2D3 2 0 2c16 129 megabook de5 nộp nhóm id6 copy

1 18 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 16:10

2x2  Câu 16 [2D3-2.0-2] (THPTQG MEGABOOK-ĐỀ 5) Nguyên hàm 1 x C x �x 1 dx A B x  x  C 2 C x  x  C Lời giải Đáp án B Ta lấy đáp án để thử x2   x2 �  x2 �  x2 1  C �  � � 2 � x � x x  x � Xét A: có � loại A 2 x 2x  x  x2  C   x2   � 2  x  x Xét B: có ChọnB   D  x2 C x2
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D3 2 0 2c16 129 megabook de5 nộp nhóm id6 copy , 2D3 2 0 2c16 129 megabook de5 nộp nhóm id6 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay