Xây dựng website bán hàng điện tử và công nghệ điện thoại

98 245 0
  • Loading ...
1/98 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/06/2018, 09:21

Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Tin học Trắc địa MỤC LỤC MỤC LỤC DANH SÁCH CÁC HÌNH VẼ DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU 10 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT .13 MỞ ĐẦU 14 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ THIẾT KẾ WEBSITE 15 1.1 Tìm hiểu ngơn ngữ lập trình 15 1.1.1 Ngôn ngữ HTML 15 1.1.2 Ngôn ngữ CSS 16 1.1.3 Ngơn ngữ lập trình PHP .16 1.1.4 Lập trình CodeIgniter Framework 17 1.1.5 Mơ hình MVC 18 1.2 Một số thư viện hỗ trợ 18 1.2.1 Thư viện Javascript 18 1.2.2 Thư viện Ajax 19 1.2.3 Thư viện BOOTSTRAP .19 1.2.4 Thư viện JQUERY .20 1.3 Cơ sở liệu MySQL .21 1.3.1 Khái niệm sở liệu MySQL 21 1.3.2 Các thành phần MySQL 22 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG WEBSITE 23 2.1 Khảo sát đặc tả yêu cầu 23 2.1.1 Phần quản lý admin 23 2.1.2 Giao diện người dùng 23 Nguyễn Văn Dược Lớp tin học Trắc địa K57 Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Tin học Trắc địa 2.2 Các yêu cầu phi chức 24 2.3 Phân tích thiết kế hệ thống 24 2.3.1 Các chức hệ thống 24 2.3.2 Các tác nhân hệ thống 25 2.4 Biểu đồ use case .30 2.4.1 Biểu đồ Use – case tổng quát .30 2.4.2 Use case đăng nhập 31 2.4.3 Use case quản lý danh mục sản phẩm 32 2.4.4 Use case quản lý sản phẩm 33 2.4.5 Use case quản lý thành viên 34 2.4.6 Use case quản lý ban quản trị .35 2.4.7 Use case quản lý nhà cung cấp .37 2.4.8 Use case quản lý tin tức .38 2.4.9 Use case quản lý Slide 39 2.4.10 Use case quản lý thông tin liên hệ giới thiệu 41 2.4.11 Use case quản lý đơn đặt hàng 42 2.4.12 Use case chức khách hàng 43 2.4.13 Use case quản lý kho 45 2.4.14 Use case quản lý ảnh viết .46 2.4.15 Use case quản lý danh mục tin tức .47 2.5 Biểu đồ .48 2.5.1 Biểu đồ chức đăng nhập 48 2.5.2 Biểu đồ quản lý danh mục sản phẩm 48 2.5.3 Biểu đồ quản lý sản phẩm 49 2.5.4 Biểu đồ quản lý thành viên .49 2.5.5 Biểu đồ quản lý ban quản trị 50 2.5.6 Biểu đồ quản lý nhà cung cấp 50 2.5.7 Biểu đồ quản lý tin tức .51 Nguyễn Văn Dược Lớp tin học Trắc địa K57 Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Tin học Trắc địa 2.5.8 Biểu đồ quản lý Slide .51 2.5.9 Biểu đồ quản lý thông tin liên hệ giới thiệu 52 2.5.10 Biểu đồ quản lý đơn đặt hàng 52 2.5.11 Biểu đồ quản lý khách hàng 53 2.5.12 Biểu đồ quản lý kho .53 2.5.13 Biểu đồ quản lý ảnh viết 54 2.5.14 Biểu đồ quản lý tin tức 54 2.6 Biểu đồ lớp .55 2.6.1 Danh sách đối tượng 55 2.6.2 Mơ hình hóa lớp đối tượng 56 2.7 Thiết kế sở liệu .57 2.7.1 Danh sách bảng 57 2.7.2 Bảng Admin 57 2.7.3 Bảng Catalog 58 2.7.4 Bảng Contact 58 2.7.5 Bảng Info .59 2.7.6 Bảng Image 59 2.7.7 Bảng Newcategory .59 2.7.8 Bảng News 60 2.7.9 Bảng Order 60 2.7.10 Bảng product 61 2.7.11 Bảng Slide 61 2.7.12 Bảng Supplier 62 2.7.13 Bảng Transaction .62 2.7.14 Bảng User 63 2.8 Mơ hình sở liệu 64 CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ XÂY DỰNG WEBSITE 65 Nguyễn Văn Dược Lớp tin học Trắc địa K57 Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Tin học Trắc địa 3.1 Giao diện hiển thị 65 3.1.1 Giao diện trang chủ hiển thị 65 3.1.2 Giao diện giới thiệu 66 3.1.3 Giao diện sản phẩm 67 3.1.4 Giao diện tin tức 68 3.1.5 Giao diện liên hệ 69 3.1.6 Giao diện giỏ hàng .70 3.1.7 Giao diện toán 70 3.1.8 Giao diện hóa đơn 71 3.1.9 Giao diện đăng ký 71 3.1.10 Giao diện đăng nhập 72 3.1.11 Giao diện quản lý thông tin tài khoản 72 3.1.12 Giao diện thay đổi mật 73 3.1.13 Giao diện lấy lại mật 73 3.1.14 Giao diện trang chi tiết sản phẩm .74 3.1.15 Giao diện chi tiết tin tức .75 3.1.16 Giao diện trang đơn hàng 76 3.1.17 Giao diện trang chi tiết đơn hàng .76 3.2 Giao diện quản trị 77 3.2.1 Giao diện bảng điểu khiển 77 3.2.2 Giao diện giao dịch 77 3.2.3 Giao diện chi tiết giao dịch 78 3.2.4 Giao diện danh sách đơn hàng .78 3.2.5 Giao diện quản lý kho hàng 79 3.2.6 Giao diện quản lý sản phẩm 79 3.2.7 Giao diện trang thêm sản phẩm 80 3.2.8 Giao diện trang chỉnh sửa sản phẩm 80 3.2.9 Giao diện trang quản lý danh mục 81 3.2.10 Giao diện trang thêm danh mục 81 Nguyễn Văn Dược Lớp tin học Trắc địa K57 Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Tin học Trắc địa 3.2.11 Giao diện trang chỉnh sửa danh mục 82 3.2.12 Giao diện trang quản lý nhà cung cấp 82 3.2.13 Giao diện trang thêm nhà cung cấp 83 3.2.14 Giao diện chỉnh sửa nhà cung cấp 83 3.2.15 Giao diện trang quản lý quản trị viên 84 3.2.16 Giao diện trang thêm quản trị viên .84 3.2.17 Giao diện trang chỉnh sửa quản trị viên 85 3.2.18 Giao diện trang quản lý thành viên 85 3.2.19 Giao diện trang quản lý liên hệ 86 3.2.20 Giao diện trang trả lời liên hệ .86 3.2.21 Giao diện trang quản lý slide 87 3.2.22 Giao diên trang thêm slide 87 3.2.23 Giao diện trang chỉnh sửa slide 88 3.2.24 Giao diện trang quản lý tin tức 88 3.2.25 Giao diện trang thêm tin tức .89 3.2.26 Giao diện trang chỉnh sửa tin tức .89 3.2.27 Giao diện trang quản lý danh mục tin tức 90 3.2.28 Giao diện tran thêm danh mục tin tức 90 3.2.29 Chỉnh sửa danh mục tin tức 91 3.2.30 Giao diện trang quản lý ảnh viết 91 3.2.31 Giao diện trang thêm ảnh viết 92 3.2.32 Giao diện trang quản lý thông tin giới thiệu 92 3.2.33 Giao điện thông tin chi tiết admin 93 3.2.34 Giao diện trang thay đổi mật quản trị viên 93 KẾT LUẬN 94 TÀI LIỆU THAM KHẢO 95 PHỤ LỤC 96 Nguyễn Văn Dược Lớp tin học Trắc địa K57 Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Tin học Trắc địa Nguyễn Văn Dược Lớp tin học Trắc địa K57 Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Tin học Trắc địa DANH SÁCH CÁC HÌNH VẼ Hình 2.1 - Biểu đồ Use case tổng quát 30 Hình 2.2 - Biểu đồ Use case đăng nhập 31 Hình 2.3 - Biểu đồ Use case quản lý danh mục sản phẩm .32 Hình 2.4 - Biểu đồ Use case quản lý sản phẩm .33 Hình 2.5 - Biểu đồ Use case quản lý thành viên 35 Hình 2.6 - Biểu đồ Use case quản lý ban quản trị 36 Hình 2.7 - Biểu đồ Use case quản lý nhà cung cấp .37 Hình 2.8 - Biểu đồ Use case quản lý tin tức 38 Hình 2.9 - Biểu đồ Use case quản lý Slide 40 Hình 2.10 - Biểu đồ Use case quản lý thông tin liên hệ giới thiệu 41 Hình 2.11 - Biểu đồ Use case quản lý đơn đặt hàng 42 Hình 2.12 - Biểu đồ Use case chức khách hàng 44 Hình 2.13 - Biểu đồ Use case chức quản lý kho 45 Hình 2.14 - Biểu đồ Use case chức quản lý viết .46 Hình 2.15 - Biểu đồ Use case chức quản lý danh mục tin tức 47 Hình 2.16 - Biểu đồ chức đăng nhập 48 Hình 2.17 - Biểu đồ quản lý danh mục sản phẩm 48 Hình 2.18 - Biểu đồ quản lý sản phẩm 49 Hình 2.19 - Biểu đồ quản lý thành viên 49 Hình 2.20 - Biểu đồ quản lý ban quản trị 50 Hình 2.21 - Biểu đồ quản lý nhà cung cấp 50 Hình 2.22 - Biểu đồ quản lý tin tức 51 Nguyễn Văn Dược Lớp tin học Trắc địa K57 Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Tin học Trắc địa Hình 2.23 - Biểu đồ quản lý Slide .51 Hình 2.24 - Biểu đồ quản lý thông tin liên hệ giới thiệu 52 Hình 2.25 - Biểu đồ quản lý đơn đặt hàng 52 Hình 2.26 - Biểu đồ quản lý khách hàng 53 Hình 2.27 - Biểu đồ quản lý kho .53 Hình 2.28 - Biểu đồ quản lý ảnh viết 54 Hình 2.29 - Biểu đồ quản lý tin tức 54 Hình 2.30 - Biểu đồ lớp Website 56 Hình 2.31: Mơ hình sở liệu 64 Hình 3.1 - Giao diện trang chủ hiển thị 65 Hình 3.2 - Giao diện giới thiệu .66 Hình 3.3 - Giao diện sản phẩm 67 Hình 3.4 - Giao diện tin tức 68 Hình 3.5 - Giao diện liên hệ 69 Hình 3.6 - Giao diện giỏ hàng .70 Hình 3.7 - Giao diện toán 70 Hình 3.8 - Giao diện hóa đơn 71 Hình 3.9 - Giao diện đăng ký 71 Hình 3.10 - Giao diện đăng nhập 72 Hình 3.11 - Giao diện quản lý thơng tin tài khoản 72 Hình3.12 - Giao diện thay đổi mật 73 Hình 3.13 - Giao diện thay đổi mật 73 Hình 3.14 - Giao diện chi tiết sản phẩm 74 Nguyễn Văn Dược Lớp tin học Trắc địa K57 Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Tin học Trắc địa Hình 3.15 - Giao diện chi tiết tin tức .75 Hình 3.16 - Giao diện trang đơn hàng 76 Hình 3.17 - Giao diện trang chi tiết đơn hàng .76 Hình 3.18 - Giao diện bảng điểu khiển 77 Hình 3.19 - Giao diện giao dịch 77 Hình 3.20 - Giao diện giao dịch 78 Hình 3.21 - Giao diện danh sách đơn hàng 78 Hình 3.22 - Giao diện quản lý kho hàng .79 Hình 3.23 - Giao diện quản lý sản phẩm .79 Hình 3.24 - Giao diện trang thêm sản phẩm 80 Hình 3.25 - Giao diện trang chỉnh sửa sản phẩm 80 Hình 3.26 - Giao diện trang quản lý danh mục .81 Hình 3.27 - Giao diện trang thêm danh mục 81 Hình 3.28 - Giao diện trang chỉnh sửa danh mục 82 Hình 3.29 - Giao diện trang quản lý nhà cung cấp 82 Hình 3.30 - Giao diện trang thêm nhà cung cấp 83 Hình 3.31 - Giao diện trang chỉnh sửa nhà cung cấp .83 Hình 3.32 - Giao diện trang quản lý quản trị viên 84 Hình 3.33 - Giao diện trang thêm quản trị viên .84 Hình 3.34 - Giao diện trang chỉnh sửa quản trị viên .85 Hình 3.35 - Giao diện trang quản lý thành viên 85 Hình 3.36 - Giao diện trang quản lý liên hệ 86 Hình 3.37 - Giao diện trang trả lời liên hệ 86 Nguyễn Văn Dược Lớp tin học Trắc địa K57 Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Tin học Trắc địa Hình 3.38 - Giao diện trang quản lý slide .87 Hình 3.39 - Giao diện trang thêm slide 87 Hình 3.40 - Giao diện trang chỉnh sửa slide 88 Hình 3.41 - Giao diện trang quản lý tin tức 88 Hình 3.42 - Giao diện trang thêm tin tức 89 Hình 3.43 - Giao diện trang quản lý tin tức 89 Hình 3.44 - Giao diện trang quản lý danh mục tin tức 90 Hình 3.45 - Giao diện trang thêm danh mục tin tức .90 Hình 3.46 - Giao diện trang chỉnh sửa danh mục tin tức .91 Hình 3.47 - Giao diện trang quản lý ảnh viết 91 Hình 3.48 - Giao diện trang thêm ảnh viết 92 Hình 3.49 - Giao diện trang quản lý thơng tin gới thiệu 92 Hình 3.50 - Giao diện thông tin chi tiết admin 92 Hình 3.49 - Giao diện trang thay đổi mật quản trị viên 92 Nguyễn Văn Dược 10 Lớp tin học Trắc địa K57 Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Tin học Trắc địa 3.2.15 Giao diện trang quản lý quản trị viên Hình 3.32 - Giao diện trang quản lý quản trị viên 3.2.16 Giao diện trang thêm quản trị viên Hình 3.33 - Giao diện trang thêm quản trị viên Nguyễn Văn Dược 84 Lớp tin học Trắc địa K57 Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Tin học Trắc địa 3.2.17 Giao diện trang chỉnh sửa quản trị viên Hình 3.34 - Giao diện trang chỉnh sửa quản trị viên 3.2.18 Giao diện trang quản lý thành viên Hình 3.35 - Giao diện trang quản lý thành viên Nguyễn Văn Dược 85 Lớp tin học Trắc địa K57 Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Tin học Trắc địa 3.2.19 Giao diện trang quản lý liên hệ Hình 3.36 - Giao diện trang quản lý liên hệ 3.2.20 Giao diện trang trả lời liên hệ Hình 3.37 - Giao diện trang trả lời liên hệ Nguyễn Văn Dược 86 Lớp tin học Trắc địa K57 Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Tin học Trắc địa 3.2.21 Giao diện trang quản lý slide Hình 3.38 - Giao diện trang quản lý slide 3.2.22 Giao diên trang thêm slide Hình 3.39 - Giao diện trang thêm slide Nguyễn Văn Dược 87 Lớp tin học Trắc địa K57 Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Tin học Trắc địa 3.2.23 Giao diện trang chỉnh sửa slide Hình 3.40 - Giao diện trang chỉnh sửa slide 3.2.24 Giao diện trang quản lý tin tức Hình 3.41 - Giao diện trang quản lý tin tức Nguyễn Văn Dược 88 Lớp tin học Trắc địa K57 Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Tin học Trắc địa 3.2.25 Giao diện trang thêm tin tức Hình 3.42 - Giao diện trang thêm tin tức 3.2.26 Giao diện trang chỉnh sửa tin tức Hình 3.43 - Giao diện trang quản lý tin tức Nguyễn Văn Dược 89 Lớp tin học Trắc địa K57 Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Tin học Trắc địa 3.2.27 Giao diện trang quản lý danh mục tin tức Hình 3.44 - Giao diện trang quản lý danh mục tin tức 3.2.28 Giao diện tran thêm danh mục tin tức Hình 3.45 - Giao diện trang thêm danh mục tin tức 3.2.29 Chỉnh sửa danh mục tin tức Nguyễn Văn Dược 90 Lớp tin học Trắc địa K57 Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Tin học Trắc địa Hình 3.46 - Giao diện trang chỉnh sửa danh mục tin tức 3.2.30 Giao diện trang quản lý ảnh viết Hình 3.47 - Giao diện trang quản lý ảnh viết 3.2.31 Giao diện trang thêm ảnh viết Nguyễn Văn Dược 91 Lớp tin học Trắc địa K57 Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Tin học Trắc địa Hình 3.48 - Giao diện trang thêm ảnh viết 3.2.32 Giao diện trang quản lý thông tin giới thiệu Hình 3.49 - Giao diện trang quản lý thơng tin gới thiệu 3.2.33 Giao điện thông tin chi tiết admin Nguyễn Văn Dược 92 Lớp tin học Trắc địa K57 Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Tin học Trắc địa Hình 3.50 - Giao diện trang thơng tin chi tiết quản trị viên 3.2.34 Giao diện trang thay đổi mật quản trị viên Hình 3.51 - Giao diện trang thay đổi mật quản trị viên Nguyễn Văn Dược 93 Lớp tin học Trắc địa K57 Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Tin học Trắc địa KẾT LUẬN Kết đạt đề tài Sau thời gian tập trung triển khai đề tài, em hoàn thành Xây dựng website bán hàng điện tử Công ty cổ phần thương mại Thành Công với giao diện đẹp, thao tác sử dụng dễ dàng, thân thiện với người dùng Sau hoàn thành xong được Website bán hàng điện tử Online, em có thêm kỹ tảng để xây dựng website ngôn ngữ PHP MySQL, áp dụng kiến thức HTML, CSS Javascript học vào việc phát triển ứng dụng web Bên cạnh đó, em mở rộng thêm kiến thức chuyên ngành nhờ việc tìm hiểu số kiến thức lập trình để áp dụng vào việc phát triển ứng dụng Nhờ vậy, kỹ tự học vận dụng kỹ em nâng cao Khi thực hoàn thành đồ án, em biết thêm nhiều kinh nghiệm quý giá xây dựng website nói riêng phát triển phần mềm Những kỹ tảng để giúp em nâng cao trình độ thân, kinh nghiệm thực tế để làm việc ngồi doanh nghiệp sau Hạn chế đề tài Bên cạnh kết khả quan đạt được, em nhận thấy tồn số hạn chế: Tốc độ xử lý chưa cao , số lỗi phát sinh vận hành hệ thống Hướng phát triển đề tài Sau hoàn thành đề tài xây dựng Xây dựng website bán hàng điện tử Công ty cổ phần thương mại Thành Công em tiếp tục nghiên cứu phát triển website nhằm tăng tính tối ưu hóa tốc độ xử lý để đem lại hiệu cao Nguyễn Văn Dược 94 Lớp tin học Trắc địa K57 Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Tin học Trắc địa TÀI LIỆU THAM KHẢO Các tài liệu tiếng việt [1] Giáo trình Phân tích thiết kế hướng đối tượng băng UML, Nhà xuất giáo dục, 2001 Tác giả : Đăng Văn Đức [2] Sử dụng PHP&MySQL thiết kế web động, Nhà xuất Minh Khai, 2008 Tác giả : Nguyễn Trường Sinh [3] Nguyễn Mạnh Sơn, Phân tích thiết kế hệ thống thơng tin, Học viện Cơng nghệ Bưu Viễn thơng, 2007 Tác giả: Trần Đình Quế Tài liệu tiếng anh [4] https://www.w3schools.com/ [5] https://codeigniter.com/docs nhiều tài liệu liên quan khác em xin phép không liệt kê Nguyễn Văn Dược 95 Lớp tin học Trắc địa K57 Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Tin học Trắc địa PHỤ LỤC  Giải thích ý nghĩa hình vẽ STT Ảnh Ý nghĩa Người thao tác ; Form giao diện Trung tâm sử lý ( Lớp điều khiển ) Kho liệu  Một số hàm ứng dụng - Hàm upload file function upload_file($upload_path='', $file_name="") { // lấy thơng tin cấu hình upload $config = $this->config($upload_path); $file = $_FILES['image_list']; $count = count($file['name']);//lấy tổng số file upload $image_list = array(); // lưu file ảnh upload thành công for ($i = 0; $i CI->load->library('upload', $config); //thực upload file if ($this->CI->upload->do_upload()) { //nếu upload thành cơng lưu toàn liệu $data = $this->CI->upload->data(); //in cấu trúc liệu file $image_list[] = $data['file_name']; } } return $image_list; } - Hàm cắt đoạn văn function the_excerpt($text) { if(strlen($text)> 300) { $cutstring = substr($text,0,300); $word = substr($text,0,strrpos($cutstring,' ')); return $word ; } else { return $text; } } - Hàm chuyển định dạng có dấu thành không dấu function safe_title($str = '') { $str = html_entity_decode($str, ENT_QUOTES, "UTF-8"); $filter_in = array('#(a|à|á|ạ|ả|ã|â|ầ|ấ|ậ|ẩ|ẫ|ă|ằ|ắ|ặ|ẳ|ẵ)#', '#(A|À|Á|Ạ|Ả|Ã|Â| Ầ|Ấ|Ậ|Ẩ|Ẫ|Ă|Ằ|Ắ|Ặ|Ẳ|Ẵ)#', '#(e|è|é|ẹ|ẻ|ẽ|ê|ề|ế|ệ|ể|ễ)#', '#(E|È|É|Ẹ|Ẻ|Ẽ|Ê|Ề|Ế|Ệ| Ể|Ễ)#', '#(i|ì|í|ị|ỉ)#', '#(I|ĩ|Ì|Í|Ị|Ỉ|Ĩ)#', '#(o|ò|ó|ọ|ỏ|õ|ơ|ồ|ố|ộ|ổ|ỗ|ơ|ờ|ớ|ợ|ở|ỡ)#', '#(O| Ị|Ĩ|Ọ|Ỏ|Õ|Ơ|Ồ|Ố|Ộ|Ổ|Ỗ|Ơ|Ờ|Ớ|Ợ|Ở|Ỡ)#', '#(u|ù|ú|ụ|ủ|ũ|ư|ừ|ứ|ự|ử|ữ)#', '#(U|Ù| Nguyễn Văn Dược 97 Lớp tin học Trắc địa K57 Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Tin học Trắc địa Ú|Ụ|Ủ|Ũ|Ư|Ừ|Ứ|Ự|Ử|Ữ)#', '#(y|ỳ|ý|ỵ|ỷ|ỹ)#', '#(Y|Ỳ|Ý|Ỵ|Ỷ|Ỹ)#', '#(d|đ)#', '#(D| Đ)#'); $filter_out = array('a', 'A', 'e', 'E', 'i', 'I', 'o', 'O', 'u', 'U', 'y', 'Y', 'd', 'D'); $text = preg_replace($filter_in, $filter_out, $str); $text = preg_replace('/[^a-zA-Z0-9]/', ' ', $text); $text = trim(preg_replace('/ /', '-', trim(strtolower($text)))); $text = preg_replace('/ /', '-', $text); $text = preg_replace('/ /', '-', $text); return preg_replace('/ /', '-', $text); } - Ứng dụng ajax vào xử lý giao dịch $('.status').click(function(){ status = $(this).attr("status"); id = $(this).attr("id"); $result = $("#mabomon"); $.ajax({ url:link+'/transaction/update_status', type:'post', async:true, dataType:'text', data:{'status':status , 'id':id}, success:function(data) { } }); }); Nguyễn Văn Dược 98 Lớp tin học Trắc địa K57 ... Thành Công công ty kinh doanh mặt hàng điện tử cần website để giới thiệu sản phẩm, thực bán hàng trực tuyến Mục tiêu - Xây dựng chức website bán hàng thương mại Website có khả tự tương thích, hiển... chung Tên đề tài : Xây dựng website bán hàng điện tử Công ty cổ phần thương mại Thành Công Sinh viên thực : Nguyễn Văn Dược Lớp : Tin Học Trắc Địa – K57 Hệ đào tạo : Chính quy Điện thoại : 01659020898... triển công nghệ thiết kế web Codeigniter - Với quy mô trang web vừa nhỏ, cộng thêm thời gian không cho phép nên đề tài Xây dựng website bán hàng điện tử Công ty cổ phần thương mại Thành Công
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng website bán hàng điện tử và công nghệ điện thoại, Xây dựng website bán hàng điện tử và công nghệ điện thoại, CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ THIẾT KẾ WEBSITE, 1 Tìm hiểu về các ngôn ngữ lập trình, 2 Một số thư viện hỗ trợ, CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG WEBSITE, 3 Phân tích thiết kế hệ thống, 4 Biểu đồ use case, 5 Biểu đồ tuần tự, 7 Thiết kế cơ sở dữ liệu, 8 Mô hình cơ sở dữ liệu, CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG WEBSITE, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay