2D3 1 3 1c22 40 THPT chuyên lê hồng phong nam định lần 1 ngụy như thái copy

1 16 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 16:08

Câu 22 [2D3-1.3-1] (THPT CHUYÊN HỒNG PHONG NAM ĐỊNH-LẦN 1) Nếu ∫ f ( x) dx = x + lnx + C A f ( x) = x + lnx + C B f ( x) = − x + + C x C f ( x) = − + lnx + C x Lời giải Đáp án D ∫ 1 x −1 1  f ( x)dx = + ln x + C ⇒ f ( x) =  + ln x + C ÷' = − + = x x x x x  D f ( x) = x−1 x2 f ( x)
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D3 1 3 1c22 40 THPT chuyên lê hồng phong nam định lần 1 ngụy như thái copy , 2D3 1 3 1c22 40 THPT chuyên lê hồng phong nam định lần 1 ngụy như thái copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay