2D3 2 0 3c36 214 SOGDDT BAC GIANG NAM 2017 2018 tandoc OK copy

1 18 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 16:10

f  x �\  1;1 Câu 36 [2D3-2.0-3] (SGD-ĐT BẮC GIANG 2018) Cho hàm số xác định thỏa mãn 1 � � �� f�  � f � � f�  x  f   f      � �2 � Tính giá trị biểu thức P  f    f   � x 1 , 3 3 P  ln  P   ln P   ln P  ln 5 5 A B C D Lời giải Đáp án C 1 � dx  d x f� x  dx �  x  x      � x 1 Ta có �1 x  ln C , x 1 � �2 x  1 � �1 � 1 x  �  dx   ln x   ln x    C � ln  C2 , x  � � �2 x  �x  x  � 1 f  3  ln  C1 f  3   ln  C1 f  3  f  3  � C1  2  ; , �1� �1 � � � �1 � f�  � ln  C2 f � �  ln  C2 f�  � f � �  � 2� ; �2 � , � � �2 � � C2  3 f    f     ln f    C2  f    ln 5  ; ,
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D3 2 0 3c36 214 SOGDDT BAC GIANG NAM 2017 2018 tandoc OK copy , 2D3 2 0 3c36 214 SOGDDT BAC GIANG NAM 2017 2018 tandoc OK copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay