bài 5. Ấp dụng và sửa đổi các mẫu thiết kế

17 318 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/08/2013, 01:27

1 Sau khi hoàn thành bài học này, bạn sẽ có thể: • Hiểu và sử dụng các khuôn mẫu thiết kế. • Hiểu các tờ chiếu PowerPoint chủ (các tờ chiếu cái). • Thay đổi hiển thị sử dụng tờ chiếu chủ. • Chỉnh sửa chỗ giữ tờ chiếu chủ. • Định dạng văn bản tờ chiếu chủ. • Định dạng chấm đầu dòng. (tiếp theo) 2 Sau khi hoàn thành bài học này, bạn sẽ có thể: • Điều chỉnh thụt lề văn bản chủ. • Tái áp dụng bố cục bản chiếu. • Giấu các đối tượng bản chủ. • Lưu một bản trình bày thành khuôn mẫu. 3 Hiểu và Sử dụng các Mẫu Thiết kế Để áp dụng một mẫu: 1. Trên thanh công cụ Formatting, bấm Slide Design. 2. Trong ngăn tác vụ Slide Design, nhấp Design Templates và sau đó nhấp Browse. 3. Điều hướng tới thư mục chứa khuôn mẫu bạn muốn áp dụng. 4. Trong danh sách các tên tập tin và thư mục, nhấp đúp một khuôn mẫu. 5. Nhấn Apply. 4 Tìm hiểu Tờ chiếu Chủ PowerPoint Để xem Tiêu đề Chủ và Tờ chiếu Chủ: 1. Trên trình đơn View, chỉ vào Master rồi nhấp Slide Master. 2. Bấm hình ảnh thu nhỏ của Tiêu đề Chủ (Title Master) hoặc Tờ chiếu Chủ (Slide Master). 5 Tìm hiểu Tờ chiếu Chủ PowerPoint Để chèn một bản chiếu hoặc tiêu đề chủ khác: 1. Trên thanh công cụ Slide Master View, bấm nút Insert New Slide Master. 2. Trên thanh công cụ Slide Master View, bấm nút Insert New Title Master. 6 Thay đổi Hiển thị Sử dụng Tờ chiếu Chủ Để bỏ chân trang khỏi tờ chiếu tiêu đề: 1. Trên trình đơn View, nhấp Header and Footer. 2. Chọn hộp kiểm Don’t show on title slide. 3. Nhấp Apply to All. 7 Chỉnh sửa Chỗ giữ Tờ chiếu Chủ Để di chuyển chỗ giữ tờ chiếu chủ: 1. Trên trình đơn View, chỉ vào Master rồi nhấp Slide Master. 2. Chọn các chỗ giữ với hộp chọn chấm chấm bạn muốn di chuyển. 3. Kéo các chỗ giữ chỗ tới vị trí bạn muốn. 4. Nhấp vào vùng trống của tờ chiếu để bỏ chọn chỗ giữ chỗ. 8 Định dạng Văn bản Chủ Để định dạng các thuộc tính văn bản chủ: 1. Trên trình đơn View, chỉ vào Master rồi nhấp Slide Master. 2. Chọn chỗ giữ văn bản chủ bạn muốn định dạng. 3. Trên thanh công cụ Formatting, nhấn nút định dạng (như là Bold, Italic, Underline, Shadow hoặc Font Color). 4. Bấm vào vùng trống bên ngoài chỗ chứa văn bản chủ để bỏ chọn nó. 9 Định dạng Chấm đầu dòng Để định dạng chấm đầu dòng chủ: 1. Trên trình đơn View, chỉ vào Master rồi nhấp Slide Master. 2. Nhấp dòng văn bản có chấm đầu dòng trong chỗ chứa văn bản chủ bạn muốn định dạng. 3. Trên trình đơn Format, nhấn Bullets and Numbering. 4. Bấm Customize. (tiếp theo) 10 Định dạng Chấm đầu dòng Để định dạng chấm đầu dòng chủ: (tiếp theo) 5. Nhấp mũi tên xuống Font và nhấp một phông chữ. 6. Bấm một chấm đầu dòng và sau đó bấm OK. 7. Nhấp mũi tên xuống Color và sau đó nhấp một màu. 8. Nhấp mũi tên xuống Size và sau đó nhấp một kích thước. 9. Nhấp OK. . 1 Sau khi hoàn thành bài học này, bạn sẽ có thể: • Hiểu và sử dụng các khuôn mẫu thiết. chiếu chủ. • Định dạng chấm đầu dòng. (tiếp theo) 2 Sau khi hoàn thành bài học này, bạn sẽ có thể: • Điều chỉnh thụt lề văn bản chủ. • Tái
- Xem thêm -

Xem thêm: bài 5. Ấp dụng và sửa đổi các mẫu thiết kế, bài 5. Ấp dụng và sửa đổi các mẫu thiết kế, bài 5. Ấp dụng và sửa đổi các mẫu thiết kế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay