2D3 1 1 1c40 DE SO 6 THPT chuyên đh vinh nghệ an lần 1 file word có lời giải chi tiết (1) copy

1 26 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 16:07

f ( x) Câu 40 ( f '( x) ) A [2D3-1.1-1] (THPT CHUYÊN ĐẠI HỌC VINH) B Giá trị 10 C Lời giải  f ( x ) f ' ( x )  ' =  f ' ( x )  + f ( x ) f '' ( x ) = 15 x + 12 x f ( x ) f ' ( x ) = 3x5 + x + C Nguyên hàm vế ta f ( 0) = f '( 0) = ⇒ C = Do ∫ f ( x ) df ( x ) = ∫ ( 3x + x + 1) dx Tiếp tục nguyên hàm vế ta được: f ( x ) 3x 6 x ⇒ = + + x + D = x6 + x3 + x + D f ( 0) = ⇒ D = Do hàm f Đáp án A Phương pháp: VT =  f ( x ) f ' ( x )  ' +) Nhận xét +) Lấy nguyên hàm hai vế hai lần Cách giải: Ta có: Cho f ( 0) = f ' ( 0) + f ( x ) f '' ( x ) = 15 x + 12 x, ∀x ∈ ¡ 1 ⇒ f ( x ) = x + x3 + x + ⇒ f ( 1) = 2 số ( 1) D thỏa mãn
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D3 1 1 1c40 DE SO 6 THPT chuyên đh vinh nghệ an lần 1 file word có lời giải chi tiết (1) copy , 2D3 1 1 1c40 DE SO 6 THPT chuyên đh vinh nghệ an lần 1 file word có lời giải chi tiết (1) copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay