Hòa thượng thích trí tịnh trong sự nghiệp giáo dục đào tạo tăng tài ( Luận văn thạc sĩ)

77 102 0
  • Loading ...
1/77 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/06/2018, 14:13

Hòa thượng thích trí tịnh trong sự nghiệp giáo dục đào tạo tăng tài ( Luận văn thạc sĩ)Hòa thượng thích trí tịnh trong sự nghiệp giáo dục đào tạo tăng tài ( Luận văn thạc sĩ)Hòa thượng thích trí tịnh trong sự nghiệp giáo dục đào tạo tăng tài ( Luận văn thạc sĩ)Hòa thượng thích trí tịnh trong sự nghiệp giáo dục đào tạo tăng tài ( Luận văn thạc sĩ) VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI TƠ HOẰNG DỰ (Thích Hoằng Dự) HỊA THƢỢNG THÍCH TRÍ TỊNH TRONG SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TĂNG TÀI Ở VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ TÔN GIÁO HỌC HÀ NỘI - 2018 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI TƠ HOẰNG DỰ (Thích Hoằng Dự) HỊA THƢỢNG THÍCH TRÍ TỊNH TRONG SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TĂNG TÀI Ở VIỆT NAM Ngành: TÔN GIÁO HỌC Mã số: 8.22.90.09 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÔN GIÁO HỌC NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS,TS.TRỊNH SÂM HÀ NỘI - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi Tô Hoằng Dự, ngƣời thực Luận văn Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, số liệu kết nghiên cứu nêu luận văn trung thực, chƣa đƣợc công bố cơng trình khác Những trích dẫn cần thiết luận văn đƣợc tơi thích rõ ràng trung thực Tác giả luận văn Tô Hoằng Dự LỜI CẢM ƠN Luận văn kết trình học tập, nghiên cứu học viên khoa Tôn giáo học, Học viện Khoa học Xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam Đầu tiên xin gửi lời cảm ơn chân thành đến học Viện khoa học Xã hội, tạo điều kiện thuận lợi mặt để học tập nghiên cứu Tôi xin trân trọng gởi lời cảm ơn đến quý thầy, cô giáo, ngƣời phụ trách khoa Tôn giáo học truyền đạt cho kiến thức kinh nghiệm quý báu suốt thời gian học tập trƣờng Tôi xin chân thành cảm ơn PGS.TS Trịnh Sâm, thầy tận tình dạy, truyền đạt cho kiến thức, kinh nghiệm có giá trị, giúp tơi hồn thành luận văn Tơi xin tri ân TS Thích Đồng Bổn tạo điều kiện cho tiếp cận học tập suốt thời gian qua Cuối cùng, xin đƣợc cảm ơn chƣ huynh đệ đồng học ngƣời thân Xin cảm ơn! TP Hồ Chí Minh, tháng 04 năm 2018 Học viên Tô Hoằng Dự MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 1.1 Bối cảnh Phật giáo Việt Nam đầu kỉ XX yêu cầu đặt Trang 9 nghiệp giáo dục đào tạo tăng tài 1.2 Cuộc đời đạo nghiệp Hòa thƣợng Thích Trí Tịnh Chƣơng 2: HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TĂNG TÀI CỦA 19 26 HỊA THƢỢNG THÍCH TRÍ TỊNH 2.1 Gây dựng sở giáo dục đào tạo Phật giáo xây dựng 26 chƣơng trình đào tạo tăng tài 2.2 Phiên, biên dịch tài liệu quản lý giáo dục 39 2.3 Hòa thƣợng Thích Trí Tịnh với việc đào học trò 45 thành danh Chƣơng 3: THÀNH TỰU VÀ BÀI HỌC RÚT RA TỪ SỰ NGHIỆP 52 GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TĂNG TÀI CỦA HỊA THƢỢNG THÍCH TRÍ TỊNH 3.1 Những thành tựu nghiệp Hòa thƣợng Thích 52 Trí Tịnh 3.2 Những học rút từ đời nghiệp đào tạo tăng 58 tài Hòa thƣợng KẾT LUẬN 65 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 67 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT GHPGVN : Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam GHPGVNTN : Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam thống BTS : Ban trị THPGTPHCM : Thành Hội Phật Giáo Thành Phố Hồ Chí Minh TW : Trung ƣơng TP HCM : Thành phố Hồ Chí Minh UBMTTQVN : Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam UBTWMTTQVN : Ủy ban trung ƣơng mặt trận tổ quốc Việt Nam MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Phật giáo tôn giáo du nhập vào Việt Nam từ sớm Đến trải qua gần 20 kỷ phận tách rời thăng trầm lịch sử dân tộc Việt Nam Trong hoàn cảnh biến thiên lịch sử dân tộc, ln có vị tăng tài xuất khơng hoằng Pháp, độ sinh mà đóng vai trò quan trọng sứ mệnh: Đạo Pháp - Dân tộc Trên tinh thần khế lý, khế cơ, khế thời, khế xứ, liệt vị Tổ sƣ vớitrí tuệ lòng bi mẫn, đem Đạo vào đời mà không “mùi vị Đạo”, khiến cho Phật giáo chỗ dựa tinh thần, nét đẹp văn hóa đời sống ngƣời Việt, chất keo gắn kết sức mạnh toàn dân, đồng hành dân tộc vƣợt qua khó khăn thời cuộc; xây dựng đất nƣớc, chấn hƣng tảng Phật học, đào tạo nhân tài Phật giáo sau năm tháng chiến tranh Trong công vừa hoằng truyền Chánh Pháp vừa phụng dân tộc, Tăng bảo ln đóng vai trò hàng đầu Tất ngƣời Phật biết rằng, ngƣời xuất gia hình ảnh Phật, quần chúng nhìn Đức Phật qua hình ảnh chƣ Tăng Tăng bảo Phật Pháp Vì thế, mạt pháp chƣa thời mạt pháp, mà Tăng thiếu Đạo Phong, thiếu Giới Đức, Tâm Đức, thiếu hoằng nguyện độ sanh tự độ[22, tr.481] Nhận thức rõ điều đó, từ đầu đƣờng hoằng pháp, lợi sanh liệt tổ gắn liền với công đào tạo Tăng tài để phụng cho mai sau Từ năm 1920, tổ đình, tự viện lớn vùng miền có tổ chức khóa học từ sơ cấp đến trung cấp cao để đào tạo tăng tài, phụng cho giáo hội, đạo pháp dân tộc Các tỉnh Nam Bộ nhƣ: Sài Gòn-Gia Định, Bà Rịa, Vĩnh Long, An Giang, Rạch Giá nơi khởi xƣớng đầu tiên, sau lan rộng tỉnh Trung Bộ nhƣ: Huế, Bình Định tỉnh Bắc Bộ nhƣ: Hà Nội, Nam Định, Hải Phòng Ở Nam bộ, công vận động chấn hƣng Phật giáo phải kể đến công lao vị danh tăng nhƣ: Hòa thƣợng Khánh Hòa, Sƣ Thiện Chiếu, Hòa thƣợng Chánh Tâm, Hòa thƣợng Viên Giác, Hòa thƣợng Khánh Anh, Hòa thƣợng Huệ Quang Các Tổ tạo luồng sinh khí cho Phật giáo Việt Nam, khơi dậy tiềm sức mạnh nội Phật giáo đạt đƣợc thành công định Tổ Khánh Hòa “Phật giáo suy đồi, tăng đồ thất học” Vì vậy, việc phải làm đào tạo ngƣời có học thức Đạo đời vững đủ tƣ cách mà đƣa đến hiệu khả quan Do vậy, phong trào chấn hƣng Phật giáo, Hòa thƣợng liệt tổ đào tạo đƣợc đội ngũ Tăngtinh ba kế thừa khuếch trƣơng đƣợc vai trò Đạo Pháp giai đoạn Đạo Pháp suy vi, đất nƣớcloạn lạc chiến tranh, phải kể đến bậc nhƣ: Hòa thƣợng Thiện Hòa, Hòa thƣợng Thiện Hoa, Hòa thƣợng Trí Thủ, Hòa thƣợng Hành Trụ, Hòa thƣợng Trí Minh,Hòa thƣợng Trí Tịnh Trong bậc Cao tăng Thạc đức trên, phải kể đến Hòa thƣợng Trí Tịnh, “là bậc thơng tuệ văn sở văn tịch tịnh, bậc Tòng Lâm thạch trụ, chứng tích sống động, kích thích trí giải lẫm liệt vơ quý báu của kỷ hai mƣơi mốt” [22, tr.486, 500] Hòa thƣợng Thích Trí Tịnh khơng danh Việt dịch kinh lớn Đại Thừa giáo nhƣ Bát Nhã, Đại Niết Bàn, Hoa Nghiêm, Đại Bảo Tích, Pháp Hoa mà nhân vật đóng vai trò quan trọng hàng đầu Phật giáo Việt Nam thời cận đại việc đào tạo đƣợc lớp tăng tài kế thừa, phát huy xây dựng Phật giáo Việt Nam ngày Ngày nay, xu hƣớng “ôn cố tri tân”, có nhiều cơng trình nghiên cứu Hòa thƣợng góc độ lịch sử, văn hóa, tơn giáo Song, với nghiên cứu chuyên biệt vai trò Hòa thƣợng nghiệp đào tạo tăng tài mảng trống vắng Việc nghiên cứu hành trạng Hòa thƣợng vấn đề đào tạo tăng tài có ý nghĩa cấp thiết Đạo pháp nói riêng, giáo dục nƣớc nhà nói chung Cụ thể, thịnh suy Phật giáo phụ thuộc vào Tăng bảo,Tăng bảo Phật pháp còn; vận mệnh quốc gia, giáo dục quốc sách hàng đầu, hiền tài nguyên khí Vì thế, nghiên cứu lịch sử phƣơng thức đào tạo tăng tài vị Cao tăng đem lại học quý báu cho hậu nhân sinh Từ lý trên, chúng tơi chọn “Hòa thượng Thích Trí Tịnh nghiệp giáo dục đào tạo tăng tài” làm đề tài nghiên cứu luận văn Tình hình nghiên cứu đề tài Về đời Hòa thƣợng đƣợc đề cập đến nhiều cơng trình nghiên cứu, trƣớc hết phải kể đến Vĩnh Long Phật giáo sử lược [22] GiáoTrí Khơng, nhà giáo thâm niên, kinh nghiệm, thâm hiểu giáo lý nhà Phật, đƣợc Ban trị Phật giáo tỉnh Vĩnh Long nhờ sƣu tầm tƣ liệu viết lịch sử Phật giáo tỉnh Vĩnh Long Trong đó, giáoTrí Khơng liệt kê, chắt lọc cách đọng tồn lịch sử Phật giáo Vĩnh Long khoảng đầu năm 1920 trở năm dòng chảy chung Phật giáo nƣớc Việt Đặc biệt, tác giả phân tích đƣợc vai trò Phật giáo Vĩnh Long cơng chấn hƣng Phật giáo Nam Kì nói riêng với vai trò liệt vị Tổ sƣ Cao tăng Thạc đức Trong tác phẩm này, công lao to lớn Hòa thƣợng Trí Tịnh (trang 486) đƣợc ghi nhận “bực thông tuệ 40 năm dịch kinh Đại thừa lỗi lạc” Mặc dù có liệt kê, đánh giá xác thực vị thế, vai trò Ngài công hoằng pháp lợi sinh, nhƣng công lao sâu dầy hoài Ngài việc đào tạo tăng tài lại chƣa đƣợc đề cập nhiều tác phẩm Trong 50 năm chấn hưng Phật giáo Việt Nam [15] Hòa thƣợng Thích Thiện Hoa “ghi ân bậc tiền bối hữu công phong trào chấn hƣng Phật giáo Việt Nam” từ năm 1920 đến 1970 Trong sách này, Hòa thƣợng mong muốn Tăng, Ni Phật tử thấy Phật giáo Việt Nam viết thành trang sử vàng son oai hùng oanh liệt; từ Tăng Ni Phật tử thâm cảm hồng ân sâu dày Tiền bối nghiệp chấn hƣng Phật giáo nƣớc nhà; Để Tăng Ni Phật tử tin tƣởng, phấn khởi trƣớc trỗi dậy Phật giáo Việt Nam 50 năm qua; Để Tăng Ni, Phật tử ý thức trách nhiệm hay bổn phận mình, hăng hái tiếp nối, trì nghiệp tiền bối Những bậc tiền bối đƣợc liệt kê có Hòa thƣợng Trí Tịnh (trang 68) đƣợc ghi nhận với vai trò ngƣời có cơng đầu việc thành lập phát triển Phật Quang học đƣờng Học Đƣờng Liên Hải Ngồi ra, Ngài đƣợc ghi nhận ngƣời có cơng đức dịch nhiều kinh lớn nhƣ Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Niết Bàn, Đại Bát Nhã Cả đời hoằng pháp lợi sanh, vai trò lớn Hòa thƣợng đƣợc ghi nhận dịch kinh sách Phật giáo đồ sộ Đại thừa Rất nhiều cơng trình, viết tác giả ngồi đạo nói cơng đức Ngài Hòa thƣợng Thích Thanh Từ Kinh Đại thừa Diệu Pháp Liên Hoa giảng giải [70] nói: Bốn dịch kinh Pháp Hoa đƣợc dịch từ chữ Hán chữ Việt dịch Hòa Thƣợng Trí Tịnh đƣợc hầu hết ngƣời xuất gia nhƣ gia Việt Nam dùng để nghiên cứu học hỏi tiếp đó, Hòa thƣợng Thanh Từ khẳng định, Hòa thƣợng Trí Tịnh ngƣời dày cơng nghiên cứu phiên dịch kinh điển nên có đầy đủ uy tín phƣơng diện giáo dục nhƣ dịch thuật (Thanh Từ Toàn tập, tập 8, trang 23, Nxb Tơn giáo) Sau này, Thích Hân Kiến chung nhận định với Hòa thƣợng Thanh Từ việc “Kinh Pháp Hoa, kinh góp phần đào tạo tăng tài Hòa thƣợng Thích Trí Tịnh” [Từ Quang, tập 21, trang 51] Căn vào kinh mà Tăng Ni học, đọc tụng kinh chữ quốc ngữ mà lệ thuộc Hán ngữ “Đạo phật ngày nay” (tập 2,3) tán dƣơng công đức Hòa thƣợng Thích Trí Tịnh, đặc biệt đề cập cách thực hành pháp môn niệm Phật A Mi Đà Tiểu sử danh tăng Việt Nam [5, tập 3, trang 1034] nêu khái quát đời đạo nghiệp danh tăng có cơng nghiệp hoằng truyền ... Hòa thƣợng Thích Trí Tịnh năm đầu kỷ XX - Làm rõ hoạt động giáo dục đào tạo tăng tài Hòa thƣợng Thích Trí Tịnh - Rút thành tựu học kinh nghiệm từ nghiệp giáo dục đào tạo tăng tài Hòa thƣợng Thích. .. vai trò Hòa thƣợng Trí Tịnh việc đào tạo đội ngũ tăng tài Trong luận văn này, tập trung vào công trạng bậc Thạc đức cao dầy Trí Tịnh phƣơng diện giáo dục đào tạo tăng tài phục vụ cho nghiệp hoằng... XÃ HỘI TƠ HOẰNG DỰ (Thích Hoằng Dự) HỊA THƢỢNG THÍCH TRÍ TỊNH TRONG SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TĂNG TÀI Ở VIỆT NAM Ngành: TÔN GIÁO HỌC Mã số: 8.22.90.09 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÔN GIÁO HỌC NGƢỜI HƢỚNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Hòa thượng thích trí tịnh trong sự nghiệp giáo dục đào tạo tăng tài ( Luận văn thạc sĩ), Hòa thượng thích trí tịnh trong sự nghiệp giáo dục đào tạo tăng tài ( Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn