2D3 2 7 2c28 DE SO 4 THPTQG năm 2018 đề chuẩn nâng cao 04 gv đặng việt hùng tuan vu

1 35 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 16:11

f ( x ) = x ln x Câu 28 [2D3-2.7-2] Tìm nguyên hàm hàm số 32 f x dx = x ( 3ln x − ) + C ( ) ∫ A ∫ f ( x ) dx = x ( 3ln x − 1) + C C ∫ f ( x ) dx = B 32 x ( 3ln x − ) + C ∫ f ( x ) dx = x ( 3ln x − 2) + C D Lời giải Đáp án D ∫ 3 2 3 3 f ( x ) dx = ∫ x ln xdx = ∫ ln xd  x ÷ = ln x.x − ∫ x d ( ln x ) = ln x.x − x dx 3  3 2 3 ln x.x − x + C = x ( 3ln x − ) + C 3
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D3 2 7 2c28 DE SO 4 THPTQG năm 2018 đề chuẩn nâng cao 04 gv đặng việt hùng tuan vu , 2D3 2 7 2c28 DE SO 4 THPTQG năm 2018 đề chuẩn nâng cao 04 gv đặng việt hùng tuan vu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay