hồ sơ công tác giáo viên chủ nhiệm

15 74 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/06/2018, 16:51

CỤC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA VIỆT NAM TRƯỜNG CAO ĐẲNG GTVT ĐƯỜNG THỦY II HỒ CHỦ NHIỆM NĂM HỌC 20 -20 GVCN: LỚP: KHOA: DANH MỤC HỒ GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM STT Loại giấy tờ, biểu mẫu Quyết định cử GVCN Danh sách trích ngang HSSV Danh sách trích ngang ban cán lớp, BCH Chi đoàn Nội dung sinh hoạt hàng tháng Bảng tổng hợp danh sách HSSV nghỉ học vi phạm quy định trường Bảng tổng hợp HSSV cá biệt Bảng tổng hợp kết làm việc với gia đình HSSV cá biệt Bảng theo dõi HSSV ngoại trú Biên sinh hoạt lớp bất thường 10 Biên sinh hoạt lớp hàng tháng 11 Bảng tổng hợp kết rèn luyện hàng tháng 12 Biên họp lớp kết học kỳ Ghi QUY ĐỊNH VỀ TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM Công tác GVCN trường Cao đẳng GTVT đường thủy II quy định điều “Quy định công tác giảng dạy, công tác GVCN Quy định quản lý công tác giảng dạy, công tác GVCN”, nội dung cụ thể sau: Điều Chủ nhiệm lớp GVCN Hiệu trưởng Nhà trường ký định giao nhiệm vụ GVCN có trách nhiệm tổ chức giáo dục, cố vấn học tập, rèn luyện; quản lý hoạt động lớp từ tiếp nhận lớp đến lớp tốt nghiệp đến có định thay đổi GVCN trường: - Cố vấn, hướng dẫn hoạt động học tập; giúp HSSV nắm mục tiêu, nội dung, chương trình đào tạo nghề, hội việc làm - Tổ chức lớp hoạt động tự quản; tổ chức hoạt động giáo dục, rèn luyện cho lớp; tổ chức quản lý, theo dõi tình hình học tập, thực nội quy quy chế Nhà trường HSSV lớp - Tổ chức chủ trì sinh hoạt lớp theo quy định - Tiếp phụ huynh HSSV có yêu cầu phối hợp giáo dục - Thực chế độ báo cáo GVCN theo quy định Quyền hạn GVCN - Là thành viên hội đồng xét khen thưởng, kỷ luật; hội đồng xét vấn đề liên quan đến HSSV lớp phụ trách - Thơng qua Phòng Cơng tác HSSV mời phụ huynh HSSV đến trường để phối hợp giáo dục - Giải cho HSSV lớp nghỉ học ngày có lý đáng - Gặp lãnh đạo Khoa chun mơn, Phòng chức để phối hợp thực nhiệm vụ; gặp Ban Giám hiệu Nhà trường để phản ánh tình hình giảng dạy giáo viên mơn, tình hình học tập, rèn luyện HSSV bảo vệ quyền lợi đáng HSSV lớp phụ trách KHOA:………………………… LỚP:…………………………… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP.Hồ Chí Minh, ngày tháng .năm 201 DANH SÁCH TRÍCH NGANG HỌC SINH – SINH VIÊN STT Họ tên Ngày tháng năm sinh Giới tính Dân tộc Tơn giáo Địa tạm trú (khi học trường) Nội trú Số điện thoại Địa liên lạc với Gia đình 10 11 12 13 14 … GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM Số điệ thoại g đình KHOA:………………………… LỚP:…………………………… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP.Hồ Chí Minh, ngày tháng .năm 201 DANH SÁCH TRÍCH NGANG BAN CÁN SỰ LỚP – BCH CHI ĐOÀN Danh sách Ban cán lớp TT Chức danh Họ tên Danh sách Ban chấp hành chi đoàn TT Chức danh Họ tên Bí thư Chi đồn Phó Bí thư Chi đồn ĐTDĐ Email ĐTDĐ Email KHOA:………………………… LỚP:…………………………… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Tp Hồ Chí Minh, ngày tháng .năm 201 NỘI DUNG SINH HOẠT Về công tác Giáo viên chủ nhiệm tháng……và kế hoạch tháng……năm… Diễn biến sĩ số Tổng số học sinh Nam Nữ ………… ……… …… Dân tộc thiểu So với tháng trước Lý giảm số có giảm … … …… Thống kê việc chấp hành quy định giấc học tập học sinh, sinh viên trong tháng …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Biện pháp xử lý HSSV vi phạm kỷ luật, không chấp hành giấc học tập …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Đánh giá chung tình hình lớp chủ nhiệm tháng …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Kế hoạch tháng…… (Yêu cầu nêu rõ nội dung kế hoạch) …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM KHOA:………………………… LỚP:…………………………… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Tp Hồ Chí Minh, ngày tháng .năm 201 BẢNG TỔNG HỢP DANH SÁCH HSSV NGHỈ HỌC VÀ VI PHẠM QUY ĐỊNH CỦA TRƯỜNG Tháng: … Năm học: 20…-20… Lớp: STT Họ tên Số tiết vắng mặt Khơng có Có lý lý Vi phạm kỷ luật Đề xuất mức độ Nội dung vi phạm xử lý … … GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM KHOA:………………………… LỚP:…………………………… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Tp Hồ Chí Minh, ngày tháng .năm 201 DANH SÁCH HSSV CÁ BIỆT Năm học: 20…-20… Lớp: STT Họ tên Các vi phạm kỷ luật Ghi … … GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM KHOA:………………………… LỚP:…………………………… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Tp Hồ Chí Minh, ngày tháng .năm 201 BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ LÀM VIỆC VỚI GIA ĐÌNH HSSV CÁ BIỆT STT Họ tên Kết làm việc với gia đình Ghi GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM KHOA:………………………… LỚP:…………………………… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Tp Hồ Chí Minh, ngày tháng .năm 201 THEO DÕI SINH VIÊN NGOẠI TRÚ STT Họ tên Nơi ( Địa , ĐT chủ nhà trọ gia đình) Thơng tin thay đổi chỗ (Địa chỉ, ĐT) GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM CỤC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA VIỆT NAM TRƯỜNG CAO ĐẲNG GTVT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc ĐƯỜNG THỦY II BIÊN BẢN SINH HOẠT LỚP …………………………… ( V/v…………………………………………………………………………… ) Cuộc họp tiến hành lúc ……………… ngày ………… tháng ………… naêm 20…… Cuộc họp tiến hành lúc …………… ngày ………… tháng ………… năm 20…… I-ĐỊA ĐIỂM : ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………… II-THÀNH PHẦN : - Chủ tọa : Giáo viên chủ nhiệm ………………………………………………… - Thư ký : ………………………………………………………………………… - Sĩ số : ………… Có mặt : ………… Vắng mặt :……………………………… III-NỘI DUNG : 1/- Các ý kiến HSSV lớp : ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 2/-Ý kiến tổng hợp Giáo viên chủ nhiệm: ……………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Cuộc họp kết thúc lúc …………………… ngày Biên thơng qua trước tồn thể họp Tp HCM, ngày ……… tháng ……… năm 20…… KHOA GVCN CỤC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA VIỆT NAM THƯ KÝ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG CAO ĐẲNG GTVT Độc lập – Tự – Hạnh phúc ĐƯỜNG THỦY II BIÊN BẢN SINH HOẠT LỚP …………………………… ( V/v Xếp loại đạo đức tháng ……… năm học 20… - 20… ) Cuộc họp tiến hành lúc …………… ngày ………… tháng ………… năm 20…… I-ĐỊA ĐIỂM : ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………… II-THÀNH PHẦN : - Chủ tọa : Giáo viên chủ nhiệm ………………………………………………… - Thư ký : ………………………………………………………………………… - Sĩ số : ………… Có mặt : ………… Vắng mặt :……………………………… III-NỘI DUNG : 1/- Đánh giá chung tình hình học tập ý thức chấp hành kỷ luật , nội qui, qui định nhà trường lớp tháng : +Ưu điểm : ………………………………………………………………………………………… +Tồn Tại: ………………………………………………………………………………………… +Khuyết điểm: ………………………………………………………………………………………… +Hướng Phấn đấu tháng tới: ……………… ………………………………………………………………………… 2/-Đánh giá rèn luyện học sinh sinh viên tháng: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 3/-Ý kiến tổng hợp Giáo viên chủ nhiệm: …………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Cuộc họp kết thúc lúc …………………… ngày Biên thơng qua trước tồn thể họp …………………………………………………………… Tp Hồ Chí Minh, ngày ……… tháng ……… năm 20…… KHOA GVCN THƯ KÝ Chú ý: Biên phải gửi kèm bình xét đạo đức tháng Phòng Cơng tác học sinh sinh viên trước ngày 23 tháng bình xét TRƯỜNG CAO ĐẲNG GTVT ĐƯỜNG THỦY II PHỊNG CƠNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ RÈN LUYỆN THÁNG Tháng …… Học kỳ …… Năm học : 20… - 20…… Lớp:………………………… Khoa …………… S T T Điểm đạt mục II III I Họ tên Tối đa Đánh giá Tối đa Đánh giá Tối đa Đánh giá IV Tối đa 15 25 25 20 15 25 25 20 15 25 25 20 15 25 25 20 15 25 25 20 15 25 25 20 15 25 25 20 15 25 25 20 15 25 25 20 10 15 25 25 20 11 15 25 25 20 12 15 25 25 20 13 15 25 25 20 14 15 25 25 20 15 15 25 25 20 16 15 25 25 20 17 15 25 25 20 18 15 25 25 20 Tổng hợp: Đánh giá Tổng điểm đánh giá Điểm trừ (Nếu có) Tổng điểm lại Sĩ số Chú ý: Điểm trừ điểm HS-SV vi phạm kỷ luật Khoản 2, Điều Quy chế Công tác HS-SV - Tổng điểm mục tối đa 85 điểm, điểm học tập cộng sau có kết cuối học kỳ - Lớp nộp kèm biên sinh hoạt lớp Phòng Cơng tác HSSV trước ngày 23 tháng bình xét Khoa GVCN Phòng CTHS-SV Ghi TRƯỜNG CAO ĐẲNG GTVT ĐƯỜNG THỦY II PHỊNG CƠNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc BIÊN BẢN HỌP LỚP (Sơ kết học kỳ …… năm học 20…….-20 … ) Vào lúc………ngày…….tháng……năm 20……địa điểm 1/ Tổng số HSSV tham dự………, vắng…… ,có lý do………, khơng có lý Chủ trì họp: Thư ký họp: 2/ Nội dung họp kết + Tuyên bố lý + Lớp trưởng báo cáo kết học kỳ + Thông qua kết rèn luyện, học tập học kỳ…, năm học 20…- 20… + Ý kiến phát biểu giáo viên chủ nhiệm lớp + Ý kiến phát biểu đóng góp vào báo cáo kết học kỳ… + Kết luận giáo viên chủ nhiệm lớp 3./ Ý kiến phát biểu Giáo viên chủ nhiệm lớp (Cần phân tích rõ kết đạt nguyên nhân) 4./ Ý kiến phát biểu lớp vào kết học kỳ … 5/ Kết luận, ý kiến đề nghị: Thư ký Chủ trì ... 20… + Ý kiến phát biểu giáo viên chủ nhiệm lớp + Ý kiến phát biểu đóng góp vào báo cáo sơ kết học kỳ… + Kết luận giáo viên chủ nhiệm lớp 3./ Ý kiến phát biểu Giáo viên chủ nhiệm lớp (Cần phân tích... họp lớp sơ kết học kỳ Ghi QUY ĐỊNH VỀ TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM Công tác GVCN trường Cao đẳng GTVT đường thủy II quy định điều “Quy định công tác giảng dạy, công tác GVCN... GVCN Quy định quản lý công tác giảng dạy, công tác GVCN”, nội dung cụ thể sau: Điều Chủ nhiệm lớp GVCN Hiệu trưởng Nhà trường ký định giao nhiệm vụ GVCN có trách nhiệm tổ chức giáo dục, cố vấn học
- Xem thêm -

Xem thêm: hồ sơ công tác giáo viên chủ nhiệm, hồ sơ công tác giáo viên chủ nhiệm

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay