2D3 2 4 2c45 213 đề số 06 thầy trần minh tiến file word có lời giải chi tiết đã gắn mã copy

1 19 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 16:11

F ( x) f ( x) = sin x cos x Câu 45 [2D3-2.4-2] (THPTQG ĐỀ THẦY TRẦN MINH TIẾN) Nguyên hàm hàm số là? 1 1 1 1 − +C + +C − − +C + +C 3 3 3cos x cos x 3cos x cos x 3cos x cos x 3cos x cos x A B C D Lời giải: Đáp án A ( 1- cos x) sin x sin x 1 ò f ( x) dx = ò cos4 xdx = ò cos4 x dx = 3cos3 x - cos x + C Ta có:
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D3 2 4 2c45 213 đề số 06 thầy trần minh tiến file word có lời giải chi tiết đã gắn mã copy , 2D3 2 4 2c45 213 đề số 06 thầy trần minh tiến file word có lời giải chi tiết đã gắn mã copy

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay