THIẾT bị NUÔI cấy VI SINH vật TRÊN

4 82 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/06/2018, 14:06

THIẾT BỊ NUÔI CẤY VI SINH VẬT TRÊN MÔI TRƯỜNG DINH DƯỠNG RẮN KIỂU BĂNG ĐAI Cấu tạo Quạt Bộ lọc dạng peca Bộ làm tơi calorife khơng khí Lọc vi khuẩn Máy điều hòa Phòng ni cấy Băng lưới 10.Thiết bị tiệt trùng 11 ống chảy 12 Băng chuyền Nguyên tắc hoạt động •• • • • • Nạp mơi trường dinh dưỡng nuôi cấy vào nhánh băng tải vận chuyển   Tắt dẫn động giữ • • Rửa tổ hợp ni cấy nước nóng tiệt trùng nhiệt độ 120-C 2-3 Vận chuyển đến nhánh băng tải đồng thời làm tơi Thời gian mơi trường đổ vào nhánh Cứ qua môi trường chuyển qua nhánh qua 36 tháo canh trường dạng thành phẩm Sau lặp lại chu trình cơng nghệ Phạm vi ứng dụng ... calorife không khí Lọc vi khuẩn Máy điều hòa Phòng ni cấy Băng lưới 10 .Thiết bị tiệt trùng 11 ống chảy 12 Băng chuyền Nguyên tắc hoạt động •• • • • • Nạp môi trường dinh dưỡng nuôi cấy vào nhánh băng... môi trường dinh dưỡng nuôi cấy vào nhánh băng tải vận chuyển   Tắt dẫn động giữ • • Rửa tổ hợp ni cấy nước nóng tiệt trùng nhiệt độ 120-C 2-3 Vận chuyển đến nhánh băng tải đồng thời làm tơi Thời... trường chuyển qua nhánh qua 36 tháo canh trường dạng thành phẩm Sau lặp lại chu trình cơng nghệ Phạm vi ứng dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: THIẾT bị NUÔI cấy VI SINH vật TRÊN, THIẾT bị NUÔI cấy VI SINH vật TRÊN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay