TÌM HIỂU HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN HACCP RvA 2006 VÀ ISO 9001: 2008 CHO SẢN PHẨM CÀ PHÊ BỘT HÒA TAN TẠI NHÀ MÁY CÀ PHÊ TRUNG NGUYÊN SÀI GÒN

84 40 0
  • Loading ...
1/84 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 16:07

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TÌM HIỂU HỆ THỐNG QUẢN CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN HACCP RvA 2006 ISO 9001: 2008 CHO SẢN PHẨM PHÊ BỘT HÒA TAN TẠI NHÀ MÁY PHÊ TRUNG NGUYÊN SÀI GÒN Họ tên sinh viên: LÊ THỊ KIM THƯƠNG Ngành: Bảo quản Chế biến Nông sản Thực phẩm Niên khóa: 2007 – 2011 Tháng 8/2011 TÌM HIỂU HỆ THỐNG QUẢN CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN HACCP RvA 2006 ISO 9001: 2008 CHO SẢN PHẨM PHÊ BỘT HÒA TAN TẠI NHÀ MÁY PHÊ TRUNG NGUYÊN SÀI GÒN Tác giả LÊ THỊ KIM THƯƠNG Khóa luận đệ trình để đáp ứng u cầu cấp kỹ sư ngành Bảo quản chế biến nông sản thực phẩm Giáo viên hướng dẫn: Ths LƯƠNG HỒNG QUANG Tháng năm 2011 i LỜI CẢM ƠN Bằng tất lòng, xin gửi lời cảm ơn tới cha mẹ sinh thành, dưỡng dục tạo điều kiện thuận lợi để có thành ngày hơm Để hồn thành đề tài em giúp đỡ chân thành Ban chủ nhiệm khoa Công Nghệ thực phẩm thầy cô Bộ môn Công nghệ Thực phẩm trường Đại học Nông Lâm TP HCM Em chân thành cảm ơn: Ban giám đốc Nhà máy phê Trung Nguyên Sài Gòn anh chị em công nhân viên nhà máy nhiệt tình dẫn cung cấp tài liệu cần thiết suốt thời gian thực tập nhà máy Thầy Lương Hồng Quang, giảng viên Bộ môn Công nghệ Thực phẩm, Đại Học Nơng Lâm tận tình giúp đỡ hướng dẫn giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho em hoàn thành tốt đề tài TP HCM, tháng 08 năm 2011 Lê Thị Kim Thương ii TĨM TẮT Đề tài: “Tìm hiểu hệ thống quản chất lượng theo tiêu chuẩn HACCP RvA 2006 ISO 9001: 2008 cho sản phẩm phê bột hòa tan Nhà máy phê Trung Nguyên Sài Gòn” tiến hành từ ngày 01/ 03/ 2011 đến ngày 30/ 07/ 2011 Nhà máy phê Trung Nguyên Sài Gòn Trong thời gian thực tập cơng ty tơi quan sát tìm hiểu quy trình sản xuất phê bột hòa tan, tìm hiểu hệ thống quản chất lượng áp dụng nhà máy Qua thời gian thực tập công ty ghi nhận kết sau: - Các bước thực công đoạn quy trình sản xuất - Vai trò nhiệm vụ QA cơng đoạn quy trình sản xuất - Khảo sát yêu cầu, tiêu chuẩn, yêu cầu chất lượng cho công đoạn quy trình sản xuất - Tham khảo quy phạm vệ sinh chuẩn, kế hoạch HACCP tiêu chuẩn ISO nhà máy - Đánh giá việc xây dựng áp dụng SSOP, GMP nhà máy iii MỤC LỤC TRANG TỰA i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC iv PHỤ LỤC v DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH SÁCH CÁC BẢNG vii DANH SÁCH CÁC HÌNH viii Chương MỞ ĐẦU .1 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích đề tài 1.3 Yêu cầu của đề tài 1.4 Giới hạn đề tài .2 Chương TỔNG QUAN .3 2.1 Tổng quan công ty 2.1.1Giới thiệu sơ lược nhà máy phê Trung Nguyên Sài Gòn 2.1.2 Mục tiêu hoạt động nhà máy 2.1.3 Sơ đồ tổ chức nhà máy 2.2 Tổng quan HACCP .6 2.3 Yêu cầu tiên trước bắt đầu áp dụng HACCP 2.3.1 Điều kiện tiên 2.3.2 Các chương trình tiên 2.3.2.1 Quy phạm sản xuất tốt (GMP) 2.3.2.2 Quy phạm vệ sinh chuẩn (SSOP) 2.3.2.3 Mối quan hệ GMP, SSOP HACCP 10 2.4Tổng quan ISO .11 2.4.1 Khái niệm ISO 11 2.4.2 Giới thiệu ISO 9001: 2008 .11 2.4.3 Lợi ích ISO 9001:2008 12 2.4.4 Những điều cần làm sau nhận chứng ISO 9001: 2008 .13 iv Chương NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 14 3.1 Thời gian địa điểm thực đề tài 14 3.2 Nội dung phương pháp nghiên cứu 14 3.2.1 Nội dung .14 3.2.2 Phương pháp nghiên cứu 14 Chương KẾT QUẢ THẢO LUẬN 16 4.1 Quy trình cơng nghệ sản xuất phê bột hòa tan 16 4.1.1 Công đoạn tiếp liệu, rang xay 16 4.1.2 Trích ly thu hồi hương .16 4.1.3 Cô đặc 17 4.1.4 Sấy 18 4.1.5 Đóng gói .19 4.2 Thuyết minh quy trình .19 4.3 Quản chất lượng theo tiêu chuẩn HACCP 28 4.3.1 Danh sách đội HACCP nhà máy 28 4.3.2 Mô tả sản phẩm 29 4.3.3 Phân tích mối nguy xác định biện pháp kiểm tra 30 4.4 Đánh giá việc xây dựng thực SSOP 32 4.4.1 Đánh giá việc thực SSOP .32 4.4.2 Đánh giá việc thực SSOP .33 4.5 Đánh giá việc xây dựng thực GMP 36 4.5.1 Đánh giá việc xây dựng GMP 37 4.5.2 Đánh giá việc thực GMP 37 4.6 Kiểm sốt q trình sản xuất lưu thơng phê bột hòa tan 37 4.7 Quản chất lượng theo tiêu chuẩn HACCP RvA 2006 ISO 9001: 2008 41 Chương KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ .44 5.1 Kết luận 44 5.2 Kiến nghị 45 TÀI LIỆU THAM KHẢO 46 PHỤ LỤC 47 v DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT BTP: Bán thành phẩm BTNMT: Bộ tài nguyên môi trường CBCNV: Cán công nhân viên CP: Cổ phần HDCV: Hướng dẫn công việc TTSX: Tổ trưởng sản xuất PXSX: Phân xưởng sản xuất YCKT: Yêu cầu kỹ thuật KCN: Khu công nghiệp GĐSX: Giám đốc sản xuất NV: Nhân viên TNHH: Trách nhiệm hữu hạn SPKPH: Sản phẩm không phù hợp CCP: Critical Control Points (Điểm kiểm soát tới hạn) CIP: Clean in place (Vệ sinh bên nhà máy, thiết bị) GMP: Good Manufaturing Practice (Quy phạm sản xuất tốt) SSOP: Sanitation Standard Operating Procedures (Quy phạm vệ sinh chuẩn) HACCP: Hazard Analysic and Critical Control Points (Phân tích mối nguy điểm kiểm soát tới hạn) ISO: International Organization for Standardization (Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế) QA: Quality Assurance (Đảm bảo chất lượng) TS: Total Solids (Tổng hàm lượng chất rắn) RO: Reverse osmosis (Thẩm thấu ngược) WTO: World Trade Organization (Tổ chức Thương mại Thế giới) vi DANH SÁCH CÁC BẢNG Trang Bảng 4.1: Thông số cài đặt giai đoạn rang 21 Bảng 4.2: Danh sách thành viên nhóm ISOHACCP nhà máy 29 Bảng 4.3: Mơ tả sản phẩm bột phê hòa tan 30 Bảng 4.4: Phân loại mức độ nghiêm trọng 31 Bảng 4.5: Bảng phân loại khả xảy 32 Bảng 4.6: Bảng thang điểm kết hợp 32 Bảng 4.7: Hình thức chung tài liệu kiểm sốt 33 vii DANH SÁCH CÁC HÌNH Trang Hình 2.1: Các sản phẩm phê Trung Nguyên cao cấp Hình 2.2: Các sản phẩm phê Trung Nguyên loại trung cấp Hình 2.3: Các sản phẩm phê hòa tan G7 Trung Nguyên Hình 2.4: Mối quan hệ thành phần hệ thống quản chất lượng theo HACCP 10 Hình 4.1: Quy trình chế biến phê bột 16 Hình 4.2: Quy trình chế biến dịch trích ly phê 17 Hình 4.3: Quy trình chế biến dịch chờ sấy 18 Hình 4.4: Quy trình chế biến phê bột hòa tan 18 Hình 4.5: Quy trình đóng gói phê bột hòa tan 19 viii Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Ngày nay, vấn đề chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm là những khía cạnh rất quan trọng đối với ngành thực phẩm Nhất là sau nước ta g ia nhập WTO thì vấn đề này càng được quan tâm đặc biệt nhiều nữa Trong những năm gần , việc xuất khẩu cà phê của nước ta đã gặp không ít khó khăn cà phê bị từ chối hay bị ép giá tại các thị trường nước ngoài không đáp ứng được yêu cầu về chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm Điều đó chứng tỏ chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm là mối quan tâm hàng đầu của xã hội Các công ty thực phẩm muốn tạo được chỗ đứng vững thị trường, tạo được niềm tin cho người tiêu dùng không còn cách nào khác là phải sản xuất những sản phẩm an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng và phải được sự công nhận của các quan có thẩm quyền về chất lượng Chương trình quản lý chất lượng theo HACCP và ISO là một những chương trình quản lý chất lượng thực phẩm ưu việt và được áp dụng rộng rãi khắp thế giới Đây là một hệ thống được thiết kế để đảm bả o an toàn thực phẩm và chất lượng sản phẩm được xây dựng quan điểm phân tích và kiểm soát mối nguy trước chúng xảy Cũng các doanh nghiệp khác, nhà máy cà phê Trung Nguyên Sài Gòn đã sớm nhận thức và áp dụ ng chương trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn HACCP RvA 2006 và ISO 9001: 2008 cho sản phẩm cà phê hòa tan tại nhà máy Tuy nhiên, để đảm bảo chương trình này được thực hiện một cách thuận lợi và có hiệu quả cần phải thường xuyên kiểm tra , đánh giá, giám sát để có thể kịp thời kiểm soát chặt chẽ các mối nguy về an toàn vệ sinh thực phẩm, hạn chế những rủi ro xảy quá trình sản xuất Được sự đồng ý của Ban chủ nhiệm khoa Công nghệ thực phẩm trường Đại học Nông Lâm và Ban Giám đốc Nhà máy cà phê Trung Nguyên Sài Gòn tiến Bảng H.2: Báo cáo kiểm tra thử nghiệm q trình chế biến sản phẩm phê bột hòa tan – Cơng đoạn xay – trích ly (QA – QA – 03 – F1B) BÁO CÁO KIỂM TRA THỬ NGHIỆM QUÁ TRÌNH CHẾ BIẾN SẢN PHẨM PHÊ BỘT HỊA TAN CƠNG ĐOẠN: XAY – TRÍCH LY Tên sản phẩm:……………………………………… Ngày chế biến:……………………………… Phiếu TDQT xay:………………………………… Phiếu TDQT trích ly:……………………… Loại phê Silo rang chuyển Silo chứa phê xay Kích thước xay 15 – 4mm 2.5 – 3.15mm TT/ TRƯỞNG PHÒNG QA < 1mm Dịch trích ly (ca/ lần) Tank chứa TS (%) Ghi pH NHÂN VIÊN QA Ca 1: Ghi chú: Đ: Đạt K:Không đạt Ca 2: 61 Bảng H.3: Báo cáo kiểm tra thử nghiệm trình chế biến sản phẩm phê bột hòa tan – Cơng đoạn sấy phun (QA – QA – 03 – F1C) BÁO CÁO KIỂM TRA THỬ NGHIỆM QUÁ TRÌNH CHẾ BIẾN SẢN PHẨM PHÊ BỘT HỊA TAN CƠNG ĐOẠN: SẤY PHUN Ngày chế biến:……………………………… Loại sản phẩm/ khách hàng:………………………………… Số lượng BTP:……………………………… Sản phẩm tái chế: theo phiếu kiểm soát □ FA-QA-01-F1 Số:………………………………………………………… □ FA-QA-03-F9 Số:………………………………………………………… Kiểm tra dịch chờ sấy Kiểm tra chất lượng phê bột hòa tan (theo YCKT) Tank Giờ kiểm Thời gian Mã thùng Độ màu d Kết pH TS % Ẩm (%) pH Độ cặn dơ Cảm quan Ghi sấy tra sấy tôn L*a*b (g/ ml) luận Độ cặn dơ bột phê: Kết luận: □BTP đạt tiêu chuẩn đóng gói (thùng tơn:……) □Khơng đạt, xử (thùng tôn:………………) Ca Ca Nhân viên kiểm tra Trưởng phòng QA/ tổ trưởng QA Ghi chú: Đ: Đạt K:Không đạt 62 Bảng H.4: Kết quản kiểm tra thử nghiệm sản phẩm phê bột hòa tan (QA – QA – 03 – F2) KẾT QUẢ KIỂM TRA THỬ NGHIỆM SẢN PHẨM PHÊ BỘT HÒA TAN Tên sản phẩm: ,theo báo cáo kiểm tra thử nghiệm trình chế biến sản phẩm phê bột hòa tan QAQA 03-F1C, số: Số lượng thành phẩm: Ngày sản xuất: Hạn sử dụng: Báo cáo kiểm tra trình đóng gói sản phẩm QA-QA-03-F3A số: Phiếu theo dõi rót túi QA-QA-03-F3B, số: Phương pháp lấy mẫu theo HDCV: Chỉ tiêu Phương pháp YCKT Kết Người kiểm tra Đặc trưng phê Màu sắc: Thơm phê, vị đặc Cảm Mùi vị: QA-QA/LB-22 trưng, khơng có vị lạ quan Trạng thái: Bột mịn, khơng có vón cục Kết Hàm lượng ẩm (%) WA-QA-13 thành Độ cặn dơ QA-QA/LB-18 phẩm Tỷ trọng (kg/l) WA-QA-11 đóng gói Hóa Độ màu (L*a*b) WA-QA-21 (theo pH YCKT) Trọng lượng tịnh QA-QA/LB-05 Tổng sơ VSV hiếu ISO 4833:2003 khí (kl/g) Colforms(kg/l) ISO 4832:2007 Vi sinh E.coli (MPN/g) ISO 7251:2005 Cl.Perfringens (kg/g) ISO 7937:2004 Nấm mốc, nấm men ISO 6611:2004 (kl/g) Hồ sơ theo dõi mẫu lưu QA-QA-03-F12 số: KẾT LUẬN CỦA QA: □ Đạt, xuất hàng □ Chờ xử lý:……………… pallert,………….thùng, mã số nhận diện………………… Theo hồ sơ FA – QA – 01- F1, số………………… QA – QA – 03 – F9, số…………… TT/Trưởng phòng QA 63 Bảng H.5: Báo cáo kiểm tra q trình đóng gói sản phẩm phê bột hòa tan (QA – QA – 03 – F3A) BÁO CÁO KIỂM TRA Q TRÌNH ĐĨNG GĨI SẢN PHẨM PHÊ BỘT HỊA TAN Ca Loại sản phẩm Ngày đóng gói:……………………… Loại bao bì HSD NV VH MĐG Sản lượng (thùng) Căn vào kết kiểm tra chất lượng bán thành phẩm phê bột hòa tan mẫu QA-QA03-F1C, số:………………………………………………………………………………… Thời Kiểm tra Cảm Nhận xét Mã số Ngày sản Thời Cảm Stt điểm lấy tình trạng quan trình Ghi thùng tơn xuất BTP gian rót quan bột mẫu bao bì rót dịch TT/ Trưởng phòng QA Nhân viên QA Ca 1: Ca 2: 64 Bảng H.6: Quyết định đóng gói sản phẩm phê bột hòa tan (QA – QA – 03 – F4) QUYẾT ĐỊNH ĐÓNG GÓI Ngày … Tháng…… năm…… Căn kết kiểm tra bán thành phẩm báo cáo kiểm tra thử nghiệm trình chế biến sản phẩm phê bột hòa tan QA-QA-03-F1C, số: Loại sản phẩm: Ngày sản xuất BTP: Các thùng tôn sản xuất ngày: Ca sản xuất Mã thùng tôn Kết luận chất lượng BTP: Tất điều đạt: Tất không đạt: Những thùng tôn không đạt: Giấy có giá trị 15 ngày kể từ ngày……………… đến………… Tổ trưởng SX/GĐSX Nhân viên QA cảm quan Nhân viên QA hóa Ghi chú: - Phải có đủ chữ kí trên, NVCB phép nâng thùng đóng gói - Khi hạn, PXSX gởi lại QA photo để tiến hành cấp phiếu - Phiếu lưu lại PXSX 65 Bảng H.7: Biên cảm quan bán thành phẩm phê bột hòa tan (QA – QA – 03 – F5) PHIẾU ĐÁNH GIÁ CẢM QUAN Sản phẩm: phê bột hòa tan Người đánh giá: Chữ ký: Ngày đánh giá: Anh / chị uống đánh giá tiêu hương/vị theo phương pháp mô tả, đồng thời đánh giá điểm mẩu theo thang điểm  Mã số Diễn tả TT/ ngày sấy Hương Điểm đánh giá Ghi Vị Trong đó: 1: Rất 2: Kém 3: Trung bình 4: Khá 5: Tốt 66 Bảng H.8: Biên cảm quan thành phẩm phê bột hòa tan (QA – QA – 03 – F6) BIÊN BẢN CẢM QUAN BÁN THÀNH PHẨM PHÊ BỘT HÒA TAN (Trước đóng gói) Phương pháp cảm quan theo HDCV số: Dánh sách nhân viên cảm quan: sản phẩm Nhận xét NSX BTP: Hương Mã số thùng tôn: Vị NSX BTP: Hương Mã số thùng tôn: Vị NSX BTP: Hương Mã số thùng tôn: Vị NSX BTP: Hương Mã số thùng tôn: Vị NSX BTP: Hương Mã số thùng tôn: Vị NSX BTP: Hương Mã số thùng tôn: Vị NSX BTP: Hương Mã số thùng tôn: Vị Điểm TB Kết luận Ghi TT/Trưởng phòng QA 67 Bảng H.9: Phiếu cho phép nhập kho sản phẩm phê bột hòa tan (QA – QA – 03 – F7) PHIẾU CHO PHÉP NHẬP KHO SẢN PHẨM PHÊ BỘT HÒA TAN Ngày……….tháng…………năm……… Căn kết kiểm tra thử nghiệm sản phẩm phê bột hòa tan QA-QA-03-F1C số: Căn biên cảm quan sản phẩm phê bột hòa tan QA-QA-03-F6, số: Căn báo cáo kiểm tra q trình đóng gói sản phẩm phê bột hòa tan QA-QA-03F3C: Trưởng phòng QA cho phép nhập kho sản phẩm đây: Tổng số lượng Kho F Kho S Tên sản Code phẩm túi/thùng Kg Thùng/túi Kg Thùng/túi Kg Thùng/ túi Ghi chú: Kho F: phê bột hòa tan đạt yêu cầu, nhập kho thành phẩm để xuất bán Kho S: kho chứa thành phẩm chờ xử lý, phép nhập kho với tem khác loại để đưa qua phân xưởng tái chế Thủ kho TTSX/ GĐSX Nhân viên KH 68 TT/TP QA Bảng H.10: Phiếu cho phép xuất kho sớm (QA – QA – 03 – F8) PHIẾU CHO PHÉP XUẤT KHO SỚM SẢN PHẨM PHÊ BỘT HÒA TAN □ Căn yêu cầu xuất sản phẩm sớm phòng kho ngày □ Căn biên kiểm tra thử nghiệm sản phẩm phê bột hòa tan QA-QA-03-F1C, số: □ Căn báo cáo kiểm tra thử nghiệm q trình chế biến sản phẩm phê bột hòa tan QA-QA-03-F2, số: □ Căn biên cảm quan thành phẩm phê bột hòa tan phiếu QA-QA-03-F6, số: …… Trưởng phòng QA đề nghị Ban giám đốc nhà duyệt cho xuất hàng sớm sản phẩm:……………………NSX…………………… HSD …… Có số lơ sản xuất sau:……………………Với tổng sản lượng: ……… Nay tách lô sau: …………………………………………,QA đồng ý xuất sớm nhập kho thành phẩm để kho BTP, chờ kết sẻ nhập quy định Nhà máy vào biểu mẫu QA-QA-03-F7 Ngày … tháng… năm…… Ban giám đốc nhà máy duyệt TT/ TRƯỞNG PHỊNG QA 69 Bảng H.11: Phiếu kiểm sốt sản phẩm đưa vào tái chế (QA – QA – 03 – F9) PHIẾU KIỂM SOÁT SẢN PHẨM ĐƯA VÀO TÁI CHẾ Tên sản phẩm: Ngày sản xuất: hiệu lô hàng Số lượng Nội dung không phù hợp Biện pháp xử lý: Nhân viên QA (người phát hiện) TT/Trưởng phòng QA KẾT QUẢ XỬ LÝ: Giờ/ca/ Bộ phận xử ngày xử Nội dung xử Số phiếu hồ sơ theo dõi CL Kết Người Ghi xử theo dõi TT/Trưởng phòng QA 70 Bảng H.12: Phiếu đề nghị lưu ý xuất hàng sản phẩm phê bột hòa tan (QA – QA – 03 – F10) PHIẾU ĐỀ NGHỊ LƯU Ý KHI XUẤT HÀNG SẢN PHẨM PHÊ BỘT HỊA TAN Kính gữi: BAN GIÁM ĐỐC NHÀ MÁY PHÒNG KHO □ Căn báo cáo kiểm tra thử nghiệm trình chế biến sản phẩm phê bột hòa tan QA-QA-03-F1C, số: □ Căn kết kiểm tra thử nghiệm sản phẩm phê bột hòa tan QA-QA-03-F2, số: □ Căn biên cảm quan thành phẩm phê bổ hòa tan QA-QA-03-F6, số: Phòng QA đề nghị phận có liên quan lưu ý lơ sản phẩm với thông sô sau đây: Tên sản phẩm: NSX: HSD: Số lô sản xuất: Tổng sản lượng: Nhập kho ngày: Lơ hàng hồn tồn đảm bảo VSATTP có tất tiêu phù hợp với tiêu chuẩn công bố Tuy nhiên cần lưu ý vài điểm sau:…………………………… Phòng QA đề nghị: Ngày…… tháng…… Năm 20 Ban Giám đốc Nhà máy Giám đốc sản xuất 71 TT/Trưởng phòng QA Bảng H.14: Danh sách mẫu lưu phê bột hòa tan (QA – QA – 03 – F11) DANH SÁCH MẪU LƯU PHÊ BỘT HÒA TAN Tháng………./201… Ngày Tên sản phẩm /khách hàng Giờ lưu Ngày-ca sấy Số lượng Nội dung lưu ý Tổng số Người lưu TT/ TRƯỞNG PHÒNG QA Bảng H.15: Phiếu theo dõi chất lượng mẫu lưu phê bột hòa tan (QA – QA – 03 – F12) 72 PHIẾU THEO DÕI CHẤT LƯỢNG MẪU LƯU PHÊ BỘT HÒA TAN Tên sản phẩm/khách hàng: Code Cảm quan bột tháng Cảm quan dịch Cảm quan bột tháng Cảm quan dịch Cảm quan bột tháng Cảm quan dịch Cảm quan bột 12 tháng Cảm quan dịch Cảm quan bột 15 tháng Cảm quan dịch TT/ TRƯỞNG PHÒNG QA 73 Bảng H.16: Bảng theo dõi số lượng thành phầm phê bột hòa tan kho mẫu lưu (QA – QA – 03 – F13) THEO DÕI SỐ LƯỢNG THÀNH PHẨM PHÊ BỘT HÒA TAN KHO LƯU MẪU Loại sp/KH Đợt SX Theo dõi xuất, tồn kho HSD sản phẩm Đvt Nhập T…./… Xuất T…./… Tồn Xuất T…./… Tồn Xuất Tồn TT/Trưởng phòng QA T…./… T…./… T…./… Xuất Xuất Xuất Tồn Tồn Nhân viên theo dõi 74 Tồn Bảng H.17: Biên cảm quan nước sản xuất phê hòa tan (QA – QA - 03 – F14) BIÊN BẢN CẢM QUAN NƯỚC SẢN XUẤT PHÊ HỊA TAN Hơm nay, lúc… Giờ… , ngày…., tháng,… , năm 20…… Chúng ký tên mổi người kiểm tra cảm quan hương/vị loại nước: Phương pháp cảm quan theo HDCV số: Danh sách nhân viên cảm quan: sản phẩm Ngày mẩu: lấy Nhận xét NV1 NV2 NV3 NV4 Mùi Vị PH Vị trí: Ngày mẩu: Kết luận lấy Mùi Vị PH Vị trí: Ngày mẩu: Kết luận lấy Mùi Vị PH Vị trí: Kết luận Mỗi mẩu phải có người cảm quan Kết luận: TT/Trưởng phòng QA 75 ...TÌM HIỂU HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN HACCP RvA 2006 VÀ ISO 9001: 2008 CHO SẢN PHẨM CÀ PHÊ BỘT HÒA TAN TẠI NHÀ MÁY CÀ PHÊ TRUNG NGUYÊN SÀI GÒN Tác giả LÊ THỊ... Thương ii TĨM TẮT Đề tài: Tìm hiểu hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn HACCP RvA 2006 ISO 9001: 2008 cho sản phẩm cà phê bột hòa tan Nhà máy Cà phê Trung Nguyên Sài Gòn tiến hành từ ngày... 07/ 2011 Nhà máy Cà phê Trung Nguyên Sài Gòn Trong thời gian thực tập cơng ty tơi quan sát tìm hiểu quy trình sản xuất cà phê bột hòa tan, tìm hiểu hệ thống quản lý chất lượng áp dụng nhà máy Qua
- Xem thêm -

Xem thêm: TÌM HIỂU HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN HACCP RvA 2006 VÀ ISO 9001: 2008 CHO SẢN PHẨM CÀ PHÊ BỘT HÒA TAN TẠI NHÀ MÁY CÀ PHÊ TRUNG NGUYÊN SÀI GÒN , TÌM HIỂU HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN HACCP RvA 2006 VÀ ISO 9001: 2008 CHO SẢN PHẨM CÀ PHÊ BỘT HÒA TAN TẠI NHÀ MÁY CÀ PHÊ TRUNG NGUYÊN SÀI GÒN , 1 Tổng quan về công ty, 3 Yêu cầu tiên quyết trước khi bắt đầu áp dụng HACCP, Tổng quan về ISO, KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN, 1 Quy trình công nghệ sản xuất cà phê bột hòa tan, 2 Thuyết minh quy trình, 3 Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn HACCP, 4 Đánh giá việc xây dựng và thực hiện SSOP, 6 Kiểm soát quá trình sản xuất và lưu thông cà phê bột hòa tan, 7 Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn HACCP RvA 2006 và ISO 9001: 2008, KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay