2D3 1 3 3c481 THPT chuyen thai binh thai binh lan 2(co loi giai) vu ngoc lanh copy

1 28 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 16:10

f  x  dx  2x ln  3x  1  C � Câu 48 [2D3-1.3-3] (THPT CHUYÊN THÁI BÌNH - 2018 - LẦN 2) Biết Khẳng định sau ? f  3x  dx  2x ln  9x  1  C f  3x  dx  6x ln  3x  1  C A � B � f  3x  dx  6x ln  9x  1  C f  3x  dx  3x ln  9x  1  C � � C Đáp án A �1 � x �� ; �� �9 � với D Lời giải � x� f  3t  dt  6t.ln  9t  1  C Đặt x  3t � dx  3dt � Nguyên hàm cho Mà nguyên không phụ �� f  3x  dx  2x ln  9x  1  C thuộc vào biến số
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D3 1 3 3c481 THPT chuyen thai binh thai binh lan 2(co loi giai) vu ngoc lanh copy , 2D3 1 3 3c481 THPT chuyen thai binh thai binh lan 2(co loi giai) vu ngoc lanh copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay