Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách trên địa bàn huyện nghi lộc, tỉnh nghệ an

113 81 0
  • Loading ...
1/113 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/06/2018, 16:29

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ o0o - NGUYỄN THẾ ANH QUẢN DỰ ÁN ĐẦU XÂY DỰNG BẢN TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NGHI LỘC, TỈNH NGHỆ AN LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN KINH TẾ CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG THỰC HÀNH HÀ NỘI - 2015 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ o0o - NGUYỄN THẾ ANH QUẢN DỰ ÁN ĐẦU XÂY DỰNG BẢN TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NGHI LỘC, TỈNH NGHỆ AN CHUYÊN NGÀNH: QUẢN KINH TẾ MÃ SỐ: 60340410 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN KINH TẾ CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG THỰC HÀNH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS VŨ ĐỨC THANH XÁC NHẬN CỦA GVHD XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ TS Vũ Đức Thanh PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu độc lập Các số liệu luận văn trung thực, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng Kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu khác LỜI CẢM ƠN Trong suốt trình học tập hồn thành luận văn này, tơi nhận giảng dạy, hướng dẫn, giúp đỡ nhiệt tình Thầy giáo, giáo Với lòng trân trọng chân thành, xin bày tỏ biết ơn sâu sắc đến Ban Giám hiệu, Khoa Kinh tế trị, Phòng đào tạo Thầy giáo, giáo Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội Tôi xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, quan, tổ chức liên quan địa bàn tỉnh Nghệ An Đặc động viên, giúp đỡ, cung cấp số liệu cho thời gian qua Đặc biệt, xin chân thành cảm ơn TS Vũ Đức Thanh trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ tơi q trình nghiên cứu hoàn thành luận văn MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT .i DANH MỤC BẢNG BIỂU ii DANH MỤC HÌNH iii PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CÁC VẤN ĐỀ BẢN VỀ QLNN ĐỐI VỚI ĐẦU XDCB TỪ NSNN 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu 1.2 Những vấn đề lí luận đầu xây dựng từ vốn ngân sách nhà nước 1.2.1 Khái niệm đầu đầu xây dựng 1.2.2 Đầu xây dựng từ vốn ngân sách nhà nước: Khái niệm, vai trò đặc điểm 1.2.3 Một số vấn đề lí luận quản nhà nước đầu xây dựng từ vốn ngân sách nhà nước 13 1.2.4 Kinh nghiệm quản nhà nước hoạt động đầu xây dựng từ vốn ngân sách số địa phương nước học kinh nghiệm cho huyện Nghi Lộc 32 CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 37 2.1 Phương pháp luận 37 2.2 Phương pháp nghiên cứu 37 2.3 Địa điểm thời gian nghiên cứu 39 2.3.1 Địa điểm nghiên cứu .39 2.3.2 Thời gian nghiên cứu 40 2.4 Kỹ thuật cơng cụ phân tích 40 CHƯƠNG THỰC TRẠNG QUẢN ĐẦU XÂY DỰNG BẢN TỪ VỐN NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NGHI LỘC, TỈNH NGHỆ AN 41 3.1 Tổng quan đầu xây dựng từ vốn ngân sách địa bàn huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An 41 3.1.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên 41 3.1.2 Tình hình kinh tế tỉnh Nghệ An nói chung huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An 49 3.1.3 Tình hình quy hoạch xây dựng 51 3.1.4 Đầu xây dựng từ vốn ngân sách nhà nước huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An 52 3.2 Thực trạng quản đầu xây dựng từ vốn ngân sách nhà nước địa bàn huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An năm qua 55 3.2.1 Thực trạng công cụ quản đầu xây dựng từ vốn ngân sách nhà nước địa bàn huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An 55 3.2.2 Thực trạng quy trình quản đầu xây dựng .64 3.2.3 Thực trạng phương pháp quản dự án đầu xây dựng từ nguồn vốn ngân sách địa bàn huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An 68 3.2.4 Về công tác tra, kiểm tra, xử vi phạm công tác đầu xây dựng từ vốn ngân sách 70 3.3 Đánh giá quản dự án đầu xây dựng từ nguồn vốn ngân sách địa bàn huyện Nghi Lộc 73 3.3.1 Những thành tựu 73 3.3.2 Những hạn chế 75 3.3.3 Nguyên nhân hạn chế 77 CHƯƠNG PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN DỰ ÁN ĐẦU XÂY DỰNG BẢN TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NGHI LỘC, TỈNH NGHỆ AN 79 4.1 Phương hướng tăng cường quản nhà nước đầu xây dựng từ vốn ngân sách nhà nước huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An 79 4.1.1 Những đề xuất phương hướng tăng cường quản nhà nước đầu xây dựng từ vốn ngân sách huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An .79 4.1.2 Phương hướng tăng cường quản nhà nước đầu xây dựng từ vốn ngân sách huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An 83 4.2 Giải pháp tăng cường quản nhà nước đầu xây dựng từ vốn ngân sách nhà nước huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An .85 4.2.1 Giải pháp hồn thiện cơng cụ quản đầu xây dựng từ vốn ngân sách 85 4.2.2 Giải pháp hồn thiện thực quy trình quản 89 4.2.3 Giải pháp nâng cao hiệu phương pháp quản nhà nước đầu xây dựng từ vốn ngân sách nhà nước 92 4.2.4 Tăng cường xây dựng sở vật chất, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin quản đầu xây dựng từ vốn ngân sách nhà nước 95 4.2.5 Tăng cường tra, kiểm tra, xử vi phạm quản đầu xây dựng từ vốn ngân sách nhà nước 96 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 100 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT Từ viết tắt Nguyên nghĩa Viết tắt cụm từ tiếng Anh: Built-Operation-Transfer: BOT BT DA FDI GDP GPMB Giải phóng mặt NSNN Ngân sách nhà nước QLDA Quản dự án QLNN Quản nhà nước 10 TSCĐ Tài sản cố định 11 UBND Ủy ban nhân dân 12 XDCB Xây dựng Xây dựng -Vận hành - Chuyển giao Viết tắt cụm từ tiếng Anh: Built-Transfer: Xây dựng Chuyển giao Dự án tiếng Anh: Foreign Direct Investment: Đầu trực tiếp nước Tiếng Anh: Gross Domestic Product: Tổng sản phẩm quốc nội DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 3.2: Tổng giá trị sản phẩm tỉnh theo giá thực tế 50 Bảng 3.3 Tổng hợp giá trị đầu địa bàn cấp huyện quản .54 Bảng 3.4 Tình hình thực kế hoạch đầu xây dựng từ vốn ngân sách 57 Bảng 3.5: Tình hình nợ đọng từ vốn ngân sách nhà nước (Số liệu tính đến 31/12/2014) .58 Bảng 3.6 Kết toán vốn đầu huyện Nghi Lộc 60 Bảng 3.7 Số liệu nguồn nhân lực làm công tác quản đầu xây dựng huyện Nghi Lộc 63 Bảng 3.8 Số liệu nguồn nhân lực làm công tác quản đầu xây dựng huyện Nghi Lộc 64 Bảng 3.9 Tình hình tốn vốn đầu dự án hoàn thành .68 x Chương trình hành động xây dựng đội ngũ trí thức thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hố, đại hố đất nước sách hỗ trợ, tạo điều kiện xây dựng, phát triển đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp Tiếp tục đổi mạnh mẽ, đồng công tác tổ chức cán Rút kinh nghiệm để làm tốt công tác đào tạo, quy hoạch, đánh giá, bố trí, sử dụng cán Kịp thời thay cán yếu phẩm chất đạo đức, lực, khơng hồn thành nhiệm vụ, uy tín giảm sút 4.2.1.3 Nâng cao chất lượng cơng tác khảo sát, thiết kế cơng trình - Trong thời gian trước mắt: Công tác lựa chọn tổ chức vấn thiết kế phải thật thận trọng, trình thiết kế, cần sử dụng chuyên viên kỹ thuật giỏi tham gia góp ý yêu cầu kinh nghiệm sử dụng để hồ sơ đảm bảo chất lượng Chú trọng đến không yêu cầu kỹ thuật mà yêu cầu hiệu đầu tư, đảm bảo hồ sơ thiết kế tính khả thi cao Thiết kế cơng trình khâu quan trọng không định quy mô, độ bền vững, tuổi thọ cơng trình mà định việc vận hành, khai thác sau thuận lợi hay khơng Đây giai đoạn thể đầy đủ ý đồ dự án khả thi phê duyệt Trước hết, cần nghiên cứu, chọn lọc dây chuyền cơng nghệ hợp lí, kỹ thuật tiên tiến, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội phương pháp quản lí đại, khơng tác động xấu tới môi trường xung quanh Khả tiết kiệm vốn đầu xây dựng giai đoạn nhiều thực dễ dàng Nếu nghiên cứu chọn dây chuyền cơng nghệ hợp lí, phương án thiết kế kiến trúc kết cấu tốt tiết kiệm nguồn vốn đầu so với dự kiến ban đầu, chí tiết kiệm diện tích đất sử dụng Các chủ đầu tư, ban quản dự án cần bám sát vào thiết kế thi công để quản việc xây dựng cơng trình đơn vị thi cơng, kịp thời phát bất hợp thiết kế để biện pháp khắc phục, sửa chữa Tránh tình trạng thi công sai thiết kế duyệt, không quản vốn đầu cách xác - Giải pháp lâu dài: Nhà nước cần quy định việc lựa chọn nhà thầu thiết kế công trình theo hướng tổ chức chào hàng mời thiết kế công khai phương tiện thông tin đại chúng, nhà vấn lực muốn làm dịch vụ vấn đến tìm hiểu tự làm, nộp phương án thiết kế cho chủ đầu để lựa chọn phương án tối ưu trả tiền vấn cho đơn vị phương án thiết kế lựa chọn Làm lựa chọn phương án thiết kế tốt với chi phí hợp nhất, tránh tình trạng chủ đầu phải chấp nhận phương án thiết kế đơn vị vấn sau định họ vấn 4.2.2 Giải pháp hoàn thiện thực quy trình quản 4.2.2.1 Giải pháp hồn thiện quy trình Các chủ đầu tư, Ban quản dự án chuyên trách cần vào chức nhiệm vụ văn quy phạm pháp luật quản đầu xây dựng để xây dựng, hồn thiện quy trình quản đầu xây dựng từ vốn ngân sách nhà nước nói riêng quản đầu xây dựng nói chung theo hướng đưa tất quy định quản đầu xây dựng từ vốn ngân sách nhà nước cấp vào văn ngành, địa phương, xây dựng biểu đồ quy trình quản để dễ thực kiểm tra Phổ biến, hướng dẫn thực quy trình thực cho chủ đầu cấp dưới, nâng cao lực quản nhà nước đầu xây dựng từ vốn ngân sách nhà nước cấp huyện địa bàn toàn tỉnh Ngồi ra, cơng đoạn, bước quản suốt trình quản quy trình khung cần phải xây dựng quy trình riêng hướng dẫn chi tiết; loại hồ sơ, mẫu biểu, văn áp dụng phải liệt kê đầy đủ, chi tiết; thời gian thực công đoạn Căn vào việc thực quy trình quản lý, đánh giá mức độ hồn thành để hình thức xử phù hợp 4.2.2.2 Giải pháp thực quy trình Để thực tốt quy trình, cần phải thực tốt nội dung sau: - Về đề xuất chủ trương đầu xây dựng bản: Các đơn vị cấp xã, thị trấn đề xuất chủ trương phải khả nguồn vốn cấp quản (tuyệt đối khơng theo ý muốn chủ quan); Chủ đầu đề xuất chủ trương đầu phải sở sau: + Quy hoạch, kế hoạch năm + Báo cáo thực trạng, tình hình dự án chủ đầu thực hiện, tính cấp thiết dự án + Dự kiến nguồn vốn cho năm để thực dự án - Thẩm định định chủ trương đầu tư: Đơn vị thẩm định, tham mưu chủ trương đầu tư, báo cáo kết thẩm định, đề xuất ban hành chủ trương đầu phải kèm theo báo cáo tổng hợp nguồn vốn công trình, dự án tiếp tục đầu tư, vốn nợ lĩnh vực này, dự kiến khả nguồn thực dự án Chỉ thẩm định chủ trương đầu dự án xác định rõ nguồn vốn khả cân đối vốn ngân sách Chủ trương đầu xác định thời hạn cụ thể theo nhóm cơng trình với mục tiêu quy mơ dự án khơng thay đổi Tăng cường tính kỷ cương đầu cơng Xác định đối tượng, tiêu chí thứ tự ưu tiên để làm sở phê duyệt, bố trí vốn hay từ chối, tạm dừng, cắt giảm dự án; khơng để tình trạng q nhiều dự án vượt khả cân đối Qua đó, xác định đối tượng dự án cần kêu gọi doanh nghiệp, đơn vị nhà nước đầu Bố trí nguồn vốn sở nguyên tắc, tiêu chí duyệt đối tượng xác định; khắc phục tình trạng phân bổ nguồn vốn dàn trải, sai đối tượng, sai mục đích, sai cấu nguồn vốn xác định chủ trương đầu định phê duyệt dự án cấp thẩm quyền Rà sốt quy hoạch, chương trình dự án sở tiếp tục thực Kết luận 02-KL/TW Bộ Chính trị; tập trung đầu theo chương trình, dự án xác định sở bảo đảm cân đối nguồn lực để sớm phát huy hiệu quả, giảm thất thốt, lãng phí - Lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư: Sau định chủ trương đầu tư, chủ đầu chọn quan vấn đủ khả năng, lực kinh nghiệm để nghiên cứu lập dự án đầu tư; đơn vị thẩm định dự án, tiến hành thẩm định nội dung dự án chủ đầu trình; đồng thời, thẩm định nguồn vốn, khả cân đối nguồn vốn dự án đầu từ vốn ngân sách nhà nước (cụ thể: dự án mới; dự án phải điều chỉnh định đầu tư; dự án phê duyệt định đầu chưa bố trí vốn) - Tiếp tục hồn thiện đổi cơng tác xây dựng kế hoạch: Đề xuất kế hoạch phải sở nguồn vốn Các địa phương xây dựng kế hoạch đầu phải sở tính tốn nguồn lực địa phương, không dựa nguồn vốn xây dựng từ cấp Xây dựng phương án cân đối sở tích lũy – tiêu dùng, cân đối thu chi địa phương Quy định cụ thể mức chi xây dựng cấp ngân sách địa phương, tránh tình trạng kế hoạch hàng năm bị động chi xây dựng bản, nguồn chi xây dựng qua nhiều đầu mối quản Tất nguồn vốn đầu nguồn gốc ngân sách phải đưa vào kế hoạch Từ cấu thống đầu mối quản công tác xây dựng để lựa chọn cơng trình theo ngun tắc tiêu chí phân bổ Hồn thiện quy trình xây dựng kế hoạch đảm bảo tiến độ tham gia cộng đồng Rà soát, tổng hợp dự án đầu tư, để cân đối, điều chỉnh kế hoạch thực theo hướng: giữ nguyên quy mô tiếp tục thực gồm dự án hoàn thành đảm bảo tiến độ bố trí vốn (nhóm B năm; nhóm C năm); xác định điểm dừng kỹ thuật để điều chỉnh quy mô dự án dự án hết thời gian thực hiện; chuyển đổi sang hình thức đầu khác dự án thu phí để hồn vốn đầu tư, toán quyền sử dụng đất, bán chuyển nhượng cho nhà đầu theo hình thức BOT, BT…kêu gọi nhà đầu nhà nước đầu - Đổi chế phân bổ, bố trí, sử dụng vốn Xác định ngành, lĩnh vực ưu tiên đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng, đào tạo phát triển nguồn nhân lực, nơng nghiệp nơng thơn, bố trí vốn cho dự án mang tính cấp thiết … Bố trí vốn theo thứ tự ưu tiên: trả nợ cho dự án, cơng trình hồn thành bàn giao nợ vốn; dự án, cơng trình dở dang, tiếp tục thi cơng, bố trí vốn cho dự án thực cần thiết đủ khả cân đối vốn Việc cấp phát vốn tạm ứng vốn từ Kho bạc nhà nước phải khối lượng thực hiện, dự án chưa khối lượng thực hiện, hạn chế việc cho tạm ứng vốn Việc cấp phát, ứng chi thực sau tốn khối lượng hồn thành Đổi chế độ ưu đãi khuyến khích đầu tư, chế phân cấp phối hợp quản đầu tư: Thực chế độ ưu đãi đầu đủ lớn quy mô, đa dạng công cụ hình thức Đổi chế phân cấp quản nhà nước đầu tư: Chỉ chấp thuận đầu dự án đủ điều kiện: địa điểm quy mô sử dụng đất phù hợp; đáp ứng u cầu mơi trường; hiệu kinh tế - xã hội - Tăng cường kiểm tra đôn đốc việc báo cáo tiến độ quản lý, thực đầu xây dựng Các địa phương cần nâng cao chất lượng xây dựng, bổ sung quy hoạch, kế hoạch năm, kịp thời báo cáo tỉnh Trung ương, để bổ sung, điều chỉnh danh mục cơng trình đầu tư, bố trí vốn từ ngân sách nhà nước Kiểm tra, đôn đốc quản lý, thực dự án tiến bộ, giải ngân thực toán kịp thời Tăng cường giám sát cộng đồng đân cư nơi thực dự án Thông báo chủ đầu nhà thầu làm tốt, chưa làm tốt phương tiện thông tin đại chúng Tăng cường kiểm tra, đôn đốc tất khâu quy trình quản đầu xây dựng từ chủ trương đầu tư, lập thẩm định dự án đầu tư, công tác lựa chọn nhà thầu, thực thi công dự án, nghiệm thu, bàn giao tốn cơng trình 4.2.3 Giải pháp nâng cao hiệu phương pháp quản nhà nước đầu xây dựng từ vốn ngân sách nhà nước 4.2.3.1 Hồn thiện sách, pháp luật đầu xây dựng từ vốn ngân sách nhà nước Sớm ban hành văn để cụ thể hóa, hướng dẫn thi hành đạo triển khai thực sách, pháp luật Trung ương, tỉnh quản đầu xây dựng bản; sửa đổi, bổ sung, thay văn quản đầu xây dựng cho phù hợp với văn Trung ương, tỉnh ban hành phù hợp với tình hình thực tế địa phương Cần tập trung nghiên cứu hay kiến nghị quan quản cấp bổ sung, sử đổi chế, sách theo hướng loại bỏ dần tình trạng khép kín hoạt động đầu tư, đổi mạnh mẽ chế phân bổ vốn đầu xây dựng thuộc ngân sách nhà nước, khắc phục tình trạng xin - cho đầu xây dựng bản, phát huy cao yếu tố thị trường phân bổ nguồn lực đầu điều chỉnh cấu đầu Thực công khai, minh bạch dự án, cơng trình từ khâu thẩm định, duyệt dự án đầu đến nghiệm thu, toán Quy định cụ thể chế độ kiểm tra, giám sát chi ngân sách nhà nước khâu trình đầu tư; ban hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn xây dựng bảo đảm công khai, công bằng, hợp Tổ chức triển khai quán triệt Luật Xây dựng Nghị định, thông hướng dẫn liên quan đến việc thực Luật Xây dựng Triển khai rộng rãi đến dơn vị, địa phương chủ thể tham gia hoạt động đầu xây dựng Tiếp tục cải cách thủ tục hành đầu xây dựng Các văn quản nhà nước đầu xây dựng từ vốn ngân sách nhà nước Nghị định số 12/2009/ND-CP Nghị định số 83/2009/NĐ-CP Quản dự án đầu xây dựng cơng trình, quy định cụ thể quyền nghĩa vụ chủ thể quản đầu xây dựng bản, đặc biệt đầu xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước: chủ đầu đủ điều kiện lực trực tiếp quản dự án, không đủ điều kiện lực phải thuê tổ chức vấn chuyên nghiệp điều hành dự án (nhưng chủ đầu phải chịu trách nhiệm toàn diện dự án) Hiện nay, văn pháp luật đầu xây dựng quy định cụ thể để việc quản dự án đầu đảm bảo chất lượng, thời gian hiệu Tuy vậy, ý thức chấp hành pháp luật số chủ đầu thấp kiểm sốt hoạt động quản lý, lực người tham gia quản bị bng lỏng Vì thế, cần phải văn quy định chế tài cụ thể xử vi phạm pháp luật quản đầu tư, liên quan đến vấn đề chấp hành pháp luật chủ đầu tư, kiểm soát hoạt động quản chủ đầu quan quản đầu xây dựng 4.2.3.2 Tăng cường việc áp dụng biện pháp xử phạt kinh tế sai phạm đầu xây dựng từ vốn ngân sách nhà nước Kiên không định đầu với cơng trình, dự án khơng đảm bảo điều kiện đầu theo quy định hành Đình chỉ, dừng thi công, hay cắt giảm hạng mục dự án định đầu chậm triển khai không đảm bảo nguồn vốn; không tăng tổng mức đầu cơng trình, dự án thi công chậm tiến độ Thực nghiêm túc chế tài thưởng, phạt thực hợp đồng đầu xây dựng bản: chế tài thưởng, phạt Hợp đồng thi công xây dựng quy định Nghị định 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 Chính phủ Hợp đồng hoạt động xây dựng Các chủ đầu cần phải quy định rõ trách nhiệm đơn vị thi công, vấn; mức độ thưởng, phạt thực tốt hay điều khoản hợp đồng Từ đánh giá việc thực hợp đồng nhà thầu để chế tài thưởng, phạt cách phù hợp Khuyến khích đơn vị thi cơng, vấn tích cực hoạt động thi cơng xây dựng, góp phần nâng cao hiệu quản nhà nước đầu xây dựng Đăng tải thông tin đơn vị thi cơng, vấn vi phạm phát qua tra, kiểm tra không nghiêm túc thực xử sau tra lên trang web Sở Kế hoạch & Đầu tư, Sở Xây dựng, để chủ đầu biết, xem xét điều kiện chấm thầu UBND huyện cần quy định xử phạt chủ đầu không quy định chế tài xử phạt hợp đồng thi cơng xây dựng chế tài hợp đồng, đơn vị thi cơng vi phạm không xử phạt, làm thiệt hại cho ngân sách Đồng thời chế tài xử phạt vi phạm hành hoạt động quản đầu xây dựng từ vốn ngân sách nhà nước, làm thất thoát ngân sách nghiệm thu, toán khống khối lượng, thi công sai thiết kế duyệt làm lãng phí nguồn lực nhà nước như: phê duyệt chủ trương đầu tư, lựa chọn địa điểm xây dựng không phù hợp, định đầu không mang lại hiệu 4.2.3.3 Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức pháp luật cho đội ngũ quản đối tượng quản Tăng cường tuyên truyền, giáo dục ý thức pháp luật cho đội ngũ cán quản đối tượng quản lý, tổ chức tập huấn, phổ biến chủ trương, sách, pháp luật nhà nước quản đầu xây dựng bản, làm thay đổi nhận thức, duy, phong cách làm việc đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác quản đầu xây dựng Tăng cường cơng tác quản báo chí, thơng tin, bảo đảm chủ động, thơng tin đầy đủ, kịp thời, xác, định hướng, giáo dục, tuyên truyền phù hợp để nâng cao chất lượng cán công chức Đăng tải thông tin việc áp dụng hình thức xử phạt với cá nhân, tổ chức vi phạm quản thực đầu xây dựng từ vốn ngân sách nhà nước, vừa để ngăn chặn tượng vi phạm, vừa động tác tuyên truyền, răn đe đối tượng khác 4.2.4 Tăng cường xây dựng sở vật chất, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin quản đầu xây dựng từ vốn ngân sách nhà nước Tăng cường xây dựng sở vật chất, nhằm đáp ưng yêu cầu công tác quản đầu xây dựng Tiếp cận nhanh áp dụng tiến khoa học, công nghệ, hình thành phát triển số lĩnh vực cơng nghệ cao Hiện đại hoá nâng cao lực thông tin truyền thông, công nghệ thông tin Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản đầu xây dựng từ vốn ngân sách: xây dựng phát triển lực khoa học công nghệ, tiếp tục cải tiến nội dung quản nhà nước đầu xây dựng cổng thông tin điện tử UBND huyện Đăng tải thông tin quan trọng; đơn vị, cá nhân thành tích hạn chế, yếu thực đầu tư, qua phát huy nhân tố tích cực, hạn chế yếu thực đầu quản đầu xây dựng Đăng tải đơn vị không nghiêm túc thực kiến nghị xử sau tra, kiểm tra, kiểm tốn, đề xuất biện pháp khơng cho thực đấu thầu cơng trình, dự án nguồn vốn từ ngân sách nhà nước đình giải ngân lên trang web Sở Kế hoạch Đầu tư, UBND huyện, hạn chế tiêu cực quản lý, thi cơng cơng trình 4.2.5 Tăng cường tra, kiểm tra, xử vi phạm quản đầu xây dựng từ vốn ngân sách nhà nước Nâng cao lực, chất lượng đội ngũ cán làm công tác tra, kiểm tra, phòng ngừa, phát kịp thời xử nghiêm minh tệ nạn tham nhũng, biểu tiêu cực khác quản đầu xây dựng từ vốn ngân sách nhà nước Đảm bảo tính răn đe pháp luật việc điều chỉnh hành vi xã hội Với mục đích đánh giá thực trạng tình hình quản đầu xây dựng chủ đầu tư, quan chức cần phải tra tồn diện, xun suốt q trình đầu từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư, thực đầu kết thúc đầu tư, tra theo chuyên đề diện rộng tất cơng trình, dự án chủ đầu thực thời kỳ định Xây dựng đề cương, kế hoạch tra cụ thể, chi tiết, bám sát quy định Trung ương địa phương giai đoạn quản đầu tư, để đánh giá, kết luận ưu điểm, tồn tại, vi phạm quy định, chế độ đầu xây dựng từ vốn ngân sách nhà nước cách toàn diện; qua tra, kiểm tra kiến nghị chấn chỉnh, khắc phục kịp thời thiếu sót, sai phạm quản Xử nghiêm túc sai phạm công tác quản đầu xây dựng bản, kiên thay cán bộ, công chức thiếu lực, thiếu tinh thần trách nhiệm gây phiền hà thực thi nhiệm vụ Thực kiểm tra, giám sát từ lúc chuẩn bị đầu tư, đảm bảo tuân thủ quy hoạch duyệt nguồn vốn thực hiện, phù hợp dự án nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội địa bàn Xử kiên trường hợp phê duyệt dự án đầu chưa thực cần thiết đầu tư, gây lãng phí vốn đầu Chính quyền huyện, cấp xã ban quản cần xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát cộng đồng theo nội dung yêu cầu văn Trung ương tỉnh Nghệ An ban hành quy định giám sát đầu cộng đồng Tổ chức tốt việc triển khai, xây dựng chương trình hành động thực Luật phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Xử nghiêm khắc hành vi lợi dụng chức quyền để tham nhũng, làm thất gây lãng phí đầu xây dựng bản, góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quản nhà nước đầu xây dựng từ vốn ngân sách nhà nước KẾT LUẬN Trong năm qua, hoạt động đầu xây dựng tỉnh Nghệ An nói chung huyện Nghi Lộc nói riêng góp phần to lớn vào phát triển kinh tế huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, tạo chuyển biến quan trọng hạ tầng kinh tế xã hội, đẩy nhanh chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng tích cực, chuyển biến nhanh nhiều ngành, nghề, cải thiện đô thị nông thôn Tăng lực cạnh tranh kinh tế thị trường Bên cạnh huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An nhiều hạn chế cơng tác quản nhà nước đầu xây dựng từ vốn ngân sách nhà nước: công tác xây dựng văn quy định đầu xây dựng việc thực theo hướng dẫn bất cập, chưa làm tốt cơng tác xây dựng quy trình quản đầu xây dựng bản, tổ chức máy lực đội ngũ cán làm công tác quản đầu xây dựng nhiều hạn chế; cơng tác phân cấp quản đầu xây dựng theo quy định trung ương, tỉnh cho Chủ đầu cấp xã gặp nhiều khó khăn, lực quản đầu xây dựng cấp xã hạn chế Nhiều dự án, cơng trình tình trạng thi cơng chậm tiến độ, kéo dài làm tăng tổng mức đầu tư; thiếu vốn, phát sinh nợ đọng xây dựng ngày nhiều; định chủ trương định đầu chưa thực cần thiết, chưa vào khả huy động, bố trí nguồn vốn; tình trạng đầu dàn trải, nhỏ lẻ, manh mún làm giảm hiệu vốn đầu tư; tượng lãng phí, thất đầu xây dựng nhiều vấn đề cần quan tâm quản nhà nước hoạt động đầu xây dựng cấp huyện địa bàn tỉnh Nghệ An Đề tài: “Quản đầu xây dựng từ vốn ngân sách địa bàn huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An” thực cần thiết để đánh giá cách tồn diện cơng tác quản nhà nước hoạt động đầu xây dựng từ nguồn ngân sách thời gian qua đơn vị đơn vị địa bàn huyện Nghi Lộc Quản nhà nước đầu xây dựng từ vốn ngân sách nhà nước vấn đề phức tạp, liên quan đến nhiều ngành, nghề, tầm vĩ mô vi mô, vấn đề thu hút quan tâm luận xã hội Nghiên cứu vấn đề cần phải bao quát chức quản nhà nước đầu xây dựng từ vốn ngân sách nhà nước nhiều ngành: Kế hoạch Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Kho Bạc, Tài ngun Mơi trường, Thanh tra, Kiểm tốn Do phạm vi khuôn khổ Luận văn, điều kiện thời gian, điều kiện nghiên cứu khả tiếp cận vấn đề hạn chế, nên Luận văn khơng thể tránh khỏi thiếu sót, mong góp ý Hội đồng Khoa học, thầy giáo, giáo Tác giả cầu thị, nghiêm túc tiếp thu tiếp tục hoàn thiện, bổ sung để Luận văn hồn chỉnh hơn, góp phần nâng cao hiệu cơng tác quản nhà nước đầu xây dựng từ vốn ngân sách nhà nước huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Kế hoạch Đầu tư, 2003 Thông số 03/2003/TT-BKH ngày 21/5/2003 hướng dẫn công tác giám sát, đánh giá đầu Bộ Kế hoạch Đầu tư, 2009 Thông số 02/2009/TT-BKH ngày 17/02/2009 hướng dẫn lập kế hoạch đấu thầu Bộ Xây dựng, 2009 Thông số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 quy định chi tiết số nội dung Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 Chính phủ quản dự án đầu xây dựng cơng trình Bộ Tài chính, 2007 Thơng số 33/2007/TT-BTC ngày 09/04/2007 hướng dẫn tốn dự án hồn thành thuộc nguồn vốn nhà nước Tăng Bình cộng sự, 2012 Sổ tay xây dựng cơng trình - tra cứu tình công tác đấu thầu, quản chất lượng công trình, xử phạt vi phạm hành lĩnh vực xây dựng Hồ Chí Minh: Nhà xuất Thời đại Hữu Chí Khánh Nam, 2013, Quản chất lượng cơng trình xây dựng 2013 hướng dẫn xác định định mức chi phí, quản quy hoạch xây dựng & quy hoạch đô thị Hà Nội: Nhà xuất Tài Chính phủ, 2005 Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 Quy hoạch xây dựng Chính phủ, 2009 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 quản dự án đầu xây dựng cơng trình Chính phủ, 2010 Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/05/2010 Hợp đồng hoạt động xây dựng 10.Chính phủ, 2008 Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng 11 Chính phủ, 2009 Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng 12.Nguyễn Văn Đang, 2005 Quản dự án xây dựng Đồng Nai: Nhà xuất tổng hợp Đồng Nai 111 13.Phan Huy Đường, 2012 Quản nhà nước kinh tế Hà Nội: Nhà xuất Đại học Quốc gia Hà Nội 14.Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An, 2008 Nghị Kế hoạch đầu xây dựng tỉnh Nghệ An từ năm 2008 – 2013 15 Trần Chí Hiền, 2010 Vai trò nhà nước đầu xây dựng vốn ngân sách nhà nước địa bàn tỉnh Nam Định Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội 16.Nguyễn Thị Bảo Hường, 2011 Tăng cường quản nhà nước dự án đầu xây dựng ngân sách nhà nước địa bàn tỉnh Thái Nguyên Luận văn thạc sĩ Trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội: 17.Thùy Linh Việt Trinh, 2012 550 tình giải đáp vướng mắc quản dự án, chi phí xây dựng, giám định chất lượng cơng trình tốn đầu xây dựng Hà Nội: Nhà xuất Lao động 18 Trần Đình Ngơ, 2013 Cẩm nang quản dự án đầu xây dựng; công tác kiểm định, đánh giá chứng nhận quản chất lượng xây dựng Hà Nội: Nhà xuất Lao động 19.Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam, 2003 Luật Xây dựng ngày 26/11/2003 20.Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam, 2005 Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005 21.Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam, 2009 Luật sửa đổi, bổ sung số điều luật liên quan đến đầu xây dựng ngày 19/6/2009 23 Cục Thống kê Nghệ An, 2013 Niên giám thống kê tỉnh Nghệ An 2013 Nghệ An: Nhà xuất thông kê Nghệ An 24 Nguyễn Thị Thanh, 2008 Tăng cường quản nhà nước dự án đầu xây dựng cơng trình từ ngân sách thành phố Hà Nội Luận văn thạc sĩ Trường đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội 25 Lê Toàn Thắng, 2007 Quản vốn vốn đầu xây dựng từ ngân sách nhà nước thành phố Hà Nội Luận văn thạc sĩ, Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lí luận trị 26 Thủ tướng Chính phủ, 2005 Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg ngày 18/4/2005 việc ban hành Quy chế giám sát đầu cộng đồng 27 UBND tỉnh Nghệ An, 2009 Quyết định số 109/2009/QĐ.UBND ngày 09/12/2009 việc ban hành Quy định quản đầu xây dựng cơng trình đấu thầu địa bàn Nghệ An ... THỰC TRẠNG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ VỐN NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NGHI LỘC, TỈNH NGHỆ AN 41 3.1 Tổng quan đầu tư xây dựng từ vốn ngân sách địa bàn huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An ... CƯỜNG QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NGHI LỘC, TỈNH NGHỆ AN 79 4.1 Phương hướng tăng cường quản lý nhà nước đầu tư xây dựng từ vốn ngân sách. .. trạng quản lý đầu tư xây dựng từ vốn ngân sách nhà nước địa bàn huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An năm qua 55 3.2.1 Thực trạng công cụ quản lý đầu tư xây dựng từ vốn ngân sách nhà nước địa bàn huyện
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách trên địa bàn huyện nghi lộc, tỉnh nghệ an, Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách trên địa bàn huyện nghi lộc, tỉnh nghệ an, Kết cấu của luận văn, CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QLNN ĐỐI VỚI ĐẦU TƯ XDCB TỪ NSNN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NGHI LỘC, TỈNH NGHỆ AN, c. Đối tượng quản lý đầu tư xây dựng cơ bản từ vốn ngân sách nhà nước đối với nhà nước, - Quy trình quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, Hình 1.1 Sơ đồ 03 giai đoạn quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, Hình 1.2 Tổn thất trong đầu tư xây dựng cơ bản, Tiêu chí đánh giá về yếu tố kỹ thuật, CHƯƠNG 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, CHƯƠNG 3. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ VỐN NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NGHI LỘC, TỈNH NGHỆ AN, Đánh giá hiện trạng tài nguyên đất, Bảng 3.2: Tổng giá trị sản phẩm trong tỉnh theo giá thực tế, Bảng 3.3 Tổng hợp giá trị đầu tư trên địa bàn do cấp huyện quản lý (nguồn ngân sách nhà nước đầu tư tập trung), Bảng 3.5: Tình hình nợ đọng từ vốn ngân sách nhà nước (Số liệu tính đến 31/12/2014), (phân loại theo trình độ tốt nghiệp đại học và thấp hơn), Hình 3.5 Quy trình quản lý và thực hiện dự án đầu tư xây dựng cơ bản, Nguồn: Số liệu do Sở Tài Chính Nghệ An cung cấp, Bối cảnh trong nước

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay