2D2 7 1 4c38 72 THPT quảng xương 1 thanh hóa lần 1 file word có lời giải chi tiết copy

1 14 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 16:06

x , x x  x2  Câu 38 [2D2-7.1-4] (THPT QUẢNG XƯƠNG 1-THANH HÓA-LẦN 1) Biết  hai nghiệm phương x1  2x  a  b log x  3x    5x 3x 1  2 trình với a, b hai số nguyên dương Tính a  b A a  b  13 B a  b  14 C a  b  11 D a  b  16 Lời giải Đáp án B x � �1 � 2; � Điều kiện:     2 Đặt t  x  3x  2, t �0 � x  3x   t  nên phương trình dạng: log  t    5t 1   * f  t   log  t    5t 0; �  0; � f     Hàm số đồng biến  Xét hàm số PT (*) Do 1 � f  t   f  1 � t  � x  3x   � x  3x   � x  x1  2x  a 9 � 9 �� � a  b  14 b5 �   3 3 , x2  2
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 7 1 4c38 72 THPT quảng xương 1 thanh hóa lần 1 file word có lời giải chi tiết copy , 2D2 7 1 4c38 72 THPT quảng xương 1 thanh hóa lần 1 file word có lời giải chi tiết copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay