XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ HỌC SINH TRƯỜNG MẦM NON

44 77 0
  • Loading ...
1/44 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/06/2018, 17:30

HỌC VIỆN NGÂN HÀNG KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ  BÁO CÁO THỰC TẬP CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ HỌC SINH TRƯỜNG MẦM NON Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Thị Thu Trang Sinh viên: Vũ Thị Hồng Duyên Mã sinh viên: 18A4040038 HÀ NỘI - 2017 HỌC VIỆN NGÂN HÀNG KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ  BÁO CÁO THỰC TẬP CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ HỌC SINH TRƯỜNG MẦM NON Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Thị Thu Trang Sinh viên: Vũ Thị Hồng Duyên Mã sinh viên: 18A4040038 HÀ NỘI – 2017 THÔNG TIN CHUNG Tên đề tài: Xây dựng hệ thống quản lý học sinh trường mầm non Đơn vị thực tập: Trường mầm non Hải Thanh – Hải Hậu – Nam Định Ngày bắt đầu: 05/02/2017 Ngày kết thúc: 08/06/2017 Họ tên sinh viên: Vũ Thị Hồng Duyên Mã sinh viên: 18A4040038 Người hướng dẫn: Cô Nguyễn Thị Thu Trang Ngày nộp báo cáo: 08/06/2017 i KẾ HOẠCH THỰC HIỆN STT Nội dung cơng việc Ngày hồn thành dự kiến 5/2 Ngày hoàn thành 10/2 10/2 16/2 Chọn đề tài,lập kế hoạch Lập đề cương Tìm hiểu tốn tuần 15/3 Phân tích đề xuất chức chương trình tuần 18/4 Cài đặt ( lập trình ) tuần 20/5 Viết báo cáo tuần 5/6 ii NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN iii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan kết đạt báo cáo sản phẩm nghiên cứu, tìm hiểu riêng cá nhân tơi Trong tồn nội dung báo cáo, điều trình bày cá nhân tổng hợp từ nhiều nguồn tài liệu Tất tài liệu tham khảo có xuất xứ rõ ràng trích dẫn hợp pháp Tơi xin hồn chịu trách nhiệm chịu hình thức kỷ luật theo quy định cho lời cam đoan SINH VIÊN THỰC HIỆN Duyên VŨ THỊ HỒNG DUYÊN iv LỜI CẢM ƠN Trước tiên, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới giáo Nguyễn Thị Thu Trang, người bước hướng dẫn, giúp đỡ em trình học tập hồn thiện mơn thực tập Em xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo khoa Hệ thống thông tin quản lý trường Học viện Ngân hàng dìu dắt, dạy dỗ em kiến thức chuyên môn tinh thần học tập độc lập, sáng tạo để em có kiến thức thực mơn thực tập Trong q trình thực đề tài, cố gắng nhiên thời gian khả có hạn nên em khơng thể tránh khỏi thiếu sót Vì vậy, em mong thầy giáo thông cảm, bảo giúp đỡ em Em xin chân thành cảm ơn! MỤC LỤC v DANH MỤC BẢNG BIỂU vii DANH MỤC HÌNH VẼ .viii MỞ ĐẦU CHƯƠNG MÔ TẢ BÀI TOÁN 1.1 Nhu cầu thực tiền .2 1.1.1 Giới thiệu trường mần non .2 1.1.2 Quản lý học sinh trường mầm non Hải Thanh .2 1.1.3 Giải pháp .2 1.2 Xác định toán 1.2.1 Input toán 1.2.2 Output toán .3 1.3 Các chức hệ thống .3 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH BÀI TỐN 2.1 Yêu cầu hệ thống .4 2.2 Thiết kế sở liệu (CSDL) 2.2.1 Thiết kế CSDL mức khái niệm 2.2.2 Thiết kế CSDL mức logic 2.2.3 Thiết kế CSDL mức vật lý 2.2.4 Thiết lập mối quan hệ bảng 2.3 Thiết kế chức CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG HỆ THỐNG .13 3.1 Thiết kế hệ thống .13 3.1.1 Form 13 3.1.2 Form học sinh 14 3.1.3 Form Cán công nhân viên 18 3.1.4 Form Phụ huynh 20 3.1.5 Form Chức vụ 21 3.1.6 Form Lớp 23 3.1.7 Form Tìm kiếm học sinh 24 3.1.8 Form Tìm kiếm cán cơng nhân viên .26 3.1.9 Form Tìm kiếm lớp 27 3.1.10 Form Biên lai thu tiền 28 3.1.11 Form Khám sức khỏe 30 3.2 Đánh giá hệ thống 31 vi 3.2.1 Ưu điểm 31 3.2.2 Nhược điểm .31 KẾT LUẬN 32 TÀI LIỆU THAM KHẢO .33 vii DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1: Bảng phụ huynh Bảng 2: Bảng lớp Bảng 3: Bảng học sinh Bảng 4: Bảng cán công nhân viên .7 Bảng 5: Bảng chức vụ Bảng 6: Bảng thu tiền học Bảng 7: Bảng theo dõi Bảng 8: Bảng khám sức khỏe Bảng 9: Các điều khiển Form Học sinh 15 Bảng 10: Các điều khiển Form Cán công nhân viên 19 Bảng 11: Các điều khiển Form phụ huynh 20 Bảng 12: Các điều khiển Form chức vụ .22 Bảng 13: Các điều khiển Form lớp .23 Bảng 14: Các điều khiển Form tìm kiếm học sinh 24 Bảng 15: Các điều khiển Form tìm kiếm cán cơng nhân viên 26 Bảng 16: Các điều khiển Form tìm kiếm lớp 27 Bảng 17: Các điều khiển Form Biên lai thu tiền 29 Bảng 18: Các điều khiển Form Khám sức khỏe 31 viii Điều khiển TextBox MaskedTextBox Button DataGridView Name Text txtmanhanvien Mã nhân viên txttennhanvien Tên nhân viên txtdiachi Địa mskngaysinh Ngày sinh msksodienthoai Số điện thoại btnthem Thêm btnsua Sửa btnxoa Xóa btnluu Lưu btnboqua Bỏ qua btndong Đóng datagridview Bảng 10: Các điều khiển Form Cán công nhân viên Các chức viết tương tự form Học sinh - Nút Thêm (btnthem): người dùng nhấn nút thêm để thêm thông tin nhân viên - Nút Sửa (btnsua): chọn ghi nhân viên cần sửa tiến hành sửa - Nút Xóa (btnxoa): nhấn nút xóa sau nhập xong thơng tin nhân viên mà muốn hủy - Nút Lưu (btnluu): lưu liệu nhân viên sau sửa thêm - Nút Bỏ qua (btnboqua) cho phép bỏ qua nhân viên chọn - Nút Đóng (btndong) cho phép đóng giao diện danh mục nhân viên 3.1.4 Form Phụ huynh 19 Hình 11: Form Phụ huynh Điều khiển TextBox MaskedTextBox Button DataGridView Name Text txtmaphuhuynh Mã phụ huynh txttenphuhuynh Tên phụ huynh txtdiachi Địa mskngaysinh Ngày sinh msksodienthoai Số điện thoại btnthem Thêm btnsua Sửa btnxoa Xóa btnluu Lưu btnboqua Bỏ qua btndong Đóng datagridview Bảng 11: Các điều khiển Form phụ hynh Các chức viết tương tự form Học sinh - Nút Thêm (btnthem): người dùng nhấn nút thêm để thêm thông tin phụ huynh 20 - Nút Sửa (btnsua): chọn ghi phụ huynh cần sửa tiến hành sửa - Nút Xóa (btnxoa): nhấn nút xóa sau nhập xong thơng tin phụ huynh mà muốn hủy - Nút Lưu (btnluu): lưu liệu phụ huynh sau sửa thêm - Nút Bỏ qua (btnboqua) cho phép bỏ qua phụ huynh chọn - Nút Đóng (btndong) cho phép đóng giao diện danh mục phụ huynh 3.1.5 Form Chức vụ Hình 12: Form Chức vụ Điều khiển TextBox Button Name Text txtmachucvu Chức vụ txttenchucvu Tên chức vụ btnthem Thêm btnsua Sửa 21 DataGridView btnxoa Xóa btnluu Lưu btnboqua Bỏ qua btndong Đóng datagridview Bảng 12: Các điều khiển Form chức vụ Các chức viết tương tự form Học sinh - Nút Thêm (btnthem): người dùng nhấn nút thêm để thêm thông tin chức vụ - Nút Sửa (btnsua): chọn ghi chức vụ cần sửa tiến hành sửa - Nút Xóa (btnxoa): nhấn nút xóa sau nhập xong chức vụ mà muốn hủy - Nút Lưu (btnluu): lưu liệu chức vụ sau sửa thêm - Nút Bỏ qua (btnboqua) cho phép bỏ qua chức vụ chọn - Nút Đóng (btndong) cho phép đóng giao diện danh mục chức vụ 3.1.6 Form Lớp 22 Hình 13: Form lớp Điều khiển TextBox Button DataGridView Name Text txtmalop Mã lớp txttenlop Tên lớp txtsisi Sĩ số btnthem Thêm btnsua Sửa btnxoa Xóa btnluu Lưu btnboqua Bỏ qua btndong Đóng datagridview Bảng 13: Các điều khiển Form lớp Các chức viết tương tự form Học sinh - Nút Thêm (btnthem): người dùng nhấn nút thêm để thêm thông tin lớp - Nút Sửa (btnsua): chọn ghi lớp cần sửa tiến hành sửa - Nút Xóa (btnxoa): nhấn nút xóa sau nhập xong lớp mà muốn hủy 23 - Nút Lưu (btnluu): lưu liệu lớp sau sửa thêm - Nút Bỏ qua (btnboqua) cho phép bỏ qua lớp chọn - Nút Đóng (btndong) cho phép đóng giao diện danh mục lớp 3.1.7 Form Tìm kiếm học sinh Hình 14: Form Tìm kiếm học sinh Điều khiển TextBox Name Text txttenhocsinh Tên học sinh txttuoi Tuổi ComboBox cbomalop Mã lớp CheckedBox chkgioitinh Nam Button btntimkiem Tìm kiếm btntimlai Tìm lại btndong Đóng DataGridView datagridview Bảng 14: Các điều khiển Form tìm kiếm học sinh - Nút Tìm kiếm(btntimkiem) cho phép tìm kiếm học sinh Chức tìm kiếm Ý tưởng: Đầu tiên người dùng nhập điều kiện cần tìm kiếm nhấn nút tìm kiếm giao diện tương ứng (học sinh, ngày sinh, giới tính, địa chỉ, mã lớp) Hệ thống thông báo số ghi thỏa mãn điều kiện, người dùng nhấn nút OK chương trình hiển thị danh sách ghi 24  Mã nguồn thực chức tìm kiếm học sinh string sql; if ((txttenhocsinh.Text == "") && (txtnamsinh.Text == "") && (cbomalop.Text == "")) { MessageBox.Show("Hãy nhập điều kiện tìm kiếm !!!", "Yêu cầu", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning); return; } sql = "SELECT * FROM tblHOCSINH WHERE 1=1"; if (txttenhocsinh.Text != "") sql = sql + "AND tenhocsinh Like N'%" + txttenhocsinh.Text + "%'"; if (txtnamsinh.Text != "") sql = sql + "AND YEAR(ngaysinh)=" + txtnamsinh.Text; if (cbomalop.Text != "") sql = sql + " AND malop Like N'%" + cbomalop.SelectedValue + "%'"; tblhs = Functions.GetDataToTable(sql); if (tblhs.Rows.Count == 0) { MessageBox.Show("Khơng có ghi thỏa mãn điều kiên!!!", "Thông báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning); ResetValues(); } else MessageBox.Show("Có" + tblhs.Rows.Count + "Bản ghi thỏa mãn điều kiện!!!", "Thông báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning); datagridview.DataSource = tblhs; Load_datagridview(); - Nút Tìm lại (btntimlai) tìm kiếm lại học sinh - Nút Đóng (btndong) cho phép đóng giao diện tìm học sinh 3.1.8 Form Tìm kiếm cán cơng nhân viên 25 Hình 15: Form Tìm kiếm cán cơng nhân viên Điều khiển TextBox Name Text txttennhanvien Tên nhân viên txtnamsinh Năm sinh ComboBox cbomachucvu Mã chức vụ Button btntimkiem Tìm kiếm btntimlai Tìm lại btndong Đóng DataGridView datagridview Bảng 15: Các điều khiển Form tìm kiếm cán cơng nhân viên - Nút Tìm kiếm (btntimkiem) cho phép tìm kiếm nhân viên thơng qua mã nhân viên, tên nhân viên, năm sinh  Mã lệnh chức tìm kiếm viết tương tự Form Tìm kiếm nhân viên - Nút Tìm lại (btntimlai) tìm kiếm lại nhân viên - Nút Đóng (btndong) cho phép đóng giao diện tìm nhân viên 3.1.9 Form Tìm kiếm lớp 26 Hình 16: Form Tìm kiếm lớp Điều khiển Name Text TextBox txtsiso Sĩ số ComboBox cbolop Mã lớp Button btntimkiem Tìm kiếm btntimlai Tìm lại btndong Đóng DataGridView datagridview Bảng 16: Các điều khiển Form tìm kiếm lớp - Nút Tìm kiếm (btntimkiem) cho phép tìm kiếm lớp thông qua tên lớp, sĩ số  Mã lệnh chức tìm kiếm viết tương tự Form Tìm kiếm lớp - Nút Tìm lại (btntimlai) tìm kiếm lại lớp - Nút Đóng (btndong) cho phép đóng giao diện tìm lớp 3.1.10 Form Biên lai thu tiền 27 Hình 17: Form Biên lai thu tiền Điều khiển TextBox Name Text txtsobienlai Số biên lai txtdiachi Địa txtsodienthoai Số điện thoại txttenhocsinh Tên học sinh txttienhocphi Tiền học phí txttienphuthu Tiền phụ thu txttienan Tiền ăn txxtthanhtien Thành tiền 28 txttongtien Tổng tiền cbomanhanvien Mã nhân viên cbomahocsinh Mã học sinh cbomaphuhuynh Mẫ phụ huynh cbosobienlai Số biên lai MaskedTextBox mskngaythu Ngày thu Button btnthem Thêm btndong Đóng btnhuy Hủy btnluu Lưu btnin In btntimkiem Tìm kiếm ComboBox DataGridView DataGridViewChitiet Bảng 17: Các điều khiển Form Biên lai thu tiền 3.1.11 Form Khám sức khỏe 29 Hình 18: Form Khám sức khỏe Điều khiển TextBox ComboBox MaskedTextBox Button Name Text txtsophieukham Số phiếu khám txtdiachi Địa txtsodienthoai Số điện thoại txttenhocsinh Tên học sinh txtchieucao Chiều cao txtcannang Cân nặng txtmat Mắt txttaimuihong Tai mũi họng txtketluan Kết luận cbomaphuhuynh Mã phụ huynh cbomahocsinh Mã học sinh cbomanhanvien Mã nhân viên mskngaykham Ngày khám mskngaysinh Ngày sinh btnthem Thêm 30 DataGridView btndong Đóng btnhuy Hủy btnluu Lưu btnin In DataGridViewChitiet Bảng 18: Các điều khiển Form Khám sức khỏe 3.2 Đánh giá hệ thống 3.2.1 Ưu điểm - Về chương trình: + Xây dựng chương trình tương đối hồn thiện, đáp ứng số yêu cầu đặt + Giao diện chương trình thân thiện, dễ sử dụng - Về thân: củng cố thêm kiến thức học, nâng cao tính sáng tạo khả nghiên cứu, tự giải vấn đề 3.2.2 Nhược điểm - Chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu đặt thực tế 31 KẾT LUẬN Nội dung thu - Tìm hiểu, đánh giá thực trạng hệ thống quản lý học sinh trường mầm non thực tế - Giao diện thân thiện Hạn chế - Khả lập trình hạn chế - Có thể gây lỗi người dùng nhập sai liệu kinh nhiệm thu - Tăng thêm hiểu biết củng cố kiến thức dã học : Cơ sở liệu, SQL, Cơ sở lập trình,… - Tích luỹ học hỏi kinh nghiệm sống, môi trường làm việc Định hướng phát triển đề tài - Bổ sung thuộc tính sở liệu để giúp hồn thiện tương lai - Cần có chức trợ giúp để người dùng dễ dàng sử dụng quản lý 32 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Tài liệu môn sở liệu - Khoa hệ thống thông tin quản lý HVNH [2] Tài liệu mơn sở lập trình – Khoa hệ thống thông tin quản lý HVNH 33 ... Thơng tin học sinh, lớp - Thông tin học sinh cầ xử lý (thêm, sửa, xóa, hiển thị) 1.2.2 Output toán - Danh sách học sinh, lớp - Học phí học sinh - Sức khỏe học sinh 1.3 Các chức hệ thống Xây dựng chương... nghệ thông tin vào để hỗ trợ công tác quản lý học sinh từ học sinh bắt đầu vào nhập học đến kết thúc trường, theo dõi học sinh hàng ngày năm học cần thiết cấp thông qua phàn mềm quản lý học sinh. ..HỌC VIỆN NGÂN HÀNG KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ  BÁO CÁO THỰC TẬP CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ HỌC SINH TRƯỜNG MẦM NON Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Thị Thu Trang Sinh viên:
- Xem thêm -

Xem thêm: XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ HỌC SINH TRƯỜNG MẦM NON, XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ HỌC SINH TRƯỜNG MẦM NON, CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH BÀI TOÁN, 2 Thiết kế cơ sở dữ liệu (CSDL), 3 Thiết kế chức năng, CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG HỆ THỐNG, 1 Thiết kế hệ thống

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay