KHẢO SÁT QUY TRÌNH SẢN XUẤT KẸO CHUPA CHUPS TẠI CÔNG TY TNHH PERFETTI VAN MELLE VIỆT NAM XÂY DỰNG BIỂU ĐỒ KIỂM SOÁT VÀ BIỂU ĐỒ NHÂN QUẢ CHO QUY TRÌNH NÀY

73 132 1
  • Loading ...
1/73 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 16:07

KHẢO SÁT QUY TRÌNH SẢN XUẤT KẸO CHUPA CHUPS TẠI CÔNG TY TNHH PERFETTI VAN MELLE VIỆT NAM & XÂY DỰNG BIỂU ĐỒ KIỂM SOÁT BIỂU ĐỒ NHÂN QUẢ CHO QUY TRÌNH NÀY Tác giả LÊ THỊ KIM YẾN Khóa luận đệ trình để đáp ứng u cầu cấp kỹ sư ngành Bảo Quản Chế Biến Nông Sản Vi Sinh Thực Phẩm Giáo viên hướng dẫn: ThS PHẠM TUẤN ANH Tháng năm 2011 i LỜI CẢM ƠN Trước hết xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Gia Đình, Cha Mẹ sinh thành nuôi nấng nên người, quan tâm, chăm sóc, động viên, tạo cho có điều kiện học tập sống Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám Hiệu Trường Đại Học Nông Lâm TP HCM, quý Thầy Cô Khoa Công Nghệ Thực Phẩm Thầy Cơ khoa có liên quan tận tình giảng dạy, truyền đạt kiến thức tạo điều kiện thuận lợi cho suốt thời gian học tập thực luận văn tốt nghiệp Tôi xin gửi lời cảm ơn đặc biệt đến Thầy Phạm Tuấn Anh người trực tiếp hướng dẫn giúp đỡ thời gian thực luận văn tốt nghiệp Xin chân thành cảm ơn Ban Lãnh Đạo Công ty TNHH Perfetti Van Melle Việt Nam tồn thể Anh Chị QC cơng ty hết lòng dẫn, truyền đạt kiến thức kinh nghiệm thực tiễn, giúp đỡ suốt q trình thực tập cơng ty Cuối xin gửi lời cảm ơn tới tất bạn bè động viên giúp đỡ suốt trình học tập làm luận văn TP Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 08 năm 2011 Lê Thị Kim Yến ii TÓM TẮT Đề tài “Khảo sát quy trình sản xuất kẹo Chupa Chups cơng ty TNHH Perfetti Van Melle Việt Nam & xây dựng biểu đồ kiểm sốt biểu đồ nhân cho quy trình này” Thời gian thực đề tài từ 01/03/2011 đến 20/07/2011 Trong q trình thực đề tài chúng tơi tiến hành công việc sau: - Khảo sát quy trình sản xuất kẹo mút Chupa Chups - Áp dụng biểu đồ kiểm sốt vào q trình theo dõi khối lượng kẹo - Áp dụng biểu đồ nhân vào trình tìm nguyên nhân viên kẹo bị loại Kết thực nghiệm cho thấy: - Tại công ty Perfetti Van Melle dây chuyền kẹo Chupa Chups sản xuất liên tục với máy móc đại Trước hết nguyên liệu cân cân định lượng, sau qua bồn hòa tan qua hệ thống lọc dung dịch Dung dịch kẹo lọc xong dẫn qua nồi nấu, thêm axit vào công đoạn Dịch kẹo sau nấu cho thêm hương, màu vào khuấy trộn máy trộn Tiếp theo công đoạn nhào trộn, sau khoảng thời gian nhào trộn quy định, khối kẹo cắt để đưa vào máy lăn côn để thực công đoạn kẹo, vuốt dây định hình Que kẹo đưa vào phòng lạnh để làm nguội qua kim loại lần thứ nhất, đóng gói cấp một, tiếp tục qua kim loại lần thứ hai đóng gói cấp hai để thành phẩm - Biểu đồ kiểm sốt khối lượng kẹo có: + Đường trung tâm (DT) trình là: X = 66,56 (g) + Giới hạn kiểm soát (GHT) + Giới hạn kiểm soát (GHD) + Giới hạn kiểm soát (GHT) R = 4,01 (g) + Giới hạn kiểm soát (GHD) R = - Biểu đồ nhân cho thấy có bốn nhóm nguyên nhân gây hủy kẹo: = 67,65 (g) = 65,46 (g) công nhân, phương pháp, nguyên liệu, máy thiết bị iii MỤC LỤC TRANG Trang tựa i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC iv DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH SÁCH CÁC BẢNG viii DANH SÁCH CÁC HÌNH ix CHƯƠNG MỞ ĐẦU Error! Bookmark not defined 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích nội dung đề tài CHƯƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Giới thiệu công ty TNHH Perfetti Van Melle Việt Nam 2.1.1 Sơ lược tập đoàn Perfetti Van Melle 2.1.2 Sơ lược công ty TNHH Perfetti Van Melle Việt Nam 2.1.3 Cơ cấu quản lý công ty 2.1.4 Trang thiết bị mặt 2.1.5 Các sản phẩm công ty 2.2 Khái quát kẹokẹo cứng 2.3 Các nguyên liệu sản xuất kẹo mút Chupa Chups 2.3.1 Đường 10 2.3.2 Glucose 10 2.3.3 Sữa 10 2.3.4 Nước 11 2.3.5 Axit thực phẩm 11 2.3.6 Màu 12 2.3.7 Hương liệu 12 2.4 Những quy định kiểm tra nguyên liệu kẹo mút Chupa Chups 13 2.4.1 Đường 13 iv 2.4.2 Sirô Glucose 14 2.4.3 Sữa 14 2.4.4 Nước, màu, hương, axit 15 2.5 Chất lượng hệ thống quản lý chất lượng 15 2.5.1 Một số khái niệm 15 2.5.2 Hệ thống quản lý chất lượng 16 2.6 Các công cụ thống kê dùng quản lý chất lượng 17 2.6.1 Biểu đồ kiểm soát 17 2.6.2 Độ tập trung độ phân tán 19 2.6.3 Các lợi ích biểu đồ kiểm sốt 19 2.6.4 Giới hạn kiểm soát giới hạn kĩ thuật 19 2.6.5 Biểu đồ nhân 20 2.6.6 Cách xây dựng biểu đồ nhân 22 2.6.7 Lợi ích biểu đồ nhân 22 CHƯƠNG NGUYÊN VẬT LIỆU PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 24 3.1 Thời gian địa điểm thực đề tài 24 3.2 Vật liệu 24 3.3 Nguồn nguyên liệu 24 3.4 Phương pháp nghiên cứu 24 3.4.1 Khảo sát quy trình chế biến kẹo mút Chupa Chups 24 3.4.2 Phương pháp xây dựng biểu đồ kiểm soát 24 3.4.3 Phương pháp xây dựng biểu đồ nhân 26 CHƯƠNG KẾT QUẢ THẢO LUẬN 27 4.1 Tìm hiểu phân xưởng kẹo 27 4.2 Quy trình sản xuất kẹo mút Chupa Chups 28 4.3 Thuyết minh quy trình số thiết bị 30 4.3.1 Cân định lượng 30 4.3.2 Bồn hòa tan 30 4.3.3 Lọc nam châm 31 4.3.4 Nấu sơ 32 4.3.5 Lọc dung dịch 33 v 4.3.6 Nấu 34 4.3.7 Khuấy dung dịch kẹo lỏng 35 4.3.8 Nhào trộn/làm nguội 36 4.3.9 Quật (kéo sợi) 37 4.3.10 Cuốn kẹo vuốt dây 38 4.3.11 Định hình 38 4.3.12 Làm nguội 39 4.3.13 Đóng gói 39 4.4 Các cố xảy dây chuyền sản xuất 42 4.5 Biểu đồ kiểm soát cho khối lượng que kẹo 44 4.6 Xây dựng biểu đồ nhân cho việc hủy kẹo 46 4.6.1 Công nhân 47 4.6.2 Phương pháp 48 4.6.3 Nguyên liệu 49 4.6.4 Máy thiết bị 50 CHƯƠNG KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 52 5.1 Kết luận 52 5.2 Đề nghị 53 TÀI LIỆU THAM KHẢO 53 PHỤ LỤC 57 vi DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT BYT : Bộ Y tế BVQI : Tổ chức quốc tế quản lý chất lượng (Bureau veritas quality international) ctv : Cộng tác viên ISO : Tổ chức quốc tế tiêu chuẩn hóa (International organization for standardization) PVMVN : Perfetti Van Melle Việt Nam PP : Polypropylen PE : Polyetylen QC : Nhân viên kiểm tra chất lượng (Quality control) QĐ : Quyết định RE : Đường tinh luyện (Refined sugar extra) TNHH : Trách nhiệm hữu hạn TCVN : Tiêu chuẩn Việt Nam vii DANH SÁCH CÁC BẢNG TRANG Bảng 2.1: Các tiêu chuẩn nguyên liệu sữa 11 Bảng 4.1: Sự cố, nguyên nhân, cách khắc phục nấu sơ 42 Bảng 4.2: Sự cố, nguyên nhân, cách khắc phục nấu 43 Bảng 4.3: Sự cố, nguyên nhân, cách khắc phục định hình 43 Bảng 4.4: Sự cố, nguyên nhân, cách khắc phục làm nguội 44 viii DANH SÁCH CÁC HÌNH TRANG Hình 2.1: Sơ đồ tổ chức công ty TNHH Perfetti Van Melle Việt Nam Hình 2.2: Sơ đồ mặt công ty Perfetti Van Melle Việt Nam Hình 2.3: Tương quan khuyết tật phân tán trình 18 Hình 2.4: Biểu đồ nhân minh họa 21 Hình 4.1: Sơ đồ phân xưởng Chupa Chups 28 Hình 4.2: Sơ đồ quy trình sản xuất kẹo mút Chupa Chups 29 Hình 4.3: Cấu tạo cân định lượng 30 Hình 4.4: Cấu tạo bồn hòa tan 31 Hình 4.5: Lọc nam châm 32 Hình 4.6: Bồn nấu sơ 33 Hình 4.7: Lọc dung dịch 34 Hình 4.8: Thiết bị nấu bán liên tục 35 Hình 4.9: Máy trộn 36 Hình 4.10: Máy nhồi 37 Hình 4.11: Máy Potentas 40 Hình 4.12: Máy đóng túi 42 Hình 4.13: Thành phẩm 42 Hình 4.14: Biểu đồ kiểm sốt khối lượng 10 que kẹo 45 Hình 4.15: Biểu đồ kiểm sốt giá trị khoảng R 46 Hình 4.16: Các yếu tố thuộc nhóm “cơng nhân” ảnh hưởng đến việc hủy kẹo 47 Hình 4.17: Các yếu tố thuộc nhóm “Phương pháp” ảnh hưởng đến việc hủy kẹo 48 Hình 4.18: Các yếu tố thuộc nhóm “nguyên liệu” ảnh hưởng đến việc hủy kẹo 49 Hình 4.19: Các yếu tố thuộc nhóm “máy thiết bị” ảnh hưởng đến việc hủy kẹo 50 Hình 4.20: Biểu đồ nhân nguyên nhân gây hủy kẹo 52 ix Hình 4.17: Các yếu tố thuộc nhóm “Phương pháp” ảnh hưởng đến việc hủy kẹo Thông số cài đặt cho máy quan trọng Thông số thời gian nấu ngắn nhiệt độ nấu thấp làm cho mẻ kẹo bị nhão, dẫn đến lỏng que kẹo phải đem hủy Mẻ kẹo bị dính khn phải đem hủy, cài đặt thời gian nấu chưa đủ tỷ lệ phối trộn nguyên liệu không phù hợp Điều chỉnh nhiệt độ khơng phù hợp làm mẻ kẹođộ ẩm thấp nhiệt độ cao làm kẹo bị vỡ, móp, méo phải đem hủy Vấn đề trộn màu không dẫn đến hủy kẹo điều chỉnh thông số máy trộn không phù hợp Phải tổ chức làm việc hợp lý Kẹo sản xuất thời gian dài chưa đóng gói phải đem hủy, máy đóng gói hư khơng có nhân viên bảo trì sữa chữa, cần xem xét lại vấn đề bố trí bảo trì, vắng mặt phải có người thay Hủy kẹo mẻ kẹo bị dính khn khn làm việc nhiều gây nóng, cần tổ chức lại thời gian làm việc bảo dưỡng thích hợp 4.6.3 Nguyên liệu Những yếu tố thuộc nhóm “nguyên liệu” có ảnh hưởng đến việc hủy kẹo gồm: - Chất lượng nguyên liệu ban đầu Ảnh hưởng yếu tố đến biến động gây hủy kẹo biểu diễn Hình 4.18 49 Hình 4.18: Các yếu tố thuộc nhóm “nguyên liệu” ảnh hưởng đến việc hủy kẹo Nguyên liệu yếu tố hàng đầu định đến chất lượng sản phẩm Trong vấn đề bảo quản, vận chuyển, hạn sử dụng nguyên liệu có ảnh hưởng lớn đến biến động gây hủy kẹo Sirô glucose nhập từ nước nên việc vận chuyển bảo quản trước sản xuất kẹo quan trọng Để chất lượng kẹo đạt u cầu, khơng phải hủy sirô glucose phải đạt tiêu chuẩn công ty qui định nhập vào Vấn đề kẹo nhão gây lỏng que phải đem hủy đường có độ ẩm cao, trình bảo quản độ ẩm đường không đạt 4.6.4 Máy thiết bị Những yếu tố thuộc nhóm “máy thiết bị” có ảnh hưởng đến việc hủy kẹo gồm: - Hiệu làm việc thiết bị - Điều kiện bảo dưỡng thiết bị Ảnh hưởng yếu tố đến biến động gây hủy kẹo biểu diễn Hình 4.19 Hình 4.19: Các yếu tố thuộc nhóm “máy thiết bị” ảnh hưởng đến việc hủy kẹo Trong trình sản xuất máy móc đóng vai trò quan trọng ảnh hưởng tới chất lượng mẻ kẹo Máy đóng gói Potentas bị đầu nhăn, hở seal 50 bụng, phải đem đóng gói lại làm giảm suất Kẹo ẩm bơm chân không hoạt động không tốt Khối lượng kẹo không theo qui định phải đem hủy vận tốc rulô máy lăn côn lớn nhỏ Dàn lắc chậm làm kẹo bị móp, khn khơng chặt làm kẹo có nhiều râu phải đem kẹo hủy Vấn đề vệ sinh, bảo dưỡng máy móc đóng vai trò quan trọng Băng tải phòng lạnh đóng lớp kẹo dày, kẹo khơng phải đem mẻ kẹo tái chế Tổng hợp yếu tố nhóm yếu tố ta xây dựng biểu đồ nhân nguyên nhân gây hủy kẹo thể Hình 4.20 51 KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Qua q trình thực tập cơng ty Perfetti Van Melle chúng tơi có số kểt luận sau: - Hình 4.20: Biểu đồ nhân nguyên nhân gây hủy kẹo Chương Dây chuyền kẹo Chupa Chups sản xuất liên tục với máy móc đại Trước hết nguyên liệu cân cân định lượng, sau qua bồn hòa tan qua hệ thống lọc dung dịch Dung dịch kẹo lọc xong dẫn qua nồi nấu, thêm axit vào công đoạn Dịch kẹo sau nấu cho thêm hương, màu vào khuấy trộn máy trộn Tiếp theo công đoạn nhào trộn, sau khoảng thời gian nhào trộn quy định, khối kẹo cắt để đưa vào máy lăn côn để thực công đoạn kẹo, vuốt dây định hình Que kẹo đưa vào phòng lạnh để làm nguội qua kim loại lần thứ 52 nhất, đóng gói cấp một, tiếp tục qua kim loại lần thứ hai đóng gói cấp hai để thành phẩm - Quá trình sản xuất theo dõi chặt chẽ, cơng đoạn sản xuất bố trí tổ trưởng, tổ phó, cán kĩ thuật (QC) theo dõi cơng nhân làm việc, giám sát hoạt động sản xuất kiểm tra chất lượng sản phẩm - Dây chuyền sản xuất theo chiều, có ngăn cách khu nấu khu đóng gói Nhà xưởng trang thiết bị vệ sinh - Chupa Chups sản phẩm tiêu thụ rộng rãi nước, đem lại nhiều lợi nhuận cho công ty - Biểu đồ kiểm sốt khối lượng kẹo có: + Đường trung tâm (DT) trình là: X = 66,56 (g) + Giới hạn kiểm soát (GHT) + Giới hạn kiểm soát (GHD) + Giới hạn kiểm soát (GHT) R = 4,01 (g) + Giới hạn kiểm soát (GHD) R = - Biểu đồ nhân cho thấy có bốn nhóm ngun nhân gây hủy kẹo: cơng = 67,65 (g) = 65,46 (g) nhân, phương pháp, nguyên liệu, máy thiết bị 5.2 Đề nghị Qua thời gian thực tập công ty đưa số đề nghị sau: - Cần nhắc nhở công nhân trang phục, nón, trang, giày - Có sách đãi ngộ thỏa đáng - Tại khâu lựa kẹo nên có thay đổi công nhân ca để tránh tình trạng nhàm chán - Xây dựng biểu đồ kiểm soát, biểu đồ nhân vào quản lý chất lượng cho số thông số khác dây chuyền sản xuất kẹo Chupa Chups 53 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt Phạm Tuấn Anh, 2005 Bài giảng môn chế biến thực phẩm đại cương Đại học Nông Lâm TP.HCM Phạm Tuấn Anh, 2010 Bài giảng Bao bì Đóng gói Cơng Nghệ Thực Phẩm, Khoa Công nghệ thực phẩm, Đại Học Nông Lâm TP.HCM Phạm Tuấn Anh, 2011 Bài giảng chất làm Cơng nghệ đường mía, Khoa Cơng nghệ thực phẩm, Đại Học Nông Lâm TP.HCM 54 Bùi Nguyên Hùng, 2000 Phòng ngừa khuyết tật sản xuất công cụ thống kê Nhà xuất Thống Kê Bùi Nguyên Hùng, Nguyễn Thị Thúy Loan, 2004 Quản lý chất lượng Nhà xuất Đại học Quốc Gia TP.HCM Hồ Hữu Long, 1983 Kĩ thuật sản xuất kẹo Nhà xuất Khoa học Kĩ thuật Hà Nội, 114 trang Hoàng Thị Lý, 2008 Khảo sát qui trình chế biến chà bơng cá hồi ứng dụng công cụ thông kê vào quản lý chất lượng công ty SG Fisco Luận văn tốt nghiệp Kỹ sư Khoa Thủy Sản, Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM, Việt Nam Nguyễn Đình Phan ctv, 2005 Giáo trình quản lý chất lượng tổ chức Nhà xuất Lao Động – Xã Hội Phòng QC, 2011 Sổ tay chất lượng Cơng ty TNHH Perfetti Van Melle Việt Nam, khu cơng nghiệp Sóng Thần, Dĩ An, Bình Dương 10 Ngơ Văn Quế, 1991 Quản lý chuyển giao công nghệ quản lý chất lượng sản phẩm Nhà xuất Khoa học Kỹ thuật 11 Đặng Minh Trung, 2000 Áp dụng công cụ thống kê quản lý chất lượng Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Trung tâm tiêu chuẩn đo lường chất lượng 12 Viện công nghệ sinh học thực phẩm trường Đại học Công nghiệp TP HCM, 2009 Giáo trình Cơng nghệ sản xuất bánh kẹo Đại học Công nghiệp TP HCM Tài liệu Internet Đỗ Việt Hà, Huỳnh Thị lam Giang, Nguyễn Thị Kiều Mỹ Duyên, 2011 “Đại cương kẹo”, Cộng Đồng hóa học – Hóa học Việt Nam Lê Minh Cương, tháng năm 2007 “Giải vấn đề chát lượng thông qua công cụ thống kê” Truy cập ngày 12 tháng năm 2011 Nhâm Văn Điển, 2010 “Công nghệ sản xuất bánh kẹo” Truy cập ngày 20 tháng năm 2011 55 Milk Composition Truy cập ngày 15 tháng năm 2011 Part 110-current good manufacturing practice in manufacturing, packing, or holding human food Truy cập ngày 15 tháng năm 2011 56 PHỤ LỤC 57 Phụ lục CÁC HẰNG SỐ CỦA BIỂU ĐỒ KIỂM SOÁT , n A2 D3 D4 d2 1,02 2,58 1,69 0,73 2,28 2,06 0,58 2,12 2,33 0,48 2,00 2,53 0,42 0,08 1,92 2,70 0,37 0,14 1,86 2,85 0,34 0,18 1,82 2,97 10 0,31 0,22 1,78 3,08 (Nguồn: Bùi Nguyên Hùng, 2000) 58 Phụ lục NHỮNG DẤU HIỆU VƯỢT RA KHỎI PHẠM VI KIỂM SỐT a/ Dấu hiệu Hình 1: Dấu hiệu vượt khỏi phạm vi kiểm soát (dấu hiệu 1) b/ Dấu hiệu Chuỗi có số điểm liên tục nằm vùng A hay xa nữa, điểm thứ nằm chỗ : Hình 2: Dấu hiệu vượt khỏi phạm vi kiểm soát (dấu hiệu 2) c/ Dấu hiệu Chuỗi từ điểm trở lên nằm đường trung tâm 59 Hình 3: Dấu hiệu vượt khỏi phạm vi kiểm soát (dấu hiệu 3) d/ Dấu hiệu Chuỗi từ điểm trở lên có xu hướng lên hay xuống Hình 4: Dấu hiệu vượt khỏi phạm vi kiểm soát (dấu hiệu 4) e/ Dấu hiệu Có q nhiều hay q điểm vùng A, B, C Trong trường họp tỉ lệ điểm vùng phải tính dựa 25 nhóm Hình 5: Dấu hiệu vượt khỏi phạm vi kiểm soát (dấu hiệu 5) (Nguồn: Bùi Nguyên Hùng, 2000) 60 Phụ lục MỘT SỐ QUY ƯỚC ĐỐI VỚI CÁC DẤU HIỆU VƯỢT KHỎI PHẠM VI KIỂM SỐT a/ Các điểm vượt khỏi phạm vi kiểm sốt khoanh tròn biểu đồ b/ Đối với dấu hiệu 1, điểm nằm GHT, GHD không xem ngồi phạm vi kiểm sốt c/ Đối với dấu hiệu 3, điểm nằm đường trung tâm khơng tính nằm chuỗi d/ Đối với dấu hiệu 5, điểm nằm đường phân vùng (vùng A, B, C) xem nằm vùng gần đường trung tâm (Bùi Nguyên Hùng, 2000) 61 Phụ lục Số liệu thu thập cân khối lượng 10 que kẹo thể Bảng Ngày 8h 10h 12h 14h 16h Nhóm mẫu X 04/05/2011 66,1 66,4 65,9 66,6 66,4 06/05/2011 67,0 66,8 66,4 66,6 66,0 09/05/2011 66,5 66,0 67,8 64,5 11/05/2011 66,7 66,3 66,0 13/05/2011 66,0 66,7 16/05/2011 66,8 18/05/2011 Xmax Xmin R 66,28 66,6 65,9 0,7 66,56 67,0 66,0 1,0 65,8 66,12 67,8 64,5 3,3 66,1 66,5 66,32 66,7 66,0 0,7 66,9 66,4 66,1 66,42 66,9 66,0 0,9 66,4 65,2 66,1 66,0 66,1 66,8 65,2 1,6 65,6 66,7 67,3 67,0 66,6 66,64 67,3 65,6 1,7 20/05/2011 66,5 64,6 64,8 66,6 64,7 65,44 66,6 64,6 2,0 23/05/2011 66,0 66,7 65,8 66,2 66,5 66,24 66,7 65,8 0,9 25/05/2011 73,0 69,0 66,4 66,6 68,2 10 68,64 73,0 66,4 6,6 27/05/2011 65,8 66,5 66,1 66,7 66,9 11 66,4 66,9 65,8 1,1 30/50/2011 77,0 70,0 67,0 66,7 67,3 12 69,6 77,0 66,7 10,3 01/06/2011 66,5 67,2 66,4 66,1 66,8 13 66,6 67,2 66,1 1,1 03/06/2011 66,5 66,0 65,9 66,7 66,5 14 66,32 66,7 65,9 0,8 06/06/2011 66,1 66,0 66,3 66,7 66,2 15 66,26 66,7 66,0 0,7 08/06/2011 65,8 66,0 66,4 66,2 66,4 16 66,16 66,4 65,8 0,6 10/06/2011 65,7 66,1 65,8 67,0 65,5 17 66,02 67,0 65,5 1,5 13/06/2011 66,2 66,4 66,5 66,2 66,0 18 66,26 66,5 66,0 0,5 15/06/2011 66,0 66,2 66,1 66,4 65,6 19 66,06 66,4 65,6 0,8 17/06/2011 66,2 66,2 66,4 65,8 66,3 20 66,18 66,4 65,8 0,6 20/06/2011 68,5 67,0 67,5 66,5 66,2 21 67,14 68,5 66,2 2,3 22/06/2011 66,5 66,8 65,3 66,0 66,5 22 66,22 66,8 65,3 1,5 24/06/2011 67,3 66,7 66,0 66,5 66,8 23 66,66 67,3 66,0 1,3 27/06/2011 68,4 65,5 66,2 66,7 67,3 24 66,82 68,4 65,5 2,9 Trung bình 67,19 66,59 66,26 66,37 66,37 62 66,56 1,89 63 ... sau: - Khảo sát quy trình sản xuất kẹo mút Chupa Chups phân xưởng kẹo thuộc công ty TNHH Perfetti Van Melle Việt Nam - Xây dựng biểu đồ kiểm soát cho khối lượng kẹo, biểu đồ nhân cho việc hủy kẹo. .. Phạm Tuấn Anh, thực đề tài Khảo sát quy trình sản xuất kẹo Chupa Chups cơng ty TNHH Perfetti Van Melle Việt Nam & xây dựng biểu đồ kiểm soát biểu đồ nhân cho quy trình này 1.2 Mục đích nội dung... xưởng kẹo công ty TNHH Perfetti Van Melle Việt Nam Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Giới thiệu công ty TNHH Perfetti Van Melle Việt Nam 2.1.1 Sơ lược tập đoàn Perfetti Van Melle Perfetti Van Melle
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT QUY TRÌNH SẢN XUẤT KẸO CHUPA CHUPS TẠI CÔNG TY TNHH PERFETTI VAN MELLE VIỆT NAM XÂY DỰNG BIỂU ĐỒ KIỂM SOÁT VÀ BIỂU ĐỒ NHÂN QUẢ CHO QUY TRÌNH NÀY , KHẢO SÁT QUY TRÌNH SẢN XUẤT KẸO CHUPA CHUPS TẠI CÔNG TY TNHH PERFETTI VAN MELLE VIỆT NAM XÂY DỰNG BIỂU ĐỒ KIỂM SOÁT VÀ BIỂU ĐỒ NHÂN QUẢ CHO QUY TRÌNH NÀY

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay