Xây dựng tiêu chuẩn chức danh viên chức và hệ thống tiền lương Quỹ Tình thương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

13 75 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/06/2018, 09:02

Gồm 3 phương án: Phương án 1: Bổ sung, hoàn chỉnh 2 bảng lương hiện đang sử dụng; Phương án 2: Áp dụng một thang lương (hệ số lương) chung cho việc trả lương thực tế và đóng BHXH và sử dụng Tlmin đê điều chỉnh chung cho với hệ thống hệ số tiền lương và chỉ điều chỉnh tiền lương tối thiểu tùy theo khả năng chi trả của Quĩ. Phương án 3: Phương án tiền lương theo công việc và thâm niên công tác. Xây dựng tiêu chuẩn chức danh viên chức hệ thống tiền lơng Quĩ Tình thơng - Hội Liên hiệp phụ nữ Việt nam Căn vào nội dung Nghị định 26/CP Chính phủ ban hành ngày 23/5/1993 chế độ tiền lơng áp dụng cho doanh nghiệp đơn vị hành nghiệp - Căn vào qui chế xây dựng chức danh gốc viên chức đợc banhành theo định 117/HĐBT ngày 15/7/1982 HĐBT Thủ tớng Chính phủ qui định xây dựng chức danh đầy đủ cho đơn vị - Căn vào định hớng cải cách sách tiền lơng Chính phủ - Căn vào chức nhiệm vụ tổ chức máy quản lý Quĩ tình thơng - Trên sở rà soát lại cấu tổ chức hệ thống hệ số tiền lơng Quĩ tình thơng - Nội dung xây dựng tiêu chuẩn chức danh viên chức hệ thống hệ số tiền lơng gồm phần sau: Phần I - Trên sở nghiên cứu máy quản lý , rà soát chức nhiệm vụ cụ thể nội dung công việc phận , từ xác định độ phức tạp tiêu hao lao động phơng pháp đánh giá, cho điểm để xây dựng bổ sung chức danh viên chức (Gồm chức danh gốc chức danh ®Çy ®đ cã néi dung phơ lơc kÌm theo): 1 Giám đốc quĩ Phó giám đốc quĩ Trợ lý Trởng khu vực Kế toán khu vực Kế toán Chi nhánh Cán văn phòng Trung ơng Lái xe văn phòng Trung ơng Phần II - Xác định hệ số tiền l ơng chức danh mới, sở rà soát lại hệ thống hệ số tiền l ơng áp dụng Quĩ để điều chỉnh hệ số tiền l ơng cò cđa mét sè chøc danh nh: c¸n bé kü thuật, Trởng phận để phù hợp với yêu cầu nhiƯm vơ míi HƯ sè tiỊn l¬ng cđa tõng chøc danh đợc xác định sơ kết hợp hệ số phức tạp lao động hệ số tiêu hao lao động đợc tính theo công thức sau: Htl(i) = Hpt (i)* Hthl®(i) Trong ®ã: Htl (i) : HƯ sè tiỊn l¬ng cho chøc danh i Hpt (i): HƯ số phức tạp chức danh i Hthlđ (i): Hệ số tiêu hao lao động chức danh i Trên sở công thức ta tính đợc hệ thống hệ số tiền lơng tất chức danh điều chỉnh hệ số tiền lơng số chức danh có Phần III - Phơng án trả lơng cho chức danh Tùy theo nguồn quĩ tình hình phát triển quĩ giai đoạn tới, áp dụng phơng án trả lơng sau: Phơng án Bổ sung, hoàn chỉnh bảng lơng sử dụng 1.1 Hệ thống tiền lơng thực trả: Căn : Theo khả chi trả Quĩ mức tiền lơng áp dụng, có bổ sung thêm mức tiền lơng cho chức danh điều chỉnh số mức tiền lơng khởi điểm chức vụ sau: Đơn vị: Đồng/tháng - Chức danh Giám đốc quĩ Phó giám đốc quĩ Trởng phận Trởng khu vùc Trỵ lý trëng khu vùc Trëng chi nhánh Trợ lý trởng CN Cán VPTƯ Kế toán khu vực 10 Kế toán chi nh¸nh 11 C¸n bé kü thuËt 12 C¸n bé kü thuật Điều chỉnh Xây dựng 1.450.000đ 1.250.000đ 830.000đ 730.000đ 650.000® 550.000® 460.000® 520.000® 500.000® 450.000® 440.000® 330.000® BC 13 Lái xe VPTƯ 480.000đ Hệ thống tiền lơng dùng ®Ĩ ®ãng BHXH: - Bỉ sung thªm hƯ thèng thang lơng chức danh sau đây: Giám đốc: thang lơng bậc Phó Giám đốc: thang lơng bậc Cán văn phòng Trung ơng: thang lơng bậc Lái xe văn phòng Trung ơng: thang lơng bậc Trợ lý Trởng khu vực: thang lơng bậc Kế toán khu vực: thang lơng bậc Kế toán chi nhánh: thang lơng 10 bËc 1.2 §iỊu chØnh hƯ sè hƯ thèng thang lơng chức danh sau: Trởng phận: thang lơng bậc Trợ lý trởng chi nhánh: thang lơng bậc Cán kỹ thuật: thang lơng 10 bậc Cán kỹ thuật bán chuyên: thang lơng 10 bậc - Khuyến nghị hệ thống thang lơng áp dụng để đóng BHXH nh sau - ST Chøc danh T HƯ sè tiỊn l- Gi¸m đốc Phó giám ơng 5,09 5,34 4,38 4,63 4,84 ®èc Trëng bé 2,94 3,22 3,51 3,79 4,01 phËn Trëng khu 2,61 2,82 3,00 3,34 3,65 3,82 10 vực Trợ lý TKV Trởng CN Cán VP TƯ Kế toán khu 2,31 1,95 1,86 1,78 2,52 2,19 2,10 2,02 2,71 2,37 2,34 2,26 2,92 2,59 2,58 2,50 3,13 2,97 2,82 2,74 3,33 3,21 3,06 2,98 3,51 3,57 3,30 3,54 3,23 3,44 vùc Trỵ lý TCN 10 KÕ to¸n CN 1,65 1,89 2,10 2,35 2,55 2,63 2,95 3.27 1,61 1,78 1,97 2,15 2,34 2,54 2,73 2,93 3,1 3,3 11 C¸n bé kü 1,58 1,76 1,94 2,12 2,30 2,48 2,66 2,84 3,0 3,2 thuËt 12 C¸n bé KTBC 1.15 1.28 1.42 1.55 1.68 1.81 1.94 2.07 2.2 2.3 13 L¸i xe VPTƯ 1.7 2.16 2.73 1.3 Nguyên tắc trả lơng xếp lơng: - Hệ thống thực trả: Mỗi năm thâm niên tính tăng 5% tiền lơng - Hệ thống lơng để làm đóng BHXH: năm tăng bậc 1.4 - Ưu nhợc điểm phơng án: Ưu điểm : + Phù hợp với khả chi trả Quĩ + Phản ánh đợc yếu tố thâm niên, mức độ cống hiến + Đơn giản, dễ tính toán, phù hợp với trình độ cán quĩ - Nhợc điểm: + TL thực trả cha phản ánh lực, trình độ ngời lao động + Còn mang nặng tính bình quân nên cha thùc sù khun khÝch sù ®ãng gãp cđa ngêi lao ®éng ®èi víi Q + HƯ thèng tiỊn l¬ng thùc trả cha dựa việc đánh giá cách khoa học độ phức tạp tiêu hao lao động, việc phân tích tiêu chuẩn nghề + Hệ thống tiền lơng chia thành bảng lơng nên khó khăn việc tính toán, quản lý mức thực trả mức đóng BHXH, + Hệ thống thực trả khung nâng bậc lơng theo hiệu công việc Phơng án áp dụng thang lơng (hệ số lơng) chung cho việc trả lơng thực tế đóng BHXH sử dụng Tlmin đê điều chỉnh chung cho với hệ thống hệ số tiền lơng điều chỉnh tiền lơng tối thiểu tùy theo khả chi trả Quĩ 2.1 Tiền lơng chức danh sÏ gåm phÇn: TL(i) = TL cøng (i) + TL mÒm (i) = Tlmin NN *K(i) + Tlmin Quĩ * K(i) Trong đó: TL(i): mức tiền lơng trả cho chức danh công việc i TLcứng(i): Là tiền lơng theo qui định Nhà nớc cho chức danh công việc i TLmềm(i): Là tiền lơng theo qui định riêng Quĩ cho chức danh công việc i K(i): Là hệ số tiền lơng thiết kế cho chức danh i 2.2 Các cứ: + Qui chế bảo lu phần tiền lơng theo Nghị định 26/CP Chính phủ sở để trả chế độ khác ngời lao động theo qui định Nhà nớc + Đóng BHXH theo mức tiền lơng tính từ hệ thống hệ số phơng án áp dụng mức lơng tối thiểu theo qui định Nhà nớc 210.000đ + Tùy theo khả chi trả Quĩ, điều chỉnh tiền lơng tối thiểu thực trả cho ngời lao động Theo định hớng cải cách sách tiền lơng mới, cân đối hợp lý với khả chi trả Quĩ, năm 2002 áp dụng mức lơng tối thiểu 280.000đ/tháng 2.3 Nguyên tắc trả lơng: + Đối với hệ thống lơng thực trả áp dụng hệ số thang lơng điều chỉnh tiền lơng tối thiểu tùy theo khả phát triển Quĩ giai đoạn + Việc nâng bậc lơng sở thâm niên ngạch ( năm lần) kết thực công việc viên chức Quĩ + Nâng ngạch, chuyển ngạch phải vào nhu cầu công việc khả năng, trình độ, thâm niên nh kinh nghiệm viên chức theo qui định tiêu chuển viên chức chuyên môn nghiệp vụ Quĩ để xét tuyển hay thi tuyển + Nguyên tắc chuyển xếp lơng nâng ngạch hay chuyển ngạch xếp lên bậc lơng có hệ số cao liền kề ngạch viên chức thi đạt hay xét đạt 2.4 Ưu nhợc điểm phơng án - Ưu điểm: + Hệ thống tiền lơng theo phơng án phản ánh đầy đủ tiền lơng theo tiêu chuẩn chức danh viên chức Quĩ theo qui định tiền lơng hành Nhà nớc + Phản ánh đầy đủ yếu tố thâm niên phần trình độ viên chức Quĩ + Chỉ sư dơng mét hƯ thèng hƯ sè tiỊn l¬ng võa để chi trả thực tế vừa để đóng BHXH nên dễ tính toán quản lý + Có thể điều chỉnh áp dụng nhiều mức tiền lơng tối thiểu tùy theo điều kiện chi trả Quĩ, vừa nâng cao tiền lơng thực tế ngời lao động vừa không gây xáo trộn nhiều đến nguồn Quĩ + Việc nâng ngạch, chuyển ngạch có qui định rõ ràng + Trả theo yêu cầu chức vụ, công việc + Phù hợp với định hớng cải cách sách tiền lơng Nhà nớc - Nhợc điểm: + Hệ thống tiền lơng nhiều bậc, khoảng cách bậc nhỏ, nên cha thực khuyến khích ngời lao động làm việc lâu dài cho Quĩ + Chỉ phản ánh đợc tiêu chuẩn cấp, cha phản ánh đợc khác biệt kỹ trình độ tay nghề thực tế ngời lao động Phơng án Phơng án tiền lơng theo công việc thâm niên công tác Theo phơng án này, tiền lơng bao gồm thành phần chính: Tiền lơng theo vị trí, tiền lơng theo thâm niên đợc xác định theo công thức sau đây: TL (ij) = TL(i) + TL (i) (1+ K®c)J Trong ®ã: TL (ij) tiền lơng ngời làm việc chức danh (i) sau thời gian công tác j-năm TL(i): Mức tiền lơng trả cho chức danh công việc (i) Kdc: Hệ số tăng tiền lơng theo thâm niên nguời lao động cụ thể sau j năm công tác quĩ; 3.1Tiền lơng trả cho nguời làm việc chức danh (i) phản ánh yếu tố: - Chức danh công việc (i) Trình độ ngời thực công việc (i) Tiền lơng trả cho chức danh công việc (i) đợc thể bảng lơng theo ngạch lơng Các ngạch lơng khác (theo chiều thẳng đứng) thể sụ khác biệt chất lợng yêu cầu trình độ công việc Trình độ công viƯc cđa ngêi thùc hiƯn thĨ hiƯn theo chiỊu ngang bảng Theo đó, việc áp dụng mức tiền lơng hay mức khác, không phụ thuộc vào thâm niên ngời lao động mà chủ yếu trình ®é tay nghỊ cđa hä ViƯc chun tõ møc tiỊn l¬ng thÊp sang møc tiỊn l¬ng cao h¬n 10 ngạch phụ thuộc vào chất lợng công việc thực * Tiền lơng theo thâm niên, mức tiền lơng trả cho "sự trung thành" ngêi lao ®éng ®èi víi q TYM Theo ®ã, møc tiền lơng ngời lao động tăng theo tỷ lệ định hàng năm (hệ số tăng tiền lơng theo thâm niên) Mức tăng tiền lơng đợc tính sở mức tiền lơng ngời lao động 3.2 Hệ thống tiền lơng đề xuất thể bảng sau đây: Stt Mức độ thành thạo cô ng việc Chức danh Giám đốc Phó giám ®èc Trëng bé phËn Trëng khu vùc Trỵ lý trëng khu vực Trởng chi nhánh Cán VPTƯ Kế toán khu vực Trợ lý trởng chi nhánh 10 Kế toán chi nh¸nh BËc 5.09 4.38 2.94 2.61 2.31 1.95 1.86 1.78 BËc 5.34 4.63 3.08 2.88 2.57 2.25 2.03 1.94 BËc BËc BËc 4.84 3.37 3.17 2.82 2.48 2.46 2.38 3.65 3.55 3.23 3.09 2.94 2.88 3.42 3.31 3.25 3.17 1.65 1.61 1.84 1.72 2.23 2.06 2.59 2.44 2.80 2.69 11 11 C¸n bé kü thuật 12 Cán KT bán chuyên 13 Lái xe 1.58 1.69 2.03 2.39 2.61 1.15 1.70 1.43 2.16 1.48 2.73 1.74 1.91 3.3 Hệ số tăng tiền lơng đề xuất theo thâm niên bao gồm: Mức tăng tiền lơng hàng năm: 2-3% lơng chức vụ hành; - Sau thời gian định (5-7 năm) áp dụng chế độ lên lơng tự động để tăng cờng tính kích thích tiền lơng ngời gắn bó với công việc quĩ 3.4 Ưu nhợc điểm hệ thống tiền lơng theo chức danh công việc thâm niên: - - Ưu điểm: + Mức tiền lơng phản ánh rõ ràng trình độ tay nghỊ cđa ngêi lao ®éng, còng nh thêi gian công tác họ Theo đó, yếu tố thâm niên không thiết kế bảng lơng (hoặc phản ánh phần) Bảng lơng đơn thể mức độ phức tạp lao động chất lợng cá nhân ngời lao động Mức tiền lơng ngời lao động, gắn với trình độ tay nghề họ Bên cạnh đó, kích thích ngời lao động gắn bó với Quĩ thời gian nhiều mức tiền lơng lớn + Bên cạnh đó, việc thiết kế bảng lơng đơn giản không cần thiết kế nhiều bậc lơng thang lơng để phản ánh yếu tố thâm niên; 12 + Khá phù hợp với hệ thống trả lơng hành cđa q TYM hiƯn q còng ®· thùc chế độ tiền lơng tăng theo thâm niên; + Tạo điều kiện sát nhập hệ thống tiền lơng hành vào sử dụng bảng lơng vừa để đóng bảo hiểm, vừa để trả thực tế cho ngời lao động Việc trả lơng thực tế đợc tính sở mức tiền lơng thâm niên, việc đóng bảo hiểm xã hộitính mức tiền lơng theo chức vụ công việc; - Nhợc điểm : + Cách tính toán phức tạp, đòi hỏi hệ thống thông tin thống kê theo dõi chặt chẽ, xác; Trong cần đồng thêi theo dâi hƯ thèng tiỊn l¬ng chung (bao gåm thâm niên) tiền lơng đóng bảo hiểm) + Việc đánh giá chất lợng lao động ngời lao động phức tạp phải dựa tiêu thức đánh giá rõ ràng, để ngời lao động không bị thiệt thòi Để theo dõi đánh giá, cần phải có hệ thống theo dõi đánh giá sác, tiêu chuẩn trình độ rõ ràng theo chức danh phân biệt rõ ràng trình độ yêu cầu møc chøc danh 13
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng tiêu chuẩn chức danh viên chức và hệ thống tiền lương Quỹ Tình thương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Xây dựng tiêu chuẩn chức danh viên chức và hệ thống tiền lương Quỹ Tình thương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Bổ sung, hoàn chỉnh 2 bảng lương hiện đang sử dụng, Phương án tiền lương theo công việc và thâm niên công tác

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay