2D3 1 3 1c16 215 thầy trần minh tiến 2018 08 copy

1 23 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 16:08

Câu 16 [2D3-1.3-1] (THPTQG GV TRẦN MINH TIẾN_2018_08) Phát biểu sau phát biểu đúng? cos x cos x sin xdx   C , C �� sin xdx   C , C �� � � 2 A B C sin xdx  2cos x  C , C �� � sin xdx  cos x  C , C �� D � Lời giải Đáp án A Theo công thức SGK sin2 xdx   cos x  C � ta có
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D3 1 3 1c16 215 thầy trần minh tiến 2018 08 copy , 2D3 1 3 1c16 215 thầy trần minh tiến 2018 08 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay