh thần nâng cao hiệu làm việc nhân viên - Xây dựng quy trình đánh giá nhân viên để chế độ khen thưởng phù hợp cho nhân viên đóng góp lớn cho cơng ty hay sáng kiến tốt giúp công ty nâng cao hiệu Đây động lực mạnh mẽ thúc đẩy nhân viên sáng tạo giúp công ty nâng cao lợi nhuận khả cạnh tranh - Thực chương trình khám sức khoẻ định kỳ cho nhân viên giúp họ nâng cao sức khoẻ Thể trạng tốt điều kiện quan trọng giúp nhân viên tăng suất hiệu công việc Đào Duy Linh 58 Lớp: Đầu 47C Chuyên đề tốt nghiệp - Đầu trang bị thiết bị tiện nghi văn phòng điều hồ, máy tính, máy in… Các trang thiết bị đại không tăng thuận lợi cơng việc mà giúp tạo tinh thần thoải mái cho nhân viên giúp nâng cao suất lao động Hoàn thiện máy quản lý nâng cao trình độ chun mơn cho cán quản lý vấn đề quan trọng Để kết hoạt động thống cơng ty cần xây dựng máy quản lý gọn nhẹ, hiệu việc phân cấp nhiệm vụ phòng ban đảm bảo chun mơn hố, khơng chồng chéo phù hợp với cơng việc Bên cạnh để nâng cao khả quản lý tổ chức nhân sự, công ty cần cử cán quản lý cao cấp học khố học quản lý nước ngồi 2.3.3 Tăng cường đầu sở vật chất kỹ thuật Việc đầu nâng cao hoạt động nghiệp vụ vô cần thiết việc nâng cao lực cạnh tranh Nâng cao hoạt động nghiệp vụ để tạo sản phẩm dịch vụ chất lượng cao thoả mãn nhu cầu khách hàng ưu tiên số cơng ty chứng khốn Mỗi phận nghiệp vụ cung cấp dịch vụ khác nên việc đầu nâng cao phận khác biệt a sở hạ tầng Hiện SSI trọng phát triển cở sở chủ yếu hai thành phố lớn Hà Nội TP Hồ Chí Minh Đây hai trung tâm kinh tế lớn nước ta tập trung đông dân cư nên thị trường tập trung nhiều khách hàng cơng ty chứng khốn Nhưng nên cơng ty chứng khốn tập trung khai thác thị trường tạo cạnh tranh gay gắt Trong thành phố lớn khác lượng khách hàng không nhiều lại gần cơng ty đặt chi nhánh Vì để nâng cao lực cạnh tranh SSI khơng phải giữ thị phần thành phố Đào Duy Linh 59 Lớp: Đầu 47C Chuyên đề tốt nghiệp lớn mà tiếp tục mở rộng địa bàn hoạt động, xây dựng trụ sở, chi nhánh giao dịch thành phố lớn khác Hải Phòng, Đà Nẵng, Nha Trang… Đây thị trường tiềm với nhiều khu công nghiệp dân cư đơng đúc - Sắp tới nhiều dự án khu đô thị Hà Nội TP.Hồ Chí Mính chuẩn bị hồn thành, hứa hẹn nơi tập trung đông dân cư Công ty cần đầu xây dựng phòng giao dịch nơi nhằm khai thác thêm thị trường tạo thuận tiện cho khách hàng Biện pháp tác dụng lôi kéo thêm khách hàng cho SSI nhằm nâng cao thị phần công ty thị trường chứng khốn - sở vật chất tiện nghi ln ưu tiên hàng đầu khách hàng việc lựa chọn địa điểm giao dịch sở vật chất tốt phục vụ tốt nhu cầu khách hàng mà nâng cao tin tưởng khách hàng với chất lượng dịch vụ cơng ty Vì để thu hút nhiều khách hàng nhằm nâng cao khả cạnh tranh, công ty cần đầu nâng cấp sở vật chất chi nhánh giao dịch như: đầu trang bị thêm bảng điện tử, tăng số lượng quầy giao dịch, nới rộng diện tích phòng giao dịch… b Máy móc thiết bị Công nghệ thông tin thâm nhập sâu toàn diện vào hoạt động kinh doanh hàng ngày cơng nghệ thơng tin góp phần nhanh chóng thay đổi cách hiệu phương thức kinh doanh tổ chức tài SSI Vì cần trọng với việc đổi ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động nghiệp vụ nhằm phục vụ việc quản lý phát triển mạng lưới dịch vụ đại Bên cạnh đầu vào người, cần tập trung đầu mạnh vào phần mềm lõi cho phận tiếp xúc với khách hàng phận phụ trợ Các phần mềm lõi nâng cấp đại thúc đẩy thông suốt việc thực lệnh giao dịch Đào Duy Linh 60 Lớp: Đầu 47C Chuyên đề tốt nghiệp Trong thời gian tới việc mua bán chứng khốn hướng tới giao dịch khơng sàn Nghĩa nhiều nhà đầu chứng khoán thực giao dịch chứng khoná qua mạng Các nhà đầu yêu cầu lệnh giao dịch phải xử lý nhanh thơng báo ln kết Vì SSI cần hướng tới tập trung đầu vào ứng dụng WEB, triển khai giao dịch online, ứng dụng hệ thống SMS trung tâm liên lạc đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng SSI vừa đưa vào ứng dụng phần mềm smart trading phần mềm chưa đáp ứng nhu cầu đặt lệnh trực tuyến khách hàng, thường xuyên xảy lỗi nhập lệnh Do SSI cần tập trung đầu cải tiến cơng nghệ giúp giao dịch nhanh chóng đảm bảo tính bảo mật cho khách hàng Lợi ích lớn khác việc triển khai hệ thống đặt lệnh qua mạng giúp công ty tiết kiệm chi phí đầu nhánh giao dịch nơi khách hàng tiếp cận với phận khách hàng nơi công ty chưa đặt hệ thống giao dịch - Đầu nâng cao hệ thống hạ tầng kỹ thuật trọng đầu vào nâng cấp hệ thống mạng nội bộ, tăng dung lượng đường truyền mạng việc đầu áp dụng cơng nghệ tiên tiến nước ngồi Hướng tới đồng hệ thống hạ tầng kỹ thuật công nghệ công ty tạo tảng cho việc thực giao dịch nhanh chóng thơng suốt, tránh gián đoạn thời gian thị trường cao điểm Đây việc hầu hết cơng ty chứng khốn chưa thực tốt, SSI cần tập trung đầu khắc phục nhược điểm để lơi kéo nhiều lượng khách hàng - Chuyển giao cơng nghệ q trình quan trọng việc đầu nâng cao sở vật chất kỹ thuật – công nghệ Dù công ty đầu nhiều vốn cho máy móc thiết bị không thực tốt chuyển giao công nghệ việc đầu khơng thể mang lạ kết cao mong muốn Vì máy móc hay cơng nghệ đại mà nhân viên sử dụng hiệu Đào Duy Linh 61 Lớp: Đầu 47C Chuyên đề tốt nghiệp nâng cao suất tăng chất lượng dịch vụ Vì cần lập kế hoạch triển khai thực tốt chuyển giao cơng nghệ Đầu trọng điểm, kết hợp đầu máy móc, thiết bị, cơng nghệ với đào tạo nâng cao trình độ nhân viên Thực tốt công việc tiết kiệm vốn đầu nâng cao hiệu việc đầu nâng cao khả cạnh tranh - Đầu nghiên cứu chọn công nghệ phù hợp với quy mơ, trình độ nhân viên để tránh lãng phí tài chính, thời gian hiệu kinh doanh thấp - Đặc thù lĩnh vực chứng khoán phân tích số liệu cập nhật thơng tin liên tục việc nâng cấp hệ thống tin học phần mềm đại vô quan trọng Tăng cường ký kết hợp đồng phát triển tin học công nghệ, mua phần mềm nghiệp vụ, quản lý đại hãng phần mềm lớn nước - Bất kỳ hệ thống dù đại đến đâu xảy hỏng hóc gây tình trạnh liệu, cần hệ thống lưu trữ liệu khách hàng để nhanh chóng khơi phục số liệu khắc phục cố Do cơng ty cần xây dựng nâng cấp hệ thống lưu trữ giữ liệu giúp cho việc khơi phục liệu nhanh chóng trường hợp hỏng hóc mát số liệu tăng cường khả bảo mật thông tin cho khách hàng 2.3.4 Tăng cường đầu cho hoạt động Marketing Xu chung giới ngày cạnh tranh công ty tương lai cạnh tranh thương hiệu Để xây dựng thương hiệu uy tín cơng ty phải tạo dịch vụ chất lượng cao, đa dạng phù hợp với nhu cầu khách hàng tích cực quảng bá thương hiệu thị trường Đạt mục đích công ty phải tăng cường đầu nâng cao hiệu hoạt động quảng bá thương hiệu, nghiên cứu thị trường: Đào Duy Linh 62 Lớp: Đầu 47C Chuyên đề tốt nghiệp a Nghiên cứu thị trường - Bất kỳ công ty muốn thành công việc thu hút khách hàng cần nắm bắt nhu cầu khách hàng khai thác thị trường tiềm đối thủ cạnh tranh Nhưng hoạt nghiên cứu thị trường công ty gần chưa giành lượng vốn đầu thích đáng Do công ty cần tăng cường vốn đầu cho hoạt động nghiên cứu thị trường Đẩy mạnh việc thực công thác nghiên cứu thị trường việc chuyên môn hố nhóm thực cơng việc Lập nhóm chuyên trách thực thu thập thông tin, số liệu thị trường, đánh giá phân tích thị trường - Đẩy mạnh nghiên cứu khách hàng, phân loại khách hàng từ nắm bắt nhu cầu khách hàng nâng cao hiệu phục vụ khách hàng Từ sở xây dựng hệ thống sách giá cả, sản phẩm, ưu tiên khách hàng lâu năm, khách hàng giao dịch lớn lãi suất cầm cố, phí dịch vụ, thời gian ưu đãi khác - Để chiến thắng cạnh tranh điều quan trọng cần nghiên cứu nắm rõ chiến lược hoạt động đối thủ cạnh tranh Trong hoạt động marketing cơng việc cần thiết nữa, cần đầu nghiên cứu hoạt động Marketing đối thủ cạnh tranh công ty chứng khốn khác từ đề chiến lược Marketing hợp lý b Quảng bá thương hiệu - Tăng cường công tác quảng cáo sản phẩm dịch vụ công ty thông qua phương tiện thông tin đại chúng sách báo, đài phát thanh, phát tờ rơi, quảng cáo truyền hình Việc quảng cáo truyền hình, sách báo giúp nhiều người biết đến thương hiệu cơng ty hơn, khơng bó hẹp người kinh doanh nghành - Tham gia nhiều hoạt động xã hội, từ thiện tổ chức hội nghị quảng bá hình ảnh thị trường chứng khoán Việt Nam với nước Đào Duy Linh 63 Lớp: Đầu 47C Chuyên đề tốt nghiệp Các hoạt động không biện pháp giúp công ty nâng cao hình ảnh với cơng chúng mà thể nỗ lực cơng ty việc đóng góp cải tiến xã hội, nâng cao hình ảnh Việt Nam với cộng đồng quốc tế - Trong thời đại công nghệ thông tin phát triển nay, việc quảng bá hình ảnh cơng ty website việc làm cần thiết với công ty Đặc biệt lĩnh vực chứng khoán nơi mà nhà đầu chủ yếu theo dõi thị trường tìm kiếm thơng tin chủ yếu qua internet Website phải mặt công ty, cung cấp tất thơng tin cần thiết cho khách hàng Vì cần cần đầu hoàn thiện trang web công ty thông qua cách nâng cấp giao diện thân thiện với người sử dụng, cập nhập đầy đủ thường xuyên thông tin công ty báo cáo nghiên cứu, phân tích thị trường - Ngồi chất lượng dịch vụ điều mà khách hàng ý giá cả, đưa hình thức khuyến mại biện pháp hữu hiệu tác động vào tâm lý khách hàng Tăng cường hình thức khuyến mại hấp dẫn cho khách hàng lâu năm, khách hàng giao dịch khối lượng lớn thông qua giảm lãi suất cho vay cầm cố, giảm tỷ lệ cầm cố, giảm phí dịch vụ… Hoặc quà tặng, thiệp chúc mừng cho khách hàng dịp lễ tết - Nâng cao tinh thần trách nhiệm thái độ phục vụ ân cần cho đội ngũ nhân viên công ty đặc biệt giao dịch viên quầy Đây yếu tố quan trọng tạo ấn tượng đặc biệt cho khách hàng cơng ty Do cơng ty cần tạo mơi trường hoạt động gây thiện cảm với khách hàng thông qua thái độ niềm nở, nhiệt tình đội ngũ nhân viên 2.3.5 Tăng cường đầu hoạt động nghiệp vụ Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực máy móc cơng nghệ sở để nâng cao chất lượng hoạt động nghiệp vụ Nhưng để đạt điều cơng ty cần phải biện pháp cụ thể áp dụng với lĩnh vực như: Đào Duy Linh 64 Lớp: Đầu 47C Chuyên đề tốt nghiệp 2.3.5.1 Dịch vụ chứng khoán - Chất lượng dịch vụ chứng khốn cơng ty đánh giá tốt hay đánh giá thông qua việc giao dịch đặt lệnh thực nhanh chóng, xác hay không Cải tiến, đầu hệ thống công nghệ thông tin giúp việc thực nhập lệnh khách hàng nhanh chóng xác hơn, đồng thời trì việc khớp lệnh liên tục phiên giao dịch nhiều lệnh mua bán đặt - Hầu hết nhà đầu chứng khoán lớn dùng tồn tiền để đầu mà dùng khoản tiền vay để đầu Vì cầm cố chứng khốn dịch vụ quan tâm nhà đầu Công ty thực thủ tục tầm cố nhanh chóng, thuận tiện lợi lớn việc thu hút khách hàng mở tài khoản Nhưng việc thực công việc cơng ty rườm ra, thời gian chờ đợi Do cần cải cách thủ tục hành tạo điều kiện thuận lợi để khách hàng thực thủ tục cầm cố, xin ứng trước tiền - Hầu hết nhân viên mơi giới chứng khốn cơng ty nói riêng Việt Nam nói chung thực công việc cung cấp thông tin thủ tục thực hiện, mà điều khách hàng cần vấn lựa chọn cổ phiếu để đầu giúp họ không bị tác động tin đồn Để đáp ứng yêu cầu thiết khách hàng, cơng ty cần tổ chức khoá đào tạo nâng cao nghiệp vụ nhân viên trực tiếp mơi giới chứng khốn 2.3.5.2 Phân tích vấn đầu - Trong lĩnh vực phân tích vấn đầu chất lượng nguồn nhân lực yếu tố định Do công ty cần nâng cao chất lượng đội ngũ phân tích vấn cho khách hàng để từ khách hàng đưa định đầu xác mang lại lợi nhuận cao cho cơng ty - Trong lĩnh vực phân tích đầu phần mềm thống kê đóng vai trò Đào Duy Linh 65 Lớp: Đầu 47C Chuyên đề tốt nghiệp quan trọng, thông qua kết thống kê cán phân tích đưa dự đốn biến động thị trường Những phần mềm xác, phản ánh tốt xu hướng thực tế thị trường cán phân tích đưa dự đốn xác Để đáp ứng u cầu cơng ty cần áp dụng những phần mềm, thuật tốn phân tích đại vào cơng việc phân tích hội tiềm đầu - Những báo cáo phân tích tổng quan thị trường cơng ty hữu ích cho việc định đầu nhà đầu nhỏ lẻ họ khơng kênh thơng tin khác để đánh giá thị trường Vì phát hành báo cáo phân tích thị trường dịch vụ hỗ trợ nhà đầu quan tâm, việc nâng cao chất lượng dịch vụ giúp nâng cao uy tín cơng ty mắt nhà đầu Để đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng công tu cần phát hành thường xuyên báo cáo phân tích thị trường giúp khách hàng nhà đầu riêng lẻ công ty nắm rõ tình hình thị trường 2.3.5.3 vấn tài doanh nghiệp - Tiến hành thường xuyên khảo sát, đánh giá tình hình kinh tế vĩ mơ biến động thị trường Đây sở cho việc vấn thời điểm phát hành cổ phiếu trái phiếu cho doanh nghiệp vấn việc hậu cổ phần hoá cho doanh nghiệp - Mỗi doanh nghiệp hồn cảnh nhu cầu huy động vốn khác nhau, họ yêu cầu khác việc bảo lãnh phát hành cổ phiếu, trái phiếu Tuỳ nhu cầu doanh nghiệp phát hành lần đầu hay phát hành thêm cổ phiếu cơng ty ưu chuộng hay khơng mà cơng ty đưa gói dịch vụ bảo lãnh như: bảo lãnh vói cam kết chắn, bảo lãnh theo phương thức dự phòng, bảo lãnh với cố gắng cao nhất, bảo lãnh theo phương thức bán tất khơng… Đa dạng hố hình thức bảo lãnh giúp công ty thu hút nhiều doanh nghiệp nhu cầu Đào Duy Linh 66 Lớp: Đầu 47C Chuyên đề tốt nghiệp khác mở rộng thị phần công ty lĩnh vực bảo lãnh phát hành - Định giá doanh nghiệp cơng việc cần thiết q trình cổ phần hố, doanh nghiệp định giá xác tiền đề quan trọng cho thành công hay thất bại việc cổ phần hoá Nhưng để định giá xác giá trị doanh nghiệp việc khơng đơn giản cần đội ngũ chuyên gia chuyên mơn cao kinh nghiệm Đây lĩnh vực yếu SSI để khắc phục điểm yếu công ty cần nâng cao chất lượng nhân việc định giá doanh nghiệp vấn cổ phần hố - Hầu hết cơng ty cổ phần hoá Việt Nam doanh nghiệp nhà nước, máy hoạt động mang nặng tính bao cấp, cơng tác quản lý yếu Vì sau cổ phần hố doanh nghiệp cần hỗ trợ tái cấu trúc doanh nghiệp, thẩm định đánh giá chiến lược phát triển, phân tích tính cạnh tranh khả tồn tại, trì phát triển cơng ty, nâng cao giá trị cổ phiếu tạo tiền đề cho trình phát triển trước mắt đảm bảo tính tăng trưởng lâu dài Nắm bắt nhu cầu SSI cần xây dựng nhiều hoạt động bổ trợ hậu cổ phần hoá cho doanh nghiệp xây dựng niềm tin khách hàng chất lượng 2.3.5.4 Quản lý tài sản - Nhà đầu tiềm lực tài mạnh chấp nhận mạo hiểm để thu lợi nhuận cao thường thích đầu vào cổ phiếu tiềm năng, nhà đầu khơng tài lớn khơng ưu mạo hiểm thường muốn đầu vào trái phiếu lợi nhuận thấp độ an tồn cao Do để nâng cao khả cạnh tranh, mở rộng thị phần lĩnh quản lý tài sản cơng ty cần đa dạng hố loại quỹ đầu phù hợp với nhu cầu tầng lớp khách hàng - Tăng cường đầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực SSIAM thông qua việc cử cán học nước ngồi hay tổ chức khố đào tạo Đào Duy Linh 67 Lớp: Đầu 47C Chuyên đề tốt nghiệp nâng cao nghiệp vụ 2.3.5.5 Tự doanh - chun mơn hố đội ngũ cán tự doanh phân công rõ cán tự doanh phụ trách thị trường niêm yết, thị trường chưa niêm yết thị trường trái phiếu cán chuyên phụ trách theo dõi cổ phiếu nghành Việc chun mơn giúp nhân viên điều kiện tập trung nghiên cứu chuyên sâu cổ phiếu nghành, thị trường định đầu kịp thời xác - Lĩnh vực tự doanh mang lại nhiều lợi nhuận cho công ty lĩnh vực độ rủi ro cao, quản lý rủi ro cần phải quan tâm thích đáng Cơng ty cần đầu xây dựng quy trình quản lý rủi ro tự doanh chứng khoán, mời chuyên gia quản trị rủi ro nước ngồi vấn cho cơng ty - Trong lĩnh vực tự doanh cơng ty lượng vốn đầu lớn cơng ty nhiều hội tận dụng tốt thời thị trường mang lại Do tăng vốn điều lệ để mở rộng vốn đầu cần thiết để tăng doanh thu từ hoạt động - Chuyển hướng đầu quốc tế, nên nắm giữ số lượng chứng khốn tính khoản cao trái phiếu quốc tế chiến lược cụ thể thâm nhập vào thị trường chứng khoán nước phát triển Mỹ, Anh, Nhật… - Tuỳ giai đoạn thị trường chứng khốn mà cơng ty tiêu chí đầu khác nên cần phần mềm tốt khả phân loại chứng khốn Cơng ty phát triển phần mềm phân loại chứng khoán để đầu theo tiêu chí lợi nhuận, rủi ro… Đào Duy Linh 68 Lớp: Đầu 47C Chuyên đề tốt nghiệp KẾT LUẬN Cơng ty cổ phần chứng khốn Sài Gòn cơng ty chứng khốn hàng đầu Việt Nam với đội ngũ nhân viên tận tâm, chuyên nghiệp sỏ vật chất tốt địa tin cậy nhà đầu nước Trong năm qua SSI cơng ty chứng khốn kinh doanh thành công với lợi nhuận trước thuế hàng năm hàng trăm tỷ đồng tiêu nguồn vốn an tồn nhất tình trạng kinh tế năm 2009 không khả quan Thành công thành nỗ lực khơng ngừng đầu nâng cao khả cạnh tranh công ty chứng khốn Sài Gòn Hàng năm cơng ty giành lượng vốn đầu đáng kể vào đầu nâng cao lực tài chính, sở vật chất kỹ thuật – công nghệ, hoạt động Marketing, chất lượng dịch vụ Tuy nhiên, trước cạnh tranh gay gắt công ty nghành thị trường chứng khốn suy giảm Cơng ty cổ phần chứng khốn Sài Gòn cần phải tiếp tục đầu nâng cao khả cạnh tranh công ty nhằm trì mở rộng hiệu hoạt động tạo khác biệt để tiếp tục đứng vững phát triển thị trường đưa cơng ty chứng khốn Sài Gòn trở thành thương hiệu mạnh khơng nước mà vươn xa phương diện quốc tế Đào Duy Linh 69 Lớp: Đầu 47C Chuyên đề tốt nghiệp DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo thường niên 2007 Cơng ty cổ phần chứng khốn Sài Gòn Bản cáo bạch Cơng ty cổ phần chứng khốn Sài Gòn Trang chủ Cơng ty cổ phần chứng khốn Sài Gòn : www.ssi.com.vn “Sự kiện bật chứng khoán Việt Nam 2008” http://www.vnexpress.net/GL/Kinhdoanh/Chungkhoan/2009/01/3BA09D1A/ Báo cáo tài Cơng ty cổ phần chứng khốn Sài Gòn 2007 Báo cáo tài Cơng ty cổ phần chứng khốn Sài Gòn 2008 Đào Duy Linh 70 Lớp: Đầu 47C Chuyên đề tốt nghiệp PHỤ LỤC Tên Phòng giao dịch Thời điểm Địa hoạt động 04/2000 72 Nguyễn Huệ, P.Bến Nghé, Quận 1- Chi nhánh Nguyễn Công Trứ 04/2007 TpHCM 92-94-96-98 Nguyễn Công Trứ, Quận – Tp Chi nhánh Trần Bình Trọng 01/2007 HCM 25 Trần Bình Trọng, Quận Hồn Kiếm, Hà 08/2007 05/2007 04/2007 Nội 1C Ngơ Quyền, Quận Hồn Kiếm, Hà Nội Số Lê Lợi, Tp Vũng Tàu (KS Pacific) 22 Lý Tự Trọng, Quận Hồng Bàng, Hải 03/2007 phòng Số 208, đường Nguyễn Trãi , Quận 1, TP Hồ PVFC Phòng giao dịch 3/2 04/2007 Chí Minh Số 3, đường 3/ 2, phường 11, quận 10, TP Phòng giao dịch Hồng Bàng 02/2007 Hồ Chí Minh Số 769, đường Hồng Bàng, phường 11, quận Phòng giao dịch SSI – PVFC 07/2007 6, TP Hồ Chí Minh Tầng 1, tòa nhà The Manor, Mỹ Đình, Hà Nội Trụ sở Công ty quản lý quỹ SSIAM Chi nhánh Vũng Tàu Chi nhánh Hải Phòng Phòng giao dịch SSI – “Nguồn: www.ssi.com.vn” Đào Duy Linh 71 Lớp: Đầu 47C
- Xem thêm -

Xem thêm: Đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn, Đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn, CHƯƠNG I THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN, d. Nhân tố khách hàng, Hình 1.3: Vốn điều lệ năm 2008, Bảng 1.4: Vốn đầu tư cho nguồn nhân lực, Công ty cung cấp dịch vụ với hai tư cách: Thứ nhất: đóng vai trò trung gian kết nối giữa người mua và bán qua đó thu phí dịch vụ theo tỷ lệ phần trăm cố định; đem đến cho khách hàng dịch vụ tài chính như thế chấp, vay nợ… Thứ hai: cung cấp khách hàng các , Bảng 1.6: Vốn đầu tư cho dịch vụ chứng khoán, Đội ngũ nhân viên bộ phận phân tích và tư vấn đầu tư có nhiệm vụ xác định các đặc điểm và điều kiện chứng khoán, đánh giá giá trị chứng khoán, phân tích tài chính của công ty phát hành để tư vấn cho khách hàng trong việc mua bán chứng khoán., Bảng 1.8: Vốn đầu tư vào tư vấn tài chính doanh nghiệp, Bảng 1.12: Các chỉ tiêu năng lực cạnh tranh, CHUƠNG 2 GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG ĐẦU TƯ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay