Kiểm tra chương I Sự điện li

1 757 30
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/08/2013, 01:27

Đề kiểm tra chơng I. Sự điện li Phần I: Trắc nghiệm (4 điểm) Câu 1: Các dd sau có nồng độ mol/l, dd nào dẫn điện tốt nhất ? A. NH 4 NO 3 B. Al 2 (SO 4 ) 3 C. H 2 SO 4 D. Ca(OH) 2 Câu 2: Cho các chất: Ca(HCO 3 ) 2 , NH 4 Cl, (NH 4 ) 2 CO 3 , ZnSO 4 , Al(OH) 3 , Zn(OH) 2 Số chất trong dãy có tính chất lỡng tính là: A. 3 B. 5 C. 2 D. 4 Câu 3: Theo Brons-tet thì các ion: NH 4 + (1), Zn 2+ (2), HCO 3 - (3), PO 4 3- (4), NA + (5), HSO 4 - (6). A. (1), (2), (6) là axit B. (3), (4), (5) là bazơ C. (2), (5) là trung tính D. (3), (6) là lỡng tính Câu 4: Độ điện li của dd HCOOH 0,2M là 3,2%. Hằng số phân li của axit đó là: A. 3.10 -4 B. 2.10 -5 C. 2,5.10 -4 D. 2.10 -4 Câu 5: Dung dịch Y chứa 0,2 mol Na + , 0,1 mol Mg 2+ , 0,05 mol Ca 2+ , 0,15 mol HCO 3 - và x mol Cl - . Vậy x có giá trị là: A. 0,15 B. 0,2 C. 0,3 D. 0,35 Câu 6: Khi trộn lẫn các dd sau, trờng hợp nào phản ứng không xảy ra ? 1. Na 2 S + HCl 2. K 2 CO 3 + H 2 SO 4 loãng 3. Ca(OH) 2 + H 3 PO 4 4. BaCl 2 + KOH 5. NaHCO 3 + Ca(OH) 2 6. Al 2 (SO 4 ) 3 + MgCl 2 A. 1 và 2 B. 3 và 4 C. 5 và 6 D. 4 và 6 Câu 7: Nhận định nào sau đây sai về các dung dịch ? A. (NH 4 ) 2 SO 4 và FeSO 4 có pH<7 B. NaClO và K 2 CO 3 có pH>7 C. AgNO 3 và K 3 PO 4 có pH=7 D. NaClO 4 và CH 3 COONa có pH<7 Câu 8: Thể tích dd X (gồm NaOH 0,02M và Ba(OH) 2 0,01) cần thêm vào 1 lít dd HCl có pH=3 để thu đợc dd Y có pH=4 là: A. 11,2 lít B. 22,4 lít C. 33,6 lít D. 44,8 lít Câu 9: Cho các dd: CuCl 2 , NaCl, NH 4 NO 3 , NaOH, CH 3 COONa. Chỉ dùng quỳ tím có thể phân biệt đợc bao nhiêu dung dịch ? A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 Câu 10: Hòa tan hoàn toàn 12,8g hỗn hợp 3 kim loại bằng dd H 2 SO 4 loãng , d thu đợc 8,96 lít H 2 (đktc) và dd X. Cô cạn X thu đợc hỗn hợp muối sunfat có khối lợng là: A. 51,2g B. 46,1g C. 41,6g D. 36,8g Phần II: Tự luận (6 điểm) Câu 11: (1 điểm) Dự đoán hiện tợng khi nhỏ từ từ cho đến d dd NaOH vào dd AlCl 3 . Viết PT phân tử và PT ion rút gọn để giải thích. Câu 12:(1,5 điểm) Cho biết các phân tử và ion sau là axit, bazơ hay lỡng tính theo thuyết Bronstet ? HCOO - , CH 3 NH 2 , Cu(OH) 2 , Ba(HCO 3 ) 2 Câu 13: (2,5 điểm) Trộn 250 ml dd hỗn hợp gồm HCl 0,01 mol/l và H 2 SO 4 0,02 mol/l với 250 dd Ba(OH) 2 0,03 mol/l đợc dung dịch X. a, Tính khối lợng kết tủa tạo ra b. Tính pH của dung dịch X c. Cô cạn dung dịch X thì thu đợc bao nhiêu gam muối Câu 14: (1 điểm) Tính nồng độ mol của các ion H + , OH - trong dung dịch NaNO 2 0,2M. Biết rằng số phân li bazơ của NO 2 - là K b = 2,510 -11 - pH của dung dịch trên thay đổi nh thế nào nếu thêm 1 lợng HCl vào dd trên. . Đề kiểm tra chơng I. Sự i n li Phần I: Trắc nghiệm (4 i m) Câu 1: Các dd sau có nồng độ mol/l, dd nào dẫn i n tốt nhất ? A. NH 4. đợc hỗn hợp mu i sunfat có kh i lợng là: A. 51,2g B. 46,1g C. 41,6g D. 36,8g Phần II: Tự luận (6 i m) Câu 11: (1 i m) Dự đoán hiện tợng khi nhỏ từ từ cho
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiểm tra chương I Sự điện li, Kiểm tra chương I Sự điện li, Kiểm tra chương I Sự điện li

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay